Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-16-Speech-3-472-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110216.16.3-472-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Revolutionäre Umwälzungen sind naturgemäß mit großen Emotionen behaftet. Wir selbst als außenstehende Europäer sollten uns aber vor solchen Emotionen hüten und die Realität im Auge haben. Wenn jetzt allgemein das Ausbrechen der Demokratie in Ägypten oder auch in Tunesien bejubelt wird, dann übersehen wir die Realität. Diese schaut so aus, dass wir in Ägypten ein Militärregime haben, das – so hoffen wir – nur ein Übergangsregime ist, und in Tunesien ein Regime, das nicht in der Lage ist, tausende oder zehntausende Menschen vor der illegalen Auswanderung zu bewahren. Die Europäer müssen zweifellos Freunde der Völker und Verbündete der Freiheit sein. Wir müssen das aber auch gegenüber Regimen und Diktaturen tun, die in anderen arabischen Ländern immer noch fest im Sattel sitzen. Ich glaube, dass wir das nur tun können, wenn wir uns keine Illusionen machen, wenn wir diesen Völkern helfen, das zu entwickeln, was zur Demokratie dazugehört: Rechtsstaatlichkeit, freie Marktwirtschaft und Strukturen, die Demokratie überhaupt erst denkbar machen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, je zcela přirozené, že revoluční události jsou provázeny velkým množstvím emocí. Jako Evropané, kteří stojí mimo, bychom se však takových emocí měli vyvarovat a měli bychom mít na mysli realitu situace. Jestliže se dnes všichni radujeme z propuknutí demokracie v Egyptě či dokonce v Tunisku, přehlížíme realitu. Realita je taková, že máme vojenský režim v Egyptě, který je – doufáme – pouze režimem přechodným, a v Tunisku existuje režim, který není schopen zabránit tisícům či desetitisícům lidí v nezákonné emigraci. Evropané musí být samozřejmě přáteli lidu a spojenci svobody. S ohledem na budoucnost však musíme také odpovídajícím způsobem jednat ve vztahu k režimům a diktaturám, které se v arabských zemích stále pevně drží. Jsem přesvědčen, že toho můžeme dosáhnout pouze v případě, že nebudeme mít žádné iluze a pomůžeme těmto lidem rozvinout to, co je pro demokracii potřebné: právní stát, svobodnou tržní ekonomiku a struktury nezbytné k tomu, aby byla demokracie byť jen myslitelná."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Det er kun naturligt, at revolutionære begivenheder ledsages af store følelser. Men som europæere, der står uden for, burde vi passe på sådanne følelser og holde os situationens realiteter for øje. Hvis vi nu begejstres over udbruddet af demokrati i Egypten eller endda i Tunesien, overser vi realiteterne. I realiteten har vi et militærregime i Egypten, som – håber vi – kun er et overgangsregime, og i Tunesien har man et regime, der ikke er i stand til at forhindre tusindvis eller titusindvis af mennesker i at emigrere illegalt. Europæerne skal naturligvis være befolkningens ven og frihedens allierede. Men med tanke på fremtiden skal vi også handle i overensstemmelse med dette over for regimer og diktaturer, der stadig sidder sikkert i sadlen i andre arabiske lande. Jeg mener, at det kun kan lade sig gøre, hvis vi ikke gør os nogen illusioner, og hvis vi hjælper disse befolkninger med at udvikle forudsætningerne for demokratiet, nemlig retsstatsprincippet, en fri markedsøkonomi og de strukturer, der er nødvendige, for at man kan forestille sig demokrati."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, είναι απολύτως φυσικό τα επαναστατικά γεγονότα να συνοδεύονται από πολλά συναισθήματα. Ωστόσο, ως Ευρωπαίοι που παρατηρούμε από έξω τα γεγονότα, θα πρέπει να προφυλαχθούμε από παρόμοια συναισθήματα και να διατηρήσουμε την επαφή με την πραγματικότητα της κατάστασης. Εάν σήμερα σε γενικές γραμμές χαιρόμαστε με την ανάδυση της δημοκρατίας στην Αίγυπτο ή ακόμα και στην Τυνησία, τότε αγνοούμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε ένα στρατιωτικό καθεστώς στην Αίγυπτο, το οποίο ελπίζουμε ότι αποτελεί απλώς ένα μεταβατικό καθεστώς, ενώ στην Τυνησία υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι σε θέση να συγκρατήσει χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από την παράνομη μετανάστευση. Οι Ευρωπαίοι, φυσικά, πρέπει να έχουν φιλικές σχέσεις με τους λαούς και τους συμμάχους της ελευθερίας. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το μέλλον, πρέπει επίσης να ενεργούμε αναλόγως σε σχέση με καθεστώτα και δικτατορίες που εξακολουθούν να κατέχουν σθεναρά την εξουσία σε άλλες αραβικές χώρες. Πιστεύω ότι ο μοναδικός τρόπος να επιτύχουμε κάτι τέτοιο είναι να πάψουμε να διατηρούμε αυταπάτες και να συνδράμουμε τους λαούς αυτούς ώστε να αναπτύξουν όσα χρειάζεται η δημοκρατία: το κράτος δικαίου, την οικονομία της ελεύθερης αγοράς και τις απαιτούμενες δομές ώστε να μπορούμε να διανοηθούμε την ύπαρξη της δημοκρατίας."@el10
"Mr President, Commissioner, it is only natural for revolutionary events to be accompanied by a great deal of emotion. However, as Europeans standing on the outside, we should guard against such emotion and keep in view the reality of the situation. If we now generally rejoice at the bursting out of democracy in Egypt or even in Tunisia, then we are ignoring reality. The reality is that we have a military regime in Egypt, which – we hope – is only a transitional regime, and in Tunisia there is a regime that is not in a position to keep thousands or tens of thousands of people from emigrating illegally. Europeans must, of course, be the friends of the peoples and the allies of freedom. However, with the future in mind we must also act accordingly in relation to regimes and dictatorships that are still firmly in place in other Arab countries. I believe that we can only do so if we are under no illusions and if we help these peoples to develop what is needed for democracy: the rule of law, a free market economy and the structures that are required for democracy to even be conceivable."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, es natural que los movimientos revolucionarios vayan acompañados de una gran emoción. Sin embargo, como europeos que observan desde fuera, deberíamos guardarnos de esa emoción y centrarnos en la realidad de la situación. Si ahora nos regocijamos todos de la aparición de la democracia en Egipto o incluso en Túnez, estamos ignorando la realidad. La realidad es que tenemos un régimen militar en Egipto, que esperamos que sea solo un régimen de transición, y en Túnez tenemos un régimen que no está en posición de evitar que miles o decenas de miles de personas emigren ilegalmente. Por supuesto que los europeos han de ser amigos de los pueblos y aliados de la libertad. Sin embargo, teniendo el futuro en mente también hemos de actuar en consecuencia con respecto a los regímenes y dictaduras que siguen manteniéndose firmes en otros países árabes. Creo que solo podemos hacerlo si no nos hacemos ilusiones y si ayudamos a estos pueblos a desarrollar lo que se necesita para tener una democracia: el Estado de Derecho, una economía de libre mercado y las estructuras que se requieren para que una democracia sea concebible."@es21
"Austatud juhataja ja volinik! See on loomulik, et revolutsioonilisi sündmusi saadab palju emotsioone. Meie kui väljaspool seisvad eurooplased peaksime aga ennast selliste emotsioonide eest kaitsma ning reaalsele olukorrale keskenduma. Kui me nüüd üldjoontes rõõmustame Egiptuses ning isegi Tuneesias puhkenud revolutsiooni üle, siis eirame reaalsust. Reaalsus on see, et Egiptuses on sõjaväeline režiim, mis loodetavasti on ainult üleminekurežiim, ning Tuneesias on selline režiim, mis ei suuda takistada tuhandete või kümnete tuhandete inimeste ebaseaduslikku väljarännet. Eurooplased peavad loomulikult olema rahvaste sõbrad ning vabaduse liitlased. Tulevikku meeles pidades peame aga režiimide ja diktatuuride, mis on teistes Araabia riikides veel tugevalt juurdunud, suhtes vastavalt ka käituma. Arvan, et suudame seda teha ainult siis, kui meil ei ole illusioone ning aitame neid rahvaid, et nad saaksid demokraatiaks vajamineva välja arendada: õigusriigi printsiibi, vabaturumajanduse ning demokraatiaks vajaminevad struktuurid."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, on luonnollista, että kumouksellisiin tapahtumiin liittyy paljon tunteita. Eurooppalaisina me olemme kuitenkin näiden tapahtumien ulkopuolella, joten meidän olisi pidättäydyttävä liiasta tunteellisuudesta ja pidettävä mielessä tosiasiat. Ne, jotka nyt iloitsevat demokratian voitosta Egyptissä tai edes Tunisiassa, unohtavat tosiasiat. Tosiasia on, että Egyptissä on sotilashallinto, joka toivoaksemme on vain tilapäinen, ja Tunisiassa on hallinto, joka ei pysty estämään tuhansia tai kymmeniä tuhansia ihmisiä muuttamasta maasta laittomasti. Eurooppalaisten on tietenkin oltava kansojen ystäviä ja vapauden liittolaisia. Pitäen tulevaisuus mielessämme meidän on kuitenkin suhtauduttava samalla tavoin myös muissa arabivaltioissa yhä tiukasti vallassa oleviin hallintoihin ja diktatuureihin. Me voimme toimia näin vain, jos me emme elätä turhia harhakuvitelmia ja jos me autamme näitä kansoja rakentamaan demokratian perusedellytykset: oikeusjärjestyksen ja vapaan markkinatalouden sekä demokratian kannalta oleellisimmat perusrakenteet."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il est bien naturel que tout événement révolutionnaire s’accompagne d’un flot d’émotions. Toutefois, nous Européens qui y sommes extérieurs, nous devrions nous garder de nous laisser emporter par ces émotions et conserver à l’esprit la réalité de la situation. Lorsque nous nous réjouissons, d’une manière générale, de l’apparition soudaine de la démocratie en Égypte et même en Tunisie, nous ignorons la réalité. En réalité, nous avons un régime militaire en Égypte qui - nous l’espérons - est uniquement provisoire et il y a en Tunisie un régime qui n’est pas en mesure d’empêcher des milliers ou des dizaines de milliers de personnes d’émigrer clandestinement. Les Européens doivent, cela va de soi, être les amis des populations et les alliés de la liberté. Cependant, nous devrons agir de même, à l’avenir, vis-à-vis des régimes et dictatures encore fermement en place dans les autres pays arabes. Je pense que nous ne pourrons le faire que si nous sommes libérés de nos illusions et si nous aidons ces peuples à développer ce qui est nécessaire à la démocratie: l’état de droit, une économie libérale et les structures indispensables pour ne serait-ce qu’envisager la démocratie."@fr8
"Elnök úr, biztos úr! Teljesen természetes, hogy a forradalmi eseményekhez nagy érzelmek társulnak. Nekünk, mint kívülálló európaiaknak azonban tartózkodnunk kell az ilyen érzelemmegnyilvánulásoktól és a valós helyzetet kell szem előtt tartanunk. Ha most általánosan elkezdünk örvendezni a demokrácia Egyiptomban vagy akár Tunéziában való kitörése felett, akkor elszakadunk a valóságtól. A valóság az, hogy Egyiptomban jelenleg egy katonai rezsim van hatalmon, amely – reményeink szerint – csupán ideiglenes, illetve Tunéziában egy olyan rezsim van hatalmon, amely nincs abban a helyzetben, hogy emberek ezreit vagy tízezreit tartsa vissza az illegális kivándorlástól. Az európaiaknak kétségtelenül a népek barátaiként és a szabadság szövetségeseiként kell fellépniük. A jövőre nézve azonban fel kell lépnünk az olyan rezsimekkel és diktatúrákkal szemben is, amelyek még mindig szilárdan tartják magukat a többi arab országban. Úgy vélem, hogy csak akkor tehetünk így, ha nem ringatjuk magunkat illúziókba, és ha segítünk ezeknek az embereknek megteremteni a demokráciához szükséges dolgokat: jogállamiság, szabad piacgazdaság és a demokráciához feltétlenül szükséges struktúrák."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, è perfettamente naturale che eventi rivoluzionari siano accompagnati da forti emozioni. Ma noi europei, non direttamente coinvolti in queste vicende, dovremmo evitare di farci prendere dall’emozione e guardare invece alla realtà. Se adesso la nostra reazione generale all’affermazione della democrazia in Egitto e persino in Tunisia è di esultanza, vuol dire che ignoriamo la realtà. E la realtà è che in Egitto c’è un regime militare che sarà, si spera, soltanto provvisorio, mentre in Tunisia c’è un regime incapace di impedire a migliaia o decine di migliaia di persone di emigrare illegalmente. Gli europei devono ovviamente essere amici dei popoli e alleati della libertà. Ma, pensando al futuro, dobbiamo anche agire di conseguenza nei confronti dei regimi e delle dittature che sono ancora saldamente al potere in altri paesi arabi. Credo che lo potremo fare soltanto se non ci illuderemo e aiuteremo quei popoli a costruire ciò di cui la democrazia ha bisogno: lo stato di diritto, l’economia di libero mercato e le strutture necessarie affinché la democrazia sia quanto meno concepibile."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, savaime suprantama, kad revoliuciniai pokyčiai visuomet būna lydimi didelio emocijų pliūpsnio. Mes, šiuose įvykiuose nedalyvaujantys europiečiai, turėtume saugotis tokių emocijų ir nepaleisti iš akių tikrovės. Dabar visuotinai džiūgaudami dėl demokratijos proveržio Egipte arba net Tunise nepaisome tikrovės. Ji yra tokia, kad Egiptą valdo, tikėkimės – tik laikinai, karinis režimas, o Tunisą – režimas, nesugebantis tūkstančių ar dešimčių tūkstančių žmonių apsaugoti nuo nelegalios migracijos. Be abejo, europiečiai privalo būti tautų draugai ir laisvės sąjungininkai. Vis dėlto, mąstydami apie ateitį, turime atitinkamai elgtis ir kitų vis dar tvirtai besilaikančių arabų šalių režimų ir diktatūrų atžvilgiu. Manau, kad taip elgtis galėtume tik nesivadovaudami iliuzijomis ir padėdami šioms tautoms sukurti tai, kas būtina demokratijai: teisinę valstybę, laisvosios rinkos ekonomiką ir struktūras, be kurių neįmanoma įsivaizduoti demokratijos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, ir tikai pašsaprotami, ka revolucionārus notikumus pavada arī liels emocionālais pacēlums. Tomēr kā eiropiešiem no ārpuses, mums jāsargā no šādām emocijām un šajā situācijā no redzesloka nedrīkstam pazaudēt realitāti. Ja šobrīd galvenokārt priecājamies par demokrātijas izvirdumu Ēģiptē un Tunisijā, tad ignorējam realitāti. Realitāte ir tāda, ka Ēģiptē valda militārs režīms, kas, cerams, ir tikai pārejas posma režīms, un Tunisijā pie varas ir režīms, kas nav spējīgs novērst nelegālu tūkstošiem vai desmitiem tūkstošu iedzīvotāju emigrāciju. Eiropiešiem, protams, ir jābūt šo tautu draugiem un sabiedrotajiem cīņā par brīvību. Tomēr domājot par nākotni, ir arī atbilstoši jārīkojas pret šiem režīmiem un diktatūrām, kas joprojām stabili turas citās arābu valstīs. Manuprāt, varam to izdarīt tikai tad, ja nelolosim ilūzijas un ja palīdzēsim šīm tautām attīstīt to, kas ir nepieciešams demokrātijai — tiesiskumu, brīvā tirgus ekonomiku un struktūras, kas ir nepieciešamas, lai demokrātiju vispār varētu iedibināt."@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Revolutionäre Umwälzungen sind naturgemäß mit großen Emotionen behaftet. Wir selbst als außenstehende Europäer sollten uns aber vor solchen Emotionen hüten und die Realität im Auge haben. Wenn jetzt allgemein das Ausbrechen der Demokratie in Ägypten oder auch in Tunesien bejubelt wird, dann übersehen wir die Realität. Diese schaut so aus, dass wir in Ägypten ein Militärregime haben, das – so hoffen wir – nur ein Übergangsregime ist, und in Tunesien ein Regime, das nicht in der Lage ist, tausende oder zehntausende Menschen vor der illegalen Auswanderung zu bewahren. Die Europäer müssen zweifellos Freunde der Völker und Verbündete der Freiheit sein. Wir müssen das aber auch gegenüber Regimen und Diktaturen tun, die in anderen arabischen Ländern immer noch fest im Sattel sitzen. Ich glaube, dass wir das nur tun können, wenn wir uns keine Illusionen machen, wenn wir diesen Völkern helfen, das zu entwickeln, was zur Demokratie dazugehört: Rechtsstaatlichkeit, freie Marktwirtschaft und Strukturen, die Demokratie überhaupt erst denkbar machen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ingrijpende omwentelingen maken vanzelfsprekend heftige gevoelens los. Wijzelf, als Europese buitenstaanders, dienen ons echter te hoeden voor emoties en de realiteit in het oog te houden. Wanneer nu van alle kanten de komst van democratie in Egypte of Tunesië bejubeld wordt, gaan we voorbij aan de werkelijkheid. Die is namelijk dat in Egypte de militairen aan de macht zijn, hopelijk slechts als overgangsregering. Tunesië heeft een regime dat niet in staat is om duizenden, misschien wel tienduizenden mensen van illegale emigratie af te houden. Natuurlijk moeten de Europeanen een voorbeeldig lid van de volkerengemeenschap en bondgenoten van de vrijheid zijn. Maar we moeten dat met het oog op de toekomst ook zijn tegenover de regimes en dictaturen die elders in de Arabische wereld nog vast in het zadel zitten. Ik denk dat ons dat alleen lukt als we ons geen illusies maken wanneer we deze volkeren helpen om de zaken te ontwikkelen die bij een democratie horen: een rechtsstaat, een vrije markteconomie en denk- en maatschappijstructuren die ervoor zorgen dat men zich überhaupt iets bij democratie kan voorstellen."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Jest rzeczą naturalną, że wydarzeniom rewolucyjnym towarzyszą wielkie emocje. Niemniej jednak, jako Europejczycy przyglądający się z zewnątrz, powinniśmy wystrzegać się takich emocji i koncentrować na rzeczywistej sytuacji. Jeśli poddamy się teraz ogólnej radości w związku z wybuchem demokracji w Egipcie czy nawet w Tunezji, to zlekceważymy rzeczywistość. A fakty są takie, że w Egipcie mamy reżim wojskowy, który – mamy nadzieję – jest jedynie reżimem przejściowym, a w Tunezji istnieje reżim, który nie potrafi zapobiec nielegalnej emigracji tysięcy czy nawet dziesiątek tysięcy ludzi. Europejczycy muszą oczywiście być przyjaciółmi narodów i sojusznikami wolności. Mając jednakże na uwadze przyszłość, musimy również postępować właściwie wobec reżimów i dyktatur, które nadal zajmują silną pozycję w innych krajach arabskich. Uważam, że potrafimy dokonać tego jedynie wówczas, gdy wyzbędziemy się złudzeń i pomożemy tym narodom wypracować to, czego potrzeba demokracji: rządy prawa, gospodarkę wolnorynkową oraz struktury niezbędne do tego, by demokracja stała się chociażby wyobrażalna."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, é natural que os acontecimentos revolucionários sejam acompanhados de muita emoção. Todavia, enquanto europeus e observadores à margem dos acontecimentos, devemos ignorar as emoções e não perder de vista a realidade da situação. Se nos regozijarmos perante a explosão da democracia no Egipto ou mesmo na Tunísia, estaremos a ignorar a realidade. A realidade é que temos um regime militar no Egipto, o qual - segundo esperamos - é apenas um regime de transição, e na Tunísia existe um regime que não consegue impedir milhares ou dezenas de milhar de pessoas de emigrarem ilegalmente. É certo que os europeus devem ser amigos dos povos e aliados da liberdade, mas, pensando no futuro, devemos também agir em conformidade, no que se refere aos regimes e ditaduras que ainda estão firmes noutros países árabes. Creio que só o poderemos fazer se não tivermos ilusões e se ajudarmos esses povos a desenvolverem aquilo que é necessário para uma democracia: o Estado de direito, uma economia de mercado livre e as estruturas que são necessárias para a democracia ser minimamente concebível."@pt17
"Domnule președinte, domnule comisar, este cât se poate de firesc ca evenimentele revoluționare să fie însoțite de o mare emoție. Cu toate acestea, în calitate de europeni imparțiali, ar trebui să ne protejăm împotriva acestor emoții și să avem în continuare în vedere realitatea situației. Dacă în general ne bucurăm de explozia democrației în Egipt sau chiar în Tunisia, atunci ignorăm realitatea. Realitatea este că în Egipt avem un regim militar, care – sperăm noi – este doar un regim de tranziție, iar în Tunisia există un regim care nu reușește să împiedice miile sau zecile de mii de oameni să emigreze ilegal. Europenii trebuie, desigur, să fie prieteni ai popoarelor și aliați ai libertății. Cu toate acestea, gândindu-ne la viitor, trebuie să acționăm în consecință în legătură cu regimurile și dictaturile care sunt încă puternic înrădăcinate în alte țări arabe. Cred că putem face acest lucru numai dacă nu ne vom face speranțe deșarte și dacă vom ajuta aceste popoare să dezvolte ceea ce este necesar pentru democrație: statul de drept, o economie de piață liberă și structuri care sunt necesare pentru ca democrația să poată fi luată în calcul."@ro18
"Je úplne prirodzené, že revolučné udalosti sú sprevádzané silnými emóciami. Ako Európania, ktorí stoja mimo, by sme sa však mali pred takými emóciami chrániť a nespúšťať zo zreteľa reálnu situáciu. Ak sa teraz všeobecne tešíme z nástupu demokracie v Egypte alebo dokonca v Tunisku, ignorujeme realitu. Realita je taká, že v Egypte je vojenský režim, ktorý, ako dúfame, je len prechodný. V Tunisku zas vládne režim, ktorý nie je v stave zabrániť tisícom alebo desaťtisícom osôb v nezákonnej emigrácii. Samozrejme, Európania musia byť priateľmi národov a spojencami slobody. Musíme však myslieť na budúcnosť a v súlade s tým konať vo vzťahu k režimom a diktatúram, ktoré majú ešte pevné postavenie v ďalších arabských krajinách. Som presvedčený, že sa nám to podarí len za predpokladu, že si nebudeme robiť ilúzie a že týmto národom pomôžeme pri rozvoji nevyhnutných podmienok demokracie: právneho štátu, slobodného trhového hospodárstva a štruktúr, ktoré sú potrebné na to, aby bola demokracia vôbec mysliteľná."@sk19
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Revolutionäre Umwälzungen sind naturgemäß mit großen Emotionen behaftet. Wir selbst als außenstehende Europäer sollten uns aber vor solchen Emotionen hüten und die Realität im Auge haben. Wenn jetzt allgemein das Ausbrechen der Demokratie in Ägypten oder auch in Tunesien bejubelt wird, dann übersehen wir die Realität. Diese schaut so aus, dass wir in Ägypten ein Militärregime haben, das – so hoffen wir – nur ein Übergangsregime ist, und in Tunesien ein Regime, das nicht in der Lage ist, tausende oder zehntausende Menschen vor der illegalen Auswanderung zu bewahren. Die Europäer müssen zweifellos Freunde der Völker und Verbündete der Freiheit sein. Wir müssen das aber auch gegenüber Regimen und Diktaturen tun, die in anderen arabischen Ländern immer noch fest im Sattel sitzen. Ich glaube, dass wir das nur tun können, wenn wir uns keine Illusionen machen, wenn wir diesen Völkern helfen, das zu entwickeln, was zur Demokratie dazugehört: Rechtsstaatlichkeit, freie Marktwirtschaft und Strukturen, die Demokratie überhaupt erst denkbar machen."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Det är naturligt att revolutioner åtföljs av en hel del känslor. Som européer står vi dock utanför. Vi bör därför akta oss för sådana känslor och i stället hålla den faktiska situationen i minnet. Om vi nu allmänt jublar över demokratins utbrott i Egypten eller till och med Tunisien ignorerar vi verkligheten. Verkligheten är att det är militärstyre i Egypten, som förhoppningsvis endast är tillfälligt, och i Tunisien ett styre som inte kan hindra tusentals eller tiotusentals människor från olaglig utvandring. Europa måste naturligtvis vara folkens vän och frihetens allierade. Med framtiden i åtanke måste vi dock även agera därefter i förhållande till regimer och diktaturer som fortfarande sitter vid makten i andra arabländer. Detta kan vi endast göra om vi inte bedrar oss själva och hjälper dessa folk att bygga upp vad som krävs för demokrati: rättsordning, marknadsekonomi med fri konkurrens och de strukturer som krävs för att en demokrati över huvud taget ska vara tänkbar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(The speaker agreed to take a question under the ‘blue-card’ procedure (Rule 149(8) of the Rules of Procedure))"4
"Runātājs piekrita atbildēt uz jautājumu, kas tika uzdots atbilstoši zilās kartītes procedūrai (Reglamenta 149. panta 8. punkts).)"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph