Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-15-Speech-2-101-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110215.5.2-101-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we consider Russia to be an important partner of the European Union. Therefore, we expect Russia to respect her international obligations and implement the constitutional rights of her own citizens. It is a fact that violations of human rights, civil liberties and the rule of law have become commonplace in Russia. Unlawfulness and widespread corruption led to the emigration of 300 000 citizens from Russia last year alone. It is hard to envisage both foreign and domestic business investments in such a climate. The Russian authorities are evidently implementing unconstitutional law and order. The situation in the North Caucasus is one of the vilest examples of that. The Russian constitution provides a basis for a multi-party system, but it has become a one-party system with a marginalised parliament. I would like to ask the representative of the Council which punitive measures and sanctions will be applied against the Russian officials who are directly responsible for human rights abuses and perversion of the rule of law. The European Union must be consistent in its policy towards third countries. It would discredit the European Union if we turned a blind eye to some severe offences in some countries, while imposing sanctions on other countries for identical offences. We cannot continue normal relations unless concrete improvements are made in Russia. We have to face the truth."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Rusko považujeme za důležitého partnera Evropské unie. Proto očekáváme, že Rusko bude plnit své mezinárodní závazky a bude dodržovat ústavní práva svých vlastních občanů. Skutečností je, že porušování lidských práv, občanských svobod a právního státu se v Rusku stalo samozřejmostí. Nezákonnost a široce rozšířená korupce vedly jen za minulý rok k emigraci 300 000 občanů z Ruska. V takovém ovzduší je těžké plánovat zahraniční i domácí obchodní investice. Ruské orgány uplatňují zjevně neústavní právo a pořádek. Situace na severním Kavkaze je jedním z nejhroznějších příkladů toho všeho. Ruská ústava poskytuje základnu pro systém více politických stran, ale zde vznikl systém jedné strany s parlamentem vytlačeným na okraj. Chtěla bych se zeptat představitelky Rady, jaké kárné kroky a sankce budou uplatněny proti ruským veřejným činitelům, kteří jsou přímo zodpovědní za porušování lidských práv a překrucování zásad právního státu. Evropská unie musí být ve své politice vůči třetím zemím konzistentní. Kdybychom ignorovali některé vážné prohřešky v jedněch zemích a na jiné země bychom za stejné prohřešky uvalovali sankce, Evropskou unii by to diskreditovalo. Nedojde-li v Rusku ke konkrétním zlepšením, nemůžeme dále pokračovat v normálních vztazích. Musíme se podívat pravdě do očí."@cs1
"Hr. formand! Rusland er efter vores opfattelse en vigtig EU-partner. Vi forventer derfor, at Rusland overholder sine internationale forpligtelser og respekterer de russiske borgeres forfatningsrettigheder. Det er en kendsgerning, at krænkelser af menneskerettighederne, de civile frihedsrettigheder og retsstatsprincippet er blevet et almindeligt fænomen i Rusland. Alene sidste år udvandrede 300 000 borgere fra Rusland som følge af ulovlighed og omfattende korruption. Det er vanskeligt at forestille sig, at der vil blive foretaget udenlandske og indenlandske erhvervsinvesteringer i et sådant klima. De russiske myndigheders opretholdelse af lov og orden er tydeligvis forfatningsstridig. Situationen i det nordlige Kaukasus er et af de grimmeste eksempler herpå. Den russiske forfatning omfatter bestemmelser om et flerpartisystem, men det er de facto blevet et etpartisystem med et marginaliseret parlament. Jeg vil gerne spørge Rådets repræsentant, hvilke sanktioner, der vil blive truffet over for de russiske embedsmænd, der er direkte ansvarlige for krænkelserne af menneskerettighederne og fordrejningen af retsstatsprincippet. EU skal føre en konsekvent politik over for tredjelande. Det vil bringe EU i miskredit, hvis vi vendte det blinde øje til en række alvorlige strafbare handlinger i visse lande, samtidig med at vi indfører sanktioner over for andre lande på grundlag af de samme strafbare handlinger. Vi kan ikke opretholde normale forbindelser, medmindre der sker konkrete forbedringer i Rusland. Vi er nødt til at se sandheden i øjnene."@da2
"Her Präsident, wir betrachten Russland als einen wichtigen Partner der Europäischen Union. Wir erwarten daher, dass Russland seine internationalen Verpflichtungen einhält und die konstitutionellen Rechte seiner eigenen Bürgerinnen und Bürger umsetzt. Tatsache ist, dass Verletzungen der Menschenrechte, der bürgerlichen Freiheiten und der Rechtsstaatlichkeit in Russland gang und gäbe sind. Rechtswidrigkeiten und eine weit verbreitete Korruption führten allein im letzten Jahr zur Auswanderung von 300 000 Bürgerinnen und Bürgern aus Russland. Es ist schwierig, sich ausländische wie auch nationale Investitionen in solch einem Klima vorzustellen. Recht und Ordnung werden von den russischen Behörden offensichtlich auf eine Weise aufrecht erhalten, die nicht der Verfassung entspricht. Die Lage im Nordkaukasus ist eines der niederträchtigsten Beispiele hierfür. Die russische Verfassung bietet eine Grundlage für ein Vielparteiensystem, aber ist dieses zu einem Einparteiensystem mit einem marginalisierten Parlament geworden. Ich möchte die Vertreterin des Rates fragen, welche Strafmaßnahmen und Sanktionen gegenüber den russischen Amtspersonen ausgesprochen werden sollen, die direkt für Menschenrechtsverletzungen und Akte der Rechtsbeugung verantwortlich sind. Die Europäische Union muss in ihrer Politik gegenüber Drittstaaten konsequent sein. Es würde die Europäische Union unglaubwürdig machen, wenn wir vor einigen schweren Vergehen in manchen Ländern die Augen verschließen, während wir gegenüber anderen Ländern für gleiche Verstöße Sanktionen aussprechen. Wir können keine normalen Beziehungen mit Russland fortführen, wenn in dem Land keine konkreten Verbesserungen unternommen werden. Wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε τη Ρωσία σημαντικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, απαιτούμε από τη Ρωσία να σέβεται τις διεθνείς υποχρεώσεις της και να προστατεύει τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών της. Είναι γεγονός ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών ελευθεριών και του κράτους δικαίου έχουν γίνει κοινός τόπος στη Ρωσία. Μόνον πέρυσι, η ανομία και η εκτεταμένη διαφθορά προκάλεσαν τη μετανάστευση 300.000 πολιτών της Ρωσίας. Σε ένα τέτοιο κλίμα είναι δύσκολο να σχεδιάσει κανείς ξένες ή εγχώριες επενδύσεις στον επιχειρηματικό τομέα. Ο νόμος και η τάξη που τηρούν οι ρωσικές αρχές είναι προφανώς αντισυνταγματικές. Ένα από τα αθλιότερα παραδείγματα είναι η κατάσταση στον βόρειο Καύκασο. Το ρωσικό σύνταγμα παρέχει τις βάσεις ενός πολυκομματικού συστήματος, στην πράξη όμως η χώρα έχει εξελιχθεί σε μονοκομματικό σύστημα με περιθωριοποίηση του κοινοβουλίου. Θέλω να ρωτήσω την αντιπρόσωπο του Συμβουλίου ποια ποινικά μέτρα και κυρώσεις θα επιβληθούν κατά των ρώσων αξιωματούχων που ενέχονται άμεσα σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στρεβλώσεις του κράτους δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι συνεπής στην πολιτική της έναντι τρίτων χωρών. Θα δυσφημούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση αν εθελοτυφλούσαμε έναντι βαρύτατων παραβάσεων που σημειώνονται σε ορισμένες χώρες, ενώ επιβάλλουμε κυρώσεις σε άλλες χώρες για πανομοιότυπες παραβάσεις. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε ομαλές σχέσεις εάν δεν υπάρξουν απτές βελτιώσεις στη Ρωσία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια κατάματα."@el10
"Señor Presidente, consideramos que Rusia es un socio importante de la Unión Europea. Por lo tanto, esperamos que Rusia respete sus obligaciones internacionales y ponga en práctica los derechos constitucionales de sus propios ciudadanos. Es un hecho que las violaciones de los derechos humanos, las libertades civiles y el Estado de Derecho, se han convertido en algo común en Rusia. La ilegalidad y la corrupción generalizadas llevaron a la emigración de 300 000 ciudadanos de Rusia el año pasado. En este clima, resulta difícil prever tanto las inversiones empresariales extranjeras como las nacionales. Las autoridades rusas están, evidentemente, aplicando un orden público inconstitucional. La situación en el Cáucaso Septentrional representa uno de los más viles ejemplos de ello. La Constitución rusa establece una base para un sistema multipartidista, pero de hecho se ha convertido en un sistema unipartidista con un parlamento marginado. Quisiera preguntar al representante del Consejo qué medidas punitivas y sanciones se aplicarán contra los funcionarios rusos que sean directamente responsables de las violaciones de los derechos humanos y de la perversión del Estado de Derecho. La Unión Europea debe ser coherente en su política hacia terceros países. Desacreditaríamos a la Unión Europea si hiciéramos la vista gorda con algunos delitos graves en algunos países, mientras imponemos sanciones a otros países por idénticos delitos. No podemos continuar con las relaciones normales a menos que se lleven a cabo mejoras concretas en Rusia. Tenemos que hacer frente a la verdad."@es21
"Lugupeetud juhataja! Meie arvates on Venemaa Euroopa Liidu jaoks oluline partner. Seetõttu ootame Venemaalt rahvusvahelisel tasandil võetud kohustuste täitmist ja omaenda kodanike põhiseaduslike õiguste järgimist. Tõsiasi on see, et inimõiguste, kodanikuvabaduste ja õigusriigi põhimõtete rikkumised on saanud Venemaal tavaliseks. Ainuüksi möödunud aastal põhjustas ebaseaduslik tegevus ja laialt levinud korruptsioon 300 000 kodaniku väljarände Venemaalt. Raske on sellises olukorras kujutada ette nii välis- kui ka riigisiseste investeeringute suunamist äritegevusse. Vene võimud juurutavad silmnähtavalt põhiseadusevastast avalikku korda. Olukord Põhja-Kaukaasias on üks jäledamaid näiteid selle kohta. Venemaa konstitutsioon on aluseks mitmeparteisüsteemile, kuid tegelikult valitseb üheparteisüsteem koos jõuetu parlamendiga. Tahan nõukogu esindajalt küsida, milliseid karistusmeetmeid ja sanktsioone rakendatakse nende Venemaa ametnike suhtes, kes vastutavad otseselt inimõiguste rikkumise ja õigusriigi põhimõtete moonutamise eest. Euroopa Liit peab kolmandate riikide suhtes aetavas poliitikas olema järjekindel. Euroopa Liit satub halba valgusesse, kui me vaatame teatud riikide puhul mõnele tõsisele rikkumisele läbi sõrmede, aga samas määrame teistele riikidele samasuguste rikkumiste eest sanktsioone. Me ei saa normaalseid suhteid jätkata, kui Venemaal ei tehta konkreetseid edusamme. Me peame tõele näkku vaatama."@et5
"Arvoisa puhemies, Venäjä on Euroopan unionin tärkeä kumppani. Siksi odotamme Venäjän noudattavan kansainvälisiä sitoumuksiaan ja kunnioittavan omien kansalaistensa perustuslaillisia oikeuksia. On tosiasia, että ihmisoikeuksien, kansalaisvapauksien ja oikeusvaltion periaatteiden rikkomisesta on tullut arkipäivää Venäjällä. Venäjältä on muuttanut laittomuuksien ja laajalle levinneen korruption takia pois 300 000 kansalaista jo pelkästään viime vuoden aikana. Tällaisessa ilmapiirissä on vaikea suunnitella ulkomaisia ja kansallisia sijoituksia yritystoimintaan. Venäjän viranomaiset noudattavat selvästi perustuslain vastaista yleistä järjestystä. Tilanne Pohjois-Kaukasiassa on yksi tämän kammottavimmista esimerkeistä. Venäjän perustuslailla säädetään monipuoluejärjestelmästä, mutta itse asiassa valtiossa on siirrytty yksipuoluejärjestelmään ja marginaaliseen parlamenttiin. Haluaisin tiedustella neuvoston edustajalta, mitä kurinpidollisia toimenpiteitä ja rangaistuksia määrätään niille Venäjän viranomaisille, jotka ovat suoraan vastuussa ihmisoikeusrikkomuksista ja oikeusvaltion periaatteiden kiertämisestä. Euroopan unionin on toimittava kolmansien valtioiden osalta johdonmukaisesti. Euroopan unionin arvovalta vähenee, jos käännämme katseemme tietyissä valtioissa tapahtuvista vakavista rikkomuksista, mutta annamme toisille valtioille rangaistuksia täsmälleen samoista teoista. Emme voi jatkaa tavallisia suhteita, ellei Venäjällä tapahdu konkreettista kehitystä. Meidän on katsottava totuutta suoraan silmiin."@fi7
"Monsieur le Président, nous considérons la Russie comme un important partenaire de l’Union européenne. C’est pourquoi nous attendons d’elle qu’elle respecte ses obligations internationales et applique les droits constitutionnels de ses propres citoyens. Il est un fait que les violations des droits de l’homme, des libertés civiles et de l’état de droit sont devenues banales en Russie. L’illégalité et la corruption généralisée ont poussé 300 000 citoyens russes à émigrer rien que l’année dernière. Il est difficile d’envisager des investissements étrangers et nationaux dans un tel climat. Manifestement, les autorités russes appliquent la loi et font régner l’ordre de manière inconstitutionnelle. La situation au Caucase du Nord en est l’un des exemples les plus regrettables. La Constitution russe fournit la base d’un système multipartite, mais le système s’est de facto réduit à un parti unique, avec un parlement marginalisé. Je souhaite demander à la représentante du Conseil quelles seront les mesures et les sanctions appliquées à l’encontre des officiels russes directement responsables des violations de droits de l’homme et de la perversion de l’état de droit. L’Union européenne doit être cohérente dans sa politique à l’égard des pays tiers. L’Union européenne serait discréditée si nous ignorions des violations graves commises dans certains pays, tout en imposant des sanctions à d’autres pays pour des violations identiques. Nous ne pourrons maintenir des relations normales si des améliorations concrètes ne voient pas le jour en Russie. Nous devons regarder la réalité en face."@fr8
"Elnök úr, Oroszország az Európai Unió fontos partnere. Ezért elvárjuk Oroszországtól, hogy eleget tegyen nemzetközi kötelezettségeinek, és tartsa tiszteletben polgárai alkotmányos jogait. Tény, hogy Oroszországban mindennapossá vált az emberi jogok, a polgári szabadságjogok és a jogállamiság megsértése. A törvénytelenség és az széles körben elterjedt korrupció következtében csak a tavalyi év folyamán 300 000 polgár vándorolt ki Oroszországból. Ilyen légkörben a külföldi és hazai befektetéseket egyaránt nehéz előre megtervezni. Az orosz hatóságok magától értetődő természetességgel alkotmányellenes jogrendet alkalmaznak. Ennek egyik legszörnyűbb példája az észak-kaukázusi helyzet. Az orosz alkotmány biztosítja a többpártrendszert, de a valóságban Oroszország egypártrendszerű állammá vált, ahol a parlament marginalizálódott. Szeretném megkérdezni a Tanács képviselőjétől, hogy milyen büntető intézkedéseket és szankciókat fognak alkalmazni az emberi jogok és a jogállamiság megsértéséért közvetlenül felelős orosz tisztviselők ellen. Az Európai Uniónak következetesnek kell lennie a harmadik országokkal szembeni politikájában. Az Európai Unió elveszítené a hitelességét, ha bizonyos országok esetében szemet hunynánk súlyos bűncselekmények fölött, míg más országokkal szemben ugyanezekért a bűncselekményekért szankciókat alkalmazunk. Nem folytathatjuk tovább a megszokott kapcsolatokat Oroszországgal, hacsak nem történik konkrét előrelépés. Szembe kell néznünk a valósággal."@hu11
"Signor Presidente, riteniamo la Russia un partner importante dell’Unione europea, pertanto ci aspettiamo che ottemperi agli obblighi internazionali e dia attuazione ai diritti costituzionali dei propri cittadini. È un dato di fatto che le violazioni dei diritti umani, delle libertà civili e dello stato di diritto siano diventate una realtà diffusa in Russia. Soltanto l’anno scorso l’illegalità e la corruzione dilagante hanno portato all’emigrazione di 300 000 cittadini dal paese. In questo clima non è facile immaginare investimenti commerciali nazionali ed esteri. Risulta evidente che le autorità russe applicano la legge e le norme di ordine pubblico in modo incostituzionale. La situazione nel Caucaso settentrionale ne rappresenta uno degli esempi più vili. La costituzione russa offre il fondamento per un sistema multipartitico, che però de facto è diventato un sistema monopartitico con un parlamento emarginato. Desidero chiedere al rappresentante del Consiglio quali misure punitive e sanzioni verranno applicate nei confronti dei funzionari russi direttamente responsabili del mancato rispetto dei diritti umani e della violazione dello stato di diritto. L’Unione europea deve essere coerente con la politica adottata nei confronti di paesi terzi onde evitare di screditarsi nel caso in cui chiudesse un occhio davanti a reati gravi in taluni paesi, imponendo a un tempo sanzioni ad altri paesi per reati analoghi. Non è possibile portare avanti rapporti normali a meno che in Russia non si compiano progressi concreti. Dobbiamo affrontare la verità."@it12
"Pone pirmininke, Rusiją laikome svarbia Europos Sąjungos partnere. Todėl tikimės, kad ji laikysis savo tarptautinių įsipareigojimų ir įgyvendins savo piliečių konstitucines teises. Tiesa tai, kad žmogaus teisių, pilietinių laisvių ir teisinės valstybės principo pažeidimai Rusijoje tapo įprasti. Neteisėtumas ir plačiai paplitusi korupcija vien praėjusiais metais lėmė 300 000 piliečių emigraciją iš Rusijos. Tokiomis aplinkybėmis sunku įsivaizduoti užsienio ir šalies įmonių investicijas. Rusijos valdžios institucijos neabejotinai įgyvendina antikonstitucinę teisėtvarką. Šiaurės Kaukazo padėtis – vienas iš niekšiškiausių to pavyzdžių. Rusijos Konstitucijoje numatytas pagrindas daugiapartinei sistemai, bet ši sistema tapo vienpartinė, o parlamento vaidmuo sumenkintas. Tarybos atstovės norėčiau paklausti, kokios baudžiamosios priemonės ir sankcijos bus taikomos Rusijos pareigūnams, kurie tiesiogiai atsakingi už piktnaudžiavimą žmogaus teisėmis ir teisinės valstybės principo iškraipymą. Europos Sąjunga turi būti nuosekli vykdydama savo trečiųjų šalių politiką. Diskredituotume Europos Sąjungą, jeigu kai kuriose šalyse pro pirštus žiūrėtume į kai kuriuos sunkius pažeidimus, o kitoms šalims už tuos pačius pažeidimus skirtume sankcijas. Negalime toliau plėtoti normalių santykių, jeigu Rusijoje nebus padaryti konkretūs poslinkiai. Turime tinkamai vertinti padėtį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Mēs uzskatām, ka Krievija ir nozīmīgs Eiropas Savienības partneris. Tāpēc mēs ceram, ka Krievija ievēros savas starptautiskās saistības un īstenos savu pilsoņu konstitucionālās tiesības. Krievijā par ikdienišķu parādību ir kļuvuši cilvēktiesību, pilsoņu brīvību un tiesiskuma pārkāpumi. Tikai pagājušajā gadā vien nelikumību un plaši izplatītās korupcijas dēļ no Krievijas ir emigrējuši 300 000 iedzīvotāju. Šādos apstākļos ir grūti paredzēt, vai tiks veikti ārzemju un pašmāju ieguldījumi uzņēmējdarbībā. Krievijas iestādes acīmredzot īsteno Konstitūcijai neatbilstīgus likumus un kārtību. Situācija Ziemeļkaukāzā ir viens no amorālākajiem šādas situācijas piemēriem. Krievijas Konstitūcija nodrošina daudzpartiju sistēmas pastāvēšanu, bet Krievijā pastāv vienpartijas sistēma ar marginālu parlamenta varu. Es gribētu vaicāt Padomes pārstāvim, kādi soda pasākumi un sankcijas tiks piemērotas Krievijas amatpersonām, kas ir tieši atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma principa nepareizu piemērošanu. Eiropas Savienībai ir jāievēro konsekventa politika attiecībā uz trešām valstīm. Ja Eiropas Savienība izliksies neredzam virkni nopietnu pārkāpumu dažās valstīs un vienlaikus piemēros sankcijas par līdzīgiem pārkāpumiem citās valstīs, tā radīs pret sevi neuzticību. Mēs nevaram uzturēt normālas attiecības ar Krieviju, ja tā neveiks konkrētus uzlabojumus. Mums ir jāskatās taisnībai acīs."@lv13
"Mr President, we consider Russia to be an important partner of the European Union. Therefore, we expect Russia to respect her international obligations and implement the constitutional rights of her own citizens. It is a fact that violations of human rights, civil liberties and the rule of law have become commonplace in Russia. Unlawfulness and widespread corruption led to the emigration of 300 000 citizens from Russia last year alone. It is hard to envisage both foreign and domestic business investments in such a climate. The Russian authorities are evidently implementing unconstitutional law and order. The situation in the North Caucasus is one of the vilest examples of that. The Russian constitution provides a basis for a multi-party system, but it has become a one-party system with a marginalised parliament. I would like to ask the representative of the Council which punitive measures and sanctions will be applied against the Russian officials who are directly responsible for human rights abuses and perversion of the rule of law. The European Union must be consistent in its policy towards third countries. It would discredit the European Union if we turned a blind eye to some severe offences in some countries, while imposing sanctions on other countries for identical offences. We cannot continue normal relations unless concrete improvements are made in Russia. We have to face the truth."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wij beschouwen Rusland als een belangrijke partner van de Europese Unie. Daarom verwachten wij van Rusland dat het zijn internationale verplichtingen nakomt en de grondwettelijke rechten van zijn eigen burgers uitvoert. Het is een feit dat schendingen van de mensenrechten, burgerlijke vrijheden en de rechtsstaat in Rusland tegenwoordig haast normaal zijn geworden. Wetteloosheid en wijdverbreide corruptie hebben ertoe geleid dat alleen al vorig jaar 300 000 burgers uit Rusland zijn geëmigreerd. In een dergelijk klimaat zijn zowel buitenlandse als binnenlandse investeringen niet bepaald vanzelfsprekend. De manier waarop Russische autoriteiten de rechtsstaat vormgeven, is duidelijk ongrondwettelijk. De situatie in de Noordelijke Kaukasus is daar een van de smerigste voorbeelden van. De Russische grondwet voorziet in een basis voor een meerpartijenstelsel, maar in de praktijk is het een eenpartijstelsel met een gemarginaliseerd parlement geworden. Ik wil de vertegenwoordiger van de Raad vragen welke strafmaatregelen en sancties zullen worden opgelegd aan de Russische functionarissen die direct verantwoordelijk zijn voor schendingen van de mensenrechten en een gecorrumpeerde uitvoering van de rechtsstaat. De Europese Unie moet in haar beleid met betrekking tot derde landen consequent zijn. Het zou de Europese Unie in diskrediet brengen als wij sommige ernstige vergrijpen in sommige landen door de vingers zouden zien terwijl we andere landen voor dezelfde vergrijpen sancties opleggen. Wij kunnen geen normale betrekkingen met Rusland blijven onderhouden als daar geen concrete verbeteringen worden doorgevoerd. Wij moeten de waarheid onder ogen zien."@nl3
"Panie Przewodniczący! Uważamy Rosję za ważnego partnera Unii Europejskiej. Dlatego oczekujemy od Rosji, że będzie szanowała swoje międzynarodowe zobowiązania i wdroży prawa konstytucyjne swoich obywateli. Faktem jest, że łamanie praw człowieka, swobód obywatelskich i praworządności stało się w Rosji powszechne. Bezprawie i rozpowszechniona korupcja tylko w zeszłym roku doprowadziły do emigracji z Rosji 300 tysięcy obywateli. W takiej atmosferze trudno jest przewidywać zarówno zagraniczne, jak i krajowe inwestycje. Rosyjskie władze zdecydowanie wdrażają niekonstytucyjny porządek prawny. Jednym z najbardziej haniebnych przykładów jest sytuacja na Kaukazie Północnym. Rosyjska konstytucja przewiduje podstawę systemu wielopartyjnego, ale stał się on systemem jednopartyjnym z parlamentem o marginalnym znaczeniu. Chciałabym zapytać przedstawiciela Rady jakie środki karne i sankcje będą stosowane wobec urzędników rosyjskich, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za nadużycia praw człowieka oraz wypaczanie praworządności. Unia Europejska musi być konsekwentna w swojej polityce wobec krajów trzecich. Jeśli przymkniemy oko na konkretne poważne wykroczenia w niektórych krajach, a równocześnie z powodu identycznych wykroczeń nałożymy sankcje na inne kraje, Unia Europejska będzie zdyskredytowana. Nie możemy kontynuować normalnych stosunków, chyba że Rosja poczyni konkretne postępy. Musimy spojrzeć prawdzie prosto w oczy."@pl16
"Senhor Presidente, consideramos a Rússia um parceiro importante da União Europeia. Por isso, esperamos que a Rússia respeite as suas obrigações internacionais e implemente os direitos constitucionais dos seus cidadãos. É um facto que violações dos direitos humanos, das liberdades civis e do Estado de direito se tornaram triviais na Rússia. A ilegalidade e a corrupção generalizada levaram à emigração de 300 000 cidadãos da Rússia, só no ano passado. É difícil imaginar investimentos empresariais, quer estrangeiros quer nacionais, em tal ambiente. As autoridades russas estão, evidentemente, a implementar leis e ordens inconstitucionais. A situação no Norte do Cáucaso é um dos piores exemplos disto. A Constituição russa prevê uma base para um regime pluripartidário, mas tornou-se um sistema monopartidário com um parlamento marginalizado. Gostaria de perguntar à representante do Conselho que medidas punitivas e sanções vão ser aplicadas contra os funcionários russos que são directamente responsáveis por abusos de direitos humanos e perversão do Estado de direito. A União Europeia tem de ser coerente na sua política para com países terceiros. Seria um descrédito para a União Europeia, se esta fechasse os olhos a alguns crimes graves em certos países e, ao mesmo tempo, impusesse sanções a outros países pró crimes idênticos. Não podemos continuar com relações normais, a menos que sejam introduzidos melhoramentos concretos na Rússia. Temos de encarar a verdade."@pt17
"Dle preşedinte, considerăm Rusia ca fiind un important partener al Uniunii Europene. Prin urmare, ne aşteptăm ca Rusia să respecte obligaţiile ei internaţionale şi să aplice drepturile constituţionale ale propriilor ei cetăţeni. Realitatea este că încălcarea drepturilor omului, a libertăţilor civile şi a statului de drept au devenit un lucru normal în Rusia. Ilegalitatea şi corupţia larg răspândită au condus la emigrarea din Rusia a 300 000 de cetăţeni doar anul trecut. Într-un astfel de climat, este greu să ai în vedere atât investiţii străine, cât şi interne. În mod evident, autorităţile ruse aplică o lege şi o ordine neconstituţională. Situaţia din Caucazul de Nord constituie doar unul dintre cele mai ruşinoase exemple în acest sens. Constituţia Rusiei asigură o bază pentru un sistem multipartinic, dar acesta a devenit un sistem unipartinic cu un parlament marginalizat. Aş dori să-l întreb pe reprezentantul Consiliului ce măsuri punitive şi sancţiuni vor fi aplicate oficialilor ruşi care sunt direct răspunzători de abuzurile contra drepturilor omului şi pervertirea statului de drept. Uniunea Europeană trebuie să fie consecventă în politica ei faţă de ţări terţe. Uniunea Europeană ar fi discreditată dacă am închide ochii faţă de unele încălcări grave din unele ţări, în timp ce se impun sancţiuni asupra altor ţări pentru aceleaşi încălcări. Nu putem stabili relaţii normale până nu se vor realiza îmbunătăţiri reale în Rusia. Trebuie să ne confruntăm cu adevărul."@ro18
"Rusko považujeme za dôležitého partnera Európskej únie. Preto očakávame, že Rusko bude rešpektovať svoje medzinárodné povinnosti a presadí ústavné práva svojich vlastných občanov. Porušovanie ľudských práv, občianskych slobôd a zásad právneho štátu je v Rusku naozaj bežnou praxou. Nezákonnosť a rozšírená korupcia viedli k tomu, že len v minulom roku emigrovalo z Ruska 300 000 občanov. Ťažko predpokladať, aké budú zahraničné aj domáce investície do podnikania v takej atmosfére. Ruské úrady evidentne presadzujú neústavné právo a neústavný poriadok. Jedným z najodpornejších príkladov takejto praxe je situácia v regióne Predkaukazska. Ruská ústava stanovuje základ pre pluralitný systém, ale v skutočnosti je ruský systém jednostranný a parlament je na vedľajšej koľaji. Chcela by som sa opýtať predstaviteľky Rady, aké trestné opatrenia a sankcie sa uplatnia voči ruským úradníkom, ktorí sú priamo zodpovední za porušovanie ľudských práv a zvrhlosť právneho štátu. Európska únia musí uplatňovať svoju politiku voči tretím krajinám dôsledne. Ak by sme ignorovali niektoré vážne protiprávne skutky v niektorých krajinách, a iné krajiny by sme pritom sankcionovali za rovnaké skutky, zdiskreditovali by sme tým Európsku úniu. Kým v Rusku nedôjde ku konkrétnemu zlepšeniu, nemôžeme s ním naďalej udržiavať normálne vzťahy. Musíme sa pozrieť pravde do očí."@sk19
"Gospod predsednik, Rusijo štejemo za pomembno partnerko Evropske unije. Zato od Rusije pričakujemo spoštovanje mednarodnih obveznosti in ustavnih pravic lastnih državljanov. Dejstvo je, da so kršitve človekovih pravic, državljanskih svoboščin in načel pravne države v Rusiji danes vsakdanji pojav. Samo v lanskem letu se je zaradi brezpravja in korupcije iz Rusije izselilo 300 tisoč državljanov. V takem ozračju si težko predstavljamo razcvet tujih ali domačih gospodarskih naložb. Ruske oblasti uveljavljajo javni red in mir na očitno neustavne načine. Med najbolj črne zglede tega spadajo razmere na severnem Kavkazu. Ruska ustava je podlaga za večstrankarski sistem, v resnici pa se je režim izrodil v enopartijskega, vloga parlamenta pa je le obrobna. Rada bi vprašala predstavnico Sveta, kakšne kaznovalne ukrepe in sankcije bomo uvedli proti ruskim uradnikom, ki so neposredno odgovorni za kršenje človekovih pravic in sprevračanje pravne države. Evropska unija mora biti pri svoji politiki do tretjih držav dosledna. Evropska unija bo prišla na slab glas, če si bomo zatiskali oči pred hudimi kršitvami v nekaterih državah, proti drugim državam pa za enake kršitve uvajali sankcije. Ne smemo nadaljevati z normalnimi odnosi z Rusijo, dokler v tej državi ne bo konkretnih izboljšav. Pred resnico si ne smemo zatiskati oči."@sl20
"Herr talman! Vi anser att Ryssland är en viktig partner till Europeiska unionen. Därför förväntar vi oss att Ryssland ska respektera sina internationella förpliktelser och införa författningsenliga rättigheter för sina egna medborgare. Det är ett faktum att kränkningar av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen har varit vanliga i Ryssland. Laglöshet och utbredd korruption har lett till att 300 000 medborgare emigrerade från Ryssland bara under förra året. Det är svårt att tänka sig vare sig utländska eller inhemska affärsinvesteringar i ett sådant klimat. De ryska myndigheterna tillämpar uppenbart en lag och ordning som strider mot författningen. Läget i norra Kaukasus är ett av de värsta exemplen på detta. Den ryska författningen föreskriver ett flerpartisystem men i praktiken har det blivit ett enpartisystem med ett marginaliserat parlament. Jag vill fråga rådets företrädare vilka bestraffningar och sanktioner som kommer att tillämpas mot de ryska befattningshavare som är direkt ansvariga för kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och förvanskningen av rättsstatsprincipen. EU måste vara konsekvent i sin politik mot tredjeländer. Det skulle sänka EU:s anseende om vi blundar för vissa allvarliga brott i vissa länder samtidigt som vi inför sanktioner mot andra länder för samma brott. Vi får inte fortsätta våra normala förbindelser utan att konkreta förbättringar sker i Ryssland. Vi måste se sanningen i vitögat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kristiina Ojuland,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9
"de facto"18,15,1,16,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph