Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-17-Speech-4-407-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110217.22.4-407-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I find it appalling that, in the 21st century, there are some political forces that keep operating in a 19th century paradigm. Growing nationalism in many parts of the world is giving rise to conflicts based on ethnicity as well as on religion. The Governments of Thailand and Cambodia must consider that the border clashes have an impact on peace and stability in the region as well as on relations between the two countries. Even if there are unresolved political issues between countries, it should not reflect on people-to-people contacts. Otherwise there is an imminent danger of growing nationalism as well as xenophobia. The situation on the border between Thailand and Cambodia should be resolved peacefully in accordance with the ruling of the International Court of Justice of 1962. The beginning of this year has seen already far too much bloodshed around the world."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, považuji za otřesné, že ve 21. století existují některé politické síly, které fungují podle paradigmatu z 19. století. Rostoucí nacionalismus v mnoha částech světa vyvolává konflikty na základě etnické příslušnosti i náboženství. Vlády Thajska a Kambodže musejí vzít v úvahu, že střety na hranicích mají dopad na mír a stabilitu v regionu stejně jako na vztahy mezi dvěma zeměmi. I kdyby mezi dvěma zeměmi byly nevyřešené politické záležitosti, nemělo by se to odrážet na vztazích mezi lidmi. Jinak existuje bezprostřední nebezpečí rostoucího nacionalismu a xenofobie. Situace na hranici mezi Thajskem a Kambodží by měla být vyřešena pokojně v souladu s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora z roku 1962. Začátkem tohoto roku bylo ve světě zaznamenáno již příliš mnoho krveprolití."@cs1
"Hr. formand! Jeg finder det oprørende, at der i det 21. århundrede er politiske kræfter, som stadig opererer efter et paradigme fra det 19. århundrede. Stigende nationalisme i mange dele af verden giver anledning til konflikter baseret på etnisk oprindelse og religion. Thailands og Cambodjas regeringer skal vide, at grænsestridigheder påvirker freden og stabiliteten i regionen og også forbindelserne mellem de to lande. Selv hvis der er uløste politiske spørgsmål mellem lande, bør dette ikke afspejles i kontakten mellem mennesker. Ellers er der en truende fare for øget nationalisme og fremmedhad. Situationen ved grænsen mellem Thailand og Cambodja bør løses fredeligt i overensstemmelse med Den Internationale Domstols afgørelse fra 1962. I årets første måneder har vi set alt for mange blodsudgydelser i hele verden."@da2
"Mr President, I find it appalling that, in the 21st century, there are some political forces that keep operating in a 19th century paradigm. Growing nationalism in many parts of the world is giving rise to conflicts based on ethnicity as well as on religion. The Governments of Thailand and Cambodia must consider that the border clashes have an impact on peace and stability in the region as well as on relations between the two countries. Even if there are unresolved political issues between countries, it should not reflect on people-to-people contacts. Otherwise there is an imminent danger of growing nationalism as well as xenophobia. The situation on the border between Thailand and Cambodia should be resolved peacefully in accordance with the ruling of the International Court of Justice of 1962. The beginning of this year has seen already far too much bloodshed around the world."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ απεχθές το γεγονός ότι, στον 21ο αιώνα, υπάρχουν ορισμένες πολιτικές δυνάμεις που εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με πρότυπα του 19ου αιώνα. Η αύξηση του εθνικισμού σε πολλά μέρη του κόσμου προκαλεί συγκρούσεις που βασίζονται στην εθνοτική καταγωγή καθώς και στη θρησκεία. Οι κυβερνήσεις της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης πρέπει να δεχθούν ότι οι μεθοριακές συμπλοκές έχουν αντίκτυπο στην ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής, καθώς και στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ακόμα και αν υπάρχουν ανεπίλυτα πολιτικά ζητήματα μεταξύ χωρών, αυτά δεν θα πρέπει να αντανακλώνται στις σχέσεις μεταξύ λαών. Διαφορετικά, υπάρχει άμεσος κίνδυνος εκδήλωσης εθνικισμού καθώς και ξενοφοβίας. Η κατάσταση στα σύνορα μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης θα πρέπει να επιλυθεί ειρηνικά, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Διεθνές Δικαστήριο το 1962. Στις αρχές του έτους αυτού σημειώθηκαν ήδη πάρα πολλές αιματοχυσίες σε όλο τον κόσμο."@el10
"Señor Presidente, me parece sobrecogedor que, en pleno siglo XXI, haya fuerzas políticas que sigan actuando conforme a un paradigma del siglo XIX. El creciente nacionalismo en muchas partes del mundo está dando lugar a conflictos basados en la etnicidad y la religión. Los Gobiernos de Tailandia y de Camboya deben tener en cuenta que los enfrentamientos fronterizos repercuten en la paz y la estabilidad de la región, así como en las relaciones entre los dos países. Aunque queden cuestiones políticas pendientes entre los dos países, no debería reflejarse en los contactos interpersonales. De lo contrario, nos exponemos al riesgo inminente de que prosperen el nacionalismo y la xenofobia. La situación en la frontera entre Tailandia y Camboya debería resolverse de forma pacífica de acuerdo con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 1962. El comienzo de este año ha sido testigo de un excesivo derramamiento de sangre el mundo."@es21
"Mr President, I find it appalling that, in the 21st century, there are some political forces that keep operating in a 19th century paradigm. Growing nationalism in many parts of the world is giving rise to conflicts based on ethnicity as well as on religion. The Governments of Thailand and Cambodia must consider that the border clashes have an impact on peace and stability in the region as well as on relations between the two countries. Even if there are unresolved political issues between countries, it should not reflect on people-to-people contacts. Otherwise there is an imminent danger of growing nationalism as well as xenophobia. The situation on the border between Thailand and Cambodia should be resolved peacefully in accordance with the ruling of the International Court of Justice of 1962. The beginning of this year has seen already far too much bloodshed around the world."@et5
"Arvoisa puhemies, minusta on kauheaa, että 2000-luvulla poliittiset voimat edelleen toimivat 1800-luvun ajattelutavalla. Lisääntyvä kansallismielisyys aiheuttaa monissa maailmankolkissa etniseen alkuperään ja uskontoon perustuvia selkkauksia. Thaimaan ja Kambodžan hallitusten on otettava huomioon, että rajaselkkauksilla on vaikutus alueen rauhaan ja vakauteen sekä näiden kahden valtion välisiin suhteisiin. Vaikka valtioiden välillä olisi ratkaisemattomia poliittisia kiistoja, sen ei pidä heijastua ihmisten välisiin yhteyksiin. Muutoin lisääntyvän kansallismielisyyden ja muukalaisvihan uhka on ilmeinen. Tilanne Thaimaan ja Kambodžan rajalla on ratkaistava rauhanomaisesti kansainvälisen tuomioistuimen vuonna 1962 tekemän ratkaisun mukaisesti. Tämän vuoden alussa on jo nähty aivan liikaa verenvuodatusta ympäri maailmaa."@fi7
"Monsieur le Président, je trouve effarant qu’au XXIe siècle il existe encore des forces politiques qui continuent de fonctionner sur un modèle datant du XIXe siècle. L’exacerbation du nationalisme dans de nombreuses régions du monde entraîne des conflits de nature ethnique aussi bien que religieuse. Les gouvernements de la Thaïlande et du Cambodge doivent réfléchir au fait que ces heurts frontaliers auront des répercussions sur la paix et la stabilité dans la région, ainsi que sur les relations entre les deux pays. Même s’il y a des questions politiques non résolues entre les pays, cela ne devrait pas nuire aux contacts entre les peuples. Autrement, il y a un risque immédiat de recrudescence du nationalisme ainsi que de la xénophobie. La situation sur la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge doit être résolue de manière pacifique conformément à l’arrêt de la Cour internationale de justice de 1962. Le début de cette année a déjà vu beaucoup trop de sang versé à travers le monde."@fr8
"Mr President, I find it appalling that, in the 21st century, there are some political forces that keep operating in a 19th century paradigm. Growing nationalism in many parts of the world is giving rise to conflicts based on ethnicity as well as on religion. The Governments of Thailand and Cambodia must consider that the border clashes have an impact on peace and stability in the region as well as on relations between the two countries. Even if there are unresolved political issues between countries, it should not reflect on people-to-people contacts. Otherwise there is an imminent danger of growing nationalism as well as xenophobia. The situation on the border between Thailand and Cambodia should be resolved peacefully in accordance with the ruling of the International Court of Justice of 1962. The beginning of this year has seen already far too much bloodshed around the world."@hu11
"Signor Presidente, mi sembra vergognoso che nel ventunesimo secolo alcune forze politiche continuino a operare secondo un paradigma da diciannovesimo secolo. In molte parti del mondo il crescente nazionalismo sta dando luogo a conflitti di origine etnica e religiosa. I governi della Thailandia e della Cambogia devono tener conto del fatto che gli scontri di frontiera hanno effetti sulla pace e sulla stabilità nella regione, nonché sulle relazioni tra i due paesi. Anche se ci sono questioni politiche irrisolte tra paesi, queste non devono riflettersi sui contatti tra i popoli, altrimenti corriamo il rischio di veder crescere il nazionalismo e la xenofobia. La situazione sul confine tra la Thailandia e la Cambogia va risolta pacificamente nel rispetto della sentenza della Corte internazionale di giustizia del 1962. In tutto il mondo, l’inizio di quest’anno ha visto troppi spargimenti di sangue."@it12
"Pone pirmininke,mano manymu, baisu, kad XXI a. kai kurios politinės jėgos veikia pagal XIX a. paradigmas. Dėl daugelyje pasaulio dalių augančio nacionalizmo kyla etniškumu ir religija paremti konfliktai. Tailando ir Kambodžos vyriausybės turi atsižvelgti į tai, kad pasienio susirėmimai turi įtakos viso regiono taikai ir stabilumui, taip pat abiejų šalių santykiams. Net jei tarp šalių liko neišspręstų politinių klausimų, tai neturėtų daryti įtakos žmonių tarpusavio santykiams. Kitu atveju kyla neišvengiamas didėjančio nacionalizmo ir ksenofobijos pavojus. Padėtis pasienyje tarp Tailando ir Kambodžos turėtų būti išspręsta taikiai, atsižvelgiant į 1962 m. priimtą Tarptautinio teisingumo teismo sprendimą. Šių metų pradžioje pasaulyje jau pralieta pernelyg daug kraujo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Man šķiet šausmīgi, ka 21. gadsimtā joprojām pastāv tādi politiskie spēki, kas funkcionē atbilstoši 19. gadsimta paradigmai. Pieaugošais nacionālisms daudzās pasaules daļās izraisa konfliktus, kuru pamatā ir etniskā piederība, kā arī reliģija. Taizemes un Kambodžas valdībām ir jāņem vērā, ka robežincidenti ietekmē mieru un stabilitāti šajā reģionā, kā arī abu valstu attiecības. Pat ja starp valstīm joprojām pastāv neatrisināti politiskie jautājumi, tam nevajadzētu atspoguļoties cilvēku savstarpējos kontaktos. Pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka pieaugs nacionālisms un ksenofobija. Situāciju uz Taizemes un Kambodžas robežas vajadzētu atrisināt miermīlīgi un saskaņā ar Starptautiskās Tiesas 1962. gada spriedumu. Jau tā šā gada sākumā ir bijis pārāk daudz asinsizliešanas pasaulē."@lv13
"Mr President, I find it appalling that, in the 21st century, there are some political forces that keep operating in a 19th century paradigm. Growing nationalism in many parts of the world is giving rise to conflicts based on ethnicity as well as on religion. The Governments of Thailand and Cambodia must consider that the border clashes have an impact on peace and stability in the region as well as on relations between the two countries. Even if there are unresolved political issues between countries, it should not reflect on people-to-people contacts. Otherwise there is an imminent danger of growing nationalism as well as xenophobia. The situation on the border between Thailand and Cambodia should be resolved peacefully in accordance with the ruling of the International Court of Justice of 1962. The beginning of this year has seen already far too much bloodshed around the world."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik vind het weerzinwekkend dat er in de 21 eeuw politieke krachten bestaan die nog steeds te werk gaan volgens een negentiende-eeuws paradigma. Toenemend nationalisme in veel delen van de wereld geeft aanleiding tot conflicten die zijn gebaseerd op etniciteit en religie. De regeringen van Thailand en Cambodja moeten beseffen dat de grensschermutselingen effect hebben op de vrede en stabiliteit in de regio en op de betrekkingen tussen de twee landen. Zelfs als er onopgeloste politieke kwesties bestaan tussen landen, zou dit geen weerslag mogen hebben op de contacten tussen de mensen onderling. Anders dreigt het gevaar van toenemend nationalisme en xenofobie. De situatie op de grens tussen Thailand en Cambodja zou vreedzaam moeten worden opgelost conform de uitspraak van het Internationale Gerechtshof uit 1962. In het begin van dit jaar is er al veel te veel bloed vergoten in de wereld."@nl3
"Panie Przewodniczący! Uważam, że to przerażające, że w XXI wieku istnieją siły polityczne, które działają według dziewiętnastowiecznych zasad. Rosnący w wielu częściach świata nacjonalizm jest źródłem powstawania konfliktów o charakterze etnicznym i religijnym. Rządy Tajlandii i Kambodży muszą pamiętać o tym, że starcia na granicy obu tych państw wpływają na pokój oraz stabilność w regionie, jak również stosunki między oboma krajami. Nawet w przypadku istnienia pewnych nierozwiązanych kwestii politycznych pomiędzy państwami, sytuacja ta nie powinna mieć wpływu na kontakty międzyludzkie. W przeciwnym razie grozi nam niedługo wzrost nacjonalizmu i ksenofobia. Sytuacja na granicy Tajlandii i Kambodży powinna zostać rozwiązana na drodze pokojowej zgodnie z orzeczeniem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 1962 roku. Na początku tego roku byliśmy świadkami już zbyt dużego rozlewu krwi na świecie."@pl16
"Senhor Presidente, acho chocante que, em pleno século XXI, haja forças políticas que continuam a operar segundo paradigmas do século XIX. O aumento do nacionalismo em muitas partes do mundo está a dar origem a conflitos motivados por razões étnicas e religiosas. Os governos da Tailândia e do Camboja têm de ter em conta que os confrontos fronteiriços têm um impacto negativo na paz e na estabilidade da região, bem como nas relações entre os dois países. Mesmo que haja problema políticos por resolver entre os dois países, essa circunstância não deveria repercutir-se nos contactos entre os povos. De outro modo, estamos perante o perigo iminente de aumento do nacionalismo e da xenofobia. A situação na fronteira entre a Tailândia e o Camboja tem de ser resolvida de forma pacífica, no respeito pela decisão de 1962 do Tribunal Internacional de Justiça. Já houve demasiado derramamento de sangue em todo o mundo desde o princípio deste ano."@pt17
"Dle președinte, găsesc că este îngrozitor faptul că, în secolul al XXI-lea, există unele forțe politice care operează încă în paradigma secolului al XIX-lea. Creșterea naționalismului în multe părți ale lumii dă naștere unor conflicte etnice și religioase. Guvernele Thailandei și Cambodgiei trebuie să ia în considerare faptul că aceste confruntări de la frontieră influențează pacea și stabilitatea din regiune, precum și relațiile dintre cele două țări. Chiar dacă există unele chestiuni politice nerezolvate între țări, acestea nu ar trebui să afecteze contactele interumane. Altfel, există pericolul iminent al unui sentiment de naționalism tot mai evident, precum și al xenofobiei. Situația de la frontiera dintre Thailanda și Cambodgia ar trebui soluționată pașnic, în conformitate cu hotărârea Curții Internaționale de Justiție din 1962. Începutul acestui an a văzut deja prea mult sânge curs în toată lumea."@ro18
"Skutočnosť, že v 21. storočí existujú určité politické sily, ktoré fungujú podľa vzoru z 19. storočia, považujem za hanebnú. Rastúci nacionalizmus v mnohých častiach sveta vedie k vzniku konfliktov na základe etnickej príslušnosti, ako aj náboženstva. Vlády Thajska a Kambodže si musia uvedomiť, že zrážky na hraniciach majú vplyv na mier a stabilitu v regióne, ako aj na vzťahy medzi týmito dvoma krajinami. Aj keď sú medzi krajinami nevyriešené politické otázky, nemalo by sa to odrážať na medziľudských kontaktoch. V opačnom prípade bezprostredne hrozí rozvoj nacionalizmu, ako aj xenofóbie. Situácia na hraniciach medzi Thajskom a Kambodžou by sa mala riešiť mierovou cestou a v súlade s rozhodnutím Medzinárodného súdneho dvora z roku 1962. Na začiatku tohto roka sme videli už príliš veľa krviprelievania na celom svete."@sk19
"Gospod predsednik, nezaslišano se mi zdi, da v 21. stoletju nekatere politične sile še vedno delujejo enako kot v 19. stoletju. Rastoči nacionalizem v številnih delih sveta povzroča spore, ki temeljijo na etnični pripadnosti in veri. Vladi Tajske in Kambodže morata upoštevati, da mejni spopadi vplivajo na mir in stabilnost v regiji in na odnose med državama. Tudi če med državama obstajajo nerešena politična vprašanja, se to ne sme odražati v stikih med ljudmi. V nasprotnem primeru obstaja neposredna nevarnost za rastoči nacionalizem in ksenofobijo. Razmere na meji med Tajsko in Kambodžo je treba rešiti mirno v skladu s sodbo Meddržavnega sodišča iz leta 1962. V začetku tega leta smo že bili priča prevelikemu prelivanju krvi po svetu."@sl20
"Herr talman! Det är skakande att vissa politiska krafter så här på 2000-talet fortsätter att resonera som på 1800-talet. Nationalismen tilltar på många håll i världen och i dess spår uppstår etniska och religiösa konflikter. Thailands och Kambodjas regeringar måste ta hänsyn till att sammandrabbningarna vid gränsen inte bara påverkar förbindelserna mellan dessa båda länder, utan freden och stabiliteten i hela regionen. Även om länder har olösta politiska mellanhavanden så får det inte gå ut över kontakten mellan ländernas invånare. I annat fall finns det en överhängande risk för växande nationalism och främlingsfientlighet. Thailands och Kambodjas gränstvist bör kunna lösas fredligt i enlighet med Internationella domstolens beslut 1962. Alldeles för mycket blod har spillts runt om i världen i början av det här året."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kristiina Ojuland,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph