Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-16-Speech-3-413-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110216.15.3-413-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the main reasons for food inflation have been rising global commodity prices, soaring energy prices and volatility within the marketplace, and there is no doubt that the consumer is suffering. It is, however, the agricultural industry which has been dealing with this for some time, as well as rising feed prices and rising fertiliser prices. Profit margins have been reduced and many farmers, especially those in the intensive sectors, face financial ruin. I would ask Parliament today to consider the consequences if we did not have support for farmers from the common agricultural policy. What would we be paying for food in that financial climate? I would also urge Parliament to consider very strong support for the common agricultural policy in the very important debates that are coming up. It is important that we have a policy that will support farmers and ensure adequate food supply at a fair price. I would also say that fairness is absolutely essential, and in fairness we need transparency within the food supply chain. This will only come, particularly in the United Kingdom, if we have a supermarket ombudsman."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, hlavními důvody potravinové inflace jsou rostoucí světové ceny komodit, prudce stoupající ceny za energii a kolísání trhu, a není pochyb o tom, že tím trpí spotřebitelé. Je to však zemědělství, které se už nějakou dobu snaží čelit tomuto problému, stejně jako rostoucím cenám krmiv a hnojiv. Obchodní zisky byly omezeny a mnoho zemědělců, především těch v intenzivních odvětvích, čelí finančnímu krachu. Chtěla bych dnes požádat Parlament, aby zvážil následky toho, jestliže zemědělce prostřednictvím společné zemědělské politiky nepodpoříme. Kolik bychom v takovém finančním prostředí za potraviny platili? Zároveň Parlament naléhavě žádám, aby v důležitých rozpravách, které budou následovat, zvážil velmi silnou podporu společné zemědělské politiky. Je potřeba, abychom měli politiku, která bude pomáhat zemědělcům a zaručí odpovídající dodávky potravin za spravedlivé ceny. Také bych chtěla říci, že naprosto zásadní roli má spravedlnost, a pro tu potřebujeme transparentní potravinový řetězec. Toho bude možné dosáhnout – zejména ve Spojeném království – jedině tehdy, jestliže bude existovat úřad ombudsmana pro supermarkety."@cs1
"Fru formand! De vigtigste årsager til fødevareinflation har været stigende globale råvarepriser, kraftigt stigende energipriser og udsving på markedet, og der er ingen tvivl om, at forbrugerne lider. Det er imidlertid landbruget, der har skullet håndtere dette i et stykke tid sammen med stigende foderpriser og stigende priser på gødning. Overskudsgraden er blevet begrænset, og mange landmænd, især inden for intensive sektorer, står over for økonomisk ruin. Jeg vil gerne bede Parlamentet i dag overveje konsekvenserne, hvis vi ikke havde støtte til landmænd fra den fælles landbrugspolitik. Hvad ville vi betale for fødevarer i dette økonomiske klima? Jeg vil også opfordre Parlamentet til at overveje omfattende støtte til den fælles landbrugspolitik ved de kommende meget vigtige forhandlinger. Det er vigtigt, at vi har en politik for støtte til landmændene, der sikrer en tilstrækkelig fødevareforsyning til en rimelig pris. Jeg vil også gerne sige, at det er helt centralt at være fair, og i den forbindelse har vi brug for gennemsigtighed i fødevareforsyningskæden. Dette får vi kun, især i Det Forenede Kongerige, hvis vi har en supermarkedsombudsmand."@da2
"Frau Präsidentin! Die Hauptgründe der Nahrungsmittelinflation waren der weltweite Anstieg der Rohstoffpreise, in die Höhe schnellende Energiepreise und die Preisschwankungen auf dem Markt, und es gibt keinen Zweifel, dass der Verbraucher darunter leidet. Dennoch ist es der Landwirtschaftssektor, der sich seit einiger Zeit mit diesen Problemen sowie mit steigenden Futter- und Düngerpreisen befassen muss. Die Gewinnmargen haben sich verkleinert, und viele Landwirte, insbesondere diejenigen, die in der intensiven Landwirtschaft tätig sind, stehen vor dem finanziellen Ruin. Ich möchte das Parlament heute bitten, zu bedenken, welche Konsequenzen es hätte, wenn wir die Landwirte im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik nicht unterstützen würden. Was würden wir bei diesem Finanzklima für Nahrungsmittel bezahlen? Außerdem möchte ich das Parlament dringend ersuchen, bei den kommenden äußerst wichtigen Debatten eine sehr starke Unterstützung der Gemeinsamen Agrarpolitik in Betracht zu ziehen. Es ist wichtig, eine Politik zu haben, die die Landwirte unterstützt und ein ausreichendes Nahrungsmittelangebot zu einem angemessenen Preis gewährleistet. Ich möchte auch sagen, dass Gerechtigkeit absolut unentbehrlich ist, und für Gerechtigkeit brauchen wir Transparenz in der Lebensmittelversorgungskette. Dies wird, besonders im Vereinigten Königreich, nur möglich sein, wenn wir eine Supermarkt-Schiedsstelle einrichten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τα βασικά αίτια του πληθωρισμού των τροφίμων είναι η παγκόσμια αύξηση των τιμών των βασικών αγαθών, η τεράστια αύξηση των τιμών ενέργειας και η αστάθεια των τιμών στο εσωτερικό της αγοράς, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι καταναλωτές υποφέρουν. Είναι, ωστόσο, ο γεωργικός κλάδος που έρχεται αντιμέτωπος με αυτό εδώ και αρκετό καιρό, όπως και με τις αυξανόμενες τιμές των ζωοτροφών και των λιπασμάτων. Τα περιθώρια κέρδους έχουν μειωθεί και πολλοί αγρότες, ιδίως εκείνοι που δραστηριοποιούνται στους κλάδους εντατικής καλλιέργειας, έρχονται αντιμέτωποι με το φάσμα της οικονομικής καταστροφής. Θα ήθελα να ζητήσω σήμερα από το Κοινοβούλιο να εξετάσει τις συνέπειες στην περίπτωση που δεν παράσχουμε υποστήριξη προς τους αγρότες μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής. Τι ποσά θα καταβάλαμε για τρόφιμα σε αυτό το χρηματοοικονομικό κλίμα; Θα ήθελα επίσης να παροτρύνω το Κοινοβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής μεγάλης υποστήριξης για την κοινή γεωργική πολιτική κατά τις πολύ σημαντικές συζητήσεις που επίκεινται. Είναι σημαντικό να έχουμε μια πολιτική που θα υποστηρίζει τους αγρότες και θα εξασφαλίζει επαρκή εφοδιασμό με τρόφιμα σε δίκαιες τιμές. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η δικαιοσύνη είναι απολύτως απαραίτητη, και ότι για να έχουμε δικαιοσύνη χρειαζόμαστε διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού με τρόφιμα. Αυτό θα επιτευχθεί, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνον εάν αποκτήσουμε διαμεσολαβητή για τα σουπερμάρκετ."@el10
"Señora Presidenta, la inflación de los alimentos se ha producido principalmente por la subida de los precios mundiales de los productos básicos, por la fuerte subida de los precios de la energía y por la volatilidad del mercado, y, sin duda, el consumidor se está viendo afectado. Sin embargo, es el sector agrícola el que ha estado afrontando todo esto durante algún tiempo, además de la subida del precio de los piensos y los fertilizantes. Se han reducido los márgenes de beneficio y muchos agricultores, especialmente los de los sectores de la agricultura intensiva, se enfrentan a la ruina económica. Quiero pedir al Parlamento, hoy, que considere cuáles habrían sido las consecuencias si no hubiéramos apoyado a los agricultores a través de la política agrícola común. ¿Cuánto pagaríamos por los alimentos en ese clima financiero? Asimismo, quiero instar al Parlamento a que consideré apoyar firmemente la política agrícola común en los importantísimos debates que están surgiendo. Es importante que tengamos una política que apoye a los agricultores y garantice un suministro de alimentos adecuado a un precio justo. Quiero también decir que la justicia es absolutamente esencial, y para ser justos necesitamos transparencia dentro de la cadena de suministro de alimentos. Dicha transparencia solo se producirá, especialmente en el Reino Unido, si tenemos un Defensor del Pueblo para los supermercados."@es21
"Austatud juhataja! Peamised toiduainete inflatsiooni põhjused on olnud ülemaailmne põhitarbeainete hinnatõus, järsult tõusnud energiahind ja ebastabiilsus turul ning ei ole kahtlust selles, et tarbija kannatab. Põllumajandustööstus on siiski sellega mõnda aega tegelema pidanud, nagu ka tõusvate sööda- ja väetisehindadega. Kulumarginaalid on vähenenud ja paljud põllumajandustootjad, eelkõige mahukates sektorites, seisavad silmitsi finantshävinguga. Paluksin täna parlamendil mõelda sügavalt järele, millised oleksid tagajärjed, kui meil ei oleks toetust põllumajandustootjatele ühisest põllumajanduspoliitikast. Palju maksaksime toiduainete eest selles finantskliimas? Samuti palun parlamendil tungivalt kaaluda väga tugevat toetust ühisele põllumajanduspoliitikale eelolevates väga olulistes aruteludes. On oluline, et meil on poliitika, mis toetab põllumajandustootjaid ja tagab piisava toiduainete varu õiglase hinnaga. Ütleksin ka seda, et õiglus on hädavajalik ning õigupoolest vajame läbipaistvust toiduainete tarveahelas. See juhtub alles siis, eriti Ühendkuningriigis, kui meil on ostukeskuste ombudsman."@et5
"Arvoisa puhemies, elintarvikkeiden inflaation suurimpia syitä ovat olleet perushyödykkeiden hintojen maailmanlaajuiset nousut, huimasti nousseet energiahinnat ja hintavaihtelut markkina-alueen sisällä, eikä ole epäillystäkään siitä, että niistä kärsivät kuluttajat. Juuri maatalousteollisuus on yrittänyt selvitä tästä jo jonkin aikaa, samoin kuin elintarvikkeiden ja lannoitteiden hintojen noususta. Voittomarginaalit ovat pienentyneet, ja monet viljelijät erityisesti tehotuotantoaloilla joutuvat tekemään konkurssin. Pyytäisin parlamenttia pohtimaan tänään, mitä seurauksia syntyy, jos maanviljelijöitä ei tueta yhteisellä maatalouspolitiikalla. Mitä me maksaisimme elintarvikkeista tällaisessa taloudellisessa tilanteessa? Kehotan parlamenttia myös harkitsemaan hyvin voimakasta tukea yhteiselle maatalouspolitiikalle tulevissa hyvin tärkeissä keskusteluissa. On tärkeää, että politiikkamme tukee maanviljelijöitä ja varmistaa riittävän elintarviketuotannon oikeudenmukaiseen hintaan. Olen myös sitä mieltä, että oikeudenmukaisuus on ehdottoman välttämätöntä, ja sitä varten tarvitaan avoimuutta elintarviketuotantoketjussa. Tämä toteutuu varsinkin Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain, jos meillä valintamyymäläasiamies."@fi7
"Madame la Présidente, les principales raisons de l’inflation des prix des denrées alimentaires ont été l’augmentation des prix des produits de base, la montée en flèche des prix de l’énergie et la volatilité sur les marchés, et il ne fait aucun doute que le consommateur souffre. Néanmoins, c’est l’agro-industrie qui doit faire face à la situation, de même qu’à l’augmentation des aliments pour animaux et des engrais. Les marges bénéficiaires se sont réduites et nombre d’exploitants, notamment ceux des secteurs intensifs, sont menacés de faillite. Je voudrais demander au Parlement d’examiner ce qu’il se serait passé si nous n’avions pas soutenu les agriculteurs au moyen de la politique agricole commune. Combien paierions-nous les denrées alimentaires dans ce climat financier? Je voudrais également demander au Parlement d’examiner la possibilité de soutenir résolument la politique agricole commune au cours des débats très importants qui s’annoncent. Il importe que nous ayons une politique qui soutienne les agriculteurs et garantisse un approvisionnement alimentaire adéquat à un prix correct. Je voudrais également dire que l’équité est absolument essentielle, et pour ce faire, nous avons besoin de transparence au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Cela ne se fera, particulièrement au Royaume-Uni, que si nous nous dotons d’un médiateur du secteur des supermarchés."@fr8
"Elnök asszony! Az élelmiszerárak inflációjának alapvető oka a globális árupiaci áremelkedés, a szárnyaló energiaárak és a piaci volatilitás, és nem kétséges, hogy ezt a fogyasztók szenvedik meg. Ám ez a probléma jó ideje már a mezőgazdasági ágazatra hárul, az emelkedő takarmányárakkal és az emelkedő műtrágyaárakkal együtt. A haszonkulcsok csökkentek és sok termelőnek pénzügyi katasztrófával kell számolnia, különösen azoknak, akik az intenzív ágazatokban dolgoznak. Ma arra kérem a Parlamentet, hogy mérlegelje, mi lenne annak a következménye, ha nem támogatnánk a termelőket a közös agrárpolitika alapján. Mennyit fizetnénk az élelmiszerért ebben a pénzügyi helyzetben? Azt is sürgetem, hogy a Parlament mérlegelje a közös agrárpolitika rendkívül erőteljes támogatását az elkövetkezendő nagyon fontos viták során. Mindenképpen olyan politikával kell rendelkeznünk, amely támogatja a termelőket és gondoskodik a megfelelő élelmiszerellátásról, méltányos áron. Azt is elmondanám, hogy a méltányosság teljességgel elengedhetetlen, és ezzel a méltányossággal átláthatóságra is szükségünk van az élelmiszer-ellátási láncon belül. Ez csak akkor fog bekövetkezni, különösen az Egyesült Királyságban, ha lesz szupermarketügyi ombudsmanunk."@hu11
"Signora Presidente, le principali cause dell’inflazione alimentare risiedono nell’aumento dei prezzi delle materie prime, nell’impennata dei prezzi dell’energia e nella volatilità del mercato: non vi è dubbio che il consumatore ne stia subendo le conseguenze. Da qualche tempo però è l’industria agricola a dover fronteggiare tale situazione, alla luce dell’aumento dei prezzi di mangimi e fertilizzanti. I margini di profitto si sono ridotti soprattutto nei settori intensivi e molti agricoltori sono sull’orlo della rovina finanziaria. Vorrei che oggi il Parlamento valutasse quali sarebbero state le conseguenze se non avessimo aiutato gli agricoltori con la PAC. Quanto pagheremmo i generi alimentari in questo clima finanziario? Vorrei inoltre sollecitare il Parlamento a prendere in considerazione un sostegno massiccio alla PAC nelle importantissime discussioni che seguiranno. È importante disporre di una politica che sostenga gli agricoltori e garantisca l’approvvigionamento alimentare a un prezzo equo. Vorrei anche dire che l’equità è assolutamente essenziale e che per l’equità c’è bisogno di trasparenza all’interno della catena di approvvigionamento alimentare. Ciò avverrà, soprattutto nel Regno Unito solo se disporremo di un difensore civico presso i supermercati."@it12
"Ponia pirmininke, pagrindinės maisto infliacijos priežastys – augančios pasaulinės prekių kainos, sparčiai kylančios energijos kainos ir nestabilumas rinkose, ir, be abejo, dėl to nukenčia vartotojas. Deja, kurį laiką su visu tuo susiduria ir žemės ūkio pramonė, kuri kenčia ir dėl kylančių pašarų bei trąšų kainų. Pelno maržos sumažėjo ir daugeliui ūkininkų, ypač veikiančių intensyvios žemdirbystės sektoriuose, gresia finansinis žlugimas. Prašyčiau Parlamentą, jeigu jau nepalaikėme ūkininkų savo bendrą žemės ūkio politika, nors dabar apsvarstyti padarinius. Kiek mokėsime už maisto produktus tokiomis finansinėmis sąlygomis? Taip pat primygtinai raginčiau Parlamentą apsvarstyti labai didelę paramą bendrai žemės ūkio politikai per artėjančias itin svarbias diskusijas dėl šios politikos. Svarbu suformuoti politiką, kuri palaikytų ūkininkus ir užtikrintų patikimą apsirūpinimą maistu priimtinomis kainomis. Taip pat norėčiau pasakyti, kad, žinoma, būtinas sąžiningumas, o sąžiningai elgdamiesi turime užtikrinti skaidrumą visoje maisto tiekimo grandinėje. Tai pasieksime tik tuo atveju, ypač Jungtinėje Karalystėje, jeigu įsteigsime prekybos centrų ombudsmeno pareigybę."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, galvenie pārtikas cenu inflācijas iemesli ir preču cenu pieaugums pasaulē, strauji pieaugošās energoresursu cenas un nepastāvība tirgū, un no tā neapšaubāmi cieš patērētāji. Tomēr jau kādu laiku šis jautājums, kā arī lopbarības cenu pieauguma un mēslošanas līdzekļu cenu pieauguma jautājums, tiek risināts lauksaimniecības nozarē. Peļņas normas ir tikušas samazinātas un daudzi lauksaimnieki, jo īpaši tie, kas darbojas intensīvās lauksaimniecības nozarēs, ir finansiālas katastrofas priekšā. Šodien vēlos lūgt Parlamentu apsvērt sekas gadījumā, ja lauksaimniekiem netiek piešķirts atbalsts no kopējās lauksaimniecības politikas līdzekļiem. Cik gan mēs maksātu par pārtiku šādos finansiālos apstākļos? Vēlos arī aicināt Parlamentu apsvērt stingra atbalsta piešķiršanu kopējai lauksaimniecības politikai gaidāmajās ārkārtīgi svarīgajās debatēs. Ir svarīgi, lai mēs ar savu politiku atbalstītu lauksaimniekus un nodrošinātu apgādi ar pārtiku pietiekamā apmērā un par godīgu cenu. Jāsaka, ka godīgums ir ārkārtīgi būtisks, un šim godīgumam jābūt pārredzamam visas pārtikas apgādes ķēdes ietvaros. Tas būs iespējams, jo īpaši Apvienotajā Karalistē, tikai tad, kad būsim ieviesuši lielveikalu ombudu."@lv13
"Madam President, the main reasons for food inflation have been rising global commodity prices, soaring energy prices and volatility within the marketplace, and there is no doubt that the consumer is suffering. It is, however, the agricultural industry which has been dealing with this for some time, as well as rising feed prices and rising fertiliser prices. Profit margins have been reduced and many farmers, especially those in the intensive sectors, face financial ruin. I would ask Parliament today to consider the consequences if we did not have support for farmers from the common agricultural policy. What would we be paying for food in that financial climate? I would also urge Parliament to consider very strong support for the common agricultural policy in the very important debates that are coming up. It is important that we have a policy that will support farmers and ensure adequate food supply at a fair price. I would also say that fairness is absolutely essential, and in fairness we need transparency within the food supply chain. This will only come, particularly in the United Kingdom, if we have a supermarket ombudsman."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de hoofdoorzaken van de inflatie van de voedselprijzen zijn mondiaal stijgende prijzen voor grondstoffen, uit de pan rijzende energieprijzen en volatiliteit binnen de markt, en er bestaat geen twijfel over dat de consument hieronder lijdt. Het is echter de landbouwsector die hier al langer mee te maken heeft, evenals met stijgende voederprijzen en stijgende prijzen voor kunstmest. De winstmarges zijn verminderd en vele boeren, in het bijzonder degenen uit de intensieve sectoren, staan op het randje van de economische ondergang. Ik zou het Parlement vandaag willen vragen om te bedenken wat de gevolgen zouden zijn wanneer er geen ondersteuning voor de boeren vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid zou bestaan. Wat zouden we in dat financiële klimaat voor voedsel betalen? Ik zou er ook bij het Parlement op willen aandringen dat het in de belangrijke debatten die voor de deur staan nadenkt over zeer krachtige steun voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het is belangrijk dat we een beleid hebben dat de boeren ondersteunt en dat voor adequate voedselvoorziening tegen een redelijke prijs zorgt. Ik zou ook willen zeggen dat redelijkheid absoluut wezenlijk is, en dat er in alle redelijkheid transparantie nodig is binnen de voedselvoorzieningsketen. Dit zal alleen gebeuren, met name in het Verenigd Koninkrijk, wanneer we een ombudsman voor de supermarkt krijgen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Głównym powodem inflacji cen żywności są rosnące ceny towarów na świecie, rosnące ceny energii i wahania cen na rynku. Bez wątpienia odczuwa to konsument. Jednak to rolnictwo zmaga się z tym problemem od dłuższego czasu, podobnie jak z rosnącymi cenami pasz i nawozów. Marże zysku zostały zmniejszone i wielu rolników, zwłaszcza tych w sektorach intensywnych, stoi w obliczu bankructwa. Proszę dziś Parlament, by zastanowił się nad tym, co by było, gdyby rolnicy nie otrzymywali wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej. Ile płacilibyśmy za żywność w takiej sytuacji finansowej? Nakłaniam też Parlament, by rozważył mocne poparcie dla wspólnej polityki rolnej w nadchodzących ważnych debatach. Musimy mieć politykę wspierającą rolników i zapewniającą adekwatną podaż żywności po uczciwych cenach. Uczciwość jest niezbędna, a w celu jej zapewnienia potrzebna nam przejrzystość wzdłuż całego łańcucha dostaw żywności. Jest to możliwe tylko wtedy, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdy ma się rzecznika supermarketów."@pl16
"Senhora Presidente, os principais motivos da inflação dos bens alimentares foram o aumento dos preços dos produtos agrícolas de base a nível mundial, o aumento dos preços da energia e a volatilidade do mercado, e não há dúvida de que o consumidor está a sofrer as consequências. Todavia, é o sector agrícola que há algum tempo está confrontado com esta situação, além do aumento dos preços das rações e dos fertilizantes. As margens de lucro foram reduzidas e muitos agricultores, especialmente os dos sectores intensivos, enfrentam a ruína financeira. Eu pediria hoje ao Parlamento que pensasse no que aconteceria se não tivéssemos apoio aos agricultores através da política agrícola comum. Quanto pagaríamos pelos bens alimentares num clima financeiro dessa natureza? Eu solicitaria também ao Parlamento que estudasse um apoio bastante forte à política agrícola comum nos debates muito importantes que se aproximam. É importante termos uma política que apoie os agricultores e assegure um abastecimento alimentar adequado a um preço justo. A equidade é também absolutamente essencial, e para a equidade necessitamos de transparência na cadeia de abastecimento alimentar. Ela apenas será possível, particularmente no Reino Unido, se tivermos um provedor para os supermercados."@pt17
"Doamnă președintă, principalele cauze ale inflației alimentare sunt creșterea prețurilor produselor de bază la nivel mondial, creșterea prețurilor la energie și volatilitatea pieței și, fără îndoială, consumatorul are de suferit. Cu toate acestea, sectorul agricol este cel care se confruntă cu această problemă de ceva timp, dar și cu creșterea prețurilor la furaje și la îngrășăminte. Marjele de profit s-au redus și mulți agricultori, în special cei din sectoarele intensive, sunt aproape ruinați. Aș solicita astăzi Parlamentului să analizeze care ar fi consecințele dacă nu ar exista ajutoarele acordate agricultorilor în temeiul politicii agricole comune. Cât am plăti pentru alimente într-un astfel de climat financiar? De asemenea, aș îndemna Parlamentul să aibă în vedere sprijinirea foarte fermă a politicii agricole comune în dezbaterile foarte importante care vor urma. Este important să avem o politică ce îi susține pe agricultori și asigură o aprovizionare adecvată cu alimente la prețuri echitabile. Aș adăuga că echitatea este absolut esențială și în echitate avem nevoie de transparență în lanțul de aprovizionare cu alimente. Aceasta va exista, mai ales în Regatul Unit, doar dacă va exista un ombudsman al pieței."@ro18
"Hlavnými dôvodmi inflácie v odvetví potravín sú rastúce globálne ceny komodít, prudko rastúce ceny energií a kolísanie cien na trhu a niet pochýb o tom, že tým trpí spotrebiteľ. Odvetvie poľnohospodárstva s tým však už istý čas bojuje, ako aj s nárastom cien krmív a nárastom cien hnojív. Marže sa znížili a mnohým poľnohospodárom, najmä tým v náročných odvetviach, hrozí finančný krach. Chcela by som dnes požiadať Parlament, aby zvážil následky toho, že nebudeme mať podporu pre poľnohospodárov zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. Koľko zaplatíme za potraviny v tejto finančnej klíme? Nalieham tiež na Parlament, aby zvážil veľmi silnú podporu spoločnej poľnohospodárskej politiky vo veľmi dôležitých budúcich rozpravách. Je dôležité, aby sme mali politiku, ktorá podporí poľnohospodárov a zaistí primerané dodávky potravín za spravodlivú cenu. Chcem tiež povedať, že spravodlivosť je úplne kľúčová a pokiaľ ide o spravodlivosť, potrebujeme transparentnosť v rámci potravinového reťazca. V Spojenom kráľovstve sa to podarí naplniť iba v tom prípade, ak budeme mať ombudsmana pre supermarkety."@sk19
"Madam President, the main reasons for food inflation have been rising global commodity prices, soaring energy prices and volatility within the marketplace, and there is no doubt that the consumer is suffering. It is, however, the agricultural industry which has been dealing with this for some time, as well as rising feed prices and rising fertiliser prices. Profit margins have been reduced and many farmers, especially those in the intensive sectors, face financial ruin. I would ask Parliament today to consider the consequences if we did not have support for farmers from the common agricultural policy. What would we be paying for food in that financial climate? I would also urge Parliament to consider very strong support for the common agricultural policy in the very important debates that are coming up. It is important that we have a policy that will support farmers and ensure adequate food supply at a fair price. I would also say that fairness is absolutely essential, and in fairness we need transparency within the food supply chain. This will only come, particularly in the United Kingdom, if we have a supermarket ombudsman."@sl20
"Fru talman! De främsta orsakerna till inflationen i livsmedelspriserna har varit stigande globala råvarupriser, starkt ökande energipriser och volatilitet på marknaden, och det råder inget tvivel om att konsumenterna blir lidande. Dock är det jordbruket som har drabbats av detta under en period, liksom av stigande priser på foder och gödningsmedel. Vinstmarginalerna har minskat, och många jordbrukare, särskilt i de intensiva sektorerna, står inför ekonomisk ruin. Jag vill i dag be parlamentet att tänka över vilka konsekvenserna skulle bli om vi inte hade ett stöd till jordbrukarna genom den gemensamma jordbrukspolitiken. Vad skulle vi betala för maten i ett sådant ekonomiskt klimat? Jag skulle också vilja uppmana parlamentet att överväga att ge ett mycket starkt stöd till den gemensamma jordbrukspolitiken i de mycket viktiga kommande debatterna. Det är viktigt att vi har en politik som ger jordbrukarna stöd och säkerställer en tillräcklig tillgång på livsmedel till rimliga priser. Jag vill också säga att rättvisan är helt grundläggande, och för rättvisans skull behöver vi insyn i livsmedelskedjan. Detta kommer bara att bli verklighet, särskilt i Storbritannien, om vi har en ombudsman för livsmedelshandeln."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI ). -"18,20,15,1,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph