Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-16-Speech-3-071-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110216.5.3-071-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"( Señora Presidenta, aquí surge una pregunta, una sola pregunta: ¿qué podemos hacer a nivel europeo para dar trabajo a quien no lo tiene? Para responder a esa pregunta quiero dejar claro un primer consenso: no hay crecimiento duradero sin estabilidad macroeconómica. Alguno de los atajos que aquí se han propuesto, especialmente desde los escaños de la izquierda, serían pan para hoy y hambre para mañana. Segundo consenso: Europa 2020 es un compendio de buenas intenciones, es una buena música, pero hay que pasar de las musas al teatro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a financiar las iniciativas y las acciones allí propuestas? ¿Es compatible la ambición literaria de la Estrategia 2020 con los recortes presupuestarios que se nos anuncian? Tercer consenso: se necesita, para poner en marcha una senda de crecimiento estable, un dibujo completo. Y ahora no existe ese dibujo. Lo que está pasando en el Ecofin estos días demuestra que hay un montón de ideas dispersas, incoherentes e inconsistentes entre sí. Y hay tres acciones importantes. En primer lugar, no se puede seguir asfixiando a los países en dificultades, y eso se soluciona con una emisión conjunta de bonos europeos. En segundo lugar, hay que poner en marcha los bonos específicos que están en el Informe Monti, pero que no están en la Estrategia económica. Y en tercer lugar, hay que tirar del Banco Europeo de Inversiones, de cuyos recursos dos tercios son de la Comisión, y que sólo multiplicándolos por cuatro en diez años supondrían el mismo dinero que el Plan Marshall tuvo para la reconstrucción de la economía europea."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"( Paní předsedající, tato problematika vyvolává otázku, jen jedinou otázku: co můžeme na evropské úrovni dělat, abychom dali práci těm, kteří ji nemají? V reakci na tuto otázku bych rád, abychom jasně vyjádřili první bod, na kterém se shodneme. Bez stabilní makroekonomiky nebude udržitelný růst. Některá rychlá řešení, která zde byla navržena, obzvláště od poslanců z levého křídla, by znamenala chleba dnes, zítra hlad. Druhý bod je, že strategie Evropa 2020 je výčtem dobrých nápadů, zní dobře, ale musíme se posunout od hloubání k činům. Co budeme dělat? Jak chceme financovat navrhované iniciativy a opatření? Je ambice obsažená v textu strategie 2020 slučitelná s různými rozpočtovými škrty, které byly ohlášeny? Třetí bod je, že k tomu, abychom si stanovili správnou cestu ke stabilnímu růstu, potřebujeme vidět celý systém. Zatím žádná ucelená představa neexistuje. To, k čemu v současné době dochází v Radě ve složení pro hospodářské a finanční věci, ukazuje, že v ní existuje mnoho roztříštěných, nesourodých a nesjednocených představ. Důležité je přijetí tří konkrétních opatření. Zaprvé, potlačení zemí v obtížích nemůže dál pokračovat, a může být řešeno společným vydáním evropských dluhopisů. Zadruhé, budou muset být provedeny dluhopisy specifikované v Montiho zprávě, avšak ty nejsou v hospodářské strategii Evropa 2020 uvedené. Zatřetí, musíme využívat zdroje Evropské investiční banky, z nichž dvě třetiny jsou prostředky Komise a které by v příštích deseti letech bylo zapotřebí pouze čtyřikrát navýšit, aby se vyrovnaly objemu peněz vyčleněných na obnovu evropské ekonomiky v rámci Marshallova plánu."@cs1
"Fru formand! Denne sag giver anledning til et spørgsmål, bare ét spørgsmål. Hvad kan vi gøre på EU-plan for at give arbejde til dem, der ikke har det? For at besvare det spørgsmål ønsker jeg at gøre det første punkt, vi har vedtaget, klart. Der kan ikke være bæredygtig vækst uden en stabil makroøkonomi. Nogle af de hurtige løsninger, der er foreslået her, især fra medlemmer på venstrefløjen, ville betyde brød i dag og sult i morgen. Det andet punkt, vi har vedtaget, er, at Europa 2020 er en samling gode hensigter, det lyder godt, men vi er nødt til at gå fra betragtning til handling. Hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi finansiere de foreslåede initiativer og aktioner? Kan den ambition, der ligger i ordene i 2020-strategien forenes med de budgetnedskæringer, der er blevet bebudet? Det tredje punkt, vi har vedtaget, er, at vi har brug for et fuldstændigt billede, hvis vi skal komme ind på det rette spor frem mod en stabil vækst. Indtil nu findes dette billede ikke. Det, der sker i øjeblikket i Rådet for Økonomi og Finans, viser, at der blandt medlemmerne er en enorm mængde spredte, usammenhængende og inkonsekvente idéer. Der skal træffes tre vigtige foranstaltninger. For det første kan lande, der er ved at blive kvalt i vanskeligheder, ikke fortsætte, og det kan løses ved en fælles udstedelse af euroobligationer. For det andet skal de obligationer, der blev defineret i Monti-betænkningen, implementeres, men de er ikke nævnt i den økonomiske Europa 2020-strategi. For det tredje, skal vi bruge Den Europæiske Investeringsbanks ressourcer, hvoraf de to tredjedele er Kommissionens, og som kun skal firedobles på 10 år for at svare til de penge, som via Marshall-planen blev givet til genopbygning af den europæiske økonomi."@da2
"( Frau Präsidentin! Dieses Thema führt unweigerlich zu einer Frage, einer einzigen Frage: Was können wir auf europäischer Ebene tun, um denjenigen Arbeit zu beschaffen, die arbeitslos sind? Bevor ich darauf antworte, möchte ich etwas klarstellen, bei dem wir uns alle einig sind: Ohne eine stabile gesamtwirtschaftliche Lage kann es kein nachhaltiges Wachstum geben. Einige der hier vorgestellten Schnelllösungen, insbesondere aus den linksorientierten Fraktionen, würden zwar Brot für heute bringen, aber in Zukunft für Hunger sorgen. Der zweite Punkt, bei dem wir wohl alle übereinstimmen, ist, dass Europa 2020 eine Sammlung von guten Vorsätzen ist, die sich gut anhören. Wir müssen jedoch nun von schönen Worten zu Taten übergehen. Was werden wir tun? Wie werden wir die vorgeschlagenen Initiativen und Maßnahmen finanzieren? Ist der im Wortlaut der 2020-Strategie enthaltene Ehrgeiz mit den angekündigten Haushaltskürzungen vereinbar? Der dritte Punkt ist, dass wir ein holistisches Bild haben müssen, wenn wir uns auf den Weg in Richtung eines nachhaltigen Wachstums begeben wollen. Diesen Überblick haben wir jedoch noch nicht. Was gegenwärtig im Rat Wirtschaft und Finanzen vorgeht, zeigt uns, dass eine ganze Reihe an weit gestreuten, zusammenhangslosen und widersprüchlichen Ideen besteht. Drei wichtige Maßnahmen müssen ergriffen werden. Erstens: Länder in Schwierigkeiten dürfen nicht länger unterdrückt werden. Das Problem kann durch die Ausgabe von europäischen Staatsanleihen gelöst werden. Zweitens: Die im Monti-Bericht genannten Anleihen müssen umgesetzt werden, sie werden in der Wirtschaftsstrategie Europa 2020 jedoch nicht erwähnt. Drittens: Wir müssen die Ressourcen der Europäischen Investitionsbank verwenden. Zwei Drittel davon gehören der Kommission, und diese Mittel müssten in zehn Jahren nur um das Vierfache erhöht werden, um dem Betrag zu entsprechen, den der Marshall-Plan für den Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft aufgewendet hat."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, το παρόν θέμα συζήτησης εγείρει ένα και μοναδικό ερώτημα: τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να δώσουμε δουλειά σε όσους δεν έχουν; Προκειμένου να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα, θα ήθελα να καταστήσω σαφές το πρώτο συμφωνημένο στοιχείο. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς σταθερή μακροοικονομία. Ορισμένες από τις άμεσες λύσεις που έχουν προταθεί στο παρόν Σώμα, ιδίως από τους βουλευτές της αριστερής πτέρυγας, θα σήμαιναν ψωμί για σήμερα και πείνα για αύριο. Το δεύτερο συμφωνημένο στοιχείο είναι ότι η «Ευρώπη 2020» αποτελεί μια επιτομή αγαθών προθέσεων, ακούγεται θετική, αλλά πρέπει να μεταβούμε από τη θεωρία στην πράξη. Τι θα κάνουμε; Πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες και δράσεις; Συνάδει άραγε η φιλοδοξία που διαποτίζει το κείμενο της στρατηγικής για το 2020 με τις δημοσιονομικές περικοπές που έχουν ανακοινωθεί; Το τρίτο συμφωνημένο στοιχείο είναι ότι χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη χάραξη ορθής πορείας προς τη σταθερή ανάπτυξη. Προς το παρόν, δεν έχουμε αποκτήσει ακόμα αυτήν την εικόνα. Οι τρέχουσες εξελίξεις στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων αποδεικνύουν ότι υπάρχουν στους κόλπους του πάρα πολλές διασκορπισμένες, ασυνάρτητες και ασυνεπείς ιδέες. Πρέπει να αναληφθούν τρεις σημαντικές δράσεις. Πρώτον, η άσκηση ασφυκτικών πιέσεων σε χώρες που διανύουν δύσκολες περιόδους δεν μπορεί να συνεχιστεί, μπορεί δε να τερματιστεί με την κοινή έκδοση ευρωομολόγων. Δεύτερον, πρέπει να εκδοθούν τα ομόλογα που προσδιορίζονται μεν στην έκθεση Monti, αλλά δεν αναφέρονται στην οικονομική στρατηγική «Ευρώπη 2020». Τρίτον, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα δύο τρίτα των οποίων ανήκουν στην Επιτροπή, και οι οποίοι θα πρέπει πολύ απλά να τετραπλασιαστούν εντός προθεσμίας δέκα ετών, προκειμένου να ισοσκελίσουν τα χρήματα του σχεδίου Μάρσαλ για την ανοικοδόμηση της ευρωπαϊκής οικονομίας."@el10
"( Madam President, this issue raises a question, just one question: at European level what can we do to give work to those who do not have it? To respond to that question I want to make clear the first agreed point. There can be no sustainable growth without a stable macroeconomy. Some of the quick solutions that have been proposed here, especially from the leftwing Members, would mean bread for today and hunger for tomorrow. The second agreed point is that Europe 2020 is a compendium of good intentions, it sounds good, but we have to move from contemplation to action. What are we going to do? How are we going to finance the proposed initiatives and actions? Is the ambition contained in the words of the 2020 Strategy compatible with the budgets cuts that have been announced? The third agreed point is that we need a complete picture if we are to set ourselves on the right path towards stable growth. To date this picture does not yet exist. What is currently happening in the Economic and Financial Affairs Council shows that among them there are a huge amount of scattered, incoherent and inconsistent ideas. There are three important actions to be taken. Firstly, stifling countries in difficulties cannot continue, and can be solved by a joint issuing of European bonds. Secondly, the bonds specified in the Monti Report have to be implemented, but they are not mentioned in the Europe 2020 Economic Strategy. Thirdly, we have to use the European Investment Bank’s resources, two thirds of which are the Commission’s, and which would only have to be increased fourfold in 10 years in order to equal the money that the Marshall Plan had for the reconstruction of the European economy."@en4
"( Austatud juhataja! Selle teemaga tekib küsimus, ainult üks küsimus, nimelt: mida saame Euroopa tasandil teha selleks, et pakkuda tööd neile, kellel seda ei ole? Sellele küsimusele vastamiseks soovin teha selgeks ühe asja, millega kõik nõus on. Ilma stabiilse makromajanduseta ei ole jätkusuutlik majanduskasv võimalik. Mõned kiired lahendused, mida siin välja on pakutud – eriti vasaku tiiva liikmete poolt –, tähendaksid leiba praegu ja nälga tulevikus. Teine asi, millega nõustutakse, on see, et Euroopa 2020. aasta strateegia on heade kavatsuste kogumik. See kõlab hästi, kuid peame kavatsuste juurest tegudeni jõudma. Mida me tegema hakkame? Kuidas me välja pakutud algatusi ja meetmeid rahastame? Kas 2020. aasta strateegias sõnades sisalduv eesmärk on kooskõlas väljakuulutatud eelarvekärbetega? Kolmas, millega nõustutakse, on see, et kui tahame jõuda stabiilse majanduskasvu soovitud rajale, siis vajame olukorrast terviklikku ülevaadet. Siiani seda veel pole. See mis praegu majandus- ja rahandusnõukogus toimub, näitab, et neil on tohutult palju killustatud, hajali ja vastuolulisi ideid. Tuleb astuda kolm tähtsat sammu! Esiteks ei saa raskustes riikide lämmatamine jätkuda ja selle küsimuse saab lahendada Euroopa võlakirjade ühise väljastamisega. Teiseks tuleb ellu viia Monti raportis nimetatud võlakirjade idee, kuid seda pole nimetatud Euroopa 2020. aasta majandusstrateegias. Kolmandaks peame kasutama Euroopa Investeerimispanga vahendeid, millest kaks kolmandikku kuulub komisjonile ja mida tuleks 10 aasta jooksul ainult neli korda suurendada, selleks et raha hulk oleks võrdne sellega, mis Marshalli plaani raames Euroopa majanduse ülesehitamisse paigutati."@et5
"Arvoisa puhemies, tässä asiassa herää kysymys, vain yksi kysymys: mitä voimme tehdä Euroopan unionissa antaaksemme työtä niille, joilla sitä ei ole? Vastatakseni tähän kysymykseen, haluan tehdä selväksi ensimmäisen asian, josta olemme yksimielisiä. Kestävää kasvua ei voi olla ilman vakaata makrotaloutta. Osa niistä nopeista ratkaisuista, joita täällä ovat ehdottaneet erityisesti vasemmistoon kuuluvat jäsenet, merkitsisivät leipää täksi päiväksi mutta nälkää huomiseksi. Toinen asia, josta olemme yksimielisiä, on se, että Eurooppa 2020 -strategia on kokoelma hyviä aikomuksia. Se kuulostaa hyvältä, mutta meidän on siirryttävä suunnitelmista tekoihin. Mitä aiomme tehdä? Miten aiomme rahoittaa ehdotetut aloitteet ja toimet? Onko Eurooppa 2020 -strategian sanamuotoon sisältyvä kunnianhimoinen tavoite sopusoinnussa ilmoitettujen talousarvioleikkausten kanssa? Kolmas asia, josta olemme yksimielisiä, on se, että meillä on oltava kokonaiskuva, jotta voimme valita oikean tien kohti vakaata kasvua. Toistaiseksi meiltä vielä puuttuu tämä kokonaiskuva. Se mitä tällä hetkellä tapahtuu talous- ja raha-asioiden neuvostossa, osoittaa, että neuvoston jäsenillä on valtavasti hajanaisia, epäyhtenäisiä ja ristiriitaisia ajatuksia. On kolme tärkeää toimenpidettä, joihin on ryhdyttävä. Ensinnäkin vaikeuksissa olevien maiden tukahduttaminen ei voi jatkua, ja tilanne voidaan ratkaista laskemalla liikkeelle euro-obligaatioita. Toiseksi Montin raportissa tarkoitetut obligaatiot on otettava käyttöön, mutta niitä ei mainita Eurooppa 2020 -strategiassa. Kolmanneksi on käytettävä Euroopan investointipankin varoja, joista kaksi kolmannesta kuuluu komissiolle ja joita tarvitsisi lisätä kymmenen vuoden aikana vain nelinkertaiseksi, jotta ne vastaisivat sitä rahamäärää, joka oli varattu Marshall-suunnitelmassa Euroopan talouden elvyttämiseen."@fi7
"( Madame la Présidente, cette problématique pose une question, une seule question: au niveau européen, que peut-on faire pour donner du travail à ceux qui n’en ont pas? Pour répondre à cette question, je tiens à ce que le premier point convenu soit clair. Il ne peut y avoir de croissance durable sans une macroéconomie stable. Certaines des solutions rapides qui ont été proposées ici, en particulier par les députés de gauche, seraient du pain pour aujourd’hui, mais la faim pour demain. Deuxième point: «Europe 2020» est un catalogue de bonnes intentions, la stratégie sonne bien, mais nous devons passer de la contemplation à l’action. Qu’allons-nous faire? Comment allons-nous financer les initiatives et les actions proposées? L’ambition contenue dans la stratégie «Europe 2020» est-elle compatible avec les réductions de budget annoncées? Troisième point: nous avons besoin d’une vue d’ensemble si nous voulons emprunter la route qui mènera à la croissance stable. Jusqu’ici, cette perspective n’existe pas encore. Ce qu’il se passe actuellement au Conseil «Affaires économiques et financières» montre qu’en son sein, il y a énormément d’idées dispersées, incohérentes et inconsistantes. Il faut prendre trois mesures importantes. Premièrement, on ne peut continuer à étouffer les pays en difficultés. On peut résoudre cette problématique grâce à l’émission commune d’obligations européennes. Deuxièmement, les obligations mentionnées dans le rapport Monti doivent être mises en œuvre, mais elles ne sont pas évoquées dans la stratégie économique «Europe 2020». Troisièmement, nous devons utiliser les moyens de la Banque européenne d’investissement, dont deux tiers proviennent de la Commission, et qui devraient seulement quadrupler en 10 ans pour égaler le montant prévu par le plan Marshall pour la reconstruction de l’économie européenne."@fr8
"( Elnök asszony! Ez a téma felvet egy kérdést, csak egyetlen kérdést: európai szinten mit tehetünk azért, hogy munkát adjunk azoknak, akiknek nincsen? Ahhoz, hogy válaszoljunk erre a kérdésre, tisztázni szeretném az első kérdést, amelyben nincs vita: nem lehet fenntartható növekedés stabil makrogazdaság nélkül. Az itt javasolt gyors megoldások némelyike – különösen azok, amelyek baloldali képviselőktől származnak – ma kenyeret jelentene, de holnap már üres tányért. A másik kérdés, amelyben nincs vita, az az, hogy az Európa 2020 stratégia jó szándékú célok összessége, jól is hangzik, de az elmélkedés helyett most már cselekvésre van szükség. Mit fogunk tenni? Hogyan fogjuk finanszírozni a javasolt kezdeményezéseket és cselekvéseket? A 2020-as stratégiában megfogalmazott célok összeegyeztethetők-e a bejelentett költségvetési megszorításokkal? A harmadik kérdés, amelyben egyetértünk, az az, hogy ismernünk kell a teljes képet, hogy a helyes irányba tudjunk elindulni a stabil növekedés felé. Ma ez a kép még nem létezik. Ami jelenleg a Gazdasági és Pénzügyi Tanácsban történik, az azt jelzi, hogy tagjainak rengeteg rendszertelen, következetlen és ellentmondó elképzelései vannak. Három fontos dolgot kell megtenni. Először is, nem folytatódhat tovább a nehézségekkel küzdő országok elnyomása, és megoldást jelenthet közös európai kötvények kibocsátása. Másodszor, a Monti-jelentésben meghatározott kötvényeket meg kell valósítani, de az Európa 2020 gazdasági stratégia azokról nem tesz említést. Harmadszor, használnunk kell az Európai Beruházási Bank forrásait, amelyek kétharmada a Bizottságé, amelyeket 10 év alatt csak négyszeresére kell növelni ahhoz, hogy ugyanannyi legyen, mint amennyit a Marshall-terv biztosított az európai gazdaság újjáépítéséhez."@hu11
"( Signora Presidente, in questo contesto una domanda sorge spontanea, una soltanto: che possiamo fare a livello europeo per dare lavoro a chi non lo ha? Per rispondere a questo interrogativo, desidero anzitutto chiarire un primo punto condiviso: non vi è crescita sostenibile senza stabilità macroeconomica. Alcune delle soluzioni immediate che sono state proposte in questa sede, soprattutto dalle fila della sinistra, significherebbero avere qualcosa oggi e nulla domani. Il secondo punto è che la strategia Europa 2020 è un compendio di buone intenzioni e sembra molto positiva, ma dalle parole dobbiamo passare ai fatti. Che faremo? Come finanzieremo le iniziative e le azioni proposte? L’ambizione espressa da questo documento è compatibile con i tagli che sono stati preannunciati? Il terzo punto è che, per immetterci sul cammino che porta a una crescita stabile, necessitiamo di una visione completa, che al momento manca. Quanto sta accadendo in questo momento in seno al Consiglio Ecofin dimostra che, tra i suoi membri, vi sono numerose idee confuse, poco chiare e incoerenti. Vi sono tre azioni importanti da intraprendere. Anzitutto, non si può continuare a soffocare i paesi in difficoltà, problema che può essere risolto con l’emissione congiunta di bond europei. Secondariamente, bisogna introdurre i bond citati nella relazione Monti, che tuttavia non sono riportati nella strategia economica Europa 2020. Infine, bisogna ricorrere alle risorse della Banca europea per gli investimenti, che provengono per due terzi dalla Commissione, considerando che basterebbe quadruplicarle nel giro di dieci anni per ottenere lo stesso importo a disposizione del Piano Marshall per la ricostruzione dell’economia europea."@it12
"( Ponia pirmininke, šis aspektas kelia klausimą, tik vieną klausimą: ką galime Europos lygmeniu nuveikti, kad suteiktume darbą tiems, kurie jo neturi? Atsakydamas į tą klausimą noriu aiškiai išdėstyti pirmąjį sutartą aspektą. Be stabilios makroekonomikos negali būti tvaraus ekonomikos augimo. Kai kurie čia pasiūlyti greiti sprendimai, ypač minėti kairiosios pakraipos narių, reikštų duoną šiandien ir badą rytoj. Antras sutartas aspektas – strategija „Europa 2020“ yra gerų ketinimų rinkinys, jis gerai skamba, tačiau nuo svarstymų turime pereiti prie veiksmų. Ką darysime? Kaip finansuosime siūlomas iniciatyvas ir veiksmus? Ar strategijos „Europa 2020“ žodžiuose glūdintis užmojis suderinamas su paskelbtu biudžetų mažinimu? Trečias sutartas aspektas – jeigu norime teisingai siekti stabilaus ekonomikos augimo, turime susidaryti visapusišką vaizdą. Iki šiol to vaizdo dar nesusidarėme. Tai, kas dabar vyksta Ekonomikos ir finansų taryboje, rodo, kad ten esama daugybės padrikų, nerišlių ir nenuoseklių idėjų. Reikia imtis trijų svarbių priemonių. Pirma, negalima toliau smaugti sunkumų turinčių šalių, šį klausimą galima išspręsti kartu leidžiant Europos obligacijas. Antra, reikia įgyvendinti M. Monti ataskaitoje nurodytų obligacijų koncepciją, tačiau ekonominėje strategijoje „Europa 2020“ jos neminimos. Trečia, turime pasinaudoti Europos investicijų banko ištekliais, kurių du trečdaliai priklauso Komisijai, tik juos per dešimt metų reikėtų padidinti keturgubai, kad jie atitiktų pagal Maršalo planą Europos ekonomikai atkurti numatytas lėšas."@lt14
"( Priekšsēdētājas kundze! Šajā saistībā rodas jautājums; tikai viens jautājums: ko var darīt Eiropas līmenī, lai nodrošinātu darbu bezdarbniekiem? Atbildot uz šo jautājumu, es vēlos skaidri norādīt uz to, ka, pirmkārt, nestabilas makroekonomikas apstākļos ilgtspējīga izaugsme nav iespējama. Daži ierosinātie tūlītējie risinājumi, jo īpaši tie, kurus minēja tie deputāti, kuri pārstāv opozīciju, ir īslaicīgi. Otrkārt, ir skaidrs, ka stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi ir labi, bet ar vārdiem nepietiek, un ir jārīkojas. Kā rīkoties? Par kādiem līdzekļiem finansēt ierosinātās iniciatīvas un pasākumus? Vai stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi ir savienojami ar pieņemto budžeta samazinājumu? Treškārt, lai nodrošinātu stabilu izaugsmi, ir visaptveroši jāizvērtē pašreizējā situācija. Līdz šim tas vēl nav izdarīts. Pašreizējie notikumi Ekonomikas un finanšu padomē liecina par to, ka pašlaik ir sniegti tikai atsevišķi nesaskaņoti un pretrunīgi ierosinājumi. Ir jāīsteno trīs svarīgi pasākumi. Pirmkārt, nedrīkst turpmāk vēl vairāk sarežģīt situāciju tajās valstis, kuras ir nonākušas grūtībās, un tāpēc ir kopīgi jāizlaiž Eiropas obligācijas. Otrkārt, ir jāizlaiž ziņojumā minētās obligācijas, bet tās nav iekļautas ekonomikas stratēģijā „Eiropa 2020”. Treškārt, ir jāizmanto Eiropas Investīciju bankas līdzekļi; par divām trešdaļām šo līdzekļu ir atbildīga Komisija, un pēc 10 gadiem šai summai ir jābūt četrreiz lielākai, lai sasniegtu līmeni, kāds bija noteikts Māršala plānā, kas attiecās uz Eiropas ekonomikas atjaunošanu."@lv13
"Señora Presidenta, aquí surge una pregunta, una sola pregunta: ¿qué podemos hacer a nivel europeo para dar trabajo a quien no lo tiene? Para responder a esa pregunta quiero dejar claro un primer consenso: no hay crecimiento duradero sin estabilidad macroeconómica. Alguno de los atajos que aquí se han propuesto, especialmente desde los escaños de la izquierda, serían pan para hoy y hambre para mañana. Segundo consenso: Europa 2020 es un compendio de buenas intenciones, es una buena música, pero hay que pasar de las musas al teatro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a financiar las iniciativas y las acciones allí propuestas? ¿Es compatible la ambición literaria de la Estrategia 2020 con los recortes presupuestarios que se nos anuncian? Tercer consenso: se necesita, para poner en marcha una senda de crecimiento estable, un dibujo completo. Y ahora no existe ese dibujo. Lo que está pasando en el Ecofin estos días demuestra que hay un montón de ideas dispersas, incoherentes e inconsistentes entre sí. Y hay tres acciones importantes. En primer lugar, no se puede seguir asfixiando a los países en dificultades, y eso se soluciona con una emisión conjunta de bonos europeos. En segundo lugar, hay que poner en marcha los bonos específicos que están en el Informe Monti, pero que no están en la Estrategia económica. Y en tercer lugar, hay que tirar del Banco Europeo de Inversiones, de cuyos recursos dos tercios son de la Comisión, y que sólo multiplicándolos por cuatro en diez años supondrían el mismo dinero que el Plan Marshall tuvo para la reconstrucción de la economía europea."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, er rijst hier een vraag, één vraag slechts: wat kunnen we op Europees niveau doen om werk te geven aan degene die het niet heeft? Voor we antwoord op deze vraag kunnen geven, wil ik eerst duidelijk maken waarover overeenstemming is: duurzame groei bestaat niet zonder macro-economische stabiliteit. Sommige van de voorstellen, vooral van links, brengen misschien vandaag brood op de plank maar bieden geen enkele garantie voor de dag van morgen. Een tweede punt waar we het over eens zijn is dat Europa 2020 een verzameling goede bedoelingen is. Deze voornemens zijn goed, maar de vraag is hoe ze moeten worden bekostigd. Wat gaan we doen? Hoe gaan we de voorstellen en maatregelen, die hier genoemd zijn, uitvoeren? Gaat de ambitie, die vorm heeft gekregen in de Europa 2020-strategie, samen met de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen? Het derde punt waarover consensus bestaat: we hebben een volledige routekaart nodig om het pad van duurzame groei te kunnen bewandelen, maar deze kaart bestaat op dit moment nog niet. Uit de Raad Economische en Financiële Zaken blijkt dat er veel uiteenlopende, incoherente en inconsistente ideeën zijn. Er zijn drie belangrijke maatregelen. In de eerste plaats mogen we de landen die in moeilijkheden zijn niet blijven verstikken. Dit kan worden opgelost door een gezamenlijke uitgave van euro-obligaties. Ten tweede moeten de specifieke euro-obligaties uit het verslag-Monti ingevoerd worden, maar ze worden niet genoemd in de Europa 2020-strategie. Ten derde moet er gebruik gemaakt worden van de middelen van de Europese Investeringsbank, waarvan een derde van de Europese Commissie is, en die in tien jaar tijd slechts verviervoudigd hoeven te worden om op hetzelfde bedrag uit te komen als het bedrag dat beschikbaar was voor het Marshallplan voor de reconstructie van de Europese economie."@nl3
"( Pani Przewodnicząca! Sprawa ta budzi pytanie, jedno tylko pytanie: co możemy zrobić na szczeblu europejskim, by zapewnić pracę tym, którzy jej nie mają? Aby odpowiedzieć na to pytanie, chcę się odnieść do pierwszej z uzgodnionych kwestii. Nie może być mowy o zrównoważonym wzroście gospodarczym bez stabilnej makroekonomii. Zastosowanie niektórych szybkich rozwiązań, proponowanych tu głównie przez posłów lewicy, oznaczałyby chleb dzisiaj i głód jutro. Druga uzgodniona kwestia – strategia Europa 2020 stanowi kompendium dobrych chęci, brzmi dobrze, ale od rozważań musimy przejść do działania. Co zrobimy? Jak zamierzamy finansować proponowane inicjatywy i działania? Czy pragnienia zawarte w strategii Europa 2020 są spójne z cięciami budżetowymi, które zapowiedziano? Trzecia sprawa, którą uzgodniliśmy, to potrzeba dysponowania przez nas całościowym obrazem, jeśli mamy objąć właściwą drogę w kierunku stabilnego wzrostu. Do tej pory taki obraz jeszcze nie powstał. To, co dzieje się obecnie w ECOFIN, wskazuje na ogromną liczbę rozproszonych, niespójnych i sprzecznych pomysłów. Są trzy ważne działania, które należy podjąć. Po pierwsze, nie możemy nadal gnębić państw znajdujących się w trudnej sytuacji, której można zaradzić przy pomocy wspólnej emisji obligacji europejskich. Po drugie, do obiegu trzeba wprowadzić obligacje, o których mowa w sprawozdaniu Montiego, a o których nie wspomina się w strategii Europa 2020. Po trzecie, musimy wykorzystać zasoby Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z których dwie trzecie są własnością Komisji i które należałoby czterokrotnie zwiększyć w ciągu 10 lat, by uzyskać sumę, jaką przeznaczono na odbudowę europejskiej gospodarki w Planie Marshalla."@pl16
"( Senhora Presidente, aqui surge uma pergunta, uma única pergunta: a nível europeu, o que podemos fazer para dar trabalho a quem não tem? Para responder a essa pergunta, gostaria de deixar claro um primeiro entendimento: não pode haver desenvolvimento sustentável sem uma macroeconomia estável. Algumas das soluções rápidas, que foram aqui propostas, especialmente pelos deputados de esquerda, significariam pão para hoje e fome para amanhã. O segundo entendimento: a Europa 2020 é um compêndio de boas intenções, soa bem, mas temos de passar das palavras à acção. O que vamos fazer? Como vamos financiar as iniciativas e acções propostas? Será a ambição contida nas palavras da Estratégia 2020 compatível com os cortes orçamentais anunciados? O terceiro entendimento: precisamos de um plano completo, se quisermos percorrer o caminho certo para o crescimento estável. Até à data, esse plano ainda não existe. O que acontece actualmente no Ecofin mostra que, entre os seus membros, há uma série de ideias dispersas, incoerentes e inconsistentes. Existem três importantes acções a levar a cabo. Em primeiro lugar, não se pode continuar a sufocar os países em dificuldades, e isso soluciona-se com uma emissão conjunta de obrigações europeias. Em segundo lugar, as obrigações especificadas no relatório Monti devem ser implementadas, mas não são mencionadas na Estratégia Económica Europa 2020. Em terceiro lugar, temos de fazer uso dos recursos do Banco Europeu de Investimento, dos quais dois terços são da Comissão, e que só multiplicando-os por quatro durante 10 anos equivaleriam ao dinheiro que o Plano Marshall disponibilizou para a reconstrução da economia europeia."@pt17
"( Doamnă președintă, această problemă ridică un semn de întrebare, un singur semn de întrebare: ce putem face, la nivel european, pentru a le da de lucru celor care nu au un loc de muncă? Pentru a răspunde la această întrebare, doresc să clarific primul punct asupra căruia s-a căzut de acord. Nu poate exista creștere durabilă fără o macroeconomie stabilă. O parte dintre soluțiile rapide propuse, mai ales de către membrii din aripa stângă, ar fi benefice pe termen scurt, însă dezavantajoase pe termen lung. Al doilea punct asupra căruia s-a căzut de acord este acela că Europa 2020 este un compendiu de intenții bune, sună bine, însă trebuie să trecem de la contemplare la acțiune. Ce vom face? Cum vom finanța inițiativele și acțiunile propuse? Ambițiile formulate în Strategia 2020 sunt compatibile cu reducerile bugetare anunțate? Al treilea punct asupra căruia s-a căzut de acord este acela că avem nevoie de o imagine completă dacă vrem să acționăm în direcția unei creșteri stabile. Până în prezent, această imagine nu există încă. Ceea ce se întâmplă în prezent în Consiliul Afaceri Economice și Financiare ne arată că, la nivelul acestui consiliu, există foarte multe idei dispersate, incoerente și fluctuante. Trebuie luate trei măsuri importante. În primul rând, țările aflate într-o situație dificilă nu mai pot fi supuse în continuare constrângerilor. Această problemă se poate rezolva prin emiterea în comun de obligațiuni europene. În al doilea rând, trebuie puse în aplicare obligațiunile specificate în raportul Monti, însă acestea nu sunt menționate în Strategia economică Europa 2020. În al treilea rând, trebuie să utilizăm resursele Băncii Europene de Investiții, dintre care două treimi aparțin Comisiei și care ar trebui mărite doar de patru ori în următorii 10 ani pentru a egala suma pe care a pus-o la dispoziție planul Marshall pentru reconstrucția economiei europene."@ro18
"( Tento problém otvára otázku, len jedinú otázku: čo môžeme urobiť na európskej úrovni, aby sme dali prácu tým, ktorí ju nemajú? S cieľom odpovedať na túto otázku chcem zdôrazniť prvý bod, na ktorom sme sa dohodli. Nemôže existovať udržateľný rast bez stabilnej makroekonomiky. Niektoré rýchle riešenia, ktoré tu navrhovali najmä ľavicoví poslanci, by znamenali chlieb pre dnešok, ale hlad pre zajtrajšok. Druhým bodom, na ktorom sme sa zhodli, je to, že stratégia Európa 2020 je prehľadom dobrých úmyslov, znie dobre, ale od rozjímania musíme prejsť k činom. Čo budeme robiť? Ako budeme financovať navrhované iniciatívy a opatrenia? Je ambícia obsiahnutá v slovách stratégie Európa 2020 kompatibilná s rozpočtovými škrtmi, ktoré boli ohlásené? Tretím bodom, na ktorom sme sa zhodli, je to, že ak si chceme stanoviť správnu cestu smerom k stabilnému rastu, potrebujeme úplný obraz. Tento obraz doteraz ešte neexistuje. To, čo sa momentálne deje v Rade pre hospodárske a finančné záležitosti, ukazuje, že je tam veľké množstvo rozptýlených, nekoherentných a nezosúladených myšlienok. Treba prijať tri dôležité opatrenia. Po prvé, nesmie pokračovať brzdenie krajín, ktoré majú ťažkosti. To sa dá vyriešiť spoločným vydávaním európskych dlhopisov. Po druhé, musia sa vydať dlhopisy, o ktorých sa hovorí v správe pána Montiho, ale v hospodárskej stratégii Európa 2020 sa nespomínajú. Po tretie, musíme využiť zdroje Európskej investičnej banky, z ktorých dve tretiny patria Komisii a ktoré by sa museli zvýšiť len štvornásobne v nasledujúcich 10 rokoch, aby sa vyrovnala suma peňazí, ktorú mal k dispozícii Marshallov plán na obnovu európskeho hospodárstva."@sk19
"Señora Presidenta, aquí surge una pregunta, una sola pregunta: ¿qué podemos hacer a nivel europeo para dar trabajo a quien no lo tiene? Para responder a esa pregunta quiero dejar claro un primer consenso: no hay crecimiento duradero sin estabilidad macroeconómica. Alguno de los atajos que aquí se han propuesto, especialmente desde los escaños de la izquierda, serían pan para hoy y hambre para mañana. Segundo consenso: Europa 2020 es un compendio de buenas intenciones, es una buena música, pero hay que pasar de las musas al teatro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a financiar las iniciativas y las acciones allí propuestas? ¿Es compatible la ambición literaria de la Estrategia 2020 con los recortes presupuestarios que se nos anuncian? Tercer consenso: se necesita, para poner en marcha una senda de crecimiento estable, un dibujo completo. Y ahora no existe ese dibujo. Lo que está pasando en el Ecofin estos días demuestra que hay un montón de ideas dispersas, incoherentes e inconsistentes entre sí. Y hay tres acciones importantes. En primer lugar, no se puede seguir asfixiando a los países en dificultades, y eso se soluciona con una emisión conjunta de bonos europeos. En segundo lugar, hay que poner en marcha los bonos específicos que están en el Informe Monti, pero que no están en la Estrategia económica. Y en tercer lugar, hay que tirar del Banco Europeo de Inversiones, de cuyos recursos dos tercios son de la Comisión, y que sólo multiplicándolos por cuatro en diez años supondrían el mismo dinero que el Plan Marshall tuvo para la reconstrucción de la economía europea."@sl20
"Fru talman! Detta problem väcker en fråga, bara en enda fråga: Vad kan vi göra på EU-nivå för att hitta arbete till dem som inte har det? För att besvara den frågan vill jag klargöra den första punkten vi bör enas om. Det kan inte finnas hållbar tillväxt utan en stabil makroekonomi. Några av de snabba lösningar som har föreslagits här, särskilt från vänsterledamöterna, skulle innebära bröd i dag och hunger i morgon. Den andra punkten vi bör enas om är att Europa 2020-strategin är en samling goda avsikter, den låter bra, men vi måste gå från planer till handling. Vad ska vi göra? Hur ska vi finansiera de föreslagna initiativen och åtgärderna? Är ambitionerna i Europa 2020-strategin förenliga med de budgetnedskärningar vi har aviserat? Den tredje punkten vi bör enas om är att vi måste ha hela bilden klar för oss om vi ska kunna slå in på rätt väg mot hållbar tillväxt. Vi har inte hela bilden ännu. Det som för närvarande sker i rådet (ekonomiska och finansiella frågor) visar att det finns enormt splittrade, ologiska och inkonsekventa idéer inom rådet. Tre viktiga åtgärder måste vidtas. För det första kan vi inte fortsätta att kväva länder i svårigheter, och detta kan lösas genom ett gemensamt utfärdande av euroobligationer. För det andra måste de obligationer som anges i Montirapporten genomföras, men de nämns inte i den ekonomiska Europa 2020-strategin. För det tredje måste vi utnyttja Europeiska investeringsbankens medel, varav två tredjedelar är kommissionens, och som bara behöver ökas fyrfaldigt på tio år för att motsvara de pengar som fanns i Marshallplanen för återuppbyggnaden av den europeiska ekonomin."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ES)"18,5,1,19,14,11,16,13,4,21,9,17,12,8
"José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE ) -"16
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph