Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-16-Speech-3-464-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110216.16.3-464-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, Mr Cohn-Bendit and myself we were very critical of Baroness Ashton two weeks ago, and I see that Mr Severin has adapted his language slightly and is speaking more boldly. This intervention was absolutely necessary two weeks ago because the European Union had taken a wishy-washy attitude. It is clear that the situation in Egypt demands three things: first of all, the Commission has to come forward with a credible and global plan for Tunisia and for Egypt – how to strengthen civil society, what to do to fight corruption, how to help in building democratic institutions, how to create an independent justice system and how to help economic construction and development. These are questions not of millions, Commissioner, but of billions. I think you will have to come forward as fast as possible with a global plan. Secondly, yesterday our group had a videoconference with Dr Ayman Nour, one of the leading opposition leaders in Egypt, and there are a number of concerns. In all this debate in Egypt on the change of the constitution, I can tell you that the secular democratic political parties are not involved for the moment and that is a message to give. Secondly, to deal with this in two months and to organise elections in two months is a non-starter, because it means that we will not have normal political parties there participating in this. Then there is the whole question of the proportional representation or an individual representation system there. I sent a message to High Representative Ashton to ask that, in her contacts on Monday, she raise these three questions that are fundamental for a real democratic society in Egypt in the near future. I think that Parliament should back her in these three claims and hope that she expressed these three elements, these three concerns, in her contacts in Egypt. Thirdly, Commissioner, this is not the end. We see things happening in Bahrain, in Yemen, in Algeria, in Iran, in Libya, in Morocco and in Kuwait. What we also need now is a bold message from the High Representative on what is happening in these countries; we should not wait until a number of things have happened. On these issues we also need a clear communication from the Commission, and mainly from Baroness Ashton, on what is happening in these countries, expressing our support for the masses in those countries."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pan Cohn-Bendit a já jsme před dvěma týdny velice kritizovali baronku Ashtonovou a vidím, že pan Severin si své vyjadřování lehce upravil a hovoří odvážněji. Tato intervence byla před dvěma týdny naprosto nezbytná, protože Evropská unie zaujala „neslaný ani nemastný“ postoj. Je jasné, že situace v Egyptě vyžaduje tři věci: především musí Komise přijít s důvěryhodným a globálním plánem pro Tunisko a Egypt – jak posílit občanskou společnost, jak bojovat proti korupci, jak pomoci budovat demokratické instituce, jak vytvořit systém nezávislého soudnictví a jak pomoci budování a rozvoji hospodářství. To jsou otázky nikoli milionů, ale miliard, pane komisaři. Myslím, že budete muset co nejrychleji přijít s globálním plánem. Zadruhé, včera naše skupina uspořádala videokonferenci s Dr. Aymanem Nourem, jedním z vůdců opozice v Egyptě, a existuje řada obav. Mohu vám říci, že celé této diskuse v Egyptě o změně ústavy se nyní neúčastní sekulární demokratické politické strany, což je důležité sdělení. Zadruhé, řešení situace do dvou měsíců a uspořádání voleb do dvou měsíců je předem ztracený případ, protože to znamená, že nebudou existovat normální politické strany, které by se toho zúčastnily. Pak je zde celá otázka systému poměrného nebo individuálního zastoupení. Zaslal jsem zprávu vysoké představitelce Ashtonové, abych ji požádal, aby při svých jednáních v pondělí zmínila uvedené tři otázky, které mají zásadní význam pro skutečnou demokratickou společnost v Egyptě v blízké budoucnosti. Myslím si, že Parlament by ji v těchto třech požadavcích měl podporovat, a doufám, že tyto tři prvky, tři problémy při svých jednáních v Egyptě přednesla. Zatřetí, pane komisaři, tohle není konec. Vidíme, že se něco děje v Bahrajnu, v Jemenu, v Alžírsku, v Íránu, v Libyi, v Maroku a v Kuvajtu. Potřebujeme nyní od vysoké představitelky slyšet, co se v těchto zemích děje; neměli bychom čekat, až se toho stane moc. Na toto téma potřebujeme i jasné sdělení Komise, a zejména od baronky Ashtonové, ohledně událostí v těchto zemích, a musíme vyjádřit naši podporu masám v těchto zemích."@cs1
"Fru formand! Hr. Cohn-Bendit og jeg selv var meget kritiske over for Baroness Ashton for to uger siden, og jeg kan se, at hr. Severin har tilpasset sin sprogbrug en smule og er mere modig i sin tale. Dette indlæg var absolut nødvendigt for to uger siden, fordi EU havde indtaget en vattet holdning. Det er klart, at situationen i Egypten kræver tre ting, nemlig for det første, at Kommissionen skal fremlægge en troværdig og overordnet plan for Tunesien og for Egypten – hvordan man vil styrke civilsamfundet, hvad man skal gøre for at bekæmpe korruption, hvordan man skal hjælpe med at opbygge demokratiske institutioner, hvordan man skal skabe et uafhængigt retssystem, og hvordan man kan bidrage til den økonomiske opbygning og udvikling. Det er ikke et spørgsmål om millioner, hr. kommissær, men om milliarder. Jeg mener, at De hurtigst mulig skal fremlægge en overordnet plan. For det andet afholdt vores gruppe i går en videokonference med dr. Ayman Nour, en af de førende oppositionsledere i Egypten, og der er en række problemer. I hele denne diskussion i Egypten om ændringen af forfatningen kan jeg fortælle Dem, at de sekulære, demokratiske politiske partier i øjeblikket ikke er med i processen, og det er et budskab, vi skal have frem. For det andet er det håbløst at skulle klare dette på to måneder og at skulle tilrettelægge et valg på to måneder, for det betyder, at ingen almindelige politiske partier vil kunne deltage. Så er der hele spørgsmålet om proportional repræsentation eller et individuelt repræsentationssystem. Jeg sendte en besked til den højtstående repræsentant fru Ashton for at bede hende tage disse tre spørgsmål op i sine kontakter på mandag, som er grundlæggende for et reelt demokratisk samfund i Egypten i nærmeste fremtid. Jeg mener, at Parlamentet bør støtte hende i disse tre krav, og håber, at hun vil udtrykke disse tre elementer, disse tre ønsker, i sine kontakter i Egypten. For det tredje er dette ikke afslutningen, hr. kommissær. Vi ser tingene ske i Bahrain, i Yemen, i Algeriet, i Iran, i Libyen, i Marokko og i Kuwait. Nu har vi brug for et modigt budskab fra den højtstående repræsentant om det, der sker i disse lande. Vi må ikke vente, indtil der er sket en række ting. Her har vi også brug for en klar udmelding fra Kommissionen og især fra Baroness Ashton om de ting, der sker i disse lande, idet vi udtrykker vores støtte til masserne i disse lande."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Cohn-Bendit und ich waren vor zwei Wochen gegenüber Baroness Ashton sehr kritisch, und ich sehe, dass Herr Severin nun etwas anders – mutiger – spricht. Diese Intervention vor zwei Wochen war absolut notwendig, denn die Europäische Union hatte eine Wischiwaschi-Haltung eingenommen. Es ist klar, dass die Lage in Ägypten drei Dinge erfordert: Zunächst muss die Kommission einen glaubwürdigen und globalen Plan für Tunesien und Ägypten vorlegen – wie die Zivilgesellschaft zu stärken ist, was für die Bekämpfung der Korruption zu tun ist, wie man beim Aufbau demokratischer Institutionen helfen kann, wie ein unabhängiges Rechtssystem zu schaffen und die wirtschaftliche Umgestaltung und Entwicklung zu unterstützen sind. Hier, Herr Kommissar, geht es nicht um Millionen, sondern um Milliarden. Ich denke, dass Sie schnellstmöglich einen globalen Plan vorlegen müssen. Zweitens hatte unsere Fraktion gestern eine Videokonferenz mit Dr. Ayman Nour, einem der führenden Oppositionspolitiker in Ägypten, und es bestehen eine Reihe von Bedenken. Ich kann Ihnen sagen, dass in all diesen Debatten in Ägypten zur Änderung der Verfassung die säkularen demokratischen politischen Parteien aktuell nicht beteiligt sind, und das ist etwas, was publik gemacht werden muss. Zweitens ist es unmöglich, dies in zwei Monaten zu behandeln und Wahlen in zwei Monaten zu organisieren, denn es bedeutet, dass wir dort keine normalen politischen Parteien haben werden, die an diesen Wahlen teilnehmen. Dann ist da auch noch die Frage des Verhältniswahlsystems oder eines Einzelpersonen-Wahlsystems. Ich habe eine Nachricht an die Hohe Vertreterin Ashton mit der Bitte geschickt, dass sie diese drei Fragen, die für eine wirkliche demokratische Gesellschaft in Ägypten in naher Zukunft entscheidend sind, bei ihren Treffen am Montag anspricht. Meine Ansicht ist, dass das Parlament sie bei diesen drei Forderungen unterstützen sollte; und lassen Sie uns hoffen, dass sie diese drei Elemente, diese drei Bedenken bei ihren Treffen in Ägypten tatsächlich zum Ausdruck gebracht hat. Drittens, Herr Kommissar, ist dies nicht das Ende. Wir sehen die Geschehnisse in Bahrain, Jemen, Algerien, im Iran, in Libyen, Marokko und Kuwait. Wir wollen von der Hohen Vertreterin jetzt auch eine starke Botschaft zu den Geschehnissen in diesen Ländern hören; wir sollten nicht warten, bis eine Reihe von Vorfällen eingetreten ist. Zu diesen Fragen erwarten wir von der Kommission, und hauptsächlich von Baroness Ashton, auch eine deutliche Stellungnahme zu den Vorgängen in diesen Ländern, die unsere Unterstützung für die breiten Bevölkerungsschichten vor Ort zum Ausdruck bringt."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ο κ. Cohn-Bendit και εγώ επικρίναμε σε μεγάλο βαθμό τη βαρόνη Ashton προ δύο εβδομάδων, και διαπιστώνων ότι ο κ. Severin προσάρμοσε ελαφρώς τη γλώσσα του και μιλά με περισσότερη τόλμη. Η παρέμβαση αυτή ήταν απολύτως απαραίτητη πριν από δύο εβδομάδες, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούσε υπερβολικά μετριοπαθή στάση. Είναι σαφές ότι η κατάσταση στην Αίγυπτο απαιτεί τρία πράγματα: καταρχάς, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει ένα αξιόπιστο και παγκόσμιο σχέδιο για την Τυνησία και για την Αίγυπτο – πώς θα ενισχυθεί η κοινωνία των πολιτών, τι πρέπει να γίνει για την καταπολέμηση της διαφθοράς, πώς θα στηριχθεί η δημιουργία δημοκρατικών θεσμών, πώς θα συγκροτηθεί ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα και πώς θα βοηθηθεί η οικονομική ανοικοδόμηση και ανάπτυξη. Αυτά δεν είναι ερωτήματα εκατομμυρίων ανθρώπων, κύριε Επίτροπε, αλλά δισεκατομμυρίων. Πιστεύω ότι πρέπει να προτείνετε το συντομότερο δυνατόν ένα παγκόσμιο σχέδιο. Δεύτερον, εχθές η Ομάδα μας πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τον δρα Ayman Nour, ένα από τα ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης στην Αίγυπτο, και προέκυψαν αρκετές ανησυχίες. Στο πλαίσιο των συζητήσεων που διεξάγονται στην Αίγυπτο για την αλλαγή του συντάγματος, μπορώ να σας επισημάνω ότι τα λαϊκά δημοκρατικά πολιτικά κόμματα δεν συμμετέχουν προς το παρόν, και αυτό το μήνυμα πρέπει να προωθηθεί. Κατά δεύτερον, η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος εντός δύο μηνών και η διοργάνωση εκλογών εντός προθεσμίας δύο μηνών δεν είναι εφικτή, διότι δεν θα υπάρχουν κανονικά πολιτικά κόμματα για να συμμετάσχουν σε αυτές. Εν συνεχεία, τίθεται και το ζήτημα της αναλογικής εκπροσώπησης ή ενός συστήματος ατομικής εκπροσώπησης. Απέστειλα μήνυμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο Ashton για να της ζητήσω, στις επαφές της τη Δευτέρα, να θέσει αυτά τα τρία ζητήματα, τα οποία είναι θεμελιώδους σημασίας για μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία στην Αίγυπτο στο άμεσο μέλλον. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να την στηρίξει σε αυτά τα τρία αιτήματα, και αισιοδοξώ ότι έχει ήδη διατυπώσει αυτά τα τρία στοιχεία, αυτούς τους τρεις προβληματισμούς, στο πλαίσιο των επαφών της στην Αίγυπτο. Τρίτον, κύριε Επίτροπε, δεν έχουμε φθάσει στο τέλος. Παρατηρούμε εξελίξεις και στο Μπαχρέιν, την Υεμένη, την Αλγερία, το Ιράν, τη Λιβύη, το Μαρόκο και το Κουβέιτ. Αυτό που επίσης χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα τολμηρό μήνυμα από την Ύπατη Εκπρόσωπο σχετικά με το τι συμβαίνει στις χώρες αυτές· δεν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να συμβεί κάτι. Θα πρέπει εξίσου να έχουμε σαφή πληροφόρηση για τα θέματα αυτά από την Επιτροπή, και κυρίως από τη βαρόνη Ashton, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στις εν λόγω χώρες, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή μας προς τους λαούς αυτών των χωρών."@el10
"Señora Presidenta, el señor Cohn-Bendit y yo fuimos muy críticos con la baronesa Ashton hace dos semanas y veo que el señor Severin ha adaptado ligeramente su discurso y habla con más audacia. Esta intervención era totalmente necesaria hace dos semanas debido a la patética actitud de la UE. Está claro que la situación en Egipto requiere tres cosas: en primer lugar, la Comisión tiene que presentar un plan global creíble para Túnez y para Egipto; cómo fortalecer la sociedad civil, qué hacer para combatir la corrupción, cómo contribuir a la construcción de instituciones democráticas, cómo crear un sistema de justicia independiente y cómo contribuir a la construcción económica y al desarrollo. Estas preguntas, Comisario, no son de millones sino de miles de millones. Creo que tendrá que presentar un plan global cuanto antes. En segundo lugar, ayer nuestro grupo tuvo una videoconferencia con el doctor Ayman Nour, uno de los líderes de la oposición en Egipto y las preocupaciones son varias. En todo el debate sobre la modificación de la constitución de Egipto le puedo decir que los partidos políticos seculares no participan por el momento y este es un mensaje que hay que enviar. En segundo lugar, llevar esto a cabo en dos meses y organizar las elecciones en dos meses es imposible porque significa que no contaremos con la participación de partidos políticos normales allí. Después está toda la cuestión del sistema de representación proporcional o representación individual allí. Envié un mensaje a la Alta Representante Ashton para pedirle que, en su visita, el lunes, plantee estas tres cuestiones, que son fundamentales, para que haya una verdadera sociedad democrática en Egipto en un futuro próximo. Creo que el Parlamento debería respaldarla en estos tres reclamos y espero que plantee estos tres elementos, estas tres cuestiones en su visita a Egipto. En tercer lugar, Comisario, este no es el final. Vemos lo que ocurre en Bahréin, Yemen, Algeria, Irán, Libia, Marruecos y Kuwait. Ahora lo que necesitamos también es un mensaje claro por parte de la Alta Representante sobre qué está ocurriendo en estos países; no deberíamos esperar hasta que pasen las cosas. Asimismo necesitamos una comunicación clara de la Comisión sobre estos temas, y principalmente de la baronesa Ashton, sobre qué es lo que ocurre en estos países y que manifieste nuestro apoyo a la población de esos países."@es21
". – Austatud juhataja! Olime kaks nädalat tagasi koos Daniel Cohn-Benditiga paruness Ashtoni suhtes väga kriitilised ning näen, et Adrian Severin on oma keelekasutust pisut kohandanud ja räägib julgemalt. See sekkumine oli hädavajalik kaks nädalat tagasi, sest Euroopa Liit oli hakanud olukorda kergekäeliselt suhtuma. On selge, et olukord Egiptuses nõuab kolme asja: esiteks peab komisjon koostama usutava ja ülemaailmse kava Tuneesia ja Egiptuse jaoks – kuidas tugevdada kodanikuühiskonda, mida teha korruptsiooniga võitlemiseks, kuidas aidata luua demokraatlikke institutsioone, kuidas luua sõltumatu õigussüsteem ja kuidas aidata kaasa majanduse ülesehitamisele ja arengule. Küsimus ei ole miljonites, volinik, vaid miljardites. Arvan, et peate nii pea kui võimalik tulema lagedale ülemaailmse kavaga. Teiseks pidasime eile oma fraktsiooniga videokonverentsi Ayman Nouriga, kes on üks juhtivaid opositsioonijuhte Egiptuses. Muresid on palju. Kogu selles arutelus Egiptuses põhiseaduse muutmise üle võin teile öelda, et ilmalikud demokraatlikud erakonnad ei ole praegu kaasatud ja see on sõnum, mida edasi anda. Teiseks on võimatu sellega kahe kuu jooksul toime tulla ja korraldada valimised kahe kuu jooksul, sest see tähendab, et meil ei ole normaalseid erakondi osalemas. Siis on veel kogu proportsionaalse esindatuse või individuaalse esindatuse süsteemi küsimus. Saatsin sõnumi kõrgele esindajale Catherine Ashtonile palvega, et ta tõstataks esmaspäeval kolleegidega kontakti astudes need kolm küsimust, mis on olulised tõelise demokraatliku ühiskonna jaoks Egiptuses lähitulevikus. Arvan, et parlament peaks teda nendes kolmes väites toetama, ja loodan, et ta väljendas kolme punkti, kolme muret oma kontaktidele Egiptuses. Kolmandaks, volinik, see ei ole lõpp. Näeme asju toimumas Bahreinis, Jeemenis, Alžeerias, Iraanis, Liibüas, Marokos ja Kuveidis. Vajame nüüd ka julget sõnumit kõrgelt esindajalt selle kohta, mis nendes riikides toimub. Me ei tohiks oodata, kuni asju on juba palju juhtunud. Nendes küsimustes vajame ka selget teatist komisjonilt ja eelkõige paruness Ashtonilt selle kohta, mis toimub nendes riikides, väljendades oma toetust massidele nendes riikides."@et5
"Arvoisa puhemies, arvostelimme jäsen Cohn-Benditin kanssa korkea edustaja Ashtonia kovin sanoin pari viikkoa sitten ja huomaan, että jäsen Severin on tarkistanut sanankäänteitään hiukan ja puhuu aiempaa rohkeammin. Kahden viikon takainen kannanotto oli välttämätön, sillä Euroopan unioni oli omaksunut täysin selkärangattoman asenteen. On selvää, että Egyptin tilanne edellyttää kolmea asiaa. Ensinnäkin komission on laadittava uskottava ja kattava suunnitelma Tunisiaa ja Egyptiä varten; sen on määriteltävä, miten kansalaisyhteiskuntaa vahvistetaan, miten korruptiota torjutaan, miten demokraattisten instituutioiden perustamista tuetaan, miten riippumaton oikeusjärjestelmä luodaan sekä miten talouden ja kehityksen etenemistä voidaan tukea. Tässä ei ole kyse miljoonista, arvoisa komission jäsen, vaan miljardeista. Teidän on laadittava kattava suunnitelma niin pian kuin mahdollista. Toiseksi ryhmämme piti eilen videokonferenssin tohtori Ayman Nourin kanssa – Egyptin yhden tärkeimmän oppositiojohtajan kanssa –, ja hän toi esiin useita ongelmia. Maallistuneet demokraattiset poliittiset puolueet eivät toistaiseksi ole mukana keskusteluissa Egyptin perustuslain muuttamisesta, ja tätä tietoa on syytä välittää eteen päin. Toiseksi näiden ongelmien ratkaiseminen ja vaalien järjestäminen kahden kuukauden kuluessa on tuhoon tuomittu yritys, sillä se tarkoittaa, että tavalliset poliittiset puolueet eivät voisi olla niissä mukana. Sitten on vielä kysymys siitä, valitaanko suhteellinen vaalitapa vai enemmistövaali. Lähetin korkealle edustajalle viestin pyytääkseni häntä ottamaan ensi maanantain tapaamisissa esiin nämä kolme kysymystä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Egyptin siirtymiselle kohti aitoa demokraattista yhteiskuntaa lähitulevaisuudessa. Mielestäni parlamentin pitäisi tukea häntä näiden kolmen seikan suhteen ja toivoa, että hän ottaa nämä kolme asiaa, nämä kolme ongelmaa, esiin tapaamisissaan Egyptissä. Kolmanneksi, arvoisa komission jäsen, tässä ei ole vielä kaikki. Levottomuuksia on myös Bahrainissa, Jemenissä, Algeriassa, Iranissa, Libyassa, Marokossa ja Kuwaitissa. Korkealta edustajalta tarvitaan nyt rohkeaa kannanottoa näiden maiden tapahtumiin; meidän ei pidä odottaa, että asiat menevät liian pitkälle. Komission ja erityisesti korkean edustajan on nyt laadittava näiden maiden tapahtumista tiedonanto, jossa voimme ilmaista tukemme näiden maiden kansoille."@fi7
"Madame la Présidente, M. Cohn-Bendit et moi-même avons été très critiques vis-à-vis de la baronne Ashton il y a deux semaines, et je vois que M. Severin a légèrement adapté son langage pour s’exprimer de façon plus libre. Cette intervention, il y a deux semaines, était absolument nécessaire car l’Union européenne avait adopté une attitude qui manquait de fermeté. Il est évident que la situation en Égypte exige trois choses: premièrement, la Commission doit avancer un plan crédible et global pour la Tunisie et pour l’Égypte - comment renforcer la société civile, que faire pour lutter contre la corruption, comment aider à mettre en place des institutions démocratiques, comment créer un système judiciaire indépendant et comment favoriser la construction et le développement économiques. Ces questions exigent non pas des millions, Monsieur le Commissaire, mais des milliards. Je pense qu’il vous faudra proposer un plan global dans les plus brefs délais. Deuxièmement, notre groupe a tenu hier une vidéoconférence avec M. Ayman Nour, l’un des principaux chefs de l’opposition en Égypte, au cours de laquelle plusieurs inquiétudes ont été évoquées. Je suis en mesure de vous affirmer que les partis politiques démocratiques laïcs ne sont pas impliqués pour l’instant dans le débat sur le changement constitutionnel en Égypte, et ce message doit être transmis. Par ailleurs, il est voué à l’échec de vouloir traiter cela et organiser des élections en deux mois, car cela signifie que nous n’aurons pas de partis politiques normaux pour y participer. Il y a ensuite toute la question de la représentation proportionnelle ou d’un système de représentation individuelle. J’envoie un message à la haute représentante afin qu’elle demande, lors de ses contacts lundi, d’évoquer ces trois questions, qui sont fondamentales pour une société réellement démocratique en Égypte dans un proche avenir. Je pense que le Parlement devrait la soutenir dans ces trois demandes et j’espère qu’elle formulera ces trois éléments, ces trois inquiétudes, lors de ses contacts en Égypte. Troisièmement, Monsieur le Commissaire, ce n’est pas la fin. Nous voyons les choses bouger au Bahreïn, au Yémen, en Algérie, en Iran, en Libye, au Maroc et au Koweït. Il nous faut aujourd’hui un message franc de la part de la haute représentante sur ce qui se déroule dans ces pays; nous ne devrions pas attendre que certains événements se produisent. Sur ces questions, nous avons également besoin d’une communication claire de la part de Commission, et surtout de la part de la baronne Ashton, sur ce qu’il se passe dans ces pays, en exprimant notre soutien aux populations de ces pays."@fr8
"Elnök asszony! Cohn-Bendit úr és jómagam két héttel ezelőtt nagyon kritikusak voltunk Ashton bárónővel szemben, és amint látom, Severin úr ennek megfelelően némiképp hangnemet váltott és bátrabban beszél. Erre a beavatkozásra feltétlenül szükség volt két héttel ezelőtt, mert az Európai Unió határozatlan hozzáállást tanúsított. Az egyiptomi helyzet egyértelműen három dolgot tesz szükségessé: először is a Bizottságnak Tunézia és Egyiptom tekintetében egy hiteles és globális tervet kell előterjesztenie a következő kérdésekkel kapcsolatban – miként erősíthető meg a civil társadalom, miként küzdhető le a korrupció, hogyan segíthetünk a demokratikus intézmények kiépítésében, miként hozható létre egy független igazságügyi rendszer, valamint hogyan segíthető elő a gazdasági szerkezetátalakítás és fejlődés. Ezek, biztos úr, nem milliók, hanem milliárdok kérdései. Úgy gondolom, hogy önöknek mielőbb elő kell állniuk egy globális tervvel. Másodszor, képviselőcsoportunk tegnap videokonferenciát folytatott dr. Ayman Nour úrral, az egyiptomi vezető ellenzéki párt egyik vezetőjével, és számos aggály merült fel. Elmondható, hogy Egyiptomban az alkotmánymódosítással kapcsolatos egész vitába mindeddig nem vonták be a világi demokratikus politikai pártokat, és ez azt üzenet továbbítanunk kell. Másrészről semmi esély nincs arra, hogy ezt két hónapon belül megoldják és ugyanennyi idő alatt választásokat szervezzenek, mert ez azt jelentené, hogy nem lesz egy normális politikai párt sem, amely részt vehetne ebben. Így felvetődik annak a kérdése, hogy arányos képviseleti vagy egyéni képviseleti rendszer jön-e létre. Egy üzentet küldtem Ashton főképviselő asszonynak azzal a kéréssel, hogy a hétfői tárgyalásokon vesse fel ezt a három kérdést, amelyek alapvetőek abból a szempontból, hogy a közeljövőben Egyiptomban egy valódi demokratikus társadalom jöjjön létre. Úgy vélem, hogy a Parlamentnek támogatnia kell őt e három követelés terén, és remélem, hogy kiemeli ezt a három szempontot, hangot ad ennek a három aggálynak az egyiptomi tárgyalásokon. Harmadszor, biztos úr, ezzel még nincs vége. Látjuk, hogy mi történik Bahreinben, Jemenben, Algériában, Líbiában, Marokkóban és Kuvaitban. Ami most még szükségünk van, az egy határozott üzenet a főképviselő részéről azzal kapcsolatban, hogy mi történik ezekben az országokban; nem várhatunk addig, amíg a dolgok megtörténnek. E kérdések tekintetében egyértelmű tájékoztatásra van szükség a Bizottság és főként Ashton bárónő részéről az említett országokban zajló eseményekről, továbbá támogatásunkról kell biztosítani az említett országokban élő tömegeket."@hu11
"Signora Presidente, due settimane fa l’onorevole Cohn-Bendit e io abbiamo criticato aspramente l’Alto rappresentante Ashton, e ora noto che l’onorevole Severin ha cambiato leggermente i toni e usa termini più decisi. Questo intervento era assolutamente necessario due settimane fa, perché l’Unione europea aveva assunto una posizione incerta. È palese che la situazione in Egitto necessita di tre cose: prima di tutto, la Commissione deve presentare un piano credibile e globale per la Tunisia e l’Egitto su come sostenere la società civile, cosa fare per combattere la corruzione, come contribuire alla creazione di istituzioni democratiche, come creare un sistema giudiziario indipendente e come appoggiare la costruzione e lo sviluppo dell’economia. Per fare tutto ciò, signor Commissario, ci vorranno miliardi, non milioni. Penso che dovrete proporre un piano globale quanto più velocemente possibile. In secondo luogo, ieri il nostro gruppo ha avuto una videoconferenza con il dottor Ayman Nour, uno dei principali leader dell’opposizione in Egitto, ed è emerso che ci sono parecchie preoccupazioni. Vi posso dire che, al momento, i partiti democratici laici non sono coinvolti nella discussione in corso nel paese sulle modifiche da apportare alla costituzione, e questa è una cosa da non tacere. Inoltre, non è pensabile che due mesi possano bastare per affrontare questa situazione e organizzare elezioni, perché in tal modo non sarebbe garantita la partecipazione di partiti politici normali. Poi c’è da risolvere la questione della scelta tra un sistema di rappresentanza proporzionale e uno di rappresentanza individuale. Ho inviato all’Alto rappresentante Ashton un messaggio per chiederle di sollevare, nei suoi incontri di lunedì, queste tre questioni, che sono fondamentali per creare in Egitto nel prossimo futuro una società realmente democratica. Penso che il Parlamento debba appoggiare l’Alto rappresentante su tali richieste e mi auguro che, nei suoi contatti in Egitto, lei abbia menzionato questi tre elementi, queste tre preoccupazioni. In terzo luogo, signor Commissario, non è finita qui, perché anche in Bahrein, Yemen, Algeria, Iran, Libia, Marocco e Kuwait la situazione è in movimento. Un’altra cosa di cui abbiamo bisogno adesso è un messaggio forte e deciso dell’Alto rappresentante sugli avvenimenti in quella regione, senza attendere che prima succeda qualcosa. In proposito c’è bisogno anche di una comunicazione chiara da parte della Commissione, principalmente dell’Alto rappresentante Ashton, sugli sviluppi nell’area, per esprimere il nostro sostegno alle masse popolari di quei paesi."@it12
"Ponia pirmininke, prieš dvi savaites D. Cohn-Bendit ir aš pats labai kritiškai vertinome baronienę C. Ashton, dabar matau, kad A. Severin kiek pakeitė toną ir kalba drąsiau. Tas įsikišimas prieš dvi savaites neabejotinai buvo būtinas, nes Europos Sąjunga laikėsi išskydusios pozicijos. Akivaizdu, kad atsižvelgiant į padėtį Egipte reikalingi trys dalykai: pirmiausia, Komisija turi parengti patikimą ir visa apimantį planą Tunisui ir Egiptui – su pasiūlymais, kaip stiprinti pilietinę visuomenę, kovoti su korupcija, padėti kurti demokratines institucijas, nepriklausomą teisingumo sistemą ir skatinti ekonomikos struktūrų kūrimą bei vystymąsi. Tai, Komisijos nary, ne milijoninių, bet milijardinių išlaidų klausimas. Manau, kad jūs turite kuo greičiau pateikti visapusišką planą. Antra, vakar savo frakcijoje surengėme vaizdo konferenciją su vienu svarbiausių Egipto opozicijos lyderių dr. Aimanu Nouru ir konstatavome, kad esama daug problemų. Galiu jums pranešti, kad šiuo metu į Egipte vykstančias diskusijas dėl Konstitucijos pataisų nėra įtrauktos pasaulietinės demokratinės partijos, ir į tai turime atkreipti dėmesį. Antra, išspręsti šį klausimą per du mėnesius ir per du mėnesius surengti rinkimus yra netinkamas sumanymas, nes tai reiškia, kad nebus juose dalyvaujančių normalių politinių partijų. Taip pat kyla klausimas dėl proporcinės ar mažoritarinės rinkimų sistemos. Pasiunčiau vyriausiajai įgaliotinei C. Ashton žinią prašydamas, jog savo susitikimuose pirmadienį ji keltų šiuos tris klausimus, kurie svarbūs, kad artimiausioje ateityje būtų sukurta tikrai demokratinė Egipto visuomenė. Manau, Parlamentas turėtų palaikyti ją keliant šiuos tris reikalavimus, ir tikiuosi, kad per savo susitikimus Egipte ji atkreips dėmesį šiuos tris elementus, į šias tris problemas. Trečia, Komisijos nary, tai dar ne pabaiga. Matome, kas vyksta Bahreine, Jemene, Alžyre, Irane, Libijoje, Maroke ir Kuveite. Kol kas dar negirdėjome drąsaus vyriausiosios įgaliotinės pareiškimo dėl įvykių tose šalyse; neturėtume laukti, kol nutiks daugiau tokių įvykių. Šiais klausimais dėl įvykių šiose šalyse mums taip pat reikia aiškaus Komisijos, ir pirmiausia baronienės C. Ashton, komunikato, kuriame būtų pareiškiama mūsų parama jų gyventojams."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze kungs un es pirms divām nedēļām bijām kritiski noskaņoti pret baronesi kundzi un redzu, ka kungs ir nedaudz pielāgojis savu izteiksmes veidu un šobrīd jau runā drosmīgāk. Šāda iejaukšanās pirms divām nedēļām bija pilnīgi nepieciešama, jo Eiropas Savienība bija pieņēmusi neizlēmīgu nostāju. Ir skaidrs — lai atrisinātu pašreizējo stāvokli Ēģiptē, ir jāizpilda trīs uzdevumi — pirmkārt, Komisijai ir jāpiedāvā ticams un globāls plāns attiecībā uz Tunisiju un uz Ēģipti — kā stiprināt pilsonisko sabiedrību, ko darīt korupcijas apkarošanas jomā, kā palīdzēt izveidot demokrātiskās institūcijas, kā izveidot neatkarīgu tiesu sistēmu un kā palīdzēt ekonomikas celtniecības un attīstības procesā. Šie, komisāra kungs, ir jautājumi, kas izmaksā nevis miljonus, bet miljardus. Manuprāt, jums pēc iespējas ātrāk būs jāpiedāvā šāds globāls plāns. Otrkārt, vakar mūsu grupai bija videokonference ar — vienu no vadošajiem opozīcijas līderiem Ēģiptē, un noskaidrojām, ka pastāv virkne problēmu. Varu jums apliecināt, ka visās šajā debatēs Ēģiptē par konstitūcijas maiņu, sekulārās demokrātiskās politiskās partijas pašlaik nav iesaistītas, un tādam jābūt mūsu vēstījumam. Otrkārt, divos mēnešos to atrisināt un divos mēnešos arī sarīkot vēlēšanas nav labs iesākums, jo tas nozīmē, ka mums nebūs normālu politisko partiju, kas šajās vēlēšanās piedalīsies. Turklāt pastāv vēl arī jautājums par proporcionālās pārstāvības vai individuālās pārstāvības sistēmu. Nosūtīju ziņojumu Augtajai pārstāvei kundzei ar lūgumu savā tikšanās reizē pirmdien skart šos trīs jautājumus, kas ir būtiski svarīgi patiesi demokrātiskas sabiedrības veidošanai Ēģiptē tuvākajā nākotnē. Manuprāt, Parlamentam ir jāsniedz viņai atbalsts šajās trīs prasībās, un ceru, ka viņa pieminēja šos trīs elementus, šīs trīs problēmas sarunu partneriem Ēģiptē. Treškārt, komisāra kungs, tas vēl nav viss. Redzam, ka notikumi attīstās arī Bahreinā, Jemenā, Alžīrijā, Irānā, Lībijā, Marokā un Kuveitā. Pašlaik ir arī nepieciešams, lai Augstā pārstāve sniegtu drosmīgu vēstījumu par šajās valstīs notiekošo; nedrīkstam gaidīt līdz brīdim, kad daudzi notikumi jau būs vēsture. Par šiem jautājumiem Komisijai, un galvenokārt baronesei kundzei, ir jāsniedz skaidrs paziņojums, kurā tiek pausts mūsu atbalsts masveida protestiem šajās valstīs."@lv13
"Madam President, Mr Cohn-Bendit and myself we were very critical of Baroness Ashton two weeks ago, and I see that Mr Severin has adapted his language slightly and is speaking more boldly. This intervention was absolutely necessary two weeks ago because the European Union had taken a wishy-washy attitude. It is clear that the situation in Egypt demands three things: first of all, the Commission has to come forward with a credible and global plan for Tunisia and for Egypt – how to strengthen civil society, what to do to fight corruption, how to help in building democratic institutions, how to create an independent justice system and how to help economic construction and development. These are questions not of millions, Commissioner, but of billions. I think you will have to come forward as fast as possible with a global plan. Secondly, yesterday our group had a videoconference with Dr Ayman Nour, one of the leading opposition leaders in Egypt, and there are a number of concerns. In all this debate in Egypt on the change of the constitution, I can tell you that the secular democratic political parties are not involved for the moment and that is a message to give. Secondly, to deal with this in two months and to organise elections in two months is a non-starter, because it means that we will not have normal political parties there participating in this. Then there is the whole question of the proportional representation or an individual representation system there. I sent a message to High Representative Ashton to ask that, in her contacts on Monday, she raise these three questions that are fundamental for a real democratic society in Egypt in the near future. I think that Parliament should back her in these three claims and hope that she expressed these three elements, these three concerns, in her contacts in Egypt. Thirdly, Commissioner, this is not the end. We see things happening in Bahrain, in Yemen, in Algeria, in Iran, in Libya, in Morocco and in Kuwait. What we also need now is a bold message from the High Representative on what is happening in these countries; we should not wait until a number of things have happened. On these issues we also need a clear communication from the Commission, and mainly from Baroness Ashton, on what is happening in these countries, expressing our support for the masses in those countries."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de heer Cohn-Bendit en ik hadden twee weken geleden nogal wat kritiek op mevrouw Ashton, en ik zie nu dat de heer Severin zijn taalgebruik ietwat heeft aangepast en wat feller uithaalt. Aan zo’n interventie hadden we twee weken geleden dringend behoefte, aangezien de Europese Unie zich toen wel heel slap opstelde. Het is duidelijk dat er door de situatie in Egypte behoefte aan drie dingen is ontstaan. Om te beginnen moet de Commissie met een geloofwaardig algemeen plan voor Tunesië en Egypte komen en daarin aangeven hoe het maatschappelijk middenveld kan worden versterkt, wat er tegen corruptie kan worden ondernomen, hoe we kunnen bijdragen aan het opbouwen van democratische instellingen en een onafhankelijk justitieel systeem en hoe we het economisch herstel en de economische ontwikkeling kunnen bevorderen. En dan gaat het niet om miljoenen, mijnheer de commissaris, maar om miljarden. Ik geloof dat u er verstandig aan doet zo snel mogelijk een algemeen plan voor te leggen. Tweede punt: we hebben gisteren een video gesprek gevoerd met de heer Ayman Nour, een van de belangrijkste oppositieleiders in Egypte, en we hebben nog een aantal twijfels. Er wordt in Egypte nu gesproken over een grondwetswijziging, maar ik kan u wel verzekeren dat de seculiere partijen op dit moment niet aan die besprekingen deelnemen. Dat is de boodschap die ik u wil overbrengen. Daar komt bij dat het gewoon niet mogelijk is binnen twee maanden een grondwetswijziging te realiseren en ook nog eens verkiezingen te houden. En dan heb ik het nog niet eens over de kwestie van evenredige dan wel individuele vertegenwoordiging. Ik heb een boodschap naar de hoge vertegenwoordiger gestuurd om mevrouw Ashton te vragen deze drie kwesties in de op maandag te voeren gesprekken aan te roeren. Ze zijn voor een echte democratische maatschappij in Egypte in de toekomst van fundamenteel belang. Ik geloof dat het Parlement haar op deze drie punten moet steunen als ze in Egypte besprekingen gaat voeren. Ten derde wijs ik erop, mijnheer de commissaris, dat dit niet het einde is. We zien dat er van alles gebeurt in Bahrein, in Jemen, in Algerije, Iran, Libië, Marokko en Koeweit. Waar we nu behoefte aan hebben is een sterke boodschap van de hoge vertegenwoordiger met betrekking tot hetgeen er nu in deze landen gebeurt. We moeten niet wachten tot zich bepaalde ontwikkelingen hebben voorgedaan. Over al deze zaken – alles wat er in deze landen gebeurt – moeten we een duidelijke boodschap van de Commissie en – vooral – mevrouw Ashton ontvangen, en dan kunnen we onze steun uitspreken voor de bevolking van deze landen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Dwa tygodnie temu pan poseł Cohn-Bendit i ja byliśmy bardzo krytyczni wobec baronessy Ashton i widzę, że pan poseł Severin zmienił nieco swój język i wypowiada się śmielej. Ta interwencja sprzed dwóch tygodni była bezwzględnie konieczna, ponieważ Unia Europejska wykazywała niezdecydowaną postawę. Oczywiste jest, że sytuacja w Egipcie wymaga trzech rzeczy: po pierwsze, Komisja musi przedstawić wiarygodny, globalny plan dla Tunezji i Egiptu – jak wzmacniać społeczeństwo obywatelskie, co robić, by walczyć z korupcją, w jaki sposób wspomagać budowanie instytucji demokratycznych, jak tworzyć system niezawisłego sądownictwa oraz jak pomagać w budowaniu i rozwoju gospodarki. To są kwestie nie milionów, Panie Komisarzu, ale miliardów. Uważam, że będą Państwo musieli jak najszybciej przedstawić globalny plan. Po drugie, w dniu wczorajszym nasza grupa odbyła wideokonferencję z dr. Aymanem Nourem, jednym z czołowych przywódców opozycji w Egipcie. Wyrażono wiele obaw. Mogę podzielić się z Państwem wiadomością, że w egipską debatę o zmianie konstytucji nie są obecnie zaangażowane świeckie demokratyczne partie polityczne. Po drugie, dokonanie zmian w ciągu dwóch miesięcy i zorganizowanie w dwa miesiące wyborów jest skazane na niepowodzenie, ponieważ oznacza nieuczestniczenie w nich normalnych partii politycznych. Pozostaje też kwestia tamtejszego systemu proporcjonalnej lub indywidualnej reprezentacji. Skierowałem prośbę do wysokiej przedstawiciel Ashton, by podczas swych poniedziałkowych spotkań poruszyła trzy sprawy, które mają zasadnicze znaczenie dla zaistnienia w niedalekiej przyszłości prawdziwie demokratycznego społeczeństwa w Egipcie. Uważam, że Parlament powinien wesprzeć ją w tych trzech kwestiach i mam nadzieję, że te trzy elementy, te trzy obawy znajdą wyraz podczas odbywanych przez nią w Egipcie spotkań. Po trzecie, Panie Komisarzu, to jeszcze nie koniec. Jesteśmy świadkami wydarzeń w Bahrajnie, w Jemenie, w Algierii, w Iranie, w Libii, w Maroku i w Kuwejcie. Potrzebujemy więc obecnie śmiałego przesłania ze strony wysokiej przedstawiciel w sprawie tego, co się dzieje w tych krajach; nie powinniśmy czekać aż wiele się wydarzy. W kwestii tych wydarzeń potrzebny nam jest również jasny komunikat ze strony Komisji, a głównie baronessy Ashton, wyrażający nasze poparcie dla mas w tych krajach."@pl16
"Senhora Presidente, o senhor deputado Cohn-Bendit e eu próprio fomos muito críticos da Senhora Baronesa Catherine Ashton há duas semanas, e vejo que o senhor deputado Adrian Severin modificou ligeiramente a sua linguagem e já fala de uma forma mais ousada. Esta intervenção era absolutamente necessária há duas semanas, porque a União Europeia assumiu uma postura pouco assertiva. É evidente que a situação no Egipto dita três exigências: em primeiro lugar, a Comissão tem que apresentar um plano credível e global para a Tunísia e para o Egipto - como reforçar a sociedade civil, como combater a corrupção, como ajudar na construção de instituições democráticas, como criar um sistema judicial independente e como contribuir para a construção e o desenvolvimento económicos. Não estão em causa milhões, Senhor Comissário, mas sim milhares de milhões. Julgo que será necessário avançar o mais rapidamente possível com um plano global. Em segundo lugar, o nosso Grupo manteve ontem uma vídeo-conferência com Ayman Nour, um dos principais líderes oposicionistas do Egipto, e as preocupações são várias. Em relação ao debate em curso no Egipto sobre a revisão da Constituição, posso dizer que os partidos políticos democráticos seculares não estão, de momento, envolvidos, e essa é uma mensagem a transmitir. Além disso, resolver esta situação e organizar eleições em dois meses não faz qualquer sentido, porque significa que não teremos a participação de partidos políticos normais. E há ainda a questão de ter que se escolher entre um sistema de representação proporcional ou individual. Enviei uma mensagem à Senhora Alta Representante, Catherine Ashton, solicitando-lhe que na Segunda-feira, durante os seus contactos, suscite estas três questões, fundamentais para o estabelecimento de uma sociedade verdadeiramente democrática no Egipto num futuro próximo. Penso que o Parlamento deve apoiá-la nestas três pretensões e espero que dê conta destes três elementos, destas três preocupações, aquando dos seus contactos no Egipto. Em terceiro lugar, Senhor Comissário, o processo não ficará por aqui. Somos testemunhas dos acontecimentos no Barém, no Iémen, na Argélia, na Líbia, em Marrocos e no Kuwait. Precisamos, também, agora de uma mensagem ousada por parte da Senhora Alta Representante sobre o que está a acontecer nestes países; não podemos esperar pelos acontecimentos. Precisamos também de uma comunicação clara da Comissão, e, principalmente, da Senhora Baronesa Catherine Ashton, sobre o que está a acontecer nestes países, expressando o nosso apoio às suas massas populares."@pt17
"Doamnă președintă, dl Cohn-Bendit și cu mine am criticat-o foarte mult pe doamna Ashton acum două săptămâni și văd că dl Severin și-a adaptat ușor limbajul și vorbește mai îndrăzneț. Această intervenție a fost absolut necesară acum două săptămâni, deoarece Uniunea Europeană adoptase o atitudine ambiguă. Este clar că situația din Egipt impune trei lucruri: în primul rând, Comisia trebuie să prezinte un plan credibil și global pentru Tunisia și pentru Egipt – cum să fie consolidată societatea civilă, ce trebuie făcut pentru a combate corupția, cum să susținem înființarea instituțiilor democratice, cum să creăm un sistem de justiție independent și cum să sprijinim construcția economică și dezvoltarea. Acestea sunt chestiuni care necesită nu milioane, domnule comisar, ci miliarde. Cred că trebuie să elaborați un plan global cât mai rapid posibil. În al doilea rând, ieri, grupul nostru a avut o videoconferință cu dl Dr. Ayman Nour, unul dintre liderii de frunte ai opoziției din Egipt și există un număr de îngrijorări. În toată această dezbatere din Egipt cu privire la modificarea constituției, vă pot spune că partidele politice democratice laice nu sunt implicate în acest moment, iar acesta este un mesaj important. În al doilea rând, abordarea acestor aspecte în două luni și organizarea de alegeri în două luni nu reprezintă un punct de plecare bun, deoarece înseamnă că la acestea nu vor participa partide politice normale. Apoi intervine întreaga chestiune a reprezentării proporționale sau a unui sistem individual de reprezentare în țară. Am transmis un mesaj Înaltului Reprezentant Ashton, întrebându-l dacă, în cadrul contactelor sale de luni, a ridicat aceste trei chestiuni care sunt fundamentale pentru o societate cu adevărat democratică în Egipt în viitorul apropiat. Cred că Parlamentul ar trebui s-o susțină în legătură cu aceste trei solicitări și sper că a prezentat aceste trei elemente, aceste trei preocupări, în cadrul contactelor sale în Egipt. În al treilea rând, domnule comisar, acesta nu este sfârșitul. Vedem că se întâmplă lucruri în Bahrain, în Yemen, în Algeria, în Iran, în Libia, în Maroc și în Kuweit. Avem nevoie în prezent, de asemenea, de un mesaj îndrăzneț din partea Înaltului Reprezentant cu privire la ce se întâmplă în aceste țări; nu trebuie să așteptăm până se întâmplă un număr de lucruri. Cu privire la aceste aspecte, avem nevoie, de asemenea, de o comunicare clară din partea Comisiei și în principal a doamnei Ashton, legat de ce se întâmplă în aceste țări, care să exprime sprijinul nostru pentru masele din țările respective."@ro18
"Spolu s pánom Cohnom-Benditom sme boli pred dvoma týždňami veľmi kritickí voči pani barónke Ashtonovej a vidím, že pán Severin trocha zmenil svoj prejav a vyjadruje sa odvážnejšie. Toto vystúpenie bolo absolútne nevyhnutné pred dvoma týždňami, lebo Európska únia zaujala nejednoznačný postoj. Je jasné, že situácia v Egypte si vyžaduje tri veci. Komisia musí predovšetkým predložiť dôveryhodný globálny plán pre Tunisko a Egypt – ako posilniť občiansku spoločnosť, ako bojovať proti korupcii, ako prispieť k budovaniu demokratických inštitúcií, ako vytvoriť nezávislý súdny systém a ako podporiť budovanie a rozvoj hospodárstva. Nie je to otázka miliónov, ale miliárd, pán komisár. Myslím si, že budete musieť čo najrýchlejšie predložiť globálny plán. Po druhé mala naša skupina včera videokonferenciu s pánom Aymanom Nourom, jedným z najdôležitejších opozičných lídrov v Egypte, a je tu množstvo obáv. Môžem vám povedať, že sekulárne demokratické politické strany sa zatiaľ nezúčastňujú na celej diskusii o zmene ústavy v Egypte, a to je posolstvo, ktoré treba odovzdať. Okrem toho nesmie dôjsť k tomu, že to vyriešime za dva mesiace a v priebehu dvoch mesiacov zorganizujeme voľby, pretože by to znamenalo, že sa na nich nezúčastnia normálne politické strany. Ďalej je tu otázka systému pomerného zastúpenia alebo individuálneho zastúpenia. Pani vysokej predstaviteľke Ashtonovej som poslal správu so žiadosťou, aby na pondelkových rokovaniach otvorila tieto tri otázky, ktoré sú zásadné pre skutočnú demokratickú spoločnosť v Egypte v blízkej budúcnosti. Myslím si, že Parlament by ju mal v týchto troch požiadavkách podporiť, a dúfam, že na rokovaniach v Egypte vyjadrila tieto tri veci, tieto tri obavy. Po tretie to nie je koniec. Vidíme, čo sa deje v Bahrajne, v Jemene, v Alžírsku, v Iráne, v Líbyi, v Maroku a v Kuvajte. Teraz potrebujeme aj odvážne posolstvo zo strany vysokej predstaviteľky v súvislosti s udalosťami v týchto krajinách. Nemali by sme čakať, kým sa stanú niektoré veci. V týchto záležitostiach je potrebná aj jasná komunikácia zo strany Komisie a najmä pani barónky Ashtonovej, pokiaľ ide o udalosti v týchto krajinách, s vyjadrením podpory ľuďom v týchto krajinách."@sk19
"Madam President, Mr Cohn-Bendit and myself we were very critical of Baroness Ashton two weeks ago, and I see that Mr Severin has adapted his language slightly and is speaking more boldly. This intervention was absolutely necessary two weeks ago because the European Union had taken a wishy-washy attitude. It is clear that the situation in Egypt demands three things: first of all, the Commission has to come forward with a credible and global plan for Tunisia and for Egypt – how to strengthen civil society, what to do to fight corruption, how to help in building democratic institutions, how to create an independent justice system and how to help economic construction and development. These are questions not of millions, Commissioner, but of billions. I think you will have to come forward as fast as possible with a global plan. Secondly, yesterday our group had a videoconference with Dr Ayman Nour, one of the leading opposition leaders in Egypt, and there are a number of concerns. In all this debate in Egypt on the change of the constitution, I can tell you that the secular democratic political parties are not involved for the moment and that is a message to give. Secondly, to deal with this in two months and to organise elections in two months is a non-starter, because it means that we will not have normal political parties there participating in this. Then there is the whole question of the proportional representation or an individual representation system there. I sent a message to High Representative Ashton to ask that, in her contacts on Monday, she raise these three questions that are fundamental for a real democratic society in Egypt in the near future. I think that Parliament should back her in these three claims and hope that she expressed these three elements, these three concerns, in her contacts in Egypt. Thirdly, Commissioner, this is not the end. We see things happening in Bahrain, in Yemen, in Algeria, in Iran, in Libya, in Morocco and in Kuwait. What we also need now is a bold message from the High Representative on what is happening in these countries; we should not wait until a number of things have happened. On these issues we also need a clear communication from the Commission, and mainly from Baroness Ashton, on what is happening in these countries, expressing our support for the masses in those countries."@sl20
"Fru talman! Daniel Cohn-Bendit och jag var mycket kritiska mot Catherine Ashton för två veckor sedan, och jag hör att Adrian Severin har anpassat sitt sätt att uttrycka sig en aning och nu är djärvare. Detta ingripande var absolut nödvändigt för två veckor sedan, eftersom EU hade en vacklande hållning. Det står klart att situationen i Egypten kräver tre saker: för det första måste kommissionen lägga fram en trovärdig och övergripande plan för Tunisien och Egypten – hur det civila samhället ska stärkas, hur korruptionen ska bekämpas, hur vi kan bidra till att bygga upp demokratiska institutioner, hur ett oberoende rättssystem kan upprättas och hur vi kan stödja den ekonomiska uppbyggnaden och utvecklingen. Detta kommer inte att kosta miljoner, utan miljarder. Kommissionen måste så snart som möjligt lägga fram en övergripande plan. För det andra höll vår grupp i går en videokonferens med dr Ayman Nour, en av de främsta oppositionsledarna i Egypten, och det finns flera orosmoment. De sekulära och demokratiska politiska partierna i Egypten är för närvarande inte delaktiga i debatten om författningsändringen, vilket måste framhållas. Att ta itu med detta på två månader och organisera val om två månader är dessutom dödsdömt, eftersom det betyder att inga normala politiska partier skulle delta i valet. Sedan har vi hela frågan om man ska ha ett proportionellt valsystem eller ett majoritärt valsystem i Egypten. Jag skickade ett meddelande till Catherine Ashton där jag uppmanade henne att på måndag ta upp dessa tre frågor, som är grundläggande för ett verkligt demokratiskt samhälle i Egypten under den närmaste framtiden. Parlamentet bör stödja henne i dessa tre krav med förhoppningen att hon tar upp dessa tre saker, dessa tre orosmoment, vid besöket i Egypten. För det tredje är detta inte slutet. Det händer saker i Bahrain, Jemen, Algeriet, Iran, Libyen, Marocko och Kuwait. Nu måste den höga representanten även göra ett kraftfullt uttalande om händelseutvecklingen i dessa länder. Vi får inte vänta för att se hur det går. I dessa frågor behöver vi även ett tydligt meddelande från kommissionen, framför allt Catherine Ashton, om händelseutvecklingen i dessa länder, med ett uttalat stöd för dessa länders folk."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ayman Nour"13
"Guy Verhofstadt,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph