Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-17-Speech-4-166-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110217.18.4-166-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Evropská investiční banka (EIB) od roku 1963 uskutečňuje finanční operace mimo EU – kromě svého základního poslání financovat investice v EU – na podporu cílů vnějších politik EU zejména v oblasti rozvojové spolupráce. Cílem navrhované záruky EU na období 2011–2013 je umožnit EIB financování investic mimo EU, aniž by to mělo nepříznivý dopad na její úvěrovou bonitu. Dále návrh obsahuje několik nových prvků, jako je například aktivace doplňkového mandátu ve výši 2 miliard EUR určeného na boj proti změně klimatu, což plně sleduje strategii Evropa 2020, zavedení nových horizontálních cílů či rozšíření okruhu zemí pro úvěry EIB. Návrh obsahuje i požadavky na vyšší transparentnost, hodnocení konkrétních výsledků a úlohu Evropského účetního dvora při provádění auditu předmětných transakcí. Návrh správně obsahuje i ujednání, aby EIB v dané oblasti jednala v souladu se zásadami účinnosti pomoci dle Evropského konsensu o rozvoji, jakož i článku 208 Smlouvy o fungování EU, Pařížského prohlášení z roku 2005 a též Akkerského akčního programu z roku 2008. Celkově se domnívám, že předložená zpráva kolegy Ivaila Kalfina představuje podrobnou analýzu dané problematiky, odkazuje na relevantní legislativu EU a obsahuje též i relevantní doporučení v oblasti kontroly efektivity navrhované záruky, a proto ji doporučuji schválit v navrhovaném znění."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Ud over sin kerneopgave med at finansiere investeringer i EU har EIB siden 1963 drevet finansieringsvirksomhed uden for EU til støtte for EU's eksterne politikker, især inden for udviklingssamarbejde. Formålet med den foreslåede EU-garanti for perioden 2011-2013 er at tillade EIB at finansiere investeringer uden for EU uden at påvirke sin kreditvurdering. Forslaget indeholder også en række nye elementer, f.eks. aktivering af det "fakultative mandat" på 2 mia. EUR til bekæmpelse af klimaforandringer i overensstemmelse med Europa 2020-strategien, indførelse af nye horisontale mål og udvidelse af gruppen af lande, der er berettiget til EIB-lån. Forslaget fordrer også større gennemsigtighed, evaluering af konkrete resultater og inddragelse af Revisionsretten i revisionen af de pågældende transaktioner. Forslaget omfatter med rette ordninger for, hvordan EIB skal handle i sådanne sager efter principperne i Den Europæiske Konsensus om Udvikling og EUF-traktatens artikel 208 såvel som principperne om bistandseffektivitet i Pariserklæringen fra 2005 og Accrahandlingsplanen fra 2008. Alt i alt mener jeg, at min kollega Ivailo Kalfins betænkning indeholder en deltaljeret analyse af de givne spørgsmål, henviser til den relevante EU-lovgivning og desuden indeholder relevante anbefalinger om overvågning af effektiviteten af den foreslåede garanti, og jeg anbefaler derfor, at vi godkender det foreliggende forslag."@da2
"Evropská investiční banka (EIB) od roku 1963 uskutečňuje finanční operace mimo EU – kromě svého základního poslání financovat investice v EU – na podporu cílů vnějších politik EU zejména v oblasti rozvojové spolupráce. Cílem navrhované záruky EU na období 2011–2013 je umožnit EIB financování investic mimo EU, aniž by to mělo nepříznivý dopad na její úvěrovou bonitu. Dále návrh obsahuje několik nových prvků, jako je například aktivace doplňkového mandátu ve výši 2 miliard EUR určeného na boj proti změně klimatu, což plně sleduje strategii Evropa 2020, zavedení nových horizontálních cílů či rozšíření okruhu zemí pro úvěry EIB. Návrh obsahuje i požadavky na vyšší transparentnost, hodnocení konkrétních výsledků a úlohu Evropského účetního dvora při provádění auditu předmětných transakcí. Návrh správně obsahuje i ujednání, aby EIB v dané oblasti jednala v souladu se zásadami účinnosti pomoci dle Evropského konsensu o rozvoji, jakož i článku 208 Smlouvy o fungování EU, Pařížského prohlášení z roku 2005 a též Akkerského akčního programu z roku 2008. Celkově se domnívám, že předložená zpráva kolegy Ivaila Kalfina představuje podrobnou analýzu dané problematiky, odkazuje na relevantní legislativu EU a obsahuje též i relevantní doporučení v oblasti kontroly efektivity navrhované záruky, a proto ji doporučuji schválit v navrhovaném znění."@de9
"Εκτός από την κύρια αποστολή της η οποία είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΤΕπ έχει αναλάβει από το 1963 χρηματοδοτικές δραστηριότητες εκτός ΕΕ προς υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Ο στόχος της προτεινόμενης εγγύησης από την ΕΕ για την περίοδο 2011-2013 είναι να δώσει τη δυνατότητα στην ΕΤΕπ να χρηματοδοτήσει επενδύσεις εκτός ΕΕ χωρίς να επηρεαστεί η πιστοληπτική της ικανότητα. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης μια σειρά νέων στοιχείων, για παράδειγμα την ενεργοποίηση της « προαιρετικής εντολής» ύψους 2 δισεκατομμμυρίων ευρώ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε συμφωνία με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, τη θέσπιση νέων οριζόντιων στόχων και τη διεύρυνση της ομάδας των χωρών που είναι επιλέξιμες για δάνεια από την ΕΤΕπ. Η πρόταση ζητεί επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια, την αξιολόγηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ελέγχους των εν λόγω συναλλαγών. Η πρόταση ορθώς περιλαμβάνει διευθετήσεις προκειμένου να ενεργεί η ΕΤΕπ σε τέτοια θέματα σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας που παρατίθενται στην ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη, καθώς και στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δήλωση του Παρισιού του 2005 και το Πρόγραμμα Δράσης της Άκρα του 2008. Γενικά, πιστεύω ότι η έκθεση που υπέβαλε ο συνάδελφός μου Ivailo Kalfin παρέχει μια λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων θεμάτων, αναφέρεται στη συναφή κοινοτική νομοθεσία και περιλαμβάνει επίσης σημαντικές συστάσεις αναφορικά με την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης εγγύησης και για τον λόγο αυτόν συνιστώ την έγκρισή της με τη μορφή που προτείνεται."@el10
"In addition to its core mission of financing investment in the European Union, the European Investment Bank (EIB) has, since 1963, undertaken financing operations outside the EU in support of the EU’s external policies, particularly in the field of development cooperation. The aim of the proposed EU guarantee for the 2011–2013 period is to allow the EIB to finance investments outside the EU without affecting its credit rating. The proposal also contains a number of new elements, for example activation of the EUR 2 billion ’optional mandate’ for combating climate change in line with the Europe 2020 Strategy, the introduction of new horizontal goals, and the expansion of the group of countries eligible for EIB loans. The proposal also calls for greater transparency, the evaluation of concrete results and the involvement of the European Court of Auditors in auditing the transactions in question. The proposal rightly includes arrangements for the EIB to act in such matters in accordance with the principles of aid effectiveness outlined in the European Consensus on Development and also Article 208 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Paris Declaration of 2005 and the Accra Agenda for Action of 2008. Overall, I believe that the report submitted by my colleague Ivailo Kalfin provides a detailed analysis of the given issues, makes reference to the relevant EU legislation and also contains relevant recommendations with respect to monitoring the effectiveness of the proposed guarantee, and I therefore recommend approving it in its proposed form."@en4
"Además de su misión fundamental consistente en financiar las inversiones en la Unión Europea, desde 1963 el Banco Europeo de Inversiones ha llevado a cabo operaciones financieras fuera de la UE en apoyo de las políticas exteriores comunitarias, especialmente en el campo de la cooperación para el desarrollo. El objetivo de la garantía comunitaria propuesta para el período 2011-2013 es permitir al BEI financiar inversiones fuera de la UE sin que esto afecte a su calificación crediticia. La propuesta también contiene varios elementos nuevos, por ejemplo, la activación del «mandato opcional» de 2 000 millones de euros para luchar contra el cambio climático de conformidad con la Estrategia Europa 2020, la introducción de nuevos objetivos horizontales y la ampliación del grupo de países elegibles para recibir préstamos del BEI. La propuesta también pide una transparencia mayor, la evaluación de los resultados concretos y la implicación del Tribunal de Cuentas Europeo para auditar las transacciones en cuestión. La propuesta incluye, correctamente, acuerdos para que el BEI actúe en estos asuntos conforme a los principios de eficacia de la ayuda destacados en el Consenso Europeo Sobre Desarrollo y también en el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Declaración de París de 2005 y el Programa de Acción de Accra de 2008. En general, creo que el informe presentado por mi colega el señor Kalfin ofrece un análisis muy detallado de las cuestiones planteadas, que hace referencia a la legislación comunitaria pertinente y que también contiene recomendaciones relevantes con respecto a la vigilancia de la eficacia de la garantía propuesta. Por tanto, recomiendo su aprobación en la forma propuesta."@es21
"Evropská investiční banka (EIB) od roku 1963 uskutečňuje finanční operace mimo EU – kromě svého základního poslání financovat investice v EU – na podporu cílů vnějších politik EU zejména v oblasti rozvojové spolupráce. Cílem navrhované záruky EU na období 2011–2013 je umožnit EIB financování investic mimo EU, aniž by to mělo nepříznivý dopad na její úvěrovou bonitu. Dále návrh obsahuje několik nových prvků, jako je například aktivace doplňkového mandátu ve výši 2 miliard EUR určeného na boj proti změně klimatu, což plně sleduje strategii Evropa 2020, zavedení nových horizontálních cílů či rozšíření okruhu zemí pro úvěry EIB. Návrh obsahuje i požadavky na vyšší transparentnost, hodnocení konkrétních výsledků a úlohu Evropského účetního dvora při provádění auditu předmětných transakcí. Návrh správně obsahuje i ujednání, aby EIB v dané oblasti jednala v souladu se zásadami účinnosti pomoci dle Evropského konsensu o rozvoji, jakož i článku 208 Smlouvy o fungování EU, Pařížského prohlášení z roku 2005 a též Akkerského akčního programu z roku 2008. Celkově se domnívám, že předložená zpráva kolegy Ivaila Kalfina představuje podrobnou analýzu dané problematiky, odkazuje na relevantní legislativu EU a obsahuje též i relevantní doporučení v oblasti kontroly efektivity navrhované záruky, a proto ji doporučuji schválit v navrhovaném znění."@et5
"Euroopan investointipankin (EIP) päätehtävä on rahoittaa investointeja Euroopan unionissa, minkä lisäksi se on vuodesta 1963 alkaen rahoittanut EU:n ulkosuhdepolitiikkaa tukevia toimia EU:n ulkopuolella erityisesti kehitysyhteistyön alalla. Kaudelle 2011–2013 ehdotetun EU:n takuun tavoitteena on antaa EIP:lle mahdollisuus rahoittaa EU:n ulkopuolella tehtäviä investointeja vaikuttamatta sen luottoluokitukseen. Ehdotukseen sisältyy myös joitakin uusia osatekijöitä, esimerkiksi 2 miljardin euron suuruisen "valinnaisen valtuuden" käyttöönotto Eurooppa 2020 -strategian mukaista ilmastonmuutoksen torjuntaa varten, uusien horisontaalisten tavoitteiden asettaminen ja EIP:n lainojen ehdot täyttävän valtioryhmän laajentaminen. Ehdotuksessa vaaditaan myös avoimuuden lisäämistä, konkreettisten tulosten arviointia ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen osallistumista kyseisten tapahtumien tarkastukseen. Ehdotukseen sisältyy perustellusti järjestelyjä, joiden ansiosta EIP voi toimia tällaisissa asioissa noudattaen kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklassa, vuoden 2005 Pariisin julistuksessa ja vuoden 2008 Accran toimintasuunnitelmassa esitettyjä avun tuloksellisuutta koskevia periaatteita. Kaiken kaikkiaan katson, että kollegani Ivailo Kalfinin mietinnössä esitetään yksityiskohtaisia analyyseja, viitataan asian kannalta merkitykselliseen EU:n lainsäädäntöön ja annetaan myös tärkeitä suosituksia ehdotetun takuun tehokkuuden seurannasta. Suosittelen siksi mietinnön hyväksymistä nykyisessä muodossaan."@fi7
"Outre sa mission principale consistant à financer les investissements dans l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI) a entrepris, depuis 1963, de financer des opérations en dehors de l’Union européenne à l’appui des politiques extérieures de l’Union, particulièrement dans le domaine de la coopération au développement. L’objectif de la garantie de l’UE proposée pour la période 2011-2013 est de permettre à la BEI de financer des investissements en dehors de l’Union européenne sans nuire à sa cote de crédit. La proposition contient étalement plusieurs nouveaux éléments, comme l’activation du «mandat facultatif» de deux milliards d’euros destiné à lutter contre le changement climatique, conformément à la stratégie Europe 2020, l’introduction de nouveaux objectifs horizontaux et l’extension du groupe de pays pouvant bénéficier de prêts de la BEI. Cette proposition réclame également une plus grande transparence, l’évaluation des résultats concrets et la participation de la Cour des comptes européenne au contrôle des transactions en question. La proposition prévoit à juste titre que la BEI agisse dans ces domaines conformément aux principes de l’efficacité de l’aide exposés dans le consensus européen sur le développement, à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’UE, dans la déclaration de Paris de 2005 et dans le programme d’action d’Accra de 2008. Dans l’ensemble, je pense que le rapport soumis par mon collègue Ivailo Kalfin fournit une analyse détaillée des questions examinées, fait référence à la législation pertinente de l’UE et contient également des recommandations appropriées concernant le contrôle de l’efficacité de la garantie proposée. Je recommande donc son adoption, comme proposé."@fr8
"Evropská investiční banka (EIB) od roku 1963 uskutečňuje finanční operace mimo EU – kromě svého základního poslání financovat investice v EU – na podporu cílů vnějších politik EU zejména v oblasti rozvojové spolupráce. Cílem navrhované záruky EU na období 2011–2013 je umožnit EIB financování investic mimo EU, aniž by to mělo nepříznivý dopad na její úvěrovou bonitu. Dále návrh obsahuje několik nových prvků, jako je například aktivace doplňkového mandátu ve výši 2 miliard EUR určeného na boj proti změně klimatu, což plně sleduje strategii Evropa 2020, zavedení nových horizontálních cílů či rozšíření okruhu zemí pro úvěry EIB. Návrh obsahuje i požadavky na vyšší transparentnost, hodnocení konkrétních výsledků a úlohu Evropského účetního dvora při provádění auditu předmětných transakcí. Návrh správně obsahuje i ujednání, aby EIB v dané oblasti jednala v souladu se zásadami účinnosti pomoci dle Evropského konsensu o rozvoji, jakož i článku 208 Smlouvy o fungování EU, Pařížského prohlášení z roku 2005 a též Akkerského akčního programu z roku 2008. Celkově se domnívám, že předložená zpráva kolegy Ivaila Kalfina představuje podrobnou analýzu dané problematiky, odkazuje na relevantní legislativu EU a obsahuje též i relevantní doporučení v oblasti kontroly efektivity navrhované záruky, a proto ji doporučuji schválit v navrhovaném znění."@hu11
"Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell’Unione europea, la Banca europea per gli investimenti (BEI) fin dal 1963 intraprende operazioni di finanziamento al di fuori dell’Unione europea a sostegno della politica estera dell’UE, in particolare nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. L’obiettivo della garanzia europea proposta per il periodo 2011-2013 è di permettere alla BEI di finanziare gli investimenti al di fuori dell’Unione europea, senza influenzare il rating del credito. Il testo contiene anche elementi di novità: l’attivazione di un “mandato opzionale” da 2 miliardi di euro per la lotta al cambiamento climatico, conformemente alla strategia Europa 2020; l’introduzione di nuovi obiettivi orizzontali e l’estensione del mandato a nuovi paesi. La proposta richiede anche maggiore trasparenza, la valutazione dei risultati concreti e il coinvolgimento della Corte dei conti europea per la revisione contabile delle transazioni in questione. Secondo il testo proposto, la BEI deve operare conformemente ai principi dell’efficacia degli aiuti sanciti dal Consenso europeo per lo sviluppo e dall’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dalla dichiarazione di Parigi del 2005 e dal programma d’azione di Accra del 2008. In linea generale, la relazione Kalfin fornisce un’analisi dettagliata delle questioni trattate, fa riferimento alla legislazione europea vigente in materia e contiene raccomandazioni per monitorare l’efficacia della garanzia proposta; ne raccomando dunque l’approvazione nella forma in cui è stata presentata."@it12
"Europos investicijų bankas (EIB) nuo 1963 m. ne tik vykdo pagrindinę investicijų finansavimo Europos Sąjungoje misiją, bet ir ne Europos Sąjungoje vykdo operacijas remdamas ES išorės politikos kryptis, ypač vystomojo bendradarbiavimo srityje. Siūloma ES garantija 2011–2013 m. siekiama suteikti EIB galimybę finansuoti investicijas ne ES nekenkiant EIB kreditingumui. Į pasiūlymą taip pat įtraukta nemažai naujų elementų, pvz., „papildomo 2 mlrd. EUR įgaliojimo“ naudojimas kovai su klimato kaita, atitinkantis strategijos „Europa 2020“ tikslus, naujų horizontaliųjų tikslų nustatymas ir šalių, galinčių gauti EIB paskolas, sąrašo išplėtimas. Pasiūlyme taip pat raginama užtikrinti didesnį skaidrumą, vertinti konkrečius rezultatus ir įtraukti Europos Audito Rūmus į veiklą, susijusią su aptariamų operacijų tikrinimu. Pasiūlyme pagrįstai nustatoma, kad tokiais atvejais EIB turėtų laikytis paramos veiksmingumo principų, nustatytų Europos konsensuse dėl vystymosi ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnyje, taip pat pagalbos veiksmingumo principų, nurodytų 2005 m. Paryžiaus deklaracijoje ir 2008 m. Akros veiksmų darbotvarkėje. Apskritai manau, kad pranešime, kurį pateikė kolega Ivailo Kalfin, svarstomasis klausimas išnagrinėtas nuodugniai, pateikiamos nuorodos į atitinkamus ES teisės aktus, taip pat pateikiama svarbių rekomendacijų dėl siūlomos garantijos veiksmingumo stebėsenos, todėl rekomenduoju patvirtinti jį tokia redakcija, kokia jis pasiūlytas."@lt14
"Papildus tās galvenajai misijai — finansēt ieguldījumus Eiropas Savienībā — kopš 1963. gada Eiropas Investīciju banka (EIB) ir veikusi finansēšanas darījumus ārpus Eiropas Savienības, atbalstot Eiropas Savienības ārpolitiku, jo īpaši attīstības sadarbības jomā. Ierosinātā ES garantija laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam ir paredzēta, lai ļautu EIB finansēt ieguldījumus ārpus ES tā, lai netiktu ietekmēts tās kredītreitings. Priekšlikumā ir iekļauti arī vairāki jauni elementi, piemēram, EUR 2 miljardu apmērā noteikto „fakultatīvo pilnvaru” aktivizācija, lai atbilstīgi stratēģijai „Eiropa 2020” īstenotu mērķi apkarot klimata pārmaiņas, jaunu horizontālo mērķu noteikšana un to valstu skaita palielināšana, kuras ir tiesīgas saņemt EIB aizdevumus. Priekšlikumā arī pausts aicinājums nodrošināt labāku pārredzamību, izvērtēt iegūtos rezultātus un iesaistīt Eiropas Savienības Revīzijas palātu attiecīgo darījumu revīzijas veikšanā. Priekšlikumā pareizi norādīts, ka EIB šādos jautājumos jārīkojas saskaņā ar atbalsta efektivitātes principiem, kas izklāstīti Eiropas Konsensā par attīstību un arī Līguma par Eiropas Savienības darbību 208. pantā, 2005. gada Parīzes deklarācijā un 2008. gada Akras rīcības programmā. Es uzskatu, ka kopumā mana kolēģa iesniegtajā ziņojumā ir sniegta detalizēta attiecīgo jautājumu analīze, minētas atsauces uz atbilstošajiem ES tiesību aktiem un arī pausti atbilstoši ieteikumi attiecībā uz ierosinātās garantijas efektivitātes pārraudzību. Tāpēc es aicinu pieņemt šo priekšlikumu tādā redakcijā, kādā tas ir ierosināts."@lv13
"Evropská investiční banka (EIB) od roku 1963 uskutečňuje finanční operace mimo EU – kromě svého základního poslání financovat investice v EU – na podporu cílů vnějších politik EU zejména v oblasti rozvojové spolupráce. Cílem navrhované záruky EU na období 2011–2013 je umožnit EIB financování investic mimo EU, aniž by to mělo nepříznivý dopad na její úvěrovou bonitu. Dále návrh obsahuje několik nových prvků, jako je například aktivace doplňkového mandátu ve výši 2 miliard EUR určeného na boj proti změně klimatu, což plně sleduje strategii Evropa 2020, zavedení nových horizontálních cílů či rozšíření okruhu zemí pro úvěry EIB. Návrh obsahuje i požadavky na vyšší transparentnost, hodnocení konkrétních výsledků a úlohu Evropského účetního dvora při provádění auditu předmětných transakcí. Návrh správně obsahuje i ujednání, aby EIB v dané oblasti jednala v souladu se zásadami účinnosti pomoci dle Evropského konsensu o rozvoji, jakož i článku 208 Smlouvy o fungování EU, Pařížského prohlášení z roku 2005 a též Akkerského akčního programu z roku 2008. Celkově se domnívám, že předložená zpráva kolegy Ivaila Kalfina představuje podrobnou analýzu dané problematiky, odkazuje na relevantní legislativu EU a obsahuje též i relevantní doporučení v oblasti kontroly efektivity navrhované záruky, a proto ji doporučuji schválit v navrhovaném znění."@mt15
"De EIB voert sinds 1963 financiële operaties uit buiten de EU ter ondersteuning van de doelstellingen van het externe beleid van de EU op het vlak van met name de ontwikkelingssamenwerking, dit naast haar hoofdfunctie van financiering van investeringen in de EU. Met de voorgestelde EU-garantie voor de periode 2011-2013 wordt beoogd de EIB in staat te stellen investeringen buiten de EU te financieren zonder dat dit afbreuk doet aan haar kredietwaardigheid. Verder omvat het voorstel een aantal nieuwe elementen, zoals bijvoorbeeld de activering van een facultatief mandaat ter hoogte van twee miljard euro voor de strijd tegen de klimaatverandering in overeenstemming met de Europa 2020-strategie. Een ander nieuw element betreft de invoering van nieuwe horizontale doelstellingen en verder de uitbreiding van het aantal landen dat in aanmerking komt voor EIB-leningen. Het voorstel omvat tevens vereisten ten aanzien van meer transparantie, de beoordeling van concrete resultaten, alsook ten aanzien van de rol van de Europese Rekenkamer als het gaat om de sancties in kwestie. In het voorstel is tevens geheel terecht de bepaling opgenomen dat de EIB op dat vlak moet opereren in overeenstemming met de beginselen van doeltreffendheid van de hulp overeenkomstig de Europese Consensus inzake Ontwikkeling, alsook in overeenstemming met artikel 208 van het Verdrag inzake de werking van de EU, de Verklaring van Parijs van 2005 alsook met het actieplan van Accra van 2008. Het voorliggende verslag van de heer Kalfin is een gedetailleerde analyse van de gegeven problematiek, verwijst naar relevante Europese wetgeving en bevat tevens relevante aanbevelingen op het vlak van het toezicht op de doeltreffendheid van de voorgestelde garanties, allemaal redenen waarom ik zou willen aanbevelen het verslag zoals dat nu voor ons ligt goed te keuren."@nl3
"Oprócz realizowania swojej podstawowej misji, którą jest finansowanie inwestycji w Unii Europejskiej, od 1963 roku Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) prowadzi operacje finansowe poza granicami Unii Europejskiej służące wsparciu jej polityki zewnętrznej, zwłaszcza w dziedzinie współpracy rozwojowej. Celem wnioskowanej gwarancji UE na lata 2011–2013 jest umożliwienie EBI finansowania inwestycji poza granicami UE bez uszczerbku dla jego zdolności kredytowej. Wniosek zawiera też pewne nowe elementy, jak na przykład uruchomienie upoważnienia fakultatywnego w wysokości 2 miliardów euro przeznaczonego na walkę ze zmianą klimatu zgodnie ze strategią „Europa 2020”, wprowadzenie nowych celów horyzontalnych oraz poszerzenie grupy krajów kwalifikujących się do pożyczek EBI. We wniosku wzywa się również do zwiększenia przejrzystości, oceny konkretnych wyników oraz zapewnienia udziału Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w kontroli stosownych transakcji. We wniosku słusznie zadbano o to, aby EBI działał w tym zakresie zgodnie z zasadami skuteczności pomocy wskazanymi w Konsensusie europejskim w sprawie rozwoju, jak też w art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, deklaracji paryskiej z 2005 roku oraz programie działań z Akry z 2008 roku. Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem sprawozdanie przedłożone przez pana posła Kalfina zawiera szczegółową analizę omawianych spraw, odwołuje się do stosownego prawodawstwa UE, jak też przedstawia istotne zalecenia dotyczące monitorowania skuteczności wnioskowanej gwarancji, w związku z czym zalecam przyjęcie go w proponowanej postaci."@pl16
"Para além da sua missão principal de financiar o investimento na União Europeia, o Banco Europeu de Investimento (BEI) financiou, desde 1963, projectos em países terceiros para apoiar as políticas externas da UE, em particular no domínio da cooperação para o desenvolvimento. O objectivo da garantia da UE proposta para o período de 2011-2013 é permitir que o BEI financie investimentos em países terceiros sem afectar a sua notação de crédito. A proposta contém igualmente vários elementos novos, nomeadamente a activação de um "mandato facultativo" de 2 mil milhões de euros destinado a apoiar o combate às alterações climáticas no âmbito da Estratégia Europa 2020, a criação de novos objectivos horizontais, e a expansão do grupo de países elegíveis para empréstimos do BEI. A proposta insta igualmente a uma maior transparência, à avaliação de resultados concretos e ao envolvimento Tribunal de Contas Europeu nas auditorias das transacções em questão. A proposta inclui adequadamente disposições para que o BEI tome medidas nestes domínios em consonância com os princípios sobre a eficiência da ajuda enunciados no Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento, assim como no artigo 208.º do TFUE, na Declaração de Paris de 2005 e na Agenda de Acra para a Acção de 2008. Em geral, considero que o relatório apresentado pelo meu colega deputado Ivailo Kalfin constitui uma análise pormenorizada dos temas em causa, faz referência à legislação comunitária pertinente e contém também recomendações relevantes quanto à supervisão da eficácia da garantia proposta, pelo que recomendo a sua aprovação na forma em que foi apresentada."@pt17
"Pe lângă misiunea sa principală de a finanța investițiile din cadrul Uniunii Europene, Banca Europeană de Investiții (BEI) și-a asumat, din 1963, finanțarea de operațiuni în afara UE, în vederea sprijinirii politicilor externe ale UE, în special în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Scopul garanției UE propuse pentru perioada 2011-2013 este de a permite BEI să finanțeze investiții în afara UE, fără a afecta propriul rating de credit. Propunerea conține, de asemenea, o serie de elemente noi, de exemplu activarea „mandatului opțional” de 2 miliarde de euro pentru combaterea schimbărilor climatice în concordanță cu Strategia Europa 2020, introducerea de noi obiective orizontale și extinderea grupului de țări eligibile pentru împrumuturi ale BEI. În același timp, propunerea solicită sporirea transparenței, evaluarea rezultatelor concrete și implicarea Curții de Conturi Europene în auditarea tranzacțiilor în cauză. Propunerea include, în mod just, dispoziții care permit BEI să acționeze conform principiilor de eficiență a ajutorului, stabilite de Consensul european privind dezvoltarea, precum și de articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, de Declarația de la Paris din 2005 și de Agenda pentru acțiune de la Accra din 2008. În general, consider că raportul depus de colegul meu Ivailo Kalfin oferă o analiză detaliată a acestor chestiuni, face trimitere la legislația europeană relevantă și, de asemenea, conține recomandări pertinente cu privire la monitorizarea eficienței garanției propuse și, prin urmare, recomand aprobarea acestuia în forma propusă."@ro18
"Okrem svojho základného poslania, ktorým je financovanie investícií v samotnej Európskej únii, Európska investičná banka (EIB) od roku 1963 uskutočňuje na podporu vonkajších politík EÚ aj finančné operácie mimo Európskej únie, a to predovšetkým v oblasti rozvojovej spolupráce. Cieľom navrhovanej záruky EÚ na obdobie rokov 2011 – 2013 je umožniť EIB, aby financovala investície mimo EÚ bez toho, aby to ovplyvnilo jej úverový rating. Návrh obsahuje aj niekoľko nových prvkov, napríklad aktiváciu doplnkového mandátu vo výške 2 miliárd EUR na boj proti zmene klímy, čo je v súlade so stratégiou Európa 2020, zavedenie nových horizontálnych cieľov a rozšírenie skupiny krajín oprávnených získavať úvery z EIB. Návrh tiež vyzýva na väčšiu transparentnosť, hodnotenie konkrétnych výsledkov a účasť Európskeho dvora audítorov na audite spomínaných transakcií. Návrh celkom správne zahŕňa opatrenia, ktoré EIB v takýchto záležitostiach umožňujú konať v súlade so zásadami účinnej pomoci, ktoré sa uvádzajú v Európskom konsenze o rozvoji a tiež v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v Parížskej deklarácii z roku 2005 a v Akčnom programe z Akkry z roku 2008. Celkovo si myslím, že správa, ktorú predložil náš kolega poslanec Ivailo Kalfin, poskytuje podrobnú analýzu daných otázok, poukazuje na súvisiace právne predpisy EÚ a tiež obsahuje náležité odporúčania týkajúce sa monitorovania účinnosti navrhovanej záruky, a preto odporúčam návrh prijať v predloženej podobe."@sk19
"Poleg glavne naloge, ki je financiranje naložb v Evropski uniji, je Evropska investicijska banka (EIB) v podporo zunanji politiki EU leta 1963 začela s financiranjem zunaj Evropske unije, zlasti na področju razvojnega sodelovanja. Cilj predlaganega jamstva EU za obdobje 2011–2013 je EIB dovoliti financiranje naložb zunaj EU brez vpliva na njeno bonitetno oceno. Predlog vključuje tudi številne nove elemente, na primer sprožitev „neobveznega mandata“ v višini 2 milijard EUR za boj proti podnebnim spremembam v skladu s strategijo Evropa 2020, uvedbo novih horizontalnih ciljev in razširitev skupine držav, upravičenih za posojila EIB. Predlog poziva tudi k večji preglednosti, oceni konkretnih rezultatov in sodelovanju Evropskega računskega sodišča pri reviziji zadevnih transakcij. Predlog upravičeno vključuje pravila za EIB, da v takšnih primerih ukrepa v skladu z načeli učinkovitosti pomoči, opredeljenimi v evropskem soglasju o razvoju in tudi členu 208 pogodbe o delovanju Evropske unije, Pariški izjavi iz leta 2005 in agendi za ukrepanje iz Akre iz leta 2008. Na splošno menim, da poročilo, ki ga je predložil moj kolega Ivajlo Kalfin, zagotavlja natančno analizo zadevnega vprašanja, se sklicuje na ustrezno zakonodajo EU in vsebuje tudi pomembna priporočila v zvezi s spremljanjem učinkovitosti predlaganega jamstva, zato priporočam njegovo sprejetje v predloženi obliki."@sl20
"Förutom dess huvuduppdrag att finansiera investeringar i Europeiska unionen har Europeiska investeringsbanken (EIB) sedan 1963 åtagit sig finansieringsverksamhet utanför EU till stöd för EU:s externa politik, särskilt inom området utvecklingssamarbete. Målet med den föreslagna EU-garantin för perioden 2011–2013 är att låta EIB finansiera investeringar utanför EU utan att det ska påverka dess kreditvärdighet. Förslaget innehåller också ett antal nya inslag, t.ex. aktivering av det villkorade mandatet på 2 miljarder euro för att bekämpa klimatförändringarna i enlighet med Europa 2020-strategin, införandet av nya horisontella mål och utökandet av gruppen länder som är berättigade till EIB-finansiering. I förslaget uppmanas också till ökad transparens, utvärdering av konkreta resultat och till att revisionen av transaktionerna i fråga ska göras av Europeiska revisionsrätten. Förslaget bygger även helt riktigt på att EIB i sådana frågor får agera i enlighet med principerna för effektivt bistånd som anges i det europeiska samförståndet om utveckling, artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, Parisförklaringen från 2005 och handlingsplanen från Accra från 2008. I det stora hela anser jag att det betänkande som lagts fram av min kollega Ivailo Kalfin tillhandahåller en detaljerad analys av dessa frågor, hänvisar till relevant EU-lagstiftning och även innehåller lämpliga rekommendationer när det gäller bevakning av den föreslagna garantins effektivitet. Jag rekommenderar därför ett godkännande av betänkandet i dess föreslagna form."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"písemně"5,15,11,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph