Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-16-Speech-3-408-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110216.15.3-408-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Madam President, it is welcome that we are actually discussing agriculture and food issues in the middle of the session on a Wednesday afternoon rather than at midnight. I very much welcome that. One of the reasons is that the massive volatility that we are witnessing today in food prices has at long last acted as a wake-up call to politicians across Europe. Over the last 30 years, we have all become complacent as food prices declined year after year after year in real terms. Food has never been cheaper than it has been in the last few years. We have come to expect our supermarket shelves to be overloaded and groaning with food 24 hours a day. Too much food was thought to be the problem. That dominated the debate up until 2007, rather than the problem being too little. The recent price spikes are a turning point, a sign that the days of plenty may be drawing to a close. Our current agricultural production model has been based on cheap energy, an abundance of land and plentiful supplies of water. That model cannot meet the challenges we face in the future. A rising population to 9 billion, growing demand from developing countries and the impact of climate change. As Professor John Beddington, the UK’s Chief Scientific Officer, recently predicted, unless we take action we face a perfect storm of scarce energy supplies, scarcity of water and food shortages. We need to act now and build a new agricultural model. Europe needs to take the lead and the reform of the common agricultural policy gives us the opportunity to map out a sustainable food production system that can meet that huge demand in world food supplies that is going to be needed in the future."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Paní předsedající, je pěkné, že o záležitostech zemědělství a potravin diskutujeme uprostřed zasedání ve středu odpoledne a ne o půlnoci. Velice mě to těší. Jedním z důvodů je, že masivní kolísání cen potravin, jehož jsme v současnosti svědky, nakonec zafungovalo jako budíček pro politiky v celé Evropě. Během posledních 30 let jsme se nechali ukolébat, neboť ceny potravin v reálném vyjádření rok od roku klesaly. Potraviny nikdy nebyly levnější než v posledních několika letech. Zvykli jsme si na to, že regály v našich supermarketech jsou přetížené a 24 hodin denně se prohýbají pod potravinami. Problémem se zdálo být to, že potravin je příliš mnoho. Právě to bylo až do roku 2007 předmětem diskuzí, nikoli jejich nedostatek. V současnosti vyhrocené ceny potravin představují zlomový bod, znamení toho, že dny hojnosti se blíží ke svému konci. Náš nynější model zemědělské produkce je založený na levné energii, velkém množství půdy a bohatých zásobách vody. Tento model nemůže obstát tváří v tvář výzvám, které nás v budoucnu čekají: rostoucí počet obyvatel, který může dosáhnout až9 miliard, rostoucí poptávka ze strany rozvojových zemí a dopad změny klimatu. Jak předpovídá profesor John Beddington, hlavní vědecký poradce vlády Spojeného království, jestliže nezačneme jednat, čeká nás bouřlivé období poznamenané omezenými dodávkami energie a nedostatkem vody a potravin. Hned teď musíme začít jednat a vytvářet nový zemědělský model. Evropa musí jít v čele; reforma společné zemědělské politiky nám dává příležitost vyzkoušet udržitelný systém produkce, schopný pokrýt obrovskou poptávku po světových dodávkách potravin, kterou bude v budoucnu třeba uspokojit."@cs1
". Fru formand! Det er glædeligt, at vi rent faktisk diskuterer landbrugs- og fødevarespørgsmål midt på dagen en onsdag eftermiddag i stedet for ved midnatstid. Det er jeg meget glad for. En af grundene er, at de massive udsving, som vi er vidne til i fødevarepriserne i dag, endelig har vækket politikere over hele Europa. I løbet af de seneste 30 år har vi simpelthen vænnet os til, at fødevarepriserne faldt år efter år efter år i faste priser. Fødevarer har aldrig været billigere end i de seneste par år. Vi forventer efterhånden, at hylderne i supermarkedet bugner af fødevarer 24 timer i døgnet. Man mente, at for mange fødevarer var problemet. Det dominerede debatten frem til 2007, snarere end at problemerne var for få. Prisrekorderne for nylig er et vendepunkt, et tegn på, at overflødighedshornets dage er ved at være talte. Vores nuværende model for landbrugsproduktion har været baseret på billig energi, en overflod af jord og rigelige vandressourcer. Den model kan ikke løse de udfordringer, vi står over for i fremtiden. Et befolkningstal, der stiger til 9 mia., stigende efterspørgsel fra udviklingslandene og virkningerne af klimaændringerne. Som professor John Beddington, den britiske regerings videnskabelige chefrådgiver, forudsagde for nylig, at medmindre vi griber til handling, står vi over for en perfekt storm med knappe energiforsyninger, knaphed på vand og fødevaremangel. Vi skal handle nu og opbygge en ny landbrugsmodel. Europa skal gå i spidsen, og reformen af den fælles landbrugspolitik giver os mulighed for at kortlægge et bæredygtigt fødevareproduktionssystem, der kan opfylde den kolossale efterspørgsel inden for verdens fødevareforsyning, der tegner sig for fremtiden."@da2
". Frau Präsidentin! Es ist sehr zu begrüßen, dass wir tatsächlich Landwirtschafts- und Nahrungsmittelfragen inmitten einer Sitzung an einem Mittwochnachmittag diskutieren und nicht mitten in der Nacht. Ich begrüße dies außerordentlich. Einer der Gründe hierfür besteht darin, dass die massiven Nahrungsmittel-Preisschwankungen, die wir derzeit erleben, schließlich doch noch als Weckruf für die Politiker in ganz Europa gedient haben. Während der letzten 30 Jahre sind wir alle selbstgerecht geworden, da die Nahrungsmittelpreise Jahr auf Jahr auf Jahr real abgenommen haben. Noch nie waren Nahrungsmittel so billig wie in den letzten paar Jahren. Wir sind an dem Punkt angekommen, dass wir davon ausgehen, 24 Stunden am Tag überladene und vor Nahrungsmitteln berstende Supermarktregale zu haben. Zu viele Nahrungsmittel schienen das Problem zu sein. Diese Ansicht und weniger das Problem zu weniger Nahrungsmittel herrschte bis 2007 in dieser Debatte vor. Die jüngsten Preisspitzen stellen einen Wendepunkt dar, ein Anzeichen dafür, dass die Zeit des Überflusses zu Ende gehen könnte. Unser gegenwärtiges Modell landwirtschaftlicher Produktion stützt sich auf billige Energie, eine Fülle an Land und reichliche Wasservorräte. Dieses Modell kann den Herausforderungen, denen wir in Zukunft gegenüberstehen, nicht standhalten: einer Weltbevölkerung von bald 9 Milliarden Menschen, der steigenden Nachfrage der Entwicklungsländer und den Auswirkungen des Klimawandels. Wie Professor John Beddington, der wissenschaftliche Berater der britischen Regierung, kürzlich vorausgesagt hat, werden wir, wenn nichts unternommen wird, knappe Energiequellen, Wassermangel und Nahrungsmittelknappheit auf einmal erleben. Wir müssen jetzt handeln und ein neues Landwirtschaftsmodell entwickeln. Europa muss die Führung übernehmen und die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik gibt uns die Gelegenheit, ein System nachhaltiger Nahrungsmittelproduktion auszuarbeiten, das diesen riesigen Nahrungsmittelbedarf abdecken wird, der zukünftig auf der ganzen Welt aufkommen wird."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, είναι ενθαρρυντικό ότι συζητούμε όντως ζητήματα που άπτονται της γεωργίας και των τροφίμων στο μέσον της συνόδου, Τετάρτη απόγευμα, και όχι τα μεσάνυχτα. Το επικροτώ θερμά. Ένας από τους λόγους είναι ότι η μαζική αστάθεια των τιμών των τροφίμων της οποίας γινόμαστε σήμερα μάρτυρες λειτούργησε επιτέλους ως μέσο αφύπνισης των πολιτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια των 30 τελευταίων ετών, επαναπαυθήκαμε όλοι, καθώς οι τιμές των τροφίμων μειώνονταν χρόνο με τον χρόνο σε πραγματικούς όρους. Τα τρόφιμα δεν ήταν ποτέ φθηνότερα από ό,τι τα τελευταία χρόνια. Έχουμε φτάσει στο σημείο να περιμένουμε τα ράφια των σούπερ μάρκετ μας να είναι υπερφορτωμένα και να στενάζουν από το βάρος των τροφίμων 24 ώρες την ημέρα. Θεωρούσαμε ότι το πρόβλημα ήταν η υπερβολικά μεγάλη ποσότητα τροφίμων. Αυτό κυριαρχούσε στις συζητήσεις έως το 2007 και όχι ότι η ποσότητα ήταν υπερβολικά μικρή. Οι πρόσφατες απότομες αυξήσεις των τιμών αποτελούν σημείο καμπής, ένδειξη ότι οι ημέρες της αφθονίας φτάνουν στο τέλος τους. Το ισχύον πρότυπο γεωργικής παραγωγής μας βασίζεται στη φθηνή ενέργεια, στην ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων γης και άφθονης παροχής υδάτων. Το πρότυπο αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον: αύξηση του πληθυσμού που θα ανέρχεται σε 9 δισεκατομμύρια, αυξανόμενη ζήτηση από τις αναπτυσσόμενες χώρες και αντίκτυπος της αλλαγής του κλίματος. Όπως προέβλεψε πρόσφατα ο ανώτατος επιστημονικός σύμβουλος του Ηνωμένου Βασιλείου, καθηγητής John Beddington, εάν δεν αναλάβουμε δράση, θα έρθουμε αντιμέτωποι με μια «κατακλυσμιαία» έλλειψη ενεργειακών πόρων, υδάτων και τροφίμων. Πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα και να οικοδομήσουμε ένα νέο γεωργικό πρότυπο. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία και η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής μας παρέχει τη δυνατότητα να χαράξουμε ένα σύστημα βιώσιμης παραγωγής τροφίμων που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην τεράστια ζήτηση του παγκόσμιου εφοδιασμού σε τρόφιμα που θα καταστεί αναγκαίος στο μέλλον."@el10
"Señora Presidenta, es de agradecer que estemos, de hecho, debatiendo los problemas de la agricultura y los alimentos en mitad de sesión, un miércoles a la tarde y no a medianoche. Lo acojo con gran satisfacción. Una de las razones es que la enorme volatilidad que estamos presenciando hoy en los precios de los alimentos ha actuado, por fin, como llamada de atención para los políticos europeos. Durante los últimos 30 años, todos nos hemos vuelto autocomplacientes ya que los precios de los alimentos disminuían año tras año en términos reales. En los últimos años, los alimentos han sido más baratos que nunca. Hemos llegado a suponer que las estanterías de los supermercados estaban sobrecargadas de alimentos y cediendo con su peso, 24 horas al día. Se pensaba que el problema era que había demasiados alimentos. Esta es la opinión que dominó el debate hasta 2007, y no que el problema fuera la escasez. Los últimos aumentos bruscos de precios suponen un punto de inflexión, una señal de que los días de abundancia pueden estar llegando a su fin. Nuestro modelo actual de producción agrícola se ha basado en la energía barata, en la abundancia de tierras y en grandes suministros de agua. Ese modelo no puede satisfacer los retos a los que nos enfrentamos en el futuro: el aumento de la población a 9 000 millones, la creciente demanda de los países en desarrollo y los efectos del cambio climático. Como ha augurado recientemente el Profesor John Beddington, Chief Scientific Officer del Reino Unido, a menos que adoptemos medidas nos enfrentamos a una combinación de suministros escasos de energía, escasez de agua y falta de alimentos que agravarán la situación drásticamente. Tenemos que actuar ahora y elaborar un nuevo modelo agrícola. Europa tiene que tomar la iniciativa y la reforma de la política agrícola común nos ofrece la oportunidad de planificar un sistema de producción de alimentos sostenible que pueda satisfacer la enorme demanda de suministros de alimentos a nivel mundial que se va necesitar en el futuro."@es21
"Austatud juhataja! Mul on hea meel, et arutame põllumajanduse ja toiduainetega seotud küsimusi istungi keskel kolmapäeva pärastlõunal, mitte südaööl. Mul on selle üle väga hea meel! Üks põhjustest on see, et tohutu kõikuvus, mille tunnistajaks me täna toiduainete hindades oleme, on lõpuks toiminud äratusena poliitikutele kogu Euroopas. Viimase 30 aasta jooksul oleme kõik muutunud rahulolevateks, kui toiduainete hinnad reaalselt aasta aasta järel vähenesid. Toiduained ei ole kunagi olnud odavamad kui viimasel mõnel aastal. Oleme hakanud eeldama, et meie poodide riiulid on ülekoormatud ja kubisevad toidust 24 tundi ööpäevas. Liiga palju toiduaineid oli probleem. See oli põhiteema aruteludel kuni 2007. aastani, selle asemel et probleemiks oleks liigne vähesus. Hiljutised hinnatõusud on pöördepunkt – märk sellest, et küllusepäevad võivad hakata läbi saama. Meie praegune põllumajandustootmise mudel on põhinenud odaval energial, külluslikul hulgal maal ja piisaval veevarul. See mudel ei suuda vastata katsumustele, millega tulevikus silmitsi seisame. Suurenev elanikkond üheksa miljardini, kasvav nõudlus arengumaadelt ja kliimamuutuste mõju. Nagu professor John Beddington, Ühendkuningriigi vastutav teadusametnik, hiljuti ennustas, et kui me ei tegutse, seisame silmitsi nappide energiavarude, veepuuduse ja toiduainete puuduse suure tormiga. Peame tegutsema kohe ja looma uue põllumajandusmudeli! Euroopa peab asuma juhtpositsioonile ja ühise põllumajanduspoliitika reform annab meile võimaluse koostada jätkusuutlik toiduainete tootmise süsteem, mis suudab vastata tohutule nõudlusele maailma toiduainete varudes, mis on tulevikus vajalik."@et5
". Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen siihen, että me todella keskustelemme maatalous- ja elintarvikeasioista istuntokauden keskellä keskiviikkoiltapäivällä keskiyön sijaan. Olen siitä erittäin iloinen. Yksi syy siihen on se, että elintarvikehintojen nykyiset valtavat vaihtelut ovat vihdoinkin herättäneet poliitikot ympäri Euroopan. Me kaikki olemme olleet tyytyväisiä, kun elintarvikehinnat ovat 30 viime vuoden aikana vuodesta toiseen reaalisesti laskeneet. Elintarvikkeet eivät ole koskaan olleet niin halpoja kuin muutaman viime vuoden aikana. Olemme tottuneet siihen, että supermarketien hyllyt ovat tupaten täynnä elintarvikkeita 24 tuntia vuorokaudessa. On ajateltu, että ongelmana on elintarvikkeiden ylituotanto. Tämä käsitys hallitsi keskustelua vuoteen 2007 asti sen sijaan, että ongelmana olisi ollut elintarvikepula. Viimeaikaiset hintapiikit ovat käännekohta, merkki siitä, että yltäkylläisyyden päivät saattavat olla päättymässä. Nykyinen maataloustuotantomallimme on perustunut halpaan energiaan, runsaaseen viljelysmaahan ja riittävään vedensaantiin. Tämä malli ei pysty vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin: väestömäärän kasvamiseen yhdeksään miljardiin, kehitysmaiden kysynnän lisääntymiseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen tieteellinen pääneuvonantaja professori John Beddington hiljattain ennusti, jos me emme ryhdy toimiin, kohtaamme niukkojen energialähteiden, vedenpuutteen ja elintarvikepulan aiheuttaman täydellisen myrskyn. Meidän on toimittava nyt ja luotava uusi maatalousmalli. Euroopan on näytettävä esimerkkiä, ja yhteisen maatalouspolitiikan uudistus tarjoaa meille tilaisuuden suunnitella kestävä elintarvikejärjestelmä, joka voi täyttää maailman elintarvikkeiden valtavan kysynnän tulevaisuudessa."@fi7
". Madame la Présidente, c’est une bonne chose que nous débattions des questions agricoles et alimentaires en pleine séance du mercredi après-midi et non à minuit. J’en suis très heureux. Nous devons cela notamment au fait que la volatilité extrême dont nous sommes les témoins aujourd’hui dans les prix de l’alimentation a enfin réveillé la classe politique partout en Europe. Ces trente dernières années, nous nous sommes tous satisfaits de voir les prix alimentaires baisser au fil des ans en termes réels. La nourriture n’a jamais été aussi peu chère que ces dernières années. En fin de compte, nous trouvions naturel que les rayons de nos supermarchés soient surchargés et ploient sous le poids des marchandises 24 heures sur 24. Il semblait que le problème résidât dans la surabondance. Cette orientation a dominé le débat jusqu’en 2007, et il n’était certes pas question de pénurie. Les pics alimentaires récents marquent un tournant, un signe que l’époque des vaches grasses pourrait arriver à son terme. Notre modèle actuel de production agricole est basé sur l’énergie à bon marché, l’abondance des terres, et des réserves hydriques pléthoriques. Ce modèle n’est pas à la hauteur des enjeux du futur. L’augmentation démographique qui conduit la population mondiale vers le chiffre de 9 milliards d’individus, la hausse de la demande des pays en développement et l’impact du changement climatique. Comme l’a récemment prédit le professeur John Beddington, conseiller scientifique en chef auprès du gouvernement britannique, à moins que nous ne prenions les devants, nous serons confrontés à des pénuries en cascade sur le plan de l’approvisionnement énergétique, des réserves hydriques et des denrées alimentaires. Nous devons agir maintenant et édifier un nouveau modèle agricole. L’Europe doit assumer le rôle de leader, et la réforme de la politique agricole commune nous donne l’occasion de tracer les grandes lignes d’un système de production alimentaire durable capable de satisfaire l’énorme demande alimentaire mondiale à laquelle il faut s’attendre à l’avenir."@fr8
". – Elnök asszony! Üdvözlöm azt a tény, hogy nem éjfélkor, hanem egy szerda délutáni ülés kellős közepén tárgyaljuk meg a mezőgazdasággal és az élelmezéssel kapcsolatos kérdéseket. Ennek nagyon örülök. Ennek egyik oka az, hogy az árak manapság tapasztalható jelentős volatilitása már régóta figyelemfelhívásként működik a politikusok számára szerte Európában. Az elmúlt 30 év során valamennyien nagyon önelégültek voltunk, mivel az élelmiszerárak reálértéke évről évre csökkent. Az élelmiszer soha nem volt olyan olcsó, mint az elmúlt néhány év során. Hozzászoktunk ahhoz, hogy a szupermarketek polcai recsegnek-ropognak a túlterheléstől az élelmiszerek súlya alatt napi 24 órán keresztül. A túl sok élelmiszert tartottuk problémának. Ez a felfogás uralta a vitákat egészen 2007-ig, nem pedig a hiány problémája. A közelmúltban megtapasztalt árcsúcsok fordulópontot alkotnak, és azt jelzik, hogy a bőség időszaka a vége felé közeledik. A jelenlegi mezőgazdasági termelési modellünk az olcsó energiára, a földek bőségére és a bőséges vízkészletekre épült. Ez a modell nem alkalmas a jövőbeni kihívások leküzdésére, amelyek a következők: a 9 milliárd főre növekvő népesség, a fejlődő országok egyre növekvő kereslete és az éghajlatváltozás hatásai. Amint John Beddington professzor, az Egyesült Királyság vezető tudományos tisztviselője a közelmúltban megjósolta: ha nem tesszük meg a szükséges lépéseket, akkor a szűkös energiakészletek, a vízhiány és az élelmiszerhiány viharzónájával kell szembenéznünk. Most kell cselekednünk és fel kell építenünk egy új mezőgazdasági modellt. Európának a kezébe kell vennie a vezetést, és a közös agrárpolitika reformja lehetőséget kínál nekünk egy fenntartható élelmiszertermelési rendszer kitervelésére, amely képes kielégíteni a világ roppant élelmiszerkeresletét, amelyre a jövőben szükség lesz."@hu11
". Signora Presidente, approvo che i problemi agricoli e alimentari vengano trattati nel bel mezzo della sessione, in un pomeriggio di mercoledì invece che a mezzanotte. L’accolgo davvero con grande favore. Uno dei motivi è che la massiccia volatilità dei prezzi alimentari di cui oggi siamo testimoni ha finalmente funzionato come segnale d’allarme per i politici di tutta l’Europa. Negli ultimi 30 anni abbiamo accettato tutti senza replicare la diminuzione in termini reali dei prezzi dei generi alimentari, anno dopo anno. Le risorse alimentari non sono mai state più a buon mercato degli ultimi anni. Diamo per scontato che gli scaffali dei nostri supermercati siano sovraccarichi e trabocchino di cibo 24 ore al giorno. Si è pensato che il problema risiedesse nell’eccesso di offerta alimentare. è stato questo a dominare il dibattito fino al 2007, non il problema della carenza di cibo. Le recenti impennate dei prezzi segnano una svolta, indicano che i giorni dell’abbondanza possono volgere al termine. Il nostro attuale modello di produzione agricola si basa su energia a basso costo, abbondanza di terra e di riserve idriche. Un simile modello non può fronteggiare le sfide che ci troveremo davanti in futuro: la crescita della popolazione fino a 9 miliardi, la crescente domanda dei paesi in via di sviluppo e l’impatto dei cambiamenti climatici. Come ha recentemente previsto il professor John Beddington, consigliere scientifico capo del Regno Unito, se non prenderemo provvedimenti ci troveremo nell’occhio di una tempesta perfetta fatta di scarse forniture energetiche, penuria di acqua e carenza di cibo. Dobbiamo agire subito e costruire un nuovo modello agricolo. L’Europa deve prendere l’iniziativa e la riforma della PAC ci offre l’opportunità di delineare un sistema sostenibile di produzione alimentare che possa rispondere a questa enorme domanda mondiale di risorse alimentari necessarie in futuro."@it12
". – Ponia pirmininke, sveikintina, kad žemės ūkį ir maisto klausimus iš tiesų aptariame trečiadienio popietę, sesijos viduryje, o ne vidurnaktį. Tą vertinu labai palankiai. Viena iš priežasčių yra ta, kad dabartinis mūsų regimas masinis maisto kainų nepastovumas pagaliau suveikė kaip žadintuvo skambutis visos Europos politikams. Per praėjusius 30 metų visi džiaugėmės, nes maisto kainos iš tikrųjų kasmet mažėjo. Maistas niekada nebuvo pigesnis, nei per pastaruosius keletą metų. Įpratome tikėtis, kad mūsų prekybos centrų lentynos bus perkrautos ir kupinos maisto 24 valandas per parą. Buvo manyta, kad per daug maisto yra problema. Ta idėja vyravo diskusijose ligi pat 2007 m., nors ši problema galėjo būti laikoma nesvarbia. Neseniai įvykę kainų šuoliai yra persilaužimas, ženklas, kad gausos dienos gali baigtis. Mūsų dabartinis žemės ūkio gamybos modelis buvo pagrįstas pigia energija, žemės gausa ir gausiais vandens ištekliais. Tas modelis negali atlaikyti iššūkių, su kuriais susidursime ateityje. Tai iki 9 milijardų didėjantis gyventojų skaičius, auganti paklausa iš besivystančių šalių ir klimato kaitos poveikis. Kaip neseniai numatė Jungtinės Karalystės vyriausiasis mokslo darbuotojas profesorius John Beddington, jei nesiimsime veiksmų, susidursime su tikra audra dėl nepakankamo energijos tiekimo, vandens stygiaus ir maisto trūkumo. Turime veikti dabar ir sukurti naują žemės ūkio modelį. Europa turi imtis iniciatyvos, ir bendros žemės ūkio politikos reforma suteikia mums galimybę suplanuoti tvarią maisto gamybos sistemą, kuri galėtų patenkinti tą didžiulę pasaulio maisto atsargų paklausą, susidarysiančią ateityje."@lt14
". – Priekšsēdētājas kundze, ir apsveicami, ka mēs šobrīd debatējam par lauksaimniecības un pārtikas jautājumiem — plenārsēdes pašā vidū trešdienas pēcpusdienā, nevis pusnaktī. Ārkārtīgi atzinīgi to novērtēju. Tas ir tādēļ, ka milzīgā nepastāvība, ko šodien piedzīvojam pārtikas cenu jomā, beidzot darbojas kā pamošanās signāls politiķiem visā Eiropā. Pēdējo 30 gadu laikā, kamēr pārtikas cenas reālā izteiksmē samazinājās gadu no gada, mēs visi esam kļuvuši pielaidīgi. Pārtika nekad nav bijusi tik lēta kā dažos pēdējos gados. Esam pieraduši redzēt, ka plaukti mūsu lielveikalos ir lūzt no pārpilnības ar pārtiku 24 stundas dienā. Šķita, ka problēmu rada pārtikas pārprodukcija. Debatēs līdz 2007. gadam dominējošā bija šī tēma, nevis nepietiekama pārtikas apjoma problēma. Nesenais straujais cenu pieaugums ir pavērsiena punkts, zīme, ka pārpilnības laiki drīz varētu beigties. Mūsu pašreizējais lauksaimnieciskās ražošanas modelis balstās uz lētiem energoresursiem, milzīgām zemes platībām un pārpilnību ūdens apgādes ziņā. Ar šādu modeli nav iespējams pārvarēt nākotnē sastopamos izaicinājumus — iedzīvotāju skaita pieaugums līdz 9 miljardiem, pieaugošais pieprasījums no jaunattīstības valsu puses un klimata pārmaiņu radītās sekas. Profesors — Apvienotās Karalistes galvenais direktors zinātnes jomā, nesen paredzēja, ka, ja neveiksim nekādus pasākumus, sastapsimies ar pilnīgu katastrofu — nepietiekamu energoresursu apjomu, nepietiekamu ūdens apjomu un pārtikas trūkumu. Mums ir jārīkojas jau tagad un jāveido jauns lauksaimniecības modelis. Eiropai jāuzņemas vadošā loma un kopējā lauksaimniecības politika sniedz mums iespēju izstrādāt ilgtspējīgas pārtikas ražošanas sistēmas plānu atbilstoši lielajam pieprasījumam apgādē ar pārtiku visā pasaulē, kas būs nepieciešams nākotnē."@lv13
"Madam President, it is welcome that we are actually discussing agriculture and food issues in the middle of the session on a Wednesday afternoon rather than at midnight. I very much welcome that. One of the reasons is that the massive volatility that we are witnessing today in food prices has at long last acted as a wake-up call to politicians across Europe. Over the last 30 years, we have all become complacent as food prices declined year after year after year in real terms. Food has never been cheaper than it has been in the last few years. We have come to expect our supermarket shelves to be overloaded and groaning with food 24 hours a day. Too much food was thought to be the problem. That dominated the debate up until 2007, rather than the problem being too little. The recent price spikes are a turning point, a sign that the days of plenty may be drawing to a close. Our current agricultural production model has been based on cheap energy, an abundance of land and plentiful supplies of water. That model cannot meet the challenges we face in the future. A rising population to 9 billion, growing demand from developing countries and the impact of climate change. As Professor John Beddington, the UK’s Chief Scientific Officer, recently predicted, unless we take action we face a perfect storm of scarce energy supplies, scarcity of water and food shortages. We need to act now and build a new agricultural model. Europe needs to take the lead and the reform of the common agricultural policy gives us the opportunity to map out a sustainable food production system that can meet that huge demand in world food supplies that is going to be needed in the future."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, het is toe te juichen dat we nota bene landbouw- en voedselkwesties behandelen tijdens een zitting op woensdagmiddag in plaats van rond middernacht. Ik ben hier zeer ingenomen mee. Een van de redenen hiervoor is dat politici in geheel Europa eindelijk wakker zijn geschrokken door de enorme volatiliteit van de voedselprijzen die we op het moment meemaken. De afgelopen dertig jaar zijn we allen zelfgenoegzaam geworden, aangezien de voedselprijzen van jaar tot jaar reëel zijn gedaald. Het voedsel is nooit goedkoper geweest dan in de afgelopen jaren. We hebben de verwachting dat de schappen van onze supermarkten 24 uur per dag barsten van de levensmiddelen. We dachten dat te veel voedsel het probleem was. Dit heeft het debat tot 2007 overheerst, eerder dan dat te weinig voedsel een probleem was. De prijspieken van onlangs vormen een keerpunt, een teken dat de dagen van overvloed geteld kunnen zijn. Ons huidige model van landbouwproductie is gebaseerd op goedkope energie, een overvloed aan land en meer dan genoeg watervoorraden. Dat model kan niet voldoen aan de uitdagingen waarmee we in de toekomst te maken hebben: een wereldbevolking die toeneemt tot 9 miljard mensen, groeiende vraag uit de ontwikkelingslanden en de gevolgen van de klimaatverandering. Zoals professor John Beddington, wetenschappelijk adviseur van de Britse regering, onlangs heeft voorspeld, kunnen we als we geen actie ondernemen een tegemoet zien van schaarse energievoorraden, waterschaarste en voedselgebrek. We moeten nu handelen en een nieuw landbouwmodel opzetten. Europa moet een voortrekkersrol op zich nemen en de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid geeft ons de gelegenheid om een duurzaam stelsel van voedselproductie te ontwerpen dat voldoet aan de toekomstige grote mondiale vraag naar voedselvoorraden."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Cieszę się, że rozmawiamy o sprawach rolnictwa i żywności w środku sesji, w środowe popołudnie, a nie w środku nocy. Bardzo mnie to cieszy. Jednym z powodów jest fakt, że ogromne wahania cen żywności, jakie dziś obserwujemy, nareszcie zadziałały jak pobudka dla polityków w całej Europie. Od 30 lat ceny żywności rok w rok realnie spadały, co napełniało nas wielkim zadowoleniem. Żywność nigdy nie była tańsza niż w ciągu ostatnich kilku lat. Przyzwyczailiśmy się do uginających się od żywności półek w supermarketach otwartych przez 24 godziny na dobę. Wydawało nam się, że nasze debaty do roku 2007 zdominował problem nadmiaru żywności, a nie jej braku. Obecne wzrosty cen są punktem zwrotnym, znakiem, że czasy obfitości mogą się kończyć. Nasz obecny model produkcji rolnej opiera się na taniej energii, na obfitości ziemi i wody. Model ten nie odpowiada już wyzwaniom, jakie czekają na nas w przyszłości. Obserwujemy bowiem wzrost liczby ludności świata do 9 miliardów, rosnący popyt w krajach rozwijających się i wpływ zmian klimatu. Jak powiedział ostatnio profesor John Beddington, Główny Specjalista ds. Naukowych w Wielkiej Brytanii, jeżeli nie podejmiemy działań, czeka nas spektakularna kumulacja problemów z niedoborem energii, wody i żywności. Musimy działać; musimy opracować nowy model rolnictwa. Europa musi być w tym zakresie liderem, a reforma wspólnej polityki rolnej daje nam możliwość opracowania systemu zrównoważonej produkcji żywności, który sprosta przyszłemu ogromnemu zapotrzebowaniu na żywność w świecie."@pl16
". Senhora Presidente, é louvável que estejamos de facto a discutir questões relacionadas com a agricultura e com os bens alimentares a meio da sessão, numa quarta-feira à tarde, e não à meia-noite. Congratulo-me sinceramente com essa situação. Um dos motivos é o facto de a enorme volatilidade a que assistimos hoje no preço dos bens alimentares ter finalmente funcionado como um alerta para os políticos em toda a Europa. Durante os últimos 30 anos, todos nos tornámos complacentes à medida que o preço dos bens alimentares diminuía ano após ano em termos reais. Os alimentos nunca foram tão baratos como nos últimos anos. Passámos a esperar que as prateleiras dos nossos supermercados estivessem sobrecarregadas e repletas de bens alimentares 24 horas por dia. Pensava-se que o problema era o excesso de alimentos. Foi essa a ideia que dominou o debate até 2007, não o problema da escassez. Os recentes picos de preços são um ponto de viragem, um sinal de que os dias de abundância podem estar a aproximar-se do fim. O nosso actual modelo de produção agrícola tem-se baseado em energia acessível, abundância de terras e de abastecimento de água. Esse modelo não está à altura dos desafios que enfrentaremos no futuro. Refiro-me ao aumento da população para 9 mil milhões de pessoas, à procura crescente dos países em desenvolvimento e ao impacto das alterações climáticas. Como previu recentemente o senhor Professor John Beddington, Alto Responsável Científico do Reino Unido, a não ser que tomemos medidas, seremos confrontados com uma verdadeira tempestade de aprovisionamentos energéticos insuficientes, escassez de água e défices alimentares. Temos de actuar agora e construir um novo modelo agrícola. A Europa tem de assumir a liderança, e a reforma da política agrícola comum dá-nos a oportunidade de gizar um sistema de produção alimentar sustentável que possa dar resposta à enorme procura dos abastecimentos alimentares mundiais que serão necessários no futuro."@pt17
". Doamnă președintă, este de salutat faptul că, într-adevăr, discutăm despre probleme legate de agricultură și alimente în mijlocul sesiunii, într-o după-amiază de miercuri, și nu la miezul nopții. Mă bucură nespus acest lucru. Unul dintre motivele care au determinat această situație este că volatilitatea prețurilor la alimente la care asistăm astăzi i-a trezit în sfârșit pe politicienii din Europa. În ultimii 30 de ani ne-am obișnuit ca prețurile la alimente să scadă de la an la an în termeni reali. Alimentele nu au fost niciodată mai ieftine ca în ultimii câțiva ani. Ne-am obișnuit să vedem rafturile magazinelor supraîncărcate și gemând de alimente 24 de ore din 24. Ne-am gândit că problema este că avem prea multe alimente. Această idee a dominat dezbaterile până în 2007, nu ideea că alimentele ar fi prea puține. Creșterile recente ale prețurilor reprezintă o cotitură, un semn că zilele de abundență s-ar putea sfârși. Actualul nostru model de producție agricolă se bazează pe energie ieftină, pe abundența terenurilor și pe rezerve bogate de apă. Acest model nu poate face față provocărilor viitorului. Creșterea populației până la 9 miliarde, creșterea cererii din partea țărilor în curs de dezvoltare și impactul schimbărilor climatice. Conform estimării recente a profesorului John Beddington, șeful departamentului științific al Regatului Unit, dacă nu luăm măsuri, ne vom confrunta cu problema unor rezerve limitate de energie, apă și alimente. Trebuie să acționăm acum și să creăm un nou model agricol. Europa trebuie să preia inițiativa, iar reforma politicii agricole comune ne oferă ocazia de a crea un sistem durabil de producție de alimente care să poată face față viitoarei cereri uriașe de rezerve alimentare."@ro18
"Sme radi, že skutočne diskutujeme o otázkach poľnohospodárstva a potravín uprostred zasadnutia v stredu popoludní a nie o polnoci. Veľmi to vítam. Jedným z dôvodov je obrovské kolísanie cien potravín, ktorého sme dnes svedkami, ktoré konečne prebudilo politikov v celej Európe. Za posledných 30 rokov sme sa všetci uspokojili s tým, že reálne ceny potravín rok čo rok klesali. Potraviny neboli nikdy lacnejšie ako v niekoľkých minulých rokoch. Zvykli sme si na to, že preplnené police našich supermarketov praskajú pod váhou potravín 24 hodín denne. Mysleli sme si, že naším problémom je priveľa potravín. To dominovalo rozpravám až do roku 2007 namiesto problému, že potravín je príliš málo. Nedávny prudký nárast cien je zlomovým bodom, znakom, že dni nadbytku sa chýlia ku koncu. Náš súčasný model poľnohospodárskej výroby sa zakladá na lacnej energii, dostatku pôdy a bohatých zásobách vody. Tento model nedokáže plniť úlohy, ktoré nám pripraví budúcnosť. Nárast populácie na 9 miliárd, rastúci dopyt rozvojových krajín a vplyv zmeny klímy. Profesor John Beddington, hlavný vedecký poradca Spojeného kráľovstva, nedávno predpovedal, že ak nič nepodnikneme, hrozí nám „dokonalá búrka“ v dôsledku nedostatočných zdrojov energie, nedostatku vody a potravín. Musíme konať teraz a vypracovať nový model poľnohospodárstva. Európa musí zaujať vedúce postavenie a reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky nám dáva príležitosť zmapovať systém trvalo udržateľnej výroby potravín, ktorý môže pokryť obrovský dopyt v oblasti dodávok potravín, ktorý budeme v budúcnosti potrebovať."@sk19
"Madam President, it is welcome that we are actually discussing agriculture and food issues in the middle of the session on a Wednesday afternoon rather than at midnight. I very much welcome that. One of the reasons is that the massive volatility that we are witnessing today in food prices has at long last acted as a wake-up call to politicians across Europe. Over the last 30 years, we have all become complacent as food prices declined year after year after year in real terms. Food has never been cheaper than it has been in the last few years. We have come to expect our supermarket shelves to be overloaded and groaning with food 24 hours a day. Too much food was thought to be the problem. That dominated the debate up until 2007, rather than the problem being too little. The recent price spikes are a turning point, a sign that the days of plenty may be drawing to a close. Our current agricultural production model has been based on cheap energy, an abundance of land and plentiful supplies of water. That model cannot meet the challenges we face in the future. A rising population to 9 billion, growing demand from developing countries and the impact of climate change. As Professor John Beddington, the UK’s Chief Scientific Officer, recently predicted, unless we take action we face a perfect storm of scarce energy supplies, scarcity of water and food shortages. We need to act now and build a new agricultural model. Europe needs to take the lead and the reform of the common agricultural policy gives us the opportunity to map out a sustainable food production system that can meet that huge demand in world food supplies that is going to be needed in the future."@sl20
". Fru talman! Det är välkommet att vi faktiskt diskuterar jordbruks- och livsmedelsfrågor i mitten av sessionen på en onsdagseftermiddag i stället för vid midnatt. Det är något jag verkligen välkomnar. Ett av skälen är att den enorma volatilitet i livsmedelspriserna vi ser i dag till slut har blivit en väckarklocka för politiker i hela Europa. De senaste trettio åren har vi alla suttit nöjda medan livsmedelspriserna har sjunkit år efter år i reala tal. Livsmedel har aldrig varit billigare än de senaste åren. Vi har kommit att förvänta oss att affärernas hyllor ska vara sprängfyllda med matvaror dygnet runt. Det var överflödet av mat som sågs som problemet. Detta dominerade debatten fram till 2007, snarare än att problemet skulle vara att det fanns för lite. Pristopparna nyligen är en vändpunkt, ett tecken på att överflödets tid kan vara på väg att ta slut. Vår nuvarande modell för jordbruksproduktion har varit baserad på billig energi, ett överflöd av landyta och välfyllda vattenmagasin. Den modellen klarar inte de utmaningar vi kommer att ställas inför i framtiden: en befolkning som ökar till nio miljarder, ökande efterfrågan från utvecklingsländerna och klimatförändringens inverkan. Som Storbritanniens högst vetenskapligt ansvarige tjänsteman professor John Beddington nyligen förutsade kommer vi att drabbas av ett veritabelt kaos av trytande energi-, vatten- och livsmedelsresurser om vi inte vidtar åtgärder. Vi måste agera nu och bygga upp en ny jordbruksmodell. Europa måste visa vägen, och reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ger oss möjlighet att skapa ett hållbart system för livsmedelsproduktion som kan tillgodose den enorma efterfrågan på livsmedel som kommer att uppstå i framtiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"George Lyon,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
"John Beddington"13
"perfect storm"3
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph