Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-16-Speech-3-030-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110216.4.3-030-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, rád bych poděkoval panu Swobodovi za jeho dobrou práci a opravdu doufám, že tato zpráva bude poslední před tím, než Chorvatsko podepíše smlouvu o přistoupení k Evropské unii. Jsem přesvědčen, že vstup Chorvatska do EU dá podnět k reformám v tomto regionu a bude úspěchem pro celou Evropu. Chorvatsko to nedávno samo signalizovalo tím, že zdarma poskytlo právní překlady svým sousedům z bývalé Jugoslávie – Bosně a Hercegovině, Srbsku, Černé hoře a Makedonii. Tato země tak ukázala, že je ochotná a schopná přispět k evropské budoucnosti tohoto regionu. Přijetí Chorvatska do EU vyšle jasný signál, že EU ctí své závazky vůči západnímu Balkánu a že rozšíření je proces s otevřeným koncem. Rád bych zdůraznil, že ačkoli každá země na našem kontinentu má své vlastní problémy, měli bychom být opatrní, ukazujeme-li při hovoru o korupci a trestné činnosti prstem na východoevropské země. Tyto nešvary totiž nejsou značkou pouze tohoto regionu, nýbrž výzvou pro nás všechny, a pouze prostřednictvím společného úsilí můžeme omezit negativní tendence v této oblasti. Transparentnost a demokracie jsou neměnné hodnoty, a právě z tohoto konkrétního důvodu musíme podporovat a podněcovat reformy na západním Balkáně. Přeji Chorvatsku jen to nejlepší a těším se, že ho zde přivítám jako 28. členský stát Evropské unie."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne takke hr. Swoboda for hans fremragende arbejde, og jeg håber virkelig, at denne betænkning bliver den sidste, før Kroatien undertegner tiltrædelsestraktaten til EU. Jeg tror, at Kroatiens indtræden i EU vil sætte skub i reformerne i regionen, og at det vil blive en succes for hele Europa. Kroatien signalerede selv dette for nylig, da man gav gratis retlige oversættelser af acquis communautaire til sine naboer fra det tidligere Jugoslavien – Bosnien-Herzegovina, Serbien, Montenegro og Makedonien. Landet har således vist, at det er villigt til og evner at bidrage til regionens europæiske fremtid. At sige ja til Kroatiens tiltrædelse af EU vil udsende et klart signal om, at EU overholder sine løfter over for landene i Vestbalkan, og at udvidelse er en ubegrænset proces. Jeg vil gerne understrege, at selv om alle lande på vores kontinent har sine egne problemer, skal vi være forsigtige med at pege fingre ad de østeuropæiske lande, når vi taler om korruption og kriminalitet. Det er ikke noget, der kun er kendetegnende for denne region, men det er en udfordring for os alle, og vi kan kun begrænse de negative tendenser på dette område ved en fælles indsats. Gennemsigtighed og demokrati er uforanderlige værdier, og det er netop af denne grund, at vi skal støtte og tilskynde til reformer i Vestbalkan. Jeg ønsker Kroatien alt mulig held og lykke og glæder mig til at byde landet velkommen her som den 28. medlemsstat af EU."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte Herrn Swoboda für seine gute Arbeit danken und hoffe wirklich, dass dieser Bericht der letzte sein wird, ehe Kroatien den Beitrittsvertrag zur Europäischen Union unterzeichnet. Ich glaube, dass Kroatiens Beitritt zur EU den Reformen in der Region einen Schub geben und ein Erfolg für ganz Europa werden wird. Kroatien hat dies kürzlich selbst signalisiert, indem es seinen Nachbarn – Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien – kostenlose juristische Übersetzungen des zur Verfügung gestellt hat. Das Land hat somit gezeigt, dass es willens und in der Lage ist, zur europäischen Zukunft der Region beizutragen. Kroatien in die EU aufzunehmen, wird ein klares Signal geben, dass die EU sein Bemühen um den westlichen Balkan anerkennt und dass die Erweiterung kein begrenzter Prozess ist. Ich möchte betonen, dass, obwohl ein jedes Land auf unserem Kontinent seine eigenen Probleme hat, wir nicht leichtfertig mit dem Finger auf osteuropäische Länder zeigen sollten, wenn es um Korruption und Verbrechen geht. Diese sind kein Markenzeichen gerade dieser Region, sondern eine Herausforderung für uns alle, und nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir die negativen Tendenzen auf diesem Gebiet eindämmen. Transparenz und Demokratie sind unveränderliche Werte, und genau aus diesem Grund müssen wir Reformen auf dem westlichen Balkan unterstützen und fördern. Ich wünsche Kroatien alles Gute und freue mich darauf, es hier als den 28. Mitgliedstaat der Europäischen Union zu begrüßen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Swoboda για το άρτιο έργο του, και ευελπιστώ πραγματικά αυτή να είναι η τελευταία έκθεση πριν από την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ θα δώσει ώθηση στις μεταρρυθμίσεις στην περιοχή και θα αποτελέσει επιτυχή εξέλιξη για ολόκληρη την Ευρώπη. Το ίδιο επιβεβαίωσε πρόσφατα και η ίδια η Κροατία, παρέχοντας δωρεάν επίσημες μεταφράσεις του κοινοτικού κεκτημένου στους γείτονές της από την πρώην Γιουγκοσλαβία, ήτοι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Μακεδονία. Η χώρα κατέδειξε, συνεπώς, ότι είναι διατεθειμένη και ικανή να συνεισφέρει στο ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής. Η υποδοχή της Κροατίας στην ΕΕ θα αποστείλει σαφές μήνυμα ότι η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της έναντι των δυτικών Βαλκανίων και ότι η διεύρυνση συνιστά ανοικτή διαδικασία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι, μολονότι κάθε χώρα στην ήπειρό μας έχει τα δικά της προβλήματα, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν κατηγορούμε τις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες, όταν αναφερόμαστε στη διαφθορά και την εγκληματικότητα. Τα προβλήματα αυτά δεν αποτελούν αποκλειστικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και πρόκληση για όλους εμάς, και μπορούμε να περιορίσουμε τις αρνητικές εξελίξεις στην περιοχή μόνο με συντονισμένες προσπάθειες. Η διαφάνεια και η δημοκρατία συνιστούν ακλόνητες αξίες, και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να στηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε τις μεταρρυθμίσεις στα δυτικά Βαλκάνια. Εύχομαι στην Κροατία ό,τι καλύτερο και ανυπομονώ να την καλωσορίσω στο Κοινοβούλιο ως το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el10
"Madam President, I would like to thank Mr Swoboda for his good work and I really hope that this report will be the last one before Croatia signs the Treaty of Accession to the European Union. I believe that Croatia's entry into the EU will give an impetus to reforms in the region and will be a success for the whole of Europe. Croatia recently signalled this itself by providing free legal translations of the to its neighbours from the former Yugoslavia – Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia. The country has thus shown that it is willing and able to contribute to the region's European future. Accepting Croatia into the EU will give a clear signal that the EU honours its undertakings towards the Western Balkans and that expansion is an open-ended process. I would like to highlight that although every country on our continent has its own problems, we should be careful when pointing the finger at eastern European countries, when talking about corruption and crime. These are not a trademark just of this region, but a challenge for all of us, and only through combined efforts can we limit the negative tendencies in this area. Transparency and democracy are immutable values and it is for this very reason that we have to support and encourage reforms in the Western Balkans. I wish Croatia all the best and look forward to greeting it here as the 28th Member State of the European Union."@en4
"Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias al señor Swoboda por su buen trabajo, y espero realmente que este informe sea el último antes de que Croacia firme el Tratado de adhesión a la Unión Europea. Creo que la entrada de Croacia en la UE dará un impulso a las reformas en la región y será un éxito para el conjunto de Europa. Croacia ha señalado recientemente que está facilitando traducciones legales gratuitas del acervo comunitario a sus vecinos de la Antigua República Yugoslava —Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia—. El país ya ha demostrado que está dispuesto a contribuir al futuro europeo de la región, y que es capaz de ello. Aceptar a Croacia como miembro de la UE transmitirá una señal clara de que la UE honra sus compromisos para con los Balcanes Occidentales y que la ampliación es un proceso sin un límite establecido. Quisiera destacar que, aunque todos los países de nuestro continente tienen sus propios problemas, debemos ser cautos a la hora de señalar con el dedo a los países de Europa Oriental cuando hablemos acerca de la corrupción y la delincuencia. Estos problemas no son solo un distintivo de esta región, sino un desafío para nosotros, y solo podremos limitar las tendencias negativas en este ámbito a través de esfuerzos combinados. La transparencia y la democracia son valores inalterables y, por esta razón, tenemos que apoyar y fomentar las reformas en los Balcanes Occidentales. Deseo a Croacia todo lo mejor y espero darle la bienvenida aquí como el Estado miembro número 28 de la Unión Europea."@es21
"Austatud juhataja! Sooviksin tänada Hannes Swobodat hea töö eest ja ma tõesti loodan, et see raport jääb viimaseks enne seda, kui Horvaatia allkirjastab ühinemislepingu Euroopa Liiduga. Ma usun, et Horvaatia ühinemine ELiga hoogustab selles piirkonnas reforme ja on kogu Euroopa huvides. Horvaatia andis hiljuti sellest ise märku, pakkudes ühenduse õigustiku ametlikke tõlkeid tasuta oma endise Jugoslaavia naabritele – Bosnia-Hertsegoviinale, Serbiale, Montenegrole ja Makedooniale. Riik on seega näidanud oma soovi ja võimet aidata kaasa piirkonna Euroopa-suunalisele arengule. Horvaatia vastuvõtmine ELi edastab selge sõnumi selle kohta, et EL peab kinni oma Lääne-Balkanile antud lubadustest ja et laienemine on avatud protsess. Sooviksin rõhutada, et ehkki kõigil riikidel meie mandril on oma probleemid, peaksime olema ettevaatlikud, kui näitame korruptsioonist ja kuritegevusest rääkides näpuga Ida-Euroopa riikidele. Need pole vaid selle piirkonna kaubamärk, vaid need on meie kõigi probleem ja saame selle piirkonna negatiivseid suundumusi tõkestada ainult ühiste jõupingutuste kaudu. Läbipaistvus ja demokraatia on muutumatud väärtused ja just seepärast peame Lääne-Balkani reforme toetama ja soosima. Soovin Horvaatiale kõike paremat ja jään ootama seda, et võiksime teda siin Euroopa Liidu 28. liikmesriigina tervitada."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää Hannes Swobodaa hyvästä työstä ja toivon todella, että tämä mietintö on viimeinen ennen Kroatian Euroopan unionin liittymissopimuksen allekirjoittamista. Uskon, että Kroatian liittyminen EU:hun antaa sysäyksen alueella tehtäville uudistuksille ja että siitä on etua koko Euroopalle. Kroatia itse viestitti äskettäin näin tarjoamalla unionin säännöstön ilmaiset käännökset entisen Jugoslavian alueen naapureilleen Bosnia ja Hertsegovinalle, Serbialle, Montenegrolle ja Makedonialle. Maa on näin osoittanut, että se haluaa ja voi edistää alueen tulevaisuutta Euroopassa. Kroatian hyväksyminen EU:hun on selvä merkki siitä, että EU täyttää sitoumuksensa Länsi-Balkania kohtaan ja että laajentuminen on avoin prosessi. Haluan painottaa, että vaikka jokaisella maanosamme valtiolla on omat ongelmansa, meidän tulee olla varovaisia osoittaessamme sormella Länsi-Euroopan valtioita korruptiosta ja rikollisuudesta puhuttaessa. Korruptio ja rikollisuus eivät ole tunnusmerkillisiä vain tälle alueelle vaan haaste meille kaikille, ja alueen kielteistä suuntausta voidaan muuttaa vain yhteisvoimin. Avoimuus ja demokratia ovat muuttumattomia arvoja, ja juuri tästä syystä meidän on tuettava ja edistettävä muutoksia Länsi-Balkanilla. Toivotan Kroatialle onnea ja odotan innokkaasti maan vastaanottamista tänne Euroopan unionin 28. jäsenvaltiona."@fi7
"Madame la Présidente, je tiens à remercier M. Swoboda pour la qualité de son travail. J’espère sincèrement que ce rapport sera le dernier avant la signature par la Croatie de son traité d’adhésion à l’Union européenne. Je suis convaincu que l’entrée de la Croatie dans l’UE donnera un nouvel élan aux réformes dans la région et sera un succès pour toute l’Europe. La Croatie s’est récemment distinguée en fournissant gratuitement une traduction juridique de l’acquis communautaire à ses voisins d’ex-Yougoslavie, à savoir la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et la Macédoine. Le pays a démontré ainsi sa bonne volonté et sa capacité à contribuer à l’avenir européen de la région. En accueillant la Croatie, l’UE signalera clairement qu’elle tient ses promesses envers les Balkans occidentaux et que les perspectives d’adhésion sont réelles. Je tiens à souligner que, bien que tous les pays de notre continent aient leurs propres problèmes, nous devons nous garder de jeter trop facilement l’opprobre sur les pays d’Europe orientale lorsqu’il est question de corruption et de criminalité. Ces problèmes ne sont pas l’apanage de la région. Ils nous concernent tous et il n’y a qu’en combinant nos efforts que nous pourrons freiner les tendances négatives dans ce domaine. La transparence et la démocratie constituent des valeurs immuables. C’est précisément la raison pour laquelle nous devons soutenir et encourager l’exécution de réformes dans les Balkans occidentaux. J’adresse à la Croatie tous mes vœux de succès et je me réjouis de pouvoir l’accueillir ici en tant que vingt-huitième État membre de l’Union européenne."@fr8
"Elnök asszony, szeretném megköszönni Swoboda úrnak kiváló munkáját, és őszintén remélem, hogy ez a jelentés már valóban az utolsó jelentés lesz, mielőtt Horvátország aláírja az uniós csatlakozásról szóló szerződést. Hiszem, hogy Horvátország uniós csatlakozása az egész régióban ösztönözni fogja a reformokat, és egész Európában kedvező fogadtatásra fog találni. Horvátország már meg is mutatta ezt azzal, hogy ingyenesen szomszédai, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Macedónia rendelkezésére bocsátja az uniós vívmányok fordítását. Horvátország ezzel kifejezésre juttatta, hogy hozzá tud, és hozzá is akar járulni a régió európai jövőjéhez. Horvátország uniós csatlakozása egyértelműen utalni fog arra, hogy az EU nagyra becsüli Horvátországnak a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos elkötelezettségét, valamint arra, hogy a bővítés még nem zárult le. Szeretném hangsúlyozni, hogy bár kontinensünkön minden országnak megvannak a maga problémái, óvatosabbnak kellene lennünk, amikor a kelet-európai országokra mutogatunk a korrupció és bűnözés kapcsán. A korrupció és a bűnözés nemcsak a kelet-európai régióban vannak jelen, hanem mindannyiunk számára kihívást jelentenek, és csak közös erőfeszítéssel tudjuk visszaszorítani ezeket a negatív tendenciákat. Az átláthatóság és a demokrácia örök értékek, és ezért reméljük, hogy támogatni és ösztönözni tudjuk majd a reformokat a nyugat-balkáni régióban. A lehető legjobbakat kívánom Horvátországnak, és alig várom, hogy a Parlamentben üdvözölhessük Horvátországot az Európai Unió 28. tagállamaként."@hu11
"Signora Presidente, desidero ringraziare l’onorevole Swoboda per l’ottimo lavoro e mi auguro che questa relazione sarà l’ultima prima che la Croazia firmi il trattato di adesione all’Unione europea. Ritengo che l’adesione della Croazia all’Unione europea darà impeto alle riforme nella regione e che sarà un successo per l’Europa intera. La Croazia stessa lo ha recentemente segnalato, fornendo delle traduzioni giuridiche gratuite dell’ ai suoi vicini dell’ex Iugoslavia – Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro e Macedonia. Il paese ha dunque dimostrato che è determinato e capace di contribuire al futuro europeo della regione. Accettare la Croazia all’interno dell’UE lancerà un segnale chiaro a dimostrazione del fatto che l’Unione onora i suoi impegni nei confronti dei Balcani occidentali e che l’allargamento è un processo aperto. Desidero sottolineare che sebbene ogni paese nel nostro continente abbia i suoi problemi, dovremmo essere cauti prima di puntare il dito ad un paese dell’Europa orientale, quando parliamo di corruzione e criminalità. Non sono tratti che caratterizzano solo questa regione, ma anche una sfida per noi tutti e solo con un impegno congiunto potremo limitare le tendenze negative in questo settore. La trasparenza e la democrazia sono valori immutabili e per questo motivo dobbiamo sostenere e incoraggiare le riforme nei Balcani occidentali. Auguro alla Croazia il meglio e attendo il giorno in cui potrò darle il benvenuto qui come ventottesimo Stato membro dell’Unione europea."@it12
"Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti H. Swobodai už jo gerą darbą ir tikrai tikiuosi, kad ši ataskaita bus paskutinė prieš Kroatijai pasirašant stojimo į Europos Sąjungą sutartį. Tikiu, kad Kroatijos įstojimas į ES suteiks postūmį reformoms šiame regione ir bus sėkmingas visai Europai. Kroatija neseniai pati tai parodė, suteikdama nemokamus teisinius vertimus savo kaimynėms iš buvusiosios Jugoslavijos – Bosnijai ir Hercegovinai, Serbijai, Juodkalnijai ir Makedonijai. Taip ši valstybė parodė, kad nori ir gali prisidėti prie šio regiono ateities Europoje. Priimdami Kroatiją į ES aiškiai parodysime, kad ES laikosi savo įsipareigojimų Vakarų Balkanų šalims ir kad ši plėtra yra nesibaigiantis procesas. Norėčiau pažymėti, kad nors kiekviena šalis mūsų žemyne turi savų problemų, turėtume būti atsargūs, kai, kalbėdami apie korupciją ir nusikalstamumą, pirštu baksnojame į Rytų Europos valstybes. Tai nėra vien šio regiono prekės ženklas, tai yra iššūkis mus visiems, ir tik bendromis pastangomis galima apriboti neigiamas tendencijas šioje srityje. Skaidrumas ir demokratija yra nekintančios vertybės, būtent todėl turime remti ir skatinti reformas Vakarų Balkanų šalyse. Linkiu Kroatijai geriausios kloties ir nekantraudamas laukiu galimybės pasveikinti ją kaip 28-ąją Europos Sąjungos narę."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlētos pateikties kungam par viņa labo darbu, un es tiešām ceru, ka šis ziņojums ir pēdējais, pirms Horvātija paraksta Pievienošanās līgumu Eiropas Savienībai. Es uzskatu, ka Horvātijas iestāšanās ES dos stimulu reformām šajā reģionā, un tā būs veiksme visai Eiropai. Horvātija nesen pati deva šādus signālus, bez maksas nodrošinot juridiskos tulkojumus saviem kaimiņiem no bijušās Dienvidslāvijas — Bosnijai–Hercegovinai, Serbijai, Melnkalnei un Maķedonijai. Tādējādi šī valsts ir parādījusi, ka tā vēlas un spēj sniegt ieguldījumu šā Eiropas reģiona nākotnē. Horvātijas uzņemšana Eiropas Savienībā būs skaidra zīme, ka ES ievēro savas apņemšanās attiecībā uz Rietumbalkāniem, un paplašināšanās ir atvērts process. Es vēlētos uzsvērt, ka, lai gan katrai valstij mūsu kontinentā ir pašai savas problēmas, mums vajadzētu būt uzmanīgiem, norādot uz Austrumeiropas valstīm, kad runājam par korupciju un noziedzību. Tā nav raksturīga iezīme tikai šim reģionam, bet problēma mums visiem, un tikai ar apvienotām pūlēm mēs varam ierobežot negatīvās tendences šajā jomā. Pārredzamība un demokrātija ir nemainīgas vērtības, un tieši šā iemesla dēļ mums ir jāatbalsta un jāveicina reformas Rietumbalkānos. Es novēlu Horvātijai visu to labāko un ceru, ka varēšu to šeit sveikt kā 28. Eiropas Savienības dalībvalsti."@lv13
"Благодаря на г-н Swoboda за добрата работа и наистина се надявам, че този доклад ще бъде последният преди Хърватия да подпише споразумението за присъединяване към Европейския съюз. Смятам, че влизането на Хърватия в Европейския съюз ще даде тласък на реформите в региона и ще бъде успех за цяла Европа. Такъв знак даде наскоро самата Хърватия, която предостави безвъзмездно юридически преводи на общностното право на своите съседи от бивша Югославия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Македония. С това страната показа, че иска и може да допринесе за европейското бъдеще на целия регион. Приемането на Хърватия в Европейския съюз ще даде ясен знак, че Европейският съюз стои зад ангажиментите си към Западните Балкани и че разширяването е отворен процес. Искам да подчертая, че макар всяка страна на нашия континент да има своите проблеми, трябва да внимаваме със соченето с пръст към източноевропейските държави, когато говорим за корупция и престъпност. Това не е запазена марка само за този регион, а предизвикателство пред всички нас и само с общи усилия можем да ограничим негативните тенденции в тази област. Прозрачността и демократичността са неизменни наши ценности и точно затова трябва да поощряваме и насърчаваме реформите на Западните Балкани. Желая успех на Хърватия и се надявам скоро да ги поздравим тук като 28-ми член на Европейския съюз."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil de heer Swoboda bedanken voor zijn uitstekende werk en ik hoop echt dat dit het laatste verslag is voordat Kroatië het Toetredingsverdrag tot de Europese Unie ondertekent. Ik denk dat de toetreding van Kroatië tot de EU een impuls zal geven aan de hervormingen in de regio en voor heel Europa succesvol zal zijn. Kroatië heeft dit onlangs ook zelf duidelijk gemaakt door gratis juridische vertalingen van het aan te bieden aan zijn buurlanden in het voormalig Joegoslavië – Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Macedonië. Het land heeft daarmee laten zien dat het bereid en in staat is om bij te dragen aan de Europese toekomst van de regio. Het toelaten van Kroatië tot de EU zal een duidelijk signaal afgeven dat de EU haar verbintenissen met de Westelijke Balkan eert en dat uitbreiding een proces met een open einde is. Ik wil benadrukken dat, ondanks dat ieder land op ons continent zijn eigen problemen heeft, we voorzichtig moeten zijn om met beschuldigende vinger te wijzen naar Oost-Europese landen als we het hebben over corruptie en criminaliteit. Dit is niet een handelsmerk van alleen deze regio, maar een uitdaging voor ons allemaal, en alleen met vereende krachten kunnen we de negatieve tendensen op dit gebied beperken. Transparantie en democratie zijn onveranderlijke waarden en juist daarom moeten we de hervormingen in de Westelijke Balkan ondersteunen en aanmoedigen. Ik wens Kroatië het allerbeste en kijk ernaar uit om het hier als 28 lidstaat van de Europese Unie te begroeten."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Chciałbym podziękować panu posłowi Swobodzie za dobrą pracę i wyrazić szczerą nadzieję, że jego sprawozdanie będzie ostatnim sprawozdaniem przed podpisaniem przez Chorwację traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Wierzę, że przystąpienie Chorwacji do UE pobudzi reformy w regionie i będzie sukcesem dla całej Europy. Chorwacja sama to niedawno zasygnalizowała, udostępniając darmowo tłumaczenia aktów prawnych swoim sąsiadom z byłej Jugosławii – Bośni i Hercegowinie, Serbii, Czarnogórze i Macedonii. Tym samym kraj ten pokazał, że jest gotowy i zdolny przyczynić się do zapewnienia regionowi europejskiej przyszłości. Przyjęcie Chorwacji do UE da wyraźny sygnał, że UE wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec Bałkanów Zachodnich i że ekspansja jest procesem otwartym. Chciałbym podkreślić, że chociaż każdy kraj naszego kontynentu ma swoje problemy, powinniśmy być ostrożni, wskazując palcem na kraje Europy Wschodniej, gdy mowa o korupcji i przestępczości. Nie są to tylko i wyłącznie znaki firmowe tego regionu, ale również wyzwanie dla nas wszystkich, i tylko poprzez połączone wysiłki możemy ograniczyć negatywne tendencje w tej dziedzinie. Przejrzystość i demokracja to wartości niezmienne i choćby z tego względu musimy popierać i stymulować reformy w Bałkanach Zachodnich. Życzę Chorwacji wszystkiego najlepszego i nie mogę się doczekać powitania jej tutaj jako 28. państwa członkowskiego Unii Europejskiej."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de agradecer ao senhor deputado Swoboda pelo seu bom trabalho e realmente espero que este relatório seja o último antes de a Croácia assinar o Tratado de Adesão à União Europeia. Acredito que a entrada da Croácia para a UE impulsionará as reformas na região e será um êxito para toda a Europa. A própria Croácia deu recentemente um sinal disso, ao proporcionar traduções legais gratuitas do acervo comunitário aos seus vizinhos da antiga Jugoslávia – Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Macedónia. Portanto, o país tem demonstrado que está na disposição e é capaz de contribuir para o futuro europeu da região. A aceitação da Croácia na União Europeia será um sinal claro de que a UE honra os seus compromissos em relação aos Balcãs Ocidentais e que o alargamento é um processo em aberto. Gostaria de destacar que, apesar de todos os países do nosso continente terem os seus próprios problemas, temos de ter cuidado ao apontarmos o dedo aos países do Leste europeu, ao falarmos sobre corrupção e criminalidade. Não se trata de características apenas desta região. Estes problemas representam um desafio para todos nós, e é só através de esforços conjuntos que conseguiremos limitar as tendências negativas neste domínio. A transparência e a democracia são valores imutáveis, e é por essa razão que temos de apoiar e incentivar reformas nos Balcãs Ocidentais. Desejo felicidades à Croácia e anseio por recebê-la aqui na qualidade de 28.º Estado-Membro da União Europeia."@pt17
"Doamnă președintă, aș dori să mulțumesc domnului Swoboda pentru buna sa activitate și sper că acest raport va fi ultimul înainte ca Croația să semneze Tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Cred că intrarea Croației în UE va da un impuls reformelor în regiune și va fi un succes pentru întreaga Europă. Croația a dovedit acest lucru ea însăși, recent, atunci când a furnizat traduceri legalizate gratuite ale ului comunitar vecinilor săi din fosta Iugoslavie - Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru și Macedonia. Țara a demonstrat astfel că este dispusă și capabilă să contribuie la viitorul european al regiunii. Acceptarea Croația în UE va da un semnal clar că UE își onorează angajamentele asumate față de Balcanii de Vest și că extinderea este un proces deschis. Aș dori să subliniez că, deși fiecare țară de pe continentul nostru are propriile sale probleme, trebuie să fim atenți atunci când arătăm cu degetul la țările est-europene, atunci când vorbim despre corupție și a criminalitate. Acestea nu sunt marca doar a acestei regiuni, ci o provocare pentru noi toți, și numai prin eforturi combinate putem limita tendințele negative în acest domeniu. Transparența și democrația sunt valori invariabile și tocmai din acest motiv trebuie să sprijinim și să încurajăm reformele în Balcanii de Vest. Doresc Croației toate cele bune și aștept cu nerăbdare să o salut aici în calitate de cel de-al 28-lea stat membru al Uniunii Europene."@ro18
"Chcel by som sa poďakovať pánovi Swobodovi za jeho skvelú prácu a skutočne dúfam, že táto správa bude poslednou pred tým, ako Chorvátsko podpíše dohodu o pristúpení k Európskej únii. Som presvedčený, že vstup Chorvátska do EÚ bude impulzom na reformy v tomto regióne a že bude znamenať úspech pre celú Európu. Chorvátsko to nedávno naznačilo aj samo, keď svojim susedom z bývalej Juhoslávie – Bosne a Hercegovine, Srbsku, Čiernej Hore a Macedónsku – ponúklo bezplatné preklady právnych textov . Táto krajina takto potvrdila, že je ochotná a schopná prispieť k európskej budúcnosti tohto regiónu. Prijatie Chorvátska do EÚ bude jasným signálom, že EÚ si plní svoje záväzky voči západnému Balkánu a že rozširovanie je otvoreným procesom. Chcel by som zdôrazniť, že hoci každá krajina na našom kontinente má vlastné problémy, mali by sme byť opatrní, keď v súvislosti s korupciou a kriminalitou ukazujeme prstom na krajiny východnej Európy. Tieto problémy nie sú typické len pre tento región, ale sú aj problémom nás všetkých, pričom len pomocou spoločného úsilia môžeme v tejto oblasti obmedziť negatívne tendencie. Transparentnosť a demokracia sú nemennými hodnotami a práve z tohto dôvodu musíme podporovať a povzbudzovať reformy na západnom Balkáne. Chorvátsku želám všetko najlepšie a teším sa, že ho budeme môcť privítať ako 28. členský štát Európskej únie."@sk19
"Благодаря на г-н Swoboda за добрата работа и наистина се надявам, че този доклад ще бъде последният преди Хърватия да подпише споразумението за присъединяване към Европейския съюз. Смятам, че влизането на Хърватия в Европейския съюз ще даде тласък на реформите в региона и ще бъде успех за цяла Европа. Такъв знак даде наскоро самата Хърватия, която предостави безвъзмездно юридически преводи на общностното право на своите съседи от бивша Югославия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Македония. С това страната показа, че иска и може да допринесе за европейското бъдеще на целия регион. Приемането на Хърватия в Европейския съюз ще даде ясен знак, че Европейският съюз стои зад ангажиментите си към Западните Балкани и че разширяването е отворен процес. Искам да подчертая, че макар всяка страна на нашия континент да има своите проблеми, трябва да внимаваме със соченето с пръст към източноевропейските държави, когато говорим за корупция и престъпност. Това не е запазена марка само за този регион, а предизвикателство пред всички нас и само с общи усилия можем да ограничим негативните тенденции в тази област. Прозрачността и демократичността са неизменни наши ценности и точно затова трябва да поощряваме и насърчаваме реформите на Западните Балкани. Желая успех на Хърватия и се надявам скоро да ги поздравим тук като 28-ми член на Европейския съюз."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka Hannes Swoboda för hans goda arbete och hoppas verkligen att detta betänkande är det sista innan Kroatien undertecknar fördraget om anslutning till EU. Jag tror att Kroatiens inträde i EU kommer att ge drivkraft åt reformerna i regionen och att landets medlemskap blir en framgång för hela Europa. Kroatien signalerade nyligen detta å sin sida genom att tillhandahålla fria officiella översättningar av unionens regelverk till sina grannar från f.d. Jugoslavien – Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Makedonien. Landet har på så sätt visat att det både vill och kan bidra till regionens europeiska framtid. Att låta Kroatien ansluta sig till EU kommer att sända en tydlig signal om att EU står fast vid sina åtaganden gentemot västra Balkan och att utvidgningen är en öppen process. Jag vill betona att även om varje land på vår kontinent har sina egna problem, bör vi vara försiktiga med att peka finger åt östeuropeiska länder när vi talar om korruption och brottslighet. Korruption och brottslighet förekommer inte bara i den regionen, utan är en utmaning för oss alla, och endast genom samlade insatser kan vi begränsa de negativa tendenserna på detta område. Insyn och demokrati är oåterkalleliga värden, och det är just av detta skäl som vi måste stödja och främja reformer på västra Balkan. Jag önskar Kroatien lycka till och ser fram emot att välkomna landet som den 28:e medlemsstaten i EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"acquis communautaire"1,19,14,16,3,13,4,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph