Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-16-Speech-3-058-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110216.5.3-058-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, a year ago we debated here in this Chamber what actions were necessary to tackle the global financial crisis. At the time, some of my Group’s proposals on economic governance were dismissed as too ambitious and too far-reaching, but today I am happy to note that several of our suggestions are realities. Today, however, there is a significant gap between the ambitions declared in the Europe 2020 Strategy and the financial resources needed to attain the goals. In the draft 2012 budget, the Commission needs to clarify, clearly identify and make visible the expenditure related to the Strategy. This is also true for the upcoming revision of the Multiannual Financial Framework. I would also like to address the Member States directly. There is a clear unwillingness in the Council among the Finance Ministers – including my own, Anders Borg from Sweden – to invest in the future. National budgets need to reflect the Council’s stated ambitions, and EU projects need budgets if they are ever to happen. Mark my words, without the money in the right place there will be no growth and jobs strategy, and we risk failure. I therefore urge the Commission to come forward with more concrete legislative proposals and the Member States to show more commitment. We need binding commitments to reach headline targets and legislation in key job-creating areas, such as energy efficiency targets at a common European level. Existing initiatives, such as the Strategic Energy Technology Plan, the Lifelong Learning Programme and the Energy Efficiency Action Plan, have already been adopted, but you in the Council failed to bring the money to the table. We need financing of these projects. They all have the potential to create jobs and growth. With our 2020 resolution, the ALDE Group sends a strong message to the Council that the current governance structure is too weak, the method of open coordination has failed and the Community method should be restored. I applaud the huge majority behind the joint resolution. This is a strong message from Parliament that we need action."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, před rokem jsme v této sněmovně hovořili o tom, jaká opatření jsou nezbytná k řešení globální finanční krize. V té době byly některé návrhy mé skupiny týkající se správy ekonomických záležitostí zamítnuty jako příliš ambiciózní nebo příliš dalekosáhlé, ale dnes s radostí pozoruji, že některé z našich návrhů se staly skutečností. V současnosti však existuje výrazná propast mezi ambicemi deklarovanými ve strategii Evropa 2020 a finančními zdroji, které jsou zapotřebí k tomu, abychom cílů dosáhli. V návrhu rozpočtu na rok 2012 Komise musí jednoznačně vyjasnit, přesně určit a zviditelnit výdaje související se strategií. Platí to i pro novou revizi víceletého finančního rámce. Ráda bych se obrátila i přímo na členské státy. V Radě panuje jednoznačná neochota ministrů financí – včetně ministra mé země, Anderse Borga ze Švédska – investovat do budoucnosti. Vnitrostátní rozpočty musejí reagovat na ambice vyjádřené Radou a projektům EU, mají-li se uskutečnit, je potřeba přidělovat prostředky. Zapište si moje slova: bez peněz na správném místě nebude žádná strategie pro růst a pracovní místa a my riskujeme neúspěch. Naléhám proto na Komisi, aby vystoupila se svými konkrétními legislativními návrhy, a na členské státy, aby ukázaly větší odhodlání. Potřebujeme platné závazky s ohledem na dosažení hlavních cílů a legislativu v klíčových oblastech vytváření pracovních míst, jako jsou cíle energetické účinnosti na společné evropské úrovni. Existující iniciativy, jako je Strategický plán energetických technologií, Program celoživotního učení a Akční plán pro energetickou účinnost, již byly přijaty, avšak vy v Radě jste nedokázali položit na stůl peníze. Potřebujeme tyto projekty financovat. Všechny mají potenciál vytvářet pracovní místa a růst. Naším usnesením o strategii 2020 dává skupina ALDE Radě jasný signál, že struktura správy ve své současné podobě je příliš slabá, metoda otevřené koordinace selhala a metodu Společenství je třeba obnovit. Tleskám tomu, že s přijatým společným usnesením souhlasí velká většina sněmovny. Je to jasné poselství Parlamentu, že musíme jednat."@cs1
"Hr. formand! For et år siden forhandlede vi her i Parlamentet om, hvilke aktioner der var nødvendige for at imødegå den globale finanskrise. På det tidspunkt blev nogle af min gruppes forslag til økonomisk styring afvist som for ambitiøse og for vidtrækkende, men i dag glæder det mig at bemærke, at adskillige af vores forslag er virkelighed. I dag er der dog en betydelig kløft mellem de ambitioner, der er anført i Europa 2020-strategien, og de finansielle ressourcer, som er nødvendige for at nå målene. I udkastet til budget for 2012 må Kommissionen tydeliggøre, klart identificere og synliggøre de udgifter, der vedrører strategien. Det gælder også for den kommende revision af den flerårige finansielle ramme. Jeg vil også gerne henvende mig til medlemsstaterne direkte. Der er en klar uvilje blandt finansministrene i Rådet – også min egen, Anders Borg fra Sverige – til at investere i fremtiden. De nationale budgetter må afspejle Rådets erklærede ambitioner, og EU-projekterne har brug for budgetter, hvis de nogensinde skal realiseres. Mærk Dem mine ord, uden penge på det rette sted bliver der ingen vækst og jobstrategi, og vi risikerer en fiasko. Jeg beder derfor indtrængende Kommissionen om at fremsætte mere konkrete lovforslag og medlemsstaterne om at vise et større engagement. Vi har brug for bindende forpligtelser til at nå de overordnede mål og for lovgivning på centrale områder, hvor der kan skabes job, såsom mål for energieffektivitet på et fælles EU-niveau. Eksisterende initiativer såsom den strategiske energiteknologiplan, programmet for livslang læring og handlingsplanen for energieffektivitet er allerede blevet vedtaget, men i Rådet undlod De at lægge penge på bordet. Vi har brug for at finansiere disse projekter. De har alle potentiale til at skabe job og vækst. Med vores 2020-beslutning sender ALDE-Gruppen et stærkt budskab til Rådet om, at den nuværende styringsstruktur er for svag, den åbne koordinationsmetode har slået fejl, og fællesskabsmetoden bør genoprettes. Jeg tilslutter mig det enorme flertal bag den fælles beslutning. Det er et stærkt budskab fra Parlamentet om, at vi har brug for handling."@da2
"Herr Präsident! Vor einem Jahr diskutierten wir hier in diesem Plenum darüber, welche Maßnahmen zur Bewältigung der weltweiten Finanzkrise erforderlich seien. Einige Vorschläge meiner Fraktion zur wirtschaftspolitischen Steuerung wurden damals als zu ehrgeizig und zu weitreichend zurückgewiesen, doch heute stelle ich erfreut fest, dass verschiedene unserer Vorschläge nun Realitäten sind. Heute besteht allerdings eine beträchtliche Kluft zwischen den erklärten Zielen der Strategie Europa 2020 und den Finanzmitteln, die zur Erreichung der Ziele notwendig sind. Im Haushaltsentwurf 2012 muss die Kommission die Ausgaben im Zusammenhang mit der Strategie klar darlegen, eindeutig festlegen und deutlich sichtbar machen. Das Gleiche gilt für die bevorstehende Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens. Ich möchte mich auch direkt an die Mitgliedstaaten wenden. Unter den Finanzministern im Rat – einschließlich des Ministers meines Landes Schweden, Anders Borg – mangelt es eindeutig an Bereitschaft, in die Zukunft zu investieren. In den nationalen Haushalten müssen sich die erklärten Ziele des Rates widerspiegeln, und für EU-Projekte sind Haushaltsmittel erforderlich, wenn sie jemals erfolgen sollen. Merken Sie sich meine Worte: Wenn Gelder nicht an der richtigen Stelle sind, wird es keine Strategie für Wachstum und Beschäftigung geben, und wir laufen Gefahr zu scheitern. Ich fordere daher die Kommission nachdrücklich auf, konkretere Legislativvorschläge vorzulegen, und die Mitgliedstaaten, mehr Engagement zu zeigen. Wir brauchen verbindliche Verpflichtungen zur Erreichung der Kernziele und Rechtsvorschriften in den Bereichen, die das größte Beschäftigungspotenzial bergen, wie Energieeffizienzziele auf gemeinsame europäischer Ebene. Bestehende Initiativen, wie der Europäischen Strategieplan für Energietechnologie, das Programm für lebenslanges Lernen und der Energieeffizienz-Aktionsplan, wurden bereits angenommen, doch Sie haben sich im Rat geweigert, das Geld dafür auf den Tisch zu legen. Diese Projekte müssen finanziert werden. Sie alle haben das Potenzial zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum. Mit unserem Entschließungsantrag zu Europa 2020 sendet die ALDE-Fraktion eine klare Botschaft an den Rat, dass die derzeitige Governance-Struktur zu schwach ist, dass die Methode der offenen Koordinierung gescheitert ist und dass die Gemeinschaftsmethode wiederhergestellt werden sollte. Ich begrüße es, dass die gemeinsame Entschließung die Zustimmung der breiten Mehrheit findet. Dies ist eine klare Botschaft des Parlaments, dass Handlungsbedarf besteht."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πριν από έναν χρόνο, συζητήσαμε εδώ, σε αυτήν την Αίθουσα, σχετικά με τις δράσεις που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Την περίοδο εκείνη, ορισμένες από τις προτάσεις της Ομάδας μου γα την οικονομική διακυβέρνηση απορρίφθηκαν ως υπερβολικά φιλόδοξες και μακροπρόθεσμες, αλλά σήμερα διαπιστώνω με χαρά ότι κάποιες από αυτές έγιναν πραγματικότητα. Επί του παρόντος, όμως, υφίσταται σημαντικό χάσμα μεταξύ των φιλοδοξιών που διατυπώνονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων. Στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2012, η Επιτροπή πρέπει να διευκρινίσει, να προσδιορίσει με σαφήνεια και να καταστήσει ορατές τις δαπάνες που συνδέονται με τη στρατηγική. Το ίδιο ισχύει και για την επικείμενη αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα ήθελα επίσης να απευθυνθώ άμεσα στα κράτη μέλη. Παρατηρείται σαφής απροθυμία στο Συμβούλιο μεταξύ των υπουργών Οικονομικών –συμπεριλαμβανομένου του υπουργού της χώρας μου, του Anders Borg από τη Σουηδία– όσον αφορά την πραγματοποίηση επενδύσεων στο μέλλον. Οι εθνικοί προϋπολογισμοί πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις δεδηλωμένες φιλοδοξίες του Συμβουλίου, και τα προγράμματα της ΕΕ χρειάζονται προϋπολογισμούς για την υλοποίησή τους. Πιστέψτε με, εάν δεν επενδυθούν χρήματα στους κατάλληλους τομείς, δεν θα υπάρξει στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και κινδυνεύουμε να αποτύχουμε. Συνεπώς, καλώ μετ’ επιτάσεως, αφενός, την Επιτροπή να προβεί σε πιο συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις και, αφετέρου, τα κράτη μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερες δεσμεύσεις. Χρειαζόμαστε σθεναρές δεσμεύσεις για την εκπλήρωση των κύριων στόχων, και χρειαζόμαστε νομοθεσία σε βασικούς τομείς που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, όπως οι στόχοι που αφορούν την ενεργειακή απόδοση σε κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως το στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, το πρόγραμμα διά βίου μάθησης και το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση, έχουν ήδη εγκριθεί, αλλά εσείς στο Συμβούλιο δεν κατορθώσατε να θέσετε τα χρήματα στο τραπέζι. Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για αυτά τα προγράμματα· διότι όλα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και οικονομική ανάπτυξη. Με το ψήφισμά της για το 2020, η Ομάδα ALDE αποστέλλει στο Συμβούλιο ένα ισχυρό μήνυμα: η υφιστάμενη δομή της διακυβέρνησης είναι υπερβολικά αδύναμη, η μέθοδος ανοικτού συντονισμού έχει αποτύχει και επιβάλλεται η αποκατάσταση της κοινοτικής μεθόδου. Επικροτώ θερμά την τεράστια πλειοψηφία που τάσσεται υπέρ του κοινού ψηφίσματος. Πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα που απευθύνει το Κοινοβούλιο για την ανάγκη ανάληψης δράσης."@el10
"Señor Presidente, hace un año debatimos en esta Cámara qué acciones eran necesarias para hacer frente a la crisis financiera mundial. En ese momento, algunas de las propuestas de mi Grupo sobre la gobernanza económica fueron descartadas por ser demasiado ambiciosas y de gran alcance, pero hoy me complace ver que varias de nuestras sugerencias ya son una realidad. Hoy, sin embargo, existe una brecha enorme entre los objetivos declarados en la Estrategia Europa 2020 y los recursos financieros necesarios para alcanzar los objetivos. En el proyecto de presupuesto de 2012, la Comisión tiene que aclarar, identificar claramente y hacer visibles los gastos relacionados con la Estrategia. Esto también se aplica a la próxima revisión del marco financiero plurianual. También me gustaría dirigirme directamente a los Estados miembros. Hay una falta de voluntad evidente en el Consejo entre los Ministros de Finanzas —incluido el de mi país, Anders Borg, de Suecia— para invertir en el futuro. Los presupuestos nacionales han de reflejar las ambiciones manifestadas por el Consejo, y los proyectos de la UE necesitan presupuestos si es que quieren llegar a ponerse en práctica. Recuerde mis palabras, sin el dinero en el lugar adecuado, no habrá estrategia de crecimiento ni de empleo, y corremos el riesgo de fracasar. Por lo tanto, insto a la Comisión a que presente propuestas legislativas más concretas y a los Estados miembros a que muestren más compromiso. Necesitamos compromisos vinculantes para alcanzar objetivos principales y legislación en ámbitos clave para la creación de empleo, como los objetivos de eficiencia energética a un nivel europeo común. Ya se han adoptado las iniciativas existentes, como el Plan Estratégico de Tecnología Energética, el Programa de Aprendizaje Permanente y el Plan de Acción de Eficiencia Energética, pero en el Consejo no han llegado a poner el dinero sobre la mesa. Necesitamos financiación para estos proyectos. Todos ellos tienen el potencial para crear empleo y crecimiento. Mediante nuestra resolución sobre la Estrategia Europa 2020, el Grupo ALDE envía un mensaje firme al Consejo de que la estructura de gobernanza actual es demasiado débil, que el método de coordinación abierta ha fallado y que se precisa el restablecimiento del método comunitario. Aplaudo a la inmensa mayoría de los partidarios de esta resolución conjunta. Se trata de un mensaje firme del Parlamento en el que se transmite que necesitamos actuar."@es21
"Austatud president! Aasta eest arutasime parlamendis ülemaailmse finantskriisiga võitlemiseks vajalikke meetmeid. Siis heideti mõned meie fraktsiooni majandusjuhtimise ettepanekud kõrvale kui liiga ambitsioonikad ja liiga kaugeleulatuvad, kuid täna on mul rõõm märkida, et mitu ettepanekut on ellu viidud. Siiski valitseb täna suur lõhe Euroopa 2020. aasta strateegia väljakuulutatud essmärkide ja nende saavutamiseks vajalike rahaliste vahendite vahel. 2012. aasta eelarve projektis peab komisjon selgitama, selgelt osutama ja nähtavaks tegema strateegiaga seotud kulud. See käib ka mitmeaastase finantsraamistiku tulevase läbivaatamise kohta. Samuti sooviksin pöörduda otse liikmesriikide poole. Nõukogus valitseb rahandusministrite – erand pole ka meie Rootsi rahandusminister Anders Borg – seas ilmselgelt soovimatus tulevikku investeerida. Riikide eelarvetes peavad kajastuma nõukogus väljakuulutatud eesmärgid ja ELi projektidele on vaja eelarveid, et neid saaks ellu viia. Pange mu sõnu tähele: ilma õiges kohas kulutatud rahata ei tule mingit majanduskasvu ja töökohtade strateegiat ning me riskime läbikukkumisega. Seepärast kutsun komisjoni üles esitama konkreetsemaid õigusaktide ettepanekuid ja liikmesriike üles näitama suuremat tahet. Vajame siduvaid lubadusi põhieesmärkide saavutamiseks ja keskseid töökohti loovaid valdkondi reguleerivaid õigusakte, näiteks ühiseid Euroopa tasandi energiatõhususe eesmärke. Olemasolevad algatused, näiteks energiatehnoloogia strateegiline kava, elukestva õppe programm ja energiatõhususe tegevuskava on juba heaks kiidetud, kuid teie nõukogus pole raha välja käinud. Vajame nende projektide rahastamist. Neil kõigil on olemas tööhõive ja majanduskasvu loomise potentsiaal. 2020. aasta strateegiat käsitleva resolutsiooniga saadab fraktsioon ALDE nõukogule tugeva sõnumi selle kohta, et praegune juhtimisstruktuur on liiga nõrk, avatud kooskõlastusmeetod on läbi kukkunud ja ühenduse meetod tuleks taastada. Olen väga rõõmus selle üle, et resolutsiooni toetas nii suur enamus. See on jõuline sõnum parlamendilt selle kohta, et me vajame tegusid."@et5
". Arvoisa puhemies, vuosi sitten keskustelimme täällä istuntosalissa siitä, millaisia toimia tarvitaan maailmanlaajuisen rahoituskriisin ratkaisemiseksi. Tuohon aikaan osa talouden ohjausta ja hallintaa koskevista ryhmäni ehdotuksista hylättiin liian kunnianhimoisina ja liian kauaskantoisina, mutta nyt voin panna iloisena merkille, että monet ehdotuksistamme ovat toteutuneet. Nyt kuitenkin Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä ilmoitettujen tavoitteiden ja näiden tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavan rahoituksen välillä on leveä kuilu. Talousarvioesityksessä 2012 komission on selvennettävä, selkeästi määritettävä ja näytettävä strategiaan liittyvät menot. Tämä koskee myös tulevaa monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista. Haluaisin myös puhua suoraan jäsenvaltioille. Neuvostossa valtiovarainministereiden keskuudessa – heidän joukossaan myös omalla Ruotsin ministerillämme Anders Borgilla – on selvää haluttomuutta investoida tulevaisuuteen. Valtioiden talousarvioissa on otettava huomioon neuvoston ilmoittamat tavoitteet, ja EU:n hankkeisiin tarvitaan rahaa, jos ne halutaan joskus toteuttaa. Sanokaa minun sanoneen, ellei rahaa sijoiteta oikeisiin kohteisiin, ei ole kasvua eikä työllisyyttä koskevaa strategiaa, ja voimme epäonnistua. Tämän vuoksi kehotan komissiota esittämään konkreettisempia lainsäädäntöehdotuksia ja jäsenvaltioita osoittamaan vahvempaa sitoutumista. Tarvitsemme vahvaa sitoutumista, jotta voimme saavuttaa yleistavoitteet, esimerkiksi koko Euroopan unionia koskevat energiatehokkuuteen liittyvät tavoitteet, ja säätää lakeja tärkeimmillä työllisyyttä edistävillä aloilla. Nykyiset aloitteet, esimerkiksi Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma, elinikäisen oppimisen ohjelma ja energiatehokkuutta koskeva toimintasuunnitelma, on jo hyväksytty, mutta te ette neuvostossa onnistuneet tuomaan rahaa pöytään. Näihin hankkeisiin tarvitaan rahoitusta. Niillä kaikilla on mahdollista luoda työpaikkoja ja kasvua. Eurooppa 2020 -strategiaa koskevalla päätöslauselmallamme ALDE-ryhmä lähettää neuvostolle vahvan viestin, että nykyinen hallintorakenne on liian heikko, avoin koordinointimenetelmä on epäonnistunut ja yhteisömenetelmä olisi otettava uudelleen käyttöön. Olen kiitollinen siitä, että laaja enemmistö kannattaa yhteistä päätöslauselmaa. Parlamentti antaa näin vahvan viestin, että meidän on toimittava."@fi7
"Monsieur le Président, il y a un an, nous avons discuté, au sein de cette Assemblée, des actions nécessaires pour lutter contre la crise financière mondiale. À cette époque, certaines des propositions de mon groupe sur la gouvernance financière ont été rejetées car elles étaient trop ambitieuses et de trop grande envergure, mais aujourd’hui, je suis ravie de noter que plusieurs de nos propositions sont devenues réalité. Toutefois, aujourd’hui, il y a un fossé important entre les ambitions déclarées dans la stratégie «Europe 2020» et les ressources financières nécessaires pour atteindre les objectifs. Dans le projet de budget 2012, la Commission doit clarifier, déterminer clairement et rendre visibles les dépenses liées à la stratégie. C’est également le cas pour la révision à venir du cadre financier pluriannuel. Je voudrais également m’adresser directement aux États membres. Au Conseil, les ministres des finances – dont le mien, le Suédois Anders Borg – sont clairement réticents à investir dans l’avenir. Les budgets nationaux doivent refléter les ambitions déclarées du Conseil, et les projets de l’UE ont besoin de budgets s’ils veulent se concrétiser un jour. Retenez bien ce que je vous dis: sans fonds adéquats, il n’y aura pas de stratégie pour la croissance et l’emploi et nous risquons l’échec. J’invite dès lors instamment la Commission à faire des propositions législatives plus concrètes et les États membres à faire preuve de plus d’engagement. Nous avons besoin d’engagements clairs pour chaque grand objectif et d’une législation dans les principaux secteurs créateurs d’emplois. Nous devons notamment fixer des objectifs en matière d’efficacité énergétique à un niveau européen commun. Les initiatives existantes, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques, le programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et le plan d’action pour l’efficacité énergétique ont déjà été adoptées, mais vous, au Conseil, n’avez pas apporté l’argent nécessaire. Nous devons financer ces projets. Ils ont tous le potentiel pour créer des emplois et de la croissance. Avec notre résolution pour 2020, le groupe ALDE envoie un message fort au Conseil affirmant que la structure actuelle de gouvernance est trop faible, que la méthode ouverte de coordination a été un échec et que la méthode communautaire doit être restaurée. Je salue le fait que cette résolution commune ait été adoptée à une majorité écrasante. Tel est le message fort du Parlement: nous devons agir."@fr8
"Elnök úr, egy évvel ezelőtt itt, ebben az ülésteremben vitáztunk arról, milyen intézkedésekre van szükség a pénzügyi világválság megoldásához. Akkor a képviselőcsoportom által a gazdasági kormányzásról előterjesztett javaslatokat túlságosan ambiciózusnak és elrugaszkodottnak ítélték és ezért elutasították, de ma boldogan jelenthetem, hogy több javaslatunk is valósággá vált! Ma azonban szakadék tátong az Európa 2020 stratégiában kinyilvánított célok és az azok megvalósításához szükséges pénzügyi források között. A 2012. évi költségvetési tervezetben a Bizottságnak világosan és egyértelműen meg kell határoznia és láthatóvá kell tennie a stratégiához kapcsolódó kiadásokat. Ez a többéves pénzügyi keret közelgő felülvizsgálatára is vonatkozik. Közvetlenül a tagállamokhoz is szólni szeretnék. A Tanácsban, a pénzügyminiszterek körében – hazám pénzügyminiszterét, a svéd Anders Borg urat is ideértve – kétségkívül nincs meg a hajlandóság a jövőbe való befektetésre. A nemzeti költségvetéseknek tükrözniük kell a Tanács kinyilvánított céljait, és az uniós projekteknek költségvetésekre van szükségük ahhoz, hogy megvalósulhassanak. Jegyezzék meg a szavaimat: ha nincs pénz a szükséges helyeken, nem lesz növekedési és munkahely-teremtési stratégia, és a kudarcot kockáztatjuk. Ezért nyomatékosan kérem a Bizottságot, hogy terjesszen elő konkrétabb jogalkotási javaslatokat, a tagállamok pedig tanúsítsanak nagyobb elkötelezettséget. Kötelező erejű kötelezettségvállalásokra van szükség a fő célkitűzések megvalósításához és jogszabályokra a legfontosabb munkahelyteremtő területeken, például az energiahatékonysági célok tekintetében a közös, európai szinten. A már meglévő kezdeményezéseket – például a stratégiai energiatechnológiai tervet, az élethosszig tartó tanulás programot és az energiahatékonysági cselekvési tervet – már elfogadtuk, de Önök, a Tanácsban nem tették le a pénzt az asztalra. Szükségünk van e projektek finanszírozására, mivel ezek mindegyike képes munkahelyeket és növekedést teremteni. A 2020-as állásfoglalásunkkal az ALDE képviselőcsoport azt az erőteljes üzenetet küldi a Tanácsnak, hogy a jelenlegi kormányzati struktúra túlságosan gyenge, a nyílt koordinációs módszer megbukott és a közösségi módszert kell visszaállítani. Üdvözlöm, hogy ilyen nagy többség állt a közös állásfoglalás mellé. Ez határozott üzenet a Parlament részéről arra vonatkozóan, hogy cselekvésre van szükség."@hu11
"Signor Presidente, un anno fa, in quest’Aula, discutevamo di quali azioni fossero necessarie per far fronte alla crisi finanziaria mondiale. In quell’occasione alcune delle proposte del mio gruppo sulla governance economica vennero scartate in quanto troppo ambiziose e troppo ampie, mentre oggi sono lieta di notare che molti dei nostri suggerimenti sono divenuti realtà. Oggi, tuttavia, esiste un ampio divario tra le ambizioni dichiarate nella strategia Europa 2020 e le risorse finanziarie necessarie a raggiungere detti obiettivi. Nel progetto di bilancio 2012, la Commissione deve chiarire, identificare in modo preciso e rendere manifeste le spese legate alla strategia. Altrettanto dicasi dell’imminente revisione del quadro finanziario pluriennale. Vorrei rivolgermi inoltre direttamente agli Stati membri. Vi è una palese mancanza di volontà, in seno al Consiglio dei ministri delle Finanze – e in questo senso Anders Borg, ministro del mio paese, la Svezia, non rappresenta un’eccezione – a investire nel futuro. I bilanci nazionali devono riflettere le ambizioni dichiarate dal Consiglio e i progetti europei necessitano di finanziamenti per potersi concretizzare. Ricordate le mie parole: senza denaro al posto giusto, non vi sarà nessuna strategia per la crescita e l’occupazione e rischieremo il fallimento. Esorto pertanto la Commissione a presentare proposte legislative più concrete e gli Stati membri a dimostrare un maggiore impegno. È necessario assumere impegni vincolanti per raggiungere gli obiettivi principali ed emanare leggi in settori chiave per la creazione di posti di lavoro, come gli obiettivi di efficienza energetica a livello europeo. Le iniziative esistenti, come il piano strategico per le tecnologie energetiche, il programma di apprendimento permanente e il piano d’azione per l’efficienza energetica sono già stati adottati, ma voi del Consiglio non avete saputo trovare i fondi necessari. Questi progetti necessitano di finanziamenti, perché, potenzialmente, sono tutti in grado di creare posti di lavoro e far crescere l’economia. Con la risoluzione sul 2020, il gruppo ALDE manda un messaggio forte al Consiglio per segnalare che l’attuale struttura della governance è troppo debole, che il metodo del coordinamento aperto è fallito e bisognerebbe restaurare quello comunitario. Mi rallegro per l’enorme maggioranza che ha sostenuto questa risoluzione congiunta. È un forte messaggio da parte del Parlamento che indica che dobbiamo agire."@it12
"Pone pirmininke, prieš metus čia, šiame Parlamente, diskutavome, kokių veiksmų reikia imtis pasaulinei finansų krizei įveikti. Anuomet kai kurie mano frakcijos pasiūlymai dėl ekonomikos valdysenos buvo atmesti kaip per plataus užmojo ir pernelyg radikalūs, tačiau šiandien džiaugiuosi galėdama pažymėti, kad keletas mūsų siūlymų tapo tikrove. Vis dėlto šiandien esama nemažo strategijoje „Europa 2020“ deklaruojamų užmojų ir tikslams pasiekti reikalingų finansinių išteklių atotrūkio. 2012 m. biudžeto projekte Komisija turi aiškiai išdėstyti, įvardyti su strategija susijusias išlaidas ir padaryti jas pastebimesnes. Tai pasakytina ir apie būsimą daugiametės finansinės programos persvarstymą. Taip pat norėčiau tiesiogiai kreiptis ir į valstybes nares. Aišku, kad Taryboje finansų ministrai, įskaitant manąjį, Švedijos finansų ministrą Andersą Borgą, nenori investuoti į ateitį. Valstybių narių biudžetuose turi atsispindėti deklaruojami Tarybos užmojai, o jeigu norime, kad ES projektai būtų įgyvendinti, jiems reikia lėšų. Pamatysite, jeigu reikiamoje vietoje nebus pinigų, nebus ir ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo strategijos, mes rizikuojame patirti nesėkmę. Todėl raginu Komisiją pateikti konkretesnių teisės aktų pasiūlymų, o valstybes nares – parodyti daugiau pasišventimo. Mums reikia privalomų įsipareigojimų, kad pasiektume pagrindinius tikslus, ir teisės aktų svarbiausiose srityse, kuriose kuriamos darbo vietos, pvz., mums reikia energijos vartojimo efektyvumo tikslų bendru Europos lygmeniu. Dabartinės iniciatyvos, pvz., Strateginis energetikos technologijų planas, Mokymosi visą gyvenimą programa ir Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas, jau patvirtintos, bet jūs Taryboje nesugebėjote surasti pinigų. Reikia, kad šie projektai būtų finansuojami. Visi jie teikia galimybių sukurti darbo vietų ir sustiprinti ekonomikos augimą. Mūsų rezoliucijoje dėl 2020 m. ALDE frakcija siunčia tvirtą žinią Tarybai, kad dabartinė valdysenos struktūra per silpna, atviro koordinavimo metodas nedavė rezultatų, o Bendrijos metodą reikėtų atnaujinti. Džiaugiuosi, kad bendrą rezoliuciją palaiko didžiulė dauguma. Taip Parlamentas tvirtai parodo, kad turime imtis veiksmų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pirms gada šajā plenārsēžu zālē notika debates par to, kā pārvarēt globālo finanšu krīzi. Vienlaikus daži manis pārstāvētās grupas priekšlikumi ekonomikas pārvaldības jomā tika noraidīti, apgalvojot, ka tie ir pārspīlēti un pārāk tālejoši, tomēr tagad es esmu gandarīta norādīt, ka daži mūsu ierosinājumi īstenojās. Bet diemžēl pašlaik pastāv milzīga atšķirība starp stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem un finanšu resursiem, kas ir nepieciešami šo mērķu sasniegšanai. Komisijai 2012. gada budžeta projektā ir jāprecizē, skaidri jānorāda un jāatklāj ar šo stratēģiju saistītie izdevumi. Tas attiecas arī uz daudzgadu finanšu shēmu, kuru ir paredzēts pārskatīt. Es vēlos arī uzrunāt tieši dalībvalstis. Padomes finanšu ministri — tajā skaitā manis pārstāvētās valsts — Zviedrijas — finanšu ministrs — skaidri apliecināja nevēlēšanos ieguldīt nākotnē. Valsts budžetam ir jāsaskan ar Padomes mērķiem, un, lai īstenotu ES projektus, ir nepieciešami valsts budžeta līdzekļi. Es vēlos uzsvērt to, ka, nepareizi izlietojot līdzekļus, nevarēs īstenot stratēģiju izaugsmes un darbavietu jomā un ka pastāv risks neīstenot mērķus. Tāpēc es aicinu Komisiju iesniegt konkrētākus tiesību aktu priekšlikumus un dalībvalstis vairāk iesaistīties. Ir jāuzņemas kopīgas saistības, lai sasniegtu noteiktos lielos mērķus, un ir nepieciešami tiesību akti galvenajās nozarēs darbavietu izveides jomā, piemēram, attiecībā uz mērķiem energoefektivitātes jomā kopējā Eiropas līmenī. Pašreizējās iniciatīvas, piemēram, energotehnoloģiju stratēģiskais plāns, mūžizglītības programma un energoefektivitātes rīcības plāns, jau ir pieņemts, bet Padome nenodrošināja finanšu līdzekļus. Šiem projektiem ir nepieciešams finansējums. Tie visi paredz izveidot darbavietas un nodrošināt izaugsmi. Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas rezolūcijā par 2020. gadu Padomei ir skaidri norādīts tas, ka pašreizējā pārvaldības struktūra ir pārāk vāja, ka atvērtā koordinācijas metode izrādījās neefektīva un ka ir jāatjauno Kopienas metode. Es atzinīgi vērtēju milzīgo vairākumu, kas pieņēma kopīgo rezolūciju. Tā Parlaments skaidri norāda uz nepieciešamību rīkoties."@lv13
"Mr President, a year ago we debated here in this Chamber what actions were necessary to tackle the global financial crisis. At the time, some of my Group’s proposals on economic governance were dismissed as too ambitious and too far-reaching, but today I am happy to note that several of our suggestions are realities. Today, however, there is a significant gap between the ambitions declared in the EU 2020 Strategy and the financial resources needed to attain the goals. In the draft 2012 budget, the Commission needs to clarify, clearly identify and make visible the expenditure related to the Strategy. This is also true for the upcoming revision of the Multiannual Financial Framework. I would also like to address the Member States directly. There is a clear unwillingness in the Council among the Finance Ministers – including my own, Anders Borg from Sweden – to invest in the future. National budgets need to reflect the Council’s stated ambitions, and EU projects need budgets if they are ever to happen. Mark my words, without the money in the right place there will be no growth and jobs strategy, and we risk failure. I therefore urge the Commission to come forward with more concrete legislative proposals and the Member States to show more commitment. We need binding commitments to reach headline targets and legislation in key job-creating areas, such as energy efficiency targets at a common European level. Existing initiatives, such as the Strategic Energy Technology Plan, the Lifelong Learning Programme and the Energy Efficiency Action Plan, have already been adopted, but you in the Council failed to bring the money to the table. We need financing of these projects. They all have the potential to create jobs and growth. With our 2020 resolution, the ALDE Group sends a strong message to the Council that the current governance structure is too weak, the method of open coordination has failed and the Community method should be restored. I applaud the huge majority behind the joint resolution. This is a strong message from the Parliament that we need action."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, een jaar geleden debatteerden we hier in deze zaal over welke acties nodig waren om de wereldwijde financiële crisis aan te pakken. Destijds werden sommige van de voorstellen van mijn fractie over economische governance afgedaan als te ambitieus of te verreikend, maar vandaag ben ik verheugd dat verschillende van onze suggesties werkelijkheid worden. Er is nu echter een aanzienlijke kloof tussen de ambities die zijn vastgelegd in de Europa 2020-strategie en de financiële middelen die nodig zijn om de doelstellingen te behalen. In de ontwerpbegroting voor 2012 moet de Commissie verduidelijken, helder vaststellen en zichtbaar maken wat de uitgaven zijn die verband houden met de strategie. Dit geldt ook voor de aanstaande herziening van het meerjarig financieel kader. Ik wil ook graag de lidstaten direct toespreken. In de Raad is er onder de ministers van Financiën, waaronder ook die van mijn land, Anders Borg uit Zweden, duidelijk onwilligheid om in de toekomst te investeren. In de nationale begrotingen moeten de ambities die de Raad heeft vastgesteld, zichtbaar zijn. En voor EU-projecten zijn begrotingen nodig, als we willen dat ze ooit worden uitgevoerd. We moeten niet vergeten dat er zonder geld op de juiste plaats geen groei- en werkgelegenheidsstrategie zal zijn en onze plannen dreigen te mislukken. Derhalve roep ik de Commissie dringend op met meer concrete wetgevingsvoorstellen te komen. En ik roep de lidstaten op om meer inzet te tonen. We hebben bindende toezeggingen nodig om hoofddoelen en wetgeving te realiseren in belangrijke banengenererende gebieden, zoals doelstellingen voor energie-efficiënte op een gemeenschappelijk Europees niveau. Bestaande initiatieven, zoals het programma een leven lang leren en het actieplan energie-efficiëntie, zijn al aangenomen, maar in de Raad bent u er niet in geslaagd het geld op tafel te leggen. We hebben financiering nodig voor deze projecten. Ze hebben alle het potentieel om banen en groei te creëren. Met onze resolutie over Europa 2020 zendt de ALDE-Fractie een krachtige boodschap uit naar de Raad om te laten zien dat de huidige governancestructuur te zwak is, de open coördinatiemethode is mislukt en de communautaire methode moet worden hersteld. Ik ben zeer verheugd dat een overgrote meerderheid achter de gemeenschappelijke ontwerpresolutie staat. Die vormt een krachtige boodschap van het Parlement om op te roepen tot actie."@nl3
"Panie Przewodniczący! Przed rokiem zastanawialiśmy się na tej sali, jakie działania są konieczne, by stawić czoło światowemu kryzysowi finansowemu. W tym czasie niektóre z wniosków mojej grupy na temat zarządzania gospodarczego odrzucono, jako zbyt ambitne i zbyt daleko idące, jednak dzisiaj z zadowoleniem zauważam, że wiele naszych propozycji przyjęto. Istnieje dzisiaj jednak ogromna różnica między celami zadeklarowanymi w strategii Europa 2020 a środkami finansowymi potrzebnymi do ich osiągnięcia. W projekcie budżetu na rok 2012 Komisja powinna wyjaśnić, jasno określić i wyraźnie pokazać wydatki związane ze strategią. Dotyczy to również zbliżającego się przeglądu wielorocznych ram finansowych. Pragnę również zwrócić się bezpośrednio do państw członkowskich. W Radzie mamy do czynienia z widoczną niechęcią ze strony ministrów finansów – w tym mojego własnego – Andersa Borga ze Szwecji – do inwestowania w przyszłość. Budżety krajowe muszą odzwierciedlać wyrażone przez Radę ambicje, a projekty UE wymagają budżetów, jeśli mają kiedykolwiek zostać realizowane. Zapamiętajcie moje słowa: bez właściwie zainwestowanych pieniędzy nie będzie wzrostu gospodarczego ani strategii zatrudnienia i skazani jesteśmy na porażkę. Apeluję do Komisji , by wystąpiła z bardziej konkretnymi wnioskami ustawodawczymi, a do państw członkowskich, by wykazały się większym zaangażowaniem. Potrzebujemy wiążących zobowiązań, aby osiągnąć podstawowe cele, a także ustawodawstwa w głównych obszarach sprzyjających tworzeniu miejsc pracy, takich jak efektywność energetyczna na szczeblu wspólnotowym. Istniejące inicjatywy, takie jak europejski Strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych, Plan uczenia się przez całe życie oraz Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii, zostały już przyjęte, ale Rada nie wyłożyła jeszcze pieniędzy na stół. Projekty te wymagają finansowania. Wszystkie one dają możliwości tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Za sprawą naszej rezolucji w sprawie strategii Europa 2020 grupa ALDE wyraźnie informuje Radę, że obecna struktura zarządzania jest zbyt słaba, metoda otwartej koordynacji zakończyła się fiaskiem i że należy powrócić do metody wspólnotowej. Pochwalam fakt, że wspólną rezolucję przyjęto zdecydowaną większością głosów. Stanowi to wyraźny sygnał ze strony Parlamentu, że potrzebujemy działania."@pl16
"Senhor Presidente, há um ano atrás, debatemos nesta Assembleia as acções necessárias para combater a crise financeira global. Na altura, algumas das propostas do meu grupo sobre governação económica foram rejeitadas por serem demasiado ambiciosas e muito abrangentes, mas hoje registo com agrado o facto de várias das nossas sugestões serem pertinentes. Porém, hoje há um fosso significativo entre as ambições declaradas na Estratégia Europa 2020 e os recursos financeiros necessários para a consecução desses objectivos. No projecto de orçamento de 2012, a Comissão terá de esclarecer, identificar claramente e tornar visíveis as despesas relacionadas com a Estratégia. Isso também se aplica à próxima revisão do Quadro Financeiro Plurianual. Gostaria também de me dirigir directamente aos Estados-Membros. Verifica-se uma clara falta de vontade no Conselho, entre os Ministros das Finanças - incluindo o meu, Anders Borg da Suécia - para investir no futuro. Os orçamentos nacionais precisam de reflectir as ambições expressas no Conselho e os projectos da UE precisam de orçamentos adequados se os quisermos executar. Registe as minhas palavras: sem o dinheiro no sítio certo não haverá estratégia de crescimento e emprego, e corremos o risco de fracassar. Por conseguinte, exorto a Comissão a apresentar propostas legislativas mais concretas e os Estados-Membros a mostrarem maior empenho. Precisamos de compromissos vinculativos para alcançar grandes objectivos e de legislação em áreas-chave para a criação de emprego, como por exemplo, metas em matéria de eficiência energética estabelecidas comummente a nível europeu. As actuais iniciativas existentes, como o Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias Energéticas, Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida e o Plano de Acção para a Eficiência Energética, já foram adoptadas, mas os Senhores no Conselho não foram capazes de as fazer acompanhar das verbas necessárias. Precisamos de financiar esses projectos. Todos eles têm o potencial de criar emprego e crescimento. Com a nossa resolução sobre a Estratégia UE 2020, o Grupo ALDE envia uma mensagem forte ao Conselho alertando para a excessiva debilidade da actual estrutura de governação, para o fracasso do método aberto de coordenação e para a necessidade de restaurar o método comunitário. Aplaudo a enorme maioria por trás da resolução comum. Esta é uma mensagem forte do Parlamento; precisamos de acção!"@pt17
"Domnule Președinte, în urmă cu un an am dezbătut aici, în acest Parlament, ce acțiuni erau necesare pentru a aborda criza financiară globală. La acea vreme, unele dintre propunerile grupului meu cu privire la guvernanța economică au fost respinse ca fiind prea ambițioase și prea vaste, dar astăzi mă bucur să observ că mai multe dintre aceste sugestii sunt realități. Cu toate acestea, există astăzi o diferență semnificativă între ambițiile declarate în Strategia Europa 2020 și resursele financiare necesare pentru atingerea obiectivelor. În proiectul de buget pentru 2012, Comisia trebuie să clarifice, să identifice în mod clar și să dezvăluie cheltuielile legate de strategie. Acest lucru este valabil și pentru viitoarea revizuire a cadrului financiar multianual. Aș dori, de asemenea, să mă adresez în mod direct statelor membre. Există o lipsă de dorință clară în cadrul Consiliului între miniștrii de finanțe, inclusiv în ceea ce-l privește pe cel din țara mea, Anders Borg din Suedia, de a investi în viitor. Bugetele naționale trebuie să reflecte ambițiile declarate ale Consiliului, iar proiectele UE au nevoie de bugete dacă acestea se vor derula vreodată. Țineți cont de cuvintele mele, fără bani la locul potrivit nu va fi nicio strategie de creștere economică și locuri de muncă, și riscăm eșecul. De aceea solicit Comisiei să vină cu mai multe propuneri legislative concrete, iar statele membre să dea dovadă de mai mult angajament. Avem nevoie de angajamente obligatorii pentru a atinge principalele obiective și legislația în domenii cheie de creare de locuri de muncă, cum ar fi țintele de eficiență energetică la nivel european comun. Inițiative existente, cum ar fi planul strategic european privind tehnologiile energetice, programul de învățare pe tot parcursul vieții și planul de acțiune privind eficiența energetică, au fost deja adoptate, dar dumneavoastră, cei din cadrul Consiliului, nu ați reușit să aduceți banii la masă. Avem nevoie de finanțarea acestor proiecte. Ele au toate potențialul de a crea locuri de muncă și creștere economică. Prin rezoluția noastră 2020, Grupul ALDE trimite un mesaj puternic Consiliului că structura actuală de guvernanță este prea slabă, metoda de coordonare deschisă a eșuat, iar metoda comunitară nu a trebui să fie restabilită. Salut majoritatea imensă din spatele rezoluției comune. Acesta este un mesaj puternic din partea Parlamentului că avem nevoie de acțiune."@ro18
"Pred rokom sme tu v Parlamente diskutovali o tom, aké opatrenia sú potrebné na boj proti globálnej finančnej kríze. Vtedy boli niektoré návrhy našej skupiny o hospodárskom riadení odmietnuté ako príliš ambiciózne a príliš rozsiahle, no dnes rada vidím, že viaceré z našich návrhov sa stali realitou. V súčasnosti však existuje výrazný rozdiel medzi ambíciami deklarovanými v rámci stratégie Európa 2020 a finančnými zdrojmi potrebnými na dosiahnutie týchto cieľov. V návrhu rozpočtu na rok 2012 musí Komisia objasniť, jasne určiť a zviditeľniť výdavky súvisiace so stratégiou. Platí to aj pre blížiacu sa revíziu viacročného finančného rámca. Chcem sa priamo obrátiť aj na členské štáty. V Rade panuje medzi ministrami financií – vrátane toho nášho, Andersa Borga zo Švédska – jednoznačná neochota investovať do budúcnosti. Vnútroštátne rozpočty musia zohľadňovať ambície ohlásené Radou a projekty EÚ potrebujú rozpočty, ak sa majú niekedy zrealizovať. Pamätajte na moje slová – bez peňazí na správnom mieste nebude žiadna stratégia rastu ani zamestnanosti a hrozí nám neúspech. Preto naliehavo vyzývam Komisiu, aby predložila konkrétnejšie legislatívne návrhy, a členské štáty, aby prejavili viac odhodlania. Potrebujeme záväzné povinnosti, ak chceme dosiahnuť hlavné ciele a vytvoriť právne predpisy v kľúčových oblastiach z hľadiska vytvárania pracovných miest, napríklad ciele energetickej účinnosti na spoločnej európskej úrovni. Jestvujúce iniciatívy, napríklad strategický plán energetických technológií, program celoživotného vzdelávania a akčný plán pre energetickú efektívnosť, už boli prijaté, ale vy v Rade ste nedokázali položiť na stôl peniaze. Potrebujeme finančné prostriedky na tieto projekty. Všetky majú potenciál vytvárať pracovné miesta a rast. Svojím uznesením o stratégii Európa 2020 skupina ALDE vysiela jasné posolstvo Rade, že súčasná štruktúra riadenia je príliš slabá, metóda otvorenej koordinácie zlyhala a mala by sa obnoviť metóda Spoločenstva. Tlieskam obrovskej väčšine, ktorá podporila spoločné uznesenie. Toto je silné posolstvo tohto Parlamentu, že musíme konať."@sk19
"Mr President, a year ago we debated here in this Chamber what actions were necessary to tackle the global financial crisis. At the time, some of my Group’s proposals on economic governance were dismissed as too ambitious and too far-reaching, but today I am happy to note that several of our suggestions are realities. Today, however, there is a significant gap between the ambitions declared in the EU 2020 Strategy and the financial resources needed to attain the goals. In the draft 2012 budget, the Commission needs to clarify, clearly identify and make visible the expenditure related to the Strategy. This is also true for the upcoming revision of the Multiannual Financial Framework. I would also like to address the Member States directly. There is a clear unwillingness in the Council among the Finance Ministers – including my own, Anders Borg from Sweden – to invest in the future. National budgets need to reflect the Council’s stated ambitions, and EU projects need budgets if they are ever to happen. Mark my words, without the money in the right place there will be no growth and jobs strategy, and we risk failure. I therefore urge the Commission to come forward with more concrete legislative proposals and the Member States to show more commitment. We need binding commitments to reach headline targets and legislation in key job-creating areas, such as energy efficiency targets at a common European level. Existing initiatives, such as the Strategic Energy Technology Plan, the Lifelong Learning Programme and the Energy Efficiency Action Plan, have already been adopted, but you in the Council failed to bring the money to the table. We need financing of these projects. They all have the potential to create jobs and growth. With our 2020 resolution, the ALDE Group sends a strong message to the Council that the current governance structure is too weak, the method of open coordination has failed and the Community method should be restored. I applaud the huge majority behind the joint resolution. This is a strong message from the Parliament that we need action."@sl20
"Herr talman! För ett år sedan diskuterade vi här i parlamentet om det krävdes åtgärder för att hantera den globala finanskrisen. Vid den tidpunkten avfärdades förslagen från min grupp om ekonomisk styrning som alltför ambitiösa och långtgående, men i dag konstaterar jag med glädje att flera av våra förslag har förverkligats. I dag finns det dock en stor skillnad mellan de ambitioner som framförs i Europa 2020-strategin och de finansiella medel som behövs för att uppnå målen. När det gäller budgetförslaget för 2012 behöver kommissionen klargöra, tydligt kartlägga och synliggöra de utgifter som har samband med strategin. Detta gäller även för den kommande översynen av den fleråriga budgetramen. Jag vill även vända mig direkt till medlemsstaterna. Det finns en tydlig ovilja bland finansministrarna i rådet – inklusive finansministern från mitt eget land, Anders Borg från Sverige – att investera i framtiden. Rådets uttalade ambitioner måste återspeglas i de nationella budgetarna, och EU-projekten behöver budgetmedel om de någonsin ska förverkligas. Märk mina ord, utan pengar på rätt plats blir det ingen tillväxt- och sysselsättningsstrategi, och vi riskerar att misslyckas. Jag uppmanar därför kommissionen att lägga fram mer konkreta lagstiftningsförslag och medlemsstaterna att visa mer engagemang. Vi behöver bindande åtaganden för att nå de överordnade målen, och vi behöver lagstiftning på viktiga sysselsättningsskapande områden, t.ex. gemensamma energieffektivitetsmål på EU-nivå. Befintliga initiativ, t.ex. planen för strategisk energiteknik (SET), programmet för livslångt lärande och handlingsplanen för energieffektivitet har redan antagits, men ni i rådet lyckades inte lägga upp pengarna på bordet. Vi behöver finansiering av dessa projekt. De har alla potential att skapa arbetstillfällen och tillväxt. Med vår resolution om Europa 2020-strategin sänder ALDE-gruppen ett starkt budskap till rådet om att den nuvarande styrningsstrukturen är alltför svag, att den öppna samordningsmetoden har misslyckats och att unionsmetoden bör återinföras. Jag välkomnar den starka majoriteten bakom den gemensamma resolutionen. Detta är ett starkt budskap från parlamentet om att det krävs åtgärder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Anders Borg"13
"Lena Ek,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph