Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-15-Speech-2-452-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110215.26.2-452-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, Señorías, el ciudadano afgano a que se refiere la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos no era inmigrante, ni abusaba, ni era víctima de tráfico de seres humanos. Además, tampoco se ajustaba a la Convención de Ginebra porque no era perseguido. Era un solicitante de asilo, hubiera tenido protección subsidiaria y protección internacional. Así que la sentencia tiene importancia por el precedente que sienta. ¿Cuántos pueden estar pendientes de sentencia después de haber recurrido las denegaciones de asilo? ¿O cuántos pueden pedir indemnizaciones por demora en la lentitud de los procedimientos? ¿Qué ocurriría si hubiera más de un millar de sentencias del Tribunal de Derechos Humanos contra los Estados miembros? ¿Qué ocurriría con nuestra reputación europea? ¿Nos podemos seguir considerando paladines de los derechos fundamentales si tratamos a los solicitantes de asilo que huyen de las guerras peor que si fueran delincuentes? Señora Comisaria, los solicitantes pueden estar en centros de detención esperando el procedimiento –si son refugiados, si son objeto de protección subsidiaria– hasta siete meses, sin ningún derecho procesal. ¿Es esto humano? El paquete del asilo lleva demasiado tiempo atascado y el sistema común de asilo, señor Weber, no existe. Ni todos los Estados miembros tienen los mismos procedimientos. Y existe una falta de solidaridad, que es lo que provoca la situación que estamos viviendo. El ciudadano afgano ha sido indemnizado por daños morales, no por el Reglamento Dublín, pero ¿cuántos daños morales pueden pedir los que recurren porque huyen de guerras y pasan años en campamentos de ida y vuelta? Estamos hartos de hablar de abusos y de traficantes. ¿No será que queremos mirar para otro lado y negar una realidad que queremos negar una y otra vez? Dublín es perfectible, sí, pero hay que ir mucho más lejos. Es urgente, señora Comisaria."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, afghánský občan, na kterého se vztahuje rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, nebyl přistěhovalec, nezneužíval systém a nebyl obětí obchodování s lidmi. Navíc se na něj nevztahovala Ženevská úmluva, protože nebyl pronásledovaný. Byl to žadatel o azyl, takže měl nárok na podpůrnou ochranu a mezinárodní ochranu. Tento rozsudek je proto důležitý vzhledem k precedentu, který vytvořil. Kolik lidí může čekat na rozsudek o odvolání proti zamítnutí žádostí o azyl? Kolik lidí může žádat o náhradu v důsledku zpožděného řízení? Co by se stalo, kdyby Evropský soud pro lidská práva vynesl více než tisíc rozsudků proti členským státům? Co by se stalo s dobrým jménem Evropy? Můžeme se ještě považovat za bojovníky za základní práva, pokud zacházíme s uchazeči o azyl, kteří prchají před válkou, hůř než se zločinci? Paní komisařko, žadatelé o azyl mohou čekat na vyřízení azylového procesu v zadržovacích střediscích – pokud jsou uprchlíky nebo se jim dostává podpůrné ochrany – až sedm měsíců bez procedurálních práv. Je to humánní? Soubor azylových opatření byl až příliš dlouho odkládán a společný azylový systém doposud neexistuje, pane Webere. Rovněž všechny členské státy doposud nemají stejné postupy. Vládne nedostatek solidarity, což je příčinou situace, v níž se právě nacházíme. Tento afghánský občan byl odškodněn za nemajetkovou újmu, nikoli na základě dublinského nařízení, avšak jaké náhrady by mohli požadovat za nemajetkovou újmu ti, kteří utekli před válkami a po léta byli převáženi z tábora do tábora? Už máme dost řečí o zneužívání a obchodnících s lidmi. Není tomu tak, že chceme odvracet zrak a nepřiznat existenci situace, kterou se znovu a znovu snažíme popírat? Dublin lze vylepšit, je však třeba udělat mnohem víc. A je to naléhavé, paní komisařko."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Den afghanske borger, der nævnes i Menneskerettighedsdomstolens afgørelse, var ikke indvandrer, han misbrugte ikke systemet, og han var ikke offer for menneskesmugling. Han var heller ikke omfattet af Genèvekonventionen, da han ikke var forfulgt. Han var asylansøger, så han ville have fået subsidiær beskyttelse og international beskyttelse. Afgørelsen er derfor vigtig, da den danner præcedens. Hvor mange mennesker kan vente på afgørelser efter at have appelleret afviste asylansøgninger? Hvor mange mennesker kan ansøge om kompensation på grund af forsinkede retssager? Hvad ville der ske, hvis der var over 1 000 retsafgørelser fra Menneskerettighedsdomstolen mod medlemsstaterne? Hvad ville der ske med Europas omdømme? Kan vi fortsat betragte os selv som forkæmpere for grundlæggende rettigheder, hvis vi behandler asylansøgere, der flygter fra krige, værre, end hvis de var kriminelle? Jeg vil sige til kommissæren, at asylansøgere kan vente på deres retssager i detentionscentre – hvis de er flygtninge eller modtager subsidiær beskyttelse – i op til syv måneder uden retsstilling under sagsbehandlingen. Er det humant? Asylpakken har været fastkørt for længe, og det fælles asylsystem findes ikke, hr. Weber. Alle medlemsstater har heller ikke samme procedurer. Der er mangel på solidaritet, hvilket er årsagen til den aktuelle situation. Den afghanske borger fik kompensation for ikke-økonomiske tab, ikke på grundlag af Dublin-forordningen, men hvor stor kompensation kan der søges om på grund af ikke-økonomiske tab af dem, der flygter fra krige, og som tilbringer flere år på at flytte frem og tilbage mellem lejre? Vi er alle trætte af at tale om misbrug og menneskesmuglere. Bliver det ikke sådan, at vi ønsker at se den anden vej og nægte eksistensen af en situation, som vi gang på gang forsøger at fornægte? Dublin kan bestemt forbedres, men der er behov for at gøre langt mere. Det haster, fru kommissær."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren, der afghanische Staatsbürger, auf den sich das Urteil des Gerichtshofs für Menschenrechte bezieht, war kein Einwanderer, hat das System nicht ausgenutzt und war kein Opfer von Menschenhandel. Darüber hinaus fand die Genfer Konvention auf ihn keine Anwendung, weil er nicht verfolgt wurde. Er war ein Asylbewerber, also hätte er subsidiären Schutz und internationalen Schutz genossen. Das Urteil ist daher aufgrund des Präzedenzfalls, den es schafft, wichtig. Wie viele könnten wohl Urteile erwarten, nachdem sie gegen abgelehnte Asylanträge Berufung eingelegt haben? Wie viele könnten wohl Entschädigungsleistungen aufgrund von Verfahrensverzögerungen beantragen? Was würde geschehen, wenn mehr als tausend Urteile des Gerichtshofs für Menschenrechte gegen Mitgliedstaaten ergehen würden? Was würde mit dem Ruf Europas geschehen? Können wir uns weiterhin als die Weltmeister der Grundrechte betrachten, wenn wir Asylbewerber, die vor Kriegen fliehen, schlechter behandeln, als wir sie behandeln würden, wenn sie Kriminelle wären? Frau Kommissarin, Asylbewerber müssen in den Aufnahmezentren – wenn sie Flüchtlinge sind oder subsidiären Schutz genießen – manchmal bis zu sieben Monate auf ein Verfahren warten, und haben dabei keinerlei Verfahrensrechte. Ist das menschenwürdig? Das Asylpaket steckt schon viel zu lange fest, und das gemeinsame Asylsystem existiert nicht, Herr Weber. Und es kommen auch nicht in allen Mitgliedstaaten dieselben Verfahren zur Anwendung. Es mangelt an Solidarität, was der Grund für die Situation ist, die wir erleben. Der afghanische Staatsbürger wurde für den erlittenen immateriellen Schaden entschädigt, zwar nicht auf Grundlage der Dublin-Verordnung, aber wie viel Schadensersatz können diejenigen, die vor Kriegen fliehen und jahrelang zwischen Lagern hin- und hergeschoben werden, für erlittene immaterielle Schäden geltend machen? Wir haben es satt, über Missbrauch und Menschenschmuggler zu reden. Könnte es nicht sein, dass wir einfach wegschauen und eine Realität leugnen wollen, die wir immer und immer wieder zu leugnen versuchen? Dublin ist in der Tat noch verbesserungsfähig, aber es muss noch viel mehr getan werden. Es ist dringend, Frau Kommissarin."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο αφγανός πολίτης στον οποίο αναφέρεται η απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν ήταν μετανάστης, δεν καταχράστηκε το σύστημα και δεν ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων. Επίσης, δεν τον κάλυπτε η Σύμβαση της Γενεύης γιατί δεν διωκόταν. Ήταν ένας αιτών άσυλο, επομένως θα είχε επικουρική προστασία και διεθνή προστασία. Η απόφαση είναι, ως εκ τούτου, σημαντική λόγω του προηγουμένου που δημιουργεί. Πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι εν αναμονή αποφάσεων μετά από εφέσεις που άσκησαν για απορριφθείσες αιτήσεις ασύλου; Πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για αποζημίωση λόγω καθυστερήσεων στη διαδικασία; Τι θα συνέβαινε αν υπήρχαν περισσότερες από χίλιες αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά κρατών μελών; Τι επίπτωση θα είχε αυτό στη φήμη της Ευρώπης; Μπορούμε να συνεχίσουμε να θεωρούμε εαυτούς υπερασπιστές των θεμελιωδών δικαιωμάτων αν μεταχειριζόμαστε τους αιτούντες άσυλο που δραπετεύουν από εμπόλεμες καταστάσεις χειρότερα από εγκληματίες; Κυρία Επίτροπε, οι αιτούντες άσυλο μπορεί να περιμένουν τη δίκη σε κέντρα κράτησης –αν είναι πρόσφυγες ή λαμβάνουν επικουρική προστασία– έως και επτά μήνες, χωρίς δικονομικά δικαιώματα. Είναι αυτό ανθρώπινη μεταχείριση; Η δέσμη για το άσυλο καθυστέρησε για μεγάλο χρονικό διάστημα, και το κοινό σύστημα ασύλου δεν υπάρχει, κύριε Weber. Ούτε έχουν όλα τα κράτη μέλη τις ίδιες διαδικασίες. Υπάρχει έλλειψη αλληλεγγύης, και σε αυτό οφείλεται η κατάσταση που βιώνουμε. Ο αφγανός πολίτης αποζημιώθηκε για ηθική βλάβη, όχι βάσει του κανονισμού «Δουβλίνο», αλλά πόση είναι η αποζημίωση που μπορούν άραγε να αξιώσουν για ηθική βλάβη άτομα που έχουν διαφύγει από εμπόλεμες καταστάσεις και πηγαινοέρχονται για χρόνια μεταξύ καταυλισμών; Έχουμε κουραστεί να μιλάμε για κατάχρηση και για λαθρεμπόρους. Δεν θα θελήσουμε να αποστρέψουμε το βλέμμα και να αρνηθούμε την ύπαρξη μιας κατάστασης την οποία τείνουμε να παραβλέπουμε ξανά και ξανά; Ο κανονισμός «Δουβλίνο» μπορεί πραγματικά να τελειοποιηθεί, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Το θέμα αυτό είναι επείγον, κυρία Επίτροπε."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, the Afghan citizen referred to in the judgment of the Court of Human Rights was not an immigrant, was not abusing the system and was not a victim of human trafficking. Moreover, he was not covered by the Geneva Convention because he was not persecuted. He was an asylum seeker, so he would have had subsidiary protection and international protection. The judgment is therefore important due to the precedent that it sets. How many people could be awaiting judgments having appealed against denied asylum applications? How many people could apply for compensation due to delays in proceedings? What would happen if there were more than a thousand judgments by the Court of Human Rights against Member States? What would happen to Europe’s reputation? Can we continue to consider ourselves to be champions of fundamental rights if we treat asylum seekers who are fleeing wars worse than if they were criminals? Commissioner, asylum seekers can be awaiting proceedings in detention centres – if they are refugees or receiving subsidiary protection – for up to seven months, with no procedural rights. Is this humane? The asylum package has been stalled for too long, and the common asylum system does not exist, Mr Weber. Nor do all the Member States have the same procedures. There is a lack of solidarity, which is the cause of the situation that we are experiencing. The Afghan citizen was compensated for non-material damage, not based on the Dublin regulation, but how much compensation can be applied for due to non-material damage by those fleeing wars who spend years going back and forth between camps? We are tired of talking about abuse and traffickers. Will it not be the case that we want to look the other way and deny the existence of a situation that we seek to deny time and time again? Dublin can indeed be perfected, but a great deal more needs to be done. This is urgent, Commissioner."@en4
"Austatud juhataja, kallid kolleegid! Afganistani kodanik, keda Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus puudutas, ei olnud sisserändaja, ei kuritarvitanud süsteemi ega olnud inimkaubanduse ohver. Lisaks ei kehtinud tema kohta Genfi konventsioon, sest teda ei kiusatud taga. Ta oli varjupaigataotleja, kelle suhtes oleks kohaldatud täiendavat kaitset ja rahvusvahelist kaitset. Seepärast on kõnealune otsus loodava pretsedendi tõttu tähtis. Kui palju võib olla inimesi, kes ootavad kohtuotsust, pärast seda kui on esitanud kaebuse varjupaigataotluse tagasilükkamise kohta? Kui palju võib olla neid inimesi, kes saaksid taotleda hüvitist menetluse venimise tõttu? Mis juhtuks siis, kui Euroopa Inimõiguste Kohus langetaks liikmesriikide kahjuks rohkem kui tuhat otsust? Mis saaks Euroopa mainest? Kas me saame pidada end endiselt põhiõiguste eest võitlejateks, kui kohtleme sõdade eest pagevaid varjupaigataotlejaid halvemini kui kurjategijaid? Lugupeetud volinik, varjupaigataotlejad – kui nad on pagulased või saavad täiendavat kaitset – ootavad kinnipidamiskeskustes menetlust teinekord kuni seitse kuud, ilma et neil oleks mingitki menetlusõigust. On see inimlik? Oleme varjupaigapaketiga liiga kaua ühe koha peal tammunud ja ühist varjupaigasüsteemi, härra Weber, ei ole meil olemas. Nagu pole ka kõigis liikmesriikides sama menetlust. Meil on vaid vähene solidaarsus, mis ongi põhjustanud praeguse olukorra. Afganistani kodanikule maksti mittevaralise kahju tekitamise eest hüvitist, võtmata aluseks Dublini määrust. Aga kui suurt hüvitist on õigus taotleda mittevaralise kahju tekitamise eest nendel sõdade eest pagenud isikutel, keda solgutatakse aastaid ühest laagrist teise? Oleme väsinud rääkimast rikkumistest ja inimkaubitsejatest. Kas me mitte ei taha selga keerata ja selle olukorra olemasolu ikka ja jälle eitada? Dublini määrust on võimalik kahtlemata täiustada, kuid vaja on märksa enamat. Austatud volinik, sellega on kiire."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, ihmisoikeustuomioistuimen päätöksessä mainittu Afganistanin kansalainen ei ollut maahanmuuttaja, eikä hän käyttänyt väärin järjestelmää, eikä hän ollut ihmiskaupan uhri. Tämän lisäksi häneen ei voitu soveltaa Geneven sopimusta, koska häntä ei vainottu. Hän oli turvapaikanhakija, joten hänelle olisi kuulunut toissijainen suojeluasema ja kansainvälinen suojeluasema. Päätös on näin ollen tärkeä, koska se on ennakkopäätös. Montako ihmistä saattaa odottaa päätöksiä siitä, että he ovat vedonneet kielteisiä turvapaikkahakemuksia vastaan? Montako ihmistä voisi vaatia korvausta menettelyjen viivästymisen vuoksi? Mitä tapahtuisi, jos ihmisoikeustuomioistuin olisi tehnyt jäsenvaltioita vastaan yli tuhat päätöstä? Mitä tapahtuisi Euroopan maineelle? Voimmeko edelleen pitää itseämme perusoikeuksien puolustajina, jos kohtelemme sotaa pakenevia turvapaikanhakijoita huonommin kuin jos he olisivat rikollisia? Arvoisa komission jäsen, turvapaikanhakijat voivat olla odottamassa asian käsittelyä vastaanottokeskuksissa jopa seitsemän kuukautta ilman prosessuaalisia oikeuksia, jos he ovat pakolaisia tai heille on annettu toissijainen suojeluasema. Onko tämä inhimillistä? Hyvä jäsen Weber, turvapaikkapakettia on seisotettu liian pitkään, eikä yhteistä turvapaikkajärjestelmää ole olemassa. Kaikissa jäsenvaltioissa ei myöskään sovelleta samoja menettelyitä. Nyt ilmenee yhteisvastuun puutetta, mikä on tämän kokemamme tilanteen syy. Afganistanin kansalaiselle maksettiin korvausta aineettomasta vahingosta, mutta tämä ei tapahtunut Dublin-asetuksen perusteella. Mutta miten paljon korvausta voidaan maksaa aineettomista vahingoista sotaa pakeneville, jotka kulkevat vuosikausia edestakaisin eri leirien välillä? Olemme väsyneet keskustelemaan väärinkäytöstä ja ihmiskauppiaista. Onko mahdollista, että haluamme katsoa toiseen suuntaan ja kieltää sellaisen tilanteen olemassaolo, jonka pyrimme kieltämään yhä vain uudelleen? Dublin-asetusta voi totta kai parannella, mutta sen lisäksi on tehtävä paljon enemmän. Arvoisa komission jäsen, tämä on kiireellinen asia."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le ressortissant afghan visé par l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme n’était pas un immigré, n’abusait pas du système et n’était pas victime de la traite des êtres humains. Qui plus est, il n’était pas visé par la convention de Genève, en l’absence de toute persécution. Il s’agissait d’un demandeur d’asile, éligible à la protection subsidiaire et à la protection internationale. Ce jugement est dès lors important, car il crée un précédent. Combien de personnes attendent un jugement après avoir interjeté appel d’une demande d’asile rejetée? Combien pourraient réclamer un dédommagement pour des retards dans la procédure? Qu’adviendrait-il si la Cour européenne des droits de l’homme rendait plus d’un millier de jugements contre les États membres? Qu’en serait-il alors de la réputation de l’Europe? Pouvons-nous encore nous considérer comme les champions des droits fondamentaux si nous réservons à des demandeurs d’asile ayant fui des conflits un traitement pire que celui réservé à des criminels? Madame la Commissaire, certains demandeurs d’asile peuvent séjourner jusqu’à sept mois dans des centres de rétention - s’ils sont réfugiés ou bénéficient de la protection subsidiaire - dans l’attente du traitement de leur dossier, sans bénéficier des droits procéduraux. Est-ce humain? Le dossier de l’asile piétine depuis trop longtemps, et le système d’asile commun n’existe pas, Monsieur Weber. Pas plus que les procédures des États membres ne sont identiques. Le manque de solidarité est à l’origine de la situation actuelle. Le ressortissant afghan dont nous parlons a été dédommagé pour préjudice moral, en dehors du champ du règlement de Dublin, mais quelle est l’ampleur du dédommagement que peuvent réclamer, au titre d’un préjudice moral, ceux qui ont fui la guerre en passant, des années durant, d’un camp de réfugiés à l’autre? Nous sommes las de parler d’abus et de trafiquants. Ne sommes-nous pas en train de détourner le regard et de nier l’existence d’une situation que nous voulons trop souvent ignorer? Certes, on peut améliorer le système de Dublin, mais il y a beaucoup plus à accomplir. Et il y a urgence, Madame la Commissaire."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, az az afgán állampolgár, akire az Emberi Jogok Bíróságának ítéletében utalnak, nem volt bevándorló, nem élt vissza a rendszerrel és emberkereskedők áldozata sem volt. Továbbá a Genfi Egyezmény azért sem vonatkozott rá, mert nem volt kitéve üldöztetésnek. Menedékkérő volt, aki ily módon kiegészítő, illetve nemzetközi védelemben részesült volna. Az ítélet ezért abból a szempontból fontos, hogy precedenst teremt. Vajon hányan várhatnak ítéletre miután fellebbezéssel éltek elutasított menedékjog iránti kérelmük miatt? Vajon hányan kérhetnének kártérítést a késedelmes eljárások miatt? Mi történne, ha az Emberi Jogok Bírósága több mint ezer ítéletet hozna a tagállamok ellen? Mi lenne Európa jó hírével? Továbbra is az alapvető jogok bajnokainak tekinthetjük magunkat akkor is, ha rosszabbul bánunk a háborúk elől menekülő menekültekkel, mint a bűnözőkkel? Biztos asszony, a menedékkérőknek akár hét hónapig is várniuk kell az eljárás beindítására a fogvatartási központokban – már amennyiben menekültek, vagy kiegészítő védelemben részesülnek –, mindenféle eljárási jogok nélkül. Ez talán emberséges? A menekültügyi csomag már túl hosszú ideje elakadt, és a közös menekültügyi rendszer nem létezik, Weber úr. És a tagállamokban sem azonosak az eljárások. A jelenleg tapasztalható helyzet oka a szolidaritás hiánya. Az érintett afgán állampolgár nem a dublini rendelet alapján, de kártérítésben részesült az őt ért nem vagyoni kárért, azonban mekkora kártérítés alkalmazandó azon nem vagyoni károk esetében, amelyeket a háborúk elől menekülők szenvednek el, miközben éveken át egyik táborból a másikba küldik őket? Eleget beszéltünk már a visszaélésekről és az emberkereskedőkről. Nem arról van inkább szó, hogy el akarjuk fordítani a tekintetünket, és nem akarunk tudomást venni egy olyan helyzetről, amelyet időnként tagadni szeretnénk? A dublini rendeletet valóban lehetne tökéletesíteni, de ennél azért sokkal többet kell tenni. Ez igen sürgető, biztos asszony."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, il cittadino afgano menzionato nella decisione della Corte europea per i diritti dell’uomo non era un immigrato, non ha abusato del sistema e non era una vittima della tratta di esseri umani. Inoltre, non trattandosi di un perseguitato non era neppure coperto dalla Convenzione di Ginevra. Era un richiedente asilo e, come tale, avrebbe usufruito di protezione sussidiaria e internazionale. È una decisione importante, dato il precedente che stabilisce. Quanti ancora potrebbero essere in attesa di giudizio dopo un ricorso contro il diniego dell’asilo? Quanti potrebbero chiedere i danni per le eccessive lungaggini? Che accadrebbe se la Corte di Strasburgo emettesse più di mille condanne contro gli Stati membri? Che ne sarebbe della reputazione dell’Europa? Possiamo continuare a ritenerci i campioni dei diritti fondamentali, se poi trattiamo i richiedenti asilo che fuggono da una guerra peggio dei delinquenti? Signora Commissario, i richiedenti asilo attendono una risposta in centri di detenzione (se sono profughi o godono della protezione sussidiaria) anche per sette mesi, senza alcun diritto procedurale. Lo trova umano? Il pacchetto in materia di asilo è in stallo da troppo tempo e il sistema comune d’asilo non esiste, onorevole Weber. Gli Stati membri inoltre non seguono tutti le medesime procedure e non c’è solidarietà, il che spiega la situazione in cui ci troviamo. Il cittadino afgano è stato risarcito per danni morali, non in base al regolamento Dublino; ma quale risarcimento morale dovrebbe chiedere chi fugge da una guerra e si ritrova a saltare per anni da un campo all’altro? Siamo stanchi di sentire solo parole su abusi e tratta. Non sarà che stiamo solo tentando di voltare la frittata, ostinandoci deliberatamente a negare la realtà? Dublino sarà anche perfettibile, ma occorre fare molto di più. E con urgenza, signora Commissario."@it12
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, Afganistano pilietis, minimas Žmogaus Teisių Teismo sprendime, nebuvo imigrantas, nepiktnaudžiavo sistema ir nebuvo prekybos žmonėmis auka. Be to, jam nebuvo taikoma Ženevos konvencija, nes jis nebuvo persekiojamas. Jis buvo prieglobsčio prašytojas, todėl būtų turėjęs papildomą apsaugą ir tarptautinę apsaugą. Todėl šis sprendimas svarbus dėl precedento, kurį jis sudaro. Kiek pateikusių apeliaciją dėl atmestų prieglobsčio prašymų žmonių galėtų laukti sprendimų? Kiek žmonių galėtų kreiptis dėl kompetencijos dėl teismo procesų vilkinimo? Kas atsitiktų, jeigu būtų daugiau nei tūkstantis Žmogaus Teisių Teismo sprendimų prieš valstybes nares? Kas būtų Europos reputacijai? Ar galėtume toliau save laikyti pagrindinių teisių gynėjais, jeigu su prieglobsčio prašytojais, bėgančiais nuo karų, elgiamės blogiau nei elgtumėmės tada, jei jie būtų nusikaltėliai? Ponia Komisijos nare, prieglobsčio prašytojai teismo procesų sulaikymo centruose gali laukti – jei jie yra pabėgėliai arba gaunantieji papildomą apsaugą – iki septynių mėnesių be jokių procesinių teisių. Ar tai humaniška? Ponia R. Weber, prieglobsčio paketas buvo per ilgai vilkinamas, todėl bendros prieglobsčio sistemos nėra. Taip pat ne visos valstybės turi vienodas procedūras. Solidarumo stoka yra situacijos, į kurią esame patekę, priežastis. Afganistano piliečiui už neturtinę žalą buvo kompensuota ne remiantis Dublino reglamentu, todėl klausiu: o kokio dydžio kompensacijos dėl neturtinės žalos gali prašyti tie bėgantieji nuo karų asmenys, kurie praleidžia daugybę metų keliaudami pirmyn ir atgal tarp stovyklų? Mums pabodo kalbėti apie piktnaudžiavimą ir prekiautojus žmonėmis. Ar tai nebus atvejis, kurį norėsime vertinti kitaip ir norėsime neigti situacijos, kurią ne kartą stengėmės neigti, buvimą? Dublino reglamentą iš tiesų galima tobulinti, tačiau dar daug ką reikia padaryti. Tai, ponia Komisijos nare, yra skubu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Afganistānas pilsonis, kurš minēts Cilvēktiesību tiesas nolēmumā, nebija imigrants, viņš neizmantoja ļaunprātīgi sistēmu un nebija cilvēktirdzniecības upuris. Turklāt uz viņu neattiecās Ženēvas konvencija, jo viņš netika vajāts. Viņš bija patvēruma meklētājs, līdz ar to viņam būtu papildu aizsardzība un starptautiskā aizsardzība. Tādēļ šis nolēmums ir svarīgs, pateicoties precedentam, kādu tas rada. Cik daudz cilvēku varētu gaidīt nolēmumus, kas apstrīdētu noraidītus patvēruma pieteikumus? Cik daudz cilvēku varētu pieprasīt kompensāciju par procesa novilcināšanu? Kas notiktu, ja būtu vairāk nekā tūkstotis Cilvēktiesību tiesas nolēmumu pret dalībvalstīm? Kas notiktu ar Eiropas reputāciju? Vai mēs varam turpināt uzskatīt sevi par pamattiesību čempioniem, ja mēs izturamies pret no karadarbības bēgošiem patvēruma meklētājiem sliktāk nekā, ja viņi būtu noziedznieki? Komisāre, patvēruma meklētāji — vai nu tie ir bēgļi, vai saņem papildu aizsardzību — var gaidīt procedūru pabeigšanu aizturēšanas centros līdz pat septiņiem mēnešiem, bez jebkādām procesuālajām tiesībām. Vai tas ir humāni? Patvēruma pakete ir bijusi iestigusi pārāk ilgi, un kopējā patvēruma sistēma nepastāv kungs. Tāpat arī visās dalībvalstīs nav vienādas procedūras. Trūkst solidaritātes, kas ir iemesls situācijai, kurā mēs šobrīd atrodamies. Afganistānas pilsonim tika izmaksāta kompensācija par nemateriālo kaitējumu, nevis pamatojoties uz Dublinas regulu, bet pamatojoties uz to, cik lielu kompensāciju par nemateriālo kaitējumu var pieprasīt no karadarbības bēgošie, kuri vairākus gadus pavada, dodoties no vienas nometnes uz otru? Mēs esam noguruši no sarunām par ļaunprātīgu izmantošanu un cilvēktirdzniecību. Vai tas nebūs tas gadījums, kad mēs vēlamies skatīties citā virzienā un noliegt tādas situācijas pastāvēšanu, kuru mēs atkal un atkal cenšamies noliegt? Dublinu patiešām var pilnveidot, bet ir jāpaveic daudz vairāk. Tas, Komisāre, ir steidzami."@lv13
"Señor Presidente, Señorías, el ciudadano afgano a que se refiere la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos no era inmigrante, ni abusaba, ni era víctima de tráfico de seres humanos. Además, tampoco se ajustaba a la Convención de Ginebra porque no era perseguido. Era un solicitante de asilo, hubiera tenido protección subsidiaria y protección internacional. Así que la sentencia tiene importancia por el precedente que sienta. ¿Cuántos pueden estar pendientes de sentencia después de haber recurrido las denegaciones de asilo? ¿O cuántos pueden pedir indemnizaciones por demora en la lentitud de los procedimientos? ¿Qué ocurriría si hubiera más de un millar de sentencias del Tribunal de Derechos Humanos contra los Estados miembros? ¿Qué ocurriría con nuestra reputación europea? ¿Nos podemos seguir considerando paladines de los derechos fundamentales si tratamos a los solicitantes de asilo que huyen de las guerras peor que si fueran delincuentes? Señora Comisaria, los solicitantes pueden estar en centros de detención esperando el procedimiento –si son refugiados, si son objeto de protección subsidiaria– hasta siete meses, sin ningún derecho procesal. ¿Es esto humano? El paquete del asilo lleva demasiado tiempo atascado y el sistema común de asilo, señor Weber, no existe. Ni todos los Estados miembros tienen los mismos procedimientos. Y existe una falta de solidaridad, que es lo que provoca la situación que estamos viviendo. El ciudadano afgano ha sido indemnizado por daños morales, no por el Reglamento Dublín, pero ¿cuántos daños morales pueden pedir los que recurren porque huyen de guerras y pasan años en campamentos de ida y vuelta? Estamos hartos de hablar de abusos y de traficantes. ¿No será que queremos mirar para otro lado y negar una realidad que queremos negar una y otra vez? Dublín es perfectible, sí, pero hay que ir mucho más lejos. Es urgente, señora Comisaria."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de Afghaanse burger waarop de uitspraak van het Hof voor de rechten van de mens betrekking heeft, was geen immigrant. Hij misbruikte het systeem niet en was geen slachtoffer van mensenhandel. Evenmin viel hij onder het Verdrag van Genève want hij werd niet vervolgd. Hij was asielzoeker, en dus zou hij subsidiaire bescherming en internationale bescherming hebben gekregen. De uitspraak is dan ook van belang vanwege het precedent dat hiermee geschapen wordt. Hoeveel mensen zouden er niet in afwachting kunnen zijn van een uitspraak na in beroep te zijn gegaan tegen de afwijzing van hun asielaanvraag? Hoe velen onder hen zouden schadevergoeding kunnen vragen wegens de vertragingen in de procedure? Wat zou er gebeuren als er meer dan honderdduizend uitspraken waren van het Hof voor de rechten van de mens die de lidstaten in het ongelijk stelden? Wat zou er gebeuren met de reputatie van Europa? Kunnen wij onszelf nog langer beschouwen als voorvechters van de grondrechten als we asielzoekers die op de vlucht zijn voor oorlogen nog erger behandelen dan misdadigers? Commissaris, in afwachting van hun proces mogen asielzoekers – als ze vluchtelingen zijn, als ze in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming – tot zeven maanden in detentiecentra worden vastgehouden, zonder enige vorm van procesrecht. Is dat humaan? Het asielpakket zit al veel te lang vast, en een gemeenschappelijk asielstelsel bestaat helemaal niet, mijnheer Weber. De lidstaten hebben ook niet allemaal dezelfde procedures. Er is ook een gebrek aan solidariteit, wat de oorzaak is van de situatie waarin we nu verkeren. De Afghaanse burger heeft schadevergoeding gekregen wegens immateriële schade, en niet op grond van de Dublinverordening, maar hoeveel vergoeding kan er wegens immateriële schade geclaimd worden door mensen die oorlogen ontvlucht zijn en jarenlang kamp in kamp uit gaan? We zijn het moe om over misbruik en mensenhandel te praten. Zou het niet zo zijn dat we liever een andere kant opkijken en een realiteit ontkennen die we keer op keer trachten te ontkennen? Dublin kan inderdaad worden geperfectioneerd, maar er moet nog veel meer gedaan worden. Dit is urgent, commissaris."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Afgańczyk, o którym mowa w orzeczeniu Trybunału Praw Człowieka, nie był imigrantem, nie nadużywał systemu ani nie był ofiarą handlu ludźmi. Ponadto nie obejmowała go konwencja genewska, ponieważ nie był prześladowany. Był azylantem, tak więc otrzymałby ochronę uzupełniającą i ochronę międzynarodową. Orzeczenie to jest zatem ważne w związku z precedensem, który ustanawia. Jak wiele osób może oczekiwać na rozstrzygnięcie odwołania od decyzji zawierającej odmowę przyjęcia wniosku azylowego? Jak wiele osób może żądać odszkodowania w związku z przewlekłością procedur? Co by się stało, gdyby liczba orzeczeń Trybunału Praw Człowieka przeciwko państwom członkowskim przekroczyła tysiąc? Co stałoby się z reputacją Europy? Czy nadal możemy się uznawać za czołowych obrońców praw człowieka, skoro traktujemy uciekających przed wojną azylantów gorzej od kryminalistów? Pani Komisarz! Osoby starające się o azyl mogą oczekiwać w ośrodkach internowania – jeżeli są uchodźcami lub korzystają z ochrony uzupełniającej – do siedmiu miesięcy, bez żadnych praw procesowych. Czy to ludzkie? Przyjęcie pakietu aktów prawnych dotyczących azylu zbyt długo się przeciąga, a wspólny system azylowy nie istnieje, Panie Pośle Weber. Ponadto nie wszystkie państwa członkowskie stosują te same procedury. Brakuje solidarności, co prowadzi do sytuacji, z którą zmagamy się obecnie. Afgańczyk, którego dotyczyła sprawa, uzyskał zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe nie w oparciu o rozporządzenie dublińskie, ale jak wysokie może być zadośćuczynienie z tytułu szkód niemajątkowych dla tych, którzy uciekają przed wojną, spędzając w różnych obozach całe lata? Jesteśmy zmęczeni rozmawianiem o nadużywaniu systemu azylowego i o handlarzach ludźmi. Czy nie jest aby tak, że wygodniej jest nam odwracać głowę i przeczyć istnieniu sytuacji, której raz po raz staramy się zaprzeczyć? Rzeczywiście można poprawić rozporządzenie dublińskie, ale trzeba uczynić o wiele więcej. To pilne, Pani Komisarz."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o cidadão afegão mencionado na decisão do Tribunal dos Direitos do Homem não era um imigrante, não estava a utilizar abusivamente o sistema e não era uma vítima de tráfico de seres humanos. Além disso, dado não ser alvo de perseguição, não estava abrangido pela Convenção de Genebra. Era um requerente de asilo, pelo que gozaria de protecção subsidiária e internacional. Deste modo, a decisão é importante pelo precedente que estabelece. Quantas pessoas podem esperar por decisões judiciais depois de interporem recurso contra a recusa de um pedido de asilo? Quantas pessoas podem pedir uma indemnização por atrasos processuais? O que aconteceria se do Tribunal dos Direitos do Homem emanassem mais de mil decisões contra os Estados-Membros? Como ficaria a reputação da Europa? Poderemos continuar a olhar-nos como campeões dos direitos fundamentais se dermos aos requerentes de asilo fugidos à guerra um tratamento pior do que damos aos criminosos? Senhora Comissária, os requerentes de asilo podem ficar a aguardar decisões judiciais em centros de detenção - caso sejam refugiados ou beneficiários de protecção subsidiária - durante sete meses, sem quaisquer direitos processuais. Isto é um tratamento humano? Há demasiado tempo que o pacote do asilo não avança, e o sistema comum de asilo não existe, Senhor Deputado Weber. Nem todos os Estados-Membros seguem os mesmos procedimentos. Há falta de solidariedade, sendo ela a causa da situação que estamos a enfrentar. O referido cidadão afegão foi, não com base no Regulamento Dublim, indemnizado por danos morais, mas que indemnização por danos morais podem pedir os que, fugidos à guerra, passam anos a mudar de campo de refugiados? Estamos fartos de falar sobre abusos e traficantes. Não será que preferimos olhar para o lado e negar a existência de uma situação que fazemos por negar sucessivamente? O Regulamento Dublim pode, certamente, ser aperfeiçoado, mas há muito mais a fazer. E com urgência, Senhora Comissária."@pt17
"Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, cetăţeanul afgan la care se referă hotărârea Curţii Europene a Drepturile Omului nu a fost un imigrant, nu abuza de sistem şi nu a fost o victimă a traficului de persoane. Mai mult, nu a intrat în domeniul de aplicare al Convenţiei de la Geneva, pentru că nu a fost persecutat. El a fost un solicitant de azil, deci ar fi trebuit să aibă protecţie subsidiară şi protecţie internaţională. Prin urmare, această hotărâre este importantă datorită precedentului pe care îl stabileşte. Câte persoane ar putea fi în aşteptarea hotărârilor din apelurile împotriva cererilor de azil respinse? Câte persoane ar putea solicita daune din cauza întârzierilor din cadrul procedurilor? Ce s-ar întâmpla dacă ar exista mai mult de o mie de hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului împotriva statelor membre? Ce s-ar întâmpla cu reputaţia Europei? Putem să ne considerăm în continuare campioni ai drepturilor fundamentale dacă tratăm solicitanţii de azil care pleacă fugind de războaie mai rău decât dacă ar fi fost infractori? Dnă comisar, solicitanţii de azil se pot afla în centrele de detenţie în aşteptarea procedurilor – dacă sunt refugiaţi sau primesc protecţie subsidiară – până la şapte luni, fără nici un fel de drepturi procedurale. Este acesta un tratament uman? Pachetul privind azilul a fost pentru prea mult timp blocat, iar sistemul comun de azil nu există, dle Weber. Nici statele membre nu au aceleaşi proceduri. Există o lipsă de solidaritate, care este cauza situaţiei pe care o traversăm. Cetăţeanul afgan a fost despăgubit pentru prejudiciul nepatrimonial, nu pe baza Regulamentului Dublin, dar câte despăgubiri pot fi acordate pentru prejudiciul nepatrimonial cauzat celor care pleacă fugind de războaie şi care petrec ani de zile mergând înainte şi înapoi între tabere? Ne-am săturat să vorbim despre abuz şi traficanţi. Nu cumva dorim oare să privim lucrurile într-un mod diferit şi să negăm existenţa unei situaţii, pe care am căutat să o negăm la nesfârşit? Sistemul Dublin poate fi cu adevărat îmbunătăţit, dar trebuie făcut mult mai mult. Acest lucru este urgent, dnă comisar."@ro18
"Afganský občan, o ktorom sa hovorí v rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, nebol prisťahovalcom, nezneužíval systém a nebol obeťou obchodovania s ľuďmi. Okrem toho sa naňho nevzťahoval Ženevský dohovor, pretože nebol prenasledovaný. Bol žiadateľom o azyl, a preto by mal mať subsidiárnu a medzinárodnú ochranu. Toto rozhodnutie je preto dôležité z dôvodu precedensu, ktorý stanovuje. Koľko ľudí môže očakávať rozhodnutia v prípade, že sa odvolali proti zamietnutiu žiadosti o azyl? Koľko ľudí môže požiadať o náhradu škody z dôvodu prieťahov v konaniach? Čo by sa stalo, keby Európsky súd pre ľudské práva vydal viac ako tisíc rozhodnutí proti členským štátom? Aký by to malo vplyv na reputáciu Európy? Môžeme sa naďalej považovať za zástancov základných práv, ak pristupujeme k žiadateľom o azyl, ktorí utekajú pred vojnami, horšie ako k zločincom? Žiadatelia o azyl – ak sú utečencami alebo im bola udelená subsidiárna ochrana – môžu čakať na konanie v záchytných centrách až sedem mesiacov bez akýchkoľvek procesných práv. Je to ľudské? Azylový balík stagnuje už príliš dlho a spoločný azylový systém neexistuje. Azylové konania nie sú rovnaké vo všetkých členských štátoch. Solidarita je nedostatočná a to je príčinou situácie, v ktorej sa nachádzame. Afganský občan dostal odškodnenie za nemajetkovú ujmu, ktoré nebolo založené na dublinskom nariadení. Akú výšku odškodnenia však môžu za nemajetkovú ujmu žiadať tí, ktorí utekajú pred vojnami a ktorí strávia roky presunom z jedného tábora do druhého? Sme unavení z rozprávania o zneužívaní a o obchodníkoch s ľuďmi. Nie je to tak, že odvraciame zrak a existenciu tejto situácie sa snažíme znova a znova popierať? Dublinské nariadenie možno naozaj zlepšiť, treba však urobiť ešte veľmi veľa práce. Ide o naliehavý problém."@sk19,19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, afganistanski državljan, naveden v sodbi Sodišča za človekove pravice, ni bi priseljenec, ni zlorabljal sistema in ni bil žrtev trgovine z ljudmi. Poleg tega ga ne varuje Ženevska konvencija, ker ni bil preganjan. Bil je prosilec za azil, zato bi moral imeti subsidiarno zaščito in mednarodno zaščito. Sodba je zato pomembna zaradi precedensa, ki ga vzpostavlja. Koliko ljudi lahko pričakuje sodbe, ker so se pritožili na zavrnjene prošnje za azil? Koliko ljudi se lahko prijavi za nadomestilo zaradi zaostankov v postopkih? Kaj se bi zgodilo, če bi bilo več kot tisoč sodb Sodišča za človekove pravice proti državam članicam? Kaj se bi zgodilo z ugledom Evrope? Ali se lahko imamo še naprej za šampione temeljnih pravic, če obravnavamo prosilce za azil, ki bežijo pred vojno, huje kot, da bi bili zločinci? Komisarka, prosilci za azil lahko čakajo na postopek v zbirnih centrih – če so begunci ali prejemniki subsidiarne zaščite – do sedem mesecev brez postopkovnih pravic. Ali je to humano? Z azilnim svežnjem se že predolgo zavlačuje in skupni azilni sistem ne obstaja, gospod Weber. Prav tako nimajo vse države članice enakih postopkov. Obstaja pomanjkanje solidarnosti, kar je vzrok za razmere, ki jih doživljamo. Afganistanski državljan je dobil nadomestilo za nematerialno škodo, vendar ne na podlagi dublinske uredbe. Koliko nadomestila pa bi lahko uveljavili za nematerialno škodo tisti, ki so ubežali pred vojno in več let preživeli v taboriščih, ko so jih pošiljali naprej in nazaj? Siti smo govorjenja o zlorabi in prekupčevalcih. Ali ni tako, da si želimo videti drugo pot in zanikamo obstoj razmer, ki jih skušamo vedno znova zanikati? Dublin je lahko res izpopolnjen, vendar je treba storiti še veliko več. To je nujno, komisarka."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Den afghanska medborgare som nämns i Europadomstolens dom var inte invandrare, missbrukade inte systemet och var inte ett offer för människosmuggling. Han omfattades inte heller av Genèvekonventionen eftersom han inte var förföljd. Han var asylsökande och borde därför ha fått subsidiärt och internationellt skydd. Domen är därför viktig som prejudikat. Hur många människor kan vänta på dom efter att ha överklagat ett avslag på sin asylansökan? Hur många människor kan ansöka om ersättning på grund av försenade förfaranden? Vad skulle hända om Europadomstolen avkunnade fler än tusen domar mot medlemsstaterna? Vad skulle hända med Europas rykte? Kan vi fortsätta att se oss själva som försvarare av grundläggande rättigheter om vi behandlar asylsökande som flyr från krig sämre än om de vore kriminella? Fru kommissionsledamot! Asylsökande kan – om de är flyktingar eller får subsidiärt skydd – få sitta i förvar och vänta på att deras fall ska behandlas i domstol i upp till sju månader, utan några processuella rättigheter. Är detta humant? Asylpaketet har förhalats alltför länge, och det gemensamma asylsystemet finns inte, Manfred Weber. Alla medlemsstater har inte heller samma förfarande. Det finns en brist på solidaritet, vilket är skälet till att situationen ser ut som den gör. Den afghanska medborgaren fick ersättning för ideella skador, dock inte baserat på Dublinförordningen. Men hur stor ersättning kan de som flyr från krig och skickas fram och tillbaka mellan olika läger i åratal ansöka om på grund av ideella skador? Vi är trötta på att tala om missbruk och människosmugglare. Kommer vi inte att försöka titta bort och förneka att situationen ser ut som den gör, som vi har gjort så många gånger förut? Dublinförordningen kan definitivt rättas till, men det krävs mycket mer. Det är brådskande, fru kommissionsledamot."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph