Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-15-Speech-2-166-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110215.22.2-166-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I voted in favour of this regulation, even though I feel that it certainly does not go far enough. However, it is a start, and sometimes in this Parliament and in the EU, we take only baby steps. That is what we have done today. It is unfortunate that some Member States are outside this regulation and, indeed, that it applies only to journeys of distances greater than 250 kilometres. I certainly would have preferred the ALDE line, where passenger rights would have applied to journeys of a much shorter duration. I am, however, pleased to see that some of the basic rights in the regulation apply to passengers travelling over shorter distances. Those rights, in particular, apply to persons with a disability, or indeed, persons with reduced mobility. Some of these rights include non-discriminatory access to transport and disability-related training for staff on coaches and buses. Unfortunately, Member States have a derogation period of up to ten years and, while small businesses do need adequate time to comply, I would ask and encourage Member States to try to ensure compliance with this regulation as soon as possible."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, hlasovala jsem pro toto nařízení i přesto, že jsem toho názoru, že rozhodně nezachází dostatečně daleko. Je to nicméně jen začátek a zde v Parlamentu a v EU občas činíme jen dětské krůčky. K tomu došlo i dnes. Je politováníhodné, že na některé členské státy se toto nařízení nevztahuje, a samozřejmě také to, že platí jen pro cesty na delší vzdálenosti než 250 kilometrů. Samozřejmě bych upřednostnila návrh ALDE, aby se práva cestujících vztahovala na mnohem kratší cesty. Jsem však ráda, že některá základní práva v tomto nařízení platí pro cestující, kteří cestují na kratší vzdálenost. Tato práva se vztahují zejména na osoby se zdravotním postižením nebo samozřejmě na osoby se sníženou pohyblivostí. K těmto právům patří nediskriminační přístup k dopravě a školení obsluhy autobusů a autokarů v oblasti dopravy osob se zdravotním postižením. Členské státy bohužel mají až desetileté období odchylky, a i když malé podniky potřebují přiměřenou dobu na to, aby se přizpůsobily jeho požadavkům, chtěla bych požádat a vybídnout členské státy, aby se snažily zajistit, že toto nařízení bude co nejrychleji dodržováno."@cs1
"Fru formand! Jeg stemte for denne forordning, selv om jeg slet ikke synes, den er vidtrækkende nok. Men det er en start, og sommetider tager vi kun småbitte skridt her i Parlamentet og i EU. Det er det, vi har gjort i dag. Det er uheldigt, at der er nogle medlemsstater, som ikke er omfattet af denne forordning, og at den kun gælder ved rejser på over 250 km. Jeg ville bestemt have foretrukket ALDE-Gruppens forslag, hvorefter passagerrettigheder ville gælde for rejser af langt kortere varighed. Det glæder mig dog at se, at nogle af de grundlæggende rettigheder i forordningen gælder for passagerer på kortere distancer. Disse rettigheder gælder især for handicappede eller bevægelseshæmmede. Nogle af disse rettigheder omfatter adgang til transport uden forskelsbehandling og handicaprelateret uddannelse af busselskabernes personale. Desværre har medlemsstaterne en dispensationsperiode på op til 10 år, og selv om mindre virksomheder har brug for god tid til at efterkomme forordningen, vil jeg anmode og opfordre medlemsstaterne til at forsøge at sikre, at forordningen efterkommes så snart som muligt."@da2
"Frau Präsidentin, ich habe für diese Verordnung gestimmt, auch wenn sie meiner Meinung nach sicherlich nicht weit genug geht. Dennoch ist es ein Anfang, und manchmal machen wir in diesem Parlament und in der EU eben nur kleine Schritte. So wie heute. Es ist leider eine Tatsache, dass manche Mitgliedstaaten nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung einbezogen werden können und dass diese nur für Reisen mit einer Entfernung von 250 km oder mehr gilt. Natürlich hätte ich die Linie der ALDE-Fraktion bevorzugt, wonach die Fahrgastrechte bei wesentlich kürzeren Reisen zur Anwendung gekommen wären. Dennoch freue ich mich, dass manche der grundlegenden Rechte der Verordnung für Fahrgäste gelten, die über eine kürzere Entfernung reisen. Diese Rechte betreffen vor allem Personen mit Behinderung beziehungsweise Personen mit eingeschränkter Mobilität. Manche dieser Rechte umfassen den diskriminierungsfreien Zugang zum Verkehr und die Schulung des Personals von Omnibusunternehmen in Behindertenfragen. Leider gilt für die Mitgliedstaaten eine zeitliche Ausnahmeregelung von bis zu zehn Jahren, und, während Kleinbetriebe eine angemessene Frist zur Erfüllung der Bestimmungen brauchen, sollten die Mitgliedstaaten gefordert und gefördert werden, sich baldmöglichst um die Einhaltung dieser Verordnung zu bemühen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ αυτού του κανονισμού, παρότι θεωρώ ότι δεν προχωρά όσο θα έπρεπε. Ωστόσο, είναι μια αρχή, και μερικές φορές σε τούτο το Κοινοβούλιο και στην ΕΕ εν γένει, πραγματοποιούμε μόνον μικρά και διστακτικά βήματα. Αυτό συνέβη και στην προκειμένη περίπτωση. Είναι ατυχές το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής αυτού του κανονισμού, καθώς και το ότι εφαρμόζεται μόνον για αποστάσεις άνω των 250 χιλιομέτρων. Οπωσδήποτε θα προτιμούσα την υιοθέτηση της γραμμής της Ομάδας ALDE, σύμφωνα με την οποία τα δικαιώματα των επιβατών θα ίσχυαν για πολύ πιο σύντομες διαδρομές. Ωστόσο, με ικανοποίηση βλέπω ότι ορισμένα από τα βασικά δικαιώματα που προβλέπονται στον κανονισμό ισχύουν και για επιβάτες που διανύουν μικρότερες αποστάσεις. Τα δικαιώματα αυτά εφαρμόζονται, κυρίως, για άτομα με αναπηρίες ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Ορισμένα από τα εν λόγω δικαιώματα περιλαμβάνουν τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υπηρεσίες μεταφορών και την κατάρτιση του προσωπικού που απασχολείται σε λεωφορεία και πούλμαν για θέματα αναπηρίας. Δυστυχώς, τα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει διάστημα παρέκκλισης το οποίο φτάνει μέχρι και τα δέκα χρόνια· ενώ, λοιπόν, είναι αλήθεια ότι οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται αρκετό χρόνο για να συμμορφωθούν, καλώ και ενθαρρύνω τα κράτη μέλη να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον κανονισμό αυτόν το ταχύτερο δυνατόν."@el10
"Señora Presidenta, he votado a favor del presente Reglamento, aunque considero que, ciertamente, no va lo suficientemente lejos. Sin embargo, es un comienzo, y algunas veces en este Parlamento y en la UE, solamente damos primeros pasos. Eso es lo que hemos hecho hoy. Es lamentable que algunos Estados miembros queden fuera de esta regulación y, de hecho, que solo se aplique a viajes de distancias superiores a 250 kilómetros. Sin duda habría preferido la línea del Grupo ALDE, según la cual los derechos de los pasajeros se habrían aplicado a viajes de duración mucho más corta. Estoy, sin embargo, contenta de ver que algunos de los derechos fundamentales del Reglamento se aplican a pasajeros que viajan distancias más cortas. Estos derechos, en particular, se aplican a personas con una discapacidad, o de hecho, a personas con movilidad reducida. Algunos de estos derechos incluyen un acceso no discriminatorio al transporte y formación relacionada con la discapacidad para el personal de autocares y autobuses. Por desgracia, los Estados miembros disponen de un período de excepción de hasta diez años y, aunque las pequeñas empresas necesitan bastante tiempo para adaptarse, quisiera pedir y alentar a los Estados miembros a que traten de garantizar el cumplimiento de este reglamento tan pronto como sea posible."@es21
"Austatud juhataja! Hääletasin määruse poolt, kuigi ma leian, et kindlasti oleks saanud minna veelgi kaugemale. Kuid algus on tehtud ning mõnikord liigume me siin parlamendis ja ELis edasi kukesammul. Seda me täna olemegi teinud. Kahju on sellest, et mõned liikmesriigid on jäänud määruse reguleerimisalast välja ja tõepoolest ka sellest, et määrus kehtib vaid üle 250-kilomeetri pikkuste reiside suhtes. Mina oleks kahtlemata eelistanud fraktsiooni ALDE pakutud suunda, kus reisijate õigused oleksid tagatud palju lühemate reiside puhul. Siiski on mul hea meel, et mõned määruses ettenähtud põhiõigused kehtivad lühemaid vahemaid läbivate reisijate suhtes. Nimetatud õigused puudutavad konkreetselt puudega või ka piiratud liikumisvõimega inimesi. Need hõlmavad võrdset juurepääsu transpordile ja bussitöötajate koolitamist seoses puudega reisijatega. Kahjuks on liikmesriikidele ette nähtud kuni kümne-aastane erandite tegemise periood, ning kuigi väikeettevõtjatel on nõuete täitmiseks vaja piisavalt aega palun ma, et liikmesriigid püüaksid tagada määruse täitmise võimalikult kiiresti ning julgustan neid seda tegema."@et5
"Arvoisa puhemies, äänestin tämän säädöksen puolesta, vaikka se ei mielestäni ole riittävän kattava. Se on kuitenkin hyvä avaus. Joskus me täällä parlamentissa ja EU:ssa uskallamme ottaa vain pieniä askeleita. Juuri näin olemme tänään tehneet. On valitettavaa, että jotkut jäsenvaltiot jäävät säädöksen soveltamisalan ulkopuolelle ja että sitä sovelletaan vain yli 250 kilometrin matkoihin. Itse kannatin ALDE-ryhmän linjausta, jonka mukaan matkustajien oikeuksia olisi pitänyt soveltaa paljon lyhyemmillä matkoilla. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että joitakin tässä säädöksessä säädettyjä perusoikeuksia sovelletaan matkustajiin, joiden matkat eivät ole niin pitkiä. Näitä oikeuksia sovelletaan etenkin vammaisiin tai liikuntarajoitteisiin henkilöihin. Näitä oikeuksia ovat esimerkiksi kuljetusten syrjimätön saatavuus ja linja-autojen henkilökunnan kouluttaminen vammaisuudesta. Valitettavasti jäsenvaltioille on annettu lupa jopa kymmenen vuoden poikkeamiseen. Pienyrityksille on tietenkin annettava riittävästi aikaa säännösten noudattamiseen, mutta pyydän ja kannustan jäsenvaltioita varmistamaan, että tätä säädöstä noudatetaan mahdollisimman pian."@fi7
"Madame la Présidente, j’ai voté en faveur de ce règlement, même si j’ai le sentiment qu’il ne va certes pas assez loin. C’est cependant un début, et parfois, au Parlement et dans l’Union européenne, nous n’avançons que timidement, et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui. Il est regrettable que ce règlement ne couvre pas tous les États membres et qu’il ne s’applique qu’aux distances de plus de 250 kilomètres. J’aurais effectivement préféré la position du groupe ALDE, où les droits des passagers auraient été appliqués à des distances bien plus courtes. Je suis toutefois heureuse de voir que certains des droits fondamentaux dans le règlement s’appliquent aux passagers parcourant de plus courtes distances. Ces droits ont trait notamment aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, s’agissant en particulier de l’accès non discriminatoire aux transports, de la formation du personnel des autobus et des autocars aux handicaps. Malheureusement, les États membres disposent d’une période de dérogation allant jusqu’à dix ans et, si les petites entreprises ont besoin d’une période adéquate pour s’y conformer, je voudrais demander et encourager les États membres à tenter de garantir le respect de ce règlement le plus rapidement possible."@fr8
"Elnök asszony, annak ellenére megszavaztam a rendeletet, hogy meglátásom szerint egyáltalán nem megy eléggé messzire. Ez azonban csak a kezdet, és a Parlamentben és az Európai Unióban időnként csak tipegünk. Ma épp ezt tettük. Szerencsétlen dolog, hogy néhány tagállam kimaradt a rendeletből, és hogy a rendelet csak a 250 kilométernél hosszabb távolságra történő utazásokra alkalmazandó. Én határozottan az ALDE képviselőcsoport által javasolt vonalat részesítettem volna előnyben, melynek értelmében az utasjogok sokkal rövidebb időtartamú utazásokra lettek volna alkalmazandók. Ugyanakkor örülök, hogy a rendeletben írt egyes alapjogok a rövidebb útvonalon utazó utasokat is megilletik. Ezek a jogok különösen a fogyatékossággal élő, vagy pedig a csökkent mozgásképességű személyekre vonatkoznak. E jogok közé tartozik a szállításhoz történő megkülönböztetésmentes hozzájutás, valamint a buszok személyzetének fogyatékossággal kapcsolatos képzése is. A tagállamok sajnos egészen tíz évig terjedő eltérést kapnak, és jóllehet a kisvállalkozásoknak valóban kellő időre van szükségük a rendeletnek való megfeleléshez, szeretném felkérni és ösztönözni a tagállamokat arra, hogy igyekezzenek a rendeletnek mielőbb megfelelni."@hu11
"Signora Presidente, ho votato a favore del regolamento, anche se reputo che non sia sufficientemente ambizioso. è comunque un inizio, e a volte in questo Parlamento e nell’UE ci limitiamo a fare passi in avanti ridotti. è quello che abbiamo fatto oggi. Deploro che alcuni Stati membri siano esclusi dalla norma e che di fatto la stessa si applichi solamente a viaggi che coprono una distanza superiore ai 250 chilometri. Avrei certamente preferito che passasse la posizione del gruppo ALDE, in cui i diritti dei passeggeri sarebbero stati applicabili a tragitti di durata molto inferiore. Mi fa comunque piacere constatare che alcuni dei diritti di base contemplati dal regolamento si applichino a passeggeri che viaggiano su distanze più ridotte. Tali diritti si applicano in particolare ai disabili o a persone a mobilità ridotta. Tra questi figurano l’accesso non discriminato ai trasporti e una formazione sulle disabilità rivolta al personale di autobus e pullman. Purtroppo, i paesi membri godono di un periodo di deroga fino a dieci anni e, mentre le aziende più piccole hanno effettivamente bisogno di tempi adeguati per conformarsi, inviterei e incoraggerei gli Stati membri a cercare di uniformarsi il prima possibile a questa norma."@it12
"Ponia pirmininke, balsavau už šį reglamentą, nors ir jaučiu, kad jis nėra pakankamai išsamus. Tačiau tai yra pradžia, ir kartais šiame Parlamente ir ES mes žengiame tik vaikiškus žingsnelius. Būtent tai padarėme šiandien. Apgailėtina, kad kai kurioms valstybėms narėms šis reglamentas netaikomas ir, tiesą sakant, jis taikomas tik ilgesnėms nei 250 kilometrų kelionėms. Iš tikrųjų pirmenybę būčiau teikusi ALDE frakcijos nuomonei, kad keleivių teisės turėtų būti taikomos daug trumpesnėms kelionėms. Tačiau man malonu pastebėti, kad kai kurios reglamente numatytos pagrindinės teisės taikomos trumpesnius atstumus keliaujantiems keleiviams. Tos teisės visų pirma taikomos neįgaliesiems, arba, tiesą sakant, asmenims su judėjimo negalia. Kai kurios iš šių teisių apima galimybę pasinaudoti transportu nepatiriant diskriminacijos ir tolimojo susisiekimo ir miesto autobusų darbuotojų mokymus apie neįgaliuosius. Deja, valstybėms narėms nustatytas dešimties metų laikotarpis, per kurį galima taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, ir nors mažosioms įmonėms prisitaikyti reikia užtektinai laiko, paprašyčiau ir raginčiau valstybes nares pabandyti užtikrinti, kad šio reglamento būtų imta laikytis kuo greičiau."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Balsoju par šo regulu, lai gan uzskatu, ka tā nepavisam nav pietiekami tālredzīga. Tomēr tā ir zināms sākums, un dažkārt šis Parlaments un ES sper uz priekšu tikai nelielus solīšus. Tieši tā tas ir noticis arī šodien. Diemžēl dažas dalībvalstis neietilpst šīs regulas piemērošanas jomā, un tā, protams, attiecas tikai uz braucieniem, kuru maršruti ir 250 kilometri un vairāk. Es noteikti priekšroku būtu devusi ALDE grupas nostājai, saskaņā ar kuru pasažieru tiesības tiktu piemērotas braucieniem, kuru garums ir daudz mazāks. Tomēr ar gandarījumu ievēroju, ka dažas no pamattiesībām šajā regulā ir piemērojamas pasažieriem, kuri ceļo īsākos maršrutos. Šīs tiesības īpaši ir piemērojamas personām ar invaliditāti un, protams, arī ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Dažas no šīm tiesībām ietver nediskriminējošu piekļuvi transportam un ar invaliditāti saistītām mācībām autobusu pārvadājumu personālam. Diemžēl dalībvalstīm ir noteikta piemērošanas perioda atkāpe līdz pat desmit gadiem, un, lai gan maziem uzņēmumiem ir nepieciešams pietiekami daudz laika, lai ievērotu šīs tiesības, vēlos lūgt un iedrošināt dalībvalstis censties nodrošināt šīs regulas noteikumu ievērošanu pēc iespējas ātrāk."@lv13
"Madam President, I voted in favour of this regulation, even though I feel that it certainly does not go far enough. However, it is a start and sometimes in this Parliament and in the EU we take only baby steps. That is what we have done today. It is unfortunate that some Member States are outside this regulation and, indeed, that it applies only to journeys of distances greater than 250 kilometres. I certainly would have preferred the ALDE line, where passenger rights would have applied to journeys of a much shorter duration. I am, however, pleased to see that some of the basic rights in the regulation apply to passengers travelling over shorter distances. Those rights in particular apply to persons with a disability, or indeed persons with reduced mobility. Some of these rights include non-discriminatory access to transport and disability-related training for staff on coaches and buses. Unfortunately, Member States have a derogation period of up to ten years and, while small businesses do need adequate time to comply, I would ask and encourage Member States to try to ensure compliance with this regulation as soon as possible."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik heb voor deze verordening gestemd, hoewel ik vind dat deze beslist niet ver genoeg gaat. Toch is het een begin en soms nemen we in dit Parlement en in de EU nu eenmaal alleen babystapjes. Dat is wat we vandaag hebben gedaan. Het is ongelukkig dat sommige lidstaten buiten deze verordening vallen en ook dat zij alleen geldt voor ritten van meer dan 250 kilometer. Ik zou zeker de voorkeur hebben gegeven aan de insteek van mijn fractie, waarbij de rechten van passagiers ook zouden hebben gegolden voor veel kortere reizen. Wel verheugt het mij om te constateren dat bepaalde basisrechten in de verordening van toepassing zijn op passagiers die over kortere afstanden reizen. Die rechten hebben met name betrekking op personen met een handicap of met beperkte mobiliteit. Sommige van deze rechten betreffen non-discriminatie bij de toegang tot vervoer en opleidingen in verband met handicaps voor personeel van touringcars en autobussen. Helaas geldt voor de lidstaten een afwijkingsperiode van maximaal tien jaar en hoewel kleine ondernemingen inderdaad voldoende tijd moeten krijgen om aan de verordening te voldoen, wil ik de lidstaten vragen en aanmoedigen om de naleving van deze verordening op zo kort mogelijke termijn te trachten te waarborgen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Zagłosowałam za przyjęciem omawianego rozporządzenia, chociaż moim zdaniem jego zakres zdecydowanie nie jest wystarczający. Jest to jednak początek, a czasami w tym Parlamencie i w całej UE podejmujemy małe kroki. I tak właśnie było dzisiaj. To przykre, że niektóre państwa członkowskie nie zostały uwzględnione w rozporządzeniu i że tak naprawdę dotyczy ono jedynie podróży powyżej 250 km. Zdecydowanie wolałabym przyjąć stanowisko grupy ALDE, zgodnie z którym prawa pasażera miałyby zastosowanie także do znacznie krótszych podróży. Cieszę się jednak, że niektóre z praw podstawowych w rozporządzeniu dotyczą pasażerów podróżujących na krótsze odległości. Prawa te mają zastosowanie przede wszystkim wobec osób niepełnosprawnych, a także osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Należy do nich między innymi prawo niedyskryminującego dostępu do transportu oraz prawo do szkoleń dotyczących niepełnosprawności dla personelu autokarów i autobusów. Niestety państwom członkowskim przysługuje prawo zwolnienia ze stosowania rozporządzenia przez okres nie przekraczający dziesięciu lat i choć małe przedsiębiorstwa potrzebują stosownego czasu na dostosowanie się do postanowień omawianego rozporządzenia, to proszę i zachęcam państwa członkowskie, aby spróbowały zapewnić jego jak najszybsze stosowanie."@pl16
"Senhora Presidente, votei a favor deste regulamento, embora não tenha dúvidas de que ele não vai suficientemente longe. Contudo, é um começo, e por vezes neste Parlamento, e na União Europeia, avançamos por pequenos passos. Foi isso que fizemos hoje. É pena que alguns Estados-Membros fiquem fora deste regulamento e que este só se aplique de facto a trajectos superiores a 250 quilómetros. Teria certamente preferido a linha do Grupo ALDE, em que os direitos dos passageiros se teriam aplicado a trajectos de muito menor duração. Mesmo assim, apraz-me constatar que alguns dos direitos básicos expressos no regulamento abrangem passageiros em deslocações mais curtas. Esses direitos, em particular, aplicam-se a pessoas com deficiência, ou mesmo a pessoas com mobilidade reduzida. Entre esses direitos contam-se o acesso não discriminatório ao transporte, bem como formação em matéria de assistência a pessoas com deficiência para o pessoal dos autocarros. Infelizmente, os Estados-Membros têm um período de derrogação que vai até dez anos e, embora as pequenas empresas precisem de algum tempo para se adaptarem, gostaria de pedir aos Estados-Membros que procurassem garantir o cumprimento deste regulamento o mais cedo possível, e de incentivá-los a fazê-lo."@pt17
"Dnă preşedintă, am votat în favoarea acestui regulament, deşi am certitudinea că nu a mers destul de departe. Este însă un început şi se întâmplă uneori ca în acest Parlament şi în UE în general să facem doar nişte paşi mici. Exact asta am făcut şi astăzi. Este regretabil că unele state membre sunt excluse din prezentul regulament care, într-adevăr, se aplică doar călătoriilor pe distanţe care depăşesc 250 de km. Aş fi preferat, fără îndoială, poziţia Grupului ALDE, care sprijinea aplicarea drepturilor pasagerilor pentru călătorii mult mai scurte. Cu toate acestea, mă bucur să constat că unele dintre drepturile de bază prevăzute de regulament se aplică şi pasagerilor care călătoresc pe distanţe mai mici. Este vorba de drepturi care se aplică în special persoanelor cu handicap sau celor cu mobilitate redusă. Unele dintre aceste drepturi au în vedere accesul nediscriminatoriu la transport şi formarea personalului care operează autobuzele şi autocarele cu privire la necesităţile persoanelor cu handicap. Din nefericire, statele membre dispun de o perioadă de derogare de până la zece ani şi, deşi întreprinderile mici şi mijlocii au nevoie de un interval de timp corespunzător pentru a putea intra în acord cu noile dispoziţii, îndemn şi încurajez statele membre să încerce să asigure conformitatea cu prezentul regulament cât mai curând posibil."@ro18
"Hlasovala som za toto nariadenie, hoci som presvedčená, že nie je dostatočné. Je to však začiatok a v rámci Parlamentu a EÚ niekedy robíme len malé kroky. Takýto krok sme urobili aj dnes. Je poľutovaniahodné, že niektoré členské štáty sú z tohto nariadenia vyňaté a že sa v skutočnosti vzťahuje len na cesty dlhšie ako 250 kilometrov. Nepochybne by som uprednostnila návrh Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu, podľa ktorého by sa práva cestujúcich uplatňovali na oveľa kratšie cesty. Teší ma však, že niektoré základné práva tohto nariadenia sa vzťahujú na cestujúcich na kratších vzdialenostiach. Tieto práva sa predovšetkým vzťahujú na osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zníženou pohyblivosťou. Niektoré z týchto práv zahŕňajú nediskriminačný prístup k doprave a odbornú prípravu personálu autobusov a autokarov v oblasti prepravy osôb so zdravotným postihnutím. Žiaľ, obdobie, počas ktorého majú členské štáty povolené výnimky, predstavuje až desať rokov, a hoci malé podniky potrebujú primeranú lehotu na splnenie požiadaviek, chcela by som požiadať a vyzvať členské štáty, aby sa pokúsili dosiahnuť súlad s týmto nariadením čo najskôr."@sk19
"─ Gospa predsednica, glasovala sem za uredbo, čeprav menim, da nikakor ni dovolj ambiciozna. Je pa začetek in včasih smo v Parlamentu in v EU sposobni napredovati samo z malimi koraki. Tako je tudi v današnjem primeru. Žal nekaterih držav članic uredba ne zajema, prav tako žal velja samo za potovanja, daljša od 250 kilometrov. Vsekakor bi mi bilo ljubše, če bi obveljali predlogi ALDE, po katerih bi imeli potniki pravice zagotovljene že na mnogo krajših potovanjih. Veseli pa me, da nekatere temeljne pravice iz uredbe veljajo tudi za potnike na krajših potovanjih. Te pravice veljajo za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo. Med te pravice spadata nediskriminatoren dostop do prevoza in usposabljanje osebja na avtobusih za ravnanje z invalidi. Žal imajo države članice možnost odloga izvajanja določb do deset let in čeprav mala podjetja res potrebujejo določen čas za uskladitev, bi želela pozvati države članice, naj poskrbijo za čim hitrejšo uskladitev z uredbo."@sl20
"Fru talman! Jag röstade för förordningen trots att jag anser att den verkligen inte är tillräckligt långtgående. Det är dock en början och i det här parlamentet och i EU rör vi oss ibland bara med myrsteg. Det är just det som vi har gjort i dag. Det är olyckligt att vissa medlemsstater är uteslutna från förordningen och att den bara gäller för resor på längre avstånd än 250 kilometer. Jag skulle helt klart ha föredragit ALDE-gruppens linje där passagerarrättigheterna skulle ha gällt mycket kortare resor. Jag är dock nöjd att se att vissa av de grundläggande rättigheterna i förordningen gäller för passagerare som reser kortare sträckor. Dessa rättigheter gäller särskilt funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet. Vissa av dessa rättigheter inbegriper icke-diskriminerande tillgång till transporter och utbildning av busspersonalen om funktionshinder. Tyvärr har medlemsstaterna en undantagsperiod på upp till tio år och småföretagen behöver visserligen tillräckligt med tid på sig för att följa bestämmelserna men jag ber och uppmuntrar medlemsstaterna att se till att förordningen efterlevs så snart som möjligt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph