Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-15-Speech-2-675-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110215.32.2-675-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, thank you, Commissioner, for your very careful statement. Those in this Parliament who know me and know the 12 years I have spent here will know that I intervene in such debates with a great reticence. But over a year ago, as a Vice-President of this Parliament, I was asked to visit Bulgaria to speak about the Stockholm Programme for Justice. It is clear that our programme for justice has moved from an emphasis on security to an emphasis on justice, and all of us in our Member States have to get that balance right. I remember from my visit to Bulgaria the great interest of Bulgarian judges in what we are doing and want to pursue at Union level. But I was surprised last week to receive a visitor in my office in Brussels who spoke about people in Bulgaria receiving visits from the secret service in their homes at night. This is something that is totally alien to me and I find it very difficult to understand and to stand here saying this. That said, it seems to me, as Mr Swoboda has already said, that the current legislation that exists on phone tapping – let us call it what it is – appears to be correct. Where there was formerly scrutiny by an independent body, there is now scrutiny by a parliamentary body. Has that led to a lessening of the regard for rights? There does seem to be an increase in the numbers and an increase in the numbers seems to indicate, and I underline ‘seems’, that there is an easier or a quicker granting by judges of this possibility. Part of the reason I want to speak is a linked matter which relates to the citizen’s initiative. It appears that people feel that they are being pressurised to withdraw signatures. We have to implement the European Citizens’ Initiative over the course of the next year. I would ask the Commission to watch this space very carefully."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, děkuji vám, pane komisaři, za vaše velmi důkladné prohlášení. Všichni, kdo mě v tomto Parlamentu znají a pamatují těch 12 let, které jsem tady strávila, budou vědět, že do takových rozprav zasahuji velmi zdrženlivě. Avšak více než před rokem jsem byla jako místopředsedkyně tohoto Parlamentu požádána, abych navštívila Bulharsko a mluvila o Stockholmském programu pro spravedlnost. Je zřejmé, že co se týče programu pro spravedlnost, důraz byl přesunut z bezpečnosti na spravedlnost a my všichni v členských státech musíme tuto rovnováhu správně nastolit. Pamatuji si, že soudci v Bulharsku měli velký zájem se dozvědět, co děláme a co je na úrovni Unie naším cílem. Byla jsem ale překvapena, když mě minulý týden v mé kanceláři v Bruselu navštívil jeden člověk, který hovořil o tom, že k některým lidem v Bulharsku chodí v noci domů členové tajné služby. To je mi docela cizí a je pro mne velmi těžké to pochopit a říkat to tady před vámi. Proto se mi zdá, jak již řekl pan Swoboda, že stávající právní předpisy o telefonních odposleších – nazývejme věci pravými jmény – jsou zřejmě správné. Místo dřívější kontroly nezávislým orgánem nyní existuje kontrola parlamentním orgánem. Zeslabilo to respekt k právům? Zdá se, že počty případů vzrostly a tento nárůst zřejmě ukazuje, a zdůrazňuji slovo „zřejmě“, že je jednodušší a rychlejší poskytování této možnosti soudci. Jeden z důvodů, o kterém chci mluvit, je spojen se záležitostí, která se týká iniciativy občanů. Zdá se, že lidé mají pocit, že jsou pod tlakem, aby stáhli podpisy. Během následujícího roku musíme provést Evropskou občanskou iniciativu. Chtěla bych požádat Komisi, aby tuto mezeru velmi pečlivě sledovala."@cs1
"Hr. formand! Tak til kommissæren for hans meget omhyggelige redegørelse. De af mine kolleger her, som kender mig, og som har kendskab til min 12-årige karriere her i Parlamentet, vil vide, at jeg går ind i sådanne forhandlinger med stor modvilje. Men for over et år siden, da jeg var næstformand for Parlamentet, blev jeg bedt om at besøge Bulgarien for at tale om Stockholmprogrammet for retfærdighed. Det er tydeligt, at vores program for retfærdighed har bevæget sig fra at lægge vægt på sikkerhed til at lægge vægt på retfærdighed, og vi må alle i vores respektive medlemsstater finde den rette balance. Jeg husker fra mit besøg i Bulgarien den store interesse, som de bulgarske dommere viste for det, vi gør og ønsker at gøre på EU-plan. Men jeg var overrasket over, at en besøgende på mit kontor i Bruxelles i sidste uge fortalte om, at folk i Bulgarien får besøg af efterretningstjenesten i deres hjem om natten. Dette er noget, som er mig fuldstændig fremmed, og jeg finder det meget vanskeligt at forstå og at stå her og sige det. Når det er sagt, forekommer det mig, at den nuværende lovgivning om telefonaflytning – lad os kalde en spade for en spade – som hr. Swoboda allerede har sagt, ser ud til at være korrekt. Hvor kontrollen tidligere blev gennemført af et uafhængigt organ, foretages den nu af et parlamentarisk organ. Har dette ført til en mindre hensyntagen til rettigheder? Der ser ud til at være sket en stigning i antallet, og en stigning i antallet ser ud til at indikere, og jeg understreger "ser ud til", at dommerne lettere eller hurtigere giver tilladelse til denne mulighed. En del af årsagen til, at jeg har taget ordet, er et tilknyttet spørgsmål, der vedrører borgerinitiativet. Det ser ud til at folk føler sig presset til at trække deres underskrift tilbage. Vi må gennemføre det europæiske borgerinitiativ i løbet af det kommende år. Jeg vil gerne bede Kommissionen overvåge dette område nøje."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, ich danke Ihnen für Ihre sehr vorsichtig formulierte Erklärung. Denjenigen in diesem Parlament, welche mich kennen und über die 12 Jahre, die ich hier verbracht habe, Bescheid wissen, wird bewusst sein, dass ich nur mit großem Bedacht in solche Debatten eingreife. Vor über einem Jahr bin ich allerdings als Vizepräsidentin dieses Parlaments gebeten worden, Bulgarien zu besuchen, um über das Stockholmer Programm im Bereich Justiz zu sprechen. Es steht außer Frage, dass sich unser Programm im Bereich Justiz von dem Schwerpunkt der Sicherheit zu dem Schwerpunkt Recht hinbewegt hat, und wir alle in unseren Mitgliedstaaten müssen dieses Gleichgewicht wahren. Von meinem Besuch in Bulgarien ist mir das große Interesse der bulgarischen Richter an unserer Arbeit und unseren Zielen auf Unionsebene in Erinnerung geblieben. Umso erstaunter war ich jedoch, letzte Woche einen Besucher in meinem Brüsseler Büro zu empfangen, der berichtete, dass Menschen in Bulgarien nachts in ihrem Zuhause Besuche vom Geheimdienst erhalten. So etwas ist mir vollkommen fremd, und ich habe Schwierigkeiten damit, dies zu verstehen und hier vorzutragen. Nichtsdestoweniger scheinen mir, wie Herr Swoboda bereits gesagt hat, die aktuell bestehenden Rechtsvorschriften für das Abhören von Telefonen – lassen Sie uns die Dinge hier bei ihrem Namen nennen – offenbar korrekt zu sein. Wo es vorher eine Kontrolle durch ein unabhängiges Organ gab, gibt nun eine Kontrolle durch ein parlamentarisches Gremium. Hat dies zu weniger Achtung vor den Rechten geführt? Es scheint tatsächlich einen Anstieg der Zahlen zu geben, und der Anstieg der Zahlen scheint darauf hinzudeuten, wobei ich den Ausdruck „scheint‟ unterstreichen möchte, dass diese Option problemloser oder schneller von den Richtern eingeräumt wird. Ich wollte u. a. wegen einer damit im Zusammenhang stehenden, sich auf die Bürgerinitiative beziehenden Angelegenheit das Wort ergreifen. Offenbar fühlen sich Menschen unter Druck gesetzt, Unterschriften zurückzuziehen. Wir müssen die Europäische Bürgerinitiative im Laufe des nächsten Jahrs umsetzen. Ich möchte die Kommission bitten, diesen Bereich ganz genau im Auge zu behalten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, για την πολύ προσεκτική σας δήλωση. Όσοι με γνωρίζουν εδώ στο Κοινοβούλιο όπου έχω περάσει δώδεκα χρόνια θα γνωρίζουν ότι παρεμβαίνω σε τέτοιες συζητήσεις με μεγάλη επιφυλακτικότητα. Αλλά πριν από έναν χρόνο, ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κλήθηκα να επισκεφθώ τη Βουλγαρία για να μιλήσω σχετικά με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης για τη δικαιοσύνη. Είναι σαφές ότι το πρόγραμμά μας για τη δικαιοσύνη έχει στραφεί από την έμφαση στην ασφάλεια στην έμφαση στη δικαιοσύνη, και όλοι εμείς στα κράτη μέλη μας πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία. Θυμάμαι από την επίσκεψή μου στη Βουλγαρία το μεγάλο ενδιαφέρον των βουλγάρων δικαστών για τα όσα κάνουμε και επιδιώκουμε σε ενωσιακό επίπεδο. Αλλά εξεπλάγην την περασμένη εβδομάδα όταν δέχθηκα έναν επισκέπτη στο γραφείο μου στις Βρυξέλλες ο οποίος ανέφερε ότι άνθρωποι στη Βουλγαρία δέχονται επισκέψεις από τις μυστικές υπηρεσίες στα σπίτια τους τη νύχτα. Πρόκειται για κάτι που με ξενίζει εντελώς και δυσκολεύομαι να το κατανοήσω και να το πω ενώπιόν σας. Ωστόσο, έχω την εντύπωση, όπως είπε ήδη ο κ. Swoboda, ότι η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την παγίδευση τηλεφώνων –ας την πούμε με το όνομά της– φαίνεται να είναι ορθή. Ενώ πριν γινόταν έλεγχος από ένα ανεξάρτητο όργανο, τώρα πρόκειται για έλεγχο από ένα κοινοβουλευτικό όργανο. Έχει οδηγήσει αυτό σε μικρότερο σεβασμό για τα δικαιώματα; Φαίνεται όντως ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού, και η αύξηση του αριθμού φαίνεται να δείχνει, και τονίζω το «φαίνεται», ότι οι δικαστές χορηγούν πιο εύκολα ή πιο γρήγορα αυτήν τη δυνατότητα. Ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλω να μιλήσω είναι ένα σχετικό ζήτημα που αφορά την πρωτοβουλία πολιτών. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι πιστεύουν πως τους ασκείται πίεση να αποσύρουν τις υπογραφές τους. Πρέπει να εφαρμόσουμε την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να παρακολουθεί πολύ προσεκτικά αυτόν τον χώρο."@el10
"Señor Presidente, le doy las gracias al señor Comisario por su prudente declaración. Quienes me conocen en este Parlamento y conocen los 12 años que he pasado aquí, sabrán que intervengo en estos debates con gran reticencia. Sin embargo, hace más de un año, como Vicepresidenta de este Parlamento, se me pidió que visitase Bulgaria para hablar sobre el Programa de Estocolmo en materia de justicia. Está claro que nuestro programa de justicia ha pasado de concentrarse en la seguridad a concentrarse en la justicia, y todos nosotros en nuestros Estados miembros debemos conseguir ese equilibrio. Recuerdo de mi visita a Bulgaria el gran interés de los jueces búlgaros en lo que hacemos y en lo que queremos perseguir en el plano de la Unión. No obstante, la semana pasada me sorprendió recibir a un visitante en mi oficina de Bruselas para hablarme de que en Bulgaria hay personas que reciben visitas de los servicios secretos en sus hogares por las noches. Eso es algo que desconocía totalmente. Me resulta muy difícil entenderlo y estar aquí contándolo. Dicho esto, me parece, como el señor Swoboda ya ha dicho, que la legislación vigente sobre pinchazos de teléfonos —llamémoslo por lo que es— parece correcta. Donde antes había un control por parte de un organismo independiente, ahora hay un control por parte de un organismo parlamentario. ¿Ha provocado esto que se tengan menos en cuenta los derechos? Parece haber un incremento en las cifras y un incremento en las cifras parece indicar, y subrayo la palabra «parece», que los jueces reconocen esta posibilidad con más facilidad o rapidez. Parte de la razón por la que quiero hablar es una cuestión relacionada que se refiere a la iniciativa del ciudadano. Parece que la gente siente que está siendo presionada para retirar firmas. Tenemos que aplicar la Iniciativa Ciudadana Europea durante el próximo año. Quiero pedirle a la Comisión que vigile este ámbito muy de cerca."@es21
"Lugupeetud juhataja! Austatud volinik, tänan teid teie ettevaatliku avalduse eest. Need parlamendiliikmed, kes mind tunnevad ja teavad, milline olen ma need 12 aastat parlamendiliikmena olnud, teavad ka, et ma sekkun niisugustesse aruteludesse üsna napisõnaliselt. Kuid rohkem kui aasta tagasi paluti mul kui Euroopa Parlamendi asepresidendil külastada Bulgaariat, et rääkida õigusel rajanevat ala käsitlevast Stockholmi programmist. See on selge, et oma õigusel rajanevat ala käsitlevas programmis oleme julgeoleku asemel hakanud keskenduma õigusele ning meil kõigil tuleb oma liikmesriikides leida õige tasakaal nende vahel. Ma mäletan oma visiidist Bulgaariasse seda, et Bulgaaria kohtunikud olid väga huvitatud sellest, mida me teeme ja mida me tahame saavutada ELi tasandil. Ma olin aga üllatunud, kui eelmisel nädalal külastas mind minu kabinetis Brüsselis inimene, kes rääkis, et julgeolekuteenistuse esindajad käivad öösiti inimeste juures nende kodudes. Minu jaoks on see täiesti võõras ning mul on väga raske seda mõista ning seda siin teile rääkida. Siiski näib mulle, ja nagu ka kolleeg Swoboda juba ütles, et praegune õigusakt, mis käsitleb telefoni pealtkuulamist – nimetagem asju nii, nagu need on – näib olevat asjakohane. Kui varem vastutas järelevalve eest sõltumatu organ, siis nüüd vastutab selle eest parlamendi organ. Kas see on aga vähendanud õiguste austamist? Näib, et arvud on suurenenud ning see arvude suurenemine näib viitavat sellele – ma rõhutan sõna „näib” –, et kohtunikud annavad lubasid kergekäelisemalt või kiiremini. Osaliselt seisneb selle põhjus, millest ma tahan rääkida, kodanikualgatuses. Näib, et inimesed tunnevad, et neid sunnitakse allkirju tagasi võtma. Meil tuleb järgmise aasta jooksul rakendada Euroopa kodanikualgatust. Ma palun komisjonil jälgida seda küsimust väga hoolikalt."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitos hyvin harkitsevaisesta julkilausumastanne. Ne parlamentin jäsenet, jotka tuntevat minut ja tietävät minun toimineen Euroopan parlamentissa 12 vuoden ajan, tietävät, että osallistun tällaisiin keskusteluihin hyvin maltillisesti. Toimiessani yli vuosi sitten parlamentin varapuhemiehenä minut kutsuttiin vierailulle Bulgariaan puhumaan oikeusasioita koskevasta Tukholman ohjelmasta. On selvää, että oikeusasioita koskevan ohjelman painopiste on siirtynyt turvallisuudesta oikeusasioihin, ja meidän kaikkien on jäsenvaltioissa löydettävä niiden välille tasapaino. Bulgariaan tekemästäni vierailusta muistan bulgarialaisten tuomareiden suuren kiinnostuksen siihen, mitä me teemme ja mitä haluamme saavuttaa unionitasolla. Viime viikolla koin kuitenkin yllätyksen vastaanottaessani työhuoneeseeni Brysselissä vieraan, joka kertoi salaisen palvelun tunkeutuvan bulgarialaisten koteihin yöllä. Pidän tätä pelkästään vastenmielisenä, ja minusta sitä on hyvin vaikea ymmärtää ja kertoa täällä parlamentissa. Niinpä minusta näyttää siltä, kuten Hannes Swoboda jo totesi, että nykyinen puhelinkuuntelua – puhukaamme asioista niiden oikeilla nimillä – koskeva lainsäädäntö vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta. Siihen, mikä ennen kuului riippumattoman elimen valvontaan, sovelletaan nyt parlamentaarista valvontaa. Onko se heikentänyt oikeuksien kunnioittamista? Tapausten määrä näyttää lisääntyneen, mikä puolestaan vaikuttaisi tarkoittavan – korostan sanaa "vaikuttaisi" – että tuomioistuimet myöntävät salakuuntelumahdollisuuden helpommin ja nopeammin. Osasyy siihen, että haluan käyttää puheenvuoron, on tähän kytköksissä oleva asia, joka liittyy kansalaisaloitteeseen. Vaikuttaa siltä, että ihmisten mielestä heitä painostetaan perumaan allekirjoituksensa. Meidän on toteutettava eurooppalainen kansalaisaloite ensi vuoden kuluessa. Pyytäisin komissiota seuraamaan tätä ajanjaksoa tarkasti."@fi7
"Monsieur le Président; je vous remercie, Monsieur le Commissaire, pour votre déclaration très circonspecte. Les députés qui me connaissent et qui connaissent les douze années que j’ai passées au sein de cette Assemblée savent que j’interviens avec une grande réticence dans de tels débats mais, il y a un peu plus d’un an, lorsque j’exerçais la vice-présidence du Parlement, j’ai été invitée à me rendre en Bulgarie pour parler du programme de Stockholm en matière de justice. Il apparaît clairement que, dans le cadre de notre programme en matière de justice, l’accent est moins mis sur la sécurité et il est davantage mis sur la justice, et chacun d’entre nous doit rétablir un juste équilibre au sein de nos États membres. Je me rappelle, lors de ma visite en Bulgarie, le vif intérêt témoigné par les juges bulgares pour ce que nous faisons et pour ce que nous voulons obtenir à l’échelle de l’Union. J’ai toutefois été surprise de recevoir la semaine passée la visite, dans mon bureau à Bruxelles, de quelqu’un qui m’a informée que des gens en Bulgarie recevaient la visite des services secrets chez eux en pleine nuit. C’est une chose qui m’est tout à fait étrangère et que je trouve très difficile à comprendre, et j’ai du mal à en parler. Cela dit, il me semble, comme l’a déjà déclaré M. Swoboda, que l’actuelle législation sur les écoutes téléphoniques – appelons-là comme elle est – a l’air correcte. Auparavant, les contrôles étaient réalisés par un organe indépendant; c’est désormais un organe parlementaire qui effectue ces contrôles. Cela a-t-il entraîné moins de considération des droits? Il semble effectivement y avoir une augmentation du nombre, et une augmentation du nombre semble indiquer – et j’insiste sur le mot «semble» – que les juges admettent plus facilement et plus rapidement cette possibilité. Une des raisons pour lesquelles je souhaite intervenir concerne un problème connexe qui a trait à l’initiative citoyenne. Il semble que les gens ont l’impression de faire l’objet de pressions pour retirer des signatures. Nous devons mettre en œuvre l’initiative citoyenne européenne dans le courant de l’année prochaine. Je souhaite que la Commission soit très attentive pendant cette période."@fr8
"Elnök úr! Szeretném megköszönni a biztos úrnak ezt a pontos nyilatkozatot. Azok a képviselők, akik ismernek, és ismerik 12 évnyi európai parlamenti képviselői tevékenységemet, tudják, hogy nagyon visszafogottan szoktam részt venni az ilyen jellegű vitákban. Azonban egy évvel ezelőtt a Parlament alelnökeként felkértek, hogy látogassak el Bulgáriába, és beszéljek a stockholmi igazságügyi programról. Nyilvánvaló, hogy igazságügyi programunk a biztonság hangsúlyozásától az igazságosság hangsúlyozása felé mozdult el, és minden tagállamnak meg kell találnia a megfelelő egyensúlyt. Bulgáriai látogatásom során azt tapasztaltam, hogy a bolgár bírók nagy érdeklődést mutatnak tevékenységünk iránt, aziránt, hogy mit akarunk uniós szinten végrehajtani. Múlt héten nagy meglepetésemre meglátogatott valaki brüsszeli irodámban, és arról tájékoztatott, hogy Bulgáriában bizonyos embereket éjszaka otthonukban keres fel a titkosszolgálat. Ez számomra nagyon megdöbbentő volt, és nagyon nehéz itt erről beszélni. Ahogy Swoboda úr is mondta, úgy tűnik, hogy a – nevezzük nevén – lehallgatásról szóló jelenlegi törvény megfelelő. Korábban egy független szerv végezte a felügyeletet, most pedig egy parlamenti szerv látja el ezt a feladatot. Ez vajon a jogok tiszteletben tartásának csökkenéséhez vezetett? Úgy tűnik, hogy a számok növekszenek, és a számok növekedése talán – hangsúlyozom, talán – azt jelenti, hogy a bírók könnyebben vagy gyorsabban adnak felhatalmazást ezen eszköz használatára. Részben egy kapcsolódó ügy miatt akartam felszólalni, ami a polgári kezdeményezéssel kapcsolatos. Úgy tűnik, hogy az emberek azt érzik, nyomást gyakorolnak rájuk, hogy vonják vissza aláírásukat. A következő év során kerül bevezetésre az európai polgári kezdeményezés. Felkérem a Bizottságot a kérdés alapos vizsgálatára."@hu11
"Signor Presidente, ringrazio il Commissario per la sua dichiarazione estremamente prudente. I parlamentari che mi conoscono e che ricordano i 12 anni che ho passato in seno al Parlamento sapranno che intervengo con molta reticenza in simili discussioni. Più di un anno fa, tuttavia, come Vicepresidente di questo Parlamento, mi è stato chiesto di andare in Bulgaria per parlare del programma di Stoccolma per la giustizia. È evidente che il nostro programma per la giustizia ha spostato l’accento dalla sicurezza alla giustizia e tutti noi, nei nostri Stati membri, dobbiamo riuscire a trovare un equilibrio. Della mia visita in Bulgaria ricordo il grande interesse dei giudici bulgari per la nostra attività e per i nostri obiettivi a livello comunitario. Pertanto, la settimana scorsa mi sono meravigliata di aver ricevuto nel mio ufficio di Bruxelles la visita di una persona che mi ha riferito di visite notturne dei servizi segreti in alcune abitazioni di cittadini bulgari. Si tratta di pratiche a me totalmente estranee: mi risulta difficile comprenderle e parlarne in questa sede. Detto questo, come già affermato dall’onorevole Swoboda, mi pare che l’attuale normativa sulle intercettazioni telefoniche – chiamiamole con il loro nome – sia corretta. Laddove in passato i controlli erano effettuati da un organo indipendente, oggi sono effettuati da un organo parlamentare. Questa modifica ha comportato una minore considerazione dei diritti? Sembra esserci un aumento dei numeri e tale aumento sembra indicare, e sottolineo “sembra”, che i giudici possono avvalersi di questa opportunità più semplicemente o più rapidamente. Il mio intervento è motivato, in parte, da una questione correlata che interessa il diritto d’iniziativa dei cittadini. Pare che le persone siano state spinte a ritirare le firme. Dobbiamo applicare il diritto d’iniziativa dei cittadini nel corso del prossimo anno. Vorrei esortare la Commissione a vigilare molto scrupolosamente su questo capitolo."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, dėkoju už labai atsargų pranešimą. Mane pažįstantys ir mačiusieji mano 12 metų šiame Parlamente dirbamą darbą žino, kad tokiose diskusijose dalyvauju labai santūriai. Daugiau nei prieš metus, būdama šio Parlamento Pirmininko pavaduotoja, buvau pakviesta Bulgarijoje skaityti pranešimą apie Stokholmo teisingumo programą. Aišku, kad mūsų teisingumo programoje pagrindinis dėmesys nuo saugumo buvo perkeltas prie teisingumo ir visi mes valstybėse narėse turime išlaikyti tinkamą pusiausvyrą. Iš savo vizito Bulgarijoje prisimenu labai didelį šalies teisėjų susidomėjimą tuo, ką mes darome ir norime įgyvendinti europiniu lygmeniu. Tačiau praėjusią savaitę labai nustebau, kai mano biure Briuselyje apsilankęs lankytojas papasakojo, kad Bulgarijoje naktimis žmonių namuose lankosi slaptosios tarnybos. Tai man visiškai svetima, niekaip negaliu to suprasti ir man sunku čia stovėti ir apie tai pasakoti. Taigi man atrodo, kad, kaip jau sakė H. Swoboda, dabartiniai teisės aktai dėl telefoninių pokalbių slapto klausymosi – vadinkime daiktus tikraisiais vardais – yra teisingi. Ten, kur anksčiau buvo nepriklausomos įstaigos priežiūra, dabar yra parlamentinė priežiūra. Ar dėl to sumažėjo pagarba teisėms? Padaugėjo atvejų, ir atrodo, kad atvejų skaičiaus padidėjimas – pabrėžiu, „atrodo“ – rodo, jog teisėjai lengviau ar greičiau suteikia galimybę taikyti šią priemonę. Priežastis, dėl kurios noriu kalbėti, iš dalies susijusi su klausimu dėl Piliečių iniciatyvos. Pasirodo, žmonės jaučia, kad jiems daromas spaudimas atsisakyti savo parašų. Per ateinančius metus turime įgyvendinti Europos piliečių iniciatyvą. Norėčiau paprašyti Komisijos labai atidžiai stebėti šią sritį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Paldies jums, komisār, par ļoti rūpīgo paziņojumu! Tie, kuri šajā Parlamentā mani pazīst un zina par maniem šeit pavadītajiem 12 gadiem, zinās, ka es ļoti nelabprāt iesaistos šādās debatēs. Bet pirms vairāk nekā gada, būdama Parlamenta priekšsēdētāja vietniece, es tiku aicināta apmeklēt Bulgāriju, lai runātu par Stokholmas programmu tiesiskuma atbalstam. Ir skaidrs, ka mūsu programmā tiesiskuma atbalstam uzsvars no drošības aspektiem ir pārcelts uz tiesiskumu, un mums visiem savās dalībvalstīs ir jāpanāk pareizais līdzsvars. Es savā Bulgārijas apmeklējumā atceros Bulgārijas tiesnešu lielo interesi par to, ko mēs darām un ko gribam panākt Eiropas Savienības līmenī. Bet pagājušajā nedēļā es biju pārsteigta, satiekot savā Briseles birojā apmeklētāju, kas stāstīja par cilvēkiem Bulgārijā, kuru mājās naktī ierodas slepenais dienests. Tas ir kaut kas man pilnīgi svešs, un man to ir ļoti grūti saprast un šeit, stāvot jūsu priekšā, par to runāt. Ņemot to vērā, man šķiet, kā kungs jau teica, ka pašreizējā tiesību sistēma, kas — sauksim to īstajā vārdā — balstās uz telefonsarunu noklausīšanos, izskatās pareiza. Ja iepriekš kontroli veica neatkarīga struktūra, tagad kontroli veic parlamentāra struktūra. Vai tas ir mazinājis tiesību ievērošanu? Patiešām, šķiet, ka ir palielinājies skaits, un skaita palielinājums šķiet norādām, un es uzsveru vārdu „šķiet”, ka tiesneši šo iespēju piešķir vieglāk un ātrāk. Daļēji iemesls, kāpēc es gribu runāt, ir saistīts ar pilsoņu iniciatīvu. Izrādās, ka cilvēki izjūt pret sevi vērstu spiedienu, lai viņi anulētu savus parakstus. Mums turpmākajos gados jāīsteno Eiropas Pilsoņu iniciatīva. Es lūgtu Komisiju ļoti rūpīgi vērot šo jomu."@lv13
"Mr President, thank you, Commissioner, for your very careful statement. Those in this Parliament who know me and know the 12 years I have spent here will know that I intervene in such debates with a great reticence. But over a year ago, as a Vice-President of this Parliament, I was asked to visit Bulgaria to speak about the Stockholm Programme for Justice. It is clear that our programme for justice has moved from an emphasis on security to an emphasis on justice, and all of us in our Member States have to get that balance right. I remember from my visit to Bulgaria the great interest of Bulgarian judges in what we are doing and want to pursue at Union level. But I was surprised last week to receive a visitor in my office in Brussels who spoke about people in Bulgaria receiving visits from the secret service in their homes at night. This is something that is totally alien to me and I find it very difficult to understand and to stand here saying this. That said, it seems to me, as Mr Swoboda has already said, that the current legislation that exists on phone tapping – let us call it what it is – appears to be correct. Where there was formerly scrutiny by an independent body, there is now scrutiny by a parliamentary body. Has that led to a lessening of the regard for rights? There does seem to be an increase in the numbers and an increase in the numbers seems to indicate, and I underline ‘seems’, that there is an easier or a quicker granting by judges of this possibility. Part of the reason I want to speak is a linked matter which relates to the citizen’s initiative. It appears that people feel that they are being pressurised to withdraw signatures. We have to implement the European Citizens’ Initiative over the course of the next year. I would ask the Commission to watch this space very carefully."@mt15
"Mijnheer de voorzitter, dank u, commissaris, voor uw zorgvuldig geformuleerde verklaring. De Parlementsleden die mij kennen en die de twaalf jaar dat ik hier zit hebben meegemaakt, weten dat ik in dit soort debatten alleen met grote terughoudendheid het woord neem. Maar ruim een jaar geleden ben ik als ondervoorzitter van dit Parlement gevraagd om een bezoek aan Bulgarije te brengen en daar een voordracht over het Programma van Stockholm te houden. Het is duidelijk dat het accent in ons programma van veiligheid naar recht is opgeschoven, en al onze lidstaten moeten daarin de juiste balans vinden. Ik herinner me van mijn bezoek aan Bulgarije de grote belangstelling van de Bulgaarse rechters voor alles wat wij doen en op Unie-niveau willen bereiken. Tot mijn verrassing ontving ik vorige week echter iemand in mijn kantoor in Brussel, die me vertelde dat bepaalde Bulgaren ’s nachts thuis bezoek van de geheime dienst krijgen. Zulke zaken zijn mij totaal vreemd en ik vind het moeilijk om dat te begrijpen en hier aan u te vertellen. Dat gezegd hebbende, lijkt de bestaande wetgeving inzake telefoontaps – laten we het beestje maar bij zijn naam noemen – zoals de heer Swoboda ook al zei, mij in orde. De controle die voorheen door een onafhankelijke instantie werd uitgevoerd, vindt nu door een parlementair orgaan plaats. Heeft dat tot minder eerbied voor de rechten geleid? De aantallen lijken te stijgen en die stijging lijkt erop te duiden – en ik leg de nadruk op het woord ‘lijkt’ – dat de rechters deze mogelijkheid gemakkelijker of sneller toekennen. Ik heb mede het woord genomen vanwege een hiermee verbonden kwestie aangaande het burgerinitiatief. Kennelijk voelen mensen zich onder druk gezet om hun handtekening in te trekken. We moeten het Europees burgerinitiatief in de loop van het volgend jaar uitvoeren. Ik wil de Commissie vragen om dat nauwkeurig in de gaten te houden."@nl3
"Panie Przewodniczący! Dziękuję Panu, Panie Komisarzu, za bardzo ostrożną wypowiedź. Ci posłowie do Parlamentu, którzy mnie znają i pamiętają 12 lat, które tu spędziłam, wiedzą, że angażuję się w takie debaty z wielką powściągliwością. Jednak ponad rok temu, jako wiceprzewodniczącą Parlamentu, poproszono mnie, abym odwiedziła Bułgarię w celu omówienia sztokholmskiego programu na rzecz sprawiedliwości. Jest rzeczą oczywistą, że w naszym programie na rzecz sprawiedliwości na początku położono nacisk na bezpieczeństwo a potem na sprawiedliwość, i wszyscy w państwach członkowskich musimy zapewnić właściwą równowagę w tym zakresie. Pamiętam z mojej wizyty w Bułgarii wielkie zainteresowanie bułgarskich sędziów tym, co robimy i co chcemy osiągnąć na szczeblu unijnym. Jednak w ubiegłym tygodniu byłam zaskoczona, kiedy w moim biurze w Brukseli miałam gościa, który mówił o ludziach w Bułgarii, których odwiedzają w domu, w nocy służby specjalne. Działania takie są mi zupełnie obce, dlatego bardzo trudno mi je zrozumieć i tutaj o nich mówić. Mówiąc to, mam wrażenie, jak już powiedział pan poseł Swoboda, że obowiązujące przepisy, które regulują wykorzystanie podsłuchu telefonicznego – nazwijmy to po imieniu – wydają się być prawidłowe. Tam, gdzie w przeszłości miała zastosowanie kontrola niezależnego organu, mamy obecnie kontrolę organu parlamentarnego. Czy doprowadziło to do mniejszego poszanowania praw? Rzeczywiście wydaje się, że wzrosła liczba podsłuchów, a wzrost tej liczby wydaje się wskazywać, podkreślam „wydaje się“, że sędziowie szybciej i łatwiej zgadzają się na tę możliwość. Jednym z powodów, dla których o tym mówię, jest powiązana z tym kwestia inicjatywy obywatelskiej. Wygląda na to, że ludzie mają wrażenie, iż wywierana jest na nich presja, aby wycofywali podpisy. Musimy wdrożyć europejską inicjatywę obywatelską w przyszłym roku. Chciałabym prosić Komisję, aby przyglądała się tej sprawie bardzo uważnie."@pl16
"Senhor Presidente, muito obrigada, Senhor Comissário, pela sua declaração cautelosa. Os que neste Parlamento me conhecem, e têm acompanhado o meu percurso aqui ao longo dos últimos doze anos, sabem que é com grande reticência que intervenho nestes debates. Mas há mais de um ano fui convidada, enquanto Vice-Presidente deste Parlamento, a visitar a Bulgária para falar sobre o Programa de Estocolmo em matéria de justiça. É claro que o nosso programa em matéria de justiça evoluiu de uma ênfase na segurança para uma ênfase na justiça, e todos nós, em cada Estado-Membro, nos devemos esforçar por atingir esse equilíbrio. Recordo, aquando da minha visita à Bulgária, o grande interesse dos juízes búlgaros pelo que temos vindo a fazer e desejamos prosseguir a nível da União Europeia. Mas fiquei surpreendida na semana passada, ao receber no meu gabinete em Bruxelas alguém que me falou de pessoas na Bulgária que haviam recebido a visita nocturna dos serviços secretos, em suas casas. Isto é completamente incompreensível para mim. Tenho muita dificuldade em compreender esta situação, que me custa aqui referir. Dito isto, parece-me que, como já afirmou o senhor deputado Swoboda, a actual legislação búlgara sobre as escutas telefónicas – pois é disto que se trata – parece ser correcta. Onde antes estava previsto o controlo por um organismo independente, a legislação determina agora o controlo por um órgão parlamentar. Terá isto conduzido a um menor respeito dos direitos? Parece, com efeito, ter aumentado o número de escutas e esse aumento parece indicar – sublinho "parece" – uma autorização mais fácil ou mais célere, por parte dos juízes, do recurso a esta possibilidade. Um dos motivos que me leva a falar nisto prende-se com uma questão respeitante à iniciativa do cidadão. Aparentemente, algumas pessoas sentem-se pressionadas a retirar a assinatura. Devemos implementar a Iniciativa de cidadania europeia no decurso do próximo ano. Gostaria de pedir à Comissão para acompanhar esta matéria com muito cuidado."@pt17
"Dle preşedinte, vă mulţumesc, dle comisar, pentru declaraţia dvs. foarte prudentă. Cei din Parlament care mă cunosc şi cunosc cei 12 ani pe care i-am petrecut aici vor şti că intervin în astfel de dezbateri cu foarte mare reticenţă. Dar acum mai bine de un an, în calitate de vicepreşedintă a acestui Parlament, am fost rugată să vizitez Bulgaria pentru a vorbi despre Programul de la Stockholm pentru justiţie. Este clar că programul pentru justiţie a trecut de la un accent pe securitate la un accent pe justiţie şi noi toţi trebuie să ajungem la acest echilibru în statele noastre membre. Îmi aduc aminte din vizita mea în Bulgaria că judecătorii bulgari erau foarte interesaţi în legătură cu ceea ce facem şi ce dorim să urmărim la nivelul Uniunii. Dar săptămâna trecută, am fost surprinsă să primesc un vizitator în biroul meu de la Bruxelles, care a vorbit despre vizitele pe care le primesc cetăţenii bulgari acasă, în timpul nopţii, din partea serviciilor secrete. Acest lucru îmi este complet necunoscut şi îmi este foarte greu să înţeleg şi să vă comunic aici aceste lucruri. Acestea fiind spuse, mi se pare, după cum a spus deja dl Swoboda, că legislaţia curentă existentă privind ascultarea convorbirilor telefonice – să-i spunem pe nume – pare să fie corectă. Unde până acum exista verificarea de către un organism independent, acum există verificarea de către un organism parlamentar. A condus acest lucru la o reducere a respectării drepturilor? Pare să existe o creştere a numărului, iar o creştere a numărului pare să indice, subliniez „pare”, că judecătorii acordă mai rapid şi mai uşor această posibilitate. O parte a motivului pentru care doresc să iau cuvântul este o chestiune asociată, care are legătură cu iniţiativa cetăţenilor. Se pare că oamenii simt că se fac presiuni asupra lor pentru a-şi retrage semnăturile. Trebuie să aplicăm iniţiativa cetăţenilor europeni pe parcursul anului următor. Aş dori să rog Comisia să monitorizeze acest spaţiu foarte atent."@ro18
"Ďakujem vám, pán komisár, za veľmi opatrné vyhlásenie. Tí v Parlamente, ktorí ma poznajú a poznajú 12 rokov, ktoré som tu strávila, budú vedieť, že sa s veľkou zdržanlivosťou zapájam do takýchto rozpráv. No pred vyše rokom ma ako podpredsedníčku tohto Parlamentu požiadali navštíviť Bulharsko, aby som tam predniesla prejav o Štokholmskom programe pre spravodlivosť. Je jasné, že náš program pre spravodlivosť sa posunul od dôrazu na bezpečnosť k dôrazu na spravodlivosť, a my všetci sa vo svojich členských štátoch musíme snažiť dosiahnuť medzi oboma primeranú rovnováhu. Z návštevy v Bulharsku si pamätám veľký záujem bulharských sudcov o to, čo robíme a čomu sa chceme v budúcnosti venovať na úrovni Únie. Prekvapilo ma však, keď som minulý týždeň vo svojej bruselskej kancelárii dostala návštevu, ktorá mi porozprávala o tom, ako bulharských občanov v ich domovoch v noci navštevuje tajná služba. Takéto niečo mi je absolútne cudzie, veľmi ťažko to dokážem pochopiť či stáť tu pred vami a hovoriť o tom. Odhliadnuc od toho sa mi zdá, ako už povedal pán Swoboda, že súčasné právne predpisy, ktoré upravujú – nazývajme veci priamo – odpočúvanie telefonátov, sú v poriadku. Kým predtým túto oblasť kontroloval nezávislý orgán, dnes ju kontroluje parlamentný orgán. Spôsobilo to menšie rešpektovanie práv? Skutočne sa zdá, že sa počty zvýšili, a na základe zvýšeného počtu by sa mohlo zdať (podčiarkujem slovo „zdať“), že sudcovia túto možnosť poskytujú ľahšie alebo rýchlejšie. Jedna z príčin, prečo som sa prihlásila o slovo, je súvisiaca záležitosť spojená s iniciatívou občanov. Vyzerá to tak, že ľudia majú pocit, že je na nich vyvíjaný tlak, aby stiahli svoje podpisy. V priebehu najbližšieho roka musíme realizovať európsku občiansku iniciatívu. Požiadala by som Komisiu, aby veľmi pozorne sledovala tento priestor."@sk19
"Gospod predsednik, hvala, komisar, za vašo zelo previdno izjavo. Tisti, ki me v tem parlamentu poznajo in ki poznajo 12 let, ki sem jih preživela tukaj, bodo vedeli, da v takšnih razpravah posredujem zelo zadržano. Vendar sem bila pred enim letom kot podpredsednica tega parlamenta povabljena na obisk v Bolgarijo, kjer naj bi govorila o stockholmskem programu za pravico. Jasno je, da se je poudarek našega programa za pravico z varnosti preusmeril na pravico in da moramo v naših državah članicah vsi vzpostaviti pravo ravnovesje v zvezi s tem. Z obiska v Bolgariji se spominjam, da je bolgarske sodnike zelo zanimalo to, kar počnemo in želimo uresničiti na ravni Unije. Vendar me je prejšnji teden presenetilo, ko sem v svoji pisarni v Bruslju dobila obiskovalca, ki je govoril o tem, da tajna služba v Bolgariji ponoči prihaja k ljudem na dom. To je zame nekaj popolnoma tujega in zelo težko mi je to razumeti in o tem razlagati tukaj. Vendar se mi zdi, kot je povedal že gospod Swoboda, da je sedanja zakonodaja o – recimo bobu bob – prestrezanju telefonskih pogovorov ustrezna. Kjer je bil prej nadzor neodvisnega telesa, je zdaj nadzor parlamentarnega telesa. Ali se zaradi tega pravice manj spoštujejo? Zdi se, da se je število povečalo, in zdi se – in poudarjam „zdi se“ –, da povečanje števila kaže na to, da sodniki lažje ali hitreje odobrijo to možnost. Del razloga, zaradi katerega želim govoriti, je s tem povezana zadeva v zvezi z državljansko pobudo. Zdi se, da ljudje menijo, da se nanje izvaja pritisk zato, da bi preklicali podpise. Evropsko državljansko pobudo moramo uresničiti v naslednjem letu. Komisijo bi pozvala, naj zelo pozorno spremlja to obdobje."@sl20
"Herr talman! Jag tackar kommissionsledamoten för ett mycket klargörande uttalande. De här i parlamentet som känner mig och vet att jag har tillbringat tolv år här vet också att jag är mycket försiktig med att ge mig in i den här typen av debatter. Men som vice talman i parlamentet ombads jag för drygt ett år sedan att besöka Bulgarien för att tala om Stockholmsprogrammet för rättvisa. Det är uppenbart att vårt program för rättvisa har skiftat fokus från säkerhet till rättvisa, och alla måste vi skapa en bra balans i våra respektive medlemsstater. Från mitt besök i Bulgarien minns jag att de bulgariska domarna var mycket intresserade av vad vi gör och vill uppnå på EU-nivå. Men i förra veckan blev jag förvånad när jag på mitt kontor i Bryssel tog emot en besökare som berättade att folk i Bulgarien får nattliga påhälsningar av säkerhetstjänsten i sina hem. Detta är mig helt främmande och jag finner det mycket svårt att förstå, och att stå här och säga detta. Bortsett från det förefaller mig den nuvarande lagstiftningen om telefonavlyssning – låt oss kalla saker och ting vid deras rätta namn – vara korrekt, vilket Hannes Swoboda redan har sagt. Där det tidigare skedde en granskning av ett oberoende organ, sker nu en granskning av ett parlamentariskt organ. Har det lett till att rättigheter i högre grad åsidosätts? Det verkar faktiskt ha skett en ökning av antalet fall och den ökningen verkar tyda på (med betoning på ordet ”verkar”), att domarna lättare eller snabbare beviljar den här möjligheten. Ett skäl till att jag vill yttra mig är en angränsande fråga som har att göra med medborgarinitiativet. Det tycks som om människor känner sig pressade att dra tillbaka sina underskrifter. Vi måste genomföra det europeiska medborgarinitiativet under det kommande året. Jag vill uppmana kommissionen att noga bevaka detta område."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diana Wallis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph