Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-17-Speech-4-054-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110217.5.4-054-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je m’associe complètement aux interventions de mes collègues et, en particulier, avec M. de Jong et M. Canfin. Je ne peux que regretter que le Parlement n’ait pas été consulté avant qu’une décision définitive de révision ne soit prise. Le sujet de la transparence et de l’expertise est un sujet dont nous débattons de manière très régulière, en particulier au sein de la commission de la santé et de l’environnement, où j’ai une expérience à peu près comparable dans mon domaine à celle que Pascal Canfin vient d’exprimer. Je voudrais, Monsieur le Commissaire, insister sur deux points. Tout d’abord, celui de l’équilibre des groupes. C’est un sujet extrêmement important. Nous avons une composition très déséquilibrée: beaucoup de très grandes entreprises, très peu de PME, et surtout le secteur industriel et pas la société civile. Or, ce poids des groupes a, évidemment, un impact sur les décisions que la Commission est amenée à prendre puisqu’elle s’appuie sur les rapports des experts. Si ces rapports d’experts n’avaient pas d’intérêt, ils ne seraient évidemment pas consultés. Par voie de conséquence, le rééquilibrage en faveur d’une représentation de ce qu’est la société européenne est absolument indispensable et je ne vois pas, dans ces nouvelles règles, de proposition ni en faveur des PME, ni en faveur de la société civile. La seconde question est celle de la sélection des experts externes. Il est absolument indispensable que nous sachions, ou que vous sachiez tout au moins, parfaitement, qui est qui et d’où parle celui qui vous parle. Lorsqu’un expert se présente comme un expert indépendant et qu’il est en réalité le faux nez d’un lobby, il est clair que l’expertise qu’il donne ne peut pas être retenue comme étant un élément d’information probant. Il est donc absolument essentiel que l’encadrement et le contrôle des déclarations d’intérêt soient extrêmement fermes de manière à ce que si un expert intervient en tant qu’expert de l’industrie, au moins les choses soient claires. S’il intervient en tant que professeur alors qu’il est en réalité le représentant d’une industrie, alors les choses ne sont plus claires et elles ne sont pas admissibles. Je crois que la question des conflits d’intérêt est essentielle, nous en avons une nouvelle illustration avec un gros problème à l’Agence des médicaments dont, je pense, nous aurons l’occasion de reparler. Par voie de conséquence, Monsieur le Commissaire, je vous en supplie, faites en sorte que nous ayons à nouveau confiance dans les experts qui servent de support aux décisions qui sont prises."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Pane předsedající, pane komisaři, v plné míře podporuji slova svých kolegů, a především pana de Jonga a de Canfina. Mohu pouze vyjádřit politování nad tím, že před přijetím konečného rozhodnutí o přezkumu neproběhla konzultace s Parlamentem. Otázky transparentnosti a odbornosti velmi často probíráme, a to zejména v rámci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, což je oblast, v níž jsou mé zkušenosti do jisté míry srovnatelné s těmi, o nichž právě hovořil pan Canfin. Pane komisaři, ráda bych zdůraznila dvě věci. První z nich se týká vyváženosti skupin. To je nesmírně důležitá otázka. Stávající složení je velmi nevyvážené: řada velkých společností, velmi málo malých a středních podniků, a především průmyslové odvětví, avšak občanská společnost nikoli. Faktem zůstává, že význam skupiny má jednoznačný vliv na rozhodnutí, která Komise musí přijmout, jelikož v nich vychází ze zpráv expertní skupiny. Pokud by tyto zprávy nebyly nijak významné, pak by se s experty samozřejmě nikdo neradil. Tudíž je zcela zásadní obnovit rovnováhu v expertních skupinách tak, aby jejich složení odpovídalo evropské společnosti, a já jsem v nových pravidlech nenalezla žádné návrhy, které by zvýhodnily malé a střední podniky nebo občanskou společnost. Druhá otázka souvisí s výběrem externích odborníků. Je naprosto zásadní, abychom přesně věděli, nebo alespoň abyste vy přesně věděli, kdo je kdo a odkud lidé, jejichž radám nasloucháte, pocházejí. Pokud se odborníci prezentují jako nezávislí, ale ve skutečnosti zastupují lobby, pak nelze odborné znalosti, které předkládají, považovat za spolehlivé údaje pro rozhodnutí. Zcela zásadní je tedy zavedení mimořádně přísného dohledu a sledování prohlášení o zájmech, aby bylo zajištěno, že zasahuje-li odborník z průmyslového odvětví, můžeme mít jasno. Je-li však požádán o radu jako učitel, nicméně ve skutečnosti zastupuje průmysl, pak již jasno nemáme, a to je nepřijatelné. Dle mého názoru je klíčová otázka střetu zájmů. Dalším dokladem této skutečnosti je zásadní problém, který vznikl v agentuře pro léčivé přípravky, o níž dle mého názoru budeme ještě mít příležitost hovořit. Proto, vás, pane komisaři, žádám, abyste prosím obnovil naši důvěru v odborníky, neboť jejich názory formují přijímaná rozhodnutí."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Jeg tilslutter mig fuldt ud det, mine kolleger, især hr. de Jong og hr. Canfin, sagde. Jeg kan kun beklage, at Parlamentet ikke blev hørt, inden den endelige afgørelse om revisionen blev truffet. Spørgsmålet om åbenhed og ekspertviden er et, vi drøfter regelmæssigt, navnlig i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, hvor min erfaring inden for området nogenlunde kan sidestilles med den, hr. Canfin netop nævnte. Jeg vil gerne fremhæve to punkter. Det første vedrører gruppernes balance. Det er et ekstremt vigtigt emne. Sammensætningen er meget ubalanceret. Der er mange rigtig store virksomheder, meget få SMV'er og frem for alt industrisektoren, men ikke civilsamfundet. Sagen er, at gruppernes vægt klart har indflydelse på de afgørelser, Kommissionen træffer, da den er afhængig af eksperternes rapporter. Hvis ikke disse ekspertrapporter havde nogen interesse, ville de naturligvis ikke blive brugt. Det er derfor absolut afgørende at få gendannet balancen, så gruppen er repræsentativ for det europæiske samfund, og jeg ser ingen forslag i disse nye bestemmelser, der tilgodeser hverken SMV'erne eller civilsamfundet. Det andet punkt vedrører udvælgelsen af eksterne eksperter. Det er absolut afgørende, at vi ved, eller i det mindste at De ved, nøjagtig hvem der er hvem, og hvor de mennesker, der taler til Dem, kommer fra. Hvis eksperterne præsenterer sig som uafhængige, når de i virkeligheden repræsenterer en lobby, kan den ekspertviden, de stiller til rådighed, naturligvis ikke opfattes som afgørende oplysninger. Det er således absolut afgørende, at der føres ekstremt strengt tilsyn med interesseerklæringerne, og at de overvåges nøje, for at sikre, at tingene i det mindste er klare, når en ekspert høres som industriekspert. Hvis han høres som lærer, men rent faktisk repræsenterer en industri, så er tingene ikke længere klare, og det er ikke acceptabelt. Jeg mener, at spørgsmålet om interessekonflikter er altafgørende. Vi har endnu et eksempel på dette i form af et alvorligt problem i Lægemiddelagenturet, som jeg tror, vi får lejlighed til at drøfte igen. Derfor beder jeg inderligt kommissæren om at genskabe vores tillid til eksperterne, da deres holdninger ligger til grund for de afgørelser, der træffes."@da2
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je m'associe complètement aux interventions de mes collègues et, en particulier, avec M. de Jong et M. Canfin. Je ne peux que regretter que le Parlement n'ait pas été consulté avant qu'une décision définitive de révision ne soit prise. Le sujet de la transparence et de l'expertise est un sujet dont nous débattons de manière très régulière, en particulier au sein de la commission de la santé et de l'environnement, où j'ai une expérience à peu près comparable dans mon domaine à celle que Pascal Canfin vient d'exprimer. Je voudrais, Monsieur le Commissaire, insister sur deux points. Tout d'abord, celui de l'équilibre des groupes. C'est un sujet extrêmement important. Nous avons une composition très déséquilibrée: beaucoup de très grandes entreprises, très peu de PME, et surtout le secteur industriel et pas la société civile. Or, ce poids des groupes a, évidemment, un impact sur les décisions que la Commission est amenée à prendre puisqu'elle s'appuie sur les rapports des experts. Si ces rapports d'experts n'avaient pas d'intérêt, ils ne seraient évidemment pas consultés. Par voie de conséquence, le rééquilibrage en faveur d'une représentation de ce qu'est la société européenne est absolument indispensable et je ne vois pas, dans ces nouvelles règles, de proposition ni en faveur des PME, ni en faveur de la société civile. La seconde question est celle de la sélection des experts externes. Il est absolument indispensable que nous sachions, ou que vous sachiez tout au moins, parfaitement, qui est qui et d'où parle celui qui vous parle. Lorsqu'un expert se présente comme un expert indépendant et qu'il est en réalité le faux nez d'un lobby, il est clair que l'expertise qu'il donne ne peut pas être retenue comme étant un élément d'information probant. Il est donc absolument essentiel que l'encadrement et le contrôle des déclarations d'intérêt soient extrêmement fermes de manière à ce que si un expert intervient en tant qu'expert de l'industrie, au moins les choses soient claires. S'il intervient en tant que professeur alors qu'il est en réalité le représentant d'une industrie, alors les choses ne sont plus claires et elles ne sont pas admissibles. Je crois que la question des conflits d'intérêt est essentielle, nous en avons une nouvelle illustration avec un gros problème à l'Agence des médicaments dont, je pense, nous aurons l'occasion de reparler. Par voie de conséquence, Monsieur le Commissaire, je vous en supplie, faites en sorte que nous ayons à nouveau confiance dans les experts qui servent de support aux décisions qui sont prises."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, υποστηρίζω πλήρως όσα είπαν οι συνάδελφοί μου και κυρίως όσα είπαν ο κ. de Jong και ο κ. Canfin. Ασφαλώς λυπάμαι διότι δεν ζητήθηκε η γνώμη του Κοινοβουλίου πριν από τη λήψη οριστικής απόφασης για την αναθεώρηση. Το ζήτημα της διαφάνειας και της εμπειρογνωμοσύνης το συζητάμε πολύ τακτικά, ιδίως στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, στην οποία η εμπειρία που έχω στον τομέα μου είναι παρόμοια με εκείνη που εξέθεσε προ ολίγου ο κ. Canfin. Κύριε Επίτροπε, θέλω να υπογραμμίσω δύο σημεία. Το πρώτο αφορά την ισορροπία των ομάδων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Η σύνθεση δεν είναι καθόλου ισορροπημένη: εκπροσωπούνται πολλές πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, πολύ λίγες ΜΜΕ, κυρίως δε ο βιομηχανικός τομέας, όχι όμως και η κοινωνία των πολιτών. Είναι γεγονός ότι η βαρύτητα των ομάδων έχει σαφή αντίκτυπο στις αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή, εφόσον βασίζεται στις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων. Αν αυτές οι εκθέσεις εμπειρογνωμόνων δεν είχαν ενδιαφέρον, προφανώς δεν θα τις συμβουλεύονταν. Συνεπώς, η αποκατάσταση της ισορροπίας έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει την ευρωπαϊκή κοινωνία είναι απολύτως ζωτικής σημασίας και εγώ δεν βλέπω σε αυτούς τους νέους κανόνες καμία πρόταση που θα ευνοούσε είτε τις ΜΜΕ είτε την κοινωνία των πολιτών. Το δεύτερο ερώτημά μου αφορά την επιλογή των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Είναι απολύτως ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε, ή τουλάχιστον να γνωρίζετε εσείς, ακριβώς ποιος είναι ποιος και από πού προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι που σας μιλούν. Όταν οι εμπειρογνώμονες παρουσιάζονται σαν ανεξάρτητοι ενώ στην πραγματικότητα εκπροσωπούν μια ομάδα συμφερόντων, η εμπειρογνωμοσύνη που προσφέρουν σαφώς δεν μπορεί να θεωρηθεί βάσιμη ενημέρωση. Επομένως, η εξαιρετικά αυστηρή εποπτεία και ο έλεγχος των δηλώσεων συμφερόντων είναι απολύτως ζωτικής σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, εφόσον ζητείται η γνώμη ενός εμπειρογνώμονα ως εμπειρογνώμονα της βιομηχανίας, τα πράγματα θα είναι τουλάχιστον σαφή. Εάν ζητείται η γνώμη του ως δασκάλου ενώ στην πραγματικότητα εκπροσωπεί μια βιομηχανία, τότε τα πράγματα δεν είναι πια σαφή και είναι απαράδεκτα. Νομίζω ότι το θέμα των συγκρούσεων συμφερόντων είναι εξαιρετικά σημαντικό. Παρόμοιο παράδειγμα αντιμετωπίσαμε με τη μορφή ενός σοβαρού προβλήματος στον οργανισμό φαρμάκων, το οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά. Ως εκ τούτου σας παρακαλώ θερμά, κύριε Επίτροπε, να αποκαταστήσετε την εμπιστοσύνη μας στους εμπειρογνώμονες, καθώς οι απόψεις τους διαμορφώνουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται."@el10
"− Mr President, Commissioner, I fully support what my fellow Members, and in particular Mr de Jong and Mr Canfin, have said. I can only regret that Parliament was not consulted before a final decision on the review was taken. The issue of transparency and expertise is one that we debate on a very regular basis, in particular within the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, where my experience in my field is somewhat comparable to that which Mr Canfin has just demonstrated. I should like, Commissioner, to emphasise two points. The first concerns the balance of the groups. This is an extremely important issue. The composition is very imbalanced: there are many very large companies, very few SMEs, and above all the industrial sector but not civil society. The fact is, the weight of the groups clearly has an impact on the decisions that the Commission has to take, since it relies on the experts’ reports. If those expert reports were of no interest, they obviously would not be consulted. Consequently, restoring the balance so that it is representative of European society is absolutely vital, and I do not see any proposals in these new rules that favour either SMEs or civil society. The second question concerns the selection of external experts. It is absolutely vital that we know, or at the very least that you know, exactly who is who and where those people who are talking to you come from. If experts present themselves as independent when in reality they are representing a lobby, the expertise they provide clearly cannot be regarded as a conclusive piece of information. Extremely strict supervision and monitoring of declarations of interest is therefore absolutely vital to ensure that, if an expert is consulted as an industrial expert, things are at least clear. If he is consulted as a teacher when he is actually the representative of an industry, then things are no longer clear and they are not acceptable. I think that the issue of conflicts of interest is crucial. We have another example of this in the shape of a major problem at the Medicines Agency, which I believe we will have the opportunity to discuss again. Therefore, I beg you, Commissioner, please restore our faith in the experts, as their opinions inform the decisions that are taken."@en4
"− Señor Presidente, señor Comisario, apoyo plenamente lo que mis colegas diputados, y en especial el señor de Jong y el señor Canfin, han dicho. Únicamente lamento que el Parlamento no fuese consultado antes de adoptarse la decisión final sobre la revisión. La cuestión de la transparencia y de los conocimientos técnicos suele ser debatida aquí con relativa frecuencia, en especial dentro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, en la que mi experiencia en mi campo profesional resulta en cierto modo comparable a lo que el señor Canfin acaba de manifestar. Comisario, quiero destacar dos puntos. El primero hace referencia al equilibrio de los grupos. Se trata de una cuestión muy importante. La composición resulta muy desigual: hay demasiadas compañías grandes, demasiadas pocas PYME, y por encima de todo está representado el sector industrial pero no la sociedad civil. El hecho es que el peso específico de los grupos tiene un impacto evidente sobre las decisiones que la Comisión debe adoptar, ya que ésta confía en los informes de los expertos. Si estos informes no tuvieran interés, evidentemente no serían consultados. En consecuencia, es absolutamente vital restaurar el equilibrio para que sea representativo de la sociedad europea, y en estas normas nuevas no veo ninguna propuesta que favorezca ni a las PYME ni a la sociedad civil. La segunda cuestión se refiere a la selección de los expertos externos. Resulta imprescindible que sepamos, o al menos que ustedes sepan, exactamente quién es quién y de dónde proceden esas personas que les hablan. Si los expertos se presentan a sí mismos como independientes cuando en realidad representan a un grupo de presión, los conocimientos que proporcionan no pueden ser considerados, por descontado, una información definitiva. Por tanto, es necesaria una supervisión extremadamente estricta y un control de las declaraciones de interés para garantizar que, si un experto es consultado como experto industrial, las cosas están claras. Si es consultado como profesor cuando en realidad es el representante de una empresa, entonces la situación ya no es clara y no resulta aceptable. Creo que la cuestión de los conflictos de intereses se antoja crucial. Tenemos otro ejemplo de esto en forma de problema significativo en la Agencia de Medicamentos, sobre el que espero tengamos la oportunidad de debatir de nuevo. Así pues, señor Comisario, le ruego que restaure nuestra fe en los expertos, ya que sus opiniones informan las decisiones que son adoptadas."@es21
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je m'associe complètement aux interventions de mes collègues et, en particulier, avec M. de Jong et M. Canfin. Je ne peux que regretter que le Parlement n'ait pas été consulté avant qu'une décision définitive de révision ne soit prise. Le sujet de la transparence et de l'expertise est un sujet dont nous débattons de manière très régulière, en particulier au sein de la commission de la santé et de l'environnement, où j'ai une expérience à peu près comparable dans mon domaine à celle que Pascal Canfin vient d'exprimer. Je voudrais, Monsieur le Commissaire, insister sur deux points. Tout d'abord, celui de l'équilibre des groupes. C'est un sujet extrêmement important. Nous avons une composition très déséquilibrée: beaucoup de très grandes entreprises, très peu de PME, et surtout le secteur industriel et pas la société civile. Or, ce poids des groupes a, évidemment, un impact sur les décisions que la Commission est amenée à prendre puisqu'elle s'appuie sur les rapports des experts. Si ces rapports d'experts n'avaient pas d'intérêt, ils ne seraient évidemment pas consultés. Par voie de conséquence, le rééquilibrage en faveur d'une représentation de ce qu'est la société européenne est absolument indispensable et je ne vois pas, dans ces nouvelles règles, de proposition ni en faveur des PME, ni en faveur de la société civile. La seconde question est celle de la sélection des experts externes. Il est absolument indispensable que nous sachions, ou que vous sachiez tout au moins, parfaitement, qui est qui et d'où parle celui qui vous parle. Lorsqu'un expert se présente comme un expert indépendant et qu'il est en réalité le faux nez d'un lobby, il est clair que l'expertise qu'il donne ne peut pas être retenue comme étant un élément d'information probant. Il est donc absolument essentiel que l'encadrement et le contrôle des déclarations d'intérêt soient extrêmement fermes de manière à ce que si un expert intervient en tant qu'expert de l'industrie, au moins les choses soient claires. S'il intervient en tant que professeur alors qu'il est en réalité le représentant d'une industrie, alors les choses ne sont plus claires et elles ne sont pas admissibles. Je crois que la question des conflits d'intérêt est essentielle, nous en avons une nouvelle illustration avec un gros problème à l'Agence des médicaments dont, je pense, nous aurons l'occasion de reparler. Par voie de conséquence, Monsieur le Commissaire, je vous en supplie, faites en sorte que nous ayons à nouveau confiance dans les experts qui servent de support aux décisions qui sont prises."@et5
"− Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kannatan täysin kollegojeni, erityisesti jäsen de Jongin ja jäsen Canfinin, toteamuksia. En voi muuta kuin pahoitella, ettei parlamenttia kuultu, ennen kuin tarkistuksesta tehtiin lopullinen päätös. Keskustelemme avoimuudesta ja asiantuntemuksesta hyvin säännöllisesti etenkin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa, jossa oman alan asiantuntemukseni on jotakuinkin verrattavissa jäsen Canfinin äsken osoittamaan asiantuntemukseen. Arvoisa komission jäsen, haluan korostaa kahta asiaa. Ensimmäinen niistä koskee ryhmien tasapainoa. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Kokoonpano on erittäin epätasapainoinen: edustettuina on useita erittäin suuria yrityksiä, hyvin harvoja pk-yrityksiä ja ennen kaikkea teollisuus mutta ei kansalaisyhteiskunta. Totuus on se, että ryhmien painotus vaikuttaa selkeästi päätöksiin, joita komission on tehtävä, koska se on asiantuntijoiden raporttien varassa. Jos asiantuntijoiden raportit olisivat merkityksettömiä, niiltä ei tietenkään pyydettäisi lausuntoa. Näin ollen on ehdottoman tärkeää palauttaa tasapaino, jotta kokoonpano edustaa eurooppalaista yhteiskuntaa, eikä uusiin sääntöihin sisälly mielestäni ehdotuksia, joissa suosittaisiin pk-yrityksiä tai kansalaisyhteiskuntaa. Toinen kysymys koskee ulkoisten asiantuntijoiden valintaa. Meidän tai ainakin teidän on ehdottoman tärkeää tietää tarkalleen, kuka on kuka ja mistä teille lausuntoja antavat henkilöt tulevat. Jos asiantuntijat esittäytyvät riippumattomina mutta edustavat tosiasiassa eturyhmää, heidän tarjoamaansa asiantuntemusta ei selvästikään voida pitää vakuuttavana tietona. On siksi erittäin tärkeää, että sidonnaisuuksia koskevia ilmoituksia valvotaan ja seurataan äärimmäisen tiukasti, jotta voidaan varmistaa, että asiat ovat ainakin selviä, jos asiantuntijaa konsultoidaan teollisuusasiantuntijana. Jos häntä konsultoidaan opettajana, mutta hän edustaa tosiasiassa teollisuutta, asiat eivät ole enää selkeitä eivätkä hyväksyttäviä. Eturistiriitoja koskeva kysymys on mielestäni oleellinen. Toinen esimerkki tästä on lääkevirastossa oleva suuri ongelma, josta meillä on luullakseni tilaisuus keskustella uudelleen. Arvoisa komission jäsen, pyydän teitä siksi palauttamaan luottamuksemme asiantuntijoihin, koska heidän lausunnoistaan saadaan tietoa tehtäviin päätöksiin."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je m'associe complètement aux interventions de mes collègues et, en particulier, avec M. de Jong et M. Canfin. Je ne peux que regretter que le Parlement n'ait pas été consulté avant qu'une décision définitive de révision ne soit prise. Le sujet de la transparence et de l'expertise est un sujet dont nous débattons de manière très régulière, en particulier au sein de la commission de la santé et de l'environnement, où j'ai une expérience à peu près comparable dans mon domaine à celle que Pascal Canfin vient d'exprimer. Je voudrais, Monsieur le Commissaire, insister sur deux points. Tout d'abord, celui de l'équilibre des groupes. C'est un sujet extrêmement important. Nous avons une composition très déséquilibrée: beaucoup de très grandes entreprises, très peu de PME, et surtout le secteur industriel et pas la société civile. Or, ce poids des groupes a, évidemment, un impact sur les décisions que la Commission est amenée à prendre puisqu'elle s'appuie sur les rapports des experts. Si ces rapports d'experts n'avaient pas d'intérêt, ils ne seraient évidemment pas consultés. Par voie de conséquence, le rééquilibrage en faveur d'une représentation de ce qu'est la société européenne est absolument indispensable et je ne vois pas, dans ces nouvelles règles, de proposition ni en faveur des PME, ni en faveur de la société civile. La seconde question est celle de la sélection des experts externes. Il est absolument indispensable que nous sachions, ou que vous sachiez tout au moins, parfaitement, qui est qui et d'où parle celui qui vous parle. Lorsqu'un expert se présente comme un expert indépendant et qu'il est en réalité le faux nez d'un lobby, il est clair que l'expertise qu'il donne ne peut pas être retenue comme étant un élément d'information probant. Il est donc absolument essentiel que l'encadrement et le contrôle des déclarations d'intérêt soient extrêmement fermes de manière à ce que si un expert intervient en tant qu'expert de l'industrie, au moins les choses soient claires. S'il intervient en tant que professeur alors qu'il est en réalité le représentant d'une industrie, alors les choses ne sont plus claires et elles ne sont pas admissibles. Je crois que la question des conflits d'intérêt est essentielle, nous en avons une nouvelle illustration avec un gros problème à l'Agence des médicaments dont, je pense, nous aurons l'occasion de reparler. Par voie de conséquence, Monsieur le Commissaire, je vous en supplie, faites en sorte que nous ayons à nouveau confiance dans les experts qui servent de support aux décisions qui sont prises."@hu11
"− Signor Presidente, signor Commissario, condivido pienamente quanto detto dai miei colleghi, dagli onorevoli de Jong e Canfin in modo particolare. Mi rammarica che il Parlamento non sia stato consultato prima dell’adozione di una decisione definitiva in merito alla revisione. La questione della trasparenza e della perizia degli esperti viene ormai affrontata regolarmente soprattutto con la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, ambito in cui la mia esperienza nel settore è in qualche modo paragonabile a quella appena dimostrata dall’onorevole Canfin. Signor Commissario, desidero soffermarmi su due punti in particolare. Il primo concerne la composizione equilibrata dei gruppi; è una questione di importanza capitale. La composizione dei gruppi è decisamente sbilanciata: vi sono molti grandi gruppi commerciali e pochissime PMI, ma soprattutto, è rappresentato il settore industriale ma non la società civile. Il problema è che il peso dei gruppi si ripercuote inevitabilmente sulle decisioni della Commissione dal momento che questa si basa sulle relazioni degli esperti: se tali relazioni non fossero interessanti, ovviamente non verrebbero consultate. È quindi di vitale importanza ripristinare l’equilibrio affinché venga rappresentata la società civile e non vedo alcuna proposta, nell’ambito di questo nuovo quadro normativo, che favorisca le PMI o la società civile. La seconda questione riguarda la selezione degli esperti esterni. È fondamentale che noi, o quanto meno voi, sappiate chi sono e da dove vengono i membri dei gruppi con cui interagite. Se gli esperti si definiscono indipendenti quando in realtà rappresentano un gruppo di interesse particolare, va da sé che il loro contributo non può essere considerato essenziale. È fondamentale eseguire una serrata attività di supervisione e monitoraggio delle dichiarazioni di interesse per garantire che, qualora un soggetto venga consultato in qualità di esperto del settore industriale, la situazione sia chiara. Se questi venisse consultato come insegnante quando invece sta rappresentando un’industria, ecco che la situazione non sarebbe più né chiara, né accattabile. Ritengo che la questione dei conflitti di interesse sia cruciale. Un altro esempio di questo tipo è costituito dall’enorme problema in seno all’Agenzia per i medicinali, che mi auguro avremo modo di affrontare nuovamente. Signor Commissario, la prego pertanto di farci recuperare la fiducia negli esperti, dal momento che i loro pareri guidano le decisioni che vengono adottate."@it12
"− Pone pirmininke, Komisijos nary, visapusiškai pritariu tam, ką pasakė kolegos EP nariai ir ypač C. de Jong ir P. Canfin. Man tenka tik apgailestauti, kad prieš priimant galutinį sprendimą su Parlamentu nebuvo pasitarta. Skaidrumo ir ekspertų kompetencijos klausimu mes labai reguliariai diskutuojame, ypač Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete, ir mano veiklos šiame komitete patirtis labai panaši kaip ir P. Canfino patirtis, kuria jis ką tik pasidalijo. Pone Komisijos nary, norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirmasis susijęs su ekspertų grupių sudėties proporcingumu. Tai labai svarbus klausimas. Ekspertų grupių sudėtis labai neproporcinga: jose daug labai didelių įmonių atstovų, bet labai nedaug narių, atstovaujančių MVĮ, ir visų svarbiausia, kad jų veikloje dalyvauja pramonės sektorius, bet ne pilietinė visuomenė. Dalykas tas, kad tokia neproporcinga ekspertų grupių sudėtis neabejotinai turi įtakos Komisijos priimamiems sprendimams, nes priimdama sprendimus ji remiasi ekspertų ataskaitomis. Jeigu šios ekspertų ataskaitos nebūtų svarbios, į jas neabejotinai nebūtų atsižvelgiama. Taigi atkurti pusiausvyrą, kad Europos visuomenei būtų proporcingai atstovaujama šiose grupėse, neabejotinai būtina, bet šiose naujose taisyklėse nematau jokių pasiūlymų, kurie būtų palankūs MVĮ ar pilietinei visuomenei. Antrasis klausimas susijęs su išorės ekspertų atranka. Būtina, kad mes ar bent jūs tiksliai žinotumėte, kas yra kas ir kam šie žmonės atstovauja. Jeigu asmuo prisistato kaip nepriklausomas ekspertas, o iš tikrųjų atstovauja lobistams, jo teikiamos išvados neabejotinai negali būti laikomos patikimomis. Todėl neabejotinai būtina vykdyti griežtą interesų deklaracijų priežiūrą ir stebėseną siekiant užtikrinti, kad jeigu su ekspertu konsultuojamasi kaip su pramonės ekspertu, reikalai būtų bent aiškūs. Jeigu su juo konsultuojamasi kaip su dėstytoju, o jis iš tikrųjų yra pramonės atstovas, tuomet reikalai jau nebeaiškūs ir nepriimtini. Manau, interesų konflikto klausimas yra svarbiausias. Turime dar vieną pavyzdį ir šiuo atveju kalbu apie didelę problemą Europos vaistų vertinimo agentūroje. Manau, turėsime galimybę ją dar kartą aptarti. Taigi labai prašau jūsų, pone Komisijos nary, atkurkite mūsų pasitikėjimą ekspertais, nes sprendimai priimami remiantis jų nuomone."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, komisār! Es pilnīgi atbalstu to, ko teica mani kolēģi, un jo īpaši to, ko teica kungs un kungs. Man tikai ir žēl, ka ar Parlamentu neapspriedās, pirms tika pieņemts galīgais lēmums par regulas pārskatīšanu. Mēs regulāri debatējam par pārredzamības un kompetences jautājumiem, jo īpaši Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā, kurā mana pieredze manā nozarē ir salīdzināma ar to pieredzi, ko tikko demonstrēja kungs. Es vēlos, komisār, uzsvērt divus jautājumus. Pirmais attiecas uz grupu samērīgu pārstāvību. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Grupu sastāvs ir ļoti nesamērīgs, tajās ir daudz ļoti lielu uzņēmumu, ļoti maz MVU un galvenokārt rūpnieciskais sektors, bet ne pilsoniskā sabiedrība. Faktiski grupu sastāvs ļoti ietekmē lēmumus, kas Komisijai jāpieņem, jo tā paļaujas uz ekspertu ziņojumiem. Ja Komisiju neinteresētu ekspertu ziņojumi, tā ar šiem ekspertiem neapspriestos. Tāpēc atjaunot grupu samērīgumu tā, lai tās pārstāvētu Eiropas sabiedrību, ir būtiski svarīgi, bet šajos jaunajos noteikumos es nesaskatu nevienu priekšlikumu, kas dotu priekšroku MVU vai pilsoniskajai sabiedrībai. Mans otrais jautājums attiecas uz ārējo ekspertu atlasi. Ir būtiski svarīgi, lai mēs vai vismaz jūs zinātu, kas ir šie cilvēki un no kurienes viņi nāk. Ja eksperti apgalvo, ka ir neatkarīgi, lai gan faktiski viņi ir lobisti, tad zināšanas, ko viņi sniedz, nekādā ziņā nevar uzskatīt par pārliecinošu informāciju. Tāpēc ir ļoti svarīga paziņojumu par ieinteresētību stingra kontrole un uzraudzība, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja ar ekspertu neapspriežas kā ar rūpniecības ekspertu, viņš var sniegt skaidru informāciju. Ja ar ekspertu apspriežas kā ar skolotāju, lai gan viņš faktiski ir rūpniecības nozares speciālists, tad situācija ir neskaidra un nav pieņemama. Es uzskatu, ka interešu konflikta jautājums ir izšķirošs. Kā piemēru varu minēt lielās problēmas Zāļu aģentūrā, kuras apspriest, manuprāt, mums būs vēl izdevība. Tāpēc es lūdzu jūs, komisār, atjaunot mūsu ticību ekspertiem, jo viņu viedokļi nosaka pieņemtos lēmumus."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je m'associe complètement aux interventions de mes collègues et, en particulier, avec M. de Jong et M. Canfin. Je ne peux que regretter que le Parlement n'ait pas été consulté avant qu'une décision définitive de révision ne soit prise. Le sujet de la transparence et de l'expertise est un sujet dont nous débattons de manière très régulière, en particulier au sein de la commission de la santé et de l'environnement, où j'ai une expérience à peu près comparable dans mon domaine à celle que Pascal Canfin vient d'exprimer. Je voudrais, Monsieur le Commissaire, insister sur deux points. Tout d'abord, celui de l'équilibre des groupes. C'est un sujet extrêmement important. Nous avons une composition très déséquilibrée: beaucoup de très grandes entreprises, très peu de PME, et surtout le secteur industriel et pas la société civile. Or, ce poids des groupes a, évidemment, un impact sur les décisions que la Commission est amenée à prendre puisqu'elle s'appuie sur les rapports des experts. Si ces rapports d'experts n'avaient pas d'intérêt, ils ne seraient évidemment pas consultés. Par voie de conséquence, le rééquilibrage en faveur d'une représentation de ce qu'est la société européenne est absolument indispensable et je ne vois pas, dans ces nouvelles règles, de proposition ni en faveur des PME, ni en faveur de la société civile. La seconde question est celle de la sélection des experts externes. Il est absolument indispensable que nous sachions, ou que vous sachiez tout au moins, parfaitement, qui est qui et d'où parle celui qui vous parle. Lorsqu'un expert se présente comme un expert indépendant et qu'il est en réalité le faux nez d'un lobby, il est clair que l'expertise qu'il donne ne peut pas être retenue comme étant un élément d'information probant. Il est donc absolument essentiel que l'encadrement et le contrôle des déclarations d'intérêt soient extrêmement fermes de manière à ce que si un expert intervient en tant qu'expert de l'industrie, au moins les choses soient claires. S'il intervient en tant que professeur alors qu'il est en réalité le représentant d'une industrie, alors les choses ne sont plus claires et elles ne sont pas admissibles. Je crois que la question des conflits d'intérêt est essentielle, nous en avons une nouvelle illustration avec un gros problème à l'Agence des médicaments dont, je pense, nous aurons l'occasion de reparler. Par voie de conséquence, Monsieur le Commissaire, je vous en supplie, faites en sorte que nous ayons à nouveau confiance dans les experts qui servent de support aux décisions qui sont prises."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ik sluit me volledig aan bij de toespraken van mijn collega’s en in het bijzonder bij die van de heren De Jong en Canfin. Ik kan alleen maar betreuren dat het Parlement niet is geraadpleegd voordat een definitief hervormingsbesluit werd genomen. Transparantie en deskundigheid zijn onderwerpen waarover wij regelmatig debatteren, in het bijzonder binnen de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, waar ik op mijn terrein een gelijksoortige ervaring heb als waarover de heer Canfin zojuist vertelde. Commissaris, ik wil twee punten benadrukken. In de eerste plaats het evenwicht van de groepen. Dat is een buitengewoon belangrijk onderwerp. Er is een zeer onevenwichtige samenstelling: veel zeer grote ondernemingen vertegenwoordigd en heel weinig kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Wat nog erger is: de industriële sector is vertegenwoordigd maar niet het de burgermaatschappij. Het gewicht van deze groepen heeft duidelijk invloed op de besluiten die de Commissie neemt, omdat zij zich baseert op de verslagen van de deskundigen. Als de verslagen van deskundigen niet van belang waren, zouden ze uiteraard niet geraadpleegd worden. Bijgevolg is het absoluut noodzakelijk om de samenstelling weer in evenwicht te brengen met de Europese maatschappij, en ik zie in de nieuwe regels geen voorstellen ten gunste van de KMO’s en de burgermaatschappij. De tweede kwestie betreft de selectie van externe deskundigen. Het is absoluut noodzakelijk dat wij, of in ieder geval u, precies weten wie wie is en namens wie die persoon spreekt. Als een deskundige zich voordoet als onafhankelijk, terwijl hij in werkelijkheid door een lobby naar voren is geschoven, dan is het duidelijk dat de adviezen die hij geeft niet als doorslaggevende informatie kunnen worden beschouwd. Het is daarom van essentieel belang dat de controle en het toezicht op de belangenverklaringen bijzonder strikt zijn, zodat wanneer een deskundige namens een industrie spreekt, dat in ieder geval duidelijk is. Als hij spreekt als professor, terwijl hij in werkelijkheid een industrie vertegenwoordigt, dan is dat niet meer duidelijk en is dat niet toelaatbaar. Ik geloof dat de kwestie van belangenconflicten van essentieel belang is. We hebben opnieuw een voorbeeld met een groot probleem bij het Europees Geneesmiddelenbureau, waarover we denk ik nog zullen spreken. Bijgevolg vraag ik u, commissaris, om ervoor te zorgen dat wij weer vertrouwen krijgen in de deskundigen, omdat hun adviezen de besluitvorming beïnvloeden."@nl3
"− Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! W pełni popieram opinie moich kolegów, w szczególności panów posłów de Jonga i Canfina. Mogę tylko ubolewać, że nie zasięgnięto opinii Parlamentu przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie przeglądu. Kwestie przejrzystości i wiedzy specjalistycznej należą do tych, którym bardzo regularnie poświęcamy uwagę w naszych debatach, w szczególności w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, gdzie moje doświadczenia w dziedzinie, którą się zajmuję, są w pewnym sensie porównywalne do tych, o których przed chwilą mówił pan poseł Canfin. Chciałabym, Panie Komisarzu, zwrócić uwagę na dwie sprawy. Pierwsza z nich dotyczy właściwych proporcji w grupach. Jest to sprawa bardzo ważna. Skład grup jest bardzo niezrównoważony: zasiada w nich bardzo wielu przedstawicieli bardzo dużych przedsiębiorstw, natomiast jedynie niewielu reprezentujących MŚP, w tym przede wszystkim pochodzących z sektora przemysłowego, a nie ze społeczeństwa obywatelskiego. Faktem jest, że ranga grup ma wyraźny wpływ na decyzje, które musi podjąć Komisja, ta bowiem opiera się na sprawozdaniach ekspertów. Jeśli w tych sprawozdaniach ekspertów nie ma mowy od zabezpieczeniu, oczywiście nie zostaną oni poproszeni o wyrażenie opinii. W związku z tym zdecydowanie konieczne jest przywrócenie właściwych proporcji w taki sposób reprezentatywny dla społeczeństwa europejskiego, a ja nie widzę żadnych propozycji w tej sprawie w tych nowych zasadach, które byłyby sprzyjające zarówno dla MŚP, jak i dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Druga sprawa dotyczy doboru ekspertów zewnętrznych. Konieczne musimy wiedzieć, a w każdym razie wy musicie wiedzieć dokładnie, kto jest kim i skąd pochodzą ci, którzy do was mówią. Jeżeli eksperci przedstawiają się jako niezależni, a w rzeczywistości reprezentują jakieś lobby, to wiedzy specjalistycznej, którą służą, z całą pewnością nie można uznać za miarodajną. Bardzo ścisły nadzór i monitorowanie deklaracji dotyczących interesów jest zatem zdecydowanie niezbędne wobec następującej sytuacji: jeśli zasięgamy opinii eksperta jako eksperta z dziedziny przemysłu, sprawa jest przynajmniej jasna. Jeśli natomiast zasięgamy jego opinii jako nauczyciela, a w rzeczywistości jest on przedstawicielem przemysłu, rzeczy przestają już być jasne i są nie do zaakceptowania. Moim zdaniem problem konfliktu interesów ma kluczowe znaczenie. Innym tego przykładem jest duży problem dotyczący kształtu Agencji Leków, o którym, jak sądzę, będziemy mieli okazję znów porozmawiać. Dlatego też proszę Pana, Panie Komisarzu, o przywrócenie nam wiary w ekspertów, ponieważ od ich opinii zależą podejmowane decyzje."@pl16
"− Senhor Presidente, Senhor Comissário, apoio totalmente o que os meus colegas disseram, em particular as declarações do senhor deputado de Jong e do senhor deputado Canfin. Só posso lamentar que o Parlamento não tenha sido consultado antes de ter sido tomada uma decisão final sobre a revisão. A questão da transparência e do conhecimento especializado é debatida por nós muito regularmente, especialmente na Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, onde a experiência que tenho é equivalente à que o senhor deputado Canfin acaba de relatar. Gostaria de salientar dois pontos, Senhor Comissário. O primeiro diz respeito ao equilíbrio dos grupos. Trata-se de uma questão extremamente importante. A composição é muito desequilibrada: há muitas empresas de muito grande dimensão, há muito poucas PME e, acima de tudo, está representado o sector industrial mas não a sociedade civil. O facto é que o peso dos grupos tem, evidentemente, um impacto nas decisões que a Comissão tem de tomar, pois baseiam-se em relatórios de peritos. Se esses relatórios de peritos não fossem relevantes, obviamente não seriam consultados. Consequentemente, é absolutamente fundamental restaurar o equilíbrio de forma a representar a sociedade europeia, mas não vejo quaisquer propostas nestas novas normas a favor das PME ou da sociedade civil. O segundo ponto diz respeito à selecção de peritos externos. É essencial que saibamos – ou, no mínimo, que o Senhor Comissário saiba, exactamente quem é quem e qual é a origem das pessoas que falam consigo. Se os peritos se apresentam como independentes quando na realidade representam um grupo de pressão, o conhecimento especializado que fornecem não pode, evidentemente, ser considerado informação conclusiva. É, portanto, fundamental a existência de uma rigorosa supervisão e controlo das declarações de interesse para garantir que, se um perito é consultado enquanto perito industrial, tudo é, pelo menos, claro. Se esse perito é consultado na qualidade de professor quando na realidade é representante de uma indústria, então as coisas deixam de ser claras e aceitáveis. Considero que a questão do conflito de interesses é crucial. Existe um outro exemplo deste estado de coisas na forma de um grave problema na Agência Europeia de Medicamentos, que, julgo, teremos oportunidade de voltar a discutir. Portanto, rogo-lhe, Senhor Comissário, restaure a nossa fé nos peritos, pois os seus pareceres informam as decisões que são tomadas."@pt17
"− Dle președinte, dle comisar, sprijin în totalitate ceea ce au declarat colegii mei deputați, în special dl De Jong și dl Canfin. Regret doar faptul că Parlamentul nu a fost consultat înaintea adoptării unei decizii finale cu privire la revizuire. Problema transparenței și a expertizei este una pe care o dezbatem în mod permanent, în special în cadrul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, în cadrul căreia experiența mea în domeniu este oarecum comparabilă cu cea pe care dl Canfin tocmai a demonstrat-o. Dle comisar, doresc să subliniez două aspecte. Primul se referă la echilibrul grupurilor. Acesta este un aspect foarte important. Componența este foarte dezechilibrată: există foarte multe companii mari, foarte puține IMM-uri și mai ales sector industrial, dar nu și societate civilă. Adevărul este că ponderea grupurilor are în mod clar un impact asupra deciziilor pe care trebuie să le adopte Comisia, deoarece se bazează pe rapoartele unor experți. Dacă aceste rapoarte de experți nu ar prezenta niciun interes, în mod evident nu ar trebui consultate. Prin urmare, restabilirea echilibrului, astfel încât să fie reprezentativ pentru societatea europeană, este un lucru absolut vital, iar eu nu văd în aceste noi norme nicio propunere care să favorizeze IMM-urile sau societatea civilă. Al doilea aspect se referă la selectarea experților externi. Este absolut vital să știm, sau cel puțin să știți dvs., exact cine sunt persoanele respective care vi se adresează și de unde provin. În cazul în care experții se prezintă ca fiind independenți, deși în realitate aceștia reprezintă un lobby, este evident că expertiza pe care o oferă nu poate fi considerată drept o informație concludentă. Prin urmare, supravegherea și monitorizarea extrem de stricte a declarațiilor de interese sunt absolut vitale pentru a se asigura că, în cazul în care un expert este consultat ca expert industrial, lucrurile sunt cel puțin clare. Dacă acesta este consultat ca profesor deși el este de fapt reprezentant al unei industrii, atunci lucrurile nu mai sunt clare și nu sunt acceptabile. Consider că problema conflictelor de interese este crucială. Avem un alt exemplu de acest fel sub forma unei probleme majore a Agenției pentru Medicamente, despre care cred ca vom avea posibilitatea să mai discutăm. Prin urmare, vă implor, dle comisar, să ne restabiliți încrederea în experți, deoarece opiniile lor constituie o sursă de informații pentru deciziile care sunt adoptate."@ro18
"Úplne sa stotožňujem s tým, čo povedali moji kolegovia, najmä pán de Jong a pán Canfin. Môžem iba ľutovať, že sa s Parlamentom nekonzultovalo predtým, než sa prijalo konečné rozhodnutie o revízii. O otázke transparentnosti a odbornosti diskutujeme veľmi často najmä v rámci Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Moja skúsenosť v mojom odbore je dosť podobná tomu, na čo práve poukázal pán Canfin. Chcela by som zdôrazniť dve veci, pán komisár. Prvá sa týka vyváženosti skupín. Ide o mimoriadne dôležitú otázku. Ich zloženie je veľmi nevyvážené: sú v nich zastúpené mnohé veľké spoločnosti, veľmi málo malých a stredných podnikov a predovšetkým odvetvie priemyslu, ale nie občianska spoločnosť. Skutočnosť je taká, že váha týchto skupín má jednoznačne vplyv na rozhodnutia, ktoré prijíma Komisia, pretože sa spolieha na správy expertov. Keby správy týchto expertov boli bezvýznamné, zrejme by sa s nimi nekonzultovalo. Preto je absolútne nevyhnutné zaviesť rovnováhu, aby reprezentovala európsku spoločnosť, a ja nevidím v týchto nových pravidlách žiadne návrhy, ktoré by uprednostňovali malé a stredné podniky alebo občiansku spoločnosť. Druhá otázka sa týka výberu externých expertov. Je absolútne nevyhnutné, aby sme vedeli, alebo prinajmenšom, aby ste vy vedeli, kto je presne kto a odkiaľ títo ľudia, ktorí sa s vami rozprávajú, pochádzajú. Ak experti tvrdia, že sú nezávislí, a pritom v skutočnosti zastupujú nejakú loby, odborné posudky, ktoré poskytnú, nemožno považovať za presvedčivé zdroje informácií. Preto sú absolútne nevyhnutné mimoriadne prísny dohľad a monitorovanie vyhlásení o záujmoch, aby sa zabezpečilo, že ak sa bude konzultovať s expertom v priemyselnej oblasti, budeme aspoň vedieť, ako sa veci majú. Ak sa s dotyčným bude konzultovať ako s učiteľom, pričom je v skutočnosti zástupcom priemyslu, tak to nie je zrozumiteľné a nie je to ani prijateľné. Myslím si, že otázka konfliktu záujmov je kľúčová. Ďalší príklad toho môžeme vidieť v podobe veľkého problému v súvislosti s Európskou agentúrou pre lieky, o ktorej, som presvedčená, budeme mať ešte príležitosť diskutovať. Preto vás, pán komisár, žiadam, obnovte, prosím, našu dôveru v expertov, keďže ich stanoviská ovplyvňujú prijímané rozhodnutia."@sk19
"− Gospod predsednik, komisar, popolnoma podpiram, kar so povedali kolegi poslanci in zlasti gospod de Jong in gospod Canfin. Samo obžalujem lahko, da pred sprejetjem končne odločitve o pregledu niso bila opravljena posvetovanja s Parlamentom. Vprašanje preglednost in strokovnosti je vprašanje, o katerem zelo redno razpravljamo, zlasti v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane, v katerem so moje izkušnje na mojem področju primerljive s tem, kar je pravkar nazorno prikazal gospod Canfin. Komisar, izpostavil bi dve zadevi. Prva se nanaša na uravnoteženost skupin. To je izredno pomembno vprašanje. Sestava je zelo uravnotežena: številna velika podjetja, peščica malih in srednje velikih podjetij in predvsem vsi industrijski sektorji, toda ne civilna družba. Dejstvo je, da ima odgovornost skupin jasen vpliv na odločitve, ki jih mora sprejeti Komisija, saj se zanaša na poročila strokovnjakov. Če ta strokovna poročila ne bi bila zanimiva, se z njimi ne bi posvetovali. Zato je ponovna vzpostavitev ravnotežja, da bi bilo značilno za evropsko družbo, ključnega pomena, v teh novih pravilih pa ne vidim nobenih predlogov, ki dajejo prednost bodisi malim in srednje velikim podjetjem bodisi civilni družbi. Drugo vprašanje zadeva izbiro zunanjih strokovnjakov. Ključnega pomena je, da vemo ali da vsaj vi veste, kdo je kdo in od kod prihajajo ti ljudje, ki govorijo z vami. Če se strokovnjaki predstavljajo za neodvisne, čeprav v resnici zastopajo lobi, se na strokovno mnenje, ki ga podajo, vsekakor ne more gledati kot na odločilno informacijo. Izredno strog nadzor in spremljanje izjav o interesu sta zato nujno potrebna, da se zagotovi, da so zadeve jasne, če se s strokovnjakom posvetuje kot z industrijskim strokovnjakom. Če se z njim posvetuje kot z učiteljem, čeprav je pravzaprav predstavnik industrije, potem zadeve niso več jasne in niso sprejemljive. Menim, da je ključno vprašanje navzkrižja interesov. Še en primer tega imamo v obliki velikega problema v Agenciji za zdravila, o čemer bomo po mojem mnenju imeli priložnost ponovno razpravljati. Zato vas prosim, komisar, da ponovno vzpostavite naše zaupanje v strokovnjake, saj njihova mnenja oblikujejo odločitve, ki so sprejete."@sl20
"− Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag stöder helhjärtat det mina kolleger, och framför allt Cornelis de Jong och Pascal Canfin, har sagt. Jag kan bara beklaga att parlamentet inte rådfrågades innan ett slutgiltigt beslut om översynen fattades. Vi diskuterar frågan om öppenhet och expertkunskap med jämna mellanrum, framför allt inom utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och min erfarenhet på området stämmer överens med Pascal Canfins påpekanden. Jag vill betona två punkter. Den första handlar om gruppernas balans. Det är en mycket viktig fråga. Sammansättningen är ytterst obalanserad. Det finns många mycket stora företag men ytterst få små och medelstora företag, och framför allt industrisektorn är representerad men inte det civila samhället. Faktum är att gruppernas sammansättning tydligt påverkar de beslut kommissionen måste fatta eftersom den förlitar sig på experternas rapporter. Om dessa expertrapporter inte var av intresse skulle man givetvis inte ta hänsyn till dem. Följaktligen är det helt nödvändigt att återställa balansen så att grupperna verkligen representerar det europeiska samhället, och jag kan inte hitta några förslag i dessa nya bestämmelser som gynnar vare sig små eller medelstora företag eller det civila samhället. Den andra frågan rör urvalet av externa experter. Det är helt nödvändigt att vi vet, eller åtminstone att ni vet, exakt vem som är vem och var dessa människor som talar till er kommer från. Om experter presenterar sig själva som oberoende när de i själva verket representerar en lobbyverksamhet kan den expertkunskap de tillhandahåller inte ses som avgörande uppgifter. Det är följaktligen absolut nödvändigt att noggrant övervaka och kontrollera intresseförklaringarna för att se till att det åtminstone tydligt framgår om en expert rådfrågas i egenskap av expert från industrin. Om experten rådfrågas i egenskap av lärare när han eller hon i själva verket företräder industrin är saker och ting inte längre tydliga, och det är inte acceptabelt. Jag anser att frågan om intressekonflikter är avgörande. Vi har ytterligare ett exempel på detta som yttrar sig som ett stort problem vid läkemedelsmyndigheten, som jag menar att vi kommer att ha möjlighet att diskutera igen. Därför ber jag dig, Siim Kallas, att återupprätta vårt förtroende för experterna eftersom deras yttranden fungerar som en vägledning för de beslut som fattas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"auteure"5,15,11,9,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph