Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-15-Speech-2-642-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110215.31.2-642-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I had a very interesting day today when it comes to Albania. I have spoken to the representatives of the two main political parties there. I asked both of them to share ideas on how to move the country forward and how to break the political stalemate to focus on problems affecting all citizens: fighting organised crime, ending corruption, creating employment and opportunities for the young generation. None of them was able to come up with an answer. The blame game seemed more important. It occurs to me that the political establishment in Albania is more concerned with itself than with its people. I do not have to tell you how difficult it is for us to convince our constituents to join us when we are making the case for EU enlargement. Despite resistance, the Alliance of Liberals and Democrats for Europe would like to see the Western Balkans become part of the territory of the European Union. We believe that the EU is a community of values which has left behind a divided past, choosing a united future. We must call on the Albanian authorities to do the same and not be suffocated by the shadows of the past, but to step into the light of the future. And let them not forget that it is their responsibility, first and foremost, to provide for the wellbeing of citizens and not to deny them a European future, because it is crystal clear that the political crisis hampers any and all progress. New elections will take place in May and the preparations are under way. They should be supported by all political parties. I welcome the suggestion that the EU should play an active role in ensuring that they are both free and fair. But democracy is a long process and it is certainly more than just ‘one man, one vote’. It requires democratic institutions, the rule of law and its strength is determined by respect for minorities. Democracy is not ‘winner takes all’. EU accession is a long journey which requires hard work and shared commitment, and the reforms Albania has made are best served by collaboration and continuing commitment to the EU process."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, co se týče Albánie, měla jsem dnes velmi zajímavý den. Mluvila jsem se zástupci obou tamních hlavních politických stran. Požádala jsem je, aby mi sdělili své myšlenky, jak zemi posunout kupředu, jak ji vymanit z politicky patové situace a zaměřit se na problémy, které se dotýkají všech občanů: boj proti organizovanému zločinu, zastavení korupce, vytvoření pracovních míst a příležitostí pro mladou generaci. Žádný z nich nebyl schopen na nic přijít. Mnohem důležitější bylo očividně vzájemné obviňování. Zdá se mi, že politický establishment v Albánii se zabývá nikoli svými občany, ale spíše sám sebou. Nemusím vám říkat, jak je těžké přesvědčit voliče, aby se k nám přidali, když argumentujeme pro rozšíření EU. I přes odpor by si Aliance liberálů a demokratů pro Evropu přála, aby se země západního Balkánu staly součástí území Evropské unie. Domnívám se, že EU je společenstvím hodnot, které opustilo rozdělenou minulost a zvolilo jednotnou budoucnost. Musíme vyzvat albánské úřady, aby učinily totéž, aby se nedusily stíny minulosti, ale vstoupily do světla budoucnosti. A nedovolme jim zapomenout, že jejich prvořadou povinností je zajistit blaho občanů a neodpírat jim evropskou budoucnost, protože je naprosto jasné, že politická krize brzdí veškerý pokrok. V květnu se budou konat nové volby a přípravy na ně jsou už v plném proudu. Měly by je podporovat všechny politické strany. Vítám návrh, aby se EU aktivně podílela na zajištění, že to budou volby svobodné a spravedlivé. Demokracie je však dlouhodobý proces a znamená jistě více než jen známé heslo „jeden člověk – jeden hlas“. Demokracie vyžaduje demokratické instituce, právní řád a její sílu určuje respektování menšin. Demokracie neznamená, že „vítěz bere vše“. Vstup do EU je dlouhá cesta, která vyžaduje tvrdou dřinu a společný závazek. Reformám, které Albánie provedla, nejvíce pomůže spolupráce a přetrvávající závazek k postupu směrem k EU."@cs1
"Hr. formand! Jeg har haft en meget interessant dag i dag, når det gælder Albanien. Jeg har talt med repræsentanter for de to største politiske partier i landet. Jeg har bedt dem begge udveksle idéer om, hvordan landet kan gøre fremskridt, og om, hvordan det politiske dødvande kan brydes, så man kan tackle de problemer, der berører alle borgerne, nemlig bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bringe korruption til ophør, skabelse af beskæftigelse og muligheder for den unge generation. Ingen af dem havde noget svar. Det forekom vigtigere at skyde skylden på de andre. Det forekommer mig, at det politiske establishment i Albanien er mere optaget af sig selv end af sin befolkning. Jeg behøver ikke fortælle, hvor vanskeligt det er for os at overtale vores vælgere til at bakke op om os, når vi taler for en udvidelse af EU. Til trods for modstanden ser Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa gerne, at det vestlige Balkan bliver en del af EU's territorium. Vi mener, at EU er et værdifællesskab, som har lagt en splittet fortid bag sig og har valgt en fælles fremtid. Vi må opfordre de albanske myndigheder til at gøre det samme og ikke blive kvalt af fortidens skygger, men træde ind i fremtidens lys. Og lad dem ikke glemme, at det først og fremmest er deres ansvar at sikre deres borgeres velfærd og ikke nægte dem en europæisk fremtid, for det er krystalklart, at den politiske krise forhindrer ethvert fremskridt. Der vil blive gennemført nye valg i maj, og forberedelserne er i gang. Alle de politiske partier bør støtte dem. Jeg glæder mig over forslaget om, at EU skal spille en aktiv rolle i sikringen af, at valgene er både frie og retfærdige. Men demokrati er lang proces, og det er helt sikkert mere end blot "en mand, en stemme". Det kræver demokratiske institutioner, retsstatsforhold, og dets styrke bestemmes af respekten for mindretallene. Demokrati betyder ikke, at "vinderen tager alt". Tiltrædelse af EU er en lang rejse, der kræver hårdt arbejde og et fælles engagement, og de reformer, Albanien har gennemført, tjenes bedst ved samarbejde og et fortsat engagement i EU-processen."@da2
"Herr Präsident, ich hatte heute einen sehr interessanten Tag im Hinblick auf Albanien. Ich habe mit den Repräsentanten der zwei wichtigsten politischen Parteien dort gesprochen. Ich habe beide gebeten, Ideen darüber auszutauschen, wie das Land vorwärts gebracht werden kann und wie die politische Pattsituation gelöst werden kann, um sich auf Probleme zu konzentrieren, die alle Bürgerinnen und Bürger betreffen: Bekämpfung des organisierten Verbrechens, Beendigung von Korruption, Schaffung von Arbeitsplätzen und Chancen für die junge Generation. Keiner von beiden war dazu in der Lage, eine Antwort zu geben. Schuldzuweisungen schienen wichtiger zu sein. Mir scheint es, dass sich das politische Establishment in Albanien mehr um sich selbst als um sein Volk sorgt. Ich muss Ihnen nicht erst sagen, wie schwierig es für uns ist, unsere Wählerschaft davon zu überzeugen, sich unserer Argumente für die EU-Erweiterung anzuschließen. Trotz des Widerstands möchte die Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, dass der westliche Balkan Teil des Hoheitsgebietes der Europäischen Union wird. Wir glauben, dass die EU eine Gemeinschaft von Werten ist, die ihre geteilte Vergangenheit hinter sich gelassen hat und eine vereinigte Zukunft wählt. Wir müssen die staatlichen Stellen Albaniens dazu auffordern, das Gleiche zu tun und sich nicht von den Schatten der Vergangenheit ersticken zu lassen, sondern in das Licht der Zukunft zu schreiten. Und wir dürfen sie nicht vergessen lassen, dass es in erster Linie ihre Verantwortung ist, für das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen, und nicht, ihnen eine europäische Zukunft zu verweigern, denn es ist glasklar, dass die politische Krise jeglichen Fortschritt behindert. Im Mai werden Neuwahlen stattfinden und die Vorbereitungen laufen bereits. Sie sollten von allen politischen Parteien unterstützt werden. Ich begrüße den Vorschlag, dass die EU eine aktive Rolle dabei spielen sollte, zu gewährleisten, dass sie sowohl frei als auch fair sind. Aber Demokratie ist ein langer Prozess, und sie ist ganz sicher mehr als nur „ein Mann, eine Stimme“. Sie erfordert demokratische Institutionen, Rechtsstaatlichkeit, und ihre Stärke wird durch die Achtung von Minderheiten bestimmt. Demokratie bedeutet nicht „Alles dem Sieger“. Der Beitritt zur EU ist eine lange Reise, die harte Arbeit und gemeinsames Engagement erfordert, und den in Albanien durchgeführten Reformen ist am besten durch Zusammenarbeit und kontinuierliches Engagement für den EU-Prozess gedient."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είχα μία πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα σήμερα όσον αφορά την Αλβανία. Μίλησα με τους εκπροσώπους των δύο κύριων πολιτικών κομμάτων της χώρας. Ζήτησα και από τους δύο να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με τρόπους που θα επιτρέψουν στη χώρα να προχωρήσει και να εξέλθει από το πολιτικό αδιέξοδο, προκειμένου να επικεντρωθούν στα προβλήματα τα οποία πλήττουν όλους τους πολίτες: την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, τον τερματισμό της διαφθοράς, τη δημιουργία απασχόλησης και ευκαιριών για τη νέα γενιά. Κανένας από τους δύο δεν μπόρεσε να δώσει μια απάντηση. Το παιχνίδι της επίρριψης ευθυνών φαινόταν πιο σημαντικό. Έχω την εντύπωση ότι το πολιτικό κατεστημένο στην Αλβανία ενδιαφέρεται περισσότερο για τον εαυτό του παρά για τον πληθυσμό. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο δύσκολο είναι να πείσουμε τους ψηφοφόρους μας να συμφωνήσουν όταν υποστηρίζουμε τη διεύρυνση της ΕΕ. Παρά την αντίσταση, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη θα επιθυμούσε τα Δυτικά Βαλκάνια να ενταχθούν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε ότι η ΕΕ είναι μια κοινότητα αξιών, η οποία έχει αφήσει πίσω της ένα παρελθόν διαιρέσεων, επιλέγοντας ένα κοινό μέλλον. Πρέπει να καλέσουμε τις αλβανικές αρχές να κάνουν το ίδιο και να μην αφήνουν να τους πνίγουν οι σκιές του παρελθόντος, αλλά να βαδίσουν προς το φως του μέλλοντος. Και ας μην ξεχνούν ότι είναι δική τους ευθύνη, προπαντός, να μεριμνούν για την ευημερία των πολιτών και να μην τους στερήσουν ένα ευρωπαϊκό μέλλον, επειδή είναι απολύτως σαφές ότι η πολιτική κρίση εμποδίζει εντελώς την πρόοδο. Οι νέες εκλογές θα λάβουν χώρα τον Μάιο και οι προετοιμασίες είναι σε εξέλιξη. Θα πρέπει να υποστηριχθούν από όλα τα πολιτικά κόμματα. Επικροτώ την πρόταση να διαδραματίσει η ΕΕ ενεργό ρόλο για να διασφαλισθεί ότι θα είναι ελεύθερες και δίκαιες. Όμως, η δημοκρατία είναι μια μακρά διαδικασία και, ασφαλώς, είναι κάτι περισσότερο από το «ένας άνθρωπος, μία ψήφος». Απαιτεί δημοκρατικά θεσμικά όργανα, το κράτος δικαίου, και η ισχύς της καθορίζεται από τον σεβασμό προς τις μειονότητες. Η δημοκρατία δεν ισοδυναμεί με το «ο νικητής τα παίρνει όλα». Η ένταξη στην ΕΕ είναι ένα μακρύ ταξίδι που απαιτεί σκληρή δουλειά και κοινή δέσμευση, και οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχει πραγματοποιήσει η Αλβανία αξιοποιούνται καλύτερα με τη συνεργασία και τη συνεχιζόμενη προσήλωση στη διαδικασία της ΕΕ."@el10
"Señor Presidente, hoy he tenido un día muy interesante por lo que se refiere a Albania. He hablado con los representantes de los dos principales partidos políticos del país. Le he pedido a ambos que intercambien ideas sobre cómo hacer avanzar el país y poner fin al estancamiento político para concentrarse en los problemas que afectan a todos los ciudadanos: combatir el crimen organizado, acabar con la corrupción, crear empleo y oportunidades para los jóvenes. Ninguno de ellos fue capaz de ofrecer una respuesta. El juego de acusaciones parecía más importante. Se me ocurre que la clase política en Albania está más preocupada por sí misma que por su pueblo. No hace falta que les diga lo difícil que nos resulta convencer a nuestros electores para que se unan a nosotros cuando defendemos la ampliación de la UE. A pesar de la resistencia, a la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa le gustaría que los Balcanes Occidentales formasen parte del territorio de la Unión Europea. Creemos que la UE es una comunidad de valores que ha dejado atrás un pasado dividido, decantándose por un futuro unido. Debemos pedir a las autoridades albanesas que hagan los mismo y que no se dejen ahogar por las sombras del pasado, sino que avancen hacia la luz del futuro. Y no dejemos que olviden que es su responsabilidad, en primer lugar y sobre todo, prever el bienestar de los ciudadanos y no negarles un futuro europeo, porque está totalmente claro que la crisis política impide cualquier tipo de progreso. Las nuevas elecciones se celebrarán en mayo y los preparativos están en marcha. Deberían ser respaldados por todos los partidos políticos. Acojo con satisfacción la sugerencia de que la UE debería desempeñar un papel activo para garantizar que sean libres y justas. Sin embargo, la democracia es un proceso largo y sin duda es algo más que simplemente «un hombre, un voto». Precisa de instituciones democráticas, el Estado de Derecho y su fuerza viene dada por el respeto a las minorías. La democracia no significa que «vaya todo al ganador». La adhesión a la UE es un viaje largo que exige mucho trabajo y compromiso compartido, y las reformas que Albania ha realizado se ven favorecidas por la colaboración y el compromiso constante con el proceso de la UE."@es21
"Lugupeetud juhataja! Mis puudutab Albaaniat, siis mul oli täna väga huvitav päev. Ma rääkisin kahe sealse suurema partei esindajatega. Küsisin neilt nende arvamust selle kohta, kuidas viia riiki edasi ning lõpetada poliitiline ummikseis, et lahendada kõiki kodanikke puudutavad probleemid: võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, lõpetada korruptsioon, suurendada tööhõivet ja luua noortele võimalused. Keegi neist ei suutnud küsimustele vastata. Süüdistamine näis olevat nende jaoks tähtsam. Mulle näib, et Albaania poliitilised jõud on mures rohkem iseenda kui oma rahva pärast. Ma ei pea teile ütlema, kui raske on meil veenda meie valijaskonda meiega ühinema, kui meil tuleb selgitada neile ELi laienemise vajadust. Hoolimata vastuseisust, soovib Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon, et Lääne-Balkan saaks ELi territooriumi osaks. Usume, et EL on väärtuste ühendus, mis on jätnud eraldatuse selja taha ja valinud ühtse tuleviku. Me peame Albaania ametiasutusi kutsuma üles tegema seda sama ning mitte laskma mineviku varjudel enda üle võimust võtta, vaid astuma tuleviku valguse kätte. Ärgem laskem neil unustada, et just nemad vastutavad kodanike heaolu eest, samuti ei tohi jätta neid ilma väljavaatest ELiga lõimuda, sest see on täiesti selge, et poliitiline kriis takistab mis tahes edusammude saavutamist. Uued valimised toimuvad mais ning ettevalmistused selleks käivad. Neid peaksid toetama kõik erakonnad. Mul on hea meel soovituse üle, et EL peaks püüdma teha kõik selleks, et need oleksid nii vabad kui ka õiglased. Demokraatliku korra rajamine on aga pikk protsess ning kindlasti ei piirdu see põhimõttega üks inimene, üks hääl. See eeldab demokraatlikke institutsioone ja õigusriigi põhimõtet ning selle tugevuse määrab vähemuste austamine. Demokraatiat ei iseloomusta põhimõte, et võitja võtab kõik. ELiga ühinemine on pikk teekond, mis eeldab tublit tööd ja ühiseid püüdlusi ning reformid, mida Albaanias tehtud on, täidavad oma eesmärki kõige paremini siis, kui neid toetab koostöö ja ühine püüdlus ELiga lõimumise suunas."@et5
"Arvoisa puhemies, minulla oli tänään oikein mielenkiintoinen päivä Albanian kysymykseen liittyen. Olen puhunut kahden Albanian suurimman poliittisen puolueen edustajien kanssa. Pyysin molempia kertomaan ajatuksia siitä, kuinka maata voitaisiin viedä eteenpäin ja kuinka poliittisesta pattilanteesta päästäisiin käsittelemään kaikkia kansalaisia koskevia ongelmia: järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, korruption kitkemistä, työllisyyden luomista sekä mahdollisuuksien luomista nuorelle sukupolvelle. Kukaan heistä ei keksinyt vastausta. Toisten syyttely tuntui tärkeämmältä. Albanian poliittiset vallanpitäjät ovat nähtävästi kiinnostuneempia itsestään kuin kansastaan. Minun ei tarvinne kertoa teille, kuinka vaikeaa meidän on saada valitsijamme mukaan, kun ajamme EU:n laajentamista. Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä haluaa vastustuksesta huolimatta nähdä Länsi-Balkanin maat osana Euroopan unionia. Meidän mielestämme EU on arvoyhteisö, jolla on jakaantunut menneisyys mutta joka on valinnut yhtenäisen tulevaisuuden. Meidän on kehotettava Albanian viranomaisia toimimaan samoin niin, etteivät he anna menneisyyden varjojen tukahduttaa vaan käyvät kohti valoisaa tulevaisuutta. He eivät saa unohtaa, että ennen kaikkea heidän vastuullaan on huolehtia kansalaisten hyvinvoinnista eikä kieltää heiltä tulevaisuutta EU:ssa, sillä on täysin selvää, että poliittinen kriisi hidastaa kehitystä kaikissa tilanteissa. Uudet vaalit pidetään toukokuussa, ja valmistelut ovat jo käynnissä. Kaikkien poliittisten puolueiden olisi syytä tukea vaaleja. Suhtaudun myönteisesti ehdotukseen, että EU:n olisi otettava aktiivinen rooli sen varmistamiseksi, että vaalit ovat sekä vapaat että oikeudenmukaiset. Demokratia on kuitenkin pitkä prosessi, joka on taatusti enemmän kuin vain "yksi mies ja yksi ääni". Se edellyttää demokraattisia instituutioita ja oikeusvaltiota, ja sen voima on sidoksissa vähemmistöjen kunnioittamiseen. Demokratiassa ei ole kyse siitä, että "voittaja saa kaiken". EU:hun liittyminen on pitkä prosessi, joka vaatii kovaa työtä ja yhteistä sitoutumista; Albaniassa tehtyjä uudistuksia voidaan hyödyntää parhaiten yhteistyöllä ja jatkuvalla sitoutumisella EU:n prosessiin."@fi7
"Monsieur le Président, en ce qui concerne l’Albanie, j’ai eu une journée très intéressante. J’ai parlé aux représentants des deux principaux partis politiques du pays. Je leur ai demandé de partager leurs idées sur la manière de faire avancer le pays et de sortir de l’impasse politique pour se concentrer sur les problèmes qui touchent tous les citoyens: la lutte contre la criminalité organisée, la fin de la corruption, la création d’emplois et les opportunités pour la jeune génération. Aucun des deux n’a été capable de me donner une réponse. Il semble plus important de rendre l’autre responsable. Il me semble que le monde politique albanais se préoccupe plus de lui-même que de ses citoyens. Je ne vous dirai pas combien il est difficile pour nous de convaincre nos électeurs de nous rejoindre lorsque nous défendons l’élargissement de l’UE. En dépit de certaines réticences, l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe souhaite que les Balkans occidentaux fassent partie du territoire de l’Union européenne. Nous estimons que l’UE est une communauté de valeurs qui a laissé derrière elle un passé divisé pour choisir un avenir uni. Nous devons appeler toutes les autorités albanaises à faire de même et à ne pas se laisser étouffer par les ombres du passé, mais à se diriger vers un avenir lumineux. Elles ne doivent pas oublier qu’il est avant tout de leur devoir d’assurer le bien-être des citoyens et de ne pas les priver d’un avenir européen, car il est évident que la crise politique entrave tout progrès. De nouvelles élections auront lieu en mai et les préparatifs sont en cours. Elles devraient être soutenues par tous les partis politiques. Je salue la suggestion que l’UE joue un rôle actif pour garantir qu’elles soient libres et équitables. Mais la démocratie est un processus long et certainement davantage qu’«un homme, un vote». Elle nécessite des institutions démocratiques et l’état de droit, et sa force est déterminée par le respect des minorités. La démocratie n’est pas un système où «c’est le gagnant qui emporte la mise». L’adhésion à l’UE est un long voyage, qui requiert un dur labeur et un engagement commun, et les réformes effectuées par l’Albanie seront servies au mieux par la collaboration et l’engagement continu au processus européen."@fr8
"Elnök úr! Nagyon érdekes napom volt ma Albániát illetően. Az ottani két fő politikai párt képviselőivel beszéltem. Mindkettőjüket arra kértem, hogy osszák meg velem elképzelésüket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne az országot előrevinni és hogyan lehetne a patthelyzetet megtörni annak érdekében, hogy az ország minden polgárát érintő problémákra lehessen összpontosítani: a szervezett bűnözés elleni küzdelemre, a korrupció felszámolására és arra, hogy a fiatal nemzedék számára munkahelyek és lehetőségek álljanak rendelkezésre. Egyikük sem tudott válasszal előállni. Sokkal fontosabbnak tűnt egymás hibáztatása. Úgy tűnik számomra, hogy a politikai vezetés Albániában sokkal inkább magával, mintsem polgáraival foglalkozik. Nem kell Önöknek mondanom, hogy milyen nehéz meggyőznünk választóinkat arról, hogy csatlakozzanak hozzánk, amikor az uniós bővítés mellett érvelünk. Az ellenállás dacára a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért azt szeretné látni, hogy a Nyugat-Balkán az Európai Unió felségterületének részévé válik. Úgy gondoljuk, hogy az EU értékek közössége, amely maga mögött hagyta a megosztott múltat és az egységes jövőt választotta. Az albán hatóságokat ugyanennek megtételére kell felszólítanunk annak érdekében, hogy ne a múlt árnyékaiban vergődjenek, hanem a jövő fényébe lépjenek ki. Nem feledkezhetnek meg arról sem, hogy mindenekelőtt az ő felelősségük gondoskodni az állampolgárok jólétéről, és hogy nem tagadhatják meg tőlük az európai jövőt, mert teljesen egyértelmű, hogy a politikai válság mindenféle előrelépést hátráltat. Új választásokra kerül sor májusban, az előkészületek pedig már folynak, amelyeket minden politikai pártnak támogatnia kell. Üdvözlöm azon javaslatot, miszerint az EU játsszon aktív szerepet annak biztosításában, hogy a választások szabadok és egyúttal tisztességesek legyenek. Ám a demokrácia hosszú folyamat és mindenképpen több annál, mint pusztán az „egy ember, egy szavazat” elve. Demokratikus intézményekre, jogállamiságra van szüksége, a demokrácia erejét pedig a kisebbségek tiszteletben tartása határozza meg. A demokrácia nem azt jelenti, hogy „a győztes mindent visz”. Az uniós csatlakozás egy hosszú út, amely kemény munkát és közös elkötelezettséget igényel, és az Albánia által megtett reformokat a leghatékonyabban az együttműködés és az európai uniós folyamat iránti folyamatos elkötelezettség szolgálja."@hu11
"Signor Presidente, la giornata di oggi, per quanto riguarda la discussione sull’Albania, è stata per me molto interessante. Ho parlato con i rappresentanti dei due principali partiti politici albanesi. Ho chiesto ad entrambi di riflettere insieme su come far progredire il paese e su come uscire da questa impasse politica per concentrarsi sui problemi che toccano tutti i cittadini: lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, creazione di posti di lavoro e opportunità per le giovani generazioni. Nessuno di loro è riuscito a dare una risposta. Pareva fosse più importante cercare a tutti costi un colpevole. Mi sembra che l’establishment politico in Albania sia più preoccupato per se stesso che non per i propri cittadini. È inutile che vi spieghi quanto sia per noi difficile convincere i nostri elettori a stare dalla nostra parte quando peroriamo la causa dell’allargamento dell’Unione europea. Nonostante qualche reticenza, l’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa vorrebbe che i paesi dei Balcani occidentali entrassero a far parte dell’Unione europea. Crediamo che l’Unione europea sia una comunità di valori che si è lasciata alle spalle un passato diviso per scegliere invece un futuro unito. Dobbiamo esortare le autorità albanesi a fare lo stesso, a non lasciarsi soffocare dalle ombre del passato e a guardare invece verso la luce del futuro. E non lasciamo che dimentichino che spetta innanzi tutto a loro pensare al benessere dei cittadini e non privarli di un futuro europeo, perché è chiarissimo che la crisi politica ostacola qualsiasi forma di progresso. In maggio si svolgeranno nuove elezioni e i preparativi sono in corso. Dovrebbero essere sostenute da tutti i partiti politici. Accolgo con favore la proposta secondo la quale l’Unione europea dovrebbe svolgere un ruolo attivo perché le prossime siano elezioni libere e giuste. La democrazia è tuttavia un processo lungo che sicuramente va ampiamente al di là del principio “una testa un voto”. Richiede la presenza di istituzioni democratiche e dello stato di diritto e la sua forza si misura sul rispetto delle minoranze. In democrazia non si applica il principio “chi vince piglia tutto”. L’adesione all’Unione europea è un lungo viaggio che richiede un lavoro arduo e un impegno condiviso e le riforme attuate dall’Albania saranno facilitate dalla collaborazione e da un continuo impegno nei confronti del processo dell’Unione europea."@it12
"Pone pirmininke, šiandien dėl svarstomo Albanijos klausimo man buvo labai įdomi diena. Kalbėjau su šalies dviejų pagrindinių politinių partijų atstovais. Abiejų partijų atstovų paprašiau pasidalinti mintimis, kaip šalyje pasiekti pažangos ir išeiti iš politinės aklavietės telkiant dėmesį į visiems piliečiams poveikį darančias problemas: kovą su organizuotu nusikalstamumu, korupcija, jaunosios kartos užimtumo ir galimybių kūrimą. Nė vienas jų negalėjo pateikti atsakymo. Atrodo, jiems daug svarbiau kaltinti vieniems kitus. Man pasirodė, kad politiniai valdžios sluoksniai Albanijoje yra labiau susirūpinę savimi nei šalies žmonėmis. Turbūt nereikia jums priminti, kaip sudėtinga mums įtikinti savo rinkėjus pritarti mums, kai vykdome ES plėtrą. Nepaisydamas prieštaravimų, Liberalų ir demokratų aljansas už Europą norėtų, kad Vakarų Balkanai taptų Europos Sąjungos teritorijos dalimi. Manome, kad ES yra tokias pat vertybes puoselėjanti bendrija, pamiršusi skirtingą praeitį ir pasirinkusi bendrą ateitį. Privalome raginti Albanijos valdžios institucijas padaryti tą patį ir ne dusti praeities šešėliuose, o žengti į šviesią ateitį. Ir neleiskime jiems pamiršti, kad svarbiausia jų priedermė – sukurti gerovę piliečiams ir neužkirsti kelio jų ateičiai Europoje, nes akivaizdu, kad dėl politinės krizės kyla pavojus visai pažangai. Gegužės mėn. šalyje bus surengti nauji rinkimai ir šiuo metu jiems rengiamasi. Rinkimus turėtų paremti visos politinės partijos. Pritariu pasiūlymui, kad ES turėtų aktyviai dalyvauti užtikrinant rinkimų laisvumą ir sąžiningumą. Tačiau demokratija yra ilgas procesas ir tikrai platesnė sąvoka už požiūrį „vienas žmogus – vienas balsas“. Demokratijai būtinos demokratinės institucijos, teisinė valstybė, o demokratijos tvirtumą apibrėžia pagarbos mažumoms lygis. Demokratijoje požiūris „viskas atitenka nugalėtojui“ netinka. Stojimas į ES yra ilga kelionė, jos metu reikia sunkiai dirbti ir bendrai įsipareigoti, Albanijos padarytos reformos labiausiai prisideda prie bendradarbiavimo ir nuolatinio įsipareigojimo vykdyti ES procesą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Saistībā ar Albāniju man šodien bija ļoti interesanta diena. Es runāju ar divu šīs valsts galveno partiju pārstāvjiem. Es lūdzu abus pārstāvjus izklāstīt savas domas par turpmāko valsts virzību un to, kā izkļūt no politiskās bezizejas, lai pievērstos problēmām, kas skar visus pilsoņus — organizētās noziedzības novēršanai, korupcijas izbeigšanai, nodarbinātībai un iespēju radīšanai jaunajai paaudzei. Neviens no viņiem nespēja sniegt atbildi. Daudz svarīgāka šķita vainīgā meklēšana. Manuprāt, Albānijas politiskā sistēma ir vairāk pārņemta ar rūpēm pati par sevi, nevis valsts pilsoņiem. Man nav jums jāstāsta, cik grūti ir pārliecināt mūsu vēlētājus mums pievienoties, kad runa ir par ES paplašināšanos. Neņemot vērā pretestību, Liberāļu un demokrātu apvienības grupa vēlētos, lai Rietumbalkāni kļūtu par daļu no Eiropas Savienības teritorijas. Mēs uzskatām, ka ES ir kopiena, kas pamatota uz vērtībām, atstājot aizmirstībā sašķelto pagātni un izvēloties kopīgu nākotni. Mūsu uzdevums ir aicināt Albānijas varas iestādes darīt to pašu un tā vietā, lai nīkuļotu pagātnes ēnā, iznākt saulītē, ko sola nākotne. Mēs nedrīkstam ļaut viņiem aizmirst savu pienākumu pirmkārt nodrošināt labklājību pilsoņiem un neliegt viņiem Eiropas nākotni, jo tas ir pilnīgi skaidrs, ka politiskās krīzes kavē jebkādu attīstību. Jaunās vēlēšanas notiks maijā, un tagad jau notiek gatavošanās tām. Visu politisko partiju uzdevums ir tās atbalstīt. Es atzinīgi vērtēju ierosinājumu, ka ES ir aktīvi jāiesaistās, lai nodrošinātu, ka šīs vēlēšanas ir brīvas un godīgas. Tomēr demokrātija ir ilgs process un noteikti vairāk nekā tikai princips „viens cilvēks — viena balss”. Tā prasa, lai demokrātiskās institūcijas, tiesiskums un stabilitāte tiktu noteikti, ievērojot mazākumtautību intereses. Demokrātija nenozīmē, ka uzvarētājs iegūst visu. Pievienošanās ES ir garš ceļš, kas saistīts ar grūtu darbu un kopīgu apņemšanos, un vislabākais turpinājums reformām, ko Albānija jau paveikusi, ir sadarbība un iesaistīšanās ES procesā."@lv13
"Mr President, I had a very interesting day today when it comes to Albania. I have spoken to the representatives of the two main political parties there. I asked both of them to share ideas on how to move the country forward and how to break the political stalemate to focus on problems affecting all citizens: fighting organised crime, ending corruption, creating employment and opportunities for the young generation. None of them was able to come up with an answer. The blame game seemed more important. It occurs to me that the political establishment in Albania is more concerned with itself than with its people. I do not have to tell you have difficult it is for us to convince our constituents to join us when we are making the case for EU enlargement. Despite resistance, the Alliance of Liberals and Democrats for Europe would like to see the Western Balkans become part of the territory of the European Union. We believe that the EU is a community of values which has left behind a divided past, choosing a united future. We must call on the Albanian authorities to do the same and not be suffocated by the shadows of the past, but to step into the light of the future. And let them not forget that it is their responsibility first and foremost to provide for the well-being of citizens and not to deny them a European future, because it is crystal clear that the political crisis hampers any and all progress. New elections will take place in May and the preparations are under way. They should be supported by all political parties. I welcome the suggestion that the EU should play an active role in ensuring that they are both free and fair. But democracy is a long process and it is certainly more than just ‘one man, one vote’. It requires democratic institutions, the rule of law and its strength is determined by respect for minorities. Democracy is not ‘winner takes all’. EU accession is a long journey which requires hard work and shared commitment, and the reforms Albania has made are best served by collaboration and continuing commitment to the EU process."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb wat Albanië betreft vandaag een zeer interessante dag gehad. Ik heb gesproken met de vertegenwoordigers van de twee grootse politieke partijen daar. Ik heb beiden gevraagd ideeën te opperen over hoe het land vooruit kan worden gebracht en hoe de politieke impasse kan worden doorbroken, zodat de problemen die alle burgers aangaan, aangepakt kunnen worden. Het gaat daarbij om de bestrijding van de georganiseerde misdaad, de beëindiging van corruptie, het creëren van werkgelegenheid en kansen voor de jonge generatie. Geen van beide was in staat om een antwoord te geven. Het naar elkaar met de vinger wijzen leek belangrijker. Ik kreeg de indruk dat de politieke elite in Albanië meer met zichzelf bezig is dan met de bevolking van Albanië. Ik hoef u niet te vertellen hoe moeilijk het voor ons is om onze kiezers ervan te overtuigen zich achter ons te scharen als we ons hardmaken voor uitbreiding van de EU. Ondanks alle verzet zou de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa graag zien dat de Westelijke Balkan onderdeel ging uitmaken van de Europese Unie. We zijn van mening dat de EU een waardengemeenschap is. De EU heeft een verleden vol verdeeldheid achter zich gelaten en voor een verenigde toekomst gekozen. We moeten de Albanese autoriteiten oproepen hetzelfde te doen en zich niet te laten verstikken door de schaduwen uit het verleden, maar het licht van de toekomst in te stappen. Ze mogen niet vergeten dat het eerst en vooral hun verantwoordelijkheid is te zorgen voor het welzijn van de burgers en ze mogen deze burgers hun Europese toekomst niet ontzeggen. Het is namelijk glashelder dat de politieke crisis iedere vooruitgang blokkeert. Er zullen in mei nieuwe verkiezingen plaatsvinden, en de voorbereidingen zijn in volle gang. Deze verkiezingen zouden door alle politieke partijen gesteund moeten worden. Ik sta positief tegenover het idee dat de EU een actieve rol moet spelen bij het waarborgen van vrije en eerlijke verkiezingen. Maar democratie is een lang proces en houdt veel meer in dan enkel ‘ ’. Er zijn democratische instellingen en een rechtsstaat voor nodig en de kracht ervan wordt bepaald door het respect dat minderheden krijgen. Democratie is zeker geen kwestie van ‘ ’. Toetreding tot de EU is een lange weg waar hard werken en een gezamenlijke betrokkenheid voor nodig is. De hervormingen die Albanië heeft gerealiseerd zijn het best gediend bij samenwerking en een voortdurende betrokkenheid bij het EU-toetredingsproces."@nl3
"Panie Przewodniczący! Miałam dziś bardzo interesujący dzień w związku z Albanią. Rozmawiałam z przedstawicielami dwóch tamtejszych głównych partii politycznych. Poprosiłam ich o wymienienie się pomysłami dotyczącymi sposobu na rozwój kraju i przełamanie impasu politycznego, aby skupić się na problemach dotyczących obywateli: zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, zakończeniu korupcji, tworzeniu miejsc pracy i szans dla młodego pokolenia. Żaden z nich nie potrafił odpowiedzieć. Ważniejsza wydawała się gra w obwinianie. Przychodzi mi do głowy, że polityczny establishment w Albanii bardziej troszczy się o siebie, niż o swój naród. Nie muszę Państwu mówić, jak trudno jest nam przekonać naszych wyborców do przyłączenia się do nas, kiedy przedstawiamy argumenty na rzecz rozszerzenia UE. Pomimo oporu Porozumienie Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy chciałoby, żeby Bałkany Zachodnie stały się częścią Unii Europejskiej. Wierzymy, że UE jest wspólnotą wartości, która zostawia za sobą przeszłość pełną podziałów i wybiera zjednoczoną przyszłość. Musimy zwrócić się do władz albańskich, aby zrobiły to samo i nie pozwoliły cieniom przeszłości na zwycięstwo, ale by uczyniły krok w stronę światła przyszłości. Nie pozwólmy im zapomnieć, że są przede wszystkim odpowiedzialne za zapewnienie dobrobytu swoim obywatelom i za nieodbieranie im europejskiej przyszłości, ponieważ to całkowicie jasne, że kryzys polityczny utrudnia jakikolwiek postęp. Nowe wybory, do których przygotowania już trwają, odbędą się w maju. Wszystkie partie polityczne powinny je wesprzeć. Cieszy mnie sugestia, że UE powinna odgrywać aktywną rolę w zapewnieniu wolnych i sprawiedliwych wyborów. Demokracja jest jednak długim procesem i na pewno opiera się na czymś więcej niż zasada „jeden człowiek, jeden głos”. Wymaga demokratycznych instytucji, rządów prawa, a jej siła determinowana jest szacunkiem dla mniejszości. Demokracja nie oznacza, że „zwycięzca bierze wszystko”. Przystąpienie do UE to długa podróż, która wymaga ciężkiej pracy i wspólnego zaangażowania, a reformom, które przeprowadziła Albania najlepiej służy współpraca i nieustanne zaangażowanie w proces unijny."@pl16
"Senhor Presidente, tive um dia muito interessante no que diz respeito à Albânia. Conversei com os representantes dos dois principais partidos políticos albaneses. Pedi a ambos que partilhassem comigo as suas ideias sobre como fazer avançar o país e como romper o impasse político, de modo a concentrar a atenção nos problemas que afectam todos os cidadãos, ou seja, o combate ao crime organizado, a eliminação da corrupção e a criação de emprego e de oportunidades para a geração jovem. Nenhum deles foi capaz de apresentar uma resposta. O jogo das acusações afigurou-se mais importante. Constato que os poderes políticos estabelecidos na Albânia estão mais preocupados consigo mesmo do que com o seu povo. Escusado será dizer-vos o quão difícil é para nós convencer os nossos eleitores a aderirem à causa do alargamento da União Europeia. Apesar da resistência, o Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa gostaria de ver os Balcãs Ocidentais a tornarem-se parte do território da União Europeia. Consideramos que a União Europeia é uma comunidade de valores, que deixou para trás um passado dividido e escolheu um futuro unido. Temos de instar as autoridades albanesas a fazerem o mesmo e não se deixarem engolfar pelas sombras do passado, mas sim caminharem para a luz do futuro. E lembrá-las de que é a sua responsabilidade, em primeiro lugar, assegurar o bem-estar dos cidadãos e não lhes negar um futuro europeu, uma vez que é absolutamente claro que a crise política impede todo e qualquer progresso. Haverá novas eleições em Maio e os preparativos estão em andamento. Estas eleições devem ser apoiadas por todos os partidos políticos. Saúdo a sugestão de que a União Europeia deve desempenhar um papel activo no sentido de assegurar que sejam livres e imparciais. Mas a democracia é um processo longo e é certamente mais do que apenas "um homem, um voto". Requer instituições democráticas e um Estado de direito e a sua força é determinada pelo respeito das minorias. Democracia não é um sistema em que "o vencedor leva tudo". A adesão à União Europeia é um longo caminho que exige trabalho duro e um compromisso comum, e as reformas que a Albânia levou a cabo serão mais bem salvaguardadas através da colaboração e do empenho continuado no processo de adesão."@pt17
"Dle preşedinte, astăzi a fost o zi foarte interesantă în ceea ce priveşte Albania. Am vorbit cu reprezentanţii celor două partide politice principale de acolo. I-am rugat pe amândoi să contribuie cu idei privind progresul ţării şi ieşirea din impasul politic pentru a se concentra asupra problemelor care afectează toţi cetăţenii: lupta împotriva crimei organizate, eliminarea corupţiei, crearea de locuri de muncă şi de oportunităţi pentru tânăra generaţie. Niciunul dintre ei nu a reuşit să-mi dea un răspuns. Jocul de pasare a responsabilităţii părea mai important. Mi se pare că sistemul politic din Albania este mai preocupat de sine însuşi decât de cetăţenii săi. Nu trebuie să vă spun cât de dificil este să-i convingem pe alegătorii noştri să ni se alăture când pledăm pentru extinderea UE. În ciuda rezistenţei, Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa ar dori ca Balcanii de Vest să devină o parte a teritoriului UE. Credem că UE este o comunitate de valori care a lăsat în urmă un trecut divizat, alegând un viitor unit. Trebuie să solicităm autorităţilor albaneze să facă acelaşi lucru şi să nu fie copleşite de umbrele trecutului, ci să păşească în lumina viitorului. Şi să nu uite că este responsabilitatea lor, în primul rând, să asigure bunăstarea cetăţenilor şi să nu le refuze un viitor european, deoarece este foarte clar că criza politică împiedică orice progres. În mai, vor avea alegeri noi şi pregătirile sunt în curs. Acestea trebuie susţinute de toate partidele politice. Salut sugestia că UE trebuie să joace un rol activ pentru a garanta că acestea sunt libere şi echitabile. Dar democraţia este un proces lung şi cu siguranţă nu înseamnă doar „un om, un vot”. Acesta necesită instituţii democratice, statul de drept şi puterea sa este determinată de respectarea minorităţilor. Democraţia nu înseamnă „învingătorul ia totul”. Aderarea la UE este o călătorie lungă, care implică eforturi asidue şi un angajament comun, iar reformele pe care le-a făcut Albania sunt avantajate cel mai mult de colaborare şi de angajamentul continuu faţă de procesul UE."@ro18
"Pokiaľ ide o Albánsko, dnes som mala veľmi zaujímavý deň. Hovorila som so zástupcami dvoch hlavných politických strán. Obidvoch som požiadala, aby si vymenili názory na to, ako krajinu posunúť vpred a ako prekonať politický pat s cieľom sústrediť sa na problémy týkajúce sa všetkých občanov: boj proti organizovanému zločinu, skoncovanie s korupciou a tvorbu pracovných miest a príležitostí pre mladú generáciu. Ani jeden z nich nedokázal nájsť odpoveď. Zdá sa, že dôležitejšie bolo vzájomné obviňovanie. Zdá sa mi, že politická vrstva v Albánsku sa viac stará o seba ako o občanov. Nemusím vám hovoriť, aké náročné je presvedčiť našich voličov, aby podporili naše argumenty za rozšírenie EÚ. Napriek odporu by Aliancia liberálov a demokratov za Európu chcela, aby sa západný Balkán stal súčasťou Európskej únie. Sme presvedčení, že EÚ je spoločenstvo hodnôt, ktoré za sebou nechalo rozdelenú minulosť a vybralo si zjednotenú budúcnosť. Musíme albánske orgány vyzvať, aby urobili to isté – aby sa nenechali zadusiť tieňmi minulosti, ale aby kráčali smerom k svetlej budúcnosti. Pripomeňme im, že predovšetkým ony sú zodpovedné za zabezpečovanie blahobytu občanov, ktorým nemôžu odopierať európsku budúcnosť, pretože je úplne jasné, že politická kríza brzdí akýkoľvek pokrok. Nové voľby sa uskutočnia v máji a prípravy sa už začali. Mali by ich podporiť všetky politické strany. Vítam návrh, že EÚ by sa mala aktívne zúčastniť na zabezpečení slobodných a spravodlivých volieb. Demokracia je však dlhý proces a ide v nej určite o viac ako o princíp „jeden človek, jeden hlas“. Vyžaduje si demokratické inštitúcie a právny štát a jej sila závisí od rešpektovania menšín. Demokracia nie je o tom, že „víťaz berie všetko“. Pristúpenie k EÚ je dlhá cesta, ktorá si vyžaduje usilovnú prácu a spoločné odhodlanie. Reformám realizovaným v Albánsku najlepšie poslúži spolupráca a pokračovanie v záväzku k procesu EÚ."@sk19
"Gospod predsednik, danes sem imela zelo zanimiv dan, kar zadeva Albanijo. Govorila sem s predstavnikoma dveh glavnih političnih strank v Albaniji. Oba sem pozvala, naj predstavita zamisli o tem, kako doseči napredek države in kako odpraviti politični zastoj, da se bo mogoče osredotočiti na težave, ki zadevajo vse državljane: boj proti organiziranemu kriminalu, odpravo korupcije, ustvarjanje delovnih mest in priložnosti za mlado generacijo. Noben od njiju ni znal odgovoriti na to. Zanju je bilo pomembnejše obtoževanje. Dobila sem vtis, da se politična elita v Albaniji bolj ukvarja sama s sabo kot s svojimi prebivalci. Ni mi treba poudarjati, kako težko prepričamo naše volivce, da se nam pridružijo pri zagovarjanju širitve EU. Kljub nasprotovanju si Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo želi, da Zahodni Balkan postane del ozemlja Evropske unije. Menimo, da je EU skupnost vrednot, ki je razdeljeno preteklost pustila za seboj in se odločila za združeno prihodnost. Albanske oblasti moramo pozvati, naj naredijo enako in ne dopustijo, da bi jih dušile sence preteklosti, temveč naj vstopijo v svetlo prihodnost. In naj ne pozabijo, da je predvsem njihova odgovornost, da zagotovijo blaginjo državljanov in da državljanom ne odrekajo evropske prihodnosti, saj je povsem jasno, da politična kriza ovira prav vsak napredek. Maja bodo nove volitve in priprave že potekajo. Podpreti bi jih morale vse politične stranke. Pozdravljam predlog, da bi EU morala imeti dejavno vlogo pri zagotavljanju svobodnih in poštenih volitev. Vendar je demokracija dolg proces in vsekakor je več kot samo sistem „en človek, en glas“. Za demokracijo so potrebne demokratične institucije in pravna država, njeno moč pa določa spoštovanje manjšin. Demokracija ni sistem, v katerem zmagovalec pobere vse. Pristop k EU je dolgo potovanje, za katerega sta potrebna trdo delo in skupna zavezanost, za reforme, ki jih je naredila Albanija, pa bosta najbolj koristna sodelovanje in nadaljnja zavezanost procesu EU."@sl20
"Herr talman! När det gäller Albanien har detta varit en mycket intressant dag för mig. Jag har talat med företrädarna för de två största politiska partierna där. Jag frågade dem båda hur de anser att landet ska röra sig framåt och hur det politiska dödläget ska brytas för att man ska kunna lyfta fram problem som påverkar alla medborgare: att bekämpa organiserad brottslighet, få ett slut på korruption samt skapa sysselsättning och möjligheter för den yngre generationen. Ingen av dem lyckades komma med ett svar. Det föreföll viktigare att skylla på varandra. Det verkar som om det politiska etablissemanget i Albanien bryr sig mer om sig själva än om sitt folk. Jag behöver knappast säga hur svårt det är för oss att övertyga våra väljare när vi propagerar för en utvidgning av EU. Trots motståndet vill Alliansen liberaler och demokrater för Europa att västra Balkan ska bli en del av EU:s territorium. Vi anser att EU är en gemenskap som bygger på värderingar som innebär att man lämnar ett splittrat förflutet bakom sig och väljer en gemensam framtid. Vi måste uppmana de albanska myndigheterna att göra detsamma och inte låta sig kvävas av de förflutnas skuggor utan stiga in i framtidens ljus. Låt dem inte heller glömma bort att det först och främst är deras eget ansvar att sörja för medborgarnas välbefinnande och att de inte ska neka dessa medborgare en europeisk framtid eftersom det är kristallklart att den politiska krisen hämmar alla framsteg. Nya val kommer att hållas i maj och förberedelserna inför detta pågår. De bör stödjas av alla politiska partier. Jag välkomnar förslaget att EU bör spela en aktiv roll för att säkerställa att de både är fria och rättvisa. Men demokrati är en lång process och innebär sannerligen mer än bara ”en person – en röst”. Det krävs demokratiska institutioner och rättssäkerhet och dess styrka avgörs av respekten för minoriteter. Demokratin handlar inte om att ”vinnaren tar allt”. EU-anslutning är en lång resa som kräver hårt arbete och gemensamt engagemang, och de reformer som Albanien har gjort gynnas bäst av samarbete och fortsatt engagemang i EU-processen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marietje Schaake,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,11,13,4,21,9,17
"N"17
"the winner takes it all"3
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph