Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-17-Speech-4-444-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110217.24.4-444-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Wir alle hätten uns wohl gewünscht, dass David Kato, der vor wenigen Wochen ermordet wurde, noch am Leben ist und dass er – wie schon im vergangenen November – hier bei uns sein könnte, um über die Rechte von Lesben und Schwulen und den Mangel an Rechten von Lesben und Schwulen in Uganda zu sprechen und mit uns gemeinsam zu planen, was zu tun ist, um das zu ändern. Wir alle hätten lieber, er wäre am Leben, und wäre nicht das Opfer eines brutalen Mörders geworden. David Kato, der sich in seinem Land Uganda als Menschenrechtsverteidiger für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen eingesetzt hat. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, eine Sechsparteieneinigung in dieser Entschließung zustande zu bringen und die Ermordung von David Kato zu verurteilen und die Behörden, die politische Führung, die morgen in Uganda neu gewählt wird, und auch religiöse Führer aufzufordern, endlich der Verhetzung und der Gewalt gegen Lesben und Schwule und gegen andere Minderheiten ein Ende zu setzen und dazu beizutragen, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-Personen auch in Uganda frei leben können. Wir als Europäische Union haben auch die Verantwortung, uns für diese gleichen Rechte einzusetzen und in diesem Sinn das Andenken von David Kato und anderen, die in diesem Kampf um gleiche Rechte schon vor ihm ihr Leben lassen mussten, zu befördern. In diesem Sinn ist es auch notwendig, dass unsere Außenministerin, Frau Catherine Ashton, und der neue auswärtige Dienst sich für diese gleichen Rechte einsetzen, um z. B. das Toolkit für die Rechte von Lesben und Schwulen auch in jedem außereuropäischen Land zu verwenden."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, všichni bychom si přáli, aby David Kato, jenž byl před pár týdny zavražděn, byl stále naživu a aby s námi zde mohl být – tak, jako loni v listopadu – aby zde hovořil o právech lesbických žen a homosexuálů a o nedostatku práv lesbických žen a homosexuálů v Ugandě, a aby spolu s námi plánoval, co lze udělat ke změně této situace. Všichni bychom byli raději, kdyby žil a nestal se obětí brutální vraždy. David Kato ve své vlasti, v Ugandě, hájil lidská práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů. Jsem ráda, že se nám mezi šesti politickými skupinami podařilo dosáhnout dohody v tomto usnesení o odsouzení vraždy Davida Kata a vyzvat úřady, nové politické vedení, které bude v Ugandě zítra zvoleno a také náboženské vůdce, aby jednou provždy skoncovali s veškerým pronásledováním a s násilím zaměřeným proti lesbickým ženám a homosexuálům a proti ostatním menšinám, a aby přispěli k tomu, že lesbické ženy, homosexuálové, bisexuálové a transsexuálové budou moci žít v Ugandě také svobodně. Zde v Evropské unii máme také povinnost působit směrem k rovným právům a uctít památku Davida Kata a ostatních, kdo před ním obětovali své životy v boji za rovná práva. Za tímto účelem je rovněž nezbytné, aby baronka Ashtonová – naše vysoká představitelka pro zahraniční věci – a nová Evropská služba pro vnější činnost rovněž pracovaly v zájmu těchto práv; například, aby byl Soubor nástrojů na prosazování a ochranu požívání všech lidských práv ze strany lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT) využíván i ve všech zemích mimo Evropu."@cs1
". Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Vi ville alle ønske, at David Kato, der blev myrdet for et par uger siden, stadig var i live og kunne være her sammen med os – som han var så sent som i november – for at tale om lesbiskes og homoseksuelles rettigheder i Uganda og sammen med os planlægge, hvad man kunne gøre for at ændre på situationen. Vi ville hellere, at han var i live og ikke var blevet offer for et brutalt mord. David Kato arbejdede hjemme i Uganda for at forsvare menneskerettigheder for lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle. Det glæder mig, at det er lykkedes os at nå frem til en aftale mellem seks politiske grupper om dette beslutningsforslag, hvor vi fordømmer mordet på David Kato og opfordrer myndighederne, den nye politiske ledelse, der skal vælges i Uganda i morgen, og ligeledes de religiøse ledere til at en gang for alle at standse volden imod lesbiske og homoseksuelle samt andre mindretal og til at bidrage til, at lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle kan leve frit også i Uganda. Her i EU har vi også et ansvar for at arbejde for sådanne ligerettigheder og for at ære David Katos og andres minde, som har ofret deres liv før ham i kampen for lige rettigheder. I den forbindelse er det også vigtigt, at Baroness Ashton – vores højtstående repræsentant for udenrigsanliggender – og den nye Tjeneste for EU's Optræden Udadtil arbejder for de samme ligerettigheder, f.eks. for at værktøjskassen til fremme og beskyttelse af menneskerettigheder for lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle (LGBT) personer også anvendes i alle ikkeeuropæiske lande."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όλοι μας ευχόμαστε ο David Kato, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, να ήταν ακόμα ζωντανός και να βρισκόταν εδώ μαζί μας –όπως τον περασμένο Νοέμβριο– για να μας μιλήσει για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και των λεσβιών στην Ουγκάντα, και να σχεδιάσουμε μαζί τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει αυτό. Όλοι μας θα προτιμούσαμε να ήταν ζωντανός και να μην είχε πέσει θύμα άγριας δολοφονίας. Ο David Kato εργαζόταν στην πατρίδα του την Ουγκάντα για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διαφυλικών ατόμων. Χαίρομαι που καταφέραμε να επιτύχουμε την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ έξι πολιτικών Ομάδων σε αυτό το ψήφισμα, με το οποίο καταδικάζουμε τη δολοφονία του David Kato και ζητούμε από τις αρχές, από τη νέα πολιτική ηγεσία που θα εκλεγεί αύριο στην Ουγκάντα, καθώς και από τους θρησκευτικούς ηγέτες να θέσουν οριστικά τέλος στις διώξεις και τη βία εναντίον λεσβιών και ομοφυλοφίλων και εναντίον μειονοτήτων, και να συμβάλουν ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους και διαφυλικά άτομα να ζήσουν και αυτοί ελεύθεροι στην Ουγκάντα. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε επίσης ευθύνη να εργαστούμε για αυτά τα ίσα δικαιώματα και να τιμήσουμε τη μνήμη του David Kato και όσων θυσιάστηκαν πριν από αυτόν στον αγώνα για ίσα δικαιώματα. Για αυτόν τον σκοπό, είναι απαραίτητο η βαρόνη Ashton –η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής– και η νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εργαστούν για αυτά τα ίσα δικαιώματα· για παράδειγμα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μη ευρωπαϊκές χώρες η δέσμη εργαλείων για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους και διαφυλικά άτομα (LGBT)."@el10
". Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we all would wish that David Kato, who was murdered a few weeks ago, was still alive and that he could be here with us – as he was just last November – to speak about the rights of lesbian and gay people and the lack of rights for lesbian and gay people in Uganda, and to plan together with us what can be done to change that. We all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder. David Kato worked in his home country of Uganda to defend the human rights of lesbian, gay, bisexual and transgender people. I am pleased that we have succeeded in bringing about agreement between six political groups in this resolution to condemn the murder of David Kato and to call on the authorities, the new political leadership that will be elected in Uganda tomorrow and also religious leaders to bring to an end once and for all the persecution of and violence against lesbian and gay people and against other minorities, and to contribute to enabling lesbian, gay, bisexual and transgender people to live freely in Uganda too. Here in the European Union we also have a responsibility to work for such equal rights and to honour the memory of David Kato and others who sacrificed their lives before him in the fight for equal rights. To this end it is also essential that Baroness Ashton – our High Representative for Foreign Affairs – and the new European External Action Service work for these same equal rights; for example, in order that the Toolkit to Promote and Protect the Enjoyment of all Human Rights by Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) People is also used in all non-European countries."@en4
". Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, todos desearíamos que David Kato, que fue asesinado hace algunas semanas, estuviera vivo y que pudiera estar aquí con nosotros —como el pasado noviembre— para hablar de los derechos de las lesbianas y los gays, de la falta de derechos de las lesbianas y los gays en Uganda y para planear juntos lo que puede hacerse para cambiar esta situación. A todos nos encantaría que estuviese vivo y que no hubiese sido víctima de un brutal asesinato. David Kato trabajó en su país, Uganda, para defender los derechos humanos de las lesbianas, los gays, los bisexuales y los transexuales. Me alegro de que en esta resolución hayamos logrado un acuerdo entre seis grupos políticos para condenar el asesinato de David Kato y pedir a las autoridades, al nuevo líder político que se elegirá mañana en Uganda y también a los líderes religiosos que pongan fin definitivamente a la persecución de gays, lesbianas y otras minorías, así como a que pongan fin a la violencia contra ellos y contribuyan a permitir que las lesbianas, los gays, los bisexuales y los transexuales vivan con libertad también en Uganda. En la Unión Europea también debemos trabajar por esa igualdad de derechos y honrar la memoria de David Kato y de otras personas que sacrificaron sus vidas antes que él luchando por la igualdad de derechos. Para ello, también considero esencial que la baronesa Ashton —Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad— y el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior trabajen por esta misma igualdad de derechos; por ejemplo, a fin de que el Manual para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) se emplee en todos los países no europeos."@es21
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Wir alle hätten uns wohl gewünscht, dass David Kato, der vor wenigen Wochen ermordet wurde, noch am Leben ist und dass er – wie schon im vergangenen November – hier bei uns sein könnte, um über die Rechte von Lesben und Schwulen und den Mangel an Rechten von Lesben und Schwulen in Uganda zu sprechen und mit uns gemeinsam zu planen, was zu tun ist, um das zu ändern. Wir alle hätten lieber, er wäre am Leben, und wäre nicht das Opfer eines brutalen Mörders geworden. David Kato, der sich in seinem Land Uganda als Menschenrechtsverteidiger für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen eingesetzt hat. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, eine Sechsparteieneinigung in dieser Entschließung zustande zu bringen und die Ermordung von David Kato zu verurteilen und die Behörden, die politische Führung, die morgen in Uganda neu gewählt wird, und auch religiöse Führer aufzufordern, endlich der Verhetzung und der Gewalt gegen Lesben und Schwule und gegen andere Minderheiten ein Ende zu setzen und dazu beizutragen, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-Personen auch in Uganda frei leben können. Wir als Europäische Union haben auch die Verantwortung, uns für diese gleichen Rechte einzusetzen und in diesem Sinn das Andenken von David Kato und anderen, die in diesem Kampf um gleiche Rechte schon vor ihm ihr Leben lassen mussten, zu befördern. In diesem Sinn ist es auch notwendig, dass unsere Außenministerin, Frau Catherine Ashton, und der neue auswärtige Dienst sich für diese gleichen Rechte einsetzen, um z. B. das Toolkit für die Rechte von Lesben und Schwulen auch in jedem außereuropäischen Land zu verwenden."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, me kaikki toivoisimme, että muutama viikko sitten murhattu David Kato olisi edelleen hengissä ja että hän voisi olla täällä kanssamme – kuten vielä viime marraskuussa – puhuakseen lesbojen ja homojen oikeuksista ja lesbojen ja homojen oikeuksien puuttumisesta Ugandassa sekä suunnittelemassa meidän kanssamme sitä, mitä voidaan tehdä asian muuttamiseksi. Me kaikki toivoisimme, että hän olisi elossa eikä joutunut raa'an murhan uhriksi. David Kato työskenteli kotimaassaan Ugandassa puolustaakseen lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien ihmisoikeuksia. Olen iloinen siitä, että olemme tässä päätöslauselmassa onnistuneet saamaan aikaan kuuden poliittisen ryhmän välisen sopimuksen David Katon murhan tuomitsemisesta ja viranomaisten kehottamisesta, Ugandassa huomenna valittavan uuden poliittisen johdon sekä uskonnollisten johtajien, kerta kaikkiaan lopettamaan lesboihin ja homoihin sekä muihin vähemmistöihin kohdistuvan vainon ja väkivaltaisuudet, sekä edistämään sitä, että myös lesbot, homot, biseksuaalit ja transseksuaalit voivat elää vapaasti Ugandassa. On myös meidän vastuullamme täällä Euroopan unionissa tehdä työtä tällaisten yhtäläisten oikeuksien eteen ja kunnioittaa David Katon ja muiden henkensä ennen häntä uhranneiden muistoa heidän taistelleessaan yhtäläisten oikeuksien puolesta. Tämän vuoksi on myös tärkeää, että Catherine Ashton – ulkoasioiden korkea edustajamme – sekä Euroopan uusi ulkosuhdehallinto pyrkivät takaamaan samat yhtäläiset oikeudet, esimerkiksi jotta keinovalikoimaa homo-, bi- ja transseksuaalisten henkilöiden kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi käytetään myös kaikissa Euroopan ulkopuolissa valtioissa."@fi7
". Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les députés, nous aurions tous souhaité que David Kato, qui a été assassiné il y a quelques semaines, soit encore en vie et puisse être ici parmi nous - comme en novembre dernier - pour parler des droits des lesbiennes et des gays et de l’absence de ces droits pour ces personnes en Ouganda, et pour planifier avec nous ce qui peut être fait pour que cela change. Nous aurions tous préféré qu’il soit en vie et ne soit pas victime d’un assassinat sauvage. David Kato s’était investi dans son pays, l’Ouganda, pour défendre les droits humains des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles. Je suis heureuse que nous soyons parvenus, dans cette résolution, à mettre sur pied un accord entre six groupes politiques pour condamner l’assassinat de David Kato et convier les autorités, la nouvelle direction politique qui sera élue demain en Ouganda, et aussi les chefs religieux à faire cesser enfin les persécutions et les violences dirigées contres les lesbiennes et les gays et contre d’autres minorités, contribuant ainsi à ce que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles puissent vivre librement en Ouganda aussi. En tant qu’Union européenne, nous avons également la responsabilité de nous engager en faveur de l’égalité des droits et d’honorer la mémoire de David Kato et d’autres qui, avant lui, ont sacrifié leur vie dans cette lutte pour l’égalité des droits. Pour ce faire, il est également indispensable que Mme Ashton - notre haute représentante pour les affaires étrangères - et le nouveau service européen pour l’action extérieure s’engagent dans cette cause, par exemple pour que tous les instruments visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles (LGBT) soient également utilisés dans tous les pays tiers."@fr8
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Wir alle hätten uns wohl gewünscht, dass David Kato, der vor wenigen Wochen ermordet wurde, noch am Leben ist und dass er – wie schon im vergangenen November – hier bei uns sein könnte, um über die Rechte von Lesben und Schwulen und den Mangel an Rechten von Lesben und Schwulen in Uganda zu sprechen und mit uns gemeinsam zu planen, was zu tun ist, um das zu ändern. Wir alle hätten lieber, er wäre am Leben, und wäre nicht das Opfer eines brutalen Mörders geworden. David Kato, der sich in seinem Land Uganda als Menschenrechtsverteidiger für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen eingesetzt hat. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, eine Sechsparteieneinigung in dieser Entschließung zustande zu bringen und die Ermordung von David Kato zu verurteilen und die Behörden, die politische Führung, die morgen in Uganda neu gewählt wird, und auch religiöse Führer aufzufordern, endlich der Verhetzung und der Gewalt gegen Lesben und Schwule und gegen andere Minderheiten ein Ende zu setzen und dazu beizutragen, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-Personen auch in Uganda frei leben können. Wir als Europäische Union haben auch die Verantwortung, uns für diese gleichen Rechte einzusetzen und in diesem Sinn das Andenken von David Kato und anderen, die in diesem Kampf um gleiche Rechte schon vor ihm ihr Leben lassen mussten, zu befördern. In diesem Sinn ist es auch notwendig, dass unsere Außenministerin, Frau Catherine Ashton, und der neue auswärtige Dienst sich für diese gleichen Rechte einsetzen, um z. B. das Toolkit für die Rechte von Lesben und Schwulen auch in jedem außereuropäischen Land zu verwenden."@hu11
". Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, noi tutti vorremmo che David Kato, assassinato poche settimane fa, fosse ancora vivo e fosse qui insieme a noi, come lo scorso novembre, quando è venuto per parlare dei diritti di gay e lesbiche e del mancato riconoscimento dei loro diritti in Uganda, nonché per discutere con noi di quanto possiamo fare per cambiare la situazione. Noi tutti preferiremmo che fosse ancora vivo e non fosse invece rimasto vittima di un brutale assassinio. David Kato si impegnava per difendere i diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali nel suo paese, l'Uganda. Sono lieto che sei gruppi politici siano riusciti a trovare un accordo sulla presente risoluzione volta a condannare l'assassinio di David Kato e a invitare le autorità, la nuova leadership politica che sarà eletta domani in Uganda e le autorità religiose a porre fine una volta per tutte alle persecuzioni e alle violenze contro lesbiche, gay e altre minoranze e a lavorare affinché lesbiche, gay, bisessuali e transessuali possano vivere liberamente anche in Uganda. Qui, nell’Unione europea, anche noi abbiamo la responsabilità di lavorare affinché queste persone possano godere di pari diritti e di ricordare David Kato e quanti prima di lui hanno sacrificato la loro vita per lotta per la parità dei diritti. A tal fine, è fondamentale che la baronessa Ashton, il nostro Alto rappresentante per la politica estera, e il servizio europeo per l’azione esterna appena istituito si impegnino affinché tutti godano di pari diritti, per esempio affinché gli strumenti per promuovere e proteggere i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) sia utilizzato anche in tutti i paesi extra-europei."@it12
". Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, visi norėtume, kad Davido Kato, kuris nužudytas prieš keletą savaičių, vis dar būtų gyvas ir galėtų būti čia su mumis, kaip praėjusį lapkričio mėn., ir diskutuoti apie lesbiečių ir gėjų teises , taip pat lesbiečių ir gėjų teisių trūkumą Ugandoje, ir kartu planuoti, kaip būtų galima pakeisti šią padėtį. Visi norėtume, kad šis žmogus būtų gyvas, o ne tapęs žiauraus žmogžudžio auka. David Kato dirbo savo gimtojoje Ugandoje gindamas lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių žmonių teises. Džiaugiuosi, kad sugebėjome pasiekti šešių frakcijų susitarimą dėl šios rezoliucijos, kurioje smerkiame Davido Kato nužudymą, ir raginame valdžios institucijas, naujus politinius lyderius, kurie rytoj bus išrinkti Ugandoje, ir religinius lyderius kartą ir visiems laikams nutraukti persekiojimus ir smurtą prieš lesbietes, gėjus ir kitas mažumas, taip pat prisidėti sudarant sąlygas lesbietėms, gėjams, biseksualams ir transseksualams laisvai gyventi Ugandoje. Čia, Europos Sąjungoje, irgi turime dirbti siekdami tokių lygių teisių ir pagerbdami Davido Kato atminimą, kaip ir kitų žmonių, kurie paaukojo savo gyvybes kovoje už lygias teises. Todėl būtina, kad baronienė C. Ashton – vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams – ir naujoji Europos išorės veiksmų tarnyba siektų užtikrinti šias lygias teisias, pvz.,, Priemonių, skirtų LGBT (lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų) asmenų naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimui ir gynimui, rinkinio naudojimą ir ne Europos šalyse."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Mēs visi vēlētos, lai kurš pirms dažām nedēļām tika nogalināts, būtu dzīvs un varētu būt šeit kopā ar mums ― gluži tāpat kā pagājušajā novembrī ― un apspriest lesbiešu un geju tiesības un to trūkumu Ugandā, kā arī varētu kopā ar mums plānot pasākumus situācijas mainīšanai. Mēs visi labāk vēlētos, lai viņš ir dzīvs un nebūtu kritis par upuri brutālai slepkavībai. darbojās savā dzimtajā Ugandā, lai aizsargātu lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesības. Esmu gandarīta, ka mums ir izdevies panākt sešu politisko grupu vienošanos šajā rezolūcijā nolūkā nosodīt slepkavību un aicināt varas iestādes, jauno politisko vadību, kas rīt Ugandā tiks ievēlēta, kā arī reliģiskos vadītājus reizi par visām reizēm izbeigt lesbiešu un geju, kā arī citu minoritāšu vajāšanu un vardarbību pret tām, kā arī palīdzēt nodrošināt to, ka lesbietes, geji, biseksuāļi un transpersonas var brīvi dzīvot arī Ugandā. Mums Eiropas Savienībā arī ir pienākums nodrošināt vienlīdzīgas tiesības un godināt piemiņu, kā arī citus, kuri savu dzīvību ir ziedojuši vēl pirms viņa, cīnoties par vienlīdzīgām tiesībām. Tāpēc ir arī svarīgi, ka kundze ― mūsu Augstā pārstāve ārlietās ― kā arī jaunais Eiropas Ārējās darbības dienests darbojas, lai veicinātu šīs vienlīdzīgās tiesības, piemēram, lai arī visās valstīs ārpus Eiropas tiek izmantots instrumentu kopums, ar ko paredz sekmēt un aizsargāt lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) visu cilvēktiesību ievērošanu."@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Wir alle hätten uns wohl gewünscht, dass David Kato, der vor wenigen Wochen ermordet wurde, noch am Leben ist und dass er – wie schon im vergangenen November – hier bei uns sein könnte, um über die Rechte von Lesben und Schwulen und den Mangel an Rechten von Lesben und Schwulen in Uganda zu sprechen und mit uns gemeinsam zu planen, was zu tun ist, um das zu ändern. Wir alle hätten lieber, er wäre am Leben, und wäre nicht das Opfer eines brutalen Mörders geworden. David Kato, der sich in seinem Land Uganda als Menschenrechtsverteidiger für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen eingesetzt hat. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, eine Sechsparteieneinigung in dieser Entschließung zustande zu bringen und die Ermordung von David Kato zu verurteilen und die Behörden, die politische Führung, die morgen in Uganda neu gewählt wird, und auch religiöse Führer aufzufordern, endlich der Verhetzung und der Gewalt gegen Lesben und Schwule und gegen andere Minderheiten ein Ende zu setzen und dazu beizutragen, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-Personen auch in Uganda frei leben können. Wir als Europäische Union haben auch die Verantwortung, uns für diese gleichen Rechte einzusetzen und in diesem Sinn das Andenken von David Kato und anderen, die in diesem Kampf um gleiche Rechte schon vor ihm ihr Leben lassen mussten, zu befördern. In diesem Sinn ist es auch notwendig, dass unsere Außenministerin, Frau Catherine Ashton, und der neue auswärtige Dienst sich für diese gleichen Rechte einsetzen, um z. B. das Toolkit für die Rechte von Lesben und Schwulen auch in jedem außereuropäischen Land zu verwenden."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, geachte commissaris, dames en heren, wij zouden allemaal graag willen dat David Kato – die een aantal weken geleden is vermoord – nog steeds zou leven en hier bij ons aanwezig zou kunnen zijn, net zoals afgelopen november. Dan zou hij kunnen spreken over de rechten van lesbische en homoseksuele mensen en over het ontbreken van die rechten in Oeganda. Dan hadden wij gezamenlijk plannen kunnen maken om hierin verandering te brengen. Wij zouden allemaal graag gezien hebben dat hij nog in leven was en niet het slachtoffer was geworden van een gewelddadige moord. David Kato was in zijn vaderland Oeganda actief als verdediger van de mensenrechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen. Het is in ieder geval een goede zaak dat wij, wat deze ontwerpresolutie betreft, overeenstemming tussen de zes politieke fracties hebben weten te bereiken om de moord op David Kato eensgezind te veroordelen. Gezamenlijk roepen wij de autoriteiten – het nieuwe politieke leiderschap dat morgen in Oeganda gekozen zal worden – en de religieuze leiders op om voorgoed een einde te maken aan de vervolging van en het geweld tegen lesbiennes en homoseksuelen en andere minderheden. Daarnaast moeten zij ertoe bijdragen dat ook lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen in vrijheid in Oeganda kunnen leven. Wij hebben hier in de Europese Unie ook een verantwoordelijkheid om ons sterk te maken voor die gelijke rechten. Wij moeten daarnaast niet alleen de herinnering aan David Kato levend houden, maar ook aan alle andere mensen die eerder hun leven hebben opgeofferd in de strijd voor gelijke rechten. In dat verband is het ook essentieel dat barones Ashton – onze hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken – en de nieuwe Europese Dienst voor extern optreden eendrachtig samenwerken om deze gelijke rechten tot stand te brengen. Zij zouden er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat de instrumenten ter bevordering en bescherming van de mensenrechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen (LGBT) ook in alle niet-Europese landen worden gebruikt."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie i Panowie! Wszyscy chcielibyśmy, aby zamordowany kilka tygodniu temu David Kato mógł być tu z nami – tak jak w listopadzie zeszłego roku – aby rozmawiać o prawach lesbijek i gejów oraz braku praw dla lesbijek i gejów w Ugandzie, a także wspólnie z nami planować działania w celu zmiany tej sytuacji. Wszyscy chcielibyśmy, aby wciąż żył i nie padł ofiarą brutalnego morderstwa. David Kato działał w ojczystej Ugandzie na rzecz poszanowania praw człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych. Cieszę się, że udało nam się doprowadzić do porozumienia pomiędzy sześcioma ugrupowaniami politycznymi w postaci przedmiotowej rezolucji potępiającej morderstwo Davida Kato i wzywającej nowe władze, jakie mają być wybrane jutro w Ugandzie, jak również przywódców religijnych, do ostatecznego zakończenia prześladowań i przemocy wobec lesbijek i gejów oraz innych mniejszości, a także do umożliwienia lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transseksualnym prowadzenia swobodnego życia w Ugandzie. My w Unii Europejskiej mamy ponadto obowiązek działać na rzecz równych praw oraz uczcić pamięć Davida Kato i innych osób, które przed nim poświęciły życie w walce o równe prawa. Jest zatem sprawą zasadniczej wagi, by baronessa Ashton, wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagraniczonych, podjęła wraz z nową Europejską Służbą Działań Zewnętrznych wysiłki na rzecz równych praw, na przykład poprzez zapewnienie stosowania również w krajach pozaeuropejskich zestawu narzędzi służących promowaniu i ochronie wszystkich praw człowieka przysługujących lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transseksualnym (LGBT)."@pl16
". Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, todos gostaríamos de que David Kato, assassinado há poucas semanas, ainda estivesse vivo e pudesse estar aqui connosco — como aconteceu ainda em Novembro passado — para falar dos direitos dos homossexuais no Uganda e para debater connosco o que pode ser feito para mudar a situação naquele país. Todos preferíamos que estivesse vivo e que não tivesse sido vítima de um homicídio brutal. David Kato trabalhava no seu país natal, o Uganda, em defesa dos direitos humanos das lésbicas, dos homossexuais, dos bissexuais e dos transexuais. Sinto-me satisfeita com o facto de termos conseguido obter um acordo entre seis grupos políticos a propósito desta resolução que condena o assassinato de David Kato e exorta as autoridades, a nova liderança política que vai ser eleita amanhã no Uganda e os líderes religiosos a porem fim, de uma vez por todas, à perseguição e à violência perpetrada sobre lésbicas, homossexuais e outras minorias e a contribuírem para que as lésbicas, os homossexuais, os bissexuais e os transexuais também possam viver em liberdade no Uganda. Aqui, na União Europeia, também temos a responsabilidade de trabalhar para a igualdade de direitos destes indivíduos e de homenagear a memória de David Kato e de outros que deram a vida antes dele na luta pela igualdade de direitos. Para tanto, é essencial que a senhora Ashton — a nossa Alta Representante para os Assuntos Externos — e o recém-criado Serviço Europeu para a Acção Externa trabalhem em prol da plena igualdade de direitos, por exemplo para que o “Manual de Promoção e Protecção do Gozo dos Direitos Humanos por Lésbicas, Homossexuais, Bissexuais e Transsexuais (LGBT)” também seja aplicado em todos os países não europeus."@pt17
". Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, cu toții am dori ca David Kato, care a fost ucis acum câteva săptămâni, să fie încă în viață și să fie aici cu noi - așa cum s-a întâmplat în noiembrie, anul trecut - pentru a vorbi despre drepturile persoanelor homosexuale și lesbiene și despre lipsa drepturilor acestora în Uganda, precum și pentru a planifica împreună acțiuni posibile pentru schimbarea acestei situații. Cu toții am dori să fie în viață și să nu fi căzut victimă unei crime brutale. David Kato a activat în țara sa de origine, Uganda, pentru apărarea drepturilor lesbienelor, ale homosexualilor, ale bisexualilor și ale transsexualilor. Sunt încântată că am reușit să ajungem la un acord între șase grupuri politice cu privire la această rezoluție, pentru a condamna uciderea lui David Kato și pentru a solicita autorităților, noii conduceri politice care va fi aleasă mâine în Uganda și, de asemenea, liderilor religioși, să pună capăt o dată pentru totdeauna persecuției și violenței împotriva lesbienelor și homosexualilor și împotriva altor minorități, și să contribuie la asigurarea unei vieți libere pentru lesbiene, homosexuali, bisexuali și transsexuali inclusiv în Uganda. Aici în Uniunea Europeană avem, de asemenea, responsabilitatea luptei pentru astfel de drepturi egale și a cinstirii memoriei lui David Kato și a altora care și-au sacrificat viețile înaintea lui, în lupta pentru egalitatea de drepturi. În acest scop, este, de asemenea, esențial ca baroneasa Ashton - Înaltul nostru Reprezentant pentru afaceri externe - și noul Serviciu european de acțiune externă să depună eforturi pentru asigurarea acelorași drepturi egale; de exemplu, pentru asigurarea faptului că setul de instrumente pentru promovarea și apărarea tuturor drepturilor omului pentru persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale și transsexuale (LGBT) se folosește în toate țările din afara Europei."@ro18
". Všetci by sme si priali, aby David Kato, ktorý bol pred niekoľkými týždňami zavraždený, bol stále nažive a aby tu mohol byť s nami – tak ako minulý november –, aby mohol rozprávať o právach lesbičiek a homosexuálov a o nedodržiavaní týchto práv v Ugande a aby spolu s nami mohol plánovať, ako možno túto situáciu zmeniť. Všetci by sme ho radšej videli nažive než ako obeť brutálnej vraždy. David Kato pôsobil vo svojej rodnej krajine Ugande ako obhajca ľudských práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov. Teší ma, že sme v tomto uznesení úspešne dosiahli dohodu medzi šiestimi politickými skupinami a odsúdili vraždu Davida Kata a vyzvali orgány, nové politické vedenie, ktoré bude zajtra zvolené v Ugande, ako aj náboženských predstaviteľov, aby raz a navždy ukončili prenasledovanie a násilie voči lesbičkám a homosexuálom a voči ostatným menšinám a aby prispeli k tomu, aby mohli lesbičky, homosexuáli, bisexuáli a transsexuáli v Ugande tiež žiť slobodne. Tu v Európskej únii máme tiež zodpovednosť usilovať sa o dosiahnutie týchto rovnakých práv a uctiť si pamiatku Davida Kata a ostatných, ktorí pred ním položili svoje životy v boji za rovnaké práva. V tejto súvislosti je tiež zásadné, aby sa barónka Ashtonová – naša vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci – a nová Európska služba pre vonkajšiu činnosť usilovali o dosiahnutie týchto rovnakých práv; napríklad aby sa mohol vo všetkých mimoeurópskych krajinách využívať súbor nástrojov na podporu a ochranu všetkých ľudských práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov (LHBT)."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, vsi bi si želeli, da bi David Kato, ki je bil umorjen pred nekaj tedni, še vedno bil živ in da bi lahko bil tukaj z nami – kot je bil še novembra lani – da bi govoril o pravicah lezbijk in gejev in pomanjkanju pravic lezbijk in gejev v Ugandi in da bi z nami delal načrte, kako to spremeniti. Vsi bi si želeli, da bi še zmeraj bil živ in ne bi bil žrtev brutalnega umora. David Kato je v svoji domovini Ugandi branil človekove pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev. Zadovoljna sem, da smo v tej resoluciji uspeli doseči sporazum med šestimi političnimi skupinami, da bi obsodili umor Davida Kata in pozvali oblasti, novo politično vodstvo, ki bo v Ugandi izvoljeno jutri, in verske voditelje, naj enkrat za vselej nehajo preganjati lezbijke in geje in ustavijo nasilje nad njimi in nad ostalimi manjšinami ter da naj prispevajo k temu, da bodo lezbijke, geji, biseksualci in transseksualci tudi v Ugandi živeli svobodno. Tudi tukaj v Evropski uniji je naša odgovornost prizadevati si za takšne enake pravice in spoštovati spomin Davida Kata in drugih, ki so pred njim žrtvovali svoje življenje v boju za enake pravice. Zaradi tega je bistveno, da si baronica Ashton – naša visoka predstavnica za zunanje zadeve – in nova Evropska služba za zunanje delovanje prizadevata za prav za te enake pravice; na primer da bi se priročnik za spodbujanje in varstvo vseh človekovih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev (LGBT) uporabljal tudi v vseh neevropskih državah."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vi önskar alla att David Kato, som mördades för några veckor sedan, fortfarande levde och att han som i november förra året kunde vara här tillsammans med oss för att tala om lesbiska och homosexuella människors rättigheter och bristen på rättigheter för dessa människor i Uganda, och för att tillsammans med oss planera vad som kan göras för att ändra på detta. Vi alla skulle hellre vilja att han levde och inte hade fallit offer för ett brutalt mord. David Kato arbetade i sitt hemland Uganda för att försvara de mänskliga rättigheterna för lesbiska, bisexuella, homosexuella och transpersoner. Det gläder mig att vi i denna resolution har lyckats få en överenskommelse mellan sex politiska grupper för att fördöma mordet på David Kato och för att uppmana myndigheterna, det nya politiska ledarskap som kommer att väljas i Uganda i morgon och även de religiösa ledarna, att en gång för alla få slut på förföljelserna av och våldet mot lesbiska, bisexuella, homosexuella och transpersoner och mot andra minoriteter och bidra till att göra det möjligt för lesbiska, bisexuella, homosexuella och transpersoner att leva fritt även i Uganda. Här i EU har vi också ett ansvar att arbeta för sådana lika rättigheter och att hedra minnet av David Kato och andra som offrade sina liv för honom i kampen för lika rättigheter. Därför är det också viktigt att Catherine Ashton – vår utrikesrepresentant – och den nya Europeiska utrikestjänsten arbetar för samma lika rättigheter, t.ex. för att verktygslådan för att främja och skydda alla mänskliga rättigheter för lesbiska, bisexuella, homosexuella och transpersoner (hbt-personer) också används i alla länder som inte tillhör EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Verfasserin"5,15,11,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph