Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-15-Speech-2-521-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110215.28.2-521-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Es ist erfreulich, dass ein Initiativbericht einmal nicht am Montag versteckt und in wenigen Minuten abgehandelt wird. Der Grund: 463 Änderungsanträge im Beschäftigungsausschuss, 211 im assoziierten Wirtschafts- und Währungsausschuss. Ich hätte mir ein Bekenntnis gewünscht zur Fortführung der erfolgreichen Betriebsrentensysteme in Deutschland, Luxemburg, Finnland und Österreich. Leider wurde mehrheitlich beschlossen, neue Mindeststandards und die Anwendung von Solvency II auf Betriebsrenten zu empfehlen. Im Ergebnis besteht die Gefahr deutlich höherer Kosten – allein in Deutschland bei der freiwillig gezahlten Betriebsrente bis zu 40 %. Was von den Sozialpartnern im Konsens geschaffen wurde, darf doch nicht zunichte gemacht werden. Zu den Kompromissen konnte ich beitragen, etwa durch den Beschluss, dass künftig alle Auswirkungen von Mindeststandards und Solvency II im Detail durch eine eingehende Folgenabschätzung überprüft werden müssen. Das ist ein Fortschritt – wenn auch keine Garantie – für den Fortbestand der Betriebsrenten. Positiv ist, dass wir keine einheitliche Definition der Angemessenheit von Rentenzahlungen haben. Außerdem wird ein Einheitsrentenalter für die EU abgelehnt. Zu Recht treten Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy für eine schrittweise Annäherung der Rentensysteme und des Rentenalters ein. Da die Geburtenraten und die Lebenserwartung unterschiedlich sind, muss jedes nationale Rentensystem an die demografische Entwicklung angepasst werden. Die Kompromisse entstanden unter großem Zeitdruck. Ich wünsche uns allen, dass wir beim Weißbuch ausführlicher debattieren und Erfahrungen der Betriebspraktika einbeziehen. Allein bei den freiwilligen Betriebsrenten stehen höhere Beträge auf dem Spiel als bei dem derzeitigen EU-Rettungsschirm."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, je dobře, že alespoň jednou zpráva z vlastního podnětu není v pondělí utajována a projednána během několika málo minut. Je to důsledek 463 pozměňovacích návrhů Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a 211 pozměňovacích návrhů přidruženého Hospodářského a měnového výboru. Byl bych raději viděl závazek pokračovat v úspěšných zaměstnaneckých důchodových systémech v Německu, Lucembursku, Finsku a Rakousku. Většinové rozhodnutí však bohužel doporučilo minimální normy a použití projektu Solventnost II u zaměstnaneckých důchodových systémů. To přinese riziko značně vyšších nákladů, které jen v Německu mohou dosáhnout výše 40% zvýšení dobrovolného zaměstnaneckého důchodu. Nesmíme ničit to, čeho bylo dosaženo na základě konsenzu mezi odbory a managementem. Já sám jsem mohl přispět ke kompromisům návrhem toho, aby v budoucnosti všechny dopady minimálních norem a projektu Solventnost II musely být podrobně zhodnoceny v důkladném posouzení dopadů. To představuje pokrok směrem k pokračování v zaměstnaneckých důchodech, i když to v žádném případě není záruka. Pozitivním bodem je, že nemáme standardizovanou definici přiměřené výše důchodu. Kromě toho byl návrh sladit věk odchodu do důchodu v rámci EU odmítnut. Kancléřka Merkelová a prezident Sarkozy jsou správně pro postupné sbližování důchodových systémů a věku odchodu do důchodu. Vzhledem k tomu, že porodnost a střední délka života se v jednotlivých zemích liší, každý vnitrostátní důchodový systém musí být uzpůsoben k tomu, aby zohlednil demografické změny. Kompromisů bylo dosaženo ve vážné časové tísni. Doufám, že budeme schopni vést podrobnější rozpravu o bílé knize, která bude obsahovat praktické zkušenosti podnikatelského sektoru. Částky, o které jde v dobrovolných zaměstnaneckých důchodech, jsou větší než ty, o které se jedná ve stávajícím záchranném balíčku EU."@cs1
"Fru formand! Det er godt, at en initiativbetænkning for en gangs skyld ikke bliver gemt væk en mandag og behandlet på et par minutter. Dette er resultatet af 463 ændringsforslag fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og de 211 ændringsforslag fra det associerede Økonomi- og Valutaudvalg. Jeg havde gerne set et tilsagn om at fortsætte de vellykkede arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger i Tyskland, Luxembourg, Finland og Østrig. Desværre har flertallet vedtaget at anbefale nye minimumsstandarder og brugen af Solvens II på arbejdsmarkedsrelaterede pensioner. Det medfører en risiko for betydelig højere omkostninger, som i Tyskland alene kunne beløbe sig til en forøgelse på 40 % i forbindelse med frivillige arbejdsmarkedsrelaterede pensioner. Vi må ikke ødelægge det, der er opnået på baggrund af enighed mellem fagforeninger og ledelser. Jeg var i stand til at bidrage til kompromiserne ved at foreslå, at alle effekter af minimumstandarderne og Solvens II i fremtiden skal evalueres i detaljer i en dybtgående konsekvensanalyse. Det repræsenterer fremskridt hen imod en fortsættelse af de arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, selv om det på ingen måde er en garanti. Ét positivt punkt er, at vi ikke har en standardiseret definition af niveauer for tilstrækkelige pensioner. Desuden er forslaget om en harmoniseret pensionsalder i EU blevet forkastet. Kansler Merkel og præsident Sarkozy går med rette ind for gradvis konvergens for pensionssystemerne og pensionsalderen. Eftersom fødselstallene og den forventede levealder varierer fra land til land, må hvert nationalt pensionssystem tilpasses til de demografiske udfordringer. Kompromiserne blev indgået under alvorligt tidspres. Jeg håber, at vi alle vil kunne have en mere detaljeret forhandling om hvidbogen, som vil inddrage virksomheders praktiske erfaringer. Alene de beløb, der er involveret i frivillige arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, er større end dem i den nuværende EU-redningspakke."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, είναι θετικό το γεγονός ότι έστω και για μια φορά, μια έκθεση πρωτοβουλίας δεν κρύβεται σε μια Δευτέρα και η συζήτησή της δεν διεκπεραιώνεται εντός λίγων μόνο λεπτών. Αυτό οφείλεται στις 463 τροπολογίες της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και στις 211 τροπολογίες της συνδεδεμένης Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Θα ήθελα να είχε διατυπωθεί δέσμευση για τη συνέχιση των επιτυχών συστημάτων επαγγελματικής συνταξιοδότησης στη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τη Φινλανδία και την Αυστρία. Δυστυχώς, η πλειοψηφία αποφάσισε να συστήσει νέα ελάχιστα πρότυπα και την εφαρμογή της Φερεγγυότητας ΙΙ στις επαγγελματικές συντάξεις. Κάτι τέτοιο θα φέρει τον κίνδυνο των σημαντικά υψηλότερων δαπανών, οι οποίες, μόνο στη Γερμανία, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια αύξηση της τάξης του 40% στις προαιρετικές επαγγελματικές συντάξεις. Δεν πρέπει να καταστρέψουμε ό,τι επετεύχθη μετά από συναίνεση μεταξύ των συνδικάτων και της διοίκησης. Κατάφερα να συμβάλω στους συμβιβασμούς προτείνοντας να αξιολογούνται στο μέλλον εκτενώς όλες οι συνέπειες των ελάχιστων προτύπων και της Φερεγγυότητας ΙΙ μέσω εμπεριστατωμένης εκτίμησης επιπτώσεων. Αυτό συνιστά πρόοδο για τη συνέχιση των επαγγελματικών συντάξεων, αν και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εγγύηση. Ένα θετικό σημείο είναι ότι δεν έχουμε έναν τυποποιημένο ορισμό των επιπέδων επαρκών συντάξεων. Επιπροσθέτως, η πρόταση μιας εναρμονισμένης ηλικίας συνταξιοδότησης για την ΕΕ απορρίφθηκε. Η καγκελάριος Merkel και ο πρόεδρος Sarkozy ορθώς είναι υπέρ της βαθμιαίας σύγκλισης των συνταξιοδοτικών συστημάτων και της ηλικίας συνταξιοδότησης. Καθώς ο ρυθμός γεννήσεων και το προσδόκιμο ζωής διαφέρουν σε κάθε χώρα, κάθε εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις δημογραφικές αλλαγές. Οι συμβιβασμοί επετεύχθησαν υπό σοβαρή πίεση χρόνου. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να διεξαγάγουμε μια λεπτομερέστερη συζήτηση επί της Λευκής Βίβλου, η οποία θα περιλαμβάνει την πρακτική εμπειρία των επιχειρήσεων. Και μόνο τα ποσά που απαιτούνται για τις προαιρετικές επαγγελματικές συντάξεις είναι μεγαλύτερα από αυτά στο ισχύον πακέτο διάσωσης της ΕΕ."@el10
"Madam President, it is good that just for once, an own-initiative report is not being hidden away on a Monday and dealt with in just a few minutes. This is a result of the 463 amendments from the Committee on Employment and Social Affairs and the 211 amendments from the associated Committee on Economic and Monetary Affairs. I would have liked to have seen a commitment to continuing the successful occupational pension systems in Germany, Luxembourg, Finland and Austria. Unfortunately, there was a majority decision to recommend new minimum standards and the application of Solvency II to occupational pensions. This will bring the risk of significantly higher costs, which, in Germany alone, could amount to an increase of 40% on the voluntary occupational pension. We must not destroy what has been achieved on the basis of a consensus between unions and management. I was able to contribute to the compromises by proposing that in future, all the effects of the minimum standards and of Solvency II must be evaluated in detail in an in-depth impact assessment. That represents progress towards the continuation of occupational pensions, although it is by no means a guarantee. One positive point is that we do not have a standardised definition of adequate pension levels. In addition, the proposal of a harmonised retirement age for the EU has been rejected. Chancellor Merkel and President Sarkozy are rightly in favour of the gradual convergence of the pension systems and the retirement age. As birth rates and life expectancy vary in different countries, each national pension system must be adapted to meet demographic changes. The compromises were achieved under serious time pressure. I hope that we will all be able to hold a more detailed debate on the White Paper, which will include the practical experience of businesses. The amounts involved in voluntary occupational pensions alone are greater than those in the current EU rescue package."@en4
"Señora Presidenta, me complace que por una vez no se haya escondido un informe de propia iniciativa para ser debatido un lunes y que pueda despacharse en unos pocos minutos. Este es el resultado de las 463 enmiendas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de las 211 enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y monetarios asociada. Me hubiera gustado ver un compromiso de continuación con los regímenes de pensiones profesionales, que tanto éxito han tenido en Alemania, Luxemburgo, Finlandia y Austria. Lamentablemente, se ha decidido por mayoría recomendar nuevos mínimos y la aplicación de Solvencia II para los regímenes de pensiones profesionales, con lo cual podría haber muchos más gastos. Solo en Alemania podrían aumentar en un 40 % en los planes de pensiones profesionales voluntarios. No debemos acabar con todo lo que se ha conseguido con el consenso entre los sindicatos y las directivas. Tuve la oportunidad de participar en los acuerdos y proponer que en un futuro se evaluaran concienzudamente las consecuencias de los mínimos fijados en Solvencia II y se realizara un análisis detallado. Simboliza el progreso hacia la continuación de los regímenes de pensiones profesionales, aunque no garantiza nada. Uno de los aspectos positivos es que no contamos con una definición normalizada de lo que son unos derechos de pensión adecuados. Además, se ha rechazado la propuesta de armonizar la edad de jubilación en la UE. La Canciller Merkel y el Presidente Sarkozy hacen bien en abogar por la convergencia gradual de los sistemas de pensiones y la edad de jubilación. Teniendo en cuenta que el número de nacimientos y la esperanza de vida media varían en cada Estado miembro, será necesaria la adaptación individual de los sistemas de pensiones nacionales para hacer frente a los cambios demográficos. Se llegó a estos acuerdos presionados por el tiempo. Espero que podamos mantener un debate en profundidad sobre el Libro Blanco que incluya datos sobre la experiencia en la práctica de las empresas. Las cantidades de los regímenes de pensiones voluntarios por sí solas son mayores que las dispuestas en el paquete de rescate de la UE."@es21
"Lugupeetud juhataja! On hea, et vähemalt üks kord ei peideta algatusraportit esmaspäevale ja sellest ei tormata läbi paari minutiga. See raport on tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 463 ning majandus- ja rahanduskomisjoni 211 muudatusettepaneku tulemus. Oleksin soovinud näha tahet jätkata Saksamaal, Luksemburgis, Soomes ja Austrias õnnestunud tööandjapensionide süsteemidega. Kahjuks võeti vastu enamusotsus soovitada uusi miinimumstandardeid ja Solvency II kohaldamist tööandjapensionide suhtes. See toob kaasa märksa suuremate kulude ohu, mis võib tähendada ainuüksi Saksamaal vabatahtlike tööandjapensionide puhul 40% kasvu. Me ei tohi hävitada seda, mis on liitude ja juhtkondade üksmeele toel juba kätte võidetud. Ma sain kompromissi saavutamist toetada ettepanekuga, et tulevikus tuleb kõiki miinimumstandardite ja Solvency II mõjusid põhjalikus mõjuhinnangus üksikasjalikult analüüsida. See on samm edasi tööandjapensionide jätkumise poole, kuigi see pole kaugeltki mingi tagatis. Üks hea asi on see, et meil ei ole standardmääratlust piisavate pensionitasemete kohta. Peale selle lükati tagasi ettepanek kehtestada ELis ühtne pensioniiga. Kantsler Merkel ja president Sarkozy on õigustatult selle poolt, et pensionisüsteemid ja pensioniiga peaksid järk-järgult teineteisele lähenema. Et sündimus ja keskmine eeldatav eluiga on liikmesriigiti erinev, tuleb iga riiklikku pensionisüsteemi kohandada vastavalt demograafilistele muutustele. Kompromissid saavutati suure ajalise surve all. Loodetavasti on meil võimalik arutleda põhjalikumalt valge raamatu üle, mis sisaldab ettevõtete praktilisi kogemusi. Ainuüksi need summad, mis on mängus vabatahtlike tööandjapensionide puhul, on suuremad kui ELi praeguse päästepaketi omad."@et5
"Arvoisa puhemies, on hyvä, että kerrankin valiokunta-aloitteista mietintöä ei piiloteta maanantaihin ja käsitellä muutamassa minuutissa. Se johtuu työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan jättämästä 463 tarkistuksesta sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan jättämästä 211 tarkistuksesta. Olisin toivonut, että sitoudutaan jatkamaan onnistuneita ammatillisia lisäeläkejärjestelmiä Saksassa, Luxemburgissa, Suomessa ja Itävallassa. Valitettavasti enemmistöpäätöksellä suositeltiin uusia vähimmäisnormeja ja Solvenssi II:n soveltamista ammatillisiin lisäeläkkeisiin. Siihen liittyy riski, että kustannukset kasvavat huomattavasti, mikä yksin Saksassa voisi johtaa vapaaehtoisissa lisäeläkkeissä 40 prosentin kasvuun. Emme saa tuhota sitä, mikä on saavutettu ammattiliittojen ja johdon välisen konsensuksen perusteella. Pystyin vaikuttamaan kompromisseihin ehdottamalla, että tulevaisuudessa kaikkia Solvenssi II:n vähimmäisnormeja on arvioitava yksityiskohtaisesti perusteellisessa vaikutustenarvioinnissa. Se merkitsee edistystä lisäeläkkeiden jatkamisen suuntaan, vaikka se ei millään tavoin takaa sitä. Myönteistä on se, ettei meillä ole standardoitua määritelmää riittävistä eläketasoista. Lisäksi ehdotus yhdenmukaisesta eläkeiästä EU:ssa on hylätty. Liittokansleri Merkel ja presidentti Sarkozy kannattavat perustellusti eläkejärjestelmien ja eläkeiän asteittaista lähentämistä. Koska syntyvyysasteet ja elinajanodotteet vaihtelevat eri valtioissa, kukin kansallinen eläkejärjestelmä on mukautettava väestörakenteen muutoksiin. Kompromissit saavutettiin kovassa ajallisessa paineessa. Toivon, että voimme käydä yksityiskohtaisemman keskustelun valkoisesta kirjasta, joka sisältää yritysten käytännön kokemukset. Vapaaehtoisiin lisäeläkkeisiin liittyvät rahamäärät ovat suurempia kuin EU:n pelastuspaketissa."@fi7
"Madame la Présidente, une fois n’est pas coutume, il est bon qu’un rapport d’initiative ne soit pas expédié un lundi en quelques minutes. C’est grâce aux 463 amendements de la commission de l’emploi et des affaires sociales, et aux 211 amendements de la commission associée des affaires économiques et monétaires. J’aurais aimé voir un engagement à poursuivre les bons systèmes de retraite professionnelle de l’Allemagne, du Luxembourg, de la Finlande et de l’Autriche. Malheureusement, une décision majoritaire recommande de nouvelles normes minimales et l’application du critère Solvabilité II aux retraites professionnelles. Cela risque d’entraîner des coûts nettement supérieurs, qui pourraient donner lieu, rien qu’en Allemagne, à une augmentation de 40 % de la retraite professionnelle volontaire. Ne détruisons pas ce que nous avons obtenu sur la base d’un consensus entre les syndicats et le patronat. J’ai pu contribuer aux compromis en proposant que tous les effets des normes minimales et de Solvabilité II soient évalués dans le détail lors d’une évaluation approfondie de l’impact. C’est un progrès en direction du maintien des retraites professionnelles, bien qu’il ne soit nullement garanti. Un point positif est qu’il n’y a pas de définition standardisée de niveaux de retraite adéquate. De plus, la proposition d’harmonisation de l’âge de départ à la retraite dans l’UE a été rejetée. La chancelière Merkel et le président Sarkozy sont, à juste titre, pour la convergence progressive des systèmes de retraite et de l’âge de départ à la retraite. Comme les taux de natalité et l’espérance de vie diffèrent d’un pays à l’autre, chaque système national de retraite doit être adapté de manière à répondre aux changements démographiques. Les compromis ont été obtenus sous la pression du calendrier. J’espère que nous pourrons avoir un débat plus détaillé sur le livre blanc, qui inclura l’expérience pratique des entreprises. Les montants impliqués dans les retraites professionnelles volontaires seules sont plus élevés que ceux de l’ensemble actuel de mesures de sauvetage de l’UE."@fr8
"Elnök asszony, jó, hogy most az egyszer ezt a saját kezdeményezésű jelentést nem rejtették el a hétfői napra, és nem csak pár percben foglalkozunk vele. Ez annak köszönhető, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 463 módosítást, a társbizottságként szolgáló Gazdasági és Monetáris Bizottság pedig 211 módosítást nyújtott be. Szívesen láttam volna egy kötelezettségvállalást a Németországban, Luxemburgban, Finnországban és Ausztriában sikeres foglalkoztatói nyugdíjrendszerek folytatása mellett. Sajnos olyan többségi döntés született, hogy új minimumszabványokat és a Szolvencia II. alkalmazását kell javasolni a foglalkoztatói nyugdíjakra. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy jelentősen megemelkednek a költségek, ami csak Németországban akár 40%-os emelkedést is jelenthet az önkéntes foglalkoztatói nyugdíj esetében. Nem szabad lerombolnunk, amit a szakszervezetek és a vezetés közötti konszenzus alapján sikerült elérni. A kompromisszumokhoz én is hozzá tudtam járulni azzal a javaslattal, hogy a jövőben a minimumszabványok és a Szolvencia II. összes hatásáról részletes értékelést kell készíteni egy alapos hatásvizsgálat keretében. Ez előrelépés a foglalkoztatói nyugdíjak folytatása felé, bár garanciának semmi esetre sem nevezhető. Az egyik pozitívum az, hogy nincs egységes meghatározásunk a nyugdíjak megfelelő szintjére. Mi több, az EU egészére vonatkozó harmonizált nyugdíjkorhatárról szóló javaslatot is elutasították. Merkel kancellár és Sarkozy elnök helyesen döntött, amikor a nyugdíjrendszerek és a nyugdíjkorhatár fokozatos közelítése mellett álltak ki. Mivel az egyes országokban eltérő a születési ráta, illetve a várható élettartam, mindegyik nemzeti nyugdíjrendszert úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljen a demográfiai változásoknak. A kompromisszumok elérése közben nagyon szorított bennünket az idő. Remélem, hogy a fehér könyvről majd részletesebb vitát tudunk tartani, és ez ki fog térni a vállalkozások gyakorlati tapasztalataira is. Az önkéntes foglalkoztatói nyugdíjakban érintett összegek már önmagukban is nagyobbak, mint a jelenlegi uniós mentőcsomagban szereplők."@hu11
"Signora Presidente, è positivo che, almeno per una volta, una relazione di iniziativa non venga nascosta, programmandone la discussione nella giornata di lunedì, e quindi liquidandola in pochi minuti. Questa relazione è il risultato di 463 emendamenti presentati dalla commissione per l’occupazione e gli affari sociali, e di 211 emendamenti presentati dalla commissione per i problemi economici e monetari. Mi sarebbe piaciuto trovare nella relazione un impegno a favore del mantenimento dei sistemi pensionistici professionali di successo di Germania, Lussemburgo, Finlandia e Austria. Sfortunatamente, invece, c’è stata una decisione a maggioranza che raccomanda l’adozione di nuovi standard minimi e l’attuazione di Solvibilità II alle pensioni professionali. Questo comporterà il rischio di un aumento significativo dei costi, che nella sola Germania potrebbe condurre a un incremento del 40 per cento delle pensioni professionali volontarie. Non dobbiamo distruggere quanto è stato raggiunto sulla base di un consenso tra i sindacati e management. Personalmente, ho potuto dare un contributo ai compromessi raggiunti proponendo che, in futuro, tutti gli effetti degli standard minimi e di Solvibilità II debbano essere valutati scrupolosamente con una valutazione d’impatto approfondita. Questo costituirebbe un passo in avanti verso il mantenimento delle pensioni professionali, sebbene non costituisca affatto una garanzia. Un aspetto positivo è dato dal fatto che non abbiamo una definizione standard di livelli pensionistici adeguati. Inoltre, la proposta di armonizzazione dell’età pensionistica a livello europeo è stata respinta. Il Cancelliere Merkel e il Presidente Sarkozy sono, giustamente, a favore della graduale convergenza dei sistemi pensionistici e dell’età pensionabile. Poiché il tasso di natalità e l’aspettativa di vita variano da paese a paese, ogni sistema pensionistico nazionale deve essere adattato ai cambiamenti demografici. Questi compromessi sono stati raggiunti in presenza di pressanti scadenze temporali. Mi auguro che riusciremo a svolgere una discussione più particolareggiata sul Libro bianco, che comprenda anche le esperienze concrete delle aziende. Le cifre in gioco, relative anche solo alle pensioni professionali volontarie, sono maggiori di quelle previste nell’attuale operazione di salvataggio dell’Unione europea."@it12
"Ponia pirmininke, puiku, kad pirmadienį nors kartą nebuvo nuslėptas pranešimas savo iniciatyva ir kad dėl jo buvo nuspręsta vos per keletą minučių. Tai yra Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto 463 pakeitimų ir su juo susijusio Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 211 pakeitimų rezultatas. Man būtų buvę malonu, jei būtų buvęs įsipareigojimas tęsti sėkmingų profesinių pensijų sistemų veiklą Vokietijoje, Liuksemburge, Suomijoje ir Austrijoje. Deja, dauguma nusprendė rekomenduoti naujus minimalius standartus, taip pat rekomenduoti profesinėms pensijoms taikyti sistemą „Mokumas II“. Taip bus rizikuojama dėl gerokai didesnių išlaidų, kurios vien Vokietijoje savanoriškų profesinių pensijų atveju galėtų padidėti 40 proc. Turime nesugriauti to, kas buvo pasiekta remiantis bendru profesinių sąjungų ir vadovybės sutarimu. Turėjau galimybę prisidėti prie šių kompromisų pasiūlydamas ateityje visokį minimalių standartų ir sistemos „Mokumas II“ poveikį įvertinti atliekant visapusišką ir išsamų poveikio vertinimą. Tai reiškia pažangą siekiant toliau tęsti profesinių pensijų veiklą, nors tai jokiu būdu nėra garantija. Teigiamai vertintina tai, kad neturime standartizuotos adekvačių pensijų dydžių apibrėžties. Be to, buvo atmestas pasiūlymas dėl ES suderinto pensinio amžiaus. Kanclerė A. Merkel ir Prezidentas N. Sarkozy tikrai yra už laipsnišką pensijų sistemų ir pensinio amžiaus konvergenciją. Kadangi skirtingose šalyse gimstamumo rodikliai ir vidutinė gyvenimo trukmė skiriasi, kiekvieną nacionalinę pensijų sistemą reikia pritaikyti, kad atitiktų demografinius pokyčius. Kompromisai buvo pasiekti labai stingant laiko. Tikiuosi, kad visi sugebėsime surengti nuodugnesnę diskusiją dėl šios baltosios knygos, į kurią bus įtraukta praktinė įmonių patirtis. Vien sumos, siejamos su savanoriškomis profesinėmis pensijomis, yra didesnės nei numatytosios dabartiniame ES gelbėjimo pakete."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Ir labi, ka vismaz reizi pašiniciatīvas ziņojums netiek apslēpts pirmdienā un izskatīts tikai dažās minūtēs. Tas ir Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 463 grozījumu un Ekonomikas un monetārās komitejas 211 grozījumu rezultāts. Es būtu vēlējies redzēt apņemšanos turpināt veiksmīgās arodpensiju sistēmas Vācijā, Luksemburgā, Somijā un Austrijā. Diemžēl vairākums uzskatīja, ka ir jāiesaka jauni minimālie standarti un ka arodpensijām jāpiemēro „Maksātspējas II” standarti. Tas radīs ievērojami lielāku izmaksu risku, kas tikai Vācijā varētu par 40 % palielināt brīvprātīgās arodpensijas iemaksas. Mēs nedrīkstam iznīcināt to, kas sasniegts, pamatojoties uz arodbiedrību un vadības panākto vienprātību. Es varēju dot ieguldījumu kompromisu panākšanā, ierosinot, lai turpmāk visas minimālo un „Maksātspējas II” standartu sekas tiktu detalizēti novērtētas padziļinātā ietekmes novērtējumā. Tas ir progress virzībā uz arodpensiju turpināšanu, lai gan tā nekādā gadījumā nav garantija. Viens pozitīvs aspekts ir tas, ka mums nav atbilstīgu pensijas līmeņu standartizētas definīcijas. Turklāt ir noraidīts ierosinājums par saskaņotu pensionēšanās vecumu Eiropas Savienībā. Ir pareizi, ka kanclere un prezidents atbalsta pensiju sistēmu un pensionēšanās vecuma pakāpenisku saplūšanu. Tā kā dažādās valstīs dzimstības līmenis un paredzamais dzīves ilgums ir dažāds, ir jāpielāgo katras valsts pensiju sistēma, lai tā atbilstu demogrāfiskajām izmaiņām. Kompromisi tika panākti lielā laika trūkumā. Es ceru, ka mēs spēsim noorganizēt plašākas debates par Balto grāmatu, kurā būs iekļauta praktiska uzņēmumu pieredze. Summas, kas saistītas ar brīvprātīgajām arodpensijām vien, ir lielākas par tām, kas ir pašreizējā ES glābšanas paketē."@lv13
"Frau Präsidentin! Es ist erfreulich, dass ein Initiativbericht einmal nicht am Montag versteckt und in wenigen Minuten abgehandelt wird. Der Grund: 463 Änderungsanträge im Beschäftigungsausschuss, 211 im assoziierten Wirtschafts- und Währungsausschuss. Ich hätte mir ein Bekenntnis gewünscht zur Fortführung der erfolgreichen Betriebsrentensysteme in Deutschland, Luxemburg, Finnland und Österreich. Leider wurde mehrheitlich beschlossen, neue Mindeststandards und die Anwendung von Solvency II auf Betriebsrenten zu empfehlen. Im Ergebnis besteht die Gefahr deutlich höherer Kosten – allein in Deutschland bei der freiwillig gezahlten Betriebsrente bis zu 40 %. Was von den Sozialpartnern im Konsens geschaffen wurde, darf doch nicht zunichte gemacht werden. Zu den Kompromissen konnte ich beitragen, etwa durch den Beschluss, dass künftig alle Auswirkungen von Mindeststandards und Solvency II im Detail durch eine eingehende Folgenabschätzung überprüft werden müssen. Das ist ein Fortschritt – wenn auch keine Garantie – für den Fortbestand der Betriebsrenten. Positiv ist, dass wir keine einheitliche Definition der Angemessenheit von Rentenzahlungen haben. Außerdem wird ein Einheitsrentenalter für die EU abgelehnt. Zu Recht treten Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy für eine schrittweise Annäherung der Rentensysteme und des Rentenalters ein. Da die Geburtenraten und die Lebenserwartung unterschiedlich sind, muss jedes nationale Rentensystem an die demografische Entwicklung angepasst werden. Die Kompromisse entstanden unter großem Zeitdruck. Ich wünsche uns allen, dass wir beim Weißbuch ausführlicher debattieren und Erfahrungen der Betriebspraktika einbeziehen. Allein bei den freiwilligen Betriebsrenten stehen höhere Beträge auf dem Spiel als bei dem derzeitigen EU-Rettungsschirm."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het is verheugend dat een initiatiefverslag eens niet op maandag wordt weggemoffeld en binnen een paar minuten wordt afgehandeld. De reden hiervoor is dat 463 amendementen in de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en 211 in de medeadviserende Commissie economische en monetaire zaken werden ingediend. Ik zou een sterker pleidooi voor de voortzetting van de succesvolle bedrijfspensioenstelsels in Duitsland, Luxemburg, Finland en Oostenrijk wenselijk hebben geacht. Helaas werd bij meerderheid besloten tot nieuwe minimumnormen en de toepassing van Solvency II op bedrijfspensioenen. Alles bij elkaar genomen bestaat het gevaar van aanzienlijk hogere kosten – alleen in Duitsland kan het bij het vrijwillig betaalde bedrijfspensioen om een stijging van wel veertig procent gaan. Wat de sociale partners samen hebben bereikt, mag niet zomaar ongedaan worden gemaakt. Ik heb een bijdrage kunnen leveren aan de compromissen, bijvoorbeeld door voor te stellen dat alle gevolgen van de minimumnormen en Solvency II aan een gedetailleerde en grondige effectbeoordeling moeten worden onderworpen. Dat is weliswaar bevorderlijk voor het voortbestaan van de bedrijfspensioenen maar is er nog geen garantie voor. Positief is dat er geen uniforme definitie van een adequaat pensioen is vastgesteld. Bovendien hebben we ons tegen een uniforme pensioengerechtigde leeftijd voor de EU uitgesproken. Terecht zijn bondskanselier Merkel en president Sarkozy voor een stapsgewijze onderlinge aanpassing van de pensioenstelsels en de pensioengerechtigde leeftijd. Aangezien de geboortecijfers en de levensverwachting verschillen, moet ieder nationaal pensioenstelsel worden toegesneden op de demografische ontwikkeling. De compromissen zijn onder grote tijdsdruk tot stand gekomen. Ik hoop voor ons allen dat we bij het Witboek uitvoerigere discussies zullen voeren en ervaringen uit ondernemingspraktijken laten meewegen. Alleen al bij de vrijwillige bedrijfspensioenen staan er hogere bedragen op het spel dan bij het EU-reddingsplan voor de euro."@nl3
"Pani Przewodnicząca! To dobrze, że chociaż raz sprawozdanie z własnej inicjatywy nie zostało ukryte w poniedziałek i omówione w zaledwie kilka minut. Jest to efekt złożenia przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 463 poprawek oraz 211 poprawek przez zaangażowaną Komisję Gospodarczą i Monetarną. Bardzo chciałbym widzieć zobowiązanie do utrzymania skutecznych pracowniczych systemów emerytalnych w Niemczech, Luksemburgu, Finlandii i Austrii. Niestety głosami większości podjęto decyzję dotyczącą zalecenia nowych minimalnych standardów i zastosowania do emerytur pracowniczych systemu Solvency II. Będzie się to wiązać z groźbą znacznie wyższych kosztów, co w samych Niemczech może oznaczać wzrost dobrowolnej emerytury pracowniczej o 40 %. Nie wolno nam niszczyć dotychczasowych osiągnięć wypracowanych na podstawie konsensusu pomiędzy związkami a zarządem. Miałem możliwość wnieść swój wkład w kompromisowe rozwiązania, zgodnie z którym w przyszłości wszelkie efekty stosowania minimalnych standardów i systemu Solvency II należy szczegółowo oceniać w drodze dogłębnej oceny skutków. Oznacza to postęp w kierunku kontynuacji emerytur pracowniczych, chociaż w żadnym razie nie jest to gwarancja. Dobra wiadomość jest taka, że nie mamy ujednoliconej definicji adekwatnych emerytur. Na dodatek odrzucony został projekt wprowadzenia zharmonizowanego wieku emerytalnego dla UE. Kanclerz Merkel i prezydent Sarkozy słusznie są zwolennikami stopniowej konwergencji systemów emerytalnych i wieku emerytalnego. Ponieważ liczba urodzeń i średnia długość trwania życia w różnych krajach są odmienne, każdy krajowy system emerytalny wymaga dostosowania do zmian demograficznych. Kompromisowe rozwiązania osiągnięto pod silną presją czasu. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli przeprowadzić bardziej szczegółową debatę nad białą księgą, w której zostaną uwzględnione praktyczne doświadczenia firm. Kwoty, które wchodzą w grę w kontekście samych tylko dobrowolnych emerytur pracowniczych są wyższe od kwoty obecnego unijnego pakietu naprawy gospodarczej."@pl16
"Senhora Presidente, é bom que, pelo menos desta vez, um relatório de iniciativa não esteja a passar escondido numa sessão de segunda-feira e a ser tratado rapidamente, em poucos minutos. Este relatório é o resultado das 463 alterações da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e das 211 alterações da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários associada. Eu teria gostado de ter visto aqui um compromisso com a continuidade dos bem-sucedidos regimes de pensões profissionais da Alemanha, Luxemburgo, Finlândia e Áustria. Infelizmente, houve uma decisão por maioria de recomendar novos padrões mínimos e a aplicação do projecto Solvência II para as pensões profissionais. Com isso, corremos o risco de custos significativamente mais elevados, que, só na Alemanha, podem chegar a um aumento de 40% para as pensões profissionais voluntárias. Não devemos destruir aquilo que se conseguiu com base num consenso entre os sindicatos e o patronato. Pude contribuir para os compromissos, propondo que, no futuro, todos os efeitos da aplicação dos padrões mínimos e do exercício Solvência II sejam submetidos a uma avaliação de impacto detalhada e profunda. Isso representa um progresso no sentido de dar continuidade às pensões profissionais, embora não seja de modo algum uma garantia. Um ponto positivo é que não temos uma definição padronizada de níveis de pensão adequados. Além disso, a proposta de uma idade de reforma comum para a UE foi rejeitada. A Chanceler Angela Merkel e o Presidente Sarkozy estão certos ao pronunciarem-se a favor de uma convergência gradual dos regimes de pensões e das idades de reforma. Como a taxa de natalidade e a esperança de vida variam nos diferentes países, cada sistema nacional de pensões deve adaptar-se de modo a atender às mudanças demográficas. Os actuais compromissos foram alcançados sob grande pressão de tempo. Espero que sejamos todos capazes de realizar um debate mais aprofundado sobre o Livro Branco, que irá incluir a experiência prática das empresas. Os valores envolvidos nas pensões profissionais voluntárias são, por si só, maiores do que aqueles do actual pacote de resgate da UE."@pt17
"Dnă preşedintă, este bine că măcar o dată, un raport din proprie iniţiativă nu este ascuns într-o luni şi discutat în numai câteva minute. Acesta este rezultatul celor 463 de amendamente din partea Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi a celor 211 amendamente din partea Comisiei asociate pentru afaceri economice şi monetare. Mi-ar fi plăcut să existe un angajament în vederea continuării sistemelor de succes ale pensiilor ocupaţionale din Germania, Luxemburg, Finlanda şi Austria. Din păcate, a existat o decizie majoritară de a recomanda noi standarde minime şi de a aplica directiva Solvabilitate II pentru pensiile ocupaţionale. Acest lucru va presupune riscul unor costuri semnificativ mai ridicate care, numai în Germania, ar putea însemna o creştere de 40% a pensiei ocupaţionale voluntare. Nu trebuie să distrugem ceea ce s-a realizat pe baza unui consens între sindicate şi conducere. Am putut contribui la compromisuri propunând ca pe viitor, toate efectele standardelor minime şi ale directivei Solvabilitate II să fie evaluate în detaliu într-o evaluare amănunţită a impactului. Acest lucru reprezintă un progres către continuarea aplicării pensiilor ocupaţionale, deşi nu este în niciun caz o garanţie. Un aspect pozitiv este că nu avem o definiţie standardizată a nivelurilor adecvate ale pensiilor. În plus, propunerea unei vârste armonizate de pensionare pentru UE a fost respinsă. Cancelarul Merkel şi preşedintele Sarkozy sunt, pe bună dreptate, în favoarea convergenţei treptate a sistemelor de pensii şi a vârstei de pensionare. Întrucât ratele natalităţii şi speranţa de viaţă variază în diferite ţări, fiecare sistem naţional de pensie trebuie adaptat pentru a face faţă schimbărilor demografice. Compromisurile au fost obţinute într-un interval presant de timp. Sper că vom putea să organizăm o dezbatere mai detaliată privind cartea albă, care va include experienţele practice ale întreprinderilor. Numai sumele alocate pensiilor ocupaţionale voluntare sunt mai mari decât cele din actualul pachet de salvare al UE."@ro18
"Je dobré, že aspoň raz nie je iniciatívna správa schovaná v pondelok a nezaoberáme sa ňou len počas niekoľkých minút. Je to výsledok 463 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov pochádzajúcich z Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a 211 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov z pridruženého Výboru pre hospodárske a menové veci. Bol by som rád, keby sa boli Nemecko, Luxembursko, Fínsko a Rakúsko zaviazali k tomu, že budú pokračovať v úspešných zamestnaneckých dôchodkových systémoch. Bohužiaľ, väčšina sa rozhodla odporučiť nové minimálne normy a uplatnenie smernice Solventnosť II na zamestnanecké dôchodky. To prinesie riziko značne vyšších nákladov, ktoré by sa len v samotnom Nemecku mohli rovnať zvýšeniu dobrovoľného zamestnaneckého dôchodku o 40 %. Nesmieme zničiť to, čo sa podarilo dosiahnuť na základe dohody medzi odbormi a vedením podnikov. Podarilo sa mi prispieť k určitým kompromisom, a to vďaka návrhu, aby sa v budúcnosti museli všetky účinky minimálnych noriem a smernice Solventnosť II podrobne zhodnotiť v rámci hĺbkového posúdenia vplyvu. To predstavuje pokrok smerom k pokračovaniu zamestnaneckých dôchodkov, hoci to v žiadnom prípade nie je záruka. Jediným pozitívnym bodom je, že nemáme štandardizovanú definíciu primeranej úrovne dôchodkov. Okrem toho návrh jednotného veku odchodu do dôchodku pre EÚ bol zamietnutý. Kancelárka Merkelová a prezident Sarkozy sú oprávnene za postupnú konvergenciu dôchodkových systémov a veku odchodu do dôchodku. Keďže miera pôrodnosti a priemerná dĺžka života sa v jednotlivých krajinách líšia, každý vnútroštátny dôchodkový systém sa musí prispôsobiť demografickým zmenám. Kompromisy sa podarilo dosiahnuť pod vážnym časovým tlakom. Dúfam, že všetci budeme schopní viesť podrobnejšiu diskusiu o bielej knihe, ktorá bude zahŕňať praktické skúsenosti podnikov. Len samotné sumy, ktoré sú súčasťou dobrovoľných zamestnaneckých dôchodkov, sú vyššie ako sumy v súčasnom záchrannom balíku EÚ."@sk19
"Gospa predsednica, dobro je, da se vsaj enkrat samoiniciativno poročilo ne skrije v ponedeljek in obravnava zadnjih nekaj minut. To je rezultat 463 sprememb, ki jih je predlagal Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, ter 211 sprememb, ki jih je predlagal Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Rad bi videl zavezo glede nadaljnjega uspešnega delovanja poklicnih pokojninskih sistemov v Nemčiji, Luksemburgu, na Finskem in v Avstriji. Žal je bila z večino sprejeta odločitev, da se priporočijo novi minimalni standardi in uporabi Solventnost II za poklicne pokojnine. To bo povzročilo tveganje znatno višjih stroškov, ki bi se lahko samo v Nemčiji povečali za 40 % za prostovoljne poklicne pokojnine. Ne smemo uničiti, kar je bilo doseženo na podlagi soglasja med sindikati in upravo. Uspel sem prispevati h kompromisom, tako da sem predlagal, da se v prihodnosti vsi učinki minimalnih standardov in Solventnosti II podrobno ovrednotijo v poglobljeni oceni učinka. To predstavlja napredek v smeri nadaljevanja poklicnih pokojnin, čeprav tega nikakor ne zagotavlja. Pozitivna stran pa je, da nimamo standardizirane opredelitve ustreznih ravni pokojnin. Poleg tega je bil zavrnjen predlog o enotni upokojitveni starosti v EU. Kanclerka Merkel in predsednik Sarkozy upravičeno podpirata postopno konvergenco pokojninskih sistemov in upokojitvene starosti. Ker se rodnost in pričakovana življenjska doba razlikujeta med državami, je treba vsak nacionalni pokojninski sistem prilagoditi demografskim spremembam. Kompromisi so bili doseženi pod precejšnjim časovnim pritiskom. Upam, da bomo lahko imeli podrobnejšo razpravo o beli knjigi, ki bo zajemala praktične izkušnje podjetij. Že samo zneski, ki so zajeti v prostovoljnih poklicnih pokojninah, so višji od vrednosti zdajšnjega svežnja pomoči EU."@sl20
"Fru talman! Det är bra att vi för en gångs skull inte gömmer undan ett initiativbetänkande till en måndag och behandlar det på bara några minuter. Detta är ett resultat av de 463 ändringsförslagen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och de 211 ändringsförslagen från det associerade utskottet för ekonomi och valutafrågor. Jag skulle ha velat se ett engagemang för att fortsätta de framgångsrika tjänstepensionssystemen i Tyskland, Luxemburg, Finland och Österrike. Tyvärr fattades ett majoritetsbeslut att rekommendera nya minimistandarder och tillämpningen av Solvens II för tjänstepensioner. Detta kan innebära betydligt högre kostnader som, bara i Tyskland, kan uppgå till en ökning med 40 procent för den frivilliga tjänstepensionen. Vi får inte förstöra något som har uppnåtts genom samförstånd mellan fackföreningarna och företagsledningarna. Jag bidrog till kompromisserna genom att föreslå att alla effekter av minimistandarderna och av Solvens II i framtiden måste utvärderas noggrant och genom en grundlig konsekvensbedömning. Detta står för en utveckling mot fortsatta tjänstepensioner, även om det verkligen inte är någon garanti. En positiv sak är att vi inte har en standardiserad definition av tillräckliga pensionsnivåer. Förslaget om en harmoniserad pensionsålder i EU har dessutom förkastats. Förbundskansler Angela Merkel och president Nicholas Sarkozy stöder helt riktigt en gradvis konvergering av pensionssystemen och pensionsåldern. Eftersom antalet födda och den förväntade livslängden varierar i olika länder, måste varje nationellt pensionssystem anpassas för att möta demografiska förändringar. Kompromisserna uppnåddes under verklig tidsbrist. Jag hoppas att vi kan hålla en mer ingående debatt om vitboken som inbegriper företagens praktiska erfarenheter. Bara beloppen det handlar om i de frivilliga tjänstepensionerna är större än dem i EU:s aktuella räddningspaket."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(A felszólaló beleegyezik két kékkártyás kérdés fogadásába az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése szerint)"11
"(A oradora aceitou responder a uma pergunta "cartão azul", nos termos do nº 8 do artigo 149.º)"17
"(L’orateur accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 149, paragraphe 8, du règlement))"8
"(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy art. 149 ust. 8 Regulaminu.)"16
"(The speaker agreed to take a blue card question under Rule 149 (8))"4
"(Ο ομιλητής συμφωνεί να δεχθεί ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας, σύμφωνα με το"10
"άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph