Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-15-Speech-2-519-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110215.28.2-519-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, in the Committee on Employment and Social Affairs on 22 November last year, the rapporteur said that pensions were exclusively a competence of the Member State. Now this has become something more like: although Member States have the lead, there are aspects where coordination at European level is important. In paragraph 9, the resolution stresses Member States’ competence but calls on them to coordinate their different pension policies. There is double speak here, with EU control overturning principle. The UK National Association of Pension Funds says that this report will make pensions more expensive – by 90% according to actuarial consultants Punter Southall. If that is exaggerated, it is certainly true that huge extra sums will be needed to prevent pensions collapsing, so premiums will rise massively. Pension firms and Member States do not need this report; they need help to keep premiums down. Otherwise, this misguided report has the potential to destroy that which it seeks to protect."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci zpravodajka dne 22. listopadu loňského roku řekla, že důchody jsou výhradně v pravomoci členských států. Nyní zase tvrdí spíše to, že i když jsou členské státy určující silou, jsou oblasti, ve kterých je důležitá koordinace na evropské úrovni. V bodě 9 usnesení zdůrazňuje pravomoci členských států, ale vyzývá je, aby koordinovaly své jednotlivé důchodové politiky. To si poněkud protiřečí – kontrola ze strany EU zde zásadu převrací. Podle asociace National Association of Pension Funds ze Spojeného království tato zpráva důchody zdraží – podle pojistně matematických konzultantů společnosti Punter Southall o 90 %. Pokud je to nadsazený odhad, je zajisté pravda, že bude zapotřebí značných částek, aby se zabránilo zhroucení důchodů, pojistné se tudíž podstatně zvýší. Penzijní společnosti a členské státy tuto zprávu nepotřebují; potřebují pomoc, aby udržely pojistné na nezvýšené úrovni. Pokud se tak nestane, může tato zavádějící zpráva zničit právě to, co se snaží chránit."@cs1
"Fru formand! I Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 22. november sidste år sagde ordføreren, at pensioner udelukkende var en medlemsstatskompetence. Nu er det snarere blevet til noget i retning af, at selv om medlemsstaterne går forrest, er der aspekter, hvor koordinering på europæisk plan er vigtig. I beslutningens punkt 9 understreges medlemsstaternes kompetence, men de opfordres til at koordinere deres forskellige pensionspolitikker. Der tales med to tunger her, og EU-kontrol tilsidesætter principper. Ifølge den britiske nationale sammenslutning af pensionskasser vil denne betænkning gøre pensioner dyrere – 90 % dyrere ifølge forsikringskonsulentfirmaet Punter Southall. Selv om det er overdrevet, er det bestemt sandt, at der bliver brug for enorme ekstra summer for at forhindre et pensionskollaps, så pensionsindbetalingerne vil vokse enormt. Pensionsfirmaer og medlemsstater har ikke brug for denne betænkning. De har brug for hjælp med at holde pensionsindbetalingerne nede. Ellers har denne misforståede betænkning potentialet til at ødelægge det, den har til formål at beskytte."@da2
"Frau Präsidentin, im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten sagte die Berichterstatterin am 22. November des letzten Jahres, dass die Renten ausschließlich im Verantwortungsbereich der Mitgliedstaaten lägen. Nun klingt dies eher nach: auch wenn die Mitgliedstaaten die führende Rolle innehaben, gibt es Aspekte, bei denen die Koordinierung auf Ebene Europas wichtig ist. In Absatz 9 der Entschließung wird die Kompetenz der Mitgliedstaaten betont, aber sie werden auch aufgefordert, ihre unterschiedliche Rentenpolitik zu koordinieren. Dies ist doppelzüngiges Gerede, dem das Prinzip der EU-Kontrolle zugrunde liegt. Die britische Rentenvereinigung UK National Association of Pension Funds gibt an, dass dieser Bericht die Renten teurer machen wird – laut des Aktuar-Unternehmens Punter Southall sogar um 90 %. Auch wenn dies übertrieben sei, ist es mit Sicherheit wahr, dass immense Zusatzsummen benötigt werden, um einen Zusammenbruch des Rentensystems zu verhindern, also werden die Beiträge massiv ansteigen. Rentenunternehmen und Mitgliedstaaten brauchen diesen Bericht nicht; sie brauchen Hilfe, um die Beiträge niedrig zu halten. Anderenfalls besitzt dieser fehlgeleitete Bericht das Potenzial, das zu zerstören, was er beschützen möchte."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 22 Νοεμβρίου 2010, η εισηγήτρια είπε ότι οι συντάξεις εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τώρα αυτή η δήλωση έχει μετατραπεί σε κάτι του τύπου: μολονότι τα κράτη μέλη έχουν ηγετικό ρόλο, υπάρχουν πτυχές όπου ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σημαντικός. Στην παράγραφο 9, το ψήφισμα τονίζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών αλλά τα καλεί να συντονίσουν τις διαφορετικές συνταξιοδοτικές πολιτικές τους. Εδώ υπάρχει αμφίσημη γλώσσα, με τον έλεγχο της ΕΕ να καταρρίπτει την αρχή. Η εθνική ένωση συνταξιοδοτικών ταμείων του Ηνωμένου Βασιλείου λέει ότι αυτή η έκθεση θα καταστήσει τις συντάξεις πιο δαπανηρές –κατά 90% σύμφωνα με τους αναλογιστικούς συμβούλους της Punter Southall. Ακόμα και αν αυτό το ποσοστό είναι υπερβολικό, είναι σίγουρα αλήθεια ότι θα χρειαστούν τεράστια επιπλέον ποσά για να αποτραπεί η κατάρρευση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, συνεπώς τα κονδύλια θα αυξηθούν μαζικά. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τα κράτη μέλη δεν χρειάζονται αυτήν την έκθεση· χρειάζονται βοήθεια για να κρατήσουν τα κονδύλια σε χαμηλά επίπεδα. Διαφορετικά, αυτή η άστοχη έκθεση έχει το δυναμικό για να καταστρέψει αυτό που προσπαθεί να προστατεύσει."@el10
"Señora Presidenta, el 22 de noviembre la ponente dijo en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que los sistemas de pensiones eran competencia única de los Estados miembros. Ahora las cosas han cambiado: aunque los Estados miembros son quienes toman las decisiones, hay ciertos aspectos en los que la coordinación a escala europea sería recomendable. En el apartado 9, la resolución pone énfasis en la competencia de los Estados miembros, pero les pide que se coordinen en cuanto a sus sistemas de pensiones. Hay una ambigüedad voluntaria. De nuevo la UE le ha dado la vuelta a la tortilla. La NAPF (Asociación nacional de fondos de pensiones) del Reino Unido dice que este informe encarecerá las pensiones en un 90 % según los asesores actuariales de Punter Southall. A pesar de que se ha exagerado un poco, es verdad que serán precisas grandes cantidades para evitar el colapso del sistema de pensiones, de manera que aumentarán las primas. Las empresas que se dedican a las pensiones y los Estados miembros no necesitan este informe, necesitan que las primas se mantengan bajas. De otro modo, este torpe informe podría destruir precisamente lo que pretende proteger."@es21
"Lugupeetud juhataja! Eelmise aasta 22. novembril ütles raportöör tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis, et pensionid kuuluvad üksnes liikmesriikide pädevusse. Nüüd kõlavad tema sõnad pigem nii, et kuigi liikmesriikidel on juhtroll, on mõne aspekti puhul tähtis kooskõlastamine Euroopa tasandil. Resolutsiooni lõikes 9 rõhutatakse liikmesriikide pädevust, kuid kutsutakse neid üles oma pensionipoliitika erinevaid suundi kooskõlastama. See on silmakirjalik ja siit lööb välja ELi kontrolli põhimõte. Ühendkuningriigi pensionifondide liidu sõnul muutuvad pensionid selle raporti tulemusel kallimaks – aktuaarvaldkonna konsultandid ettevõttest Punter Southall väidavad, et lausa 90%. Isegi kui see on liialdus, on kahtlemata tõsi, et pensionide kokkuvarisemise ärahoidmiseks on vaja tohutut lisaraha, seega suurenevad märkimisväärselt kindlustusmaksed. Pensionikindlustusfirmad ja liikmesriigid ei vaja seda raportit, nad vajavad abi, et hoida kindlustusmaksed väiksed. Vastasel korral võib juhtuda, et see eksitav raport hävitab selle, mida ta püüab kaitsta."@et5
"Arvoisa puhemies, esittelijä sanoi työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa 22. marraskuuta viime vuonna, että eläkkeet kuuluvat yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan. Nyt se kuulostaa enemmän seuraavalta: vaikka jäsenvaltiot ovat johtoasemassa, on osia, joissa eurooppalainen koordinaatio on tärkeää. Päätöslauselman 9 kohdassa korostetaan jäsenvaltioiden toimivaltaa mutta vaaditaan niitä koordinoimaan erilaista eläkepolitiikkaansa. Se on kaksinaamaista, ja EU:n hallinta kumoaa periaatteen. Yhdistyneen kuningaskunnan eläkerahastojen järjestö (NAPF) toteaa, että mietintö tekee eläkkeistä entistä kalliimpia – 90 prosenttia Punter Southallin vakuutusmatemaattisten neuvonantajien mukaan. Jos se on liioittelua, on varmasti totta, että tarvitaan valtavasti lisää rahaa eläkkeiden romahduksen estämiseksi, joten vakuutusmaksut nousevat valtavasti. Eläkeyhtiöt ja jäsenvaltiot eivät tarvitse tätä mietintöä; ne tarvitsevat apua vakuutusmaksujen pitämisessä alhaalla. Muuten tällä harhaanjohtavalla mietinnöllä voidaan tuhota se, mitä sillä yritetään suojella."@fi7
"Madame la Présidente, à la commission de l’emploi et des affaires sociales du 22 novembre de l’année dernière, la rapporteure a dit que les retraites étaient exclusivement de la compétence de l’État membre. Aujourd’hui, c’est plutôt: «bien que les États membres gardent la main, une coordination au niveau européen est importante à certains égards». Le paragraphe 9 de la résolution insiste sur la compétence des États membres, mais leur demande de coordonner leurs politiques en matière de retraites. Il y a ici un double langage, puisqu’un contrôle par l’UE renverse le principe. L’association nationale britannique des fonds de retraite déclare que ce rapport rendra les retraites plus chères de 90 % d’après les consultants actuariels Punter Southall. Cette estimation est sans doute exagérée, mais il est certainement vrai que d’énormes sommes supplémentaires seront nécessaires pour empêcher que les pensions ne s’écroulent; les primes vont donc augmenter massivement. Les fonds de retraite et les États membres n’ont pas besoin de ce rapport; ils ont besoin d’aide pour contenir les primes. Sans cela, ce rapport peu judicieux pourrait potentiellement détruire ce qu’il cherche à protéger."@fr8
"Elnök asszony, tavaly november 22-én a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban az előadó azt mondta, hogy a nyugdíjak a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Mára ez inkább valahogy így hangzik: bár a tagállamoké a vezető szerep, vannak olyan aspektusok, ahol fontos az európai szintű koordináció. Az állásfoglalás a 9. bekezdésben hangsúlyozza a tagállamok illetékességét, ugyanakkor felhívja őket a különböző nyugdíjpolitikáik összehangolására. Kettős beszédnek vagyunk szemtanúi, ahol az uniós felügyelet felrúgja az elvet. Az egyesült királyságbeli Nyugdíjalapok Nemzeti Szövetsége azt mondja, hogy ez a jelentés meg fogja drágítani a nyugdíjakat – a Punter Southall biztosításmatematikai tanácsadói szerint 90%-kal. Ha ez túlzásnak is tűnik, annyi bizonyos, hogy hatalmas pluszösszegekre lesz szükség a nyugdíjrendszer összeomlásának megakadályozásához, ezért a biztosítási díjak nagymértékben meg fognak nőni. A nyugdíjtársaságoknak és a tagállamoknak nincs szükségük erre a jelentésre, nekik ahhoz kell segítség, hogy a biztosítási díjakat lent tudják tartani. Máskülönben ez a félresiklott jelentés képes tönkretenni azt, aminek a megvédésére irányul."@hu11
"Signora Presidente, lo scorso 22 novembre, presso la commissione per l’occupazione e gli affari sociali, la relatrice ha dichiarato che le pensioni sono esclusivamente di competenza degli Stati membri. Ora ci viene detto invece che, sebbene gli Stati membri conducano il gioco, esistono casi in cui il coordinamento a livello europeo è importante. Al paragrafo 9 della risoluzione si evidenziano le competenze degli Stati membri, chiedendo tuttavia che coordinino le diverse politiche pensionistiche. Mi sembra che qui si cerchi di confondere le acque, facendo sì che il controllo esercitato dall’Unione europea scalzi i principi cui dovremmo attenerci. L’Associazione nazionale dei fondi pensionistici della Gran Bretagna dichiara che, a detta dei consulenti attuariali Punter Southall, questa relazione aumenterà il costo delle pensioni addirittura del 90 per cento. Se, da un canto, questa cifra è esagerata, dall’altro è certamente vero che saranno necessari dei finanziamenti aggiuntivi estremamente ingenti per impedire il collasso dei sistemi pensionistici. Pertanto è legittimo credere che i premi aumenteranno in modo più che consistente. Le aziende che si occupano di fondi pensione e gli Stati membri non hanno bisogno di questa relazione, bensì di una soluzione che consenta di contenere i premi. Altrimenti, questa incauta relazione rischia di distruggere proprio quanto vorrebbe invece tutelare."@it12
"Ponia pirmininke, praėjusių metų lapkričio 22 d. Užimtumo ir socialinių reikalų komitete pranešėja pasakė, kad pensijos išimtinai yra valstybės narės kompetencija. Dabar nuomonė tapo panašesnė į tai: nors valstybės narės atlieka pagrindinį vaidmenį, yra aspektų, kuriais koordinavimas Europos lygmeniu yra svarbus. Rezoliucijos 9 dalyje pabrėžiama valstybių narių kompetencija, tačiau jos raginamos koordinuoti savo skirtingą pensijų politiką. Čia yra dviprasmybių, susijusių su ES kontrolės panaikinimo principu. JK nacionalinė pensijų fondų asociacija teigia, kad dėl šio pranešimo pensijos pabrangs – 90 proc., kaip teigia „Punter Southall“ aktuarai konsultantai. Jei tai neperdėta, tikrai tiesa, kad reikės didžiulių papildomų sumų siekiant išvengti pensijų žlugimo, todėl labai padidės draudimo įmokos. Pensijų įmonėms ir valstybėms narėms šio pranešimo nereikia; joms reikia pagalbos siekiant neleisti didėti draudimo įmokoms. Kitaip šiuo klaidingu pranešimu bus galima sugriauti tai, ką juo siekiama apsaugoti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Pagājušā gada 22. novembrī Nodarbinātības un sociālo lietu komitejā referente sacīja, ka pensijas ir vienīgi dalībvalstu kompetencē. Tagad šis viedoklis ir kļuvis aptuveni šāds: lai gan dalībvalstīm ir galvenā nozīme, ir daži aspekti, kuros svarīga ir koordinācija Eiropas līmenī. Rezolūcijas 9. punktā ir uzsvērta dalībvalstu kompetence, taču tās tiek aicinātas koordinēt atšķirīgās pensiju politikas nostādnes. Šeit vērojama divkosība, ko raksturo ES kontroles pārņemšanas princips. Apvienotās Karalistes Nacionālā pensiju fondu asociācija norāda, ka šis ziņojums pensijas padarīs dārgākas — saskaņā ar statistikas konsultāciju uzņēmuma datiem, par 90 %. Ja tas ir pārspīlējums, tad noteikti patiess ir tas, ka būs vajadzīgas milzīgas papildu summas, lai novērstu pensiju sistēmas sabrukumu, tādēļ ievērojami palielināsies iemaksu apmērs. Pensiju uzņēmumiem un dalībvalstīm nav vajadzīgs šis ziņojums; tiem ir vajadzīgs, lai iemaksu līmenis būtu zems. Pretējā gadījumā šis maldīgais ziņojums var iznīcināt to, ko tas mēģina aizsargāt."@lv13
"Madam President, in the Committee on Employment and Social Affairs on 22 November last year, the rapporteur said that pensions were exclusively a competence of the Member State. Now this has become something more like: although Member States have the lead, there are aspects where coordination at European level is important. In paragraph 9, the resolution stresses Member States’ competence but calls on them to coordinate their different pension policies. There is double speak here, with EU control overturning principle. The UK National Association of Pension Funds says that this report will make pensions more expensive – by 90% according to actuarial consultants Punter Southall. If that is exaggerated, it is certainly true that huge extra sums will be needed to prevent pensions collapsing, so premiums will rise massively. Pension firms and Member States do not need this report, they need help to keep premiums down, otherwise this misguided report has the potential to destroy that which it seeks to protect."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, op 22 november van het vorig jaar heeft de rapporteur in de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken gezegd dat pensioenen de exclusieve bevoegdheid zijn van de lidstaten. Dit is inmiddels meer gaan lijken op: alhoewel de lidstaten het hier voor het zeggen hebben, zijn er aspecten waarvoor coördinatie op Europees niveau belangrijk is. In paragraaf 9 van de resolutie wordt de verantwoordelijkheid van de lidstaten onderstreept, maar wordt ook verlangd dat zij hun pensioenbeleid coördineren. Hier is sprake van dubbelhartige taal, waarin controle door de EU het wint van de beginselen. De Britse zegt dat dit verslag pensioenen duurder zal maken – met 90 procent, volgens de actuariële consultants van . Dat is misschien overdreven, maar het is zeker waar dat grote sommen extra geld nodig zullen zijn om te voorkomen dat de pensioenen instorten, dus de premies zullen fors stijgen. De pensioenfondsen en de lidstaten hebben dit verslag niet nodig; zij hebben hulp nodig om de premies laag te houden. Anders kan dit ondoordachte verslag in potentie datgene vernietigen wat het juist probeert te beschermen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! W dniu 22 listopada ubiegłego roku w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych sprawozdawczyni wyraziła pogląd, że emerytury należą do obszaru wyłącznych kompetencji państw członkowskich. Teraz przybrał on raczej taką formę: państwa członkowskie mają wprawdzie decydujący głos, ale istnieją aspekty, w których koordynacja na szczeblu europejskim jest ważna. W art. 9 rezolucji podkreśla się kompetencje państw członkowskich, lecz też wzywa się je do skoordynowania ich zróżnicowanych polityk emerytalnych. Mamy tu do czynienia z dwojakimi deklaracjami, gdzie unijna kontrola prowadzi do złamania pewnej zasady. Brytyjskie Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Emerytalnych ostrzega, że w efekcie tego sprawozdania emerytury staną się droższe – zgodnie z oceną kancelarii aktuarialnej Punter Southall o 90 %. Nawet, jeśli jest ona przesadna, to na pewno jest prawdą, że dla zapobieżenia załamaniu się systemu emerytalnego potrzebne będą ogromne dodatkowe sumy, w związku z czym składki potężnie wzrosną. Firmy emerytalne i państwa członkowskie nie potrzebują tego sprawozdania; potrzebują pomocy w utrzymaniu możliwie najniższych składek. W przeciwnym razie to nieprzemyślane sprawozdanie może doprowadzić do zniszczenia tego, co ma w swym zamierzeniu chronić."@pl16
"Senhora Presidente, na Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais a relatora afirmou, em 22 de Novembro do ano passado, que as pensões eram exclusivamente da competência dos Estados-Membros, o que agora se transformou em algo como: apesar de os Estados-Membros assumirem a liderança, há certos aspectos em que a coordenação a nível europeu é importante. No ponto 9, a resolução destaca a competência dos Estados-Membros, mas exorta-os a coordenar as suas diferentes políticas em matéria de pensões. Estamos a falar de um discurso ambíguo, em que o controlo da UE desvirtua os princípios da questão. A Associação Nacional dos Fundos de Pensões britânica afirma que, de acordo com os consultores da Punter Southall, este relatório fará com que as reformas fiquem 90% mais caras. Se isso é um exagero, é sem dúvida verdade que será necessário muito mais dinheiro para evitar o colapso das pensões, de modo que haverá um aumento substancial das contribuições. As empresas que trabalham com fundos de pensões e os Estados-Membros não precisam deste relatório; precisam é de manter os níveis das contribuições. Caso contrário, este relatório mal orientado poderá acabar por destruir aquilo que pretende salvaguardar."@pt17
"Dnă preşedintă, în cadrul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, la 22 noiembrie anul trecut, raportorul a afirmat că pensiile ţin de competenţa exclusivă a statului membru. Acum, lucrurile stau mai degrabă astfel: deşi statele membre sunt lidere, există aspecte în care coordonarea la nivel european este importantă. La alineatul (9), rezoluţia subliniază competenţa statelor membre, însă le solicită să îşi coordoneze diferitele politici privind pensiile. Există o contradicţie aici, iar controlul UE nu coincide cu principiile. Asociaţia naţională a fondurilor de pensii din Regatul Unit afirmă că acest raport va conduce la scumpirea pensiilor – cu 90% potrivit consultanţilor actuariali Punter Southall. Dacă acest lucru este exagerat, este adevărat, fără îndoială, că vor fi necesare sume suplimentare imense pentru a evita prăbuşirea pensiilor, astfel că primele vor creşte masiv. Firmele de pensii şi statele membre nu au nevoie de acest raport; au nevoie de ajutor pentru a menţine scăzute nivelurile primelor. Altminteri, acest raport înşelător are potenţialul de a distruge ceea ce doreşte să protejeze."@ro18
"Pani spravodajkyňa 22. novembra minulého roka vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci povedala, že dôchodky sú výhradne v právomoci členských štátov. Teraz sa z toho stalo skôr niečo ako: hoci členské štáty majú vedúce postavenie, sú aspekty, kde je dôležitá koordinácia na európskej úrovni. V odseku 9 uznesenie zdôrazňuje právomoc členských štátov, ale vyzýva ich, aby svoje rôzne dôchodkové politiky zladili. Ide tu o dvojznačné vyjadrenie, kde kontrola EÚ porušuje zásadu. Národné združenie dôchodkových fondov Spojeného kráľovstva vyhlasuje, že vďaka tejto správe budú dôchodky drahšie – podľa poistno-matematických konzultantov spoločnosti Punter Southall až o 90 %. Ak je to aj prehnané, je určite pravda, že budú potrebné obrovské sumy navyše, aby sa zabránilo zrúteniu dôchodkov, takže príspevky budú značne rásť. Dôchodkové spoločnosti a členské štáty túto správu nepotrebujú. Potrebujú, aby sme im pomohli zabrániť rastu príspevkov. Inak má táto pomýlená správa potenciál zničiť to, čo sa snaží chrániť."@sk19
"Gospa predsednica, v Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve je 22. novembra lani poročevalec rekel, da so pokojnine v izključni pristojnosti držav članic. Zdaj je to slišati nekako takole: čeprav so države članice glavne, obstajajo vidiki, kjer je pomembno usklajevanje na evropski ravni. V odstavku 9 resolucije je poudarjena pristojnost držav članic, vendar se slednje poziva k usklajevanju različnih pokojninskih politik. To je dvoumno in nadzor EU razveljavlja to načelo. Nacionalno združenje pokojninskih skladov Združenega kraljestva pravi, da bodo zaradi tega poročila pokojnine dražje – 90 % po mnenju aktuarske svetovalne družbe Punter Southall. Če je to pretirano, pa vsekakor drži, da bodo potrebni ogromni dodatni zneski, da pokojninski sistemi ne bi propadli, zato se bodo premije izjemno povečale. Pokojninske družbe in države članice ne potrebujejo tega poročila; potrebujejo pomoč, da ohranijo nizke premije. Sicer lahko to zgrešeno poročilo uniči prav tisto, kar želi zaščititi."@sl20
"Fru talman! I utskottet för sysselsättning och sociala frågor den 22 november i fjol sade föredraganden att medlemsstaterna var ansvariga för pensionerna. Detta har nu blivit något i stil med följande: även om medlemsstaterna har ansvaret finns det aspekter där samordning på EU-nivå är viktig. I punkt 9 i resolutionen betonas medlemsstaternas ansvar, men de uppmanas att samordna sina olika pensionsstrategier. Man slingrar sig här i och med att EU:s kontroll kullkastar principen. säger att detta betänkande kommer att göra pensionerna dyrare – 90 procent dyrare enligt försäkringskonsulterna Punter Southall. Även om det är överdrivet så är det tydligt att det kommer att behövas enorma kompletterande belopp för att förhindra att pensionerna kollapsar, så kostnaderna kommer att öka rejält. Pensionsbolagen och medlemsstaterna behöver inte detta betänkande; de behöver hjälp med att hålla nere kostnaderna. I annat fall kan detta vilseledande betänkande förstöra det som vi försöker skydda."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Derek Roland Clark,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
"National Association of Pension Funds"3
"The UK National Association of Pension Funds"22
"en representación del Grupo EFD."21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph