Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-15-Speech-2-059-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110215.4.2-059-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte besonders meinem Kollegen Cancian für seine Arbeit danken, denn es war kein leichtes Dossier, das wir hier doch zu einem guten Abschluss gebracht haben. Ein Kompromiss hat natürlich immer Vor- und Nachteile. Die einen finden, es ist zu viel drin, die anderen meinen, es wäre zu wenig drin. Es war nicht leicht mit dem Rat, deshalb auch dem Rat herzlichen Dank, dass wir doch in letzter Minute diesen Kompromiss gefunden haben. Ich finde den Anwendungsbereich korrekt. Drei Länder sind nicht direkt betroffen, und da Luxemburg grenzüberschreitend sehr wohl betroffen ist, sind es eigentlich nur zwei Länder, die nicht direkt betroffen sind. Der öffentliche Nahverkehr – das kann problemlos in den Lastenheften für die Ausschreibung stehen, wie man dort die Fahrgastrechte respektiert bzw. noch verstärkt. Da darf man auch nicht einfach als Kritik anbringen, dass wir den Nahverkehr somit ausgeschlossen haben. Darüber kann jeder regional verfügen. Die EVP wird den Kompromiss insgesamt unterstützen. Wir betrachten die Fahrgastrechte als Gesamtpaket und hoffen, dass wir vielleicht demnächst auch eine konsolidierte Fassung für das Gesamte erreichen können, damit wir morgen Rechte haben, die den Bürgern zugute kommen und nicht so sehr den Rechtsanwälten. Es gibt in meinen Augen noch etliche Probleme, besonders bei der Umsetzung, wo die Regelungen dem Bürger nicht dienlich und nicht deutlich genug waren, um die Fahrgastrechte für den Bürger festzuschreiben. In diesem Sinn herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass im Plenum eine breite Mehrheit für diesen gesunden Kompromiss gefunden wird."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní Győriová, pane Kallasi, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat zejména panu Cancainovi za důkladnou práci, neboť to nebyla přímočará problematika, ale dospěli jsme k dobrému výsledku. Kompromisy mají samozřejmě vždy své výhody a nevýhody. Někdo si bude myslet, že jsme zašli příliš daleko, a jiní si budou myslet, že jsme nezašli dostatečně daleko. Proces v Radě nebyl jednoduchý, a proto bych rád vyjádřil své upřímné poděkování Radě, že nám umožnila dospět v poslední chvíli ke kompromisu. Myslím si, že rozsah zprávy je správný. Řekli jsme, že třech zemí se to přímo netýká. Jelikož je ale Lucembursko zahrnuto do přeshraničního kontextu, existují vlastně jen dvě země, kterých se nařízení přímo netýká. V případě místní veřejné dopravy bude snadné začlenit do specifikace požadavků na výběrová řízení ustanovení, v nichž se uvádí, že práva cestujících musí být dodržována a posilována. Proto není realistické kritizovat nás za vyloučení místní dopravy. To lze řešit na regionální úrovni. Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) tento kompromis celkově podpoří. Na práva cestujících pohlížíme jako na úplný balíček a doufáme, že v blízké budoucnosti bude možné vypracovat konsolidovanou verzi vztahující se na celou oblast, takže budeme brzy moci zavést práva, která budou výhodná pro občany, nikoli pro právníky. Podle mého názoru stále existuje řada problémů, zejména pokud jde o provádění, kde předpisy nejsou pro občany výhodné a nejsou dostatečně jasné, aby zakládaly práva cestujících. Z tohoto hlediska bych chtěl poděkovat všem, kdo se do této nesnadné práce zapojili. Doufám, že v plénu dosáhneme velké většiny na podporu tohoto zdravého kompromisu."@cs1
"Hr. formand, fru Győri, hr. Kallas, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke især hr. Cancian for hans hårde arbejde, for dette har ikke været ukompliceret sag, men vi er nået frem til et godt resultat. Der er selvfølgelig altid fordele og ulemper ved kompromiser. Nogle vil synes, at vi er gået for langt, og andre vil sige, at vi ikke er gået langt nok. Processen i Rådet var ikke nem, og derfor vil jeg gerne udtrykke min oprigtige tak til Rådet for at gøre det muligt at indgå et kompromis i sidste øjeblik. Jeg mener, at betænkningens anvendelsesområde er korrekt. Vi har sagt, at der er tre lande, der ikke påvirkes direkte. Men eftersom Luxembourg er involveret i grænseoverskridende sammenhæng, er der faktisk kun to lande, der ikke er direkte påvirket af forordningen. I forbindelse med lokal offentlig transport vil det være nemt at inkludere bestemmelser i kravspecifikationerne for udbydere, hvori det fastslås, at passagerrettigheder skal respekteres og styrkes. Derfor er det ikke realistisk at kritisere os for at udelukke lokal transport. Dette kan håndteres på regionalt niveau. Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) støtter overordnet set dette kompromis. Vi opfatter passagerrettigheder som en komplet pakke, og vi håber, at det i den nærmeste fremtid bliver muligt at udarbejde en konsolideret version, der dækker hele området, så vi kan etablere rettigheder til fordel for borgerne og ikke advokaterne. Efter min mening er der stadig en række problemer, især med hensyn til gennemførelsen, hvor forordningerne ikke er nyttige for borgerne, og hvori passagerrettighederne ikke er klart nok fastslået. På den baggrund vil jeg gerne sige tak til alle for deres ihærdige arbejde. Jeg håber, vi kan opnå stort flertal på plenarmødet for støtte til dette gode kompromis."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Kallas, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Cancian για τις επίπονες προσπάθειές του, διότι, ενώ το θέμα που κλήθηκε να χειριστεί ήταν σύνθετο, επιτεύχθηκε θετικό αποτέλεσμα. Προφανώς, οι συμβιβασμοί συνοδεύονται πάντα από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ορισμένοι θα σκεφτούν ότι προχωρήσαμε υπερβολικά, ενώ άλλοι θα κρίνουν ότι δεν προχωρήσαμε αρκετά. Η διαδικασία στο Συμβούλιο δεν υπήρξε εύκολη και, ως εκ τούτου, θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στο Συμβούλιο που μας επέτρεψε με τη στάση του να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική θέση την τελευταία στιγμή. Εκτιμώ ότι το πεδίο εφαρμογής που προβλέπεται στην έκθεση είναι ορθό. Έχουμε δηλώσει ότι τρεις χώρες δεν επηρεάζονται ευθέως από τον κανονισμό. Εντούτοις, επειδή το Λουξεμβούργο επηρεάζεται σε διασυνοριακό επίπεδο, στην πραγματικότητα μόνον δύο χώρες δεν επηρεάζονται άμεσα από τους κανονισμούς. Στην περίπτωση των τοπικών δημοσίων συγκοινωνιών, θα είναι εύκολο να περιληφθούν στις απαιτούμενες προδιαγραφές κατά τις προκηρύξεις διαγωνισμών όροι που να δηλώνουν ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά και να ενισχυθούν τα δικαιώματα των επιβατών. Επομένως, δεν είναι ρεαλιστικό να μας ασκείται κριτική για εξαίρεση των τοπικών μεταφορών. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό επίπεδο. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) θα στηρίξει συνολικά αυτόν τον συμβιβασμό. Αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα των επιβατών ως ενιαία δέσμη και ελπίζουμε ότι θα καταστεί δυνατό στο εγγύς μέλλον να εκπονηθεί μια ενοποιημένη δέσμη μέτρων που θα καλύπτει το σύνολο του τομέα, έτσι ώστε να μπορέσουμε σύντομα να θεσπίσουμε δικαιώματα τα οποία θα ωφελούν τους πολίτες περισσότερο από τους δικηγόρους. Κατά την άποψή μου, υπάρχουν ακόμα διάφορα προβλήματα, ιδίως ως προς την εφαρμογή, όπου οι κανονισμοί δεν είναι χρήσιμοι στους πολίτες ή δεν είναι αρκετά σαφείς ώστε να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των επιβατών. Ενόψει των προαναφερθέντων, θέλω να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια για το δύσκολο έργο που επιτέλεσαν. Ευελπιστώ ότι θα εξασφαλίσουμε μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια υπέρ αυτού του υγιούς συμβιβασμού."@el10
"Mr President, Mrs Győri, Mr Kallas, ladies and gentlemen, I would like to thank Mr Cancian in particular for his hard work, because this was not a straightforward dossier, but we have reached a good conclusion. Compromises obviously always have their advantages and disadvantages. Some people will think that we have gone too far and others that we have not gone far enough. The process in the Council was not easy and, therefore, I would like to express my sincere thanks to the Council for enabling us to reach a compromise at the last minute. I think the scope of the report is correct. We have said that three countries are not directly affected. However, because Luxembourg is involved in a cross-border context, there are actually only two countries which the regulations do not affect directly. In the case of local public transport, it will be easy to include provisions in the requirement specifications for tenders which state that passengers’ rights must be respected and reinforced. Therefore, it is not realistic to criticise us for excluding local transport. This can be dealt with at a regional level. The Group of the European People’s Party (Christian Democrats) will give its overall support to this compromise. We see passengers’ rights as a complete package and we hope that it will be possible in the near future to produce a consolidated version covering the whole area, so that we can soon put in place rights which will benefit the citizens rather than the lawyers. In my view, there are still a number of problems, particularly with regard to the implementation, where the regulations are not useful to citizens and where they are not clear enough to establish passengers’ rights. Against this background, I would like to thank everyone involved for their hard work. I hope that we can achieve a large majority in plenary in support of this healthy compromise."@en4
"Señor Presidente, señora Győri, señor Kallas, Señorías, quisiera dar las gracias al señor Cancian, en particular, por su duro trabajo, porque este no ha sido un sencillo, pero hemos alcanzado una buena conclusión. Los compromisos, obviamente, siempre tienen sus ventajas y desventajas. Algunas personas pensarán que hemos ido demasiado lejos y otras que no hemos ido lo suficientemente lejos. El proceso en el Consejo no ha sido sencillo y, por lo tanto, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al Consejo por permitirnos llegar a un compromiso en el último minuto. Creo que el alcance del informe es correcto. Hemos dicho que hay tres países que no se ven directamente afectados. Sin embargo, ya que Luxemburgo está implicado en un contexto transfronterizo, en realidad solo hay dos países a los que la normativa no afecta directamente. En el caso del transporte público local, será fácil de incorporar disposiciones en las especificaciones de los requisitos de licitación, que establecen que los derechos de los viajeros deben ser respetados y reforzados. Por lo tanto, no es realista criticar la exclusión de transporte local. Se puede tratar esto a nivel regional. El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) dará su apoyo general a este compromiso. Consideramos los derechos de los pasajeros como un paquete completo y confiamos en que en un futuro próximo sea posible producir una versión consolidada que cubra todo el ámbito, de modo que pronto podamos implementar derechos que beneficien a los ciudadanos en lugar de recurrir a los abogados. En mi opinión, todavía existen una serie de problemas, en particular con respecto a la aplicación, donde las normas no resultan útiles a los ciudadanos y tampoco resultan lo suficientemente claras como para establecer los derechos de los pasajeros. En este contexto, me gustaría dar las gracias a todos los participantes por su arduo trabajo. Espero que podamos lograr una amplia mayoría en el Pleno para apoyar este sano compromiso."@es21
"Austatud juhataja, lugupeetud proua Győri ja härra Kallas, kallid kolleegid! Tahaksin tänada eelkõige Antionio Canciani tema suure töö eest, sest see pole olnud lihtne toimik, aga me oleme jõudnud hea tulemuseni. Kompromissidel on alati muidugi omad eelised ja puudused. Mõned arvavad, et me oleme läinud liiga kaugele, ning teised leiavad, et me just pole läinud piisavalt kaugele. Protsess nõukogus polnud lihtne ning seepärast tahaksin avaldada siirast tänu nõukogule, et ta võimaldas meil viimasel hetkel kompromissini jõuda. Arvan, et raporti kohaldamisala on õige. Oleme öelnud, et kolme riiki see otseselt ei puuduta. Ent kuna Luksemburg on seotud piiriüleses kontekstis, siis on tegelikult ainult kaks riiki, keda määrus otse ei mõjuta. Kohaliku ühistranspordi puhul on lihtne hõlmata hanketingimustesse sätteid, milles märgitakse, et reisijate õigusi tuleb austada ja tugevdada. Seepärast ei ole õige kritiseerida meid kohaliku transpordi väljajätmise eest. Sellega võib tegeleda piirkondlikul tasandil. Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon toetab üldiselt seda kompromissi. Me käsitleme reisijate õigusi täispaketina ning loodame, et lähitulevikus on võimalik saavutada konsolideeritud versioon, mis hõlmab kogu valdkonda, nii et me saaksime peagi kehtestada õigused, mis toovad kasu kodanikele ja mitte juristidele. Minu arvates on endiselt mitu probleemi, eriti seoses rakendamisega, mille puhul määrused ei ole kodanikele kasulikud ega piisavalt selged, et kehtestada reisijate õigused. Seda arvestades tahaksin tänada kõiki osalenuid nende raske töö eest. Loodan, et me suudame saavutada täiskogus suure enamuse selle tervikliku kompromissi toetuseks."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisat Enikő Győri ja Siim Kallas, hyvät kollegat, haluan kiittää etenkin Antonio Canciania hänen kovasta työstään, koska kyseessä ei ollut helppo asia, mutta saimme kuitenkin aikaan hyvän lopputuloksen. Kompromisseilla on tietenkin aina hyvät ja huonot puolensa. Joidenkin mielestä olemme menneet liian pitkälle, ja toisten mielestä taas emme ole menneet riittävän pitkälle. Menettely neuvostossa ei ollut helppo, ja siksi haluan esittää neuvostolle vilpittömät kiitokseni siitä, että saimme mahdollisuuden kompromissiin viimeisillä minuuteilla. Mietinnön soveltamisala on mielestäni asianmukainen. Olemme sanoneet, että se ei suoraan vaikuta kolmeen valtioon. Koska Luxemburg on osallisena rajatylittävässä yhteydessä, jäljelle itse asiassa jää vain kaksi valtiota, joihin säännökset eivät vaikuta suoraan. Paikallisen julkisen liikenteen osalta on helppoa asettaa tarjousten vaatimuseritelmissä vaatimuksia siitä, että matkustajien oikeuksia on kunnioitettava ja vahvistettava. Siksi ei ole järkevää arvostella meitä siitä, että paikallisliikenne on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle. Sitä voidaan tarkastella alueellisella tasolla. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmä tukee yleisesti tätä kompromissia. Mielestämme matkustajien oikeudet ovat yksi kokonaisuus. Toivomme, että lähitulevaisuudessa voidaan laatia konsolidoitu versio, joka kattaa koko alan. Näin voimme pian ottaa käyttöön oikeuksia, jotka hyödyttävät asianajajien sijaan kansalaisia. Mielestäni on vielä muutamia ongelmia, etenkin täytäntöönpanossa, joiden osalta säännökset eivät hyödytä kansalaisia, eivätkä ole riittävän selviä matkustajien oikeuksien määrittämiseksi. Tämän perusteella haluan kiittää kaikkia asianosaisia heidän ahkerasta työstään. Toivon, että saamme parlamentin määräenemmistön tämän järkevän kompromissin puolelle."@fi7
"Monsieur le Président, Madame Győri, Monsieur Kallas, Mesdames et Messieurs, je tiens tout particulièrement à remercier M. Cancian pour son travail acharné, car il ne s’agissait pas d’un dossier facile. Nous avons cependant obtenu un bon résultat. Bien évidemment, les compromis ont toujours leurs avantages et leurs inconvénients. Certains diront que nous sommes allés trop loin et d’autres que nous ne sommes pas allés suffisamment loin. La procédure au sein du Conseil n’a pas été simple, raison pour laquelle je tiens à remercier sincèrement le Conseil de nous avoir permis de trouver un compromis en dernière minute. Je pense que le champ d’application du rapport est approprié. Nous avons indiqué que trois pays n’étaient pas directement affectés. Néanmoins, compte tenu du fait que le Luxembourg est impliqué dans un contexte transfrontalier, il n’y a en réalité que deux pays qui ne sont pas directement concernés par les dispositions. Pour ce qui concerne les transports publics locaux, il sera facile d’inclure dans les spécifications des critères relatifs aux offres des dispositions indiquant que les droits des passagers doivent être respectés et renforcés. Il n’est donc pas réaliste de nous reprocher d’avoir exclu le transport local. Cette question peut être abordée à l’échelle régionale. Le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) accordera son total soutien à ce compromis. Nous considérons que les droits des passagers constituent un ensemble complet et nous espérons qu’il sera possible, dans un avenir proche, de produire une version consolidée couvrant l’ensemble de la question, pour que nous puissions rapidement mettre en place des droits à l’avantage des citoyens, et non des avocats. J’estime que plusieurs problèmes subsistent, en ce qui concerne tout particulièrement la transposition, lorsque les dispositions ne sont pas utiles aux citoyens et lorsqu’elles ne sont pas suffisamment claires pour instaurer les droits des passagers. Dans ce contexte, je tiens à remercier toutes les personnes concernées pour leur travail acharné. J’espère que nous pourrons trouver une large majorité en plénière afin de soutenir ce compromis solide."@fr8
"Elnök úr, Győri asszony, Kallas úr, hölgyeim és uraim, Cancian úrnak külön meg szeretném köszönni az általa végzett kemény munkát, mert annak ellenére, hogy nem volt egyszerű a dokumentáció, dűlőre jutottunk. Nyilvánvaló, hogy a kompromisszumoknak mindig megvannak a maguk előnyei és hátrányai. Egyesek azt gondolják, hogy túl messzire mentünk, mások szerint nem mentünk elég messzire. Nem mentek egyszerűen a dolgok a Tanácsban, ezért őszintén meg szeretném köszönni a Tanácsnak, hogy lehetővé tették, hogy az utolsó pillanatban kompromisszumra juthassunk. Úgy vélem, hogy a jelentés hatálya megfelelő. Elmondtuk, hogy három országot nem érint közvetlenül a dolog. Mivel azonban Luxemburg nemzetközi szempontból érintett, ténylegesen csak két olyan ország van, amelyet nem érintenek közvetlenül a szabályok. A helyi tömegközlekedés esetében könnyű lesz olyan rendelkezéseket belevenni a tenderek követelményekre vonatkozó előírásaiba, amelyek kijelentik, hogy az utasok jogait tiszteletben kell tartani és meg kell erősíteni. Ennélfogva nem életszerű azért kritizálni minket, hogy kizártuk a helyi közlekedést. Ezzel regionális szinten foglalkozhatunk. Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport maradéktalanul támogatni fogja ezt a kompromisszumot. Az utasok jogaira teljes csomagként tekintünk, és reméljük, hogy a közeljövőben lehetőség lesz egy, az egész területet lefedő, egységes szerkezetbe foglalt változat kidolgozására, hogy rövid időn belül olyan jogokat lehessen hatályba léptetni, amelyek a jogászok helyett inkább a polgárok javát fogják szolgálni. Véleményem szerint még mindig vannak problémák – különösen ami a végrehajtást illeti –, amikor a szabályok nem szolgálják a polgárok javát, és nem elég egyértelműek ahhoz, hogy megállapítsák az utasok jogait. Az elmondottak alapján mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, aki részt vett ebben a nehéz munkában. Remélem, hogy a plenáris ülésen elsöprő többséggel tudjuk támogatni ezt az egészséges kompromisszumot."@hu11
"Signor Presidente, Vicepresidente Győri, Commissario Kallas, onorevoli colleghi, ringrazio l’onorevole Cancian per l’ottimo lavoro svolto: non si trattava di un fascicolo semplice, ma abbiamo raggiunto conclusioni positive. I compromessi presentano sempre vantaggi e svantaggi. Ci saranno valutazioni contrastanti del nostro operato. Il processo nel Consiglio non è stato semplice e, pertanto, desidero esprimere un sentito ringraziamento al Consiglio per averci consentito di raggiungere un compromesso all’ultimo momento. Ritengo che l’ambito di applicazione indicato dalla relazione sia corretto. È stato affermato che tre paesi non saranno coinvolti direttamente: in realtà, poiché il Lussemburgo è inserito in un contesto transfrontaliero, sono due i paesi che i regolamenti non coinvolgono direttamente. Nel caso dei trasporti pubblici locali, sarà semplice includere nelle specifiche dei requisiti di appalto disposizioni di tutela e rafforzamento dei diritti dei passeggeri. Pertanto, le critiche per l’esclusione dei trasporti locali non sono fondate. È una questione che può essere affrontata a livello regionale. Il gruppo del Partito popolare europeo (Democratico Cristiano) fornirà pieno sostegno a questo compromesso. A nostro avviso, il pacchetto in materia di diritti dei passeggeri è completo e auspichiamo la creazione, nel breve termine, di una versione consolidata che si occupi dell’intero settore, per applicare diritti che vadano a vantaggio dei cittadini e non degli avvocati. Personalmente, ritengo persistano alcuni problemi, in particolare per quanto riguarda l’applicazione, laddove i regolamenti non sono utili ai cittadini né sufficientemente chiari per stabilire i diritti dei passeggeri. In questo quadro, desidero ringraziare tutti i partecipanti per gli sforzi profusi. Mi auguro si possa raggiungere una vasta maggioranza a sostegno di questo ottimo compromesso nel corso della sessione plenaria."@it12
"Pone pirmininke, E. Győri, S. Kallasai, ponios ir ponai, ypač norėčiau padėkoti A. Cancianui už tai, kad jis įtemptai dirbo, nes tai nebuvo paprastas dokumentas, bet pasiekėme gerų rezultatų. Akivaizdu, kad kompromisai visada turi savo pranašumų ir trūkumų. Kai kurie žmonės pamanys, kad nuėjome per toli, o kiti, kad nepakankamai toli. Taryboje vykęs procesas nebuvo lengvas ir todėl norėčiau išreikšti savo nuoširdžią padėką Tarybai už tai, kad ji suteikė mums galimybę paskutinę akimirką pasiekti kompromisą. Manau, šio pranešimo aprėptis yra tinkama. Esame sakę, kad tiesioginio poveikio trims šalims nėra. Tačiau kadangi Liuksemburgas su šiuo susijęs tarpvalstybiniu lygmeniu, iš tiesų šios taisyklės nedaro tiesioginio poveikio tik dviem šalims. Vietos viešojo transporto atveju bus paprasta įtraukti nuostatas į oficialaus pasiūlymo reikalavimų specifikacijas, kuriose būtų teigiama, kad keleivių teisių turi būti paisoma ir jos turi būti stiprinamos. Todėl neprasminga mus kritikuoti už tai, kad į šį tekstą neįtraukėme vietos transporto. Šį klausimą galima spręsti regionų lygmeniu. Europos liaudies partijos frakcija (krikščionys demokratai) visapusiškai rems šį kompromisą. Keleivių teises laikome visu paketu ir tikimės, kad netolimoje ateityje bus galima parengti konsoliduotą versiją, apimančią visą šią sritį, kad greitai galėtume įgyvendinti teises, kurios bus naudingos piliečiams, o ne teisininkams. Mano nuomone, yra dar daugybė problemų, pirmiausia susijusių su taisyklių įgyvendinimu, kai jos nenaudingos piliečiams ir nepakankamai aiškios, kad būtų galima nustatyti keleivių teises. Šiomis aplinkybėmis norėčiau padėkoti visiems, prisidėjusiems atliekant šį sunkų darbą. Tikiuosi, kad plenariniame posėdyje galėsime pasiekti didžiąją daugumą ir šis naudingas kompromisas bus paremtas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs kundze kungs, dāmas un kungi! Es vēlos pateikties kungam, jo īpaši par viņa smago darbu, jo šis nebija ziņojums, ko sagatavo saskaņā ar parasto procedūru, taču mēs esam panākuši labu rezultātu. Kompromisiem acīmredzami vienmēr ir savas priekšrocības un savi trūkumi. Daži uzskata, ka mēs esam aizgājusi pārāk tālu, savukārt citi domā, ka mēs neesam gājuši pietiekami tālu. Process Padomē nebija viegls, tāpēc es vēlos no sirds pateikties Padomei par to, ka tā deva mums iespēju atrast kompromisu pēdējā brīdī. Es uzskatu, ka ziņojuma joma ir pareiza. Mēs esam teikuši, ka trīs valstis paliek ārpus tiešas tās piemērošanas jomas. Taču, tā kā Luksemburga ir iesaistīta pārrobežu kontekstā, faktiski šie noteikumi tieši neietekmē tikai divas valstis. Attiecībā uz vietējo sabiedrisko transportu konkursu prasību specifikācijās viegli varēs iekļaut tādus nosacījumus, kas paredz pasažieru tiesību obligātu ievērošanu un stiprināšanu. Tāpēc kritika par to, ka regula neattiecas uz vietējiem pārvadājumiem, nav pamatota. To var risināt reģionālā līmenī. Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) grupa vienbalsīgi atbalstīs šo kompromisu. Mēs uzskatām, ka tiesību aktu par pasažieru tiesībām kopums ir pilnīgs, un ceram, ka tuvākajā nākotnē būs iespējams sagatavot konsolidēto versiju, ietverot visu šo jomu, lai drīz varētu īstenot tādas tiesības, kas dod labumu iedzīvotājiem, nevis juristiem. Manuprāt, joprojām pastāv daudzas problēmas, jo īpaši attiecībā uz tiesību īstenošanu gadījumos, kad noteikumi nedod praktisku labumu iedzīvotājiem un kad tie nav pietiekami skaidri, lai noteiktu pasažieru tiesības. Ņemot to vērā, es vēlos pateikties visiem iesaistītajiem par smago darbu. Ceru, ka plenārsēdē mums izdosies gūt plaša vairākuma atbalstu šim veselīgajam kompromisam."@lv13
"Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte besonders meinem Kollegen Cancian für seine Arbeit danken, denn es war kein leichtes Dossier, das wir hier doch zu einem guten Abschluss gebracht haben. Ein Kompromiss hat natürlich immer Vor- und Nachteile. Die einen finden, es ist zu viel drin, die anderen meinen, es wäre zu wenig drin. Es war nicht leicht mit dem Rat, deshalb auch dem Rat herzlichen Dank, dass wir doch in letzter Minute diesen Kompromiss gefunden haben. Ich finde den Anwendungsbereich korrekt. Drei Länder sind nicht direkt betroffen, und da Luxemburg grenzüberschreitend sehr wohl betroffen ist, sind es eigentlich nur zwei Länder, die nicht direkt betroffen sind. Der öffentliche Nahverkehr – das kann problemlos in den Lastenheften für die Ausschreibung stehen, wie man dort die Fahrgastrechte respektiert bzw. noch verstärkt. Da darf man auch nicht einfach als Kritik anbringen, dass wir den Nahverkehr somit ausgeschlossen haben. Darüber kann jeder regional verfügen. Die EVP wird den Kompromiss insgesamt unterstützen. Wir betrachten die Fahrgastrechte als Gesamtpaket und hoffen, dass wir vielleicht demnächst auch eine konsolidierte Fassung für das Gesamte erreichen können, damit wir morgen Rechte haben, die den Bürgern zugute kommen und nicht so sehr den Rechtsanwälten. Es gibt in meinen Augen noch etliche Probleme, besonders bei der Umsetzung, wo die Regelungen dem Bürger nicht dienlich und nicht deutlich genug waren, um die Fahrgastrechte für den Bürger festzuschreiben. In diesem Sinn herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass im Plenum eine breite Mehrheit für diesen gesunden Kompromiss gefunden wird."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Győri, mijnheer Kallas, dames en heren, ik wil vooral collega Cancian voor zijn werk bedanken, want het was geen gemakkelijk dossier dat we hier tot een goed einde hebben gebracht. Bij een compromis zijn er natuurlijk altijd voor- en nadelen. Sommige mensen vinden dat er te veel in staat, terwijl anderen van mening zijn dat er te weinig in staat. Het proces in de Raad was niet eenvoudig en daarom wil ik ook de Raad hartelijk danken dat we toch op het laatste moment nog dit compromis hebben kunnen bereiken. Ik denk dat het toepassingsgebied juist is. Drie landen zijn hier niet rechtstreeks bij betrokken, maar omdat Luxemburg wel betrokken is in een grensoverschrijdende context, zijn er eigenlijk maar twee landen niet rechtstreeks betrokken. Wat het openbaar streekvervoer betreft, kunnen zonder problemen in de vereisten voor de aanbesteding bepalingen worden opgenomen waarin staat hoe daar de rechten van autobus- en touringcarpassagiers gerespecteerd of versterkt dienen te worden. Men kan ons ook niet verwijten dat we het openbaar streekvervoer uitgesloten hebben. Daarover kunnen op regionaal niveau beslissingen worden genomen. De Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) zal het compromis in zijn geheel ondersteunen. We zien de rechten van autobus- en touringcarpassagiers als een totaalpakket en hopen dat we misschien binnenkort ook een geconsolideerde versie voor het geheel kunnen bereiken, opdat we in de toekomst rechten hebben waarvan de burgers en niet de advocaten kunnen profiteren. Er zijn volgens mij nog enkele problemen, vooral als het gaat om de uitvoering, waar de regelingen onvoldoende ten dienste staan aan de burgers en niet duidelijk genoeg zijn om de rechten van autobus- en touringcarpassagiers schriftelijk vast te leggen. In dit licht bezien dank ik u hartelijk voor de samenwerking. Ik hoop dat er in de plenaire vergadering een brede meerderheid voor dit goede compromis wordt gevonden."@nl3
"Panie Przewodniczący, Pani Minister Győri, Panie Komisarzu Kallas, Panie i Panowie! Chciałbym podziękować przede wszystkim panu posłowi Cancianowi za jego ciężką pracę, ponieważ to nie była prosta sprawa, ale udało się nam dojść do dobrego zakończenia. W oczywisty sposób kompromisy zawsze mają swoje zalety i wady. Niektórzy uznają, że posunęliśmy się za daleko, a inni – że niedostatecznie daleko. Proces w Radzie nie był łatwy, dlatego chciałbym wyrazić jej szczere podziękowania za umożliwienie nam dojścia w ostatnim momencie do kompromisu. Moim zdaniem rozporządzenie ma właściwy zakres. Stwierdziliśmy, że bezpośrednio nie dotyczy ono trzech krajów. Jednakże z uwagi na fakt, że w kontekście transgranicznym obejmuje ono Luksemburg, w rzeczywistości są tylko dwa kraje, których to rozporządzenie nie dotyczy w sposób bezpośredni. W przypadku lokalnego transportu publicznego łatwo będzie uwzględnić w specyfikacji wymogów w zamówieniach publicznych przepisy, na mocy których konieczne jest przestrzeganie i wzmocnienie praw pasażerów. Z tego względu krytykowanie nas za wyłączenie transportu lokalnego jest nierealistyczne. Można to rozstrzygnąć na szczeblu regionalnym. Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) udzieli przedmiotowemu kompromisowi ogólnego poparcia. Postrzegamy prawa pasażerów jako kompletny pakiet i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości możliwe będzie opracowanie wersji skonsolidowanej, obejmującej całą dziedzinę, byśmy niedługo mogli ustanowić prawa korzystne raczej dla obywateli, niż dla prawników. Moim zdaniem nadal istnieje szereg problemów, w szczególności w zakresie wdrażania, gdzie uregulowania nie są przydatne dla pasażerów i nie są dostatecznie jasne, by być podstawą dla praw pasażerów. W tym kontekście chciałbym podziękować wszystkim zainteresowanym za ciężką pracę. Mam nadzieję, że na sesji plenarnej uda się nam pozyskać znaczną większość na rzecz poparcia tego rozsądnego kompromisu."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Presidente Győri, Senhor Vice-Presidente Kallas, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de agradecer ao senhor deputado Cancian em especial pelo seu difícil trabalho, porque este não era um linear, mas chegámos a uma boa conclusão. Os compromissos têm obviamente as suas vantagens e inconvenientes. Algumas pessoas pensarão que fomos longe demais e outras que não fomos suficientemente longe. O processo no Conselho não foi fácil e, por isso, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos ao Conselho por nos possibilitar que chegássemos a um compromisso no último momento. Penso que o âmbito de aplicação do relatório está correcto. Dissemos que três países não são directamente afectados. Contudo, como o Luxemburgo está envolvido num contexto transfronteiriço, há realmente apenas dois países que os regulamentos não afectam directamente. No caso dos transportes públicos locais, será fácil incluir disposições no caderno de especificações para concursos que determinem que os direitos dos passageiros devem ser respeitados e reforçados. Por isso, não é realista criticarem-nos por excluirmos os transportes locais. Isso pode ser tratado a nível regional. O Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) dará o seu apoio global a este compromisso. Vemos os direitos dos passageiros como um pacote e esperamos que seja possível num futuro próximo realizar uma versão consolidada que abranja toda a área, para que em breve possamos estabelecer direitos que beneficiem os cidadãos e não os advogados. Na minha opinião, existe ainda uma série de problemas, especialmente no que respeita à implementação, em que os regulamentos não são úteis aos cidadãos e onde não são suficientemente claros para definir os direitos dos passageiros. Perante isto, gostaria de agradecer a todos os envolvidos pelo seu trabalho. Espero que possamos obter uma larga maioria no plenário em apoio deste saudável compromisso."@pt17
"Dle preşedinte, dnă Győri, dle Kallas, doamnelor şi domnilor, aş dori să-i mulţumesc dlui Cancian în special pentru efortul susţinut depus, deoarece acesta nu a fost un dosar simplu, dar am ajuns la o concluzie pozitivă. În mod clar, compromisurile au întotdeauna avantajele şi dezavantajele lor. Unii vor crede că am mers prea departe, iar alţii că nu am mers îndeajuns de departe. Procesul din cadrul Consiliului nu a fost uşor şi, prin urmare, aş dori să exprim sincerele mele mulţumiri Consiliului pentru că ne-a permis să ajungem la un compromis în ultimul moment. Cred că domeniul de aplicare a raportului este corect. Am spus că trei ţări nu sunt afectate direct. Cu toate acestea, deoarece Luxemburg-ul este implicat într-un context transfrontalier, există de fapt doar două ţări pe care legislaţia nu le afectează în mod direct. În cazul transportului public local, va fi uşor să se includă prevederi în specificaţiile cerinţelor pentru licitaţii care să afirme că drepturile pasagerilor trebuie să fie respectate şi consolidate. Prin urmare, nu este realist să ne criticaţi pentru faptul că am exclus transportul local. Acest lucru poate fi tratat la nivel regional. Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) va acorda sprijinul său general acestui compromis. Noi vedem drepturile pasagerilor ca pe un pachet complet şi sperăm că va fi posibil în viitorul apropiat să se producă o versiune consolidată care să acopere întreaga zonă, astfel încât să putem pune în aplicare în curând drepturi de care să beneficieze cetăţenii, nu avocaţii. În opinia mea, mai există încă o serie de probleme, în special în ceea ce priveşte punerea în aplicare, acolo unde reglementările nu sunt utile cetăţenilor şi nu sunt suficient de clare pentru a stabili drepturile pasagerilor. În acest context, aş dori să le mulţumesc tuturor celor implicaţi pentru munca grea depusă. Sper că vom putea obţine o mare majoritate în plen, în favoarea acestui compromis sănătos."@ro18
". Chcem poďakovať najmä pánovi Cancianovi za jeho vynaložené úsilie, pretože tento dokument nebol priamočiary, ale dosiahli sme dobrý výsledok. Kompromisy majú, samozrejme, vždy svoje výhody a nevýhody. Niektorí ľudia si budú myslieť, že sme zašli príliš ďaleko, a iní zas, že sme nezašli dostatočne ďaleko. Postup v Rade nebol jednoduchý, a preto by som chcel vyjadriť Rade úprimnú vďaku za to, že nám umožnila na poslednú chvíľu dosiahnuť kompromis. Myslím si, že rozsah pôsobnosti správy je správny. Povedali sme, že troch krajín sa to priamo netýka. Keďže je však Luxembursko zahrnuté v cezhraničnom kontexte, tak len dvoch krajín sa napokon toto nariadenie priamo netýka. Pokiaľ ide o miestnu verejnú dopravu, bude ľahké do špecifikácie podmienok verejných súťaží zahrnúť ustanovenia, ktorými sa stanoví povinnosť dodržiavať a zaistiť práva cestujúcich. Preto nie je realistické, keď nás kritizujú za to, že sme vylúčili miestnu dopravu. To sa dá riešiť na regionálnej úrovni. Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) bude plne podporovať tento kompromis. Chápeme práva cestujúcich ako súhrnný balík a dúfame, že v blízkej budúcnosti bude možné vytvoriť konsolidovanú verziu, ktorá bude pokrývať celú oblasť, aby sme čoskoro mohli zaviesť práva, z ktorých budú mať úžitok občania, a nie právnici. Podľa môjho názoru existuje stále veľa problémov, najmä pokiaľ ide o vykonávanie nariadení, z ktorých občania nemajú úžitok a ktoré nie sú dostatočne jasné pri zavádzaní práv cestujúcich. V tejto súvislosti by som chcel všetkým zainteresovaným poďakovať za vynaložené úsilie. Dúfam, že sa nám pri hlasovaní v pléne podarí dosiahnuť výraznú väčšinu na podporu tohto zdravého kompromisu."@sk19
"Gospod predsednik, gospa Győri, gospod Kallas, gospe in gospodje, rad bi se posebej zahvalil gospodu Cancianu za trdo delo, saj zadeva ni bila preprosta, njen izid pa je ugoden. Vsak kompromis ima seveda svoje prednosti in slabosti. Nekateri ljudje bodo menili, da pretiravamo, drugi pa, da preveč popuščamo. Postopek v Svetu ni bil lahak, zato bi rad izrazil iskreno zahvalo Svetu, da je v zadnjem trenutku omogočil sklenitev kompromisa. Menim, da poročilo določa pravo področje uporabe. Dejali smo, da tri države niso neposredno prizadete. Ker je Luksemburg vključen prek čezmejnih prevozov, pa v resnici uredba neposredno ne zadeva samo dveh držav. Pri lokalnem javnem prevozu bo mogoče v razpisne zahteve preprosto vključiti določbe, katere pravice potnikov je treba spoštovati in izvrševati. Zato kritike na račun tega, da lokalnega prevoza nismo zajeli, niso utemeljene. To je mogoče urediti na regionalni ravni. Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) bo v celoti podprla kompromis. Pravice potnikov obravnavamo kot celoto in upamo, da bo mogoče že v bližnji prihodnosti oblikovati prečiščeno različico, ki bo zajemala celotno področje, tako da bodo od pravic imeli koristi državljani, ne pa samo odvetniki. Po mojem mnenju ostaja odprtih še več problemov, še zlasti v zvezi z uveljavljanjem, kjer določbe ne koristijo državljanom in niso dovolj jasne, da bi lahko določale pravice potnikov. Ob tem bi se rad vsem sodelujočim zahvalil za trdo delo. Upam, da bomo na plenarnem zasedanju z veliko večino podprli ta zdravi kompromis."@sl20
"Herr talman, Enikő Győri, Siim Kallas, mina damer och herrar! Jag vill särskilt tacka Antonio Cancian för hans hårda arbete, därför att detta var ett svårt ärende, men vi har nått ett bra resultat. Det finns naturligtvis alltid för- och nackdelar med kompromisser. Vissa kommer att anse att vi har gått för långt, och andra att vi inte har gått tillräckligt långt. Processen i rådet var inte lätt och därför vill jag uttrycka mitt uppriktiga tack till rådet för att vi lyckades nå en kompromiss i sista minuten. Jag anser att betänkandets räckvidd är korrekt. Vi har sagt att tre länder inte är direkt berörda. Men eftersom Luxemburg är engagerat i ett gränsöverskridande sammanhang, är det faktiskt bara två länder som inte direkt berörs av dessa bestämmelser. När det gäller lokal kollektivtrafik blir det lätt att inkludera bestämmelser i kravspecifikationerna för anbud som anger att resenärernas rättigheter ska respekteras och stärkas. Därför är det inte realistiskt att kritisera oss för att utesluta lokala transporter. Detta kan hanteras på regional nivå. Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) kommer att ge sitt fulla stöd till denna kompromiss. Vi ser resenärernas rättigheter som ett komplett paket och vi hoppas att det inom en snar framtid kommer att bli möjligt att ta fram en konsoliderad version som täcker hela området, så att vi snart kan införa rättigheter som kommer att gynna medborgarna i stället för advokaterna. Enligt min mening finns det fortfarande ett antal problem, särskilt när det gäller genomförandet, där föreskrifterna inte är fördelaktiga för medborgarna och där de inte är tillräckligt tydliga för att fastställa passagerarnas rättigheter. Mot bakgrund av detta vill jag tacka alla inblandade för deras hårda arbete. Jag hoppas att vi kan nå en stor majoritet i kammaren för att stödja denna sunda kompromiss."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph