Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-15-Speech-2-425-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110215.25.2-425-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident! Die notwendige und richtige Vertragsänderung und auch die institutionelle Debatte, die wir führen, zeigt, dass wir bereits nach gut einem Jahr Lissabon-Vertrag mit dem heutigen Vertrag eigentlich die Herausforderungen, die uns die Welt stellt, nicht mehr lösen können. Genau das zeigt die heutige Debatte. Auf der anderen Seite wird uns, wenn wir über den heutigen Vertrag reden, entgegengehalten, wegen der Situation in den Mitgliedsländern – insbesondere in Großbritannien, Tschechien – sei doch eine größere Vertragsdiskussion gar nicht denkbar, ja aussichtslos. Das ist doch das eigentliche Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Wir bräuchten mehr, aber wir bekommen es nicht von den Nationalstaaten. Da muss doch das Europäische Parlament eine Antwort geben! Wenn wir heute den Bürgerinnen und Bürgern zuhören, dann spüren sie, dass wir Veränderungen brauchen, auch heute im Vertrag. Man hört Fragen wie „Wie will man die Märkte überhaupt noch in den Griff kriegen in der heutigen Zeit?“ – deswegen brauchen wir ein starkes Europa. Wir müssten uns aber noch eine wichtigere Fragen stellen, nämlich die Frage: Was trägt denn am Ende des Tages unser europäisches Projekt? Das war über Jahrzehnte hinweg die Friedenssicherung, Krieg auf unserem Kontinent zu beenden. Ich hatte heute Früh eine Besuchergruppe aus einer Schule zu Gast. Für junge Menschen ist das Gott sei Dank kein Thema mehr, Krieg kann man sich heute Gott sei Dank nicht mehr vorstellen. Wenn wir heute argumentieren, dann drohen wir mit der Globalisierung, dann argumentieren wir, wir brauchen Europa, damit wir diese böse Globalisierung in den Griff kriegen – eine negative Argumentation. Wenn wir nicht nur die Köpfe, sondern die Herzen der Menschen erreichen wollen, dann müssen wir einen Schritt weiter gehen bei der Frage, was das Projekt trägt. Dann müssen wir über die Bilder reden und uns fragen, was dieses Europa ausmacht, was der Auftrag dieses Europas ist. Wenn heute die Mächte der Welt zusammensitzen – Amerika, Japan, Europa, Brasilien, Indien und so weiter –, wer soll die Hand heben und die Frage stellen, ob wir genug an soziale Fragen denken? Das wird nicht China tun, das müssen wir machen. Wer wird die Hand heben und sagen „Wir müssen an ökologische Fragen denken“? Das werden nicht die Amerikaner tun, das werden wir machen müssen. Wer wird sagen „Wir wollen Frieden erhalten auf dieser Erde und die Konflikte nicht kriegerisch austragen“? Das werden wir mit unserer historischen Erfahrung machen müssen. Wenn wir nach Tunesien blicken, dann sehen wir dort Menschen, die sagen, sie wollen dieses Modell, wie wir in Europa leben, auch für sich haben. Wir haben ein hochattraktives Lebensmodell! Deswegen müssen wir, wenn wir Vertragsfragen diskutieren, über die Funktionsweise unseres Kontinents und über die Aufgabe, die wir zu erledigen haben, reden, dann müssen wir in großen Bildern reden, damit wir für dieses Projekt nicht nur die Köpfe, sondern die Herzen der Menschen erreichen. Dann wird es uns gelingen, dass wir auch auf nationaler Ebene wieder Akzeptanz gewinnen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, pane Barroso, nezbytná úprava Smlouvy a institucionální debata, kterou vedeme, ukazují, že jen něco víc než rok po vstupu Lisabonské smlouvy v platnosti už nejsme schopni řešit výzvy, které před nás staví svět, pomocí Smlouvy v její současné podobě. To přesně dnešní rozprava ukazuje. Na druhou stranu jsme při rozpravě o současné Smlouvě řekli, že širší debata o Smlouvě je nepředstavitelná a zbytečná s ohledem na situaci v členských státech, především ve Spojeném království a v České republice. To je rozpor, ve kterém se v současnosti pohybujeme. Potřebujeme více, ale nedostaneme to od členských států. Odpověď musí poskytnout Evropský parlament. Kdybychom dnes naslouchali tomu, co občané říkají, viděli bychom, že jsou si vědomi toho, že nyní musíme ve Smlouvě provést změny. Kladou otázky typu: „Jak dostaneme v blízké budoucnosti trhy pod kontrolu?“. Proto potřebujeme silnou Evropu. Musíme si však sami položit ještě důležitější otázku, která zní: Co dobrého náš evropský projekt ve svém důsledku přináší? Po celá desetiletí byl odpovědný za udržení míru a ukončení válek na našem kontinentu. Dnes ráno jsem hostil skupinu studentů. Pro mladé lidi už válka díky bohu není hlavním tématem. Nedokáží si představit, co válka může znamenat. V našich diskusích nyní hovoříme o hrozbě globalizace a vysvětlujeme, že Evropu potřebujeme, aby bylo zlo globalizace pod kontrolou, ale to je negativní argument. Pokud chceme získat nejen myšlení, ale i srdce lidí, musíme udělat krok dále a zamyslet se, co dobrého evropský projekt přináší. Musíme mluvit o tom, jaký je obraz Evropy, a musíme se ptát, čeho Evropa dosáhla a jak funguje. Když se sejdou mocnosti světa včetně Ameriky, Japonska, Evropy, Brazílie, Indie a tak dále, kdo by se měl přihlásit a zeptat se, zda věnujeme dost pozornosti sociálním otázkám? Čína to rozhodně neudělá. Budeme to muset udělat my. Kdo se přihlásí a řekne „Musíme myslet na otázky životního prostředí“? Američané to neudělají. Na tuto otázku musíme upozornit my. Kdo řekne „Chceme udržet mír na celém světě a zajistit, aby se z konfliktů nerozpoutaly války“? To musíme udělat my s naší historickou zkušeností. Pokud se podíváme na Tunisko, je jasné, že tam lidé chtějí stejný model, jaký máme v Evropě. Vedeme velmi atraktivní způsob života. Proto, když mluvíme o otázkách Smlouvy, když mluvíme o způsobu, jakým náš kontinent funguje, a o tom, co za úkoly před námi stojí, musíme se podívat na obraz Unie, musíme pro náš projekt získat nejen myšlení, ale i srdce lidí. Pak se nám pro něj podaří získat souhlas na vnitrostátní úrovni."@cs1
"Hr. formand, hr. Barroso! Den nødvendige traktatændring og den institutionelle debat, vi afholder, viser begge, at nu, hvor Lissabontraktaten har fungeret i lidt over et år, kan vi ikke længere løse de udfordringer, som verden giver os, ved hjælp af traktaten i dens nuværende udformning. Det er netop det, som dagens forhandling viser. På den anden side hører vi, at en videre debat om traktaten er utænkelig og nytteløs i lyset af situationen i medlemsstaterne og specielt i Det Forenede Kongerige og Den Tjekkiske Republik. Det er den konflikt, vi i øjeblikket befinder os i. Vi har brug for mere, men vi får det ikke fra medlemsstaterne. Europa-Parlamentet skal komme med et svar. Hvis vi lytter til det, som borgerne siger i dag, er det klart, at de er opmærksomme på, at vi nu er nødt til at indføre traktatændringer. De stiller spørgsmål som: Hvordan skal vi få markederne under kontrol i den nærmeste fremtid?. Derfor har vi brug for et stærkt Europa. Vi skal imidlertid stille os selv et endnu vigtigere spørgsmål, nemlig: Hvad godt gør vores europæiske projekt i sidste ende? I årtier har det haft ansvaret for fredsbevaring og for at standse krige på vores kontinent. Her til morgen var jeg vært for en gruppe besøgende fra en skole. For unge mennesker er krig gudskelov ikke længere aktuelt. De kan ikke forestille sig, hvordan en krig er. I vores drøftelser rejser vi nu truslen om globalisering og forklarer, at vi har brug for Europa til at holde den onde globalisering under kontrol, men det er et negativt argument. Hvis vi vil vinde ikke blot folks sjæl, men også deres hjerte, skal vi tage endnu et skridt i spørgsmålet om, hvad godt det europæiske projekt gør. Vi skal tale om billederne og spørge os selv, hvad Europa udretter, og hvad dets opgave er. Når de magtfulde lande i verden samles inklusive USA, Japan, Europa, Brasilien, Indien med flere, hvem rækker så hånden i vejret og spørger, om vi er tilstrækkeligt opmærksomme på sociale spørgsmål? Kina gør det ikke. Det er vi nødt til selv at gøre. Hvem rækker hånden op og siger, "Vi er nødt til at tænke på miljøspørgsmål"? Amerikanerne gør det ikke. Vi er nødt til at sætte fokus på emnet. Hvem siger, "Vi ønsker at bevare fred i verden og sørge for, at konflikter ikke udvikler sig til krige"? Det er vi nødt til at gøre med vores historiske erfaring. Hvis vi ser på Tunesien, er det klart, at befolkningen ønsker den samme model, som vi har i Europa. Vi har en meget attraktiv livsform. Så når vi drøfter traktatspørgsmål og taler om den måde, hvorpå vores kontinent fungerer, og det job vi skal gøre, skal vi se på det store billede, så vi ikke kun vinder folks sjæl, men også deres hjerter til vores projekt. Så vil det lykkes os at vinde accept til det på nationalt plan."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, η απαραίτητη τροποποίηση της Συνθήκης και η θεσμική συζήτηση που πραγματοποιούμε καταδεικνύουν ότι, τώρα που η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι σε ισχύ ένα χρόνο και πλέον, δεν μπορούμε πλέον να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που δημιουργεί η παγκόσμια κατάσταση μέσω της Συνθήκης με τη μορφή που έχει σήμερα. Αυτό ακριβώς δείχνει η σημερινή συζήτηση. Από την άλλη πλευρά, όταν μιλάμε για την τρέχουσα Συνθήκη, μας λένε ότι μια ευρύτερη συζήτηση για τη Συνθήκη είναι αδιανόητη και ανώφελη υπό το πρίσμα της κατάστασης στα κράτη μέλη και, ειδικότερα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Τσεχική Δημοκρατία. Αυτή είναι η σύγκρουση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε επί του παρόντος. Χρειαζόμαστε περισσότερα, αλλά δεν θα τα πάρουμε από τα κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παράσχει μια απάντηση. Αν ακούσουμε τι λένε σήμερα οι πολίτες, καθίσταται σαφές ότι γνωρίζουν πως είναι αναγκαίο να προβούμε σε τροποποιήσεις της Συνθήκης τώρα. Κάνουν ερωτήσεις του τύπου: «Πώς θα μπορέσουμε να θέσουμε υπό έλεγχο τις αγορές στο εγγύς μέλλον;» Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη. Ωστόσο, πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας μια ακόμη σοβαρότερη ερώτηση: Τι καλό προσφέρει τελικά το ευρωπαϊκό μας σχέδιο; Εδώ και δεκαετίες, ήταν υπεύθυνο για τη διατήρηση της ειρήνης και τον τερματισμό του πολέμου στην ήπειρό μας. Σήμερα το πρωί υποδέχθηκα στο Κοινοβούλιο μια ομάδα επισκεπτών από ένα σχολείο. Για τους νέους, δόξα τω Θεώ, ο πόλεμος δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα. Δεν μπορούν να φανταστούν πώς μπορεί να είναι ο πόλεμος. Στις συζητήσεις μας, θίγουμε τώρα την απειλή της παγκοσμιοποίησης και εξηγούμε ότι πρέπει η Ευρώπη να κρατήσει υπό έλεγχο τη μάστιγα της παγκοσμιοποίησης, αλλά αυτό είναι ένα αρνητικό επιχείρημα. Αν θέλουμε να κατακτήσουμε όχι μόνο το μυαλό, αλλά και τη καρδιά των ανθρώπων, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα ως προς το ερώτημα του τι καλό προσφέρει το ευρωπαϊκό σχέδιο. Πρέπει να συζητήσουμε για τις εικόνες και να αναρωτηθούμε τι επιτυγχάνει η Ευρώπη και ποια είναι η αποστολή της. Όταν οι ισχυρές χώρες του κόσμου συνέρχονται, μεταξύ αυτών και η Αμερική, η Ιαπωνία, η Ευρώπη, η Βραζιλία, η Ινδία και ούτω καθεξής, ποιος θα σηκώσει το χέρι του και θα ρωτήσει αν δίνουμε αρκετή προσοχή στα κοινωνικά ζητήματα; Η Κίνα δεν θα το κάνει. Θα πρέπει να το κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Ποιος θα σηκώσει το χέρι και θα πει «Πρέπει να σκεφτούμε τα περιβαλλοντικά ζητήματα;» Οι Αμερικανοί δεν θα το κάνουν. Εμείς θα πρέπει να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα. Ποιος θα πει: «Θέλουμε να διατηρήσουμε την ειρήνη στον κόσμο και να διασφαλίσουμε ότι οι συγκρούσεις δεν θα εξελιχθούν σε πολέμους»; Θα πρέπει να το κάνουμε εμείς με την ιστορική μας εμπειρία. Αν κοιτάξουμε την Τυνησία, είναι σαφές ότι οι άνθρωποι εκεί θέλουν το ίδιο μοντέλο με αυτό που έχουμε στην Ευρώπη. Έχουμε έναν ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο ζωής. Ως εκ τούτου, όταν συζητάμε ζητήματα της Συνθήκης, όταν συζητάμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ήπειρός μας και τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βλέπουμε τη γενική εικόνα, έτσι ώστε να μην κερδίσουμε μόνο το μυαλό, αλλά και την καρδιά των ανθρώπων όσον αφορά το σχέδιό μας. Τότε θα κατορθώσουμε να κερδίσουμε την αποδοχή του σε εθνικό επίπεδο."@el10
"Mr President, Mr Barroso, the necessary Treaty modification and the institutional debate that we are holding both demonstrate that, now the Treaty of Lisbon has been in force for just over a year, we can no longer resolve the challenges which the world is presenting us with by means of the Treaty as it currently stands. That is exactly what today’s debate shows. On the other hand, when we talk about the current Treaty, we are told that a wider debate about the Treaty is inconceivable and futile in the light of the situation in the Member States and, in particular in the United Kingdom and the Czech Republic. That is the conflict which we currently find ourselves in. We need more, but we will not be getting it from the Member States. The European Parliament must provide an answer. If we listen to what the citizens are saying today, it is clear that they are aware that we need to introduce changes to the Treaty now. They are asking questions like: ‘How are we going to get the markets under control in the near future?’. This is why we need a strong Europe. However, we must ask ourselves an even more important question, which is: What good is our European project doing at the end of the day? For decades, it has been responsible for peacekeeping and for bringing war on our continent to an end. This morning, I was host to a group of visitors from a school. For young people, war is, thank goodness, no longer an issue. They cannot imagine what war might be like. In our discussions, we now raise the threat of globalisation and explain that we need Europe to keep the evil of globalisation under control, but this is a negative argument. If we want to win over not only the minds, but also the hearts of the people, we must take a step further on the question of what good the European project is doing. We must talk about the pictures and ask ourselves what Europe is achieving and what its job is. When the powerful countries in the world come together, including America, Japan, Europe, Brazil, India and so on, who will raise their hand and ask whether we are paying enough attention to social issues? China will not do so. We will have to do that ourselves. Who will raise their hand and say ‘We need to think about environmental questions’? The Americans will not do that. We will have to highlight the issue. Who will say ‘We want to maintain peace throughout the world and ensure that conflicts do not turn into wars’? We will have to do this with our historical experience. If we look at Tunisia, it is clear that the people there want the same model which we have in Europe. We have a highly attractive way of life. Therefore, when we discuss Treaty issues, when we talk about the way in which our continent functions and the job that we have to do, we must look at the big picture, so that we win not only the minds, but also the hearts of people for our project. Then, we will succeed in gaining acceptance for it at a national level."@en4
"Señor Presidente, señor Barroso, tanto la necesaria modificación del Tratado como el debate institucional que estamos manteniendo son muestra de que, ahora que el Tratado de Lisboa lleva en vigor algo más de un año, ya no podemos resolver los retos que nos plantea el mundo por medio del mismo en su versión actual. Eso es exactamente lo que demuestra el debate de hoy. Por otro lado, si consideramos el actual Tratado se nos dice que entablar un debate más amplio sobre el mismo es inconcebible e inútil en vista de la situación de los Estados miembros y, en particular, del Reino Unido y la República Checa. Tal es el conflicto a que nos enfrentamos en estos momentos. Necesitamos más pero no lo obtendremos de los Estados miembros. El Parlamento Europeo debe proporcionar una respuesta. Si atendemos a lo que están diciendo los ciudadanos hoy, queda bien claro que son bien conscientes de la necesidad de introducir cambios al Tratado ahora, pues están planteando preguntas como: «¿Cómo vamos a controlar los mercados en el futuro próximo?». Por esta razón necesitamos una Europa más fuerte. Ahora bien, debemos hacernos a nosotros mismos una pregunta todavía más importante, que es: ¿de qué sirve nuestro proyecto europeo en última instancia? Durante décadas, tal proyecto ha sido el responsable del mantenimiento de la paz y de acabar con las guerras en el continente. Esta mañana he recibido la visita de un grupo de alumnos de un colegio. Para los jóvenes, la guerra —gracias a Dios— ya no es un problema, no se imaginan ni cómo pueda ser. En el transcurso del debate, ahora mencionamos la amenaza de la globalización y explicamos que necesitamos a Europa para mantener el problema de la globalización bajo control, pero se trata de una argumentación en negativo. Si queremos ganarnos no solo las mentes sino también los corazones de la gente, debemos ir un paso más allá en la cuestión de qué aporta de bueno el proyecto europeo. Debemos explicarnos más allá de lo que resulta evidente a simple vista y preguntarnos qué está logrando Europa y cuál es su papel. Cuando las grandes potencias mundiales se reúnan, incluidos los Estados Unidos, Japón, Europa, Brasil, la India, etc., ¿quién va a levantar la mano para preguntar si estamos prestando la debida atención a las cuestiones sociales? China no lo hará. Tendremos que hacerlo nosotros mismos. ¿Quién alzará la mano y dirá: «Hemos de pensar en el medioambiente»? Los estadounidenses no lo harán. Nosotros tendremos que hacer hincapié en la cuestión. ¿Quién declarará: «Queremos preservar la paz en todo el mundo y asegurarnos de que los conflictos no degeneran en guerras»? Nos corresponderá a nosotros decirlo basándonos en nuestra experiencia histórica. Si consideramos lo que está ocurriendo en Túnez, queda claro que el pueblo de ese país quiere el mismo modelo que tenemos en Europa. Nuestro estilo de vida es muy atractivo y, por tanto, cuando debatamos cuestiones relacionadas con el Tratado, cuando hablemos de la forma en que nuestro continente funciona y la tarea que nos compete, debemos adoptar una visión de conjunto de modo que ganemos el respaldo no solo de las mentes sino también de los corazones de la gente para nuestro proyecto, y así lograremos su aceptación a nivel nacional."@es21
"Austatud president, austatud komisjoni president! Vajalik aluslepingu muudatus ja praegu peetav institutsioonidevaheline arutelu näitavad mõlemad, et nüüd, mil Lissaboni leping on kehtinud veidi üle aasta, ei suuda me praeguse aluslepingu abil enam lahendada probleeme, mida maailm meile toob. Just seda näitab tänane arutelu. Teisalt, rääkides kehtivast aluslepingust, on meile öeldud, et ulatuslikum arutelu aluslepingu üle on mõeldamatu ja tulutu liikmesriikide ning eriti Ühendkuningriigi ja Tšehhi Vabariigi olukorda silmas pidades. Selles konfliktis oleme praegu. Vajame enamat, kuid seda ei saa me liikmesriikidelt. Euroopa Parlament peab andma vastuse. Kui kuulame seda, mida kodanikud täna räägivad, saab selgeks, et nad on teadlikud vajadusest viia praegu aluslepingusse muudatusi sisse. Nad esitavad selliseid küsimusi nagu: „Kuidas me saame turud lähitulevikus oma kontrolli alla?“. Seepärast vajame tugevat Euroopat. Ent peame endalt küsima veelgi olulisema küsimuse: mida head teeb kokkuvõttes meie Euroopa projekt? See projekt on aastakümneid vastutanud rahuvalve ja sõja lõpetamise eest meie mandril. Täna hommikul võõrustasin ühest koolist pärit külastajate rühma. Noorte puhul, jumal tänatud, ei tule sõda enam jutuks. Nad ei suuda ette kujutada, milline võiks sõda välja näha. Meie võtame oma praegustes aruteludes kõne alla globaliseerumisohu ja selgitame, et Euroopa peab hoidma paha globaliseerumist kontrolli all, kuid see on negatiivne argument. Kui me tahame lisaks inimeste mõistusele võita enda poole ka nende südant, siis peame minema kaugemale ja küsima, mida head Euroopa projekt teeb. Peame pildi lahti rääkima ja küsima endalt, mida Euroopa teostab ja mis ülesanne see on. Kui kogunevad maailma mõjukamad riigid, sealhulgas Ameerika, Jaapan, Euroopa, Brasiilia, India jt, siis kes tõstab käe ja küsib, kas me pöörame piisavalt tähelepanu sotsiaalküsimustele? Hiina ei tee seda. Peame seda ise tegema. Kes tõstab käe ja ütleb: „Me peame mõtlema keskkonnaküsimustele"? Ameeriklased ei tee seda. Meie peame selle probleemi esile tooma. Kes ütleb: „Me tahame säilitada rahu kogu maailmas ja tagada, et konfliktidest ei kasva sõjad"? Meie oma ajaloolise kogemusega peame seda tegema. Kui me vaatame Tuneesiat, saame aru, et sealsed inimesed soovivad samasugust mudelit nagu meil Euroopas. Meil on väga ligitõmbav elukorraldus. Seega, kui arutame aluslepinguga seotud küsimusi ning räägime oma maailmajao toimimisest ja oma ülesandest, peame vaatama üldpilti, et võita oma projekti poole lisaks inimeste mõistusele ka nende südant. Siis võidame sellele riiklikul tasandil heakskiidu."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Barroso, perussopimuksen tarvittava muutos ja toimielinten välinen keskustelu, jota käymme, osoittavat molemmat, että nyt kun Lissabonin sopimus on ollut voimassa vain vuoden verran, emme voi enää ratkaista maailman meille asettamia haasteita pelkästään perussopimuksen turvin sellaisena kuin se nyt on. Juuri tätä tämänpäiväinen keskustelu todistaa. Toisaalta on todettava, että keskustellessamme nykyisestä perussopimuksesta, meille kerrotaan, että laajempi keskustelu perussopimuksesta on mahdoton ja turha, kun otetaan huomioon tilanne jäsenvaltioissa ja etenkin Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Tšekin tasavallassa. Tämä on se ristiriita, johon usein ajaudumme. Tarvitsemme jotakin enemmän, mutta emme saa sitä jäsenvaltioilta. Euroopan parlamentin on annettava vastaus. Jos kuuntelemme sitä, mitä kansalaiset sanovat tänään, on selvää, että he ymmärtävät sen, että meidän on tehtävä perussopimukseen muutoksia nyt. He esittävät esimerkiksi kysymyksiä siitä, miten markkinat saadaan valvonnan alaisuuteen lähitulevaisuudessa. Siksi tarvitsemme vahvan Euroopan. Meidän on kuitenkin kysyttävä itseltämme vielä tärkeämpi kysymys, eli mitä hyvää eurooppalaisella hankkeella saadaan viime kädessä aikaan? Vuosikymmenten ajan se on ollut vastuussa rauhanturvaamisesta ja sodan loppuun saattamisesta maanosassamme. Tänä aamuna toimin isäntänä ryhmälle koululaisvieraita. Nuorille sota ei luojan kiitos ole enää mikään ongelma. He eivät voi kuvitella, minkälaista sota voi olla. Keskusteluissamme nostamme nyt esiin globalisaation uhan ja selitämme, että Euroopan on pidettävä globalisaation pahuus hallinnassa, mutta tämä on kielteinen aihe. Mikäli haluamme voittaa puolellemme ihmisten mielien lisäksi myös ihmisten sydämet, meidän on otettava askel eteenpäin ja kysyttävä, mitä hyvää eurooppalaisella hankkeella saadaan aikaan. Meidän on keskusteltava kuvista ja kysyttävä itseltämme, mitä Eurooppa saavuttaa ja mikä on sen tehtävä. Kun maailman vaikutusvaltaiset maat, kuten Yhdysvallat, Japani, Euroopan maat, Brasilia, Intia ja muut, liittyvät yhteen, on kysyttävä, kuka nostaa kätensä ja kysyy, kiinnitämmekö riittävästi huomiota sosiaalisiin ongelmiin? Kiina ei tee niin. Meidän on itse tehtävä näin. Kuka nostaa kätensä ja toteaa, että meidän on pohdittava ympäristökysymyksiä? Yhdysvaltalaiset eivät tee näin. Meidän on korostettava tätä asiaa. Kuka kysyy, haluammeko säilyttää rauhan kaikkialla maailmassa ja varmistaa, että konflikteista ei muodostu sotia? Meidän on tehtävä tämä historiallisen kokemuksemme pohjalta. Jos katsomme Tunisiaa, on selvää, että ihmiset siellä haluavat saman mallin, jollainen meillä on Euroopassa. Elämäntapamme on hyvin houkutteleva. Näin ollen kun keskustelemme perussopimuskysymyksistä ja kun keskustelemme tavasta, jolla maanosamme toimii, sekä työstä, joka meidän on tehtävä, meidän täytyy tarkastella laajempaa kuvaa, jotta voitamme ihmisten mielten lisäksi myös heidän sydämensä tälle hankkeellemme. Sitten onnistumme saamaan sille jäsenvaltioiden laajuisen hyväksynnän."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur Barroso, la modification nécessaire du traité de Lisbonne et le débat institutionnel que nous menons actuellement démontrent que, maintenant que le traité de Lisbonne est en vigueur depuis un peu plus d’un an, nous ne sommes plus en mesure de faire face aux défis que nous pose la situation mondiale au moyen du traité sous sa forme actuelle. C’est exactement ce que démontre le débat d’aujourd’hui. D’un autre côté, quand nous parlons du traité actuel, on nous dit qu’un débat plus large à propos de ce traité est inconcevable et futile au vu de la situation des États membres, et en particulier au Royaume-Uni et en République tchèque. Tel est le conflit dans lequel nous nous trouvons actuellement. Nous avons besoin de plus, mais nous ne l’obtiendrons pas de la part des États membres. Le Parlement européen doit apporter une réponse. Si nous écoutons ce que les citoyens nous disent aujourd’hui, il est clair qu’ils ont conscience de la nécessité de modifier le traité dès maintenant. Ils posent des questions telles que: «Comment allons-nous reprendre le contrôle des marchés dans un avenir proche?». Voilà pourquoi nous avons besoin d’une Europe forte. Mais nous devons nous poser une question plus importante encore, à savoir: en fin de course, quels sont les résultats positifs de notre projet européen? Depuis des décennies, il a permis de maintenir la paix et de mettre fin aux guerres sur notre continent. Ce matin, j’ai accueilli un groupe de visiteurs d’une école. Pour les jeunes, heureusement, la guerre n’est plus un problème. Ils n’imaginent même pas ce qu’est la guerre. Dans nos discussions, nous invoquons maintenant la menace de la mondialisation et nous expliquons que nous avons besoin de l’Europe pour juguler les méfaits de la mondialisation, mais c’est un argument négatif. Si nous voulons conquérir non seulement les esprits, mais aussi les cœurs de nos concitoyens, nous devons approfondir la question des résultats du projet européen. Nous devons parler des images et nous demander ce que l’Europe réalise et quelle est sa mission. Lorsque les puissances du monde entier se réunissent, avec l’Amérique, le Japon, l’Europe, le Brésil, l’Inde et ainsi de suite, qui va lever la main et demander si nous accordons une attention suffisante aux questions sociales? La Chine ne le fera pas. Nous devons le faire nous-mêmes. Qui va lever la main pour dire «Nous devons réfléchir aux problèmes environnementaux»? Pas les Américains. C’est nous qui allons devoir insister sur ce point. Qui dira «Nous voulons préserver la paix dans le monde et faire en sorte que les différends ne dégénèrent pas en guerres»? C’est nous qui allons devoir le faire, sur la base de notre expérience historique. Quand on regarde la Tunisie, il est clair que ses habitants aspirent au même modèle que celui que nous avons en Europe. Nous avons un mode de vie très attrayant. Par conséquent, lorsque nous discutons de questions relatives au traité, lorsque nous parlons du fonctionnement de notre continent et du travail que nous devons accomplir, nous devons penser à la vue d’ensemble pour rallier à notre projet non seulement les esprits, mais aussi les cœurs des citoyens. C’est ainsi que nous obtiendrons un soutien en faveur de ce projet au niveau national."@fr8
"Elnök úr, Barroso úr, a Szerződés szükséges módosítása, illetve a jelenleg folyó intézményi vita bizonyítja, hogy most, amikor a Lisszaboni Szerződés még csak alig több mint egy éve van érvényben, nem tudjuk továbbra is a jelenlegi Szerződés segítségével megoldani azokat a kihívásokat, amelyekkel a világ szembesít minket. A mai napon zajló vita éppen ezt demonstrálja. Másrészről, amikor a jelenlegi Szerződésről beszélünk, akkor azt halljuk, hogy a Szerződésről szóló tágabb körben folytatott vita elképzelhetetlen és hiábavaló a tagállamok, és különösen az Egyesült Királyság és a Cseh Köztársaság jelenlegi helyzetében. Jelenleg ezzel a konfliktussal állunk szemben. Többre van szükségünk, azonban ezt nem fogjuk megkapni a tagállamoktól. Az Európai Parlamentnek kell megadnia a választ. Ha meghallgatjuk, hogy mit mondanak ma a polgárok, akkor egyértelműen tisztában vannak azzal, hogy változtatásokat kell most bevezetnünk a Szerződést illetően. Kérdéseket tesznek fel, például, „Hogyan fogjuk ellenőrzés alá vonni a piacokat a közeljövőben?”. Ezért van szükségünk egy erős Európára. Fel kell tennünk magunknak ugyanakkor egy még fontosabb kérdést, amely így hangzik: Milyen jó szolgálatot is tesz az európai projektünk? Évtizedeken keresztül a békefenntartás, valamint az volt a feladata, hogy véget vessen a kontinensen zajló háborúknak. Ma reggel egy iskolai csoportot fogadtam. A fiatalok számára, hála Istennek, a háború már nem létezik. Nem tudják elképzelni, hogy milyen lehet egy háború. Beszélgetéseink során a globalizáció veszélyét hozzuk fel és elmagyarázzuk, hogy azért van szükségünk Európára, hogy féken tartsa a globalizáció ördögét, ez azonban egy negatív érv. Ha nemcsak az emberek eszét, de a szívüket is meg akarjuk nyerni magunknak, akkor további lépést kell tennünk annak a kérdésnek a kapcsán, hogy mi jó származik az európai projektből. Beszélnünk kell az elképzelésekről, és fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mi az, amit Európa elér és mi a feladata. Amikor a hatalommal rendelkező országok, köztük Amerika, Japán, Európa, Brazília, India stb. összegyűlnek, ki fogja felemelni a kezét és megkérdezni, hogy vajon elég figyelmet fordítunk-e a szociális kérdésekre? Kína nem fogja ezt megtenni. Ez a mi feladatunk lesz. Ki fogja felemelni a kezét és azt mondani, „Gondolnunk kell a környezetvédelmi kérdésekre.”? Az amerikaiak nem fogják ezt megtenni. Nekünk kell hangsúlyoznunk ezt a kérdést. Ki fogja azt mondani, hogy „meg akarjuk őrizni a békét az egész világon és biztosítani akarjuk, hogy a konfliktusokból ne legyenek háborúk”? Nekünk kell ezt megtennünk a meglévő történelmi tapasztalatunk birtokában. Ha megnézzük Tunéziát, egyértelmű, hogy az ottani emberek ugyanazt a modellt akarják, mint ami Európában létezik. Nagyon vonzó az életmódunk. Éppen ezért, amikor a Szerződéssel kapcsolatos kérdéseket vitatjuk meg, amikor arról beszélünk, hogy hogyan működik a kontinensünk és milyen munka áll még előttünk, akkor az átfogó képet kell néznünk, hogy ne csak az emberek eszét, hanem a szívüket is megnyerjük ehhez a projekthez. Így érhetjük el a nemzeti szintű jóváhagyást."@hu11
"Signor Presidente, Presidente Barroso, l’imprescindibile modifica al trattato e il dibattito istituzionale che sta avendo luogo dimostrano che, a oltre anno dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, non possiamo più risolvere le sfide che il mondo ci propone solo ricorrendo al trattato nella sua forma attuale. La discussione di oggi dimostra proprio questo. Quando si parla del trattato attuale, si sente spesso dire che una discussione di più ampio respiro è inconcepibile e futile alla luce della situazione degli Stati membri e in particolare del Regno Unito e della Repubblica ceca. Proprio questa è la situazione di conflitto in cui ci troviamo attualmente: abbiamo bisogno di ulteriori elementi, ma non li riceveremo certo dagli Stati membri e spetta quindi al Parlamento europeo fornire una risposta. Ascoltando l'opinione dei cittadini oggi, è evidente la loro consapevolezza della necessità di procedere subito all’introduzione di modifiche al trattato. Essi chiedono, ad esempio, quando sarà possibile avere i mercati sotto controllo nel prossimo futuro ed per questo abbiamo bisogno di un’Europa forte. Dobbiamo tuttavia porci una domanda ancora più importante: quali vantaggi sta comportando il nostro progetto europeo alla fine dei conti? Per decenni è stato responsabile del mantenimento della pace e ha posto fine ai conflitti nel nostro continente. Questa mattina ho accolto un gruppo di visitatori di una scuola: per i giovani la guerra non rappresenta più un problema, per fortuna; non riescono nemmeno ad immaginare cosa significhi essere in guerra. Nel corso delle nostre discussioni, ci riferiamo alla minaccia della globalizzazione e sosteniamo la necessità dell'Europa di tenere sotto controllo il demonio della globalizzazione, ma questa è una discussione negativa. Se intendiamo conquistare non solo la mente, ma anche il cuore dei cittadini, dobbiamo compiere un passo in avanti in merito ai vantaggi che il progetto europeo sta apportando e parlare del quadro generale chiedendoci quali risultati sta ottenendo l’Europa e quali sono i suoi compiti. Quando i paesi potenti del mondo si riuniranno, inclusi America, Giappone, Europa, Brasile, India e così via, chi si alzerà in piedi e chiederà se stanno prendendo in seria considerazione le questioni sociali? La Cina non lo farà e questo compito spetterà a noi. Chi si alzerà e affermerà che è necessario pensare alla questione ambientale? Gli americani no di certo e sarà nostro compito sollevare la questione. Chi dirà che vogliamo mantenere la pace del mondo e assicurarci che i conflitti non si tramutino in guerre? Saremo noi a doverlo fare sulla scorta della nostra esperienza che deriva dalla storia. Basti pensare alla Tunisia, dove è chiaro che i cittadini desiderano lo stesso modello dell’Europa, il cui stile di vita esercita forte attrazione. Pertanto, quando discutiamo di questioni relative al trattato, quando parliamo del modo in cui il nostro continente funziona e del lavoro che siamo chiamati a svolgere, dobbiamo guardare al contesto generale così da parlare non solo alla mente ma anche al cuore dei cittadini in merito al nostro progetto. In questo modo riusciremo ad ottenere consenso a livello nazionale."@it12
"Pone Pirmininke, pone J. M. Barroso, tiek būtinas Sutarties keitimas, tiek mūsų rengiamos institucinės diskusijos rodo, kad nors Lisabonos sutartis galioja tik daugiau nei metus, nebegalime atremti iššūkių, kuriuos pasaulis meta mums, remdamiesi tokia Sutartimi, kokia ji yra šiuo metu. Būtent tai rodo šiandieninės diskusijos. Kita vertus, kai kalbame apie dabartinę Sutartį, mums sakoma, kad, atsižvelgiant į padėtį valstybėse narėse ir visų pirma Jungtinėje Karalystėje bei Čekijoje, platesnės diskusijos apie Sutartį yra neįsivaizduojamos ir beprasmiškos. Šiuo metu mūsų padėtis konfliktinė. Mums reikia daugiau, tačiau iš valstybių narių to negausime. Europos Parlamentas privalo duoti atsakymą. Jeigu įsiklausytume į tai, ką šiandien sako piliečiai, mums būtų aišku, kad jie supranta, jog dabar mums reikia padaryti Sutarties pakeitimus. Jie užduoda, pvz., tokius klausimus: „Kaip artimiausioje ateityje ketiname suvaldyti rinkas?“ Štai kodėl mums reikia stiprios Europos. Tačiau turime užduoti sau dar svarbesnį klausimą, kuris yra toks: kokią naudą galiausiai duoda mūsų Europos projektas? Daugelį dešimtmečių mūsų žemyne jis lėmė taikos palaikymą ir karų užbaigimą. Šįryt priėmiau lankytojų grupę iš mokyklos. Jaunuoliams karas, ačiū Dievui, nebėra problema. Jie negali įsivaizduoti, koks gali būti karas. Savo diskusijose dabar keliame globalizacijos grėsmės klausimą ir aiškiname, jog mums reikia Europos, kad būtų galima suvaldyti globalizacijos blogį, tačiau tai yra neigiamas argumentas. Jeigu norime patraukti į savo pusę ne tik žmonių protus, bet ir širdis, privalome žengti dar vieną žingsnį klausimu, ką gero duoda Europos projektas. Turime kalbėti apie vaizdus ir savęs paklausti, ko Europa siekia ir kokia jos funkcija. Kas pakels ranką ir paklaus, ar pakankamai dėmesio skiriame socialiniams klausimams, kai susitiks galingųjų pasaulio šalių, įskaitant JAV, Japoniją, ES, Braziliją, Indiją ir t. t., atstovai? Kinijos atstovai to nedarys. Tai turėsime padaryti patys. Kas pakels ranką ir pasakys, kad „mums reikia galvoti apie aplinkosaugos problemas“? Amerikiečiai to nedarys. Šią problemą turėsime pabrėžti mes. Kas pasakys, kad „mes norime visame pasaulyje palaikyti taiką ir užtikrinti, kad konfliktai nevirstų karais“? Tai turėsime padaryti mes, remdamiesi savo istorine patirtimi. Kai pažvelgiame į Tunisą, tampa aišku, kad ten gyvenantys žmonės nori tokio pat socialinio modelio, kokį turime Europoje. Mūsų gyvenimo būdas labai patrauklus. Todėl svarstydami Sutarties klausimus, kalbėdami apie tai, kaip veikia mūsų žemynas, ir darbą, kurį privalome padaryti, turime matyti bendrą vaizdą, kad patrauktume į save ne tik mūsų projekto žmonių protus, bet ir širdis. Tada mums pavyks pelnyti jo pripažinimą nacionaliniu lygiu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs kungs! Nepieciešamie līguma grozījumi un iestāžu debates, kuras mēs organizējam, uzskatāmi parāda, ka tagad, kad Lisabonas līgums ir bijis spēkā nedaudz vairāk par gadu, mēs vairs nevaram ar līgumu atrisināt tās problēmas, ko pasaule mums rada, kā tas ir pašlaik. Tieši to parāda šodienas debates. No otras puses, kad mēs runājam par pašreizējo Līgumu, mēs sakām, ka plašākas debates par Līgumu ir neiedomājamas un veltīgas, ņemot vērā situāciju dalībvalstīs, jo īpaši Apvienotajā Karalistē un Čehijā. Tas ir konflikts, kurā mēs pašlaik atrodamies. Mums vajag vairāk, bet mēs to nesaņemsim no dalībvalstīm. Eiropas Parlamentam ir jāsniedz atbilde. Ja mēs ieklausāmies tajā, ko šodien saka iedzīvotāji, kļūst skaidrs, ka viņi apzinās, ka izmaiņas līgumā mums ir jāievieš tagad. Viņi uzdod tādus jautājumus kā: „Kā mēs tuvākajā nākotnē gatavojamies pakļaut tirgus kontrolei?”. Tāpēc mums ir vajadzīga spēcīga Eiropa. Tomēr mums vajadzētu pašiem sev uzdod vēl vienu, pat vēl svarīgāku jautājumu: „Kāds mums pēdējā laikā ir labums no mūsu Eiropas projekta?” Vairākas desmitgades tas ir bijis atbildīgs par miera uzturēšanu un kara izbeigšanu mūsu kontinentā. Šorīt es uzņēmu apmeklētāju grupu no skolas. Jauniem cilvēkiem karš, paldies Dievam, vairs nav problēma. Viņi nevar iedomāties, kāds var būt karš. Mēs savās diskusijās tagad uzsveram globalizācijas draudus un paskaidrojam, ka mums ir vajadzīgs, lai Eiropa kontrolētu globalizācijas ļaunumu, taču tas ir negatīvs arguments. Ja mēs vēlamies iekarot ne tikai cilvēku prātu, bet arī viņu sirdi, mums ir jāpavirzās soli tālāk uz priekšu jautājumā par to, kādu labumu dod Eiropas projekts. Mums ir jārunā par priekšstatiem un jājautā sev, ko Eiropa sasniedz un kāds ir tās darbs. Kad sapulcējas pasaules ietekmīgākās valstis, tostarp ASV, Japāna, Eiropas valstis, Brazīlija, Indija u. c., kas pacels roku un uzdos jautājumu par to, vai mēs pietiekami lielu uzmanību pievēršam sociālajiem jautājumiem? Ķīna to nedarīs. Mums tas ir jādara pašiem. Kas pacels roku un pateiks: „Mums ir jādomā par vides jautājumiem”? Amerikāņi to nedarīs. Mums ir jāizvirza šis jautājums. Kas sacīs: „Mēs vēlamies visā pasaulē saglabāt mieru un nodrošināt, ka konflikti neizvēršas karos?” Tas ir jādara mums, izmantojot savu vēsturisko pieredzi. Ja mēs palūkojamies uz Tunisiju, kļūst skaidrs, ka cilvēki šajā valstī vēlas to pašu modeli, kāds mums ir Eiropā. Mums ir ļoti pievilcīgs dzīvesveids. Tāpēc, kad mēs apspriežam ar līgumu saistītus jautājumus, kad mēs runājam par veidu, kādā darbojas mūsu kontinents, un darbu, kas mums jāveic, mums ir jāskatās uz lielo attēlu, lai mūsu projekta nolūkos mēs iekarotu ne tikai cilvēku prātus, bet arī viņu sirdis. Tādā gadījumā mums ir pamats gaidīt, ka tas tiks pieņemts valstu līmenī"@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident! Die notwendige und richtige Vertragsänderung und auch die institutionelle Debatte, die wir führen, zeigt, dass wir bereits nach gut einem Jahr Lissabon-Vertrag mit dem heutigen Vertrag eigentlich die Herausforderungen, die uns die Welt stellt, nicht mehr lösen können. Genau das zeigt die heutige Debatte. Auf der anderen Seite wird uns, wenn wir über den heutigen Vertrag reden, entgegengehalten, wegen der Situation in den Mitgliedsländern – insbesondere in Großbritannien, Tschechien – sei doch eine größere Vertragsdiskussion gar nicht denkbar, ja aussichtslos. Das ist doch das eigentliche Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Wir bräuchten mehr, aber wir bekommen es nicht von den Nationalstaaten. Da muss doch das Europäische Parlament eine Antwort geben! Wenn wir heute den Bürgerinnen und Bürgern zuhören, dann spüren sie, dass wir Veränderungen brauchen, auch heute im Vertrag. Man hört Fragen wie „Wie will man die Märkte überhaupt noch in den Griff kriegen in der heutigen Zeit?“ – deswegen brauchen wir ein starkes Europa. Wir müssten uns aber noch eine wichtigere Fragen stellen, nämlich die Frage: Was trägt denn am Ende des Tages unser europäisches Projekt? Das war über Jahrzehnte hinweg die Friedenssicherung, Krieg auf unserem Kontinent zu beenden. Ich hatte heute Früh eine Besuchergruppe aus einer Schule zu Gast. Für junge Menschen ist das Gott sei Dank kein Thema mehr, Krieg kann man sich heute Gott sei Dank nicht mehr vorstellen. Wenn wir heute argumentieren, dann drohen wir mit der Globalisierung, dann argumentieren wir, wir brauchen Europa, damit wir diese böse Globalisierung in den Griff kriegen – eine negative Argumentation. Wenn wir nicht nur die Köpfe, sondern die Herzen der Menschen erreichen wollen, dann müssen wir einen Schritt weiter gehen bei der Frage, was das Projekt trägt. Dann müssen wir über die Bilder reden und uns fragen, was dieses Europa ausmacht, was der Auftrag dieses Europas ist. Wenn heute die Mächte der Welt zusammensitzen – Amerika, Japan, Europa, Brasilien, Indien und so weiter –, wer soll die Hand heben und die Frage stellen, ob wir genug an soziale Fragen denken? Das wird nicht China tun, das müssen wir machen. Wer wird die Hand heben und sagen „Wir müssen an ökologische Fragen denken“? Das werden nicht die Amerikaner tun, das werden wir machen müssen. Wer wird sagen „Wir wollen Frieden erhalten auf dieser Erde und die Konflikte nicht kriegerisch austragen“? Das werden wir mit unserer historischen Erfahrung machen müssen. Wenn wir nach Tunesien blicken, dann sehen wir dort Menschen, die sagen, sie wollen dieses Modell, wie wir in Europa leben, auch für sich haben. Wir haben ein hochattraktives Lebensmodell! Deswegen müssen wir, wenn wir Vertragsfragen diskutieren, über die Funktionsweise unseres Kontinents und über die Aufgabe, die wir zu erledigen haben, reden, dann müssen wir in großen Bildern reden, damit wir für dieses Projekt nicht nur die Köpfe, sondern die Herzen der Menschen erreichen. Dann wird es uns gelingen, dass wir auch auf nationaler Ebene wieder Akzeptanz gewinnen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Barroso, de noodzakelijke Verdragswijziging en het institutioneel debat dat wij voeren tonen beiden aan dat we met het huidige Verdrag van Lissabon, ruim een jaar na inwerkingtreding, de uitdagingen van de wereld van vandaag eigenlijk niet meer kunnen aangaan. Dat blijkt uit dit debat. Anderzijds zegt men ons, wanneer we het huidige Verdrag bespreken, dat de situatie in de lidstaten – met name in Groot-Brittannië en in Tsjechië – zo moeilijk ligt dat een werkelijke discussie over het Verdrag niet denkbaar en zelfs kansloos is. Dat is toch het conflict waarmee we worden geconfronteerd? We hebben meer nodig, maar we krijgen het niet van de lidstaten. Dan moet het Europees Parlement toch een antwoord geven? Wanneer we vandaag luisteren naar de burgers blijkt dat ze merken dat er veranderingen nodig zijn, ook een Verdragswijziging. Ze vragen bijvoorbeeld: "Hoe kunnen we de markten in deze tijden nog in de hand houden?". Daarom hebben we een sterk Europa nodig. Er zijn echter nog belangrijkere vragen, bijvoorbeeld: wat is uiteindelijk de sterkste pijler van het Europese huis? Tientallen jaren was het bewaren van de vrede de sterkste pijler, het beëindigen van de oorlogen op ons continent. Vanochtend heb ik een groep van scholieren ontvangen. Voor jongeren is dat god zij dank helemaal geen thema meer; god zij dank kunnen de burgers zich helemaal geen oorlog meer voorstellen. Wanneer we vandaag de dag argumenten nodig hebben, dreigen we met de mondialisering en zeggen we dat we Europa nodig hebben om die vreselijke mondialisering het hoofd te bieden, maar dat is een negatief argument. Wanneer we niet alleen de hoofden van de burgers willen bereiken, maar ook hun harten, dan moeten we een stap verder gaan bij het beantwoorden van de vraag wat de sterkste pijler van ons huis is. Dan moeten we dit illustreren, dan moeten we ons afvragen wat kenmerkend is voor dit Europa, wat de taak is van dit Europa. Wanneer de huidige grootmachten van deze wereld vergaderen – Amerika, Japan, Europa, Brazilië, India, enzovoort – moet iemand de hand opsteken, en vragen of we wel voldoende aandacht besteden aan de sociale aspecten. En wie zal dat doen? China zal dat niet doen; dat moeten wij doen. Wie zal de hand opsteken en zeggen: "We mogen ook de ecologie niet uit het oog verliezen"? De Amerikanen zullen dat niet doen; dat moeten wij doen. Wie zal zeggen: "We willen de vrede op aarde handhaven, en conflicten oplossen zonder oorlogen te voeren"? Dat zullen wij moeten doen, met onze ervaringen uit de geschiedenis. Wanneer we kijken naar wat er in Tunesië gebeurt, dan zien we dat de mensen daar zeggen: "Dat model dat jullie in Europa hebben, dat willen wij ook!". We hebben een buitengewoon aantrekkelijk model voor de samenleving! Daarom moeten we bij ieder debat over het Verdrag ook ingaan op de manier waarop ons continent functioneert, en op onze taak; dan moeten we grootse beelden gebruiken. Dan kunnen we niet alleen de hoofden van de burgers bereiken maar ook hun harten en dan kunnen we ze warm maken voor ons project. Dan kunnen we ook op het nationale niveau weer een draagvlak tot stand brengen."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący Barroso! Zarówno ta konieczna zmiana Traktatu, jak i debata instytucjonalna, którą toczymy, pokazują, że po ponad roku obowiązywania Traktatu z Lizbony traktat ten, w swej obecnej formie, nie wystarcza nam już, by sprostać wyzwaniom, przed którymi stawia nas świat. Świadczy o tym między innymi dzisiejsza debata. Z drugiej strony, gdy mówimy o obecnie obowiązującym Traktacie, wmawia nam się, że szersza debata o nim jest nie do pomyślenia i byłaby bezsensowna w związku z sytuacją w państwach członkowskich, a w szczególności w Wielkiej Brytanii i Republice Czeskiej. To konflikt, z którym obecnie mamy do czynienia. Potrzebujemy więcej, ale nie dostaniemy tego od państw członkowskich. Parlament Europejski musi zapewnić odpowiedź. Gdy wsłuchamy się w to, co dziś mówią obywatele, stanie się dla nas jasne, że zdają sobie oni sprawę, że musimy wprowadzić zmiany do Traktatu już teraz. Z ich ust padają takie pytania: „jak w najbliższym czasie opanujemy rynki?”. Dlatego właśnie potrzebujemy silnej Europy. Musimy sobie jednak zadać jeszcze ważniejsze pytanie, które brzmi: na co w ostatecznym rozrachunku przydaje się nasz europejski projekt? Przez dziesięciolecia był on odpowiedzialny za utrzymywanie i zaprowadzanie pokoju na naszym kontynencie. Dziś rano gościłem grupę uczniów. Dla młodych ludzi wojna jest, na całe szczęście, czymś bardzo odległym. Nie są oni w stanie wyobrazić sobie, jak może wyglądać wojna. W naszych debatach poruszamy teraz kwestię zagrożenia, jakie niesie globalizacja i tłumaczymy, że potrzebujemy Europy, by opanować zło, jakim jest globalizacja, ale dyskusja ta toczy się w negatywnym tonie. Jeżeli chcemy trafić nie tylko do umysłów, ale i do serc ludzi, musimy posunąć o krok dalej pytanie, jaki jest pożytek z europejskiego projektu. Musimy rozmawiać o obrazie rzeczywistości, jaki się przed nami maluje, i zadać sobie pytanie, co osiąga Europa i jakie jest jej zadanie. Gdy spotykają się ze sobą potęgi tego świata, w tym Ameryka, Japonia, Europa, Brazylia, Indie itp., kto podniesie dłoń, by zapytać, czy poświęcamy wystarczającą uwagę sprawom społecznym? Nie zrobią tego Chiny. Będziemy musieli to zrobić sami. Kto podniesie dłoń i zapyta: „czy nie powinniśmy pomyśleć o kwestiach ochrony środowiska”? Nie zrobią tego Amerykanie. To my będziemy musieli poruszyć ten problem. Kto powie: „chcemy utrzymać pokój na całym świecie i sprawić, by konflikty nie przeradzały się w wojny”? To my będziemy musieli to zrobić, zważywszy na nasze doświadczenia historyczne. Jeżeli spojrzymy na Tunezję, okaże się, że mieszkańcy tego kraju chcą tego samego modelu, który my mamy w Europie. Mamy bardzo atrakcyjny styl życia. Dlatego, omawiając kwestie traktatowe, dyskutując nad sposobem funkcjonowania naszego kontynentu i nad naszą misją, musimy widzieć szerszy obraz, by zdobyć dla naszego projektu nie tylko umysły ludzi, ale również ich serca. Wówczas zdobędziemy dla niego akceptację na szczeblu krajowym."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Presidente José Manuel Durão Barroso, a necessária alteração do Tratado e o debate institucional que estamos a realizar demonstram que, agora que o Tratado de Lisboa está em vigor há pouco mais de um ano, já não conseguimos fazer face aos desafios que o mundo nos coloca com a actual redacção do Tratado. É exactamente isso que o debate de hoje demonstra. Por outro lado, ao analisar o Tratado em vigor, informam-nos de que um debate alargado sobre o Tratado é inconcebível e fútil à luz da situação nos Estados-Membros e, em particular, no Reino Unido e na República Checa. Esse é o conflito com que actualmente nos confrontamos. Precisamos de mais, mas não o obteremos dos Estados-Membros. É preciso que o Parlamento Europeu dê uma resposta. Se ouvirmos o que os cidadãos hoje nos dizem, torna-se evidente que estão conscientes da necessidade de introduzirmos agora alterações ao Tratado. Formulam perguntas como: “Como conseguiremos colocar os mercados sob controlo num futuro próximo?". É por isso que precisamos de uma Europa forte. No entanto, é ainda mais importante que nos perguntemos: "afinal de contas para que serve o nosso projecto europeu?" Durante décadas, tem sido responsável pela manutenção da paz e pelo fim da guerra no nosso continente. Esta manhã, fui anfitrião de um grupo de visitantes de uma escola. Para os jovens, a guerra, felizmente, já não é um problema. Não conseguem imaginar o que seja uma guerra. Nos nossos debates, evocamos agora a ameaça da globalização e explicamos que precisamos da Europa para manter o mal da globalização sob controlo, porém, esse é um argumento negativo. Se quisermos conquistar não só as mentes, mas também o coração das populações, é preciso dar mais um passo no que se refere aos benefícios do projecto europeu. É preciso que enfrentemos a realidade e que nos questionemos sobre o que a Europa está a fazer e qual é o seu papel. Quando os países mais poderosos do mundo se reúnem, incluindo os EUA, Japão, Europa, Brasil, Índia e assim por diante, quem levantará a mão para perguntar se estamos a dar a devida atenção às questões sociais? Não será a China. Teremos de ser nós. Quem levantará a voz para dizer que precisamos de pensar no ambiente? Não serão os EUA. É preciso salientar estas questões. Quem dirá que queremos manter a paz em todo o mundo e garantir que os conflitos não se transformam em guerras? Teremos de ser nós, com a nossa experiência histórica. Se olharmos para a Tunísia, é evidente que as suas populações querem o mesmo modelo de que dispomos na Europa. O nosso modo de vida é muito atraente. Portanto, quando discutimos as questões do Tratado, quando falamos sobre o funcionamento do nosso continente e o trabalho que temos pela frente, é preciso que olhemos para o panorama em geral, de modo a ganharmos não só as mentes, mas também os corações de pessoas para o nosso projecto. Só então teremos êxito em ganhar a aceitação para esse projecto a nível nacional."@pt17
"Dle Preşedinte, dle Barroso, modificarea necesară a tratatului şi dezbaterea instituţională pe care o purtăm demonstrează ambele că, întrucât Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare doar de un an, nu mai putem rezolva provocările lumii cu ajutorul formei actuale a tratatului. Acesta este lucrul pe care l-a demonstrat dezbaterea de astăzi. Pe de altă parte, când vorbim despre actualul tratat, ni se comunică că o altă dezbatere mai pe larg a tratatului este de neconceput şi inutilă având în vedere situaţia din statele membre şi în special din Regatul Unit şi Republica Cehă. Acesta este conflictul în mijlocul căruia ne regăsim în prezent. Avem nevoie de mai mult, dar nu vom obţine mai mult de la statele membre. Parlamentul European trebuie să furnizeze un răspuns. Dacă ascultăm afirmaţiile din prezent ale cetăţenilor, este clar că aceştia sunt conştienţi că trebuie să introducem modificările la tratat acum. Aceştia pun întrebări cum ar fi: „Cum vom controla pieţele în viitorul apropiat?” De aceea avem nevoie de o Europă puternică. Cu toate acestea, trebuie să ne punem o întrebare chiar mai importantă, şi anume: La sfârşitul zilei, care sunt avantajele proiectului nostru european? Timp de decenii, acesta a fost responsabil pentru menţinerea păcii şi pentru încheierea războiului pe continentul nostru. În această dimineaţă, am fost gazda unui grup de vizitatori dintr-o şcoală. Pentru tineri, războiul nu mai este, slavă Domnului, o problemă. Aceştia nu-şi pot imagina cum poate fi războiul. Acum, în cadrul dezbaterilor noastre, aducem în discuţie ameninţarea globalizării şi explicăm faptul că Europa trebuie să ţină sub control demonul globalizării, dar acesta este un argument negativ. Dacă vrem să câştigăm nu doar raţiunea, ci şi inima oamenilor, trebuie să facem un pas mai departe în ceea ce priveşte beneficiile proiectului european. Trebuie să vorbim despre situaţii concrete şi să ne întrebăm ce obţine Europa şi care este rolul său. Când se vor reuni ţările puternice din lume, inclusiv America, Japonia, Europa, Brazilia, India şi aşa mai departe, cine va ridica mâna şi va întreba dacă acordăm suficientă atenţie problemelor sociale? China nu va proceda astfel. Noi va trebui să facem acest lucru. Cine va ridica mâna şi va spune „Trebuie să ne gândim la problemele ecologice”? Americanii nu vor face acest lucru. Noi va trebui să subliniem această problemă. Cine va spune „Dorim să menţinem pacea în întreaga lume şi să ne asigurăm că conflictele nu se transformă în războaie”? Noi va trebui să facem acest lucru cu experienţa noastră istorică. Dacă ne uităm la Tunisia, este clar că oamenii de acolo aspiră la acelaşi model pe care-l avem noi în Europa. Avem un mod de viaţă extrem de atractiv. Prin urmare, când discutăm despre problemele privind tratatul, când vorbim despre modul în care funcţionează continentul nostru şi sarcinile pe care trebuie să le îndeplinim, trebuie să avem în vedere imaginea de ansamblu, astfel încât să câştigăm nu doar raţiunea, dar şi sufletul oamenilor de partea proiectului nostru. Atunci vom reuşi să câştigăm acceptarea acestuia la un nivel naţional."@ro18
"Potreba zmeny a doplnenia zmluvy, ako aj inštitucionálna diskusia, ktorá v súčasnosti prebieha, dokazujú, že sotva po viac ako roku od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy už nedokážeme riešiť problémy, ktoré nám prináša svet, prostredníctvom zmluvy v jej súčasnom znení. Presne na to poukazuje dnešná rozprava. Na druhej strane, keď hovoríme o súčasnej zmluve, dozvedáme sa, že rozsiahlejšia diskusia o zmluve je nepredstaviteľná a zbytočná vzhľadom na situáciu v členských štátoch a najmä v Spojenom kráľovstve a Českej republike. To je konflikt, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame. Potrebujeme viac, ale od členských štátov to nedostaneme. Odpoveď musí dať Európsky parlament. Keď počúvame, čo dnes hovoria občania, je zrejmé, že si uvedomujú, že teraz treba zaviesť zmeny zmluvy. Kladú si takéto otázky: Ako v blízkej budúcnosti dostať trhy pod kontrolu? Preto potrebujeme silnú Európu. Musíme si však položiť ešte dôležitejšiu otázku, ktorá znie: Čo dobrého vlastne prináša náš európsky projekt? Po celé desaťročia zodpovedal za udržanie mieru a za skoncovanie s vojnou na našom kontinente. Dnes dopoludnia som bol hostiteľom skupiny návštevníkov z jednej školy. Pre mladých ľudí už vojna, chvalabohu, nie je zásadným problémom. Nedokážu si predstaviť, čo je vojna zač. V našich diskusiách sa teraz zaoberáme hrozbou globalizácie a vysvetľujeme, že Európu potrebujeme na to, aby udržala zlo globalizácie pod kontrolou, ale to je negatívny argument. Keď si chceme získať nielen mysle, ale aj srdcia ľudí, musíme urobiť ďalší krok v otázke, čo dobrého prináša európsky projekt. Musíme hovoriť o obrazoch a musíme si klásť otázku, aké sú úspechy Európy a aká je jej úloha. Keď sa zídu mocné krajiny sveta vrátane Ameriky, Japonska, Európy, Brazílie, Indie a tak ďalej, kto zdvihne ruku a opýta sa, či venujeme dostatočnú pozornosť sociálnym otázkam? Čína to nebude. Budeme to musieť urobiť sami. Kto zdvihne ruku a povie: Musíme myslieť na otázky životného prostredia? Američania to nebudú. Túto otázku budeme musieť zdôrazniť my. Kto povie: Chceme zachovať mier na celom svete a zabezpečiť, aby konflikty neprechádzali do vojen? Budeme to musieť urobiť my s našou historickou skúsenosťou. Keď sa pozrieme na Tunisko, je zrejmé, že ľudia tam chcú rovnaký model, ako máme v Európe. Máme veľmi príťažlivý spôsob života. Preto keď diskutujeme o otázkach zmluvy, keď hovoríme o spôsobe fungovania nášho kontinentu a o našej úlohe, musíme sledovať celkový obraz, aby sme pre náš projekt získali nielen mysle, ale aj srdcia ľudí. Vtedy sa nám podarí dosiahnuť jeho akceptovanie na vnútroštátnej úrovni."@sk19
"Gospod predsednik, gospod Barroso, nujnost spremembe Pogodbe in institucionalna razprava, kot vidimo, kažeta, da zdaj, ko je bila Lizbonska pogodba v veljavi le malo več kot eno leto, izzivov, ki nam jih postavlja svet, ne moremo več reševati s Pogodbo, kakršna je zdaj. To je natanko to, kar kaže današnja razprava. Po drugi strani, ko govorimo o sedanji Pogodbi, nam je rečeno, da širša razprava o Pogodbi ni mogoča in je nesmiselna glede na stanje v državah članicah in zlasti v Združenem kraljestvu in Češki republiki. To je konflikt, v katerem smo se zdaj znašli. Potrebujemo več, vendar tega ne bomo dobili od držav članic. Odgovor mora priskrbeti Evropski parlament. Če poslušamo, kaj danes govorijo državljani, je jasno, da se zavedajo, da moramo zdaj uvesti spremembe Pogodbe. Postavljajo vprašanja, kot so: „Kako bomo v bližnji prihodnosti spravili trge pod nadzor?“ Zato potrebujemo močno Evropo. Vendar si moramo postaviti še pomembnejše vprašanje, in sicer: Kaj je navsezadnje dobrega naredil evropski projekt? Že desetletja je odgovoren za vzpostavljanje miru in končanje vojn na naši celini. Danes zjutraj sem imel na obisku skupino šolarjev. Za mlade vojna, hvala bogu, ni več vprašanje. Ne morejo si predstavljati, kakšna bi bila lahko vojna. V naših razpravah se zdaj pogovarjamo o grožnji globalizacije in pojasnjujemo, da potrebujemo Evropo, ki bo imela pod nadzorom zlo globalizacije, vendar je to negativen argument. Če hočemo pridobiti ljudi, pa ne le razumsko, temveč tudi v njihovih srcih, moramo narediti korak naprej glede vprašanja, kaj je naredil dobrega evropski projekt. Govoriti moramo o podobah in se vprašati, kaj dosega Evropa in kaj je njeno delo. Ko pridejo skupaj mogočne svetovne države, Amerika, Japonska, Evropa, Brazilija, Indija in druge, kdo bo dvignil roko in vprašal, če posvečamo dovolj pozornosti socialnim vprašanjem? Kitajska tega ne bo storila. To bomo morali storiti sami. Kdo bo dvignil roko in dejal „Misliti moramo na okoljska vprašanja“? Američani tega ne bodo storili. Mi bomo morali poudariti to vprašanje. Kdo bo dejal „Hočemo ohranjati mir na svetu in zagotoviti, da se spopadi ne bodo sprevrgli v vojne“? Mi z našimi zgodovinskimi izkušnjami bomo morali to storiti. Če pogledamo Tunizijo, je jasno, da ljudje tam želijo enak model, kot ga imamo mi v Evropi. Imamo zelo privlačen način življenja. Zato, ko razpravljamo o vprašanjih Pogodbe, ko govorimo o načinu, kako deluje naša celina, in o delu, ki ga moramo opraviti, moramo videti celotno podobo, da bomo pridobili ljudi za naš projekt in ga bodo sprejeli ne le razumsko, ampak tudi v srcih. Potem nam bo uspelo njegovo sprejetje na nacionalni ravni."@sl20
"Herr talman, herr Barroso! Både de nödvändiga ändringarna av fördraget och den institutionella debatten som vi håller visar att nu när Lissabonfördraget har tillämpats i över ett år så kan vi inte längre lösa de utmaningar som världen presenterar för oss med hjälp av fördraget i dess nuvarande form. Det är exakt det som dagens debatt visar oss. Å andra sidan när vi talar om det nuvarande fördraget får vi höra att en bredare debatt om fördraget är ofattbar och meningslös med tanke på situationen i medlemsstaterna och i synnerhet i Storbritannien och Tjeckien. Det är den konflikt som vi just nu befinner oss i. Vi behöver mer men vi kommer inte att få det från medlemsstaterna. Europaparlamentet måste presentera en lösning. Om vi lyssnar på vad medborgarna säger i dag är det tydligt att de är medvetna om att vi nu behöver anta ändringar av fördraget. Medborgarna ställer frågor som: ”Hur ska vi kunna få marknaderna under kontroll inom den närmaste framtiden?” Det är därför vi behöver ett starkt EU. Vi måste dock ställa oss en ännu viktigare fråga, nämligen: Vilken nytta gör egentligen vårt europeiska projekt? I decennier har det svarat för bevarandet av fred och för att få slut på krig på vår kontinent. I morse tog jag emot en grupp skolelever. För unga i dag är tack och lov krig inte längre ett hot. De kan inte föreställa sig hur det är att leva under ett krig. I våra debatter tar vi upp globaliseringshotet och förklarar att EU behöver hålla det onda som globaliseringen representerar under kontroll. Det är ett negativt argument. Om vi inte bara vill vinna medborgarnas sinnen utan också deras hjärtan måste vi ta ytterligare ett steg i frågan om vilken nytta det europeiska projektet gör. Vi måste tala om bilderna och fråga oss själva vad EU uppnår och vilken som är dess uppgift. När de mäktiga i världen går samman, inklusive Förenta staterna, Japan, EU, Brasilien, Indien och så vidare, vem kommer att räcka upp handen och fråga om vi riktar tillräckligt med uppmärksamhet åt de sociala frågorna? Kina kommer inte att göra det. Vi kommer att behöva göra det. Vem kommer att räcka upp handen och säga: ”Vi behöver tänka på miljöfrågorna?” Amerikanerna kommer inte att göra det. Vi kommer att behöva ta upp den frågan. Vem kommer att säga: ”Vi vill upprätthålla fred i hela världen och se till att konflikter inte eskalerar till regelrätta krig”? Vi kommer att behöva göra det med tanke på vår historiska erfarenhet. Om vi ser på Tunisien är det tydligt att folket där vill ha samma modell som vi har i EU. Vi har ett väldigt attraktivt levnadssätt. När vi därför diskuterar frågor om fördraget, när vi talar om hur vår kontinent fungerar och det arbete vi behöver utföra, så måste vi se till det större sammanhanget så att vi inte bara vinner medborgarnas sinnen utan också deras hjärtan för vårt projekt. Då kommer vi också att kunna skapa förtroende för det på nationell nivå."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Runātājs piekrita atbildēt uz jautājumu, kas uzdots, paceļot zilo kartīti saskaņā ar Reglamenta 149. panta 8. punktu )."13
"(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu)"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph