Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-16-Speech-3-169-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110216.11.3-169-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I welcome this report. Hopefully it will put the issue of pensions centre stage in EU matters. I think the core issue is: how are Member States going to finance adequate pensions for their citizens? What systems will they put in place using some combination of the three pillars to ensure that their pension systems are sustainable? There is a yawning gap between current pension provision and what will be needed to provide pensions at current levels for the next 40 years. Indeed, an estimate from a major insurance company states that the gap between what we are currently providing, both public and private, and what will be needed to ensure that pension provision remains at the same level in 40 years’ time for the EU 27, is EUR 1.9 trillion per year. That is a staggering figure and, while measures such as, perhaps, longer working lives or other initiatives will help to bridge that gap, there is still an enormous fiscal black hole. I hope that this debate and the subsequent White Paper from the Commission will ensure that we begin to deal with this matter in a realistic way."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, tuto zprávu vítám. Doufejme, že se důchody díky ní dostanou do středu pozornosti EU. Klíčová otázka podle mne zní: jak hodlají členské státy financovat přiměřené důchody svých občanů? Jaké zavedou systémy využívající kombinace tří pilířů, aby zajistily udržitelnost svých důchodových systémů? Mezi současným poskytováním důchodů a tím, jaké prostředky budou zapotřebí k poskytování důchodů na stejné úrovni během příštích čtyřiceti let, je ohromná propast. Ve skutečnosti odhady velkých pojišťovacích společností uvádějí, že rozdíl mezi tím, co poskytujeme nyní, jak ze soukromých, tak veřejných prostředků, a co bude nutné, abychom zajistili, aby důchody stejné úrovně byly poskytovány i v dalších čtyřiceti letech, pro všechny státy EU-27, je 1,9 triliónu EUR ročně. To je závratné číslo a třebaže opatření jako delší produktivní věk nebo jiné iniciativy ke snížení tohoto rozdílu pomohou, v rozpočtu je stále obrovská černá díra. Doufám, že tato diskuse a následná bílá kniha Komise zajistí, abychom se touto problematikou začali realisticky zabývat."@cs1
"Hr. formand! Jeg hilser denne betænkning velkommen. Den vil forhåbentlig sættes fokus på pensioner på EU-plan. Det centrale spørgsmål er efter min mening, hvordan medlemsstaterne vil finansiere tilstrækkelige pensioner til deres borgere. Hvilke systemer vil de indføre med en kombination af de tre søjler med henblik på at sikre, at deres pensionssystemer er bæredygtige? Der er en gabende kløft mellem de nuværende pensionsydelser og det, der kræves for at yde pensioner på de nuværende niveauer i de næste 40 år. I henhold til beregninger fra et stort forsikringsselskab beløber kløften mellem de pensioner – både offentlige og private – vi yder i øjeblikket, og det, der skal bruges for at sikre pensioner på samme niveau om 40 år i EU-27, sig til 1,9 bio. EUR om året. Det er et svimlende tal, og selv om foranstaltninger, som f.eks. længere tid på arbejdsmarkedet og andre initiativer, måske kan hjælpe med at bygge bro over kløften, er der stadig et enormt sort finanspolitisk hul. Jeg håber, at denne forhandling og Kommissionens efterfølgende hvidbog vil sikre, at vi begynder at behandle dette problem på en mere realistisk måde."@da2
"Herr Präsident, ich begrüße diesen Bericht. Hoffentlich wird dadurch das Rentenproblem auf EU-Ebene zu einem zentralen Thema werden. Meiner Meinung nach lautet die Kernfrage: Wie können Mitgliedstaaten angemessene Pensionen und Renten für ihre Bürgerinnen und Bürger finanzieren? Welche Systeme werden unter Anwendung einer Kombination der drei Säulen angewendet, um nachhaltige Pensions- und Rentensysteme sicherzustellen? Es besteht eine tiefe Kluft zwischen der aktuellen Altersvorsorge und den Aufwendungen, die erforderlich sind, um in den nächsten 40 Jahren Pensionen und Renten in der derzeitigen Höhe sicherzustellen. Schätzungen einer großen Versicherungsgesellschaft zufolge beträgt die Lücke zwischen den derzeitigen staatlichen und privaten Renten und den Summen, die aufgewendet werden müssen, um dieses Niveau in 40 Jahren noch zu halten, für die 27 EU-Länder 1,9 Bio. EUR jährlich. Diese Zahlen sind erschütternd. Obwohl Maßnahmen wie ein längeres Erwerbsleben oder andere Initiativen möglicherweise dazu beitragen, die Lücke zu schließen, gibt es weiterhin ein riesiges schwarzes Finanzloch. Ich hoffe, dass diese Debatte und das kommende Weißbuch der Kommission dafür sorgen werden, dass wir anfangen, mit diesem Problem realistisch umzugehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, εκφράζω την ικανοποίησή μου για την παρούσα έκθεση. Ευελπιστώ να φέρει το ζήτημα των συντάξεων στο προσκήνιο των υποθέσεων της ΕΕ. Θεωρώ ότι ο βασικός προβληματισμός είναι ο εξής: με ποιον τρόπο αναμένεται από τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν επαρκείς συνταξιοδοτικές παροχές για τους πολίτες τους; Τι είδους καθεστώτα θα θέσουν σε εφαρμογή, με τη συνδυαστική χρήση των τριών πυλώνων, ούτως ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών τους συστημάτων; Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών παροχών και των απαιτήσεων για την παροχή των ίδιων συντάξεων κατά τα επόμενα σαράντα έτη. Πράγματι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας, το χάσμα μεταξύ των υφιστάμενων παροχών, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, και των απαιτήσεων για τη διασφάλιση της διατήρησής τους στο ίδιο επίπεδο μετά από σαράντα έτη στην ΕΕ των 27 ανέρχεται σε 1,9 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρόκειται για ένα ιλιγγιώδες ποσό και, μολονότι μέτρα όπως η παράταση του εργασιακού βίου, ενδεχομένως, ή άλλες πρωτοβουλίες θα συμβάλουν στη γεφύρωση αυτού του χάσματος, εξακολουθεί να υφίσταται τεράστια δημοσιονομική «μαύρη τρύπα». Ελπίζω ότι η παρούσα συζήτηση και η επακόλουθη Λευκή Βίβλος της Επιτροπής θα εξασφαλίσουν τα πρώτα βήματα για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος με ρεαλιστικό τρόπο."@el10
"Señor Presidente, acojo con satisfacción este informe. Esperamos que sirva para incluir la fase central de las pensiones en los asuntos de la UE. Creo que la cuestión central es: ¿cómo van a financiar los Estados miembros las pensiones adecuadas para sus ciudadanos? ¿Qué sistemas aplicarán utilizando alguna combinación de los tres pilares para garantizar que los regímenes de pensiones sean sostenibles? Hay una enorme brecha entre las pensiones actuales y las que serán necesarias para ofrecer pensiones con los niveles actuales durante los próximos 40 años. En efecto, según las estimaciones de una importante empresa de seguros, la brecha entre lo que ofrecemos actualmente, tanto a escala pública como privada, y lo que necesitaremos para garantizar que la prestación de pensiones siga al mismo nivel dentro de 40 años para los 27 Estados miembros, asciende a 1,9 billones al año. Se trata de una cifra asombrosa y, aunque algunas medidas, como quizá prolongar la vida laboral u otras iniciativas, ayudarán a cerrar esa brecha, aún hay un gran agujero negro en materia fiscal. Espero que este debate y el Libro Blanco posterior de la Comisión garanticen que empecemos a tratar esta cuestión de una forma realista."@es21
"Austatud juhataja! Mul on selle raporti üle väga hea meel. Loodetavasti tõstab see pensionide küsimuse ELi päevakorra etteotsa. Minu arvates seisneb põhiprobleem selles, kuidas saaksid liikmesriigid oma kodanikele piisava pensioni tagada. Millised süsteemid võetakse pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks kasutusele, kasutades mingit kombinatsiooni nn kolme samba süsteemist? Praegu on tohutult suur lünk olemasoleva pensionisüsteemi ning selle vahel, mida on vaja praeguse tasemega võrdse pensioni tagamiseks järgmise 40 aasta jooksul. Ühe suure kindlustusettevõtte hinnangul on erinevus selle vahel, mida me hetkel riigi- ja erasektoris kokku pensioniks maksame, ning selle vahel, mida on vaja sama pensionitaseme säilitamiseks 40 aasta pärast kõigis 27 ELi liikmesriigis, 1,9 triljonit eurot aastas. See on jalustrabav summa ja kuigi meetmed, nagu pikem tööelu või muud algatused, aitavad seda vahet vähendada, kujutab see endast ikkagi tohutult suurt musta auku riigikassade jaoks. Loodan, et see arutelu ja sellele järgnev komisjoni valge raamat aitavad tagada, et me sellesse teemasse palju realistlikumalt suhtuma hakkaksime."@et5
"Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen tähän mietintöön. Toivottavasti eläkekysymys nousee sen ansiosta keskeiseen asemaan EU:n asioiden joukossa. Mielestäni keskeinen kysymys on seuraava: miten jäsenvaltiot aikovat rahoittaa riittäviä eläkkeitä kansalaisilleen? Minkälaisia järjestelmiä ne perustavat kolmesta pilarista koostuvan yhdistelmän pohjalta taatakseen eläkejärjestelmiensä kestävyyden? On olemassa ammottava kuilu nykyisen eläketurvan sekä niiden resurssien välillä, joita tarvitaan, jotta seuraavien 40 vuoden aikana voidaan maksaa nykytasoa vastaavia eläkkeitä. Suuren vakuutusyhtiön esittämän ennusteen mukaan nykyisin tarjottavien julkisten ja yksityisten eläkkeiden sekä EU-27:ssä 40 vuoden aikana samantasoisena säilytettävän eläketurvan maksamiseen tarvittavien varojen välinen ero on todellakin 1,9 triljoonaa euroa vuodessa. Kyseessä on tyrmistyttävä luku, ja vaikka toimenpiteet, jotka koskevat esimerkiksi työelämän pidentämistä tai muita aloitteita, auttavat ehkä kuromaan umpeen tätä eroa, jäljelle jää silti valtava verotuksellinen musta aukko. Toivottavasti me ryhdymme tämän keskustelun ja komission myöhemmin julkaiseman valkoisen kirjan ansiosta ratkaisemaan tätä ongelmaa realistisella tavalla."@fi7
"Monsieur le Président, je salue ce rapport. Il faut espérer qu’il placera la question des pensions au cœur de l’UE. Je pense que la question centrale est de savoir comment les États membres vont financer des pensions adéquates pour leurs citoyens? Quel système vont-ils établir en utilisant une combinaison des trois piliers pour garantir la viabilité de leur système de retraite? Il y a un écart béant entre la prestation actuelle de pension et ce qui sera nécessaire pour payer les pensions au niveau actuel au cours des 40 prochaines années. En effet, selon une estimation d’une grande société d’assurance, l’écart entre ce que nous payons actuellement, tant au niveau public que privé, et ce qui sera nécessaire pour payer des pensions au même niveau dans 40 ans pour l’UE 27, est de 1,9 billions d’euros par an. Il s’agit d’un chiffre ahurissant et, si des mesures telles que, éventuellement, un allongement de la vie active ou d’autres initiatives, contribueront à combler cet écart, il subsiste un énorme trou noir fiscal. J’espère que ce débat et le livre blanc de la Commission qui suivra nous permettront de commencer à traiter cette question de manière réaliste."@fr8
"Elnök úr, üdvözlöm ezt a jelentést. Remélhetőleg központi kérdéssé emeli a nyugdíjak problémáját uniós szinten. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan fogják a tagállamok finanszírozni a megfelelő nyugdíjakat az állampolgáraik számára. Milyen rendszereket fognak használni a három pillér segítségével, hogy biztosítsák nyugdíjrendszereik fenntarthatóságát? Tátongó szakadék van a jelenlegi nyugdíjellátás és aközött, hogy a következő 40 évben mire lesz szükség ahhoz, hogy a jelenlegi szinten biztosítsuk a nyugdíjakat. Az egyik jelentős biztosítási társaság becslése szerint a jelenlegi magán- és állami nyugdíjellátás és a következő 40 évben az ugyanazt a nyugdíjellátást nyújtó rendszer között az Unió 27 tagállamára vetítve évi 1,9 milliárd eurós különbség van. Ez megdöbbentő szám, a több munkaév vagy más intézkedések segítségével talán át tudjuk hidalni ezt a szakadékot, de még mindig hatalmas pénzügyi fekete lyukkal nézünk szembe. Remélem, hogy ez a vita és a Bizottság fehér könyve biztosítja, hogy reálisan kezeljük ezt a helyzetet."@hu11
"Signor Presidente, accolgo con favore la relazione in esame che, mi auguro, metterà la questione delle pensioni al centro della scena europea. Credo che la questione fondamentale sia: come faranno gli Stati membri a finanziare pensioni adeguate per i propri cittadini? Quali sistemi attueranno combinando i tre pilastri per garantire la sostenibilità dei propri sistemi pensionistici? Esiste un divario enorme tra la spesa pensionistica attuale e quella che sarà necessaria per garantire pensioni di pari livello nei prossimi 40 anni. Infatti, una stima di una delle principali compagnie di assicurazione indica che la differenza tra l’erogazione attuale, sia pubblica che privata, e quella che sarà necessaria per garantire che le pensioni rimangano allo stesso livello tra 40 anni nei 27 Stati membri dell’Unione equivale a 1,9 trilioni di euro l’anno. Si tratta di una cifra sconcertante e, nonostante misure quali carriere lavorative più lunghe o altre iniziative possano contribuire a colmare il divario, rimane comunque un abisso fiscale enorme. Mi auguro che questa discussione e il successivo Libro bianco della Commissione ci permettano di iniziare ad affrontare il problema in modo realistico."@it12
"Pone pirmininke, palankiai vertinu šį pranešimą. Tikimės, kad jame bus aptarti pensijų centro etapo klausimai atsižvelgiant į ES reikalus. Manau, esminis klausimas yra, kaip valstybės narės ketina užtikrinti adekvačias pensijas savo piliečiams? Kokias sistemas jos taikys naudodamos trijų pakopų derinį, kad užtikrintų jų pensijų sistemų tvarumą? Esama didelio atotrūkio tarp dabartinio aprūpinimo pensijomis ir to, ko reikės, kad būtų teikiamos pensijos dabartiniais lygmenimis per ateinančius 40 metų. Iš tiesų, pagrindinės draudimo bendrovės apytikrio skaičiavimo duomenimis, skirtumas tarp to, ką dabar teikiame ir viešai, ir privačiai, ir to, ką reikės užtikrinti, kad 27 ES valstybių narių pensijų teikimas išliktų tame pačiame lygmenyje per 40 metų laikotarpį, yra 1,9 trln. eurų per metus. Tai yra didžiulis skaičius, ir nors tokios priemonės kaip galbūt ilgesnis darbingas amžius arba kitos iniciatyvos padės sumažinti šį skirtumą, vis dar bus didelių finansinių problemų. Tikiuosi, ši diskusija ir vėliau Komisijos pateikta Baltoji knyga užtikrins, kad pradėtume spręsti šį klausimą realiai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es šo ziņojumu vērtēju atzinīgi. Cerams, ka tas palīdzēs piešķirt apspriestajam jautājumam prioritāti. Es uzskatu, ka galvenais jautājums ir par to, kā dalībvalstis finansēs pienācīgas pensijas saviem iedzīvotājiem. Kādas sistēmas tās izveidos, kombinējot visus trīs pīlārus, lai nodrošinātu ilgtspējīgas pensiju sistēmas? Pastāv milzīga atšķirība starp pašreizējo pensiju nodrošinājumu un to, kas būs vajadzīgs, lai garantētu pašreizējo pensiju līmeni nākamajiem 40 gadiem. Kādas lielas apdrošināšanas sabiedrības dati liecina, ka starpība starp pašreizējo pensiju nodrošinājumu — gan valsts, gan privāto — un to, kas būs vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka pensijas pēc 40 gadiem ES 27 saglabājas pašreizējā līmenī, ir EUR 1,9 triljoni gadā. Tas ir satriecošs skaitlis, un, lai gan tādi pasākumi kā varbūt ilgāks darba mūžs vai citas iniciatīvas palīdzēs mazināt šo plaisu, tomēr mums draud milzīgs fiskālais „melnais caurums”. Es ceru, ka debates par Komisijas gatavoto Balto grāmatu palīdzēs mums sākt reāli risināt šo jautājumu."@lv13
"Mr President, I welcome this report. Hopefully it will put the issue of pensions centre stage in EU matters. I think the core issue is: how are Member States going to finance adequate pensions for their citizens? What systems will they put in place using some combination of the three pillars to ensure that their pension systems are sustainable? There is a yawning gap between current pension provision and what will be needed to provide pensions at current levels for the next 40 years. Indeed, an estimate from a major insurance company states that the gap between what we are currently providing, both public and private, and what will be needed to ensure that pension provision remains at the same level in 40 years’ time for the EU 27, is EUR 1.9 trillion per year. That is a staggering figure and, while measures such as, perhaps, longer working lives or other initiatives will help to bridge that gap, there is still an enormous fiscal black hole. I hope that this debate and the subsequent White Paper from the Commission will ensure that we begin to deal with this matter in a realistic way."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben ingenomen met dit verslag. Hopelijk brengt het de pensioenkwestie in het brandpunt van de EU-agenda. Ik denk dat het hier allemaal draait om de vraag hoe de lidstaten adequate pensioenen voor hun burgers kunnen financieren. Wat voor een combinatie van de drie pijlers kiezen zij om hun pensioenstelsel houdbaar te maken? Er is een gapend gat tussen de huidige oudedagsvoorziening en wat er nodig is om de komende veertig jaar pensioenen te kunnen uitkeren op het huidige niveau. Om precies te zijn gaat het volgens schattingen van een vooraanstaande verzekeringsmaatschappij om een gat van 1,9 biljoen euro per jaar voor de EU van de 27 lidstaten. Dit is dus het bedrag dat nodig zal zijn om ervoor te zorgen dat de pensioenen over veertig jaar nog op hetzelfde niveau zitten. Dat is een meer dan duizelingwekkend bedrag. Maatregelen zoals bijvoorbeeld langer blijven werken en andere initiatieven zullen dit gat misschien enigszins helpen opvullen, maar ook dan blijft er nog altijd een enorm zwart gat in de begroting zitten. Ik hoop dat we dankzij dit debat en het daaropvolgende witboek van de Commissie zullen beginnen dit onderwerp met realistische ogen te bezien."@nl3
"Panie Przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję to sprawozdanie. Miejmy nadzieję, że dzięki niemu kwestia emerytur stanie się jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Uważam, że jednym z podstawowych pytań jest pytanie o to, jak państwa członkowskie mają zamiar finansować świadczenia emerytalne dla swoich obywateli o odpowiedniej wysokości. Jakie systemy mają zamiar wdrożyć, wykorzystując swoiste połączenie trzech filarów w celu zapewnienia stabilności tych systemów emerytalnych? Istnieje olbrzymia przepaść pomiędzy poziomem świadczeń emerytalnych wypłacanych obecnie a tym, co będzie potrzebne do zapewniania świadczeń emerytalnych na obecnym poziomie w najbliższych 40 latach. Rzeczywiście, jedno z największych towarzystw ubezpieczeniowych szacuje, że różnica pomiędzy obecnymi kwotami świadczeń, wypłacanymi zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych, a kwotą konieczną do zapewnienia tego samego poziomu świadczeń we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej za 40 lat kształtuje się na poziomie 1,9 tryliona euro rocznie. Jest to ogromna kwota i choć takie środki, jak ewentualne wydłużenie okresu aktywności zawodowej, czy inne inicjatywy, przyczynią się do wypełnienia tej luki, to jednak nadal będziemy mieli do czynienia z olbrzymią fiskalną czarną dziurą. Mam nadzieję, że debata ta i opublikowana wkrótce przez Komisję biała księga skłonią nas do rozwiązywania tego problemu w sposób realistyczny."@pl16
"Senhor Presidente, é com agrado que acolho este relatório. Esperemos que ele dê à questão das pensões um lugar fulcral nos assuntos da UE. Pessoalmente, considero que a questão fulcral é: de que modo vão os Estados-Membros financiar pensões adequadas para os seus cidadãos? Que regimes irão criar, usando algumas combinações dos três pilares, para garantir que os seus regimes de pensões sejam sustentáveis? Existe um fosso imenso entre as actuais provisões para pensões, e o que será necessário para igual nível de provisões para pensões para os próximos 40 anos. De facto, uma estimativa efectuada por uma importante companhia de seguros refere que o abismo entre o que estamos a proporcionar actualmente, quer a nível público, quer a nível privado, e o que será necessário para assegurar que, dentro de quarenta anos, a provisão para pensões se manterá no mesmo nível para a UE dos 27 é de 1,9 triliões de euros por ano. Um número assombroso, e, embora medidas como, talvez, vidas laborais mais longas e outras iniciativas ajudem a eliminar esse fosso, ainda existe um enorme buraco negro fiscal. Espero que este debate e o subsequente Livro Branco da Comissão assegurem que começamos a tratar este assunto de modo realista."@pt17
"Domnule președinte, salut acest raport. Să sperăm că va pune chestiunea pensiilor în centrul preocupărilor UE. Cred că problema centrală este: cum vor finanța statele membre pensii adecvate pentru cetățenii lor? Ce sisteme vor introduce ele utilizând o combinați a celor trei piloni pentru a garanta că sistemele lor de pensii sunt sustenabile? Există un mare decalaj între sistemele actuale de pensie și ceea ce va fi necesar pentru a asigura pensiile la nivelul actual în următorii 40 de ani. Într-adevăr, o evaluare a unei importante societăți de asigurări arată că decalajul dintre ceea ce asigurăm în momentul de față, atât public cât și privat, și ceea ce va trebui să asigurăm dacă sistemele de pensii rămân la același nivel timp de 40 de ani, este pentru UE 27 de 1,9 trilioane de euro pe an. Aceasta este o cifră aproape incredibilă și chiar dacă măsuri cum ar fi, probabil, vieți profesionale mai lungi sau alte inițiative vor ajuta la atenuarea acestui decalaj, va rămâne totuși o uriașă gaură neagră fiscală. Sper că această dezbatere și Cartea albă care urmează a fi elaborată de către Comisie va garanta că vom începe să abordăm această problemă în mod realist."@ro18
"Vítam túto správu. Dúfajme, že sa jej podarí dostať otázku dôchodkov do centra pozornosti v rámci záležitostí EÚ. Kľúčová otázka podľa mňa znie takto: ako chcú členské štáty financovať primerané dôchodky pre svojich občanov? Aké systémy založené na určitej kombinácii troch pilierov zavedú, aby zabezpečili trvalú udržateľnosť svojich dôchodkových systémov? Existuje obrovská priepasť medzi súčasným dôchodkovým zabezpečením a tým, čo bude potrebné na poskytovanie dôchodkov na súčasnej úrovni počas nasledujúcich 40 rokov. Podľa odhadu významnej poisťovne predstavuje rozdiel medzi tým, čo poskytujeme na verejné aj súkromné dôchodkové zabezpečenie v súčasnosti, a tým, čo budeme potrebovať na zaistenie rovnakej úrovne dôchodkového zabezpečenia pre 27 štátov EÚ o 40 rokov, 1,9 bilióna EUR ročne. To je ohromujúce číslo a aj keď možno opatrenia ako predĺženie produktívneho života alebo iné iniciatívy pomôžu zúžiť túto priepasť, aj naďalej tu zostáva obrovská rozpočtová čierna diera. Dúfam, že táto rozprava a následná biela kniha Komisie dosiahnu, že začneme k tejto záležitosti pristupovať realisticky."@sk19
"Mr President, I welcome this report. Hopefully it will put the issue of pensions centre stage in EU matters. I think the core issue is: how are Member States going to finance adequate pensions for their citizens? What systems will they put in place using some combination of the three pillars to ensure that their pension systems are sustainable? There is a yawning gap between current pension provision and what will be needed to provide pensions at current levels for the next 40 years. Indeed, an estimate from a major insurance company states that the gap between what we are currently providing, both public and private, and what will be needed to ensure that pension provision remains at the same level in 40 years’ time for the EU 27, is EUR 1.9 trillion per year. That is a staggering figure and, while measures such as, perhaps, longer working lives or other initiatives will help to bridge that gap, there is still an enormous fiscal black hole. I hope that this debate and the subsequent White Paper from the Commission will ensure that we begin to deal with this matter in a realistic way."@sl20
"Herr talman! Jag välkomnar betänkandet. Förhoppningsvis kommer pensionsfrågan att stå i centrum för EU-frågorna. Jag anser att kärnfrågan är hur medlemsstaterna ska finansiera tillräckliga pensioner för sina medborgare. Vilka system ska de inrätta genom att använda vissa kombinationer av de tre pelarna för att se till att deras pensionssystem är långsiktigt bärkraftiga? Det finns en gapande klyfta mellan nuvarande pensioner och vad som kommer att behövas för att tillhandahålla pensioner på aktuella nivåer under de kommande 40 åren. Enligt ett större försäkringsbolags uppskattningar skulle klyftan mellan det som vi för närvarande betalar ut, både statligt och privat, och det som behövs för att se till att pensionerna ligger kvar på samma nivå om 40 år för EU:s 27 medlemsstater vara 1,9 biljoner euro per år. Det är en svindlande siffra, och även om åtgärder som kanske ett förlängt yrkesliv eller andra initiativ skulle bidra till att överbrygga den klyftan finns det fortfarande ett enormt stort svart skattehål. Jag hoppas att debatten och kommissionens kommande vitbok kommer att se till att vi börjar ta itu med frågan på ett realistiskt sätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). -"18,20,15,14,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph