Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-16-Speech-3-154-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110216.11.3-154-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am happy to support this resolution, but of course one of the main problems faced by SMEs is access to credit. This is a major impediment to job creation and indeed growth. In countries undergoing severe austerity measures – like my own country, Ireland – this issue is particularly severe and I believe it needs to be dealt with immediately. We need to act at EU level to ensure that banks are willing and able to finance SMEs. Recapitalisation of banks is important, but recapitalised banks with the SME sector on its knees is a recipe for disaster. My real fear is that we are going to end up with a highly capitalised banking system, while the real economy is on floor. We all talk about growth, and that is the only way that many of the peripheral economies can climb out of the abyss that they are already in. Yes, it is a balancing act, but we have a situation where the health of our financial institutions is improving day by day but SMEs still remain in intensive care."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, těší mne, že mohu toto usnesení podpořit, jedním z hlavních problémů malých a středních podniků je ovšem přístup k úvěrům. Je to hlavní překážka vytváření pracovních míst a tím i růstu. Tato otázka je obzvláště palčivá v zemích, které zavedly přísná úsporná opatření – stejně jako má vlast Irsko –, a jsem přesvědčena, že je nutné ji neprodleně vyřešit. Musíme na úrovni EU zajistit, aby banky byly ochotné a schopné financovat malé a střední podniky. Je důležité banky rekapitalizovat, ovšem rekapitalizované banky za situace, kdy jsou malé a střední podniky na kolenou, jsou cestou do záhuby. Upřímně se obávám, že nakonec budeme mít vysoce kapitalizovaný bankovní systém a reálná ekonomika bude na dně. Hovoříme o růstu a je to jediný způsob, jak se mohou okrajové ekonomiky vyškrábat z propasti, v níž se nacházejí. Ano, je to akt nastolující rovnováhu, nacházíme se však v situaci, kdy se ze dne na den zlepšuje zdraví našich finančních institucí, zatímco malé a střední podniky stále zůstávají na jednotce intenzivní péče."@cs1
"Hr. formand! Jeg støtter med glæde denne beslutning, men et af de største problemer for de små og mellemstore virksomheder er selvfølgelig adgang til kredit. Dette er en betydelig hindring for skabelse af arbejdspladser og også vækst. I lande, hvor der gennemføres strenge spareplaner – som mit eget land, Irland – er problemet særlig alvorligt, og vi skal omgående løse det. Vi skal handle på EU-plan for at sikre, at bankerne er villige og i stand til at finansiere de små og mellemstore virksomheder. Rekapitalisering af banker er vigtig, men rekapitaliserede banker, mens SMV-sektoren er tvunget i knæ, er den direkte vej til katastrofe. Jeg er bange for, at vi ender med et højt kapitaliseret banksystem, mens realøkonomien er i knæ. Vi taler om vækst, og det er den eneste mulighed for, at mange af de perifere økonomier kan komme væk fra den afgrund, de allerede befinder sig i. Ja, det er et spørgsmål om balance, men vi har en situation, hvor de finansielle institutter bliver raskere og raskere hver eneste dag, mens de små og mellemstore virksomheder stadig befinder sig på intensivafdelingen."@da2
"Herr Präsident, ich unterstütze gerne diese Entschließung. Dennoch ist, wie wir wissen, der Zugang zu Krediten eines der Hauptprobleme der KMU. Dies stellt das Haupthindernis für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum dar. In Ländern, in denen rigide Sparmaßnahmen eingeführt wurden – wie in meinem Heimatland Irland – stellt dies ein besonders ernstes Problem dar, das meiner Meinung nach umgehend gelöst werden muss. Wir müssen auf EU-Ebene handeln, um dafür zu sorgen, dass Banken bereit sind, KMU zu finanzieren. Die Rekapitalisierung von Banken ist notwendig, jedoch kann diese Maßnahme bei einem geschwächten KMU-Sektor nur in einer Katastrophe münden. Meine Angst ist, dass nach und nach ein hoch kapitalisiertes Bankensystem entsteht, während die Realwirtschaft am Boden liegt. Wir alle sprechen davon, dass Wachstum der einzige Weg ist, um periphere Volkswirtschaften aus dem Abgrund zu holen. Ich weiß, dies ist eine Gratwanderung. Wir befinden uns jedoch in einer Situation, in der sich die Gesundheit unserer Finanzinstitutionen jeden Tag bessert, die KMU jedoch weiterhin auf der Intensivstation liegen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είμαι στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξω το παρόν ψήφισμα, αλλά ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ είναι, ασφαλώς, η πρόσβαση σε πιστώσεις. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο τόσο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όσο, βεβαίως, και για την οικονομική μεγέθυνση. Στις χώρες που εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα λιτότητας –όπως και στη γενέτειρά μου, την Ιρλανδία– αυτό το πρόβλημα είναι εξαιρετικά έντονο και φρονώ ότι χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Πρέπει να δράσουμε σε επίπεδο ΕΕ ώστε να διασφαλισθεί ότι οι τράπεζες είναι πρόθυμες και ικανές να χρηματοδοτήσουν τις ΜΜΕ. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι σημαντική, αλλά ο συνδυασμός των ανακεφαλαιοποιημένων τραπεζών με έναν παραπαίοντα κλάδο ΜΜΕ είναι ολέθριος. Ο πραγματικός μου φόβος είναι ότι θα καταλήξουμε με ένα τραπεζικό σύστημα υψηλότατης κεφαλαιοποίησης, ενώ η πραγματική οικονομία θα είναι μηδενική. Όλοι μιλούμε για την οικονομική μεγέθυνση, και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούν να εξέλθουν σταδιακά πολλές περιφερειακές οικονομίες από την άβυσσο στην οποία βρίσκονται επί του παρόντος. Πλην όμως, πρόκειται για αντισταθμιστική δράση, ενώ αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου η υγεία των χρηματοπιστωτικών μας ιδρυμάτων μπορεί να παρουσιάζει καθημερινή βελτίωση, αλλά οι ΜΜΕ παραμένουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας."@el10
"Señor Presidente, es un placer apoyar esta resolución, pero es evidente que uno de los principales problemas con que se encuentran las PYME es el acceso al crédito. Se trata de un gran impedimento para la creación de empleo y, por supuesto, para el crecimiento. En los países sometidos a estrictas medidas de austeridad —como mi propio país, Irlanda—, esta cuestión es particularmente grave y creo que debe solucionarse de inmediato. Tenemos que actuar a escala comunitaria a fin de garantizar que los bancos tengan la voluntad y reúnan las condiciones para financiar a las PYME. La recapitalización de los bancos es importante, pero los bancos recapitalizados con el sector de las PYME a sus rodillas es una receta para el desastre. Lo que temo realmente es que vamos a terminar con un sistema bancario demasiado capitalizado, mientras que la verdadera economía está por los suelos. Todos hablamos de crecimiento, y de que es la única forma en que muchas de las economías periféricas pueden salir del abismo en que se encuentran. Sí, se trata de una actuación equilibrada, pero tenemos una situación en que la salud de nuestras instituciones está mejorando con el paso de los días, pero en la que las PYME aún se encuentran en cuidados intensivos."@es21
"Austatud juhataja! Toetan hea meelega seda resolutsiooni. Otse loomulikult on VKEde põhiprobleem juurdepääs krediidile. See on suur takistus töökohtade loomisele ja majanduskasvule. Riikide jaoks, nagu mu kodumaa Iirimaa, mis peavad võtma rangeid kokkuhoiumeetmeid, on see probleem eriti suur ja minu arvates tuleb see viivitamatut lahendada. Peame tegutsema ELi tasandil ning tagama, et pangad tahaksid ja suudaksid VKEsid rahastada. Pankade rekapitaliseerimine on küll tähtis, aga selle tegemine ajal, kui VKEde sektor on põlvili surutud, kuulutab katastroofi. Kardan tõesti, et lõpuks on meil küll hästi kapitaliseeritud pangandussüsteem, kuid reaalmajandus on samal ajal täiesti maatasa tehtud. Me kõik räägime majanduskasvust ja see ongi ainus võimalus, kuidas paljude äärealade majandus sellest sügavikust, milles nad hetkel on, välja pääsevad. Jah, tasakaalu leidmine on keeruline, aga meil on praegu lihtsalt olukord, kus meie finantsasutuste seisund paraneb iga päevaga, aga VKEd on ikka veel intensiivravis."@et5
"Arvoisa puhemies, tuen tätä päätöslauselmaa mielelläni, mutta luonnollisesti yksi pk-yritysten keskeisistä ongelmista koskee luotonsaantia. Se on keskeinen työpaikkojen luomista ja kasvua ehkäisevä ongelma. Tiukkoja säästötoimia toteuttavissa maissa – kuten omassa maassani Irlannissa – tämä ongelma on erityisen vakava, ja uskoakseni siihen on puututtava välittömästi. Meidän on toimittava EU:n tasolla varmistaaksemme, että pankit haluavat ja voivat rahoittaa pk-yrityksiä. Pankkien pääomapohjan vahvistaminen on tärkeää, mutta tilanne, jossa pankit ovat vahvoilla pk-sektorin ollessa polvillaan, johtaa varmasti tuhoon. Todellinen pelkoni on se, että päädymme tilanteeseen, jossa meillä on pääomarakenteeltaan vahva pankkijärjestelmä, vaikka reaalitalous on lyöty maahan. Me kaikki puhumme kasvusta, ja vain kasvun avulla monet syrjäiset taloudet voivat päästä ylös siitä kuilusta, johon ne ovat vajonneet. Kyllä, tämä vaatii tasapainoilua, mutta me olemme tilanteessa, jossa rahoituslaitostemme tila kohenee päivä päivältä, kun taas pk-yritykset tarvitsevat yhä tehohoitoa."@fi7
"Monsieur le Président, je suis heureuse de soutenir cette résolution, mais l’un des principaux problèmes rencontrés par les PME est évidemment l’accès au crédit. Il s’agit d’un obstacle majeur à la création d’emplois, et même à la croissance. Ce problème est particulièrement prononcé dans les pays qui doivent faire face à de graves mesures d’austérité, comme mon propre pays, l’Irlande, et je pense que nous devons le régler immédiatement. Nous devons agir au niveau de l’UE pour faire en sorte que les banques soient désireuses de financer les PME et qu’elles soient en mesure de le faire. La recapitalisation des banques est importante, mais avoir des banques recapitalisées et des PME à genoux, c’est aller droit au désastre. Je crains que nous ne nous retrouvions avec un système bancaire fortement capitalisé et une économie réelle à terre. Nous parlons tous de croissance, et c’est la seule façon pour de nombreuses économies périphériques de sortir du gouffre dans lequel elles se trouvent déjà. Oui, il faut trouver un équilibre difficile, mais dans la situation actuelle, la santé de nos établissements financiers s’améliore de jour en jour alors que les PME restent en soins intensifs."@fr8
"Elnök úr, örömmel támogatom ezt az állásfoglalást, de természetesen a kkv-k legnagyobb problémája a hitelhez való hozzáférés. Ez a munkahelyteremtés és fejlődés hatalmas gátja. A szigorú megszorítási intézkedéseket foganatosító országokban – így hazámban, Írországban is – ez a probléma különösen súlyos, és úgy hiszem, hogy azonnal foglalkozni kell vele. Uniós szinten kell cselekednünk, hogy biztosítsuk, hogy a bankok hajlandók és képesek lesznek finanszírozni a kkv-kat. A bankok feltőkésítése fontos, de a feltőkésített bankok és a gyenge lábon álló kkv-k együtt biztosan katasztrófához vezetnek. Nagy félelmem, hogy végül egy nagy tőkemennyiséggel rendelkező bankrendszert és egy padlón levő valódi gazdaságot kapunk. Mindannyian a növekedésről beszélünk, és valóban ez az egyetlen útja annak, hogy sok peremgazdaság ki tudjon lábalni abból a szakadékból, amelyben most vannak. Igen, ez egy kiegyensúlyozó intézkedés, de sajnos most az a helyzet, hogy pénzügyi intézményeink egészsége napról napra javul, ám a kkv-k továbbra is súlyosan betegek."@hu11
"Signor Presidente, sostengo con piacere la risoluzione in esame, ma, naturalmente, uno dei principali problemi che le PMI si trovano ad affrontare è l’accesso al credito, che costituisce uno dei maggiori ostacoli alla creazione di posti di lavoro e, in effetti, alla crescita. Nei paesi che hanno adottato pesanti misure di austerità – come il mio paese, l’Irlanda – la questione è particolarmente grave e ritengo debba essere affrontata immediatamente. Dobbiamo agire a livello comunitario per garantire che le banche abbiano la volontà e la possibilità di finanziare le PMI. La ricapitalizzazione delle banche è importante, ma banche ricapitalizzate con settore delle PMI in ginocchio significano disastro sicuro. Il mio vero timore è che finiremo per avere un sistema bancario fortemente capitalizzato, mentre l’economia reale sarà prostrata. Parliamo tutti di crescita, che è l’unico modo con cui molte economie periferiche possono uscire dall’abisso in cui si trovano già. È vero, si tratta di un esercizio di equilibrismo, ma ci troviamo in una situazione in cui la salute degli istituti finanziari migliora di giorno in giorno, mentre le PMI rimangono in terapia intensiva."@it12
"Pone pirmininke, džiaugiuosi palaikydama šią rezoliuciją, tačiau, aišku, viena iš pagrindinių problemų, su kuriomis susiduria mažosios ir vidutinės įmonės, yra galimybė gauti kreditą. Tai pagrindinė kliūtis darbo vietų kūrimui ir tikram augimui. Šalyse, kur taikomos griežtos taupymo priemonės – kaip mano pačios šalyje Airijoje – šis klausimas yra ypač sunkus, ir manau, kad jis turi nedelsiant būti sprendžiamas. Mums reikia veikti ES lygmeniu siekiant užtikrinti, kad bankai norėtų ir galėtų finansuoti mažąsias ir vidutines įmones. Bankų restruktūrizavimas yra svarbus, tačiau restruktūrizuoti bankai ir keliaklupsčiaujantis mažųjų ir vidutinių įmonių sektorius reikštų tikrą nelaimę. Mano reali baimė ta, kad užbaigsime labai kapitalizuota bankų sistema, kai tikra ekonomika patiria nuosmukį. Mes visi kalbame apie augimą, ir tai vienintelis būdas, kuriuo remdamosi dauguma išorinių ekonomikos sričių gali pakeisti sunkią padėtį, į kurią jos jau yra patekusios. Taip, tai yra veiksmas, reikalaujantis išlaikyti pusiausvyrą, tačiau esame susidūrę su padėtimi, kai mūsų finansų įstaigų gerovė gerėja kiekvieną dieną, tačiau mažosios ir vidutinės įmonės vis dar labai intensyviai prižiūrimos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es ar prieku atbalstu šo rezolūciju, taču, protams, viena no galvenājām problēmām, ar ko saskaras MVU, ir kredītu pieejamība. Tas ārkārtīgi kavē darbavietu radīšanu, kā arī izaugsmi. Valstīs, kas ievēro stingru taupības režīmu — kā mana valsts, Īrija — šis jautājums ir īpaši smags, un es uzskatu, ka tas jārisina nekavējoties. Mums jārīkojas ES līmenī, lai nodrošinātu, ka bankas ir gatavas un spējīgas finansēt MVU. Banku rekapitalizācija ir svarīga, taču rekapitalizētas bankas ar ceļos nospiestu MVU sektoru ir katastrofas recepte. Visvairāk es baidos par to, ka mēs beigu beigās iegūsim augsti kapitalizētu banku sistēmu, bet reālā ekonomika tajā pašā laikā būs nolīdzināta līdz ar zemi. Mēs visi runājam par izaugsmi, un tas ir vienīgais veids, kā daudzas perifērijas ekonomikas valstis var izkļūt no bezdibeņa, kur tās pašlaik atrodas. Jā, tā ir līdzsvarošana, taču mēs atrodamies situācijā, kurā mūsu finanšu iestāžu veselība uzlabojas ar katru dienu, bet MVU joprojām atrodas reanimācijā."@lv13
"Mr President, I am happy to support this resolution, but of course one of the main problems faced by SMEs is access to credit. This is a major impediment to job creation and indeed growth. In countries undergoing severe austerity measures – like my own country, Ireland – this issue is particularly severe and I believe it needs to be dealt with immediately. We need to act at EU level to ensure that banks are willing and able to finance SMEs. Recapitalisation of banks is important, but recapitalised banks with the SME sector on its knees is a recipe for disaster. My real fear is that we are going to end up with a highly capitalised banking system, while the real economy is on floor. We all talk about growth, and that is the only way that many of the peripheral economies can climb out of the abyss that they are already in. Yes, it is a balancing act, but we have a situation where the health of our financial institutions is improving day by day but SMEs still remain in intensive care."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het is mij een groot genoegen deze resolutie te steunen, maar de moeilijke toegang tot krediet is natuurlijk een van de grootste obstakels voor het mkb. De moeilijke toegang vormt een grote rem op de groei van de werkgelegenheid en de economische groei. Met name in landen die nu verregaande bezuinigingen treffen - zoals mijn eigen land, Ierland - vormt dit een uiterst groot probleem. Ik denk dat hier met onmiddellijke ingang iets aan gedaan moet worden. We moeten de handen op EU-niveau ineenslaan om ervoor te zorgen dat banken bereid en ook in staat zijn het mkb te financieren. Het is inderdaad belangrijk dat banken geherkapitaliseerd worden, maar geherkapitaliseerde banken met een op zijn knieën smekend mkb leiden geheid tot rampspoed. Waar ik echt bang voor ben, is dat we straks met een sterk gekapitaliseerd bankstelsel zitten en de reële economie tegelijkertijd plat ligt. We hebben allemaal de mond vol van groei en inderdaad, dit ís ook echt de enige manier waarop talrijke perifere economieën uit het gapende gat kunnen klimmen waar ze nu al inzitten. Dit is echt een uiterst precaire evenwichtsoefening. Maar verliest u vooral niet uit het oog dat de gezondheid van onze financiële instellingen elke dag weer beter wordt, terwijl het mkb nog altijd op de intensive care ligt."@nl3
"Panie Przewodniczący! Z zadowoleniem popieram przedmiotową rezolucję, przy czym jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się MŚP, jest dostęp do kredytów. Jest to zasadnicze utrudnienie, jeśli chodzi o możliwość tworzenia miejsc pracy i, tak naprawdę, wzrostu. W krajach, w których wprowadzono surowe działania oszczędnościowe – jak w mojej ojczystej Irlandii – sprawa ta jest szczególnie poważna i uważam, że należy się nią zająć niezwłocznie. Musimy podjąć działania na szczeblu Unii Europejskiej, starając się zapewnić, by banki chciały i mogły finansować MŚP. Dokapitalizowanie banków jest ważne, ale dokapitalizowany bank z sektorem MŚP na kolanach to recepta na katastrofę. Poważnie obawiam się, że w efekcie będziemy mieć wysoko dokapitalizowany system bankowy, podczas gdy gospodarka realna będzie na dnie. Wszyscy mówimy o wzroście, a to jedyny sposób, dzięki któremu wiele mniejszych gospodarek może wydostać się z otchłani, w której już się znalazły. Tak, to próba pogodzenia różnych interesów, ale jesteśmy w sytuacji, w której zdrowie naszych instytucji finansowych poprawia się z dnia na dzień, a MŚP wciąż pozostają na oddziale intensywnej opieki."@pl16
"Senhor Presidente, tenho todo o prazer em apoiar esta resolução, mas é evidente que um dos principais problemas que se coloca às PME é o acesso ao crédito. Trata-se de um importante impedimento à criação de emprego e mesmo ao crescimento. Nos países em que estão a ser adoptadas medidas de austeridade severas - como é o caso do meu próprio país, a Irlanda - esta questão é particularmente grave, e creio que deve ser imediatamente resolvida. Necessitamos de agir ao nível da UE para assim termos a garantia de que os bancos estão dispostos e aptos a financiar as PME. A recapitalização dos bancos é importante, mas bancos recapitalizados com o sector de PME numa situação de descalabro é uma fórmula que só pode ter consequências desastrosas. O meu grande receio é que acabemos por ficar com um sistema bancário altamente capitalizado, enquanto a economia real está de rastos. Todos nós falamos de crescimento dizendo que é a única forma de muitas economias periféricas conseguirem sair do abismo onde já se encontram. Sim, é necessário conseguir um equilíbrio delicado, mas temos uma situação em que a saúde das nossas instituições financeiras está a melhorar de dia para dia mas em que as PME continuam nos cuidados intensivos."@pt17
"Domnule președinte, sunt încântată să sprijin această rezoluție, dar, cu siguranță, una dintre principalele probleme cu care se confruntă IMM-urile este accesul la credite. Aceasta constituie un impediment major pentru crearea locurilor de muncă și creșterea economică adevărată. În țările supuse unor măsuri de austeritate severe, cum ar fi țara mea, Irlanda, această problemă este deosebit de gravă și cred că trebuie abordată imediat. Trebuie să acționăm la nivelul UE pentru a garanta că băncile doresc și pot să finanțeze IMM-urile. Recapitalizarea băncilor este importantă, dar băncile recapitalizate cu sectorul IMM-urilor la pământ reprezintă rețeta dezastrului. Îngrijorarea mea reală este aceea că suntem pe cale de a sfârși cu un sistem bancar puternic capitalizat, în timp ce economia reală este la pământ. Vorbim cu toții despre creștere, și aceasta reprezintă singura cale prin care multe dintre economiile periferice pot ieși din abisul în care se află. Da, este un act de echilibrare, dar ne aflăm în situația în care instituțiile noastre financiare se însănătoșesc pe zi ce trece, dar IMM-urile rămân sub terapie intensivă."@ro18
"Som rada, že môžem podporiť toto uznesenie, a chcem povedať, že jedným z hlavných problémov, ktorým čelia MSP, je, samozrejme, prístup k úverom. Je hlavnou prekážkou vytvárania pracovných miest a vlastne aj rastu. V krajinách, v ktorých sa uplatňujú tvrdé úsporné opatrenia – ako napríklad v mojej vlastnej krajine Írsku –, je tento problém zvlášť vyhrotený a podľa mňa ho treba okamžite riešiť. Musíme konať na úrovni EÚ s cieľom dosiahnuť, aby boli banky ochotné a schopné financovať MSP. Rekapitalizácia bánk je dôležitá, lenže rekapitalizované banky so sektorom MSP na kolenách sú receptom na katastrofu. Mojou skutočnou obavou je, že nakoniec budeme mať kapitalizovaný bankový systém, kým reálne hospodárstvo bude na dne. Všetci hovoríme o raste a je to jediný spôsob, ako sa môžu mnohé okrajové hospodárstva dostať z priepasti, v ktorej sa už nachádzajú. Áno, ide o krok spočívajúci v zachovaní rovnováhy, lenže sme v situácii, keď zdravie našich finančných inštitúcií sa deň za dňom zlepšuje, kým MSP aj naďalej zostávajú v intenzívnej starostlivosti."@sk19
"Mr President, I am happy to support this resolution, but of course one of the main problems faced by SMEs is access to credit. This is a major impediment to job creation and indeed growth. In countries undergoing severe austerity measures – like my own country, Ireland – this issue is particularly severe and I believe it needs to be dealt with immediately. We need to act at EU level to ensure that banks are willing and able to finance SMEs. Recapitalisation of banks is important, but recapitalised banks with the SME sector on its knees is a recipe for disaster. My real fear is that we are going to end up with a highly capitalised banking system, while the real economy is on floor. We all talk about growth, and that is the only way that many of the peripheral economies can climb out of the abyss that they are already in. Yes, it is a balancing act, but we have a situation where the health of our financial institutions is improving day by day but SMEs still remain in intensive care."@sl20
"Herr talman! Det gläder mig att stödja resolutionen, men ett av de små och medelstora företagens största problem är tillgången till kredit. Det utgör ett stort hinder mot nya arbetstillfällen och tillväxt. I länder som genomgår stränga åtstramningsåtgärder – som mitt eget land Irland – är frågan särskilt allvarlig, och jag anser att man måste ta itu med den omedelbart. Vi måste agera på EU-nivå för att se till att bankerna vill och kan finansiera små och medelstora företag. Rekapitalisering av bankerna är viktigt, men rekapitaliserade banker med sektorn för de små och medelstora företagen som går knäna leder till katastrof. Jag är verkligen rädd för att vi till slut kommer att få ett kapitalstarkare banksystem, samtidigt som den verkliga ekonomin körs i botten. Vi talar alla om tillväxt, och det är den enda vägen för många randområdens ekonomier att ta sig upp ur den avgrund som de befinner sig i. Ja, det är en balansakt, men vi befinner oss i en situation där våra finansinstitutioner blir allt sundare för varje dag som går, medan små och medelstora företag fortfarande behöver väldigt mycket uppmärksamhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). -"18,20,15,14,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph