Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-16-Speech-3-515-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110216.17.3-515-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, in the past in this Parliament we have discussed cases when different governments have shown their desire to control the media, but the attempts never went as far as in the case of the Hungarian media law, where from television to radio, to the written press, to on-demand media, bloggers, everything is controlled, from registration to performance and suspension. When we, the Liberals and the Democrats, the ALDE Group in this Parliament, first raised our voice against this law, we were accused of being politically motivated. However, experience has shown that we were right and today even the Hungarian Government admits that something is very wrong with this law. Therefore several amendments are envisaged. We trust the Commission that this is indeed the Hungarian position, hoping to receive it in writing, and we will closely follow the changes. Nevertheless, the four areas requested by the Commission are only a part of a much bigger picture. Other aspects must be changed as well: the enormous control powers vested in the hands of a politically appointed person who has been heading two media control authorities for nine years, the lack of protection of journalists’ sources and the lack of effective judicial remedy, to name just a few. After all, not only our critics, but also the European Commission itself, will have to answer to the Hungarian and European civil society and journalists to say why the OSCE and the Human Rights Commissioner of the Council of Europe have also harshly criticised the aspects I have just mentioned. We cannot all be politically motivated. Quite the opposite, we are motivated by a genuine interest to see that media freedom is a reality for the benefit of our citizens."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v minulosti jsme v tomto Parlamentu jednali o případech, kdy různé vlády projevily úmysl kontrolovat sdělovací prostředky, tyto pokusy však nikdy nezašly tak daleko, jako maďarský mediální zákon, podle něhož je kontrolováno vše od televize po rozhlas, tisk, média na vyžádání, blogery, od registrace po činnost a pozastavení činnosti. Když jsme my, liberálové a demokrati, skupina ALDE v tomto Parlamentu, poprvé pozvedli svůj hlas proti tomuto zákonu, byli jsme obviněni z toho, že jsme motivováni politicky. Zkušenosti však ukázaly, že jsme měli pravdu a dnes i maďarská vláda přiznává, že něco s tímto zákonem je velmi špatně. Proto se předpokládá několik změn. Důvěřujeme Komisi, že to je skutečně maďarský postoj, a doufáme, že jej obdržíme písemně a budeme změny pozorně sledovat. Nicméně, čtyři oblasti, o které Komise žádala, jsou pouze součástí daleko širšího obrazu. Je třeba změnit i další věci: obrovské kontrolní pravomoci svěřené do rukou politicky jmenované osoby, která po dobu devíti let vedla dva orgány pro kontrolu sdělovacích prostředků, nedostatečná ochrana novinářských zdrojů a nedostatek účinných soudních opravných prostředků, mám-li jmenovat alespoň některé. Nakonec se nejen naši kritici, ale i Evropská komise sama budou odpovídat maďarské a evropské občanské společnosti a novinářům a říci, proč OBSE a komisař pro lidská práva Rady Evropy také tvrdě kritizovali aspekty, které jsem právě zmínila. Nemůžeme být všichni politicky motivovaní. Právě naopak, jsme motivovaní skutečným zájmem dosáhnout toho, aby svoboda sdělovacích prostředků byla skutečností ku prospěchu našich občanů."@cs1
"Hr. formand! Tidligere har vi her i Parlamentet diskuteret sager, hvor forskellige regeringer har ønsket at kontrollere medierne, men disse forsøg er aldrig gået så langt, som det er tilfældet med den ungarske medielov, hvor alt kontrolleres lige fra tv til radio til den skrevne presse til on demand-medier og bloggere, fra registrering til resultater og suspendering. Da vi fra ALDE-Gruppen her i Parlamentet første gang udtalte os mod denne lov, blev vi beskyldt for at have politiske motiver. Men erfaringen har vist, at vi havde ret, og i dag indrømmer selv den ungarske regering, at der er noget helt galt med denne lov. Derfor planlægger man adskillige ændringer. Vi stoler på Kommissionens ord om, at dette virkelig er den ungarske holdning og håber at modtage den på skrift, og vi vil følge ændringerne nøje. Ikke desto mindre er de fire områder, som Kommissionen har anmodet om, kun en del af et langt større billede. Andre aspekter skal ligeledes ændres, nemlig de omfattende kontrolbeføjelser, der ligger i hænderne på en politisk udpeget person, der har været leder af mediekontrolmyndighederne i ni år, den manglende beskyttelse af journalisters kilder og manglen på effektive retsmidler for blot at nævne et par stykker. Det er trods alt ikke kun vores kritik, og Kommissionen selv skal også give ungarerne og det europæisk civilsamfund og journalisterne svar på, hvorfor OSCE og Europarådets menneskerettighedskommissær også har rettet en skarp kritik mod de aspekter, jeg netop har nævnt. Vi kan ikke alle have politiske motiver. Tværtimod drives vi af en ægte interesse i, at mediefrihed bliver til virkelighed til gavn for vores borgere."@da2
"Herr Präsident, in der Vergangenheit haben wir in diesem Parlament Fälle diskutiert, in denen diverse Regierungen den Wunsch nach einer Kontrolle der Medien äußerten, die Versuche gingen jedoch nie so weit wie beim ungarischen Mediengesetz, wonach alles kontrolliert wird – Fernsehen, Radio, Printmedien, Medien auf Abruf, Blogger, von der Registrierung über die Durchführung bis hin zur Aussetzung. Als wir, die Liberalen und Demokraten, die ALDE-Fraktion in diesem Parlament, als Erste unsere Stimme gegen dieses Gesetz erhoben haben, wurde uns vorgeworfen, wir seien politisch motiviert. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass wir recht hatten, und sogar die ungarische Regierung gibt heute zu, dass bei diesem Gesetz etwas völlig schief gelaufen ist. Deshalb sind mehrere Änderungen vorgesehen. Wir glauben der Kommission, dass dies tatsächlich dem Standpunkt Ungarns entspricht, und hoffen, dies schriftlich zu erhalten. Wir werden die Änderungen genau verfolgen. Dennoch sind die von der Kommission geforderten vier Bereiche nur Teil eines viel größeren Problems. Auch andere Punkte müssen geändert werden: die übermächtigen Kontrollbefugnisse einer von der Regierung ernannten Person, die seit neun Jahren zwei Medienaufsichtsbehörden leitet, der mangelnde Schutz journalistischer Quellen und fehlende wirksame Rechtsmittel, um nur einige zu nennen. Letztendlich müssen nicht nur unsere Kritiker, sondern auch die Europäische Kommission selbst der Zivilgesellschaft und den Journalisten in Ungarn und Europa eine Antwort darauf geben, warum die OSZE und der Menschenrechtskommissar des Europarates die soeben von mir angesprochenen Punkte ebenfalls so heftig kritisiert haben. Wir können nicht alle politisch motiviert sein. Ganz im Gegenteil: Unsere Motivation beruht auf einem echten Interesse, die Medienfreiheit zugunsten unserer Bürgerinnen und Bürger zu verwirklichen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, στο παρελθόν, έχουμε συζητήσει στο παρόν Κοινοβούλιο υποθέσεις στις οποίες διάφορες κυβερνήσεις είχαν εκδηλώσει την επιθυμία να ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά οι απόπειρες αυτές ουδέποτε έφθασαν στο επίπεδο του ουγγρικού νόμου για τα μέσα ενημέρωσης, βάσει του οποίου ελέγχονται τα πάντα, από την τηλεόραση μέχρι το ραδιόφωνο, τον έντυπο Τύπο, τα κατά παραγγελία μέσα και τους συντάκτες ιστολογίων, και από την καταχώριση έως τις μεταδόσεις και την αναστολή λειτουργίας. Όταν εμείς, οι Φιλελεύθεροι και οι Δημοκράτες, η Ομάδα ALDE αυτού του Κοινοβουλίου, υψώσαμε πρώτοι από όλους τη φωνή μας κατά του συγκεκριμένου νομοθετήματος, μας κατηγόρησαν για τα πολιτικά μας κίνητρα. Ωστόσο, τα γεγονότα κατέδειξαν ότι είχαμε δίκαιο, και, σήμερα, ακόμα και η ουγγρική κυβέρνηση παραδέχεται ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά με αυτόν τον νόμο. Προβλέπεται, συνεπώς, η πραγματοποίηση αρκετών τροποποιήσεων. Εμπιστευόμαστε τις δηλώσεις της Επιτροπής ότι αυτή είναι όντως η ουγγρική θέση, ελπίζοντας ότι θα την λάβουμε και γραπτώς, και θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις. Εντούτοις, οι τέσσερις τομείς που ζήτησε η Επιτροπή αποτελούν μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Πρέπει να αλλάξουν και άλλες πτυχές: οι τεράστιες ελεγκτικές εξουσίες που έχουν συγκεντρωθεί στα χέρια ενός πολιτικά διορισμένου προσώπου, το οποίο τελεί επί εννέα έτη επικεφαλής δύο ελεγκτικών αρχών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, η έλλειψη προστασίας των δημοσιογραφικών πηγών, καθώς και η απουσία αποτελεσματικών ένδικων μέσων προσφυγής, είναι κάποιες από αυτές. Εξάλλου, θα κληθούμε τόσο εμείς, με τις επικρίσεις μας, όσο και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσουμε στην ουγγρική και την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών και στους δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας τον λόγο για τον οποίο ο ΟΑΣΕ και ο Επίτροπος των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν επικρίνει εξίσου δριμύτατα τις πτυχές που μόλις ανέφερα. Δεν μπορεί να ενεργούμε όλοι μας με πολιτικά κίνητρα. Το αντίθετο, μάλιστα· το κίνητρό μας είναι το πραγματικό ενδιαφέρον μας για την εγκαθίδρυση της ουσιαστικής ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης προς όφελος των πολιτών μας."@el10
"Señor Presidente, en el pasado, hemos debatido en este Parlamento casos en los que distintos gobiernos demostraron su deseo de controlar los medios de comunicación pero esos intentos nunca llegaron tan lejos como la ley húngara sobre los medios de comunicación, donde desde la televisión a la radio, pasando por la prensa escrita y los medios de comunicación a la carta, autores de ... todo está controlado desde el registro hasta el funcionamiento y la suspensión. Cuando nosotros, el Grupo ALDE en este Parlamento nos manifestamos en contra de esta ley se nos acusó de tener una motivación política. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que teníamos razón y hoy incluso el Gobierno húngaro admite que esta ley no funciona nada bien. Por tanto, se han previsto varias enmiendas. Confiamos en la Comisión y en que esta es, de hecho, la postura húngara; esperamos recibirla por escrito y seguiremos de cerca los cambios. Sin embargo, las cuatro áreas que solicita la Comisión son solo parte de algo mayor. Hay que cambiar también otros aspectos: el enorme control puesto en manos de una persona designada políticamente que ha dirigido dos organismos de control de medios de comunicación durante nueve años, la falta de protección de las fuentes periodísticas y la falta de recursos judiciales efectivos, por mencionar unos cuantos. Después de todo, no solo nuestros detractores, sino también la propia Comisión Europea, tendrán que responder ante la sociedad civil húngara y europea y ante los periodistas y decir por qué la OSCE y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa también han criticado duramente los aspectos que acabo de mencionar. No todos tenemos una motivación política. Más bien al contrario, nos motiva un sincero interés: ver que la libertad de los medios se convierte en realidad por el bien de nuestros ciudadanos."@es21
"Austatud juhataja! Oleme varem siin parlamendis arutlenud juhtumite üle, kus valitsused on näidanud üles soovi meediat kontrollida, kuid püüdlused ei jõudnud kunagi nii kaugele kui Ungari meediaseaduse puhul, millega kontrollitakse televisiooni, raadiot, trükimeediat, tellitavat meediat, blogijaid ja kõiki teisi alates registreerimisest kuni teostamise ja peatamiseni. Kui meie, liberaalid ja demokraadid, fraktsioon ALDE siin parlamendis, tõstsime esimest korda oma häält selle seaduse vastu, siis süüdistati meid poliitilises motiveerituses. Siiski on kogemus näidanud, et meil oli õigus ning nüüd tunnistab isegi Ungari valitsus, et midagi on selle seadusega väga valesti. Seetõttu on mitmesuguseid muudatusettepanekuid välja töötatud. Usaldame komisjoni selles, et see on tõepoolest Ungari seisukoht, ja loodame seda näha kirjalikult ning jälgime muudatusi hoolikalt. Sellegipoolest on komisjoni nõutud neli valdkonda osa palju suuremast pildist. Teisi aspekte tuleb samuti muuta. Mõned neist on näiteks poliitiliselt määratud isikule volitatud tohutu ohjamise võim, kes on kahte meediat ohjavat ametkonda juhtinud üheksa aastat, ajakirjanike allikakaitse puudumine ja tõhusa juriidilise heastamise puudumine. Sest mitte ainult meie kriitikud, vaid ka Euroopa Komisjon peavad vastama Ungari ja Euroopa tsiviilühiskonnale ja ajakirjanikele, kui neilt küsitakse, miks OSCE ja Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik on samuti nii karmilt kritiseerinud aspekte, mida just mainisin. Me kõik ei saa olla poliitiliselt motiveeritud. Vastupidi, meid motiveerib tõeline huvi näha, et meediavabadus oleks meie kodanikele kasulik reaalsus."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentissa on jo aiemmin keskusteltu tapauksista, joissa eri hallitukset ovat halunneet kontrolloida tiedotusvälineitä. Nämä hankkeet eivät ole kuitenkaan koskaan menneet yhtä pitkälle kuin Unkarin medialaki, joka valvoo kaikkea televisiosta radioon, painetusta lehdistöstä tilattaviin mediapalveluihin ja blogeihin ja koskee niin niiden rekisteröintiä, esittämistä kuin keskeyttämistäkin. Kun me liberaalidemokraatit, Euroopan parlamentin ALDE-ryhmä, ensimmäisinä nousimme vastustamaan tätä lakia, meillä väitettiin olevan poliittisia motiiveja. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että me olimme oikeassa, ja nyt jopa Unkarin hallitus myöntää, että tässä laissa on jotain pahasti vialla. Lakiin on siis suunniteltu useita tarkistuksia. Me luotamme komissioon ja toivomme, että tämä on todella Unkarin kanta; toivomme saavamme sen kirjallisena. Me aiomme seurata tilanteen kehittymistä tiiviisti. Neljä osa-aluetta, joilla komissio pyysi tekemään muutoksia, ovat kuitenkin vain osa paljon suurempaa kokonaisuutta. Myös muita osa-alueita on muutettava: kahta tiedotusvälineiden valvontaviranomaista on johtanut jo yhdeksän vuoden ajan poliittisesti nimetty henkilö, jolla on käsissään aivan liikaa vaikutusvaltaa, journalististen lähteiden suojelu on puutteellista ja tehokasta oikeussuojaa ei ole, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. Arvostelijamme ja myös itse Euroopan komissio joutuvat vastaamaan Unkarin ja Euroopan kansalaisyhteiskunnalle ja toimittajille ja kertoa, mistä syystä Etyj ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ovat arvostelleet kovin sanoin juuri luettelemiani ongelmia. Me emme voi kaikki olla poliittisesti motivoituja. Päin vastoin, meitä motivoi vilpitön halu tehdä tiedotusvälineiden vapaudesta todellisuutta kansalaistemme parhaaksi."@fi7
"Monsieur le Président, au sein de ce Parlement, nous avons déjà discuté, dans le passé, de cas où des gouvernements tentaient de contrôler les médias. Toutefois, leurs tentatives ne sont jamais allées aussi loin que la loi hongroise sur les médias qui, de la télévision à la radio, en passant par la presse écrite, les médias à la demande et les blogueurs, contrôle tout: l’enregistrement, la performance et la suspension. Quand, dans ce Parlement, l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe a, pour la première fois, élevé la voix contre cette loi, elle a été accusée d’être animée par des motifs politiques. Toutefois, l’expérience a montré que nous avions raison, et aujourd’hui, même le gouvernement hongrois reconnaît que quelque chose ne va pas du tout dans cette loi. Par conséquent, plusieurs amendements sont envisagés. Nous faisons confiance à la Commission lorsqu’elle dit qu’il s’agit de la position hongroise en espérant recevoir cette dernière par écrit, et nous suivrons avec attention les changements. Cependant, les quatre domaines demandés par la Commission ne sont qu’une partie d’un ensemble bien plus grand. D’autres aspects doivent également être modifiés: les pouvoirs de contrôle considérables détenus par une personne qui a été nommée politiquement et qui dirige deux autorités de contrôle médiatique depuis neuf ans, le manque de protection des sources journalistiques, et l’absence de recours juridique véritable, pour n’en nommer que quelques-uns. Après tout, outre nos critiques, la Commission devra répondre à la société civile hongroise et européenne et aux journalistes, et leur expliquer pourquoi l’OSCE et le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ont, eux aussi, désapprouvé fermement les aspects que je viens de mentionner. Nous n’avons pas que des motivations politiques. Bien au contraire, nous sommes également animés par un réel intérêt de voir la liberté de la presse devenir une réalité au profit de nos concitoyens."@fr8
"Elnök úr! Itt a Parlamentben korábban is vitattunk már meg olyan kérdéseket, melyekben kormányok kísérletet tettek a média ellenőrzésére, de ezek a próbálkozások sosem mentek olyan messzire, mint a magyar médiatörvény, amely a televíziótól a rádióig, a nyomtatott sajtótól a lekérhető médiáig és a blogok írásáig mindent kontrollál, a nyilvántartásba vételtől a működésen át a felfüggesztésig. Amikor mi, Liberálisok és Demokraták, az ALDE Parlamenti Képviselőcsoportja először szólaltunk fel a törvény ellen, akkor azzal vádoltak minket, hogy politikai indíttatásból tettük ezt. Az események azonban bizonyították, hogy igazunk volt, és maga a magyar kormány is elismerte ma, hogy valami nagyon nem stimmelt ezzel a törvénnyel. Ezért számos módosítást irányoztak elő. Megbízunk a Bizottságban, hogy tényleg ez a hivatalos magyar álláspont, és reméljük, hogy is tájékoztatni fognak minket erről, és szorosan figyelemmel fogjuk kísérni a változásokat. Mindazonáltal, a Bizottság által kért négy változtatás egy sokkal nagyobb képnek csupán egy részét jelenti. További szempontokat is meg kell változtatni: óriási ellenőrzési hatalom összpontosul a politikai szempontok alapján kinevezett vezető kezében, aki már 9 éve irányít két médiaellenőrző hatóságot, megszűnik az újságírói források védelme, nincs hatékony jogorvoslat, hogy csak néhányat említsek ezek közül. Végtére is nem csak a minket kritikával illetőknek, hanem magának az Európai Bizottságnak is választ kell adnia a magyar és az európai civil társadalom, valamint az újságírók számára, hogy vajon az EBESZ és az Európa Tanács emberi jogi biztosa miért illette velem egybehangzóan éles kritikával az imént felvetett szempontokat. Lehetetlen, hogy mindnyájan csak politikai indíttatásból tesszük ezt. Épp ellenkezőleg, az az őszinte érdek vezérel bennünket, hogy a polgárok érdekében ténylegesen megvalósulhasson a média szabadsága."@hu11
"Signor Presidente, il Parlamento ha già discusso in più occasioni i tentativi messi in atto da uno o dall’altro governo per controllare i mezzi d’informazione, ma tali tentativi non si erano mai spinti fino a quanto prospettato dalla legge ungherese sui media che prevede un controllo completo su televisione, radio, stampa, media a richiesta e blog, dalla registrazione ed erogazione del servizio, fino alla sospensione. Quando il gruppo ALDE del Parlamento richiamò per primo l’attenzione su questa legge, fummo tacciati di agire per motivi puramente politici. I fatti ci hanno invece dato ragione e oggi è il governo ungherese stesso ad ammettere che la legge presenta alcune gravi distorsioni e a prevedere diversi emendamenti. Riponiamo fiducia in quanto affermato dalla Commissione, ossia che questa è davvero la posizione del governo ungherese, e rimaniamo in attesa di una conferma scritta, mentre seguiremo dappresso l’evoluzione della legge. I quattro ambiti affrontati dalla Commissione sono solo un frammento di un quadro ben più grande. Occorre intervenire anche su altri aspetti: gli enormi poteri di controllo concentrati nelle mani di una sola persona designata politicamente che ha presieduto le due autorità di controllo dei media per nove anni, la mancanza di riservatezza sulle fonti giornalistiche e l’impossibilità di un effettivo ricorso giuridico, per nominarne alcuni. Dopotutto non solo i nostri detrattori, ma la Commissione europea stessa che dovrà rispondere alla società civile e ai giornalisti ungheresi ed europei, spiegando perché l’OSCE e il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa abbiano criticato senza mezzi termini gli aspetti appena menzionati. Non è possibile che siamo tutti motivati da considerazioni di ordine politico. Al contrario, il nostro è un interesse genuino a garantire la libertà dei media per il bene dei nostri cittadini."@it12
"Pone pirmininke, anksčiau šiame Parlamente svarstėme atvejus, kai įvairios vyriausybės rodydavo troškimą kontroliuoti žiniasklaidą, bet tie mėginimai niekuomet nebuvo pažengę taip toli, kaip Vengrijos žiniasklaidos įstatymo atveju, kai televizijoje ir radijuje, spaudoje, teikiant nelinijines žiniasklaidos paslaugas ir tinklaraštininkų veikloje viskas kontroliuojama, pradedant registracija ir baigiant veiklos vykdymu bei sustabdymu. Kai mes, liberalai ir demokratai – šio Parlamento ALDE frakcija, pirmieji garsiai pasisakėme prieš šį įstatymą, buvome apkaltinti esantys skatinami politinių priežasčių. Vis dėlto laikas parodė, kad buvome teisūs, ir šiandien net Vengrijos vyriausybė pripažįsta, kad šis įstatymas yra labai blogas. Todėl numatomi keli pakeitimai. Tikėdamiesi raštu gauti patvirtinimą, tikime Komisijos teigimu, kad Vengrija iš tiesų laikosi tokios pozicijos, ir ketiname atidžiai stebėti pokyčius. Vis dėlto keturios sritys, kuriose Komisija paprašė permainų, yra tik visumos dalis. Reikia pakeisti ir kitus aspektus: didžiulės kontrolės galios, sutelktos politiniu sprendimu skiriamo ir devynerius metus dviem žiniasklaidos priežiūros institucijoms vadovausiančio asmens rankose, nepakankama žurnalistų informacijos šaltinių apsauga ir nepakankamai veiksmingos galimybės skųstis teismine tvarka – tai tik keli pavyzdžiai. Pagaliau ne tik mūsų kritikai, bet ir pati Europos Komisija turės atsakyti į Vengrijos ir Europos pilietinės visuomenės bei žurnalistų klausimą, kodėl ESBO ir Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras taip pat griežtai kritikavo šiuos mano minėtus aspektus. Negalime visi būti skatinami politinių priežasčių. Veikiau priešingai, mus skatina tikras noras pamatyti, kaip žiniasklaidos laisvė tampa mūsų piliečiams naudinga tikrove."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Līdz šim mēs šajā Parlamentā apspriedām gadījumus, kad dažādu valstu valdības ir izrādījušas vēlmi kontrolēt plašsaziņas līdzekļus, bet tās savos centienos nekad nav aizgājušas tik tālu kā Ungārija ar savu likumu par plašsaziņas līdzekļiem, kurā no televīzijas līdz pat radio un presei ir paredzēta kontrole pār visu, sākot no reģistrācijas līdz pat sniegumam un tā pārtraukšanai. Kad mēs, proti, Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa šajā Parlamentā pirmo reizi iebildām pret šo likumu, mums pārmeta politisko motivāciju. Tomēr pieredze liecina, ka mums bija taisnība un šodien pat Ungārijas valdība ir atzinusi, ka šajā likumā kaut kas nav pareizi, tādēļ tajā ir paredzēti vairāki grozījumi. Mēs ticam Komisijai, ka Ungārijas valdības nostāja tāda patiesi ir un ceram, ka apliecinājumu tam saņemsim rakstveidā, kā arī rūpīgi sekosim līdzi visām izmaiņām. Tomēr minētās četras jomas, kurās Komisija ir pieprasījusi veikt grozījumus, ir tikai daļa no lielākas problēmu kopainas. Ir jāmaina arī citi aspekti, piemēram, jāatceļ politiski ieceltajai personai piešķirtās lielās kontroles pilnvaras, kura vada divas plašsaziņas līdzekļu kontroles iestādes jau deviņus gadus, kā arī jānodrošina žurnālistu informācijas avotu aizsardzība un efektīva tiesiskā aizsardzība. Turklāt ne tikai mūsu kritiķiem, bet arī pašai Eiropas Komisijai būs jāsniedz atbilde Ungārijas un Eiropas pilsoniskajai sabiedrībai, kā arī žurnālistiem uz to, kādēļ arī EDSO un Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs ir asi kritizējis manis minētos aspektus. Mēs visi nevaram būt politiski motivēti. Gluži pretēji, mums ir jābūt ieinteresētiem pārliecināties par to, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība ir realitāte, kas nodrošina labumu mūsu iedzīvotājiem."@lv13
"Mr President, in the past in this Parliament we have discussed cases when different governments have shown their desire to control the media, but the attempts never went as far as in the case of the Hungarian media law, where from television to radio, to the written press, to on-demand media, bloggers, everything is controlled, from registration to performance and suspension. When we, the Liberals and the Democrats, the ALDE Group in this Parliament, first raised our voice against this law, we were accused of being politically motivated. However, experience has shown that we were right and today even the Hungarian Government admits that something is very wrong with this law. Therefore several amendments are envisaged. We trust the Commission that this is indeed the Hungarian position, hoping to receive it in writing, and we will closely follow the changes. Nevertheless, the four areas requested by the Commission are only a part of a much bigger picture. Other aspects must be changed as well: the enormous control powers vested in the hands of a politically appointed person who has been heading two media control authorities for nine years, the lack of protection of journalists’ sources and the lack of effective judicial remedy, to name just a few. After all, not only our critics, but also the European Commission itself, will have to answer to the Hungarian and European civil society and journalists to say why the OSCE and the Human Rights Commissioner of the Council of Europe have also harshly criticised the aspects I have just mentioned. We cannot all be politically motivated. Quite the opposite, we are motivated by a genuine interest to see that media freedom is a reality for the benefit of our citizens."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, in het verleden hebben we in dit Parlement gevallen besproken van verschillende regeringen die uiting gaven aan de wens om de media onder toezicht te stellen, maar de pogingen gingen nooit zo ver als in het geval van de Hongaarse mediawet, waar op alles toezicht wordt uitgeoefend, van de televisie tot de radio, de geschreven pers, on-demand-media en bloggers, en van de registratie tot het functioneren en het schorsen van media. Toen wij, de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa, ons voor de eerste keer tegen deze wet uitspraken, werden we ervan beschuldigd dit om politieke redenen te doen. De ervaring heeft echter aangetoond dat we gelijk hadden en vandaag geeft zelfs de Hongaarse regering toe dat er iets helemaal mis is met deze wet. Daarom zijn er meerdere amendementen voorgesteld. We vertrouwen de Commissie op haar woord dat dit inderdaad het Hongaarse standpunt is en hopen het in schriftelijke vorm te ontvangen en we zullen de wijzigingen nauwgezet volgen. Niettemin zijn de vier door de Commissie gevraagde gebieden slechts onderdeel van een veel groter geheel. Andere aspecten moeten ook worden veranderd: de enorme toezichtbevoegdheden in handen van een politiek benoemde persoon die twee autoriteiten voor mediatoezicht gedurende negen jaar heeft geleid, het gebrek aan bescherming van journalistieke bronnen en het gebrek aan doeltreffende rechtsmiddelen, om er slechts enkele te noemen. Ten slotte moeten niet alleen onze critici, maar ook de Europese Commissie zelf, de Hongaarse en Europese burgers en journalisten antwoord geven op de vraag waarom ook de OVSE en de commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa de aspecten die ik zojuist heb genoemd scherp hebben bekritiseerd. We kunnen niet allemaal politieke redenen hebben. Integendeel, onze reden is dat we gemotiveerd worden door een reëel belang bij het bestaan van mediavrijheid ten gunste van onze burgers."@nl3
"Panie Przewodniczący! W przeszłości dyskutowaliśmy w Parlamencie nad przypadkami zakusów różnych władz państwowych do kontrolowania mediów, lecz nigdy nie posunęły się one tak daleko, jak w przypadku węgierskiej ustawy medialnej, za sprawą której kontrolowane jest wszystko, od radia i telewizji przez prasę drukowaną po media na żądanie czy blogerów, od rejestracji po nadawanie i wstrzymywanie transmisji. Kiedy my, liberałowie i demokracji, grupa ALDE w tym Parlamencie, pierwsi wyraziliśmy sprzeciw wobec tej ustawy, zostaliśmy posądzeni o motywacje polityczne. Doświadczenie jednak pokazało, że mieliśmy rację i dziś nawet węgierski rząd przyznaje, że coś jest bardzo nie w porządku z tą ustawą. Dlatego też przewidziano kilka poprawek. Ufamy Komisji, że takie jest w istocie węgierskie stanowisko. Liczymy na potwierdzenie na piśmie i będziemy ściśle monitorować przebieg zmian. Niemniej jednak owe cztery obszary żądań Komisji to zaledwie część znacznie większej całości. Należy zaprowadzić zmiany również w innych aspektach: ogromne uprawnienia kontrolne powierzone osobie z nadania politycznego, która od dziewięciu lat przewodniczy obu organom kontrolujących media, brak ochrony poufności źródeł dziennikarskich oraz brak skutecznych środków zaskarżenia dla dziennikarzy to zaledwie kilka z nich. Bądź co bądź nie chodzi tylko o naszą krytykę, ale również sama Komisja Europejska powinna dać odpowiedź społeczeństwu obywatelskiemu i dziennikarzom na Węgrzech oraz w całej UE, czemu OBWE i komisarz ds. praw człowieka Rady Europy również ostro skrytykowali wspomniane przeze mnie aspekty. Przecież wszyscy nie możemy kierować się motywacjami politycznymi. Przeciwnie, szczerze pragniemy przekonać się, że wolność mediów dla dobra naszych obywateli znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości."@pl16
"Senhor Presidente, este Parlamento já debateu no passado casos em que diferentes governos manifestaram o seu desejo de controlar os meios de comunicação social, mas essas tentativas nunca foram tão longe como no caso da lei sobre os meios de comunicação na Hungria, onde, da televisão à rádio, à imprensa escrita, aos meios de comunicação social a pedido e aos bloguistas, está tudo controlado, desde o registo até à actividade e à suspensão. Quando nós, os Liberais e os Democratas, o Grupo ALDE neste Parlamento, levantámos pela primeira vez a nossa voz contra esta lei, fomos acusados de termos motivação política. No entanto, a experiência mostrou que tínhamos razão e, hoje, até o Governo húngaro admite que há algo muito errado nesta lei. Por isso, foram anunciadas várias alterações. Acreditamos na Comissão quando afirma que esta é, de facto, a posição húngara, esperando receber estas informações por escrito, e vamos acompanhar de perto as mudanças. No entanto, as quatro áreas solicitadas pela Comissão constituem apenas uma parte de um quadro muito maior. Também é necessário alterar outros aspectos: os poderes de controlo enormes conferidos a uma pessoa de nomeação política que liderou duas autoridades de controlo dos meios de comunicação social durante nove anos, a falta de protecção das fontes jornalísticas e a ausência de recurso judicial efectivo, para referir apenas alguns. Afinal, não só os nossos críticos, mas também a própria Comissão Europeia, terão de responder à sociedade civil húngara e europeia e aos jornalistas, explicando-lhes por que razão a OSCE e o Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa também criticaram duramente os aspectos que acabei de mencionar. Não é possível que tenhamos todos motivações políticas. Antes pelo contrário, o que nos motiva é um interesse genuíno em que a liberdade dos meios de comunicação social seja uma realidade, para bem dos nossos cidadãos."@pt17
"Domnule președinte, în trecut am dezbătut în acest Parlament cazuri în care diferite guverne și-au arătat dorința de a controla mass-media, dar tentativele nu au mers niciodată atât de departe ca în cazul legii ungare privind mass-media, unde de la televiziune la radiodifuziune, de la presa scrisă la mass-media la cerere, bloguri, totul este controlat, de la înregistrare la funcționare și suspendare. Atunci când noi, liberalii și democrații, Grupul ALDE din acest Parlament, am protestat pentru prima dată împotriva acestei legi, am fost acuzați că suntem motivați din punct de vedere politic. Cu toate acestea, experiența a arătat că am avut dreptate și chiar astăzi și guvernul ungar admite că ceva nu este în regulă cu această lege. De aceea, se întrevăd mai multe modificări. Avem încredere în Comisie că aceasta este cu adevărat poziția ungară, pe care sperăm să o primim în scris, și vom urmări îndeaproape schimbările. Cu toate acestea, cele patru domenii cerute de Comisie sunt doar o parte a unui tablou mai mare. Alte aspecte trebuie, de asemenea, să fie schimbate: puterea enormă de control aflată în mâinile unei persoane desemnate politic care conduce două autorități de control al mass-mediei de nouă ani, lipsa protecției surselor jurnalistice și lipsa unui sistem efectiv de control jurisdicțional, pentru a numi doar câteva dintre acestea. Până la urmă, nu doar criticii noștri, ci însăși Comisia Europeană va trebui să răspundă societății civile ungare și europene și jurnaliștilor, pentru a spune de ce OSCE și Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei au criticat atât de aspru aspectele pe care tocmai le-am menționat. Nu putem fi toți motivați din punct de vedere politic. Dimpotrivă, suntem motivați de un interes sincer de a vedea că libertatea mass-mediei este o realitate, în beneficiul cetățenilor noștri."@ro18
"V minulosti sme v tomto Parlamente rokovali o prípadoch, keď jednotlivé vlády prejavili želanie kontrolovať médiá. Ich pokusy však nikdy nezašli tak ďaleko ako v prípade maďarského mediálneho zákona, v rámci ktorého sa kontroluje všetko od registrácie cez ich činnosť až po jej pozastavenie, a to v prípade televízií, rádií, tlače, mediálnych služieb na požiadanie a blogerov. Keď naša Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu, ALDE, prvý raz protestovala proti tomuto zákonu, obvinili nás z toho, že sme politicky motivovaní. Skúsenosti však ukázali, že sme mali pravdu, a v súčasnosti dokonca aj maďarská vláda pripúšťa, že v tomto zákone je čosi veľmi nesprávne. Z uvedeného dôvodu sa plánuje niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Dôverujeme Komisii v tom, že ide skutočne o pozíciu Maďarska, a dúfame, že uvedené návrhy nám budú doručené v písomnej podobe. Zmeny budeme podrobne sledovať. Štyri oblasti, ktoré požaduje Komisia, však predstavujú len časť oveľa komplexnejšieho obrazu. Je potrebné zmeniť aj ďalšie hľadiská. Vymenujem len niektoré z nich – obrovské kontrolné právomoci udelené politicky menovanej osobe, ktorá vedie dva orgány na kontrolu médií už deväť rokov, nedostatočná ochrana žurnalistických zdrojov a chýbajúce účinné opravné prostriedky. Koniec koncov, maďarskej a európskej občianskej spoločnosti a novinárom budú musieť nielen naši kritici, ale aj samotná Európska komisia vysvetliť dôvod tvrdej kritiky zo strany organizácie OBSE a komisára Rady Európy pre ľudské práva týkajúcej sa hľadísk, ktoré som práve spomenula. Všetci nemôžeme byť politicky motivovaní. Práve naopak, motivuje nás skutočný záujem o to, aby sa sloboda médií stala realitou v prospech našich občanov."@sk19
"Mr President, in the past in this Parliament we have discussed cases when different governments have shown their desire to control the media, but the attempts never went as far as in the case of the Hungarian media law, where from television to radio, to the written press, to on-demand media, bloggers, everything is controlled, from registration to performance and suspension. When we, the Liberals and the Democrats, the ALDE Group in this Parliament, first raised our voice against this law, we were accused of being politically motivated. However, experience has shown that we were right and today even the Hungarian Government admits that something is very wrong with this law. Therefore several amendments are envisaged. We trust the Commission that this is indeed the Hungarian position, hoping to receive it in writing, and we will closely follow the changes. Nevertheless, the four areas requested by the Commission are only a part of a much bigger picture. Other aspects must be changed as well: the enormous control powers vested in the hands of a politically appointed person who has been heading two media control authorities for nine years, the lack of protection of journalists’ sources and the lack of effective judicial remedy, to name just a few. After all, not only our critics, but also the European Commission itself, will have to answer to the Hungarian and European civil society and journalists to say why the OSCE and the Human Rights Commissioner of the Council of Europe have also harshly criticised the aspects I have just mentioned. We cannot all be politically motivated. Quite the opposite, we are motivated by a genuine interest to see that media freedom is a reality for the benefit of our citizens."@sl20
"Herr talman! Tidigare har vi här i parlamentet diskuterat fall där olika regeringar har visat prov på sin önskan att kontrollera medierna. Dessa försök har emellertid aldrig gått så långt som den ungerska medielagen, där allt från tv, till radio, tidningar, medietjänster på begäran, bloggare, ja allt kontrolleras, allt från registrering till resultat och indragning av tillstånd. När vi i ALDE-gruppen första gången varnade för denna lag anklagades vi för att agera utifrån politiska motiv. Erfarenheten visar emellertid att vi hade rätt, och i dag medger till och med den ungerska regeringen att det finns aspekter av denna lag som är grovt felaktiga. Därför planeras flera ändringar. Vi litar på att kommissionens uppgifter stämmer och att detta verkligen är den ungerska regeringens ståndpunkt. Vi hoppas få detta i skrift och kommer noga att följa ändringarna. Trots det är de fyra områden som kommissionen efterlyste ändringar på bara en del av ett mycket större problem. Andra aspekter måste också ändras. De enorma kontrollbefogenheter som samlas i händerna på en politiskt tillsatt person som har lett två mediekontrollmyndigheter i nio år, bristande källskydd för journalisters källor och bristen på effektiva rättsmedel, är bara några av de problem som finns. I slutändan kommer inte bara våra kritiker, utan även kommissionen, att vara tvungna att besvara det ungerska och europeiska civilsamhället och journalister och berätta varför OSSE och Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter har riktat skarp kritik mot de aspekter jag precis har nämnt. Alla kan inte utgå från politiska motiv. Vi motiveras tvärtom av ett genuint intresse av att se till att det finns en konkret mediefrihet, till förmån för våra medborgare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Renate Weber,"18,5,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph