Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-17-Speech-4-423-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110217.23.4-423-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, les pays arabes sont secoués par une vague de soulèvements populaires qui les gagne tous petit à petit et j’espère que cela va continuer. Alors avec mes collègues verts, nous avons déposé 3 amendements pour actualiser cette résolution et j’espère que, tous ensemble, nous pourrons voter une résolution digne de ce nom. Un vent de contestation sans précédent des dictatures au pouvoir dans ces pays est en marche. Ces dictatures sont en place le plus souvent avec la complicité et, au mieux, le silence de l’ensemble des régimes occidentaux. Aucun pays ne semble être à l’abri de la révolte des peuples et c’est tant mieux. Nous avons tardé, vous avez tardé à vous rendre compte de ce qui était en train de se passer dans ces pays et vous continuez à le faire. Il a fallu attendre le 2 février pour que le Parlement européen vote une résolution sur la Tunisie et ce n’est qu’à cette session que nous en avons voté une sur l’Égypte. Nous avions demandé, dans le cadre de ces urgences, une résolution sur l’Algérie. Cela nous a été refusé une fois de plus comme, pendant des mois, vous avez, du moins la grande majorité d’entre vous, refusé de voir ce qui se passait en Tunisie. Aujourd’hui, des mouvements de protestation ont lieu, en ce moment même, en Iran, en Lybie, à l’égard de laquelle vous venez de donner un avis favorable, certes conditionnel, mais favorable, quand même, à un accord de partenariat, mais aussi au Bahreïn, au Yémen, pour ne citer que ceux que nous connaissons le mieux. Oui, au Yémen justement, où le président Ali Abdullah Saleh n’est au pouvoir que depuis 33 ans. En voilà une démocratie aménagée! Certes, c’est beaucoup mieux que ce qui se passe en Lybie, puisque M. Kadhafi est au pouvoir depuis 42 ans! Nous avons été quelques-uns à dire que nous ne pouvions pas voter une résolution aujourd’hui sur le Yémen sans tenir compte de ce qui se passait dans ce pays. Des hommes et des femmes y luttent pour leur liberté. Des violences ont lieu entre partisans et opposants du régime. Depuis le début des mobilisations, fin janvier, des centaines de personnes ont été blessées. Hier à Aden, un jeune manifestant a été tué par balles dans des heurts avec la police, qui a ouvert le feu pour disperser un rassemblement. En ce moment même, les étudiants de Saada se sont barricadés dans leur campus, là encore entourés par les forces de police, et nous restons silencieux. Nous ne voyons au Yémen que le problème de la peine de mort pour les mineurs. Loin de moi l’idée de renoncer à l’abolition de la peine capitale, j’en ai toujours été une partisane farouche et je considère que tout pays dit démocratique qui n’est pas capable d’abolir un tel châtiment est criminel et ne devrait pas donner de leçon en matière de démocratie et de droits de l’homme, fût–il la première puissance mondiale. Oui, cette peine capitale est encore plus insupportable quand elle s’applique à des mineurs, surtout dans un pays où on n’est pas capable d’établir une date de naissance avec certitude et où on utilise cette incapacité pour condamner à mort, au bénéfice du doute, oserais–je dire, quant à la certitude de la date de naissance prouvant que la personne était mineure au moment des faits. Et vous voudriez que l’on vote une résolution qui ne porte que sur ce seul sujet, une résolution qui ne fait que souligner, dans son septième point, la nécessité de mener des réformes comme le souhaitent, je cite, «tant de manifestants»? C’est un peu faible."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Pane předsedající, arabské země jsou zmítány vlnou lidových povstání, která se postupně šíří do všech těchto zemí a já doufám, že to bude pokračovat. Proto jsme s kolegy ze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance předložili tři pozměňovací návrhy, které toto usnesení zaktualizují, a doufám, že spolu budeme schopni přijmout usnesení hodné toho jména. Bezprecedentní vlna protestů proti diktaturám, které jsou v těchto zemích u moci, získává na popularitě. Tyto diktatury existují často s podporou nebo v lepším případě za mlčení všech západních režimů. Zdá se, že vůči lidovým povstáním není žádná země imunní, a to je dobře. Příliš dlouho nám – příliš dlouho vám – trvalo si uvědomit, co se v těch zemích děje a i nyní to odkládáte. Evropskému parlamentu to trvalo do 2. února, než přijal usnesení o Tunisku a teprve nyní na tomto dílčím zasedání jsme přijali usnesení o Egyptě. V souvislosti s těmito mimořádnými situacemi jsme žádali usnesení o Alžírsku. Náš požadavek byl opět zamítnut, stejně tak jako když jste několik měsíců – nebo alespoň většina z vás – odmítali vidět, co se děje v Tunisku. Dnes se i v průběhu tohoto zasedání formují protestní hnutí v Íránu, v Libyi, a v souvislosti s nimi jste nyní poskytli svou podporu – podmíněnou podporu, ale přesto podporu – dohodám o partnerství, a také v Bahrajnu a v Jemenu, abych jmenovala pouze ty, o nichž toho víme nejvíce. Ano, správně, v Jemenu, kde je prezident Ali Abdullah Saleh u moci téměř 33 let. Povídejte mi o řízené demokracii! Samozřejmě je to daleko lepší situace než v Libyi, protože pan Kaddáfí byl u moci 42 let! Byli jsme jedni z mála, kdo řekl, že jsme dnes nemohli hlasovat o usnesení o Jemenu, aniž bychom zohlednili to, co se v této zemi děje. Muži a ženy tam bojují za svobodu. Propuká násilí mezi zastánci a odpůrci režimu. Od počátků shromáždění koncem ledna byly zraněny stovky lidí. Včera v Adenu byl zastřelen mladý demonstrant, a to v průběhu střetů s policií, která zahájila palbu, aby shromáždění rozehnala. Právě nyní jsou studenti v Saadě zabarikádovaní uvnitř areálu školy, kde jsou i nadále obklíčeni policií a my mlčíme. Když myslíme na Jemen, máme na mysli jen problém trestu smrti nezletilých. Naprosto nemám v úmyslu naznačovat, že by se mělo upustit od zrušení trestu smrti – vždy jsem byla neochvějným zastáncem jeho zrušení, a jsem přesvědčena o tom, že jakákoliv domněle demokratická země, která není schopna takový trest zrušit, je zločinecká a neměla by ostatním kázat o demokracii a lidských právech, i kdyby to byla světová velmoc. Ano, tento trest smrti je ještě o to více nepřijatelný, když se uplatňuje na nezletilé, zejména v zemi, v níž je nemožné najisto určit, kdy se osoba narodila a v níž je tato nemožnost použita pro vynesení rozsudku trestu smrti, a odvažuji si říci, že je využito právě pochybnosti a neschopnosti stanovit datum jejich narození, a tak dokázat, že byli v době provinění nezletilými. A vy byste chtěli, abychom přijali usnesení zaměřené jen na jedno téma, usnesení, které jen v odstavci sedm zdůrazňuje potřebu reforem, po nichž volá, cituji, „tolik demonstrantů“? To je poněkud slabé."@cs1
"− Hr. formand! De arabiske lande rystes af en bølge af folkelige opstande, der breder sig til dem alle et for et, og jeg håber, at dette vil fortsætte. Derfor har jeg og mine kolleger fra Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance fremsat tre ændringsforslag for at ajourføre dette beslutningsforslag, og jeg håber, at vi i fællesskab vil kunne vedtage et beslutningsforslag, der er denne betegnelse værdigt. En hidtil uset protestbølge imod diktaturerne i disse lande er ved at vinde terræn. Disse diktaturer sidder som oftest med støtte og i bedste fald med en stiltiende accept fra alle de vestlige regimer. Ingen lande er immune over for folkelig opstand, og det er, som det skal være. Det tog os for længe – det tog Dem for længe – at erkende, hvad der var ved at ske i disse lande, og De trækker stadig sagen i langdrag. Europa-Parlamentet ventede indtil den 2. februar med at vedtage et beslutningsforslag om Tunesien, og det er først nu under denne mødeperiode, at vi har vedtaget et om Egypten. I forbindelse med disse nødsituationer havde vi bedt om et beslutningsforslag om Algeriet. Vores anmodning blev afvist endnu en gang, lige som De – eller i det mindste det store flertal blandt Dem – i månedsvis nægtede at se, hvad der skete i Tunesien. I dag danner man protestbevægelser i Iran og i Libyen, og dem har De givet Deres støtte – Deres betingede støtte, men dog Deres støtte – til en partnerskabsaftale, og ligeledes i Bahrain og i Yemen for blot at nævne dem, vi ved mest om. Ja, det er korrekt, i Yemen, hvor præsident Ali Abdullah Saleh har været ved magten i ikke mindre end 33 år. Der kan man tale om forvaltet demokrati! Naturligvis er det langt bedre end situationen i Libyen, hvor hr. Gaddafi har været ved magten i 42 år! Vi var nogle få, der sagde, at vi ikke i dag kan stemme om et beslutningsforslag om Yemen uden at tage hensyn til, hvad der sker i landet. Mænd og kvinder dér kæmper for deres frihed. Der udbryder vold mellem tilhængere og modstandere af regimet. Siden demonstrationerne begyndte i slutningen af januar, er hundredvis af mennesker blevet kvæstet. I Aden blev en ung demonstrant i går skudt og dræbt under sammenstød med politiet, der åbnede ild for at sprede en forsamling. Lige nu er studenterne i Saada barrikaderet i deres campus, hvor de stadig er omringet af politiet, og vi tier bare. Når vi tænker på Yemen, tænker vi kun på problemet med dødsstraf for mindreårige. Jeg vil på ingen måde påstå, at vi skal opgive kravet om afskaffelse af dødsstraffen – jeg har altid været stor tilhænger af dens afskaffelse, og jeg mener, at ethvert såkaldt demokratisk land, der ikke evner at afskaffe en sådan straf, er kriminelt og ikke bør give andre lektioner i demokrati og menneskerettigheder, selv om det er verdens førende magt. Ja, dødsstraf er endnu mere uacceptabelt, når den rammer mindreårige, navnlig i et land, hvor det er umuligt at være sikker på, hvornår folk er født, og hvor man bruger denne manglede sikkerhed til at dømme mennesker til døden, og man lader ikke tvivlen med hensyn til at fastslå deres fødselsdag, som ellers kunne bevise, at de var mindreårige på tidspunktet for forbrydelsen, komme dem til gode. Og De vil gerne have os til at vedtage et beslutningsforslag, hvor man kun fokuserer på ét spørgsmål, et beslutningsforslag, hvor man blot i punkt syv fremhæver behovet for reformer, som, og jeg citerer, "så mange demonstranter" krævede? Det er da en smule tyndt."@da2
"Monsieur le Président, les pays arabes sont secoués par une vague de soulèvements populaires qui les gagne tous petit à petit et j'espère que cela va continuer. Alors avec mes collègues verts, nous avons déposé 3 amendements pour actualiser cette résolution et j'espère que, tous ensemble, nous pourrons voter une résolution digne de ce nom. Un vent de contestation sans précédent des dictatures au pouvoir dans ces pays est en marche. Ces dictatures sont en place le plus souvent avec la complicité et, au mieux, le silence de l'ensemble des régimes occidentaux. Aucun pays ne semble être à l'abri de la révolte des peuples et c'est tant mieux. Nous avons tardé, vous avez tardé à vous rendre compte de ce qui était en train de se passer dans ces pays et vous continuez à le faire. Il a fallu attendre le 2 février pour que le Parlement européen vote une résolution sur la Tunisie et ce n'est qu'à cette session que nous en avons voté une sur l'Égypte. Nous avions demandé, dans le cadre de ces urgences, une résolution sur l'Algérie. Cela nous a été refusé une fois de plus comme, pendant des mois, vous avez, du moins la grande majorité d'entre vous, refusé de voir ce qui se passait en Tunisie. Aujourd'hui, des mouvements de protestation ont lieu, en ce moment même, en Iran, en Lybie, à l'égard de laquelle vous venez de donner un avis favorable, certes conditionnel, mais favorable, quand même, à un accord de partenariat, mais aussi au Bahreïn, au Yémen, pour ne citer que ceux que nous connaissons le mieux. Oui, au Yémen justement, où le président Ali Abdullah Saleh n'est au pouvoir que depuis 33 ans. En voilà une démocratie aménagée! Certes, c'est beaucoup mieux que ce qui se passe en Lybie, puisque M. Kadhafi est au pouvoir depuis 42 ans! Nous avons été quelques-uns à dire que nous ne pouvions pas voter une résolution aujourd'hui sur le Yémen sans tenir compte de ce qui se passait dans ce pays. Des hommes et des femmes y luttent pour leur liberté. Des violences ont lieu entre partisans et opposants du régime. Depuis le début des mobilisations, fin janvier, des centaines de personnes ont été blessées. Hier à Aden, un jeune manifestant a été tué par balles dans des heurts avec la police, qui a ouvert le feu pour disperser un rassemblement. En ce moment même, les étudiants de Saada se sont barricadés dans leur campus, là encore entourés par les forces de police, et nous restons silencieux. Nous ne voyons au Yémen que le problème de la peine de mort pour les mineurs. Loin de moi l'idée de renoncer à l'abolition de la peine capitale, j'en ai toujours été une partisane farouche et je considère que tout pays dit démocratique qui n'est pas capable d'abolir un tel châtiment est criminel et ne devrait pas donner de leçon en matière de démocratie et de droits de l'homme, fût–il la première puissance mondiale. Oui, cette peine capitale est encore plus insupportable quand elle s'applique à des mineurs, surtout dans un pays où on n'est pas capable d'établir une date de naissance avec certitude et où on utilise cette incapacité pour condamner à mort, au bénéfice du doute, oserais–je dire, quant à la certitude de la date de naissance prouvant que la personne était mineure au moment des faits. Et vous voudriez que l'on vote une résolution qui ne porte que sur ce seul sujet, une résolution qui ne fait que souligner, dans son septième point, la nécessité de mener des réformes comme le souhaitent, je cite, "tant de manifestants"? C'est un peu faible."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, οι αραβικές χώρες συγκλονίζονται από ένα κύμα λαϊκών εξεγέρσεων που εξαπλώνονται σε όλες τους, μία-μία, και ελπίζω πως αυτό θα συνεχιστεί. Ως εκ τούτου, έχουμε καταθέσει μαζί με τους συναδέλφους μου από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία τρεις τροπολογίες για να επικαιροποιήσουμε αυτό το ψήφισμα και ελπίζω ότι, μαζί, θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε ένα ψήφισμα άξιο του ονόματος αυτού. Κερδίζει έδαφος ένα άνευ προηγουμένου κύμα διαμαρτυρίας εναντίον των δικτατοριών που βρίσκονται στην εξουσία σε αυτές τις χώρες. Οι δικτατορίες αυτές επιβιώνουν, τις περισσότερες φορές, με την υποστήριξη και, στην καλύτερη περίπτωση, εν μέσω της σιωπής όλων των δυτικών καθεστώτων. Καμιά χώρα δεν φαίνεται να μένει ανεπηρέαστη από τις λαϊκές εξεγέρσεις, και αυτό είναι για καλό. Μας πήρε πολύ καιρό –σας πήρε πολύ καιρό– μέχρι να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβαινε σε αυτές τις χώρες, και εξακολουθείτε να χρονοτριβείτε. Χρειάστηκε να φτάσει 2 Φεβρουαρίου για να εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα για την Τυνησία, και μόλις τώρα, σε αυτήν την περίοδο συνόδου, εγκρίναμε ψήφισμα για την Αίγυπτο. Είχαμε ζητήσει, σε συνδυασμό με αυτές τις επείγουσες καταστάσεις, ένα ψήφισμα σχετικά με την Αλγερία. Το αίτημά μας απορρίφθηκε για μια ακόμα φορά, καθώς, επί μήνες, αρνείστε –ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από εσάς– να δείτε τι συμβαίνει στην Τυνησία. Σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε, κινήματα διαμαρτυρίας σχηματίζονται στο Ιράν, στη Λιβύη, χώρες στις οποίες έχετε παράσχει τη στήριξή σας –υπό όρους, βέβαια, αλλά είναι στήριξη παρ’ όλα αυτά– μέσα από μια συμφωνία εταιρικής σχέσης, αλλά και στο Μπαχρέιν και την Υεμένη, και αναφέρω μόνο εκείνα για τα οποία γνωρίζουμε περισσότερα. Ναι, σωστά, στην Υεμένη, όπου ο πρόεδρος Ali Abdullah Saleh βρίσκεται στην εξουσία επί 33 ολόκληρα χρόνια. Αυτή κι αν είναι ελεγχόμενη δημοκρατία! Φυσικά, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από εκείνην της Λιβύης, αφού εκεί ο κ. Gaddafi βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 42 χρόνια! Ήμασταν από τους λίγους που είπαν ότι δεν μπορούσαμε να εγκρίνουμε σήμερα ένα ψήφισμα για την Υεμένη χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τι συμβαίνει σε αυτήν τη χώρα. Εκεί, άντρες και γυναίκες μάχονται για την ελευθερία τους. Ξεσπά βία μεταξύ υποστηρικτών και αντίπαλων του καθεστώτος. Από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στα τέλη Ιανουαρίου, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Χτες στο Aden, ένας νεαρός διαδηλωτές σκοτώθηκε διά πυροβολισμού κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με την αστυνομία, η οποία άνοιξε πυρ για να διαλύσει μια συγκέντρωση. Αυτήν τη στιγμή, φοιτητές στη Saada είναι ταμπουρωμένοι μέσα στην πανεπιστημιούπολή τους, όπου εξακολουθούν να είναι περικυκλωμένοι από την αστυνομία, κι εμείς παραμένουμε σιωπηλοί. Όταν φέρνουμε στο μυαλό μας την Υεμένη, σκεφτόμαστε μόνο το πρόβλημα της θανατικής ποινής για τους ανηλίκους. Δεν υπονοώ σε καμία περίπτωση ότι θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η κατάργηση της θανατικής ποινής – ανέκαθεν υποστήριζα θερμά την κατάργησή της, και πιστεύω ότι κάθε υποτιθέμενα δημοκρατική χώρα που δεν είναι σε θέση να καταργήσει μια τέτοια τιμωρία είναι εγκληματική και δεν θα πρέπει να δίνει σε άλλους μαθήματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμη και αν είναι η παγκόσμια υπερδύναμη. Ναι, η συγκεκριμένη θανατική ποινή είναι ακόμα πιο απαράδεκτη όταν εφαρμόζεται σε ανηλίκους, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπου είναι αδύνατον να είναι κανείς σίγουρος για το πότε γεννήθηκε κάποιος και όπου αυτή η αδυναμία χρησιμοποιείται για να καταδικαστούν άνθρωποι σε θάνατο, ενώ η απαλλαγή λόγω αμφιβολιών, τολμώ να πω, δίνεται εξαιτίας της αδυναμίας να επιβεβαιωθεί η ημερομηνία γέννησης, και έτσι να αποδειχτεί ότι ήταν ανήλικοι κατά την περίοδο που διαπράχθηκε το αδίκημα. Και εσείς θέλετε να εγκρίνουμε ένα ψήφισμα που επικεντρώνεται σε ένα μόνο ζήτημα, ένα ψήφισμα που απλώς τονίζει, στην παράγραφο επτά, την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, όπως απαιτούν, παραθέτω αυτολεξεί, «πολυάριθμοι διαδηλωτές»; Είναι μια κάπως αδύναμη πρόταση."@el10
"− Mr President, the Arab countries are being rocked by a wave of popular uprisings that are spreading to them all, one by one, and I hope that this will continue. Therefore, I and my fellow Members from the Group of the Greens/European Free Alliance have tabled three amendments to update this resolution, and I hope that, together, we will be able to adopt a resolution worthy of the name. An unprecedented wave of protest against the dictatorships in power in those countries is gaining ground. These dictatorships are in place more often than not with the support and, at best, amid the silence of all of the Western regimes. No country seems immune to popular uprisings, and that is all to the good. We took too long – you took too long – to realise what was happening in those countries, and you are still delaying now. It took until 2 February for the European Parliament to adopt a resolution on Tunisia, and it is only now, at this part-session, that we have adopted one on Egypt. We had requested, in connection with these emergency situations, a resolution on Algeria. Our request was refused once again, just as, for months, you – or at least the vast majority of you – refused to see what was happening in Tunisia. Today, protest movements are being formed, as we speak, in Iran, in Libya, with regard to which you have just given your support – your conditional support, but your support nonetheless – to a partnership agreement, and also in Bahrain and in Yemen, to mention only those that we know the most about. Yes, that is right, in Yemen, where President Ali Abdullah Saleh has been in power for no fewer than 33 years. Talk about a managed democracy! Of course, it is much better than the situation in Libya, since Mr Gaddafi has been in power for 42 years! We were among the few who said that we could not vote today on a resolution on Yemen without taking account of what was happening in that country. Men and women there are fighting for their freedom. Violence is erupting between supporters and opponents of the regime. Since the rallies began at the end of January, hundreds of people have been injured. Yesterday in Aden, a young demonstrator was shot dead during clashes with the police, who opened fire to disperse a gathering. Right now, students in Saada are barricaded inside their campus, where they are still surrounded by the police, and we remain silent. When we think of Yemen, we think only of the problem of capital punishment for minors. I am by no means suggesting that the abolition of the death penalty should be abandoned – I have always been a staunch supporter of its abolition, and I believe that any supposedly democratic country that is incapable of abolishing such a punishment is criminal and should not lecture others on democracy and human rights, even if it is the world’s leading power. Yes, this capital punishment is even more unacceptable when it is applied to minors, especially in a country where it is impossible to know for sure when a person was born and where this impossibility is used to sentence people to death, the benefit of the doubt being given, dare I say it, because of the failure to establish their date of birth and so prove that they were minors at the time of the offence. And you would like us to adopt a resolution focusing on just one issue, a resolution that merely emphasises, in paragraph seven, the need for reforms, as called for by, I quote, ‘so many demonstrators’? That is a bit weak."@en4
"− Señor Presidente, los países árabes se han visto sacudidos por una oleada de levantamientos populares que se está extendiendo a todos ellos, uno por uno, y espero que esto continúe. Por lo tanto, tanto yo como mis colegas del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea hemos presentado tres enmiendas para actualizar esta resolución y esperamos que juntos podamos aprobar una resolución digna de este nombre. Una oleada de protestas sin precedentes contra las dictaduras de estos países se está abriendo terreno. Con mucha frecuencia estas dictaduras están vigentes con la complicidad y, en el mejor de los casos, el silencio de todos los regímenes occidentales. Ningún país parece inmune a los levantamientos populares, y eso es bueno. Hemos tardado mucho —han tardado mucho— en darnos cuenta de lo que está sucediendo en esos países y aún vamos con retraso. Hasta el 2 de febrero el Parlamento Europeo no aprobó una resolución sobre Túnez y ahora, en este periodo parcial de sesiones, hemos aprobado una sobre Egipto. Hemos solicitado, en relación con estas situaciones de emergencia, una resolución sobre Argelia. Nuestra solicitud se ha rechazado una vez, del mismo modo del que durante meses ustedes —o al menos la mayoría de ustedes— se negaron a ver lo que estaba sucediendo en Túnez. Hoy se están produciendo movimientos de protesta en este mismo momento en Irán, en Libia, para el que acaban de ofrecer su respaldo —su respaldo condicional, pero su respaldo al fin y al cabo— a un acuerdo de asociación, y también en Bahréin y en Yemen, por citar solo aquellos de los que tenemos más información. Sí, en el propio Yemen el Presidente Ali Abdullah Saleh ha ostentado el poder durante nada menos que 33 años. ¡Eso es una democracia organizada! Desde luego, es mucho mejor que la situación de Libia, ya que Gadafi ha permanecido en el poder durante 42 años. Nos contamos entre los pocos que dijeron que no votarían una resolución sobre Yemen sin tener en cuenta lo que está sucediendo en ese país. Hombres y mujeres luchan por su libertad. La violencia está estallando entre los partidarios del régimen y sus oponentes. Desde que comenzaron las concentraciones a principios de enero, cientos de personas han sido heridas. Ayer en Aden, un joven manifestante recibió un disparo mortal durante los enfrentamientos con la policía, que abrió fuego para dispersar a las personas congregadas. En este momento estudiantes de Saada levantan barricadas en su campus, donde aún están rodeados por la policía, y nosotros seguimos callados. Cuando pensamos en Yemen, pensamos solo en el problema de la aplicación de la pena de muerte con menores. Con esto no estoy sugiriendo, en absoluto, que debamos dejar de lado esta cuestión —siempre he sido una acérrima partidaria de su abolición y creo que cualquier país que se llame a sí mismo democrático y sea incapaz de abolir esta pena es un país criminal y no debería sermonear a otros sobre la democracia y los derechos humanos, aunque sea la mayor potencia del mundo. Sí, esta pena capital es aún más intolerable si se aplica a menores, en especial en un país en el que resulta imposible determinar la fecha de nacimiento de una persona y en el que esta imposibilidad se utiliza para condenar a muerte, concediendo el beneficio de la duda, me atrevo a decir, cuando no se puede establecer la fecha de nacimiento y probar así que el acusado era menor cuando se cometió el delito. ¿Y quieren que aprobemos una resolución que se centra en un solo asunto, una resolución que se limita a poner de manifiesto, en el apartado 7, la necesidad de reformas como reivindican, y cito, «numerosos manifestantes»? Es un poco floja."@es21
"Monsieur le Président, les pays arabes sont secoués par une vague de soulèvements populaires qui les gagne tous petit à petit et j'espère que cela va continuer. Alors avec mes collègues verts, nous avons déposé 3 amendements pour actualiser cette résolution et j'espère que, tous ensemble, nous pourrons voter une résolution digne de ce nom. Un vent de contestation sans précédent des dictatures au pouvoir dans ces pays est en marche. Ces dictatures sont en place le plus souvent avec la complicité et, au mieux, le silence de l'ensemble des régimes occidentaux. Aucun pays ne semble être à l'abri de la révolte des peuples et c'est tant mieux. Nous avons tardé, vous avez tardé à vous rendre compte de ce qui était en train de se passer dans ces pays et vous continuez à le faire. Il a fallu attendre le 2 février pour que le Parlement européen vote une résolution sur la Tunisie et ce n'est qu'à cette session que nous en avons voté une sur l'Égypte. Nous avions demandé, dans le cadre de ces urgences, une résolution sur l'Algérie. Cela nous a été refusé une fois de plus comme, pendant des mois, vous avez, du moins la grande majorité d'entre vous, refusé de voir ce qui se passait en Tunisie. Aujourd'hui, des mouvements de protestation ont lieu, en ce moment même, en Iran, en Lybie, à l'égard de laquelle vous venez de donner un avis favorable, certes conditionnel, mais favorable, quand même, à un accord de partenariat, mais aussi au Bahreïn, au Yémen, pour ne citer que ceux que nous connaissons le mieux. Oui, au Yémen justement, où le président Ali Abdullah Saleh n'est au pouvoir que depuis 33 ans. En voilà une démocratie aménagée! Certes, c'est beaucoup mieux que ce qui se passe en Lybie, puisque M. Kadhafi est au pouvoir depuis 42 ans! Nous avons été quelques-uns à dire que nous ne pouvions pas voter une résolution aujourd'hui sur le Yémen sans tenir compte de ce qui se passait dans ce pays. Des hommes et des femmes y luttent pour leur liberté. Des violences ont lieu entre partisans et opposants du régime. Depuis le début des mobilisations, fin janvier, des centaines de personnes ont été blessées. Hier à Aden, un jeune manifestant a été tué par balles dans des heurts avec la police, qui a ouvert le feu pour disperser un rassemblement. En ce moment même, les étudiants de Saada se sont barricadés dans leur campus, là encore entourés par les forces de police, et nous restons silencieux. Nous ne voyons au Yémen que le problème de la peine de mort pour les mineurs. Loin de moi l'idée de renoncer à l'abolition de la peine capitale, j'en ai toujours été une partisane farouche et je considère que tout pays dit démocratique qui n'est pas capable d'abolir un tel châtiment est criminel et ne devrait pas donner de leçon en matière de démocratie et de droits de l'homme, fût–il la première puissance mondiale. Oui, cette peine capitale est encore plus insupportable quand elle s'applique à des mineurs, surtout dans un pays où on n'est pas capable d'établir une date de naissance avec certitude et où on utilise cette incapacité pour condamner à mort, au bénéfice du doute, oserais–je dire, quant à la certitude de la date de naissance prouvant que la personne était mineure au moment des faits. Et vous voudriez que l'on vote une résolution qui ne porte que sur ce seul sujet, une résolution qui ne fait que souligner, dans son septième point, la nécessité de mener des réformes comme le souhaitent, je cite, "tant de manifestants"? C'est un peu faible."@et5
"− Arvoisa puhemies, kansannousujen aalto pyyhkii arabimaita levittäytyen kaikkiin valtioihin yksi kerrallaan, ja minä toivon tämän jatkuvan. Minä ja kollegani Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmässä olemme tämän vuoksi esittäneet kolme tarkistusta päätöslauselman korjaamiseksi, ja toivon, että voimme yhdessä hyväksyä nimensä veroisen päätöslauselman. Ennennäkemätön protestiaalto näissä valtioissa vallassa olevaa diktatuuria vastaan leviää. Nämä diktatuurit ovat vallassa hyvin usein läntisten valtioiden tuella ja parhaimmillaan hiljaisella hyväksynnällä. Yksikään valtio ei ole immuuni kansannousuille, ja se on vain hyvä asia. Meiltä vei liian kauan – teiltä meni liian kauan – ymmärtää, mitä näissä valtioissa tapahtui, ja te viivyttelette vieläkin. Euroopan parlamentti antoi päätöslauselmansa Tunisiasta vasta 2. helmikuuta, ja vasta nyt, tämänpäiväisessä istunnossa, annoimme päätöslauselman Egyptistä. Olemme vaatineet näiden hätätilanteiden yhteydessä päätöslauselmaa Algeriasta. Pyyntömme hylättiin jälleen kerran, aivan kuten te kuukausien ajan – tai ainakin suurin osa teistä – kieltäydyitte näkemästä, mitä Tunisiassa tapahtuu. Protestiliikkeitä syntyy meidän täällä puhuessamme nyt Iranissa, Libyassa, jonka osalta olette juuri antaneet tukenne – ehdollisen tukenne, mutta kuitenkin tukenne – kumppanuussopimukselle, sekä Bahrainissa ja Jemenissä, mainitakseni vain ne, joista tiedämme eniten. Kyllä, aivan totta, Jemenissä, jossa presidentti Ali Abdullah Saleh on ollut vallassa kokonaiset 33 vuotta. Mikä hallittu demokratia! Tilanne on tietenkin parempi kuin Libyassa, jossa Gaddafi on ollut vallassa 42 vuotta! Olimme niiden muutaman joukossa, jotka totesivat, ettemme voi tänään äänestää Jemeniä koskevasta päätöslauselmasta ottamatta huomioon, mitä valtiossa tapahtuu. Miehet ja naiset taistelevat siellä vapaudestaan. Hallinnon kannattajien ja vastustajien välillä puhkeaa väkivaltaisuuksia. Satoja ihmisiä on haavoittunut sen jälkeen kun mellakat alkoivat tammikuun lopussa. Adenissa ammuttiin eilen kuoliaaksi nuori mielenosoittaja selkkauksessa poliisin kanssa, joka avasi tulen hajottaakseen kokoontumisen. Tällä hetkellä opiskelijat ovat kampuksellaan barrikadien takana poliisin piirittämänä, ja me pysymme hiljaa. Kun ajattelemme Jemeniä, me ajattelemme vain alaikäisten kuolemantuomioiden ongelmaa. En missään tapauksessa ehdota kuolemantuomioiden lakkauttamisesta luopumista – olen aina vaatinut voimakkaasti niiden lakkauttamista ja katson, että demokraattisena pidetty valtio, joka ei kykene lakkauttamaan kuolemantuomiota, on rikollinen eikä sen pidä puhua muille demokratiasta ja ihmisoikeuksista, vaikka se olisi maailman johtava suurvalta. Aivan, kuolemanrangaistus on vieläkin tuomittavampi, kun sitä sovelletaan alaikäisiin, erityisesti valtiossa, jossa on mahdoton tietää tarkkaan, koska henkilö on syntynyt, ja jossa tätä mahdottomuutta käytetään hyväksi ihmisten tuomitsemisessa kuolemaan, koska, rohkenenko sanoa, ei voida osoittaa syntymäaikaa eikä siis todistaa, että tekijä on ollut alaikäinen rikoksen tapahtuessa. Ja te haluatte meidän hyväksyvän päätöslauselman, jossa keskitytään vain yhteen aiheeseen, päätöslauselman, jossa pelkästään painotetaan 7 kohdassa tarvetta uudistuksiin, jota, minä lainaan, niin monet mielenosoittajat ovat vaatineet? Aika heikkoa."@fi7
"Monsieur le Président, les pays arabes sont secoués par une vague de soulèvements populaires qui les gagne tous petit à petit et j'espère que cela va continuer. Alors avec mes collègues verts, nous avons déposé 3 amendements pour actualiser cette résolution et j'espère que, tous ensemble, nous pourrons voter une résolution digne de ce nom. Un vent de contestation sans précédent des dictatures au pouvoir dans ces pays est en marche. Ces dictatures sont en place le plus souvent avec la complicité et, au mieux, le silence de l'ensemble des régimes occidentaux. Aucun pays ne semble être à l'abri de la révolte des peuples et c'est tant mieux. Nous avons tardé, vous avez tardé à vous rendre compte de ce qui était en train de se passer dans ces pays et vous continuez à le faire. Il a fallu attendre le 2 février pour que le Parlement européen vote une résolution sur la Tunisie et ce n'est qu'à cette session que nous en avons voté une sur l'Égypte. Nous avions demandé, dans le cadre de ces urgences, une résolution sur l'Algérie. Cela nous a été refusé une fois de plus comme, pendant des mois, vous avez, du moins la grande majorité d'entre vous, refusé de voir ce qui se passait en Tunisie. Aujourd'hui, des mouvements de protestation ont lieu, en ce moment même, en Iran, en Lybie, à l'égard de laquelle vous venez de donner un avis favorable, certes conditionnel, mais favorable, quand même, à un accord de partenariat, mais aussi au Bahreïn, au Yémen, pour ne citer que ceux que nous connaissons le mieux. Oui, au Yémen justement, où le président Ali Abdullah Saleh n'est au pouvoir que depuis 33 ans. En voilà une démocratie aménagée! Certes, c'est beaucoup mieux que ce qui se passe en Lybie, puisque M. Kadhafi est au pouvoir depuis 42 ans! Nous avons été quelques-uns à dire que nous ne pouvions pas voter une résolution aujourd'hui sur le Yémen sans tenir compte de ce qui se passait dans ce pays. Des hommes et des femmes y luttent pour leur liberté. Des violences ont lieu entre partisans et opposants du régime. Depuis le début des mobilisations, fin janvier, des centaines de personnes ont été blessées. Hier à Aden, un jeune manifestant a été tué par balles dans des heurts avec la police, qui a ouvert le feu pour disperser un rassemblement. En ce moment même, les étudiants de Saada se sont barricadés dans leur campus, là encore entourés par les forces de police, et nous restons silencieux. Nous ne voyons au Yémen que le problème de la peine de mort pour les mineurs. Loin de moi l'idée de renoncer à l'abolition de la peine capitale, j'en ai toujours été une partisane farouche et je considère que tout pays dit démocratique qui n'est pas capable d'abolir un tel châtiment est criminel et ne devrait pas donner de leçon en matière de démocratie et de droits de l'homme, fût–il la première puissance mondiale. Oui, cette peine capitale est encore plus insupportable quand elle s'applique à des mineurs, surtout dans un pays où on n'est pas capable d'établir une date de naissance avec certitude et où on utilise cette incapacité pour condamner à mort, au bénéfice du doute, oserais–je dire, quant à la certitude de la date de naissance prouvant que la personne était mineure au moment des faits. Et vous voudriez que l'on vote une résolution qui ne porte que sur ce seul sujet, une résolution qui ne fait que souligner, dans son septième point, la nécessité de mener des réformes comme le souhaitent, je cite, "tant de manifestants"? C'est un peu faible."@hu11
"− Signor Presidente, i paesi arabi sono scossi da violente sommosse popolari, che si stanno gradualmente diffondendo e che mi auguro non si arresteranno. Insieme ai miei colleghi del gruppo Verde/Alleanza libera europea abbiamo presentato tre emendamenti per aggiornare la risoluzione, e mi auguro che, insieme, saremo in grado di approvare una risoluzione degna di questo nome. Un’ondata di proteste senza precedenti ha investito le dittature al potere in questi paesi, dittature che spesso hanno conquistato l’attuale posizione grazie alla complicità, o meglio, al silenzio, dei regimi occidentali. Nessun paese sembra immune alla rivolta popolare, e questo è positivo. Abbiamo capito, avete capito, troppo tardi quello che stava succedendo in quei paesi, e la vostra azione continua a essere tardiva. Abbiamo dovuto aspettare il 2 febbraio perché il Parlamento europeo adottasse una risoluzione sulla Tunisia, e soltanto adesso, in questa tornata, ne abbiamo adottata una sull’Egitto. Alla luce di situazioni così gravi, abbiamo chiesto una risoluzione sull’Algeria, ma la nostra richiesta è stata respinta ancora una volta, proprio come, ormai da mesi, la maggioranza di voi si rifiuta di vedere ciò che avviene in Tunisia. Oggi, mentre noi discutiamo, si registrano movimenti di protesta in Iran, in Libia, in relazione alla quale avete appena espresso parere favorevole (condizionale, ma pur sempre favorevole) su un accordo di partenariato, ma anche nel Bahrein e nello Yemen, per citare solo i paesi che conosciamo meglio. Sì, proprio nello Yemen, dove il Presidente Ali Abdullah Saleh è al potere da ben 33 anni. Tanto per parlare di una democrazia regolamentata. Certo, la situazione è indubbiamente migliore di quella della Libia, dal momento che Gheddafi è al potere da 42 anni! Siamo stati tra i pochi che hanno giudicato impossibile votare oggi una risoluzione sullo Yemen senza tener conto di ciò che avviene in quel paese; uomini e donne si battono per la libertà, e si registrano scontri violenti tra i sostenitori e gli oppositori del regime. Dall’inizio delle manifestazioni, alla fine di gennaio, centinaia di persone sono state ferite. Ieri ad Aden un giovane manifestante è stato ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia, che ha sparato per disperdere un assembramento. Proprio ora, gli studenti di Saada sono barricati nel campus, sempre circondati dalle forze di polizia, e noi continuiamo a tacere. Quando pensiamo allo Yemen, ci limitiamo a considerare il problema della pena capitale comminata ai minorenni. Lungi da me l’idea di rinunciare all’abolizione della pena capitale – ho sempre sostenuto con forza la necessità di tale abolizione – e credo che qualsiasi paese che si proclami democratico, ma incapace di abolire questa punizione, si comporti in maniera criminale e non possa dare lezioni di democrazia e diritti umani, fosse anche la prima potenza al mondo. Sì, la pena capitale è ancora più intollerabile se viene comminata a minori, soprattutto in un paese che non è capace di stabilire con certezza una data di nascita e laddove si sfrutti tale incapacità per comminare condanne a morte, col beneficio del dubbio, oserei dire, per l’impossibilità di stabilire con certezza la data di nascita e dimostrare così che gli accusati erano minorenni al momento dei fatti. E voi vorreste approvare una risoluzione limitata esclusivamente a una sola questione, una risoluzione che continua a sottolineare, al settimo punto, la necessità di realizzare le riforme richieste da “numerosi manifestanti”? Mi sembra un po’ debole."@it12
"− Pone pirmininke, arabų šalis krečia sukilimų banga, kuri plinta iš vienos šalies į kitą, ir tikiuosi, kad jie tęsis. Taigi, kartu su kolegomis iš Žaliųjų frakcijos/Europos laisvojo aljanso pateikėme tris pakeitimus, kuriais patobulinama ši rezoliucija, ir tikiuosi, kad kartu galėsime patvirtinti rezoliuciją, kuri bus verta savo vardo. Precedento neturinti protestų prieš diktatūras banga tose šalyse plinta. Šios diktatūros įsigali, neretai sulaukdamos Vakarų šalių režimų paramos, o geriausiu atveju – tylos. Panašu, kad jokia šalis neatsilaiko prieš populiarius sukilimus, ir tai geras ženklas. Mums, ir jums prireikė pernelyg daug laiko suprasti, kas vyko tose šalyse, ir vis dar delsiate. Tik vasario 2 d. Europos Parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl Tuniso ir tik šioje mėnesinėje sesijoje patvirtinome rezoliuciją dėl Egipto. Atsižvelgdami į tokią skubią padėtį paprašėme parengti rezoliuciją dėl Alžyro. Mūsų prašymas vėl buvo atmestas, kaip ir jūs ištisus mėnesius – ar bent jau didžioji dauguma – atsisakėte atsižvelgti į Tunise vykstančius įvykius. Šiandien mums diskutuojant protestuotojų judėjimai kuriasi Irane ir Libijoje, kuriai ką tik pareiškėte savo paramą – sąlyginę, bet vis tiek paramą – partnerystės susitarime, taip pat Bahreine ir Jemene, minint tik tas šalis, apie kurias daugiausiai žinome. Taip, tiesa, Jemeno prezidentas Ali Abdullah Saleh valdo jau ne mažiau kaip 33 metus. Tai valdoma demokratija! Be abejo, tai kur kas geriau nei padėtis Libijoje, kur M. Gaddafi valdo jau 42 metus! Buvome iš tų keleto narių, kurie teigė, kad šiandien negalėtume balsuoti dėl rezoliucijos dėl Jemeno, jeigu neatsižvelgtume į tai, kad vyksta toje šalyje. Vyrai ir moterys kovoja už savo laisvę. Kyla smurtas tarp režimo šalininkų ir priešininkų. Sausio mėn. pabaigoje prasidėjus mitingams buvo sužeista šimtai žmonių. Vakar Adene per susirėmimus policijai mėginant ugnimi išvaikyti minią, nušautas jaunas demonstrantas. Šiuo metu Sadoje studentai užsibarikadavę studentų miestelyje, kur juos vis dar supa policija, tačiau ir toliau tylime. Aptardami padėtį Jemene turime galvoje tik mirties bausmę nepilnamečiams. Jokiu būdu nenoriu teigti, kad nereikia svarstyti mirties bausmės panaikinimo klausimo, nes esu tvirta mirties bausmės panaikinimo šalininkė, ir manau, kad bet kuri tariamai demokratiška šalis, kurioje nėra uždraudžiama tokia bausmė, yra smerktina ir neturėtų kitiems pamokslauti apie demokratiją ir žmogaus teises, net jei ir yra pirmaujanti pasaulio jėga. Taip, mirties bausmė dar labiau nepriimtina, jeigu ji vykdoma nepilnamečiams, visų pirma šalyje, kurioje neįmanoma iš tikrųjų sužinoti, kada asmuo gimė, ir kurioje tuo naudojamasi nuteisiant žmones mirti, pasinaudojant abejonėmis dėl, drįsčiau teigti, negebėjimo nustatyti gimimo datos ir tokiu būdu įrodyti, kad nusikaltimo metu asmenys buvo nepilnamečiai. Ar siekiate, kad patvirtintume rezoliuciją, kurioje visas dėmesys skiriamas tik vienam klausimui, rezoliuciją, kurioje tik septintoje dalyje pabrėžiamas reformų poreikis, kurių reikalauja, pacituosiu, „daugybė demonstrantų“? Tai būtų šiek tiek silpnavališka."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs! Arābu valstis satricina tautu sacelšanās vilnis, kas izplešas pa visām šīm valstīm, vienā pēc otras, un es ceru, ka tā būs arī turpmāk. Tāpēc es un mani kolēģi no Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas esam iesnieguši trīs grozījumus šai rezolūcijai, un es ceru, ka kopīgiem spēkiem mēs varēsim pieņemt rezolūciju, kas būs šā nosaukuma cienīga. Uz priekšu virzās bezprecedenta protesta vilnis pret pie varas esošajām diktatūrām šajās valstīs. Aizvien biežāk šīs diktatūras ir pie varas rietumu režīmu atbalsta vai vismaz klusas piekrišanas dēļ. Neviena valsts nav pasargāta no tautas sacelšanās, un tas ir labi. Mums vajadzēja pārāk ilgu laiku ― jums vajadzēja pārāk ilgu laiku ― lai saprastu, kas notiek šajās valstīs, un jūs joprojām kavējaties. Vajadzēja nogaidīt līdz 2. februārim, lai Eiropas Parlaments pieņemtu rezolūciju par Tunisiju, un tikai tagad šajā sesijā mēs pieņēmām rezolūciju par Ēģipti. Saistībā ar šīm ārkārtējām situācijām mēs lūdzām rezolūciju par Alžīriju. Mūsu lūgumu atkal noraidīja, gluži tāpat kā mēnešiem ilgi jūs ― vai vismaz lielākā daļa no jums ― atteicās saskatīt to, kas notiek Tunisijā. Pašlaik protesta kustības tiek veidotas Irānā un Lībijā, kuras partnerattiecību nolīgumam jūs nupat paudāt savu atbalstu, lai arī ar nosacījumiem, kā arī protesta kustības tiek veidotas Bahreinā un Jemenā; tās ir valstis, par kurām mēs zinām visvairāk. Jā, tieši tā, Jemenā, kur prezidents ir bijis pie varas ne mazāk kā 33 gadus. Lūk, jums demokrātiska pārvaldība! Protams, tur situācija ir daudz labāka nekā Lībijā, jo kungs pie varas ir jau 42 gadus! Mēs bijām starp tiem retajiem, kuri apgalvoja, ka nespēj šodien balsot par rezolūciju par Jemenu, neņemot vērā to, kas šajā valstī notiek. Tur vīrieši un sievietes cīnās par savu brīvību. Starp režīma atbalstītājiem un pretiniekiem pieaug vardarbība. Kopš brīža, kad janvāra beigās sākās manifestācijas, simtiem cilvēku ir tikuši ievainoti. Vakar Adenā notika sadursmes ar policiju, kas atklāja uguni, lai izgaiņātu cilvēkus, un šajā sadursmē tika nošauts jauns demonstrants. Patlaban Sādā studenti ir iebarikādēti universitātes pilsētiņā, kuru joprojām aplenc policija; bet mēs tikai klusējam. Attiecībā uz Jemenu mēs domājam tikai par mazgadīgo nāvessoda problēmu. Es nekādā gadījumā neierosinu pārstāt pieprasīt nāvessoda atcelšanu ― es vienmēr esmu nelokāmi atbalstījusi tā atcelšanu, un es uzskatu, ka jebkura šķietami demokrātiska valsts, kas nespēj atcelt šādu sodu, ir noziedzīga un tai nevajadzētu mācītu citus par demokrātijas un cilvēktiesību jautājumiem, pat tad ne, ja šī valsts ir vadošā lielvara pasaulē. Taisnība, nāvessods ir vēl nepieņemamāks, ja to piemēro mazgadīgajiem, īpaši valstī, kur nevar pilnīgi droši noskaidrot personas dzimšanas datumu, un tas tiek izmantots kā attaisnojums cilvēku sodīšanai ar nāvi, es atļaušos teikt, jo nav iespējams pierādīt personu dzimšanas datumu un to, vai nozieguma brīdī attiecīgā persona ir bijusi nepilngadīga. Savukārt jūs vēlaties, lai mēs pieņemam rezolūciju, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta tikai vienam aspektam; rezolūciju, kuras 7. punktā ir uzsvērta tik vien kā vajadzība pēc reformām, ko izdarīt aicina, es citēju: „daudzie demonstranti ielās”? Tas ir vāji."@lv13
"Monsieur le Président, les pays arabes sont secoués par une vague de soulèvements populaires qui les gagne tous petit à petit et j'espère que cela va continuer. Alors avec mes collègues verts, nous avons déposé 3 amendements pour actualiser cette résolution et j'espère que, tous ensemble, nous pourrons voter une résolution digne de ce nom. Un vent de contestation sans précédent des dictatures au pouvoir dans ces pays est en marche. Ces dictatures sont en place le plus souvent avec la complicité et, au mieux, le silence de l'ensemble des régimes occidentaux. Aucun pays ne semble être à l'abri de la révolte des peuples et c'est tant mieux. Nous avons tardé, vous avez tardé à vous rendre compte de ce qui était en train de se passer dans ces pays et vous continuez à le faire. Il a fallu attendre le 2 février pour que le Parlement européen vote une résolution sur la Tunisie et ce n'est qu'à cette session que nous en avons voté une sur l'Égypte. Nous avions demandé, dans le cadre de ces urgences, une résolution sur l'Algérie. Cela nous a été refusé une fois de plus comme, pendant des mois, vous avez, du moins la grande majorité d'entre vous, refusé de voir ce qui se passait en Tunisie. Aujourd'hui, des mouvements de protestation ont lieu, en ce moment même, en Iran, en Lybie, à l'égard de laquelle vous venez de donner un avis favorable, certes conditionnel, mais favorable, quand même, à un accord de partenariat, mais aussi au Bahreïn, au Yémen, pour ne citer que ceux que nous connaissons le mieux. Oui, au Yémen justement, où le président Ali Abdullah Saleh n'est au pouvoir que depuis 33 ans. En voilà une démocratie aménagée! Certes, c'est beaucoup mieux que ce qui se passe en Lybie, puisque M. Kadhafi est au pouvoir depuis 42 ans! Nous avons été quelques-uns à dire que nous ne pouvions pas voter une résolution aujourd'hui sur le Yémen sans tenir compte de ce qui se passait dans ce pays. Des hommes et des femmes y luttent pour leur liberté. Des violences ont lieu entre partisans et opposants du régime. Depuis le début des mobilisations, fin janvier, des centaines de personnes ont été blessées. Hier à Aden, un jeune manifestant a été tué par balles dans des heurts avec la police, qui a ouvert le feu pour disperser un rassemblement. En ce moment même, les étudiants de Saada se sont barricadés dans leur campus, là encore entourés par les forces de police, et nous restons silencieux. Nous ne voyons au Yémen que le problème de la peine de mort pour les mineurs. Loin de moi l'idée de renoncer à l'abolition de la peine capitale, j'en ai toujours été une partisane farouche et je considère que tout pays dit démocratique qui n'est pas capable d'abolir un tel châtiment est criminel et ne devrait pas donner de leçon en matière de démocratie et de droits de l'homme, fût–il la première puissance mondiale. Oui, cette peine capitale est encore plus insupportable quand elle s'applique à des mineurs, surtout dans un pays où on n'est pas capable d'établir une date de naissance avec certitude et où on utilise cette incapacité pour condamner à mort, au bénéfice du doute, oserais–je dire, quant à la certitude de la date de naissance prouvant que la personne était mineure au moment des faits. Et vous voudriez que l'on vote une résolution qui ne porte que sur ce seul sujet, une résolution qui ne fait que souligner, dans son septième point, la nécessité de mener des réformes comme le souhaitent, je cite, "tant de manifestants"? C'est un peu faible."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Arabische landen beleven roerige tijden met een golf van volksopstanden die zich geleidelijk over alle landen uitspreidt. Ik hoop dat dit proces zal doorzetten. Daarom hebben wij met onze collega's van de Fractie van de Groenen/Europese Vrije Alliantie drie amendementen ingediend om deze resolutie te actualiseren en ik hoop dat wij samen een resolutie kunnen aannemen die deze naam waardig is. De huidige protesten tegen de dictaturen in deze landen kennen hun weerga niet. Vaak zijn deze dictaturen met behulp van, of op zijn best, onder het stilzwijgen van de westerse regimes in het zadel geholpen. Geen enkel land lijkt van de volksopstand gevrijwaard te blijven en dat is een goede zaak. Wij hebben, u hebt niet meteen beseft wat er in deze landen gaande is en u realiseert zich dat nog steeds niet. Niet eerder dan 2 februari heeft het Europees Parlement een resolutie over Tunesië aangenomen en pas tijdens deze vergadering een resolutie over Egypte. Gezien het urgente karakter van de gebeurtenissen hadden wij om een resolutie over Algerije gevraagd. Opnieuw bent u niet op ons verzoek ingegaan net zoals u, althans de overgrote meerderheid onder u, maandenlang weigerde onder ogen te zien wat zich in Tunesië afspeelde. Op dit moment worden er protestbewegingen geformeerd in Iran en Libië. Nog maar kort geleden hebt u een, weliswaar voorwaardelijk, maar toch positief advies uitgebracht over een partnerschapsovereenkomst met de protestbewegingen in deze landen en in Bahrein en Jemen, om slechts die bewegingen te noemen die we het beste kennen. Ja, uitgerekend in Jemen, waar president Ali Abdullah Saleh nog maar 33 jaar aan de macht is. Een schoolvoorbeeld van een geleide democratie dus! Natuurlijk, de situatie is daar nog altijd beter dan in Libië, waar de heer Khadafi 42 jaar aan het roer staat! Enkelen van ons hebben gezegd dat we vandaag niet voor een resolutie over Jemen kunnen stemmen zonder rekening te houden met wat er in dat land gebeurt. Mannen en vrouwen strijden voor hun vrijheid. Er vindt geweld plaats tussen aanhangers en tegenstanders van het regime. Sinds het begin van de protesten, eind januari, zijn er honderden mensen gewond geraakt. Gisteren is in Aden een jonge demonstrant om het leven gekomen, toen de politie het vuur opende om een verzamelde menigte te verspreiden. Op dit moment zitten studenten in Saada, nog altijd omsingeld door politie, verschanst op hun campus en wij houden onze mond. Het enige probleem dat wij in Jemen zien, is de doodstraf voor minderjarigen. Het is overigens beslist niet zo dat ik niet langer wil pleiten voor afschaffing van de doodstraf. Ik ben altijd een groot voorstander van afschaffing geweest en elk land dat niet in staat is zich van deze straf te ontdoen, is in mijn ogen misdadig en zou anderen niet de les moeten lezen over democratie en mensenrechten, zelfs als het om het machtigste land ter wereld gaat. Ja, de doodstraf is nog minder te verteren wanneer het minderjarigen betreft, vooral in een land waar een geboortedatum niet met zekerheid kan worden vastgesteld en waar men van dit onvermogen gebruik maakt om iemand ter dood te veroordelen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het principe 'voordeel van de twijfel' wordt gehanteerd: is de geboortedatum onzeker, dan wordt ervan uitgegaan dat iemand op het moment van het strafbare feit minderjarig was. En u wilt dat we over een resolutie stemmen die slechts betrekking heeft op dit ene onderwerp, een resolutie die in punt 7 slechts de noodzaak benadrukt van de hervormingen die door, ik citeer, "zo vele betogers" worden verlangd? Dat is een beetje mager."@nl3
"Panie Przewodniczący! Fala ludowych powstań wstrząsnęła państwami arabskimi, rozprzestrzeniając się pomiędzy nimi – mam nadzieję, że proces ten się nie zatrzyma. Dlatego też ja oraz koleżanki i koledzy z Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego złożyliśmy trzy propozycje poprawek do przedmiotowej rezolucji i mamy nadzieję, że razem będziemy mogli przyjąć rezolucję godną tego miana. Bezprecedensowa fala protestów przeciw dyktatorom rządzącym w tych krajach ma coraz większy zasięg. W większości przypadków te dyktatury funkcjonowały przy wsparciu Zachodu lub w najlepszym przypadku przy jego milczącej zgodzie. To dobrze, że żaden kraj nie jest wolny od groźby powstania ludowego. Nam – i Państwu – zbyt długo zajęło uświadomienie sobie tego, co dzieje się w tych krajach, a wciąż jeszcze Państwo zwlekają. Dopiero 2 lutego Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Tunezji, a dokument dotyczący Egiptu przyjęliśmy dopiero teraz, podczas sesji miesięcznej. W związku z tymi pilnymi wydarzeniami wnioskowaliśmy o rezolucję w sprawie Algierii. Po raz kolejny odrzucono nasz wniosek, tak samo jak wcześniej przez miesiące Państwo – lub większość z Państwa – zaprzeczała temu, co działo się w Tunezji. W tej chwili ruch oporu organizuje się w Iranie i Libii, której przystąpieniu do umowy o partnerstwie dopiero co udzielili Państwo warunkowego, ale wciąż wiążącego poparcia, a także w Bahrajnie i Jemenie, a wymieniam jedynie te miejsca, o których wiemy najwięcej. Tak, nie pomyliłam się, w Jemenie, gdzie prezydent Ali Abdullah Saleh pełni swoją funkcję od 33 lat. Idealna kontrolowana demokracja! Oczywiście lepsze to niż sytuacja panująca w Libii, gdzie Kaddafi rządzi od 42 lat! Zaliczamy się do nielicznych, którzy oznajmili, że nie mogą dziś głosować nad rezolucją w sprawie Jemenu bez uwzględniania bieżących wydarzeń w tym kraju. Mężczyźni i kobiety walczą tam o wolność. Dochodzi do aktów przemocy między zwolennikami i przeciwnikami reżimu. Od stycznia, kiedy to rozpoczęły się demonstracje, setki ludzi odniosło obrażenia. Wczoraj w Adenie zastrzelono młodego demonstranta podczas starć z policją, która strzałami chciała rozpędzić tłum. Studenci z Sady zabarykadowali się na kampusie i właśnie teraz tam przebywają, wciąż otoczeni przez policję – my tymczasem milczymy. Gdy myślimy o Jemenie, poruszamy jedynie problem kary śmierci dla młodocianych przestępców. Oczywiście nie chodzi mi o to, że należy przestać działać na rzecz zniesienia kary śmierci, zawsze byłam zwolenniczką jej zniesienia i uważam, że każde państwo, które nazywa się demokratycznym, a nie zniosło tej kary, popełnia przestępstwo i nie powinno pouczać innych o prawach człowieka, nawet jeśli jest światowym mocarstwem. Tak, kara śmierci jest jeszcze bardziej nie do przyjęcia w przypadku młodocianych przestępców, a w szczególności w państwach, gdzie nie można wiarygodnie ustalić daty urodzenia winnego, a ten brak możliwości wykorzystuje się, by skazać na śmierć przyjmując margines błędu, ponieważ – śmiem twierdzić – nie można ustalić daty urodzenia i tym samym udowodnić, że oskarżony w dniu popełnienia przestępstwa był niepełnoletni. Państwo chcą zaś, żebyśmy przyjęli rezolucję, w której nacisk kładzie się tylko na jedną kwestię – rezolucję, w której jedynie w ust. 7. podkreśla się konieczność przeprowadzenia reform, których domagano się w „tak wielu demonstracjach ulicznych”? To chyba za mało."@pl16
"Senhor Presidente, os países árabes estão a ser abalados, um a um, por uma vaga de levantamentos populares que se alastra a todos, e espero que este processo continue. Assim, eu e os meus colegas do Grupo dos Verdes/Aliança Europeia Livre apresentámos três alterações com vista à actualização desta resolução, na esperança de podermos adoptar uma resolução comum digna desse nome. Esta vaga de protesto sem precedentes contra as ditaduras instaladas naqueles países está a aumentar. Tais ditaduras encontram-se no poder, na maioria dos casos, com a ajuda e, na melhor das hipóteses, com o silêncio dos regimes ocidentais. Parece que nenhum país é imune a levantamentos populares, o que é muito bom sinal. Demorámos demasiado tempo – demoraram demasiado tempo, caros Colegas – a tomar consciência do que se estava a passar, e continuam a adiar. Foi preciso esperar por 2 de Fevereiro para que o Parlamento Europeu adoptasse uma resolução sobre a Tunísia e só agora, nesta sessão plenária, adoptámos uma resolução sobre o Egipto. Tínhamos solicitado, na sequência destas situações de emergência, uma resolução sobre a Argélia. O nosso pedido foi mais uma vez recusado, tal como, ao longo de vários meses, os senhores deputados – ou, pelo menos, a esmagadora maioria – se recusaram a ver o que se estava a passar na Tunísia. Neste preciso momento, estão a formar-se movimentos de protesto no Irão, na Líbia — em relação à qual os senhores deputados acabam de manifestar o seu apoio (condicional, é certo, mas que não deixa de ser um apoio) e de celebrar um acordo de parceria — e também no Barém e no Iémen, só para citar aqueles que conhecemos melhor. Sim, é verdade, no Iémen, onde o Presidente Ali Abdullah Saleh está no poder há nada menos do que 33 anos. Eis um rico exemplo de democracia controlada! Naturalmente, é muito melhor do que a situação da Líbia, onde o senhor Khadafi está no poder há 42 anos! Fomos dos poucos que disseram que não podíamos votar hoje uma resolução sobre o Iémen sem levarmos em linha de conta o que está a acontecer naquele país. Há homens e mulheres a lutar pela sua liberdade. Há confrontos violentos entre os apoiantes e os opositores do regime. Há centenas de feridos desde o começo dos tumultos, em finais de Janeiro. Ontem, em Adém, um jovem manifestante foi abatido a tiro durante recontros com a polícia, que abriu fogo para dispersar a concentração. Neste momento, em Saada, há estudantes barricados no interior do campus universitário, onde se encontram cercados pela polícia, enquanto nós nos remetemos ao silêncio. Quando pensamos no Iémen, vem-nos à memória apenas a questão da aplicação da pena capital a menores. Não estou de forma nenhuma a sugerir que devamos deixar de lado a abolição da pena de morte – sempre fui uma acérrima defensora da abolição e, a meu ver, qualquer país alegadamente democrático que seja incapaz de abolir a pena de morte é criminoso e não tem autoridade moral para dar lições de democracia e direitos humanos, mesmo que se trate da principal potência mundial. Sim, a pena capital torna-se ainda mais inaceitável quando aplicada a menores, especialmente num país em que é impossível determinar ao certo a data de nascimento dos indivíduos e onde tal impossibilidade é usada para condenar pessoas à morte, dando-se o benefício da dúvida – atrevo-me a dizê-lo – devido ao facto de ser impossível determinar a data de nascimento e, por conseguinte, provar que eram menores no momento do delito. E querem que adoptemos uma resolução que se centra em apenas um problema, uma resolução que salienta apenas, no n.º 7, a necessidade de reformas exigida por, e cito, “numerosos manifestantes”? É um pouco débil."@pt17
"− Dle președinte, țările arabe sunt zguduite de un val de revolte populare care se întind de la o țară la alta, la toate, și sper că această situație va continua. Prin urmare, eu și colegii mei, membri ai Grupului Verts/ALE am depus trei amendamente pentru a actualiza această rezoluție și sper ca, împreună, să putem adopta o rezoluție demnă de acest nume. Un val fără precedent de proteste împotriva dictatorilor aflați la putere din acele țări începe să câștige teren. Aceste dictaturi există cel mai adesea cu susținerea și, în cel mai bun caz, prin tăcerea tuturor regimurilor occidentale. Nicio țară nu pare imună la revoltele populare și acest fapt este spre bine. Ne-a luat – v-a luat – prea mult timp să realizați ce se întâmplă în acele țări și, nici măcar acum, nu vă grăbiți. Parlamentul European a adoptat abia la 2 februarie o rezoluție referitoare la Tunisia și abia acum, în cadrul acestei perioade de sesiune, am adoptat una referitoare la Egipt. Am solicitat, în legătură cu aceste situații de urgență, o rezoluție referitoare la Algeria. Cererea noastră a fost încă o dată refuzată la fel cum, de luni de zile, dvs. - sau cel puțin marea dvs. majoritate - ați refuzat să vedeți ceea ce se întâmpla în Tunisia. Astăzi se organizează mișcări de protest, chiar acum când vorbim, în Iran, în Libia, în privința cărora tocmai v-ați exprimat sprijinul - sprijinul dvs. condiționat, dar totuși un sprijin - pentru un acord de parteneriat, și, de asemenea, în Bahrain și în Yemen, pentru a nu menționa decât țările despre care avem cele mai multe informații. Da, este corect, în Yemen, unde președintele Ali Abdullah Saleh a fost la putere nu mai puțin de 33 de ani. Să mai vorbim despre o democrație gestionată! Desigur, este mult mai bine decât în Libia, unde dl Gaddafi a fost la putere timp de 42 de ani! Am fost printre puținii care au spus că nu putem vota astăzi cu privire la rezoluția referitoare la Yemen fără a lua în considerare evenimentele din această țară. Bărbații și femeile din această țară luptă pentru libertatea lor. Violența a erupt între susținătorii și opozanții regimului. De când au început revoltele la sfârșitul lunii ianuarie, sute de persoane au fost rănite. Ieri, la Aden, un tânăr demonstrant a fost împușcat și ucis în timpul confruntărilor cu poliția care a deschis focul pentru a împrăștia persoanele adunate. Chiar acum, studenții din Saada s-au baricadat în campus, unde sunt încă înconjurați de poliție, și păstrează tăcerea. Când ne gândim la Yemen, ne gândim numai la problema pedepsei capitale pentru minori. Nu sugerez în niciun fel să renunțăm la abolirea pedepsei de moartea - am fost întotdeauna o susținătoare ferventă a acestei aboliri - și cred că orice țară, presupusă a fi democratică, care nu poate aboli o astfel de pedeapsă săvârșește o crimă și nu ar trebui să îi învețe pe alții ce înseamnă democrația și drepturile omului, chiar dacă reprezintă cea mai mare putere din lume. Da, această pedeapsă capitală este și mai inacceptabilă atunci când este aplicată minorilor, în special într-o țară în care este imposibil de aflat cu siguranță când s-a născut o persoană și în care această imposibilitate este folosită pentru a condamna oamenii la moarte, grație îndoielii, dacă pot să spun așa, adică din cauza neputinței de a stabili data nașterii și de a dovedi astfel că erau minori la momentul condamnării. Și dvs. ați dori să adoptăm o rezoluție care se axează numai pe o chestiune, o rezoluție care abia subliniază, la punctul șapte, nevoia de reformă, cerută, și citez, „de atâția demonstranți”? Este cam puțin."@ro18
"Arabské krajiny zasiahla vlna ľudových povstaní, ktoré sa postupne šíria do všetkých týchto krajín, a dúfam, že to bude pokračovať. Ja a moji kolegovia poslanci zo Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie sme preto predložili tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tomuto uzneseniu a dúfam, že spolu sa nám podarí prijať uznesenie hodné svojho názvu. Nebývalá vlna protestov proti diktatúram, ktoré sú pri moci v týchto krajinách, naberá na sile. Tieto diktatúry často fungujú vďaka podpore a prinajlepšom vďaka mlčaniu všetkých západných režimov. Zdá sa, že žiadna krajina nie je imúnna voči ľudovým povstaniam, a to je dobré. Trvalo nám príliš dlho, vám trvalo príliš dlho, kým ste si uvedomili, čo sa deje v týchto krajinách, a v odďaľovaní pokračujete aj teraz. Európsky parlament prijal uznesenie o Tunisku až 2. februára a až teraz na tomto zasadnutí sme prijali uznesenie o Egypte. V súvislosti s týmito núdzovými situáciami sme požiadali o vypracovanie uznesenia o Alžírsku. Našu požiadavku ste opäť raz odmietli, tak ako ste mesiace odmietali uznať to, čo sa deje v Tunisku, alebo aspoň ako to odmietala prevažná väčšina z vás. Práve teraz sa v Iráne a Líbyi formujú protestné hnutia v súvislosti so záležitosťou, ktorú ste práve podporili – aj keď podmienene, ale predsa len podporili –, a tou je dohoda o partnerstve. Tieto hnutia sa formujú aj v Bahrajne a Jemene, ak mám spomenúť aspoň tie, o ktorých máme najviac informácií. Áno, skutočne v Jemene, kde je prezident Alí Abdulláh Saleh pri moci už 33 rokov. Aká riadená demokracia! Je to, samozrejme, oveľa lepšie ako situácia v Líbyi, kde je pán Kaddáfí pri moci už 42 rokov. Sme jednými z mála ľudí, ktorí povedali, že dnes nemôžeme hlasovať o uznesení o Jemene bez toho, aby sme vzali do úvahy to, čo sa v krajine deje. Muži a ženy tam bojujú za slobodu. Dochádza k výbuchom násilia medzi zástancami a odporcami režimu. Od konca januára, keď sa začali protesty, boli zranené stovky ľudí. Včera bol v Adene zastrelený mladý demonštrant počas zrážok s políciou, ktorá začala strieľať s cieľom rozohnať zhromaždenie. Práve v tejto chvíli sú študenti v Saade zabarikádovaní v areáli univerzity a ešte stále sú obkľúčení políciou, ale my naďalej mlčíme. Pokiaľ ide o Jemen, myslíme len na problém trestu smrti pre maloletých. V žiadnom prípade nechcem naznačiť, že by sme mali zabudnúť na otázku trestu smrti. Vždy som vytrvalo podporovala zákaz trestu smrti a myslím si, že každá krajina, ktorá sa považuje za demokratickú, a pritom nie je schopná zakázať takýto trest, je zločinecká a nemala by poučovať iných o demokracii a ľudských právach, aj keď ide o svetovú mocnosť. Trest smrti je o to viac neprijateľný, ak sa týka maloletých, najmä v krajine, kde nie je možné s istotou povedať, kedy sa osoba narodila. To sa využíva na odsúdenie ľudí na smrť, pretože, dovolím si tvrdiť, pochybnosti rozhodujú v prospech toho, že nie je možné s istotou určiť dátum narodenia osoby, a teda ani dokázať, že osoby boli v čase spáchania zločinu maloleté. A teraz chcete, aby sme prijali uznesenie, ktoré sa sústredí len na jednu otázku a ktoré v odseku 7 iba zdôrazňuje potrebu reforiem vyjadrenú, citujem, „mnohými demonštrantami“? To je nedostatočné."@sk19
"− Gospod predsednik, arabske države pretresa val ljudskih uporov, ki se širijo na vse, eno za drugo, in upam, da se bo to nadaljevalo. Zato smo s kolegi iz Skupine Zelenih/Evropske svobodne zveze predložili tri predloge sprememb za nadgradnjo te resolucije in upam, da bomo skupaj lahko sprejeli resolucijo, ki je vredna svojega imena. Krepi se val protestov brez primere proti diktaturam na oblasti v teh državah. Te diktature največkrat obstajajo zaradi podpore in, v najboljšem primeru, ob molku zahodnih režimov. Nobena država se ne zdi neobčutljiva za ljudske upore in to je dobro. Predolgo smo rabili – predolgo ste rabili – da ste spoznali, kaj se je dogajalo v teh državah, in še vedno odlašate. Do 2. februarja je trajalo, da je Evropski parlament sprejel resolucijo o Tuniziji, in šele zdaj, na tem delnem zasedanju, smo jo sprejeli za Egipt. V povezavi s temi nujnimi razmerami smo zahtevali resolucijo o Alžiriji. Naša zahteva je bila ponovno zavrnjena, podobno kot niste hoteli vi – ali vsaj večina izmed vas – videti, kaj se dogaja v Tuniziji. Ta trenutek se oblikujejo protestna gibanja v Iranu, Libiji, v zvezi s katero ste pravkar dali svojo podporo – svojo pogojno podporo, toda kljub vsemu podporo – sporazumu o partnerstvu, in prav tako v Bahrajnu in Jemnu, če omenim samo tiste, o katerih vemo največ. Da, res je, v Jemnu, kjer je predsednik Ali Abdullah Saleh na oblasti že nič manj kot 33 let. In to je vodena demokracija! Seveda je to mnogo bolje, kot so razmere v Libiji, saj je gospod Gadafi na oblasti že 42 let! Bili smo med redkimi, ki so rekli, da danes ne moremo glasovati o resoluciji o Jemnu, ne da bi upoštevali, kaj se je dogajalo v tej državi. Moški in ženske se borijo za svobodo. Med podporniki in nasprotniki režima prihaja do nasilja. Od konca januarja, ko so se shodi začeli, je bilo ranjenih že na stotine ljudi. Včeraj je v Adnu v spopadih s policijo, ki je streljala, da bi prekinila zborovanje, mlad protestnik umrl zaradi strela. Prav zdaj so študenti v Sadahu zabarikadirani znotraj svojega univerzitetnega naselja, kjer jih še vedno obkroža policija, in mi ostajamo tiho. Ko pomislimo na Jemen, pomislimo samo na problem smrtne kazni za mladoletnike. Nikakor ne želim reči, da je ukinitev smrtne kazni treba opustiti – vedno sem bila zavzeta podpornica njene ukinitve in menim, da je vsaka domnevno demokratična država, ki ni sposobna ukiniti takšne kazni, zločinska in ne bi smela drugim pridigati o demokraciji in človekovih pravicah, tudi če je svetovna velesila. Da, smrtna kazen je še bolj nesprejemljiva, če se uporablja za mladoletnike, posebej v državi, kjer je nemogoče zagotovo vedeti, kdaj je oseba bila rojena, in kjer se ta nezmožnost uporablja za obsojanje ljudi na smrt, v korist dvoma, če lahko tako rečem, zaradi nezmožnosti določitve njihovega datuma rojstva in s tem dokazovanja, da so bili v času storitve kaznivega dejanja mladoletni. In vi želite, da sprejmemo resolucijo, ki se osredotoča le na eno vprašanje, resolucijo, ki v sedmem odstavku le poudarja potrebo po reformah, ki so jih zahtevali, citiram „številni protestniki“? To je precej neprepričljivo."@sl20
"− Herr talman! Arabländerna dras med i en våg av folkuppror som sprids till land efter land. Jag hoppas att detta kommer att fortsätta. Därför har jag och mina kolleger från gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen lagt fram tre ändringsförslag för att uppdatera denna resolution. Jag hoppas att vi tillsammans kommer att kunna anta en resolution värd namnet. En oförutsedd protestvåg mot makthavarna i diktaturländer vinner mark. Dessa diktaturer existerar dock oftast med stöd från västländerna eller åtminstone med västvärldens goda minne. Inget land tycks vara immunt mot folkresningar – och detta är bra. Det tog oss, er, alltför länge att inse vad som hände i dessa länder. Och ni är fortfarande sent ute. Det tog ända till 2 februari för Europaparlamentet att anta en resolution om Tunisien, och inte förrän nu, under denna sammanträdesperiod har vi antagit en sådan om Egypten. I anslutning till dessa akuta situationer hade vi begärt en resolution om Algeriet. Vår begäran avslogs ännu en gång, precis som när ni, eller åtminstone de allra flesta av er, under flera månader vägrade att se vad som hände i Tunisien. I dag, medan vi talar här, håller proteströrelser på att bildas i Iran och Libyen, Bahrain och Jemen, för att bara nämna dem som vi bäst känner till. Dessa rörelser är kopplade till det partnerskapsavtal som ni precis har givit ert stöd till. Visserligen handlar det om ett villkorligt sådant men icke desto mindre är det ett stöd. Ja, just det, detsamma sker i Jemen där president Ali Abdullah Saleh har suttit vid makten under inte mindre än 33 år. Tala om en styrd demokrati! Det är naturligtvis mycket bättre än situationen i Libyen där Kaddafi har suttit vid makten i 42 år! Vi var bland de få som sade att vi i dag inte kunde rösta om en resolution om Jemen utan att beakta vad som händer i landet. Män och kvinnor kämpar för sin frihet. Våld bryter ut mellan anhängare och motståndare till regimen. Efter att sammanstötningarna inleddes i slutet av januari har hundratals människor skadats. I går blev en ung demonstrant i Aden skjuten till döds under sammandrabbningar med polisen som öppnade eld för att skingra en samling. Just nu barrikaderar sig studenter i Saada innanför sitt campus. De är fortfarande omgivna av polis. Samtidigt förblir vi tysta. När vi tänker på Jemen tänker vi bara på problemet med dödsstraff för minderåriga. Jag föreslår inte på något sätt att avskaffandet av dödsstraff bör överges – jag har alltid varit en hängiven supporter av dess avskaffande och jag anser att varje förment demokratiskt land som är oförmöget att förbjuda sådana straff är kriminellt och inte bör läxa upp andra om demokrati och mänskliga rättigheter, inte ens om det är världens största stormakt. Dödsstraff blir ännu mer oacceptabelt när det tillämpas på minderåriga. I ett land där det är omöjligt att få tillförlitliga födelsedata och där detta utnyttjas för att utfärda dödsstraff på människor – det går ju inte att bevisa att personerna var minderåriga vid tiden för brottet – bör man hellre fria än fälla. Ni vill att vi ska anta en resolution som fokuserar på bara en fråga, en resolution som, i enlighet med punkt sju, enbart betonar behovet av reformer på grund av att det ställs krav på detta, jag citerar ”av de många demonstranterna”. Det är lite svagt!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ali Abdullah Saleh"13
"auteure"5,15,11,9,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph