Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-15-Speech-2-079-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110215.4.2-079-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet tekemässä kompromissia ja erityisesti esittelijää ja valiokunnan puheenjohtaja Simpsonia. Vaikka kyseessä on kompromissi, tämä on kuitenkin merkittävä askel eteenpäin kansalaisten näkökulmasta. Jos ajatellaan myöhästymistapauksia ja matkatavaroiden häviämisiä, kansalaisille on äärimmäisen tärkeää tietää, että me olemme tehneet lain, jolla heidän oikeutensa suojataan. Tämä 250 kilometrin rajoitus ei ole paras mahdollinen eikä onnistunut, niin kuin monet ovat täällä sanoneet. Uskon, että tämä on ehkä säädöksen heikoin kohta ja tähän joudutaan varmaan tulevaisuudessa palaamaan, mutta toisaalta liikuntarajoitteisten ja vammaisten oikeuksien merkittävä parantaminen on iso askel. Puhemies, tämä edustaa juuri sellaista lainsäädäntöä, jota meidän pitää kansalaisten näkökulmasta tehdä."@fi7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chtěl bych poděkovat všem, kdo byli zapojeni do přípravy kompromisu, zejména zpravodaji a panu Simpsonovi, předsedovi výboru. Přestože jde o kompromis, je to z hlediska veřejnosti zároveň důležitý krok kupředu. Vezmeme-li v úvahu otázku zpoždění a ztráty zavazadel, je pro veřejnost mimořádně významné vědět, že jsme zavedli právní předpis, který chrání její práva. Omezená vzdálenost 250 kilometrů není nejlepším možným řešením a ani neuspěla tak, jak zde mnozí uváděli, že uspěla. Myslím si, že je to asi nejslabší bod dokumentu a my se k němu budeme muset v budoucnu jistě vrátit, ale na druhou stranu je to velký krok k výraznému zlepšení práv osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí. Z hlediska veřejnosti to je právě ten typ právního předpisu, jaké bychom měli zavádět."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne takke alle, som har været med til at udarbejde kompromiset, og især ordføreren og hr. Simpson, udvalgets formand. Selv om dette er et kompromis, er det også et vigtigt skridt fremad i offentlighedens øjne. Hvis vi ser på spørgsmålet om forsinkelser og bortkommen bagage, er det særdeles vigtigt for offentligheden at vide, at vi har indført lovgivning til beskyttelse af deres rettigheder. Afstandsbegrænsningen på 250 km er ikke den bedst mulige løsning, og den har heller ikke været så vellykket, som mange her har sagt, den har. Jeg tror, at det måske er det svageste punkt i dokumentet, og vi må sikkert vende tilbage til dette senere, men på den anden side er der sket en væsentlig forbedring af rettighederne for handicappede og bevægelseshæmmede. I offentlighedens øjne er dette lige præcis den slags lovgivning, vi skal indføre."@da2
"Frau Präsidentin, ich danke allen, die an der Ausarbeitung des Kompromisses beteiligt waren und insbesondere dem Berichterstatter und Herrn Simpson, dem Vorsitzenden des Ausschusses. Auch wenn dies ein Kompromiss ist, so ist es doch ein wichtiger Schritt nach vorn aus Sicht der Öffentlichkeit. Wenn wir die Frage der Verspätungen und Gepäckverluste betrachten, ist es außerordentlich wichtig für die Bürgerinnen und Bürger zu wissen, dass wir Rechtsvorschriften zum Schutz ihrer Rechte erlassen haben. Diese begrenzte Entfernung von 250 Kilometern ist weder die bestmögliche Lösung noch hat sie so das Ziel erreicht, wie es viele hier sagten. Ich halte dies möglicherweise für den schwächsten Punkt in dem Text, und wir werden uns sicherlich in der Zukunft noch einmal mit dieser Frage beschäftigen müssen, andererseits ist es jedoch ein großer Fortschritt bei der Verbesserung der Rechte von behinderten Personen und Personen mit eingeschränkter Mobilität. Aus Sicht der Öffentlichkeit stellt dies die Art von Rechtsvorschriften dar, die wir einführen sollten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτής της συμβιβαστικής θέσης και, ιδιαίτερα, τον εισηγητή και τον κ. Simpson, πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Αν και το κείμενο είναι συμβιβαστικό, αποτελεί επίσης σημαντικό βήμα προόδου για τα συμφέροντα των επιβατών. Ως προς τα θέματα των καθυστερήσεων και της απώλειας αποσκευών, λόγου χάρη, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουν οι επιβάτες ότι έχουμε θεσπίσει νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Η περιοριστική απόσταση των 250 χιλιομέτρων δεν είναι η καλύτερη δυνατή λύση, ούτε αποτελεί την επιτυχία που ανέφεραν πολλοί προηγούμενοι ομιλητές. Εκτιμώ ότι είναι ίσως το πιο αδύναμο σημείο στη νομοθετική πράξη και θα χρειαστεί σίγουρα να επανέλθουμε στο θέμα στο μέλλον· από την άλλη πλευρά, όμως, είναι σημαντικό βήμα το οποίο βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Από την άποψη των συμφερόντων των επιβατών, αντιπροσωπεύει το είδος ακριβώς της νομοθεσίας που θα έπρεπε να θεσπίσουμε."@el10
"Madam President, I want to thank everyone who has been involved in formulating the compromise and, in particular, the rapporteur and Mr Simpson, Chair of the Committee. Although this is a compromise, it is also an important step forward from the perspective of the public. If we consider the question of delays and loss of baggage, it is extremely important for the public to know that we have introduced legislation to protect their rights. This limited distance of 250 kilometres is not the best possible solution, nor has it succeeded in the way many here have said it has. I believe that this is perhaps the weakest point in the act and we will surely have to return to this in the future, but, on the other hand, it is a big step in significantly improving the rights of disabled persons and persons with reduced mobility. From the point of view of the public, this represents just the sort of legislation that we should be introducing."@en4
"Señora Presidenta, deseo dar las gracias a todos aquellos que han participado en la formulación del compromiso y en particular, al ponente y al señor Simpson, Presidente del Comité. Aunque se trata de un compromiso, también constituye un importante paso adelante desde la perspectiva ciudadana. Si consideramos la cuestión de los retrasos y de las pérdidas del equipaje, es sumamente importante que los ciudadanos sepan que hemos introducido legislación para proteger sus derechos. Esta distancia limitada de 250 kilómetros no es la mejor solución posible ni ha resultado tan satisfactoria como muchos afirman que ha sido. Considero que se trata tal vez del punto más débil del acto legislativo y seguramente tengamos que volver sobre él en el futuro, pero, por otra parte, se trata de un enorme avance en lo que respecta a la considerable mejora de los derechos de las personas con discapacidad y con movilidad reducida. Desde el punto de vista de los ciudadanos, esto representa tan solo el tipo de legislación que deberíamos estar introduciendo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Soovin tänada kõiki, kes on osalenud kompromissi sõnastamisel, eeskätt aga asjaomase parlamendikomisjoni esimeest, raportööri Brian Simpsonit. Ehkki tegemist on kompromissiga, on see avalikkuse seisukohast ka tähtis samm edasi. Mis puudutab hilinemisi ja pagasi kaotsiminekut, siis on inimestele väga oluline teada, et oleme kehtestanud nende õiguste kaitsmiseks õigusakti. See 250 km piirang ei ole parim võimalik lahendus ja see ei ole osutunud ka nii õnnestunuks kui paljud siinviibijatest on öelnud. Minu arvates on see õigusakti nõrgim koht ja me peame tulevikus selle juurde kindlasti tagasi tulema. Samas on õigusakt suur samm selle poole, et parandada märkimisväärselt puudega ja piiratud liikumisvõimega inimeste õigusi. Avalikkuse seisukohalt on see just selline õigusakt, mille me peaksime kehtestama."@et5
"Madame la Présidente, je tiens à remercier toutes les personnes ayant participé à l’élaboration du compromis et, en particulier, le rapporteur, ainsi que M. Simpson, président de la commission. S’il s’agit d’un compromis, c’est également un important pas en avant pour le public. En ce qui concerne la question des retards et de la perte de bagages, il est extrêmement important que le public sache que nous avons adopté une législation pour protéger ses droits. Cette distance limitée à 250 km n’est pas la meilleure solution possible et n’a pas non plus été aussi efficace que l’ont affirmé de nombreux députés de cette Assemblée. Il s’agit peut-être, selon moi, du point le plus faible de cette disposition et nous devrons certainement revenir sur la question à l’avenir, mais d’un autre côté, c’est un pas important s’agissant d’améliorer de manière significative les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Du point de vue du public, c’est précisément ce type de législation que nous devons adopter."@fr8
"Elnök asszony, köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vett a kompromisszum kidolgozásában, és külön köszönetet érdemel az előadó és Simpson bizottsági elnök úr. Habár kompromisszumról van szó, fontos előrelépést is jelent az utazó közönség szempontjából. Ha figyelembe vesszük a késések és poggyászkárok kérdését, rendkívül fontos a nagyközönség számára, hogy tudja, hogy a jogai védelme érdekében jogszabályt vezettünk be. A 250 kilométerben megállapított távolság nem a lehető legjobb megoldás, és nem is sikeredett olyan jóra, mint azt sokan állították. Úgy vélem, hogy a jogi aktusnak talán ez a leggyengébb pontja, és erre biztosan vissza kell még térnünk, másrészről viszont nagy lépést jelent a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek jogainak jelentős mértékű javítása terén. Az utazóközönség szempontjából pont olyan jogszabályt képvisel, amilyet be kellene vezetnünk."@hu11
"Signora Presidente, ringrazio quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo compromesso, in particolare il relatore e l’onorevole Simpson, presidente della commissione. Sebbene si tratti di un compromesso, è un importante passo avanti per l’opinione pubblica. Per quanto concerne i ritardi e la perdita dei bagagli, ad esempio, è molto importante che l’opinione pubblica sia a conoscenza dell’introduzione di una normativa a tutela dei propri diritti. La distanza limite di 250 km non è la migliore soluzione possibile, né ha il successo che molti le attribuiscono. Ritengo che questo sia il punto più debole della normativa, e sarà sicuramente riesaminato in futuro, ma costituisce certamente un notevole passo avanti nel miglioramento dei diritti delle persone disabili e a mobilità ridotta. Dal punto di vista dell’opinione pubblica, è esattamente il tipo di normativa che dobbiamo introdurre."@it12
"Ponia pirmininke, noriu padėkoti visiems dalyvavusiems formuluojant šį kompromisą, pirmiausia pranešėjui ir B. Simpsonui, Komiteto pirmininkui. Nors tai kompromisas, tai taip pat svarbus žingsnis pirmyn visuomenei. Svarstant kelionės atidėjimo ir prarasto bagažo klausimą, visuomenei labai svarbu žinoti, kad įvedėme jų teises ginančius teisės aktus. Šis ribotas 250 km atstumas nėra geriausias galimas sprendimas ir jis nebuvo toks sėkmingas, kaip daugelis teigė. Manau, kad galbūt tai silpniausias minėto teisės akto punktas, ir mes tikrai turėsime prie to sugrįžti ateityje, bet vis dėlto tai didelis žingsnis į priekį siekiant gerokai pagerinti neįgalių ir riboto judumo asmenų teises. Visuomenės požiūriu, tai toks teisės aktas, kurį turėtume pasiūlyti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es vēlos pateikties visiem, kas bija iesaistīti kompromisa izstrādē, un īpaši gribu pateikties referentam un komitejas priekšsēdētājam . Lai gan šis ir kompromiss, tas ir arī svarīgs solis uz priekšu no sabiedrības perspektīvas. Attiecībā uz jautājumu par kavēšanos un bagāžas nozaudējumu ir ārkārtīgi svarīgi, lai sabiedrība zinātu, ka mēs esam ieviesuši tiesību aktu, kas aizsargā tās tiesības. 250 kilometru ierobežojums attiecībā uz maršrutu nav labākais iespējamais risinājums, un tas nav panākums, kā daudzi šeit teica. Es uzskatu, ka tas, iespējams, ir vājākais punkts šajā tiesību aktā un mums, protams, nāksies pie tā atgriezties nākotnē, bet, no otras puses, ir sperts liels solis, lai ievērojami uzlabotu tiesības personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. No sabiedrības perspektīvas mums būtu jāievieš tieši šādi tiesību akti."@lv13
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet tekemässä kompromissia ja erityisesti esittelijää ja valiokunnan puheenjohtaja Simpsonia. Vaikka kyseessä on kompromissi, tämä on kuitenkin merkittävä askel eteenpäin kansalaisten näkökulmasta. Jos ajatellaan myöhästymistapauksia ja matkatavaroiden häviämisiä, kansalaisille on äärimmäisen tärkeää tietää, että me olemme tehneet lain, jolla heidän oikeutensa suojataan. Tämä 250 kilometrin rajoitus ei ole paras mahdollinen eikä onnistunut, niin kuin monet ovat täällä sanoneet. Uskon, että tämä on ehkä säädöksen heikoin kohta ja tähän joudutaan varmaan tulevaisuudessa palaamaan, mutta toisaalta liikuntarajoitteisten ja vammaisten oikeuksien merkittävä parantaminen on iso askel. Puhemies, tämä edustaa juuri sellaista lainsäädäntöä, jota meidän pitää kansalaisten näkökulmasta tehdä."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil iedereen bedanken die betrokken is geweest bij het opstellen van dit compromis en vooral de rapporteur en de heer Simpson, de voorzitter van de Parlementaire commissie. Hoewel dit een compromis is, is het vanuit het oogpunt van de burgers ook een belangrijke stap vooruit. Als wij denken aan de problemen van vertragingen en het verlies van bagage, dan is het uiterst belangrijk voor de burgers om te weten dat wij wetgeving hebben gemaakt die hun rechten beschermt. De minimumafstand van 250 kilometer is niet de best mogelijke en is zeker niet geslaagd, zoals velen hier al hebben gezegd. Ik denk dat dit misschien het zwakste punt in de wet is en hier moeten wij in de toekomst zeker op terugkomen, maar anderzijds is de aanzienlijke verbetering van de rechten van personen met een handicap en personen met een beperkte mobiliteit een grote stap in de goede richting. Vanuit het oogpunt van de burgers is dit het soort wetgeving dat wij moeten invoeren."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w wypracowaniu kompromisu, a zwłaszcza sprawozdawcy i panu posłowi Simpsonowi, przewodniczącemu komisji. Chociaż mamy do czynienia z kompromisem, stanowi on również istotny krok z punktu widzenia interesów społeczeństwa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie opóźnień i utraty bagażu, to dla obywateli niezwykle istotne znaczenie ma informacja, że ustanowiliśmy przepisy służące ochronie ich praw. Ten ograniczony dystans wynoszący 250 km nie jest najlepszym możliwym rozwiązaniem, ani też nie jest takim sukcesem, za jaki uważa go wiele osób. Sądzę, że może to być najsłabszy aspekt tego aktu prawnego i z pewnością będziemy musieli wrócić do niego w przyszłości, ale z drugiej strony to ogromny krok naprzód pod względem zwiększenia praw osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Z punktu widzenia społeczeństwa oznacza to właśnie taki rodzaj przepisów, jaki powinniśmy ustanawiać."@pl16
"Senhora Presidente, queria agradecer a todos quantos estiveram envolvidos na formulação do compromisso e, em especial, ao relator e ao senhor deputado Simpson, presidente da comissão parlamentar. Apesar de ser um compromisso, é também um progresso importante na perspectiva do público. Se considerarmos a questão dos atrasos e da perda de bagagem, é extremamente importante para o público saber que criámos legislação para proteger os seus direitos. Esta distância limitada de 250 km não é a melhor solução, nem foi o êxito que muitos aqui disseram que foi. Penso que é talvez o ponto mais fraco do acto e que teremos de voltar a este ponto no futuro, mas, por outro lado, é um grande passo para melhorar significativamente os direitos das pessoas com deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida. Do ponto de vista do público, representa precisamente o tipo de legislação que devemos introduzir."@pt17
"Dnă preşedintă, ţin să le mulţumesc tuturor celor care au fost implicaţi în formularea compromisului, în special raportorului şi dlui Simpson, preşedintele comisiei. Cu toate că este vorba de un compromis, este totodată un pas înainte important din punctul de vedere al publicului. Dacă avem în vedere problema întârzierilor şi a pierderii bagajelor, este extrem de important ca publicul să ştie că am introdus o legislaţie care le protejează drepturile. Limita de distanţă de 250 de kilometri nu este cea mai bună soluţie şi nici nu a fost un succes atât de mare cum au spus mulţi dintre cei de aici. Cred că acesta este poate cel mai slab punct al documentului şi cu siguranţă va trebui să revenim la această problemă pe viitor, însă, pe de altă parte, este un pas uriaş în procesul de îmbunătăţire semnificativă a drepturilor persoanelor cu handicap şi ale celor cu mobilitate redusă. Din punctul de vedere al publicului, acest lucru reprezintă exact genul de legislaţie pe care ar trebui să o introducem."@ro18
"Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na formulovaní kompromisu, a to najmä pánovi spravodajcovi a pánovi Simpsonovi, predsedovi výboru. Hoci ide o kompromis, je to zároveň z hľadiska verejnosti významný krok vpred. Keď uvažujeme o otázke meškania spoja alebo straty batožiny, je mimoriadne dôležité, aby občania vedeli, že sme zaviedli právne predpisy na ochranu ich práv. Obmedzenie vzdialenosti na 250 kilometrov nie je najlepším možným riešením, ani sa nepresadilo takým spôsobom, ako tu mnohí hovorili. Domnievam sa, že to je asi najslabší bod tohto legislatívneho aktu a v budúcnosti sa k tomu určite budeme musieť vrátiť, ale na druhej strane je to veľký krok, ktorý významne zlepšuje práva osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou. Z pohľadu občanov to predstavuje práve taký typ právnych predpisov, aké by sme mali zavádzať."@sk19
"Gospa predsednica, rad bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri oblikovanju kompromisa, še zlasti poročevalcu in gospodu Simpsonu, predsedniku Odbora. Čeprav kompromis, je to pomemben korak z vidika javnosti. Če pomislimo na zamude in izgubo prtljage, je zelo pomembno, da javnost ve, da smo sprejeli zakonodajo, ki ščiti njihove pravice. Meja dolžine potovanja 250 kilometrov ni najboljša možna rešitev, niti ni tako uspešna, kot trdijo mnogi udeleženci razprave. Menim, da je to verjetno najšibkejša točka uredbe in da se bomo morali enkrat v prihodnje še vrniti k njej, po drugi strani pa gre za pomemben korak, ki znatno širi pravice invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo. Z vidika javnosti je to natančno taka zakonodaja, kot jo moramo sprejemati."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka alla som har varit med om att utforma kompromissen, och i synnerhet föredraganden och utskottets ordförande Brian Simpson. Även om detta är en kompromiss så är det också ett viktigt steg framåt ur allmänhetens synpunkt. När det gäller förseningar och förlust av bagage är det oerhört viktigt för allmänheten att veta att vi har infört lagstiftning för att skydda deras rättigheter. Denna avståndsbegränsning på 250 kilometer är inte den bästa möjliga lösningen, inte heller har den varit så lyckad som många här har påstått. Jag anser att detta nog är den svagaste punkten i handlingen och vi kommer säkert att behöva återvända till detta i framtiden, men det är å andra sidan ett stort steg att avsevärt förbättra rättigheterna för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Ur allmänhetens synvinkel är detta just den typ av lagstiftning som vi bör införa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph