Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-16-Speech-3-090-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110216.5.3-090-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"( Señora Presidenta, en el horizonte del año 2020 y más allá de esta fecha, el auténtico riesgo sistémico que corre la Unión Europea es el de perder la capacidad de competir ante la existencia de grandes sectores económicos, cada vez más tecnológicos y más potentes. Capacidad para competir es lo que necesitamos: competir para crecer, crecer para crear empleo, crear empleo y crecer para proteger y asegurar nuestro modelo social. La única materia prima imprescindible que tenemos es el conocimiento y debemos aprovechar ese conocimiento para innovar, para adaptarnos a los cambios y, sobre todo, para liderar esos cambios. Por eso, necesitamos invertir mucho más en universidades, en nuestro sistema educativo y en nuestra investigación y desarrollo para ser una potencia en aquello en que podemos serlo: el conocimiento."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"( Paní předsedající, podíváme-li se dopředu do roku 2020 a dál, hrozí EU reálné systémové riziko ztráty konkurenceschopnosti, a to vzhledem k existenci velkých hospodářských odvětví, jejichž technologická a mocenská stránka stále posiluje. Potřebujeme kapacitu, která nám umožní konkurovat: konkurovat s cílem růst, růst s cílem vytvářet zaměstnanost a vytvářet zaměstnanost s cílem chránit a zabezpečovat náš sociální model. Jedinou nepostradatelnou komoditou, kterou máme, jsou znalosti a my musíme využít těchto znalostí k inovacím, k přizpůsobení se změnám, a především v rámci těchto změn musíme mít vůdčí postavení. Musíme proto více investovat do vysokých škol, do našeho vzdělávacího systému a našeho výzkumu a vývoje, díky čemuž budeme silní v oblasti, ve které můžeme být úspěšní, ve znalostech."@cs1
"( Fru formand! Når man ser frem mod 2020 og videre, løber EU den reelle systemiske risiko at miste sin evne til at konkurrere, fordi der findes store økonomiske sektorer, som er stadig mere teknologiske og magtfulde. Vi har brug for konkurrenceevne, vi skal konkurrere for at skabe vækst, vi skal skabe vækst for at skabe beskæftigelse, og vi skal skabe beskæftigelse for at beskytte og bevare vores sociale model. Den eneste vare, vi har, som vi ikke kan undvære, er viden, og vi skal udnytte den viden til at skabe nyt, tilpasse os forandringer og frem for alt være førende i de forandringer. Derfor skal vi investere meget mere i universiteter, i vores uddannelsessystem og i vores forskning og udvikling for at være en magtfaktor på det område, hvor vi kan være det, nemlig viden."@da2
"( Frau Präsidentin! Im Hinblick auf das Jahr 2020 und auch danach besteht für die EU ein ernsthaftes Systemrisiko, dass sie ihre Wettbewerbsfähigkeit aufgrund von zahlreichen aufstrebenden technologischen Wirtschaftsbereichen verlieren könnte. Wir müssen wettbewerbsfähig sein: Wir müssen wettbewerbsfähig sein, um wachsen zu können, um dadurch Arbeitsplätze schaffen zu können, um wiederum unser Sozialmodell zu schützen und abzusichern. Unsere einzige unentbehrliche Handelsware ist das Wissen, und wir müssen dieses Wissen verwenden, um Neuerungen herbeizuführen, uns Änderungen anzupassen und in erster Linie bei diesen Änderungen eine führende Rolle zu übernehmen. Deshalb müssen wir mehr in unsere Universitäten investieren, in unser Bildungssystem und unsere Forschung und Entwicklung, um genau da eine Rolle übernehmen zu können, wo wir stark sind: beim Wissen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ατενίζοντας προς το 2020 και ακόμα παραπέρα, η ΕΕ διατρέχει τον πραγματικό συστημικό κίνδυνο να απολέσει την ανταγωνιστική της ικανότητα, λόγω της ύπαρξης μεγάλων οικονομικών τομέων, οι οποίο καθίστανται ολοένα πιο τεχνολογικοί και ισχυροί. Χρειαζόμαστε ανταγωνιστική ικανότητα: την χρειαζόμαστε για την οικονομική μας ανάπτυξη, μέσω της οποίας θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε απασχόληση, απασχόληση που θα μας επιτρέψει, με τη σειρά της, να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε το κοινωνικό μας μοντέλο. Το μοναδικό αναντικατάστατο αγαθό που διαθέτουμε είναι η γνώση, και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη γνώση για να καινοτομήσουμε, να προσαρμοστούμε στις αλλαγές και, κυρίως, να οδηγηθούμε σε αυτές τις αλλαγές. Συνεπώς, πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο στα πανεπιστήμια, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ούτως ώστε να αποτελέσουμε ισχυρή δύναμη στον τομέα στον οποίο μπορούμε να το επιτύχουμε: στον τομέα της γνώσης."@el10
"( Madam President, looking towards 2020 and beyond, the EU runs the real systemic risk of losing its ability to compete due to the existence of large economic sectors which are increasingly more technological and powerful. We need the capacity to compete: to compete in order to grow, to grow in order to create employment and to create employment in order to protect and safeguard our social model. The only indispensible commodity we have is knowledge and we must use that knowledge to innovate, to adapt to changes and, above all, to lead in those changes. Therefore, we need to invest much more in universities, in our education system and our research and development in order to be a power in the area in which we can be: knowledge."@en4
"( Austatud juhataja! Vaadates 2020. aastani ja kaugemale, on ELil tõeline süsteemne risk kaotada konkurentsivõime suurte majandussektorite tõttu, mis on üha tehnoloogilisemad ja võimsamad. Me vajame võimet konkureerida: konkureerida selleks, et kasvada; kasvada selleks, et luua töökohti ning luua töökohti selleks, et kaitsta ja hoida meie sotsiaalset mudelit. Ainuke meie asendamatu ressurss on teadmised, mida peame kasutama uuendusteks, muutustega kohanemiseks ja eelkõige nende muutuste keskel juhtrolli säilitamiseks. Seepärast peame palju rohkem investeerima ülikoolidesse, meie haridussüsteemi ning meie teadus- ja arendustegevusse, selleks et olla võimsad selles valdkonnas, kus see on võimalik: teadmiste valdkonnas."@et5
"Arvoisa puhemies, kun suuntaamme katseemme vuoteen 2020 ja sen jälkeiseen aikaan, EU on todellisessa vaarassa menettää kilpailukykynsä kokonaisvaltaisesti laajojen ja yhä enemmän teknologiaan perustuvien ja vahvempien taloussektoreiden vuoksi. Meidän on pystyttävä kilpailemaan: on pystyttävä kilpailemaan voidaksemme kasvaa, pystyttävä kasvamaan voidaksemme luoda työllisyyttä ja pystyttävä luomaan työllisyyttä voidaksemme suojata ja turvata sosiaalisen malliamme. Ainoa välttämätön kauppatavaramme on osaaminen, ja meidän on käytettävä tätä osaamista innovoidaksemme, mukautuaksemme muutoksiin ja ennen kaikkea ollaksemme näiden muutosten veturina. Tämän vuoksi meidän on investoitava paljon enemmän korkeakouluihin, koulutusjärjestelmäämme sekä tutkimus- ja kehittämistyöhömme, jotta voimme olla voimatekijä sillä alalla, jolla voimme sitä olla, eli osaamisessa."@fi7
"( Madame la Présidente, si l’on regarde vers 2020 et au-delà, l’UE encourt le risque systémique de perdre sa compétitivité en raison de l’existence de grands secteurs économiques de plus en plus technologiques et puissants. Nous avons besoin de capacités concurrentielles: il faut être compétitif pour grandir; il faut grandir pour créer de l’emploi et il faut créer de l’emploi pour protéger et conserver notre modèle social. La seule matière indispensable dont nous disposons est la connaissance et nous devons l’utiliser pour innover, pour nous adapter au changement et, surtout, pour lancer ces changements. En conséquence, nous devons investir bien davantage dans les universités, dans notre système éducatif et notre recherche et développement pour être une puissance dans un domaine où nous pouvons l’être: la connaissance."@fr8
"( Elnök asszony, ha a 2020-ig terjedő és az azt követő időszakban az EU rendszerszinten azt kockáztatja, hogy elveszíti versenyképességét olyan nagy gazdasági ágazatok megléte miatt, amelyek egyre hatalmasabbak és egyre nagyobb mértékben technológia-alapúak. Képeseknek kell lennünk a versenyre: azért, hogy növekedni tudjunk, hogy növekedni tudjunk és ezzel munkahelyeket teremtsünk, és a munkahelyekkel megvédjük és védelmezzük szociális modellünket. Az egyetlen nélkülözhetetlen árucikkünk a tudás, amit fel kell használnunk az újításokhoz, a változásokhoz való alkalmazkodáshoz, és mindenekelőtt ahhoz, hogy e változások során az élen járjunk. Ezért sokkal többet kell beruháznunk az egyetemekbe, oktatási rendszerünkbe, valamint a kutatás-fejlesztésbe, hogy hatalommá váljunk azon a területen, ahol erre lehetőségünk van: a tudás terén."@hu11
"( Signora Presidente, guardando al 2020 e persino oltre, l’Unione europea corre l’autentico rischio sistemico di perdere la capacità di essere competitiva a causa dell’esistenza di grandi settori economici, sempre più tecnologici e potenti. Abbiamo bisogno di tale competitività: competere per crescere, crescere per creare occupazione, e creare occupazione per proteggere e tutelare il nostro modello sociale. L’unico prodotto di base indispensabile di cui disponiamo è la conoscenza. Dobbiamo utilizzarla per innovare, per adattarci ai cambiamenti e, soprattutto, per svolgere un ruolo primario in tale cambiamenti. Per questa ragione, dobbiamo investire molto di più nelle università, nell’istruzione, nella ricerca e nello sviluppo, per essere una potenza nel settore in cui ci è possibile esserlo: la conoscenza."@it12
"( Ponia pirmininke, žvelgiant į 2020-uosius ir toliau, ES gresia tikra sisteminė rizika prarasti gebėjimą konkuruoti, nes esama didelių ekonomikos sektorių, kurie pasitelkia vis daugiau technologijų ir tampa vis galingesni. Turime sugebėti konkuruoti: konkuruoti, kad galėtume augti, augti, kad galėtume kurti darbo vietas, ir kurti darbo vietas, kad galėtume apsaugoti ir išsaugoti savo socialinį modelį. Vienintelis turtas, be kurio negalima apsieiti ir kurį mes turime, yra žinios ir naudodamiesi šiomis žiniomis turime kurti naujoves, prisitaikyti prie pokyčių ir, svarbiausia, lyderiauti šiems pokyčiams vykstant. Todėl turime daug daugiau investuoti į universitetus, savo švietimo sistemą, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, kad būtume pajėgūs toje srityje, kurioje galime būti pajėgūs: žinių srityje."@lt14
"( Priekšsēdētājas kundze! Runājot par situāciju 2020. gadā un turpmāk, lielu ekonomikas nozaru dēļ ES pastāv reāls sistemātisks risks zaudēt konkurētspēju, turklāt šīs nozares tehnoloģiski attīstās un kļūst arvien spēcīgākas. Ir nepieciešama konkurētspēja: konkurēt, lai attīstītos, attīstīties, lai veidotu darbavietas un veidot darbavietas, lai aizsargātu un nodrošinātu Eiropas sociālo modeli. ES vienīgais saistošais produkts ir zināšanas, un šīs zināšanas ir jāizmanto inovāciju ieviešanai, kā arī tam, lai pielāgotos izmaiņām un galvenokārt, vai veicinātu šīs izmaiņas. Tāpēc daudz vairāk līdzekļu ir jāiegulda universitātēs izglītības sistēmā un pētniecības un attīstības jomā, lai ES kļūtu par vadošo spēku attiecībā uz to, kas mums ir, proti, zināšanām."@lv13
"Señora Presidenta, en el horizonte del año 2020 y más allá de esta fecha, el auténtico riesgo sistémico que corre la Unión Europea es el de perder la capacidad de competir ante la existencia de grandes sectores económicos, cada vez más tecnológicos y más potentes. Capacidad para competir es lo que necesitamos: competir para crecer, crecer para crear empleo, crear empleo y crecer para proteger y asegurar nuestro modelo social. La única materia prima imprescindible que tenemos es el conocimiento y debemos aprovechar ese conocimiento para innovar, para adaptarnos a los cambios y, sobre todo, para liderar esos cambios. Por eso, necesitamos invertir mucho más en universidades, en nuestro sistema educativo y en nuestra investigación y desarrollo para ser una potencia en aquello en que podemos serlo: el conocimiento."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, voor 2020 en verder kent de Europese Unie een echt systeemrisico: het niet meer kunnen concurreren door het bestaan van grote economische sectoren, die steeds technischer en krachtiger worden. We hebben concurrentievermogen nodig: we moeten concurreren om te groeien en om werkgelegenheid te creëren om ons sociale model te kunnen beschermen en behouden. De enige onmisbare grondstof die wij hebben is kennis en we moeten hiervan gebruik maken om te innoveren, om ons te aan te passen aan veranderingen, en vooral om deze veranderingen zelf in te zetten. Daarom moeten we veel meer investeren in universiteiten, in ons onderwijssysteem en in wetenschap om een grootmacht te zijn op het gebied waarop we dat kunnen zijn: kennis."@nl3
"( Pani Przewodnicząca! Myśląc o roku 2020 i kolejnych, Europa naraża się na prawdziwe ryzyko systemowe związane z utratą możliwości konkurowania ze względu na istnienie dużych sektorów gospodarki, które coraz bardziej opierają się na technologii i są coraz silniejsze. Musimy mieć możliwość konkurowania: konkurowania w celu osiągnięcia wzrostu gospodarczego, osiągnięcia wzrostu gospodarczego w celu stworzenia miejsc pracy i stworzenia miejsc pracy, by chronić i zabezpieczyć nasz model społeczny. Jedynym nieodzownym towarem, jakim dysponujemy, jest wiedza i musimy z tej wiedzy korzystać, żeby wprowadzać innowacje, dostosować się do zmian i przede wszystkim cieszyć się rolą lidera w obszarze tych zmian. Musimy zatem więcej inwestować w wyższe uczelnie, w nasz system kształcenia oraz w badania i rozwój, by stać się potęgą w sferze, w której możemy nią być, czyli w sferze wiedzy."@pl16
"( Senhora Presidente, olhando para 2020 e para o futuro, o verdadeiro risco sistémico que a Europa corre é o de perder a sua capacidade de competir, devido à existência de grandes sectores económicos que são cada vez mais tecnológicos e poderosos. Precisamos de ter capacidade para competir: para competir, a fim de crescer, para crescer, a fim de gerar emprego; para gerar emprego, a fim de proteger e salvaguardar o nosso modelo social. A única mercadoria indispensável de que dispomos é o conhecimento, e é preciso que utilizemos esse conhecimento para inovar, para nos adaptarmos à mudança e, acima de tudo, para liderarmos essa mudança. Portanto, precisamos de investir muito mais nas universidades, no nosso sistema de educação e na nossa investigação e desenvolvimento, a fim de nos tornarmos uma potência na área em que podemos ser uma potência: o conhecimento."@pt17
"( Doamnă președintă, în perspectiva Strategiei Europa 2020, dar și într-o perspectivă mai îndepărtată, UE este supusă riscului sistemic real de a-și pierde capacitatea de a concura, din cauza existenței marilor sectoare economice care sunt din ce în ce mai tehnologizate și mai puternice. Avem nevoie de capacitatea de a concura: de a concura pentru a crește, de a crește pentru a crea locuri de muncă și de a crea locuri de muncă pentru a ne proteja și apăra modelul social. Singura marfă indispensabilă pe care o deținem sunt cunoștințele și trebuie să folosim aceste cunoștințe pentru a inova, a ne adapta la schimbări și, mai ales, pentru a lua inițiativa în ceea ce privește aceste schimbări. Prin urmare, trebuie să investim mult mai mult în universități, în sistemul de educație, în cercetare și în dezvoltare, pentru a fi o adevărată putere în domeniul în care putem face acest lucru: cunoștințele."@ro18
"( Keď sa pozrieme na rok 2020 a ďalej, vidíme, že EÚ hrozí skutočné systémové riziko straty schopnosti konkurovať v dôsledku existencie veľkých hospodárskych odvetví, ktoré sú čoraz technicky vyspelejšie a silnejšie. Potrebujeme schopnosť konkurovať; konkurovať, aby sme mohli rásť; rásť, aby sme mohli vytvárať pracovné miesta; a vytvárať pracovné miesta, aby sme mohli chrániť svoj sociálny model. Jedinou nenahraditeľnou komoditou, ktorú máme, sú vedomosti a tieto vedomosti musíme použiť na inovácie, na prispôsobenie sa zmenám a predovšetkým na získanie vedúcej úlohy pri týchto zmenách. Preto musíme oveľa viac investovať do univerzít, do svojho vzdelávacieho systému a do svojho výskumu a vývoja, aby sme boli silní v oblasti, v ktorej to dokážeme: vo vedomostiach."@sk19
"Señora Presidenta, en el horizonte del año 2020 y más allá de esta fecha, el auténtico riesgo sistémico que corre la Unión Europea es el de perder la capacidad de competir ante la existencia de grandes sectores económicos, cada vez más tecnológicos y más potentes. Capacidad para competir es lo que necesitamos: competir para crecer, crecer para crear empleo, crear empleo y crecer para proteger y asegurar nuestro modelo social. La única materia prima imprescindible que tenemos es el conocimiento y debemos aprovechar ese conocimiento para innovar, para adaptarnos a los cambios y, sobre todo, para liderar esos cambios. Por eso, necesitamos invertir mucho más en universidades, en nuestro sistema educativo y en nuestra investigación y desarrollo para ser una potencia en aquello en que podemos serlo: el conocimiento."@sl20
"Fru talman! Om vi ser mot 2020 och därefter löper EU en verklig systemmässig risk att förlora sin konkurrenskraft till följd av att det finns stora ekonomiska sektorer som blir alltmer teknologiska och mäktiga. Vi måste ha kapacitet att konkurrera, vi måste konkurrera för att kunna växa, vi måste växa för att kunna skapa arbetstillfällen och vi måste skapa arbetstillfällen för att kunna skydda och värna om vår sociala modell. Den enda oumbärliga basvara vi har är kunskap, och vi måste utnyttja den kunskapen för att förnya oss, anpassa oss till förändringar och, framför allt, för att leda dessa förändringar. Därför måste vi investera mycket mer i universiteten, i våra utbildningssystem och i vår forskning och utveckling så att vi kan vara ledande inom ett område där vi har möjligheten att vara det: kunskap."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ES)"18,5,1,19,14,11,16,2,13,4,21,9,17,12,8
"Enrique Guerrero Salom (S&D ) -"16
"Enrique Guerrero Salom (S&D ). -"18,20,15,1,14,2,13,4,21,9,17,12,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph