Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-14-Speech-1-228-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110214.19.1-228-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Salut mișcările civice ale tunisienilor și egiptenilor ce au reușit să răstoarne două regimuri dictatoriale consolidate de-a lungul câtorva decenii. Preocupării pentru viitorul spațiului arab, de a cărui stabilitate depinde echilibrul global, trebuie să-i adăugăm o grijă mai intensă pentru starea cetățenilor, atât europeni, cât și din afara Uniunii Europene. De la debutul crizei economice au fost prioritare salvarea sistemului financiar-bancar și asigurarea echilibrului bugetar al statului. Iată însă că povara recesiunii provoacă efecte imprevizibile cu impact geopolitic major. În Tunisia și Egipt creșterea prețurilor alimentelor și a șomajului a adâncit exasperarea provocată de regimurile dictatoriale. Lipsa de perspectivă și prezentul tot mai apăsător influențează și starea de spirit a cetățenilor din unele state membre, în special din estul și sudul Uniunii Europene. Cred că este momentul să se acorde mai multă atenție nivelului de trai al oamenilor, altfel riscăm să asistăm la manifestări neașteptate de nemulțumire a unei populații căreia i se cer permanent sacrificii."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vítám občanská hnutí v Tunisku a Egyptě, která již úspěšně svrhla dva diktátorské režimy, které se v průběhu několika desetiletí pevně zakořenily. Navrch k obavám o budoucnost arabského světa, na jehož stabilitě je závislá rovnováha celosvětového uspořádání, musíme přidat ještě závažnější obavu o blaho občanů uvnitř i vně Evropské unie. Od počátku této hospodářské krize bylo prioritami zachránit finanční a bankovní systém a vyvážit státní rozpočet. Nyní však stojíme před situací, v níž břímě recese způsobuje nepředvídatelné následky s významným geopolitickým dopadem. V Tunisku a Egyptě růst cen potravin a nezaměstnanosti posílil rozhořčení způsobené diktátorskými režimy. Nedostatek vyhlídek a čím dál tísnivější současné klima také mají dopad na náladu občanů v některých členských státech, zejména ve východních a jižních oblastech Evropské unie. Jsem přesvědčen, že je načase, aby se zaměřila větší pozornost na životní úroveň lidí. Jinak riskujeme, že uvidíme nečekané projevy nespokojenosti obyvatelstva, od nějž se neustále jen žádá, aby přinášelo oběti."@cs1
"Hr. formand! Jeg ser positivt på de civile bevægelser i Tunesien og Egypten, som har haft held til at vælte to diktatoriske regimer, der havde været forstokket igennem flere årtier. Oven i bekymringerne om fremtiden for den arabiske verden, hvis stabilitet den globale ligevægt er afhængig af, skal vi også tænke på et mere alvorligt problem vedrørende velfærden for borgerne både i og uden for EU. Helt fra begyndelsen af den økonomiske krise har det været prioriteret højt at redde finans- og banksystemet og skabe balance på statsbudgetterne. Men her har vi en situation, hvor recessionens åg er skyld i uforudsigelige konsekvenser med en væsentlig geopolitisk indvirkning. I Tunesien og Egypten øgede de stigende fødevarepriser og den stigende arbejdsløshed den harme, der skyldtes de diktatoriske regimer. De manglende fremtidsudsigter og det i stadig større grad undertrykkende aktuelle klima har også en indvirkning på borgernes sindstilstand i en række medlemsstater, især i de østlige og sydlige regioner i EU. Jeg mener, det er på tide, at vi fokuserer mere på menneskers levestandard. Ellers risikerer vi at se uventede utilfredse meningstilkendegivelser fra en befolkning, der hele tiden bliver bedt om at yde ofre."@da2
"Herr Präsident! Ich begrüße die Bürgerbewegungen in Tunesien und Ägypten, die erfolgreich zwei diktatorische Regime gestürzt haben, welche sich über mehrere Jahrzehnte fest in den Ländern verwurzelt hatten. Zusätzlich zu den Sorgen um die Zukunft der arabischen Welt, von deren Stabilität die Ausgewogenheit der Weltordnung abhängt, müssen wir uns noch ernster um das Wohl der Bürgerinnen und Bürger sowohl innerhalb als auch außerhalb der Europäischen Union sorgen. Seit Beginn der Wirtschaftskrise bestanden die Prioritäten in der Rettung des Finanz- und Banksystems und dem Ausgleich des Staatshaushalts. Hier haben wir jedoch eine Situation, in der die Last der Rezession unvorhergesehene Auswirkungen mit großer geopolitischer Bedeutung verursacht. In Tunesien und Ägypten erhöhte der Anstieg der Lebensmittelpreise und der Arbeitslosigkeit die Verzweiflung, die von den diktatorischen Regimen verursacht wurde. Der Mangel an Zukunftsaussichten und das gegenwärtig zunehmend repressive Klima haben auch Auswirkungen auf die Stimmung der Bürgerinnen und Bürger in einigen Mitgliedstaaten, insbesondere in den östlichen und südlichen Regionen der Europäischen Union. Ich bin der Ansicht, dass es Zeit ist, dass dem Lebensstandard der Menschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Andernfalls laufen wir Gefahr, unerwartete Unmutsäußerungen einer Bevölkerung zu erleben, die ständig um Opfer gebeten wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ τα κινήματα των πολιτών στην Τυνησία και την Αίγυπτο, τα οποία ανέτρεψαν επιτυχώς δύο δικτατορικά καθεστώτα που είχαν εδραιωθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες. Στις ανησυχίες για το μέλλον του αραβικού κόσμου, από τη σταθερότητα του οποίου εξαρτάται η ισορροπία της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, πρέπει να προστεθεί μια ακόμη σοβαρότερη ανησυχία όσον αφορά την ευημερία των πολιτών τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την αρχή της οικονομικής κρίσης, προτεραιότητα δόθηκε στη διάσωση του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού συστήματος και στον ισοσκελισμό του κρατικού προϋπολογισμού. Ωστόσο, πρόκειται για κατάσταση όπου το βάρος της ύφεσης προκαλεί απρόβλεπτες επιπτώσεις με σημαντικό γεωπολιτικό αντίκτυπο. Στην Τυνησία και την Αίγυπτο, η άνοδος των τιμών των τροφίμων και της ανεργίας αύξησε την οργή που προκαλούσαν τα δικτατορικά καθεστώτα. Η έλλειψη προοπτικών και το ολοένα και πιο καταπιεστικό κλίμα σήμερα έχουν επίσης αντίκτυπο στη διάθεση των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδιαίτερα στις ανατολικές και νότιες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι είναι καιρός να εστιασθεί μεγαλύτερη προσοχή στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να βιώσουμε απρόσμενες εκδηλώσεις δυσαρέσκειας από έναν πληθυσμό ο οποίος μόνιμα καλείται σε θυσίες."@el10
"Mr President, I welcome the civil movements in Tunisia and Egypt that have successfully toppled two dictatorial regimes which had become entrenched over several decades. On top of concerns for the future of the Arab world, on whose stability the balance of global order is dependent, we must add a more serious concern about the welfare of citizens both inside and outside the European Union. From the outset of the economic crisis, the priorities have been to save the financial and banking system and balance the state budget. However, here we have a situation where the burden of recession is causing unpredictable effects with a major geopolitical impact. In Tunisia and Egypt, the rise in food prices and unemployment increased the exasperation caused by the dictatorial regimes. The lack of prospects and the increasingly oppressive current climate are also having an impact on the mood of citizens in some Member States, especially in the eastern and southern regions of the European Union. I believe it is time for more attention to be focused on people’s living standards. Otherwise, we risk seeing unexpected displays of discontent by a population which is permanently being asked to make sacrifices."@en4
"Señor Presidente, acojo con beneplácito los movimientos civiles de Túnez y Egipto que han logrado derrocar dos regímenes dictatoriales que se habían mantenido durante varias décadas. Aparte de la inquietud por el futuro del mundo árabe, de cuya estabilidad depende el equilibrio del orden mundial, debemos agregar una preocupación todavía más seria por el bienestar de los ciudadanos, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Desde el inicio de la crisis económica, las prioridades han sido salvar el sistema financiero y bancario, y equilibrar el presupuesto del Estado. Sin embargo, nos encontramos en una situación en la que la carga de la recesión provoca efectos impredecibles que tiene importantes repercusiones geopolíticas. En Túnez y Egipto, la subida de los precios de los alimentos y el aumento del desempleo hizo que se incrementara la exasperación causada por los regímenes dictatoriales. La falta de perspectivas y el actual entorno cada vez más represivo también influyen sobre el estado de ánimo de los ciudadanos en algunos Estados miembros, en particular en las regiones orientales y meridionales de la Unión Europea. Creo que ha llegado el momento de prestar más atención al nivel de vida de la gente. De lo contrario corremos el riesgo de que se produzcan manifestaciones inesperadas de descontento por parte de una población a la que se pide permanentemente que haga sacrificios."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ma kiidan heaks kodanikuliikumised Tuneesias ja Egiptuses, mis on edukalt kukutanud kaks mitme kümnendi jooksul juurdunud diktaatorlikku riigikorda. Araabia riikide stabiilsusest sõltub ülemaailmse korra tasakaal, kuid lisaks muretsemisele Araabiamaade tuleviku üle, peame käsitlema tõsisemaid mureküsimusi seoses kodanike heaoluga nii Euroopa Liidus kui ka sellest väljaspool. Majanduskriisi algusest peale on prioriteediks olnud finants- ja pangandussüsteemi päästmine ja riigieelarve tasakaalustamine. Kuid nüüd oleme olukorras, kus majanduslanguse koorem põhjustab prognoosimatut ja suure geopoliitilise tähtsusega mõju. Tuneesias ja Egiptuses suurendasid toiduainete hinnatõus ja töötus diktaatorlike režiimide põhjustatud meeleheidet. Soodsate väljavaadete puudumine ja üha rõhuvam majanduskeskkond avaldavad samuti mõju kodanike meeleolule mõnes liikmesriigis, eelkõige Euroopa Liidu ida- ja lõunapoolsetes piirkondades. Usun, et on aeg pöörata rohkem tähelepanu inimeste elujärjele. Vastasel korral on oht, et me näeme elanikkonna ootamatuid rahulolematuse väljendusi, sest neil palutakse pidevalt ohvreid tuua."@et5
"Arvoisa puhemies, suhtaudun myönteisesti Tunisian ja Egyptin kansanliikkeisiin, jotka ovat onnistuneet kaatamaan kaksi valta-asemansa useiden vuosikymmenten ajan vakiinnuttanutta diktaattorihallitusta. Sen lisäksi, että olemme huolissamme arabimaailman tulevaisuudesta – sillä maailmanjärjestys on riippuvainen sen vakaudesta –, vielä vakavampaa huolta aiheuttaa Euroopan unionin ja sen ulkopuolisten maiden kansalaisten hyvinvointi. Talouskriisin alusta lähtien painopisteinä ovat olleet rahoitus- ja pankkijärjestelmän pelastaminen ja valtion talousarvion tasapaino. Tässä meillä on kuitenkin tilanne, jossa laman taakka aiheuttaa arvaamattomia vaikutuksia merkittävine geopoliittisine seurauksineen. Ruoan hinnankorotukset ja työttömyyden kasvu lisäsivät Tunisiassa ja Egyptissä diktaattorihallitusten aiheuttamaa katkeruutta. Näköalattomuus ja yhä ahdistavammaksi käyvä ilmapiiri vaikuttavat myös joidenkin jäsenvaltioiden ja varsinkin Euroopan unionin itäisten ja eteläisten alueiden kansalaisten mielialaan. Mielestäni on jo aika keskittää enemmän huomiota ihmisten elintasoon. Muuten olemme vaarassa joutua todistamaan odottamattomia tyytymättömyyden ilmauksia kansan taholta, jota pyydetään jatkuvasti tekemään uhrauksia."@fi7
"Monsieur le Président, je me réjouis des mouvements citoyens en Tunisie et en Égypte qui ont réussi à renverser deux régimes dictatoriaux qui étaient ancrés depuis plusieurs décennies. Au-delà des inquiétudes quant à l’avenir du monde arabe, dont la stabilité influe sur l’équilibre de l’ordre mondial, nous devons nous inquiéter davantage encore du bien-être des citoyens à la fois à l’intérieur et à en dehors de l’Union européenne. Dès le début de la crise économique, les priorités furent de sauver les systèmes financiers et bancaires et d’équilibrer les budgets publics. Cependant, nous avons ici une situation où le poids de la récession cause des effets imprévisibles avec un impact géopolitique majeur. En Tunisie et en Égypte, la hausse des prix des produits alimentaires et du chômage ont accentué l’exaspération causée par les régimes dictatoriaux. Le manque d’espoir et le climat d’oppression croissants ont aussi un impact sur le moral des citoyens de certains États membres, en particulier dans les régions de l’est et du sud de l’Union européenne. Je pense qu’il est grand temps d’accorder une plus grande attention aux conditions de vie des populations. Dans le cas contraire, nous risquons de voir des manifestations de mécontentement inattendues d’une population à qui l’on demande sans cesse de faire des sacrifices."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Üdvözlöm a tunéziai és egyiptomi civil megmozdulásokat, amelyek sikeresen megdöntöttek két, évtizedek óta gyökeret eresztett diktatórikus rezsimet. Az arab világ jövője iránt érzett aggodalom mellett – amelynek a stabilitásától a globális rend egyensúlya is függ – az Európai Unión belül és kívül élő polgárok jólétének is komolyabb figyelmet kell szentelnünk. A gazdasági válság kirobbanása óta a pénzügyi és a bankrendszer megmentése és az állami költségvetés egyensúlyának megteremtése élvezett prioritást. Most azonban olyan helyzettel állunk szemben, amikor a válság előre nem látható, súlyos geopolitikai hatásokat okoz. Az élelmiszerárak emelkedése és a munkanélküliség Tunéziában és Egyiptomban tovább növelte a diktatórikus rezsimek által okozott elkeseredettséget. A kilátástalanság és a jelenlegi elnyomó légkör egyes uniós tagállamok állampolgárainak hangulatára is hatással van, különösen az Európai Unió keleti és déli régióiban. Úgy vélem, ideje nagyobb figyelmet szentelni az emberek életszínvonalának. Máskülönben azt kockáztatjuk, hogy a lakosság azon része, amelytől folyamatos áldozatokat várunk, váratlanul hangot ad elégedetlenségének."@hu11
"Signor Presidente, accolgo con favore i sommovimenti civili in Tunisia ed Egitto che sono riusciti a rovesciare due regimi dittatoriali consolidatisi in diversi decenni. Alle preoccupazioni per il futuro del mondo arabo, dalla cui stabilità dipende l’equilibrio dell’assetto mondiale, dobbiamo aggiungere una preoccupazione più grave riguardante il benessere dei cittadini sia all’interno sia all’esterno dell’Unione europea. Sin dall’inizio della crisi economica, le priorità sono consistite nel salvare il sistema finanziario e bancario ed equilibrare il bilancio nazionale. Qui però abbiamo una situazione in cui l’onere della recessione sta causando effetti imprevedibili con notevole impatto geopolitico. In Tunisia ed Egitto l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e la disoccupazione hanno accentuato l’esasperazione causata dai regimi dittatoriali. La mancanza di prospettive e l’attuale clima sempre più opprimente stanno provocando anch’essi un impatto sullo stato d’animo dei cittadini di alcuni Stati membri, specialmente nelle regioni orientali e meridionali dell’Unione europea. Penso che sia giunto il momento di dedicare maggiore attenzione al tenore di vita dei cittadini, altrimenti rischiamo di assistere a manifestazioni impreviste di scontento da parte di una popolazione alla quale vengono chiesti continui sacrifici."@it12
"Pone pirmininke, palankiai vertinu pilietinius judėjimus Tunise ir Egipte, kurie padėjo sėkmingai nuversti du diktatoriškus per kelis dešimtmečius įsitvirtinusius režimus. Nerimą kelia ne tik arabų pasaulio, nuo kurio stabilumo priklauso pasaulio tvarka, ateitis, bet ir piliečių gerovė Europos Sąjungos viduje ir už jos ribų. Ekonomikos krizės pradžioje pirmenybė buvo teikiama finansų ir bankų sistemai bei šalies biudžeto subalansavimui. Tačiau dabar susidūrėme su padėtimi, kai recesijos našta lemia nenuspėjamus padarinius, turinčius didelį geopolitinį poveikį. Tunise ir Egipte padidėjus maisto kainoms ir nedarbui, diktatoriški režimai pradėjo kelti dar didesnį susierzinimą. Perspektyvų trūkumas ir vis slogesnis dabartinis klimatas taip pat veikia piliečius kai kuriose valstybėse narėse, ypač rytiniuose ir pietiniuose Europos Sąjungos regionuose. Manau, kad pats laikas skirti daugiau dėmesio žmonių gyvenimo lygiui. Priešingu atveju rizikuojame susidurti su netikėtomis gyventojų, kurių nuolat prašoma aukotis, nepasitenkinimo apraiškomis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es atzinīgi vērtēju Tunisijā un Ēģiptē notiekošās pilsoniskās kustības, kas ir veiksmīgi sašķobījušas divus diktatoriskus režīmus, kuri bija dziļi iesakņojušies jau vairāku desmitu gadu garumā. Lielajām bažām par arābu pasaules nākotni, no kuras stabilitātes ir atkarīgs līdzsvars un kārtība pasaulē, ir jāpievieno vēl daudz nopietnākas bažas par pilsoņu labklājību gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Jau pašā ekonomikas krīzes sākumā prioritārais uzdevums bija glābt finanšu un banku sistēmu un sabalansēt valsts budžetu. Tomēr pašreiz mēs esam nonākuši situācijā, kad recesijas nasta izraisa neparedzamas sekas ar lielu ģeopolitisku ietekmi. Pārtikas cenu celšanās un bezdarbs Tunisijā un Ēģiptē palielināja uzbudinājumu, ko bija izraisījuši diktatoriskie režīmi. Iedzīvotāju noskaņojumu dažās dalībvalstīs, jo īpaši Eiropas Savienības austrumu un dienvidu reģionos, ietekmē arī cerību trūkums un aizvien nomācošāka gaisotne. Es uzskatu, ka ir pienācis laiks pievērst lielāku uzmanību cilvēku dzīves līmenim. Pretējā gadījumā mēs riskējam sagaidīt neparedzamas neapmierinātības izpausmes no iedzīvotājiem, kam pastāvīgi prasām nest upurus."@lv13
"Salut mişcările civice ale tunisienilor şi egiptenilor ce au reuşit să răstoarne două regimuri dictatoriale consolidate de-a lungul câtorva decenii. Preocupării pentru viitorul spaţiului arab, de a cărui stabilitate depinde echilibrul global, trebuie să-i adăugăm o grijă mai intensă pentru starea cetăţenilor, atât europeni, cât şi din afara Uniunii Europene. De la debutul crizei economice au fost prioritare salvarea sistemului financiar-bancar şi asigurarea echilibrului bugetar al statului. Iată însă că povara recesiunii provoacă efecte imprevizibile cu impact geopolitic major. În Tunisia şi Egipt creşterea preţurilor alimentelor şi a şomajului a adâncit exasperarea provocată de regimurile dictatoriale. Lipsa de perspectivă şi prezentul tot mai apăsător influenţează şi starea de spirit a cetăţenilor din unele state membre, în special din estul şi sudul Uniunii Europene. Cred că este momentul să se acorde mai multă atenţie nivelului de trai al oamenilor, altfel riscăm să asistăm la manifestări neaşteptate de nemulţumire a unei populaţii căreia i se cer permanent sacrificii."@mt15
"Ik verwelkom de burgerbewegingen in Tunesië en Egypte, die erin geslaagd zijn om twee dictatoriale regimes, die al decennialang aan de macht zijn, omver te werpen. Naast de zorg om de toekomst van het Arabische gebied, waarvan de stabiliteit bepalend is voor het mondiale evenwicht, moeten we meer zorg hebben voor de toestand van de inwoners, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Sinds het begin van de economische crisis heeft de redding van het financieel-bancaire systeem en van het begrotingsevenwicht van de overheid de prioriteit gevormd. De last van de recessie leidt echter tot onvoorspelbare effecten met grote geopolitieke gevolgen. De stijging van de voedselprijzen en de werkloosheid heeft in Tunesië en Egypte geleid tot een verdieping van de wanhoop vanwege de dictatoriale regimes. Het gebrek aan perspectief en de steeds zwaarder drukkende omstandigheden beïnvloeden ook de geestesgesteldheid van een aantal lidstaten, met name in het oosten en zuiden van de Europese Unie. Ik ben van mening dat er nu meer aandacht moet worden besteed aan het levenspeil van de mensen, anders lopen we het risico op onverwachte uitingen van onvrede door een bevolking waarvan continu offers wordt gevraagd."@nl3
"Panie Przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję powstanie obywatelskich ruchów w Tunezji i Egipcie, które skutecznie doprowadziły do upadku dwóch dyktatorskich reżimów, głęboko zakorzenionych w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Oprócz obaw o przyszłość świata arabskiego, którego stabilność ma wpływ na równowagę światowego porządku, musimy wspomnieć o poważniejszych obawach dotyczących interesów obywateli na terytorium Unii Europejskiej i poza nim. Od początku kryzysu ekonomicznego priorytetami były ochrona systemu finansowego i bankowego oraz równowaga budżetu państwowego. Mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której ciężar recesji powoduje nieprzewidziane efekty i poważne skutki geopolityczne. Wzrost bezrobocia i cen żywności w Tunezji i w Egipcie pogłębił niezadowolenie spowodowane rządami dyktatorskich reżimów. Brak perspektyw i coraz bardziej przytłaczająca atmosfera również mają wpływ na nastroje obywateli w niektórych państwach członkowskich, zwłaszcza we wschodnich i południowych regionach Unii Europejskiej. Uważam, że nadszedł czas, aby zwrócić większą uwagę na standardy życia ludzi. W przeciwnym razie ryzykujemy, że staniemy się świadkami niespodziewanych przejawów niezadowolenia w społeczeństwie, od którego ciągle wymaga się poświęceń."@pl16
"Senhor Presidente, congratulo-me com os movimentos cívicos que, na Tunísia e no Egipto, derrubaram dois regimes ditatoriais consolidados ao longo de várias décadas. Às preocupações relativas ao mundo árabe, do qual depende a estabilidade e o equilíbrio da ordem mundial, devemos acrescentar uma inquietação mais premente sobre o bem-estar dos cidadãos dentro e fora da União Europeia. Desde o início da crise económica, as prioridades têm sido salvar o sistema financeiro e bancário e equilibrar o orçamento de Estado. No entanto, deparamo-nos com uma situação na qual o fardo da recessão pode ter efeitos imprevisíveis e com um grande impacto geopolítico. Na Tunísia e no Egipto, a subida dos preços dos alimentos e o desemprego fizeram aumentar a indignação face aos regimes ditatoriais. A ausência de perspectivas e um clima cada vez mais opressivo também estão a ter um impacto sobre o estado de espírito dos cidadãos em alguns Estados-Membros, especialmente nas regiões do leste e do sul da União Europeia. Penso que é tempo de darmos mais atenção ao nível de vida das pessoas. Se não, arriscamo-nos a ver demonstrações inesperadas de desagrado de uma população que é constantemente obrigada a fazer sacrifícios."@pt17
"Vítam občianske hnutia v Tunisku a Egypte, ktoré úspešne zvrhli dva diktátorské režimy, ktoré boli pri moci niekoľko desaťročí. K obavám o budúcnosť arabského sveta, od ktorého závisí stabilita a rovnováha svetového poriadku, musíme pripočítať vážnejšiu obavu o dobré životné podmienky občanov v Európskej únii a mimo nej. Od vypuknutia hospodárskej krízy boli prioritami záchrana finančného a bankového systému a rovnováha štátneho rozpočtu. Teraz sa však nachádzame v situácii, keď bremeno recesie zanecháva nepredvídateľné následky so značným geopolitickým dosahom. V Tunisku a Egypte zvýšil nárast cien potravín a nezamestnanosti rozhorčenie spôsobené diktátorskými režimami. Nedostatočné vyhliadky a stále dusivejšia súčasná atmosféra majú tiež vplyv na náladu občanov v niektorých členských štátoch, najmä vo východných a južných regiónoch Európskej únie. Som presvedčený, že nastal čas, aby sme venovali viac pozornosti životnej úrovni ľudí. Inak riskujeme, že budeme svedkami neočakávaných prejavov nesúhlasu obyvateľstva, od ktorého sa neustále vyžadujú obete."@sk19
"Gospod predsednik, pozdravljam civilna gibanja v Tuniziji in Egiptu, ki so spodnesla dva diktatorska režima, ki sta se utrjevala več desetletij. Poleg skrbi za prihodnost arabskega sveta, od katerega je odvisno ravnovesje svetovnega reda, nas mora skrbeti tudi za dobrobit državljanov v in zunaj Evropske unije. Od začetka gospodarske krize smo prednost namenjali reševanju finančnega in bančnega sistema in uravnovešanju državnega proračuna. Zdaj pa so nastopile razmere, ko breme recesije povzroča nepredvidljive posledice z velikim geopolitičnim vplivom. Dvig cen hrane in brezposelnost sta v Tuniziji in Egiptu le še povečala ogorčenje nad diktatorskima režimoma. Pomanjkanje možnosti in vse težje sedanje razmere prav tako vplivajo na razpoloženje državljanov v nekaterih državah članicah, predvsem v vzhodnih in južnih regijah Evropske unije. Prepričan sem, da moramo večjo pozornost nameniti življenjskim standardom ljudi. Sicer tvegamo, da bodo prebivalci, od katerih se neprestano zahteva, da se žrtvujejo, nepričakovano izrazili svoje nezadovoljstvo."@sl20
"Herr talman! Jag välkomnar de folkliga upproren i Tunisien och Egypten, som har störtat två diktatoriska regimer som lyckats hålla sig kvar vid makten under flera årtionden. Förutom ovissheten om framtiden i arabvärlden, vars stabilitet är en förutsättning för balansen i världen, finns en ännu större farhåga om välfärden för medborgarna såväl inom som utanför EU. Redan i början av den ekonomiska krisen var prioriteringarna att skydda det finansiella systemet och banksystemet och balansera statsbudgetarna. Vi befinner oss dock i en situation där bördan av recessionen börjar få oförutsedda effekter och dessutom en betydande geopolitisk inverkan. I Tunisien och Egypten har stigande livsmedelspriser och arbetslöshet ökat förbittringen över de diktatoriska regimerna. Osäkra framtidsutsikter och ett alltmer ansträngt klimat påverkar också stämningen hos medborgarna i vissa EU-medlemsstater, i synnerhet i de östra och södra delarna av EU. Jag tycker att det är dags att ägna större uppmärksamhet åt människors levnadsstandard. Annars riskerar vi att på sikt få se oväntade missnöjesyttringar från en befolkning som ständigt ombes göra uppoffringar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph