Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-14-Speech-1-118-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110214.15.1-118-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this debate on permitted levels of radioactivity in food is timely, because this April will be the 25th anniversary of the Chernobyl disaster. Many of us will remember how anxious members of the public were at that time and just how long the radioactive contamination lasted in certain places, such as the English Lake District, where soil conditions and heavy rainfall caused the ground to be contaminated for many years. So it is very important to have in place a system which will give the greatest possible reassurance to members of the public in the event of a nuclear accident. That is why we need a different legal basis and a panel of experts broadened to include independent scientific experts on public health and food safety. This is not just a technical subject that can be left to nuclear boffins. It is of much wider public concern. Similarly, it is essential that the levels of permitted radiation are set in a way that means food is safe to be consumed by people of all ages. Can you imagine the stress that would be caused if advice went out that said that carrots, for instance, could be safely eaten by adults and yet not by children? We need clear guidelines that everyone can have confidence in. I therefore believe that we should follow the US model here and set the maximum effective dose limit at one microsievert per year for everybody. It is in any case high time that the levels in the annexes were reviewed, because they do not take account of changes in diet and cultural preferences. For example, cassava is a staple food for many people, not a minor substance. So the Commission needs to submit a full report on maximum permitted levels. Finally, I want to thank the rapporteur, Mr Belet, for the very consensual approach that he has adopted on this report. I hope the Commission will bear in mind that Parliament is remarkably united on this dossier."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, tato rozprava o přípustné úrovni radioaktivity v potravinách je dobře načasovaná, protože letos v dubnu si připomeneme 25. výročí černobylské katastrofy. Mnoho z nás si vzpomene, jak byla veřejnost v té době znepokojená a jak dlouho na některých místech radioaktivní kontaminace přetrvávala, např. v anglické oblasti Lake District, kde byla země kvůli půdním podmínkám a prudkým dešťům kontaminována po mnoho let. Je tedy velmi důležité, abychom měli k dispozici systém, který veřejnost v případě jaderné havárie co nejvíce uklidní. Proto potřebujeme jiný právní základ a skupinu odborníků, jejímiž členy by byli i nezávislí vědečtí odborníci z oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti potravin. Nejedná se pouze o technické téma, které může být ponecháno na jaderných výzkumnících. Mnohem více se týká širší veřejnosti. Stejně tak je zásadní, aby byly přípustné úrovně záření stanoveny takovým způsobem, který by znamenal, že konzumace potravin je bezpečná pro lidi všech věkových kategorií. Dokážete si představit stres, který by vznikl, kdyby byla vydána rada, jež by říkala, že např. mrkev mohou bezpečně jíst dospělí, ale děti ještě ne? Potřebujeme jasné pokyny, na které se každý může spolehnout. Proto se domnívám, že bychom se měli řídit modelem USA a stanovit maximální efektivní dávky ve výši jednoho mikrosievertu za rok pro každého jednotlivce. V každém případě nastal nejvyšší čas, aby byly přezkoumány úrovně uvedené v přílohách, protože nezohledňují změny ve stravovacích návycích a kultivačních preferencích. Např. maniok představuje pro mnoho lidí základní potravinu, nikoli vedlejší plodinu. Komise tedy musí předložit úplnou zprávu o maximálních přípustných úrovních. Na závěr chci poděkovat zpravodaji, panu Beletovi, za velmi konsensuální přístup, který zaujal vůči této zprávě. Doufám, že Komise vezme na vědomí, že postoj Parlamentu k této záležitosti je značně jednotný."@cs1
"Hr. formand! Denne forhandling om tilladte niveauer af radioaktivitet i levnedsmidler kommer på et godt tidspunkt, fordi det til april er 25 år siden, Tjernobylkatastrofen fandt sted. Mange af os vil huske, hvor ængstelige medlemmer af offentligheden var på daværende tidspunkt, og præcis hvor længe den radioaktive kontaminering varede visse steder som f.eks. i Lake District i England, hvor jordbundsforholdene og voldsom nedbør medførte, at jorden var forurenet i mange år. Så det er særdeles vigtigt have et system, der beroliger medlemmerne af offentligheden mest muligt i tilfælde af en nuklear ulykke. Vi har derfor brug for et andet retsgrundlag og et panel af eksperter, der er udvidet til at omfatte uvildige videnskabelige eksperter inden for folkesundhed og fødevaresikkerhed. Det er ikke blot et teknisk spørgsmål, som kan overlades til kerneenerginørder. Det er af langt mere omfattende betydning for offentligheden. Det er ligeledes uhyre vigtigt, at de tilladte strålingsniveauer fastsættes på en måde, der betyder, at levnedsmidler er sikre, så de kan indtages af mennesker i alle aldersgrupper. Tænk på al den ballade, der ville blive, hvis der i en vejledning stod, at det f.eks. var sikkert for voksne at spise gulerødder, men ikke for børn. Vi har brug for klare retningslinjer, som alle kan have tillid til. Jeg mener derfor, at vi skal følge den amerikanske model her og fastsætte den maksimale reelle dosisgrænseværdi til 1 mSv om året for alle. Det er under alle omstændigheder på høje tid, at niveauerne i bilagene bliver taget op til fornyet overvejelse, idet der ikke er taget hensyn til ændringer i kostvanerne og de kulturelle præferencer. F.eks. er maniok et hovednæringsmiddel for mange mennesker, og ikke bare en biting. Så Kommissionen skal forelægge en fyldestgørende rapport om de maksimalt tilladte niveauer. Afslutningsvis vil jeg gerne takke ordføreren, hr. Belet, for den meget konsensusorienterede tilgang, han har anvendt i forbindelse med den foreliggende betænkning. Jeg håber, Kommissionen vil holde sig for øje, at Parlamentet står bemærkelsesværdig samlet i denne sag."@da2
"Herr Präsident! Diese Debatte über zulässige Grenzwerte für die radioaktive Belastung von Lebensmitteln kommt zur rechten Zeit, da sich die Tschernobyl-Katastrophe in diesem April zum 25. Mal jährt. Viele von uns werden sich noch an die damals in der Bevölkerung herrschende Angst erinnern und daran, wie lange bestimmte Orte radioaktiv belastet waren, wie etwa der Lake District in England, wo die Bodenbeschaffenheit und heftige Regenfälle dazu geführt hatten, dass der Boden über viele Jahre hinweg belastet war. Es ist also sehr wichtig, dass ein System zur Verfügung steht, das die Bevölkerung im Falle eines Atomunfalls im größtmöglichen Umfang beruhigt. Aus diesem Grund benötigen wir eine andere Rechtsgrundlage und ein erweitertes Expertengremium, in dem auch unabhängige wissenschaftliche Experten für öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vertreten sind. Dies ist kein rein technisches Thema, das man nur Nuklearwissenschaftlern überlassen sollte. Es ist ein Thema von viel größerem öffentlichen Interesse. In ähnlicher Weise müssen die erlaubten Strahlengrenzwerte unbedingt so gesetzt werden, dass der Verzehr von Nahrungsmitteln für Menschen jeder Altersgruppe unbedenklich ist. Können Sie sich vorstellen, wie belastend es wäre, wenn die Meldung herausgegeben würde, dass zum Beispiel Karotten von Erwachsenen bedenkenlos verzehrt werden könnten, nicht aber von Kindern? Wir brauchen klare Leitlinien, auf die sich jeder verlassen kann. Daher bin ich der Ansicht, dass wir hier dem Beispiel der USA folgen und den Grenzwert für die maximal effektive Dosis auf ein Mikrosievert pro Jahr für alle festlegen sollten. Es ist so oder so höchste Zeit dafür, dass die Grenzwerte in den Anhängen überarbeitet werden, weil sie die Veränderungen in der Ernährungsweise und die kulturellen Vorlieben nicht berücksichtigen. Beispielsweise ist Maniok für viele Menschen ein Grundnahrungsmittel und keineswegs ein Nahrungsmittel von geringer Bedeutung. Die Kommission muss also einen umfassenden Bericht über die zulässigen Höchstdosen vorlegen. Abschließend möchte ich dem Berichterstatter Herrn Belet für den sehr konsensorientierten Ansatz seines Berichtes danken. Ich hoffe, die Kommission wird berücksichtigen, dass die Haltung des Parlamentes zu diesem Dossier ungewöhnlich geschlossen ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή για τα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα είναι επίκαιρη, διότι τον Απρίλιο αυτόν θα συμπληρωθεί η 25η επέτειος από την καταστροφή του Τσερνομπίλ. Πολλοί από εμάς θα θυμούνται πόσο ανήσυχοι ήταν οι πολίτες την εποχή εκείνη και πόσον καιρό διήρκεσε η ραδιενεργός μόλυνση σε ορισμένα μέρη, όπως η Lake District στην Αγγλία, όπου οι συνθήκες του εδάφους και η έντονη βροχόπτωση είχαν ως συνέπεια το έδαφος να παραμείνει μολυσμένο για πολλά χρόνια. Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό να διαθέτουμε ένα σύστημα το οποίο θα παρέχει τις κατά το δυνατόν μεγαλύτερες εγγυήσεις στους πολίτες σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε διαφορετική νομική βάση και μια διευρυμένη ομάδα ειδικών που θα περιλαμβάνει ανεξάρτητους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων. Δεν πρόκειται απλώς για τεχνικό θέμα που μπορεί να αφεθεί στη δικαιοδοσία των πυρηνικών επιστημόνων. Έχει πολύ ευρύτερη σημασία για τους πολίτες. Ομοίως, είναι σημαντικό τα επίπεδα της επιτρεπτής ακτινοβολίας να καθοριστούν κατά τρόπο ώστε κάθε τρόφιμο να είναι ασφαλές προς κατανάλωση από ανθρώπους όλων των ηλικιών. Μπορείτε να φανταστείτε το άγχος που θα προκληθεί εάν κυκλοφορούσαν συστάσεις ότι τα καρότα, για παράδειγμα, μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια από τους ενηλίκους, όχι όμως και από τα παιδιά; Χρειαζόμαστε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες ο καθένας θα μπορεί να έχει εμπιστοσύνη. Πιστεύω συνεπώς ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε το πρότυπο των ΗΠΑ ως προς το θέμα αυτό και να ορίσουμε το μέγιστο όριο ενεργού δόσης στο ένα μικροσίβερτ ετησίως για όλους. Σε κάθε περίπτωση είναι πλέον καιρός να αναθεωρηθούν τα επίπεδα στα παραρτήματα επειδή δεν λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές στη διατροφή και οι πολιτισμικές προτιμήσεις. Για παράδειγμα, η μανιόκα αποτελεί βασική τροφή για πολλούς ανθρώπους, όχι ουσία ήσσονος σημασίας. Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει πλήρη έκθεση σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κ. Belet για την πολύ συναινετική προσέγγιση που υιοθέτησε στην έκθεση αυτή. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο είναι εντυπωσιακά ενωμένο ως προς το θέμα αυτό."@el10
"Señor Presidente, este debate sobre los niveles de radiactividad admisibles en los alimentos resulta oportuno, ya que en abril conmemoraremos el 25º aniversario del desastre de Chernóbil. Muchos de nosotros recordamos la ansiedad del público en esos momentos y la gran duración de la contaminación radiactiva en algunos lugares, como el Distrito de los Lagos en Inglaterra, donde las condiciones del suelo y las fuertes precipitaciones hicieron que el suelo quedara contaminado durante muchos años. Así pues, es muy importante contar con un sistema que ofrezca las mayores garantías al público en caso de accidente nuclear. Es por ello que necesitamos otra base jurídica y ampliar el grupo de expertos para incluir a expertos científicos independientes en salud pública y seguridad alimentaria. No se trata solamente de una cuestión técnica que podamos dejar en manos de los expertos nucleares, pues se trata de algo que preocupa al público en general. De modo similar es esencial que los niveles de radiación admisibles se establezcan de tal modo que los alimentos sean seguros para el consumo por personas de todas las edades. ¿Podemos imaginarnos la tensión que provocaría el anuncio de que las zanahorias, por ejemplo, pueden ser consumidas sin peligro por los adultos, pero no por los niños? Necesitamos directrices claras en las que todos puedan confiar. Por ello considero que deberíamos seguir el modelo norteamericano y establecer la dosis máxima efectiva en un microsievert por año para todas las personas. En todo caso, ya es hora de revisar los niveles que figuran en los anexos, porque no tienen en cuenta los cambios en las dietas y las preferencias culturales. Por ejemplo, la tapioca es un alimento diario para muchas personas, no una sustancia de importancia secundaria. Así pues, la Comisión debe presentar un informe completo sobre los niveles máximos admisibles. Por último, quiero dar las gracias al ponente, el señor Belet, por el enfoque basado en el consenso que adoptó para este informe. Espero que la Comisión tenga en cuenta que el Parlamento está muy unido en este expediente."@es21
"Lugupeetud juhataja! Praegune arutelu toiduainete radioaktiivsuse lubatud piirmäärade üle toimub õigel ajal, sest selle aasta aprillis möödub Tšernobõli katastroofist 25 aastat. Paljud meist mäletavad, kui ärevil oli tollal avalikkus ja kui pikka aega püsis radioaktiivne saaste teatud kohtades nagu Lake District Inglismaal, kus pinnasetingimused ja tugevad sademed tõid kaasa maapinna aastatepikkuse saastatuse. Niisiis on väga oluline kehtestada süsteem, mis pakuks inimestele tuumaõnnetuse korral võimalikult suurt kindlustunnet. Selleks vajame teistsugust õiguslikku alust ja suuremat eksperdirühma, mis hõlmaks ka sõltumatuid rahvatervise ja toiduohutuse teaduseksperte. Tegemist ei ole ainuüksi tehnilise teemaga, mille võib tuumateadlaste hooleks jätta. See on märksa laiema kõlapinnaga üldine probleem. Samamoodi on oluline, et lubatud kiirgusmäärade kehtestamisel peetaks silmas, et toit oleks ohutu igas vanuses inimestele. Kas kujutaksite ette pinget, mida põhjustaks teade, et näiteks porgandeid võivad ohtu kartmata süüa täiskasvanud, kuid mitte lapsed? Vajame selgeid suuniseid, mida iga inimene võib usaldada. Seepärast usun, et me peaksime järgima siinkohal USA eeskuju ja kehtestama iga inimese maksimaalseks efektiivdoosiks ühe mikrosiiverti aastas igaühele. Igatahes on ülim aeg, et lisades esitatud määrad uuesti üle vaadataks, sest nende juures ei ole võetud arvesse muutusi toitumises ega kultuurilisi eelistusi. Näiteks maniokk on paljude inimeste jaoks põhitoit, mitte harvaesinev toiduaine. Komisjon peab niisiis esitama lubatud piirmäärade kohta täieliku aruande. Lõpetuseks soovin tänada raportööri Ivo Belet’d väga konsensusliku vaatenurga eest raportis. Loodan, et komisjon peab meeles, et Euroopa Parlament on kõnealuse ettepanekuga seoses tähelepanuväärselt ühtne."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä keskustelu sallituista radioaktiivisuuden tasoista elintarvikkeissa on oikea-aikainen, sillä huhtikuussa tulee kuluneeksi 25 vuotta Tšernobylin katastrofista. Monet meistä muistanevat, kuinka ahdistuneita kansalaiset tuolloin olivat ja kuinka kauan radioaktiivinen saastuminen säilyi tietyissä paikoissa, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan Lake Districtin alueella, jossa maaperäolot ja kovat sateet saivat aikaan sen, että maa oli saastunutta monien vuosien ajan. On siis hyvin tärkeää, että luodaan järjestelmä, joka on kansalaisten kannalta mahdollisimman rauhoittava ydinonnettomuuden sattuessa. Tästä syystä on tarpeen vaihtaa oikeusperustaa ja laajentaa asiantuntijaryhmää niin, että siihen kuuluu riippumattomia kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden tieteellisiä asiantuntijoita. Tämä ei ole vain tekninen kysymys, joka voidaan jättää ydinalan tiedemiesten ratkaistavaksi. Se on paljon laajempi yleinen kysymys. Vastaavasti on tärkeää, että sallitut säteilytasot asetetaan niin, että kaikenikäisten ihmisten on turvallista syödä elintarvikkeita. Voitteko kuvitella, minkälainen stressi syntyisi, jos annettaisiin ohje, jonka mukaan aikuiset voivat turvallisesti syödä vaikkapa porkkanoita, mutta lapset eivät? Tarvitsemme selkeitä ohjeita, joihin kaikki voivat luottaa. Siitä syystä katson, että meidän olisi seurattava Yhdysvaltojen mallia ja asetettava efektiivisen annoksen enimmäisrajaksi yksi mikrosievert vuodessa kaikkien osalta. On joka tapauksessa aika tarkistaa liitteissä asetettuja tasoja, koska niissä ei oteta huomioon ruokavaliossa ja kulttuurisissa mieltymyksissä tapahtuneita muutoksia. Esimerkiksi kassava on monille peruselintarvike, ei vähemmän käytetty ainesosa. Komission on siis toimitettava kattava raportti suurimmista sallituista tasoista. Lopuksi kiitän esittelijä Beletiä siitä yhteisymmärrykseen pyrkivästä lähestymistavasta, jota hän on tässä mietinnössä soveltanut. Toivon komission muistavan, että parlamentti on erittäin yhtenäinen tässä kysymyksessä."@fi7
"Monsieur le Président, ce débat sur les niveaux de radioactivité autorisés dans les aliments arrive à point nommé, puisque le mois d’avril prochain marquera le 25 . Nous sommes nombreux à nous souvenir de la forte inquiétude des citoyens à ce moment-là et de la longue durée de la contamination radioactive dans certains endroits, comme la Région des lacs en Angleterre, où les conditions pédologiques et les fortes précipitations ont entraîné une contamination du sol pendant plusieurs années. Il est donc très important de mettre en place un système qui puisse rassurer au maximum les citoyens en cas d’accident nucléaire. C’est pourquoi nous avons besoin d’une autre base juridique et d’un groupe d’experts élargi afin d’inclure des scientifiques indépendants compétents en matière de santé publique et de sécurité alimentaire. Il ne s’agit pas uniquement d’un dossier technique pouvant être laissé aux experts nucléaires. C’est une préoccupation beaucoup plus large qui concerne aussi les citoyens. De même, il est primordial que les niveaux de radiation autorisés soient établis de manière à ce que la nourriture soit assez sûre pour être consommée par des personnes de tous âges. Pourriez-vous imaginer l’inquiétude de la population s’il était dit que les carottes, par exemple, sont suffisamment sûres pour être consommées par des adultes, mais pas par des enfants? Il faut des directives claires en lesquelles tout le monde peut avoir confiance. Je pense dès lors que nous devrions nous inspirer du modèle américain dans ce domaine et fixer la dose limite maximale à un microsievert par an pour tout le monde. Il est en tous les cas grand temps de revoir les niveaux repris dans les annexes, car ils ne tiennent pas compte des changements des habitudes alimentaires et des préférences culturelles. Le manioc, par exemple, est un aliment de base pour beaucoup de personnes, et pas une simple denrée mineure. La Commission doit par conséquent présenter un rapport complet sur les niveaux maximaux autorisés. Enfin, je voudrais remercier le rapporteur, M. Belet, pour l’approche très consensuelle qu’il a adoptée lors de la rédaction de ce rapport. J’espère que la Commission gardera à l’esprit que le Parlement est extrêmement uni dans ce dossier."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Rendkívül időszerű ez a vita a radioaktivitás élelmiszerekben megengedett szintjéről, mivel idén áprilisban lesz a csernobili katasztrófa 25. évfordulója. Sokan emlékszünk, milyen idegesek voltak annak idején az emberek, és hogy bizonyos területeken, mint pl. az angol tóvidéken, milyen hosszan tartott a radioaktív szennyezés; itt a talaj tulajdonságai és a heves esőzések miatt évekig szennyezett volt a föld. Ezért nagy szükség van egy olyan rendszerre, amely a lehető legnagyobb mértékben megnyugtatja a nyilvánosságot egy nukleáris baleset esetén. Ezért van szükségünk új jogalapra és egy olyan kibővített szakértői bizottságra, amelyben független, a közegészségügy és az élelmiszerbiztonság területén jártas tudományos szakértők is részt vesznek. Ez nem csupán egy műszaki kérdés, amit az atom-gurukra hagyhatunk. Ez a téma sokkal szélesebb körben érinti a nyilvánosságot. Hasonlóképpen alapvető fontosságú, hogy meghatározzuk a sugárzás megengedett legmagasabb mértékét, mégpedig oly módon, hogy az élelmiszereket az emberek életkortól függetlenül biztonsággal fogyaszthassák. El tudják képzelni, mekkora stresszt okozna, ha olyan tanácsok jelennének meg, hogy pl. a répát a felnőttek biztonsággal megehetik, de a gyerekek nem? Egyértelmű iránymutatásra van szükség, amelyben mindenki megbízhat. Ezért úgy vélem, hogy ezúttal az amerikai modellt kellene követnünk, és mindenki számára évente 1 mikrosievert szinten kellene meghatároznunk a maximális, tényleges dózist. Mindenesetre sürgősen felül kell vizsgálni a mellékletben szereplő határértékeket, mivel azok nem veszik figyelembe az étrendben bekövetkezett változásokat és a kulturális preferenciákat. Így például, a manióka sokak számára alapvető élelmiszer, nem kisebb mennyiségben fogyasztott élelmiszer. A Bizottságnak tehát teljes körű jelentést kell előterjesztenie a megengedett maximális határértékekről. Végezetül, szeretnék köszönetet mondani előadónknak, Belet úrnak azért a megegyezésen alapuló megközelítésért, amelyet jelentésében alkalmazott. Remélem, hogy a Bizottság nem fogja figyelmen kívül hagyni, hogy a Parlament figyelemre méltó módon összefogott ennek az ügynek a kapcsán."@hu11
"Signor Presidente, questa discussione sui livelli ammissibili di radioattività nei prodotti alimentari è estremamente opportuna perché il prossimo aprile ricorrerà il 25° anniversario della catastrofe di Chernobyl. Molti di noi ricorderanno quanta ansia nutrisse il pubblico all’epoca e quanto a lungo la contaminazione radioattiva è durata in alcuni luoghi, come il Distretto dei laghi in Inghilterra, dove le condizioni del suolo e le pesanti piogge hanno provocato una contaminazione pluriennale dei terreni. È dunque molto importante poter introdurre un sistema che fornisca la massima rassicurazione possibile al pubblico in caso di incidente nucleare. Per questo abbiamo bisogno di una base giuridica diversa, nonché di un gruppo di esperti allargato che comprenda anche esperti scientifici indipendenti in materia di sanità pubblica e sicurezza alimentare. Non si tratta di un argomento puramente tecnico che possa essere lasciato agli esperti del nucleare. È un tema di interesse pubblico molto più ampio. Analogamente è essenziale che i livelli ammissibili di radiazioni siano fissati in maniera che i prodotti alimentari possano essere consumati in tutta sicurezza da ogni fascia di età. Vi immaginate la tensione che si genererebbe se si dicesse, per esempio, che le carote possono essere consumate in tutta sicurezza dagli adulti, ma non dai bambini? Abbiamo bisogno di orientamenti chiari in cui tutti possano avere fiducia. Penso dunque che in questo caso dovremmo seguire il modello americano e fissare il limite massimo effettivo in termini di dosaggio a un microsievert all’anno per tutti. È tempo a ogni modo che i livelli indicati negli allegati siano rivisti perché non tengono conto dei cambiamenti intervenuti nel regime alimentare e nelle preferenze culturali. Per esempio, la manioca è un alimento di base per molti, non una sostanza minore. La Commissione deve pertanto presentare una relazione completa sui livelli massimi ammissibili. Desidero infine ringraziare il relatore, onorevole Belet, per l’approccio estremamente consensuale adottato in merito alla presente relazione. Spero che la Commissione tenga presente il fatto che il Parlamento è straordinariamente unito su tale tema."@it12
"Pone pirmininke, ši diskusija dėl leistino radiacijos kiekio maisto produktuose vyksta laiku, nes šiemet balandžio mėn. sukaks 25 metai nuo Černobylio katastrofos. Daugelis mūsų prisimena didelį tuometinį visuomenės narių susirūpinimą ir kaip ilgai kai kuriose vietose išliko radiacinis užterštumas, pvz., Anglijos ežeryne, kur dėl dirvožemio ir liūčių žemė buvo užteršta daugelį metų. Taigi labai svarbu, kad būtų sukurta sistema, kuri užtikrins maksimalią visuomenės narių apsaugą branduolinės avarijos atveju. Todėl mums reikia skirtingo teisinio pagrindo ir didesnės ekspertų grupės, kad galėtų būti įtraukti nepriklausomi mokslo ekspertai visuomenės sveikatos ir maisto saugos srityje. Tai nėra vien techninis klausimas, kuris gali būti paliktas spręsti branduolinės srities mokslininkams. Tai kur kas didesnio masto visuomenės problema. Taip pat labai svarbu, kad leidžiamas radiacijos lygis būtų nustatytas taip, kad būtų užtikrintas įvairaus amžiaus žmonių vartojamų maisto produktų sauga. Ar įsivaizduojate, kokia kiltų įtampa, jeigu būtų pranešta, kad, sakykime, pvz., suaugusiesiems morkas valgyti saugu, o vaikams ne? Mums reikalingos aiškios gairės, kurias patikimomis laikytų visi. Todėl manau, kad šiuo atveju turėtume pasinaudoti Jungtinių Valstijų modelio pavyzdžiu ir visiems nustatyti didžiausią realią galimą metinę dozę mikrosivertais. Bet kokiu atveju dabar pats laikas peržiūrėti prieduose pateiktus lygius, nes jie nustatyti neatsižvelgiant į maisto ir kultūrinius ypatumus. Pvz., manijokas yra pagrindinis daugelio žmonių maisto produktas, o ne mažareikšmė medžiaga. Taigi Komisija turi pateikti visapusišką pranešimą dėl maksimalių leistinų lygių. Galiausiai noriu padėkoti pranešėjui I. Beletui už labai darnų požiūrį, kurio jis laikėsi šiame pranešime. Tikiuosi, jog Komisija atsižvelgs į tai, kad šiuo klausimu Parlamentas itin vieningas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šīs debates par pieļaujamo radioaktivitātes līmeni pārtikas produktos notiek savlaicīgi, jo aprīlī tiks atzīmēta Černobiļas katastrofas 25. gadadiena. Daudzi no mums atcerēsies to, cik satraukti tajā laikā bija sabiedrības locekļi, kā arī to, cik ilgi radioaktīvais piesārņojums saglabājās atsevišķās vietās, piemēram, Anglijas ezeru apgabalā, kur augsnes apstākļu un smagu lietavu dēļ daudzus gadus zeme bija piesārņota. Tāpēc ir jābūt sistēmai, ar ko labākajā iespējamajā veidā var garantēt to, ka kodolavārijas gadījumā sabiedrības locekļi būs drošībā. Tāpēc ir vajadzīgs cits juridiskais pamatojums un ekspertu grupa, kurā darbojas arī neatkarīgi zinātniskie eksperti sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma jomās. Šis nav tikai tehnisks jautājums, ko var atstāt kodolenerģijas zinātnieku pārziņā. Šeit runa ir par daudz plašāku satraukumu sabiedrībā. Tāpat pieļaujamais starojums ir jānosaka tā, lai varētu garantēt to, ka pārtikas produktus droši var patērēt visu vecumu iedzīvotāji. Vai jūs varat iedomāties kādu satraukumu radītu paziņojums, ka, piemēram, burkānus var ēst pieaugušie, bet ne bērni? Ir jābūt skaidrām pamatnostādnēm, uz kurām ikviens var paļauties. Tāpēc es uzskatu, ka mums šajā jautājumā vajadzētu ievērot ASV paraugu un noteikt maksimālās efektīvās devas robežvērtību ― vienu mikrozīvertu gadā visiem cilvēkiem. Lai vai kā, ir pienācis pēdējais brīdis pārskatīt pielikumā norādītos līmeņus, jo tur nav ņemtas vērā izmaiņas uztura un kultūras izvēlē. Piemēram, daudzu cilvēku uzturā manioka ir kļuvusi par pamatvielu, nevis maznozīmīgu vielu. Tāpēc Komisijai ir jāiesniedz pilnvērtīgs ziņojums par maksimāli pieļaujamajiem līmeņiem. Visbeidzot, vēlos pateikties referentam kungam par ļoti vienprātīgo pieeju, ko viņš ir izmantojis šajā ziņojumā. Es ceru, ka Komisija ņems vērā to, ka saistībā ar šo dokumentu Parlaments ir ievērojami vienots."@lv13
"Mr President, this debate on permitted levels of radioactivity in food is timely, because this April will be the 25th anniversary of the Chernobyl disaster. Many of us will remember how anxious members of the public were at that time and just how long the radioactive contamination lasted in certain places, such as the English Lake District, where soil conditions and heavy rainfall caused the ground to be contaminated for many years. So it is very important to have in place a system which will give the greatest possible reassurance to members of the public in the event of a nuclear accident. That is why we need a different legal basis and a panel of experts broadened to include independent scientific experts on public health and food safety. This is not just a technical subject that can be left to nuclear boffins. It is of much wider public concern. Similarly, it is essential that the levels of permitted radiation are set in a way that means food is safe to be consumed by people of all ages. Can you imagine the stress that would be caused if advice went out that said that carrots, for instance, could be safely eaten by adults and yet not by children? We need clear guidelines that everyone can have confidence in. I therefore believe that we should follow the US model here and set the maximum effective dose limit at one microsievert per year for everybody. It is in any case high time that the levels in the annexes were reviewed, because they do not take account of changes in diet and cultural preferences. For example, cassava is a staple food for many people, not a minor substance. So the Commission needs to submit a full report on maximum permitted levels. Finally, I want to thank the rapporteur, Mr Belet, for the very consensual approach that he has adopted on this report. I hope the Commission will bear in mind that Parliament is remarkably united on this dossier."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dit debat over toelaatbare niveaus van radioactiviteit van levensmiddelen komt precies op het juiste moment, aangezien het in april 25 jaar geleden is dat de ramp in Tjernobyl plaatsvond. Velen van ons zullen zich herinneren hoeveel zorgen de bevolking zich destijds maakte en hoe lang de radioactieve besmetting aanhield in bepaalde gebieden, waaronder het Engelse Lake District, waar de grond als gevolg van de bodemgesteldheid en zware regenval vele jaren besmet bleef. Het is dus van groot belang dat er een systeem wordt gehanteerd dat de bevolking in het geval van een nucleair ongeval zo veel mogelijk geruststelling biedt. Daarom moet er een andere rechtsgrondslag komen en een panel van deskundigen worden ingesteld dat wordt verbreed met onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen op het gebied van volksgezondheid en voedselveiligheid. Dit is niet slechts een technisch onderwerp dat kan worden overgelaten aan nucleaire deskundigen. Deze kwestie gaat een veel breder publiek aan. Zo is het ook van cruciaal belang dat de toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting zodanig worden vastgesteld dat ervan kan worden uitgegaan dat voedsel veilig is om te worden geconsumeerd door mensen van alle leeftijden. Kunt u zich de ongerustheid voorstellen die zou worden veroorzaakt als bijvoorbeeld het advies wordt afgegeven dat wortelen veilig kunnen worden gegeten door volwassenen maar niet door kinderen? Er moeten veilige richtlijnen komen waarin iedereen vertrouwen heeft. Daarom ben ik van mening dat we het Amerikaanse model hier moeten volgen en de maximaal toelaatbare effectieve dosislimiet moeten stellen op één microsievert per jaar voor iedereen. Het wordt in ieder geval hoog tijd dat de niveaus in de bijlagen worden herzien, want bij de huidige niveaus wordt geen rekening gehouden met veranderingen in eetgewoonten en culturele voorkeuren. Cassave is voor veel mensen bijvoorbeeld geen onbelangrijke voedingsstof maar een hoofdvoedsel. De Commissie moet dus een volledig verslag over de maximaal toelaatbare niveaus indienen. Tot slot dank ik de rapporteur, de heer Belet, voor de sterk op consensus gerichte benadering die hij heeft gevolgd bij dit verslag. Ik hoop dat de Commissie niet vergeet dat het Parlement ten aanzien van dit dossier buitengewoon eensgezind is."@nl3
"Panie Przewodniczący! Debata dotycząca dopuszczalnych poziomów skażenia promieniotwórczego w środkach spożywczych jest na czasie, ponieważ w kwietniu obchodzić będziemy 25. rocznicę katastrofy w Czarnobylu. Wielu z nas pamięta obawy, jakie żywili w tamtym czasie obywatele, jak i to, jak długo skażenie promieniotwórcze utrzymywało się w niektórych miejscach, takich jak angielska Kraina Jezior, gdzie warunki glebowe i obwite opady deszczu spowodowały skażenie gleb przez wiele lat. Dlatego niezwykle istotne jest wdrożenie systemu, który zapewniałby obywatelom jak najpełniejsze gwarancje w przypadku awarii jądrowej. W związku z tym niezbędne jest wykorzystanie innej podstawy prawnej oraz rozszerzenie zespołu ekspertów o niezależnych ekspertów naukowych w dziedzinach zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności. Nie jest to kwestia czysto techniczna, której rozstrzygnięcie można by pozostawić specom jądrowym. Kwestia ta budzi obawy ogółu społeczeństwa. Podobnie, niezbędne jest wyznaczenie dopuszczalnych poziomów skażenia promieniotwórczego w taki sposób, żeby zapewnić przydatność żywności do spożycia przez ludzi niezależnie od ich wieku. Czy mogą Państwo sobie wyobrazić stres, jaki wywołalibyśmy, publikując na przykład informacje, że marchewka może być spożywania przez osoby dorosłe, ale już nie przez dzieci? Niezbędne są jednoznaczne wytyczne, które będą wzbudzały zaufanie wszystkich obywateli. Dlatego uważam, że powinniśmy zastosować tutaj model amerykański i ustalić maksymalną dopuszczalną dawkę efektywną dla każdego na 1 mSV rocznie. Zresztą najwyższy czas, by zmienić poziomy określone w załącznikach, ponieważ nie uwzględniają zmian w diecie i w preferencjach kulturowych. Przykładowo tapioka stała się dla wielu ludzi podstawowym pożywieniem, a nie substancją o niewielkim znaczeniu. Komisja powinna zatem przedstawić pełne sprawozdanie dotyczące maksymalnych dopuszczalnych wartości. Wreszcie chciałabym podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Beletowi, za stosowanie podczas pracy nad tym sprawozdaniem zgodnego podejścia. Mam nadzieję, że Komisja będzie pamiętać, że Parlament jest niezwykle zgodny w sprawie tego dossier."@pl16
"Senhor Presidente, este debate sobre os níveis de radioactividade nos alimentos é oportuno, uma vez que se assinala no próximo mês de Abril o 25.º aniversário do desastre de Chernobyl. Muitos de nós se recordarão da ansiedade dos cidadãos, naquela época, e da duração da contaminação radioactiva em determinados locais, como a região dos lagos inglesa, onde as condições do solo e as chuvas intensas estiveram na origem da contaminação dos solos durante muitos anos. Por isso, é extremamente importante a existência de um sistema que tranquilize o mais possível os cidadãos em caso de acidente nuclear. É por esse motivo que necessitamos de uma base jurídica diferente e de um grupo de peritos alargado, que inclua peritos científicos independentes em matéria de saúde pública e segurança alimentar. Não se trata apenas de uma questão técnica que possa ser deixada ao cuidado dos investigadores no domínio da energia nuclear. É uma preocupação do público em geral. Da mesma forma, é fundamental que os níveis de radiação permitidos sejam estabelecidos de uma forma que os géneros alimentícios possam ser consumidos com segurança por pessoas de todas as idades. Conseguem imaginar a inquietação que seria causada se aconselhássemos, por exemplo, que as cenouras poderiam ser consumidas com segurança por adultos mas não por crianças? Necessitamos de orientações claras em que todos possam confiar. Assim, penso que deveríamos seguir o modelo dos Estados Unidos da América nesta matéria e estabelecer o limite máximo efectivo em 1 microssievert por ano para todos. De qualquer forma, já é tempo de rever os níveis constantes dos anexos, uma vez que não levam em conta as alterações nos hábitos alimentares e nas preferências culturais. Por exemplo, a mandioca é um alimento de base para muitas pessoas, não uma substância de menor importância. Assim, a Comissão deve apresentar um relatório completo sobre os níveis máximos tolerados. Por fim, gostaria de agradecer ao relator, senhor deputado Belet, pela abordagem extremamente consensual que adoptou relativamente a este relatório. Espero que a Comissão tenha em mente que o Parlamento está singularmente unido no que respeita a este dossier."@pt17
"Dle președinte, această dezbatere privind nivelurile permise de contaminare radioactivă a alimentelor este oportună, deoarece în luna aprilie vom comemora 25 de ani de la catastrofa de la Cernobîl. Mulți dintre noi își vor aminti cât de îngrijorați erau unii oameni în acea vreme și cât de mult a durat contaminarea radioactivă în anumite locuri, cum ar fi Țara Lacurilor din Anglia, unde condițiile solului și precipitațiile abundente au provocat contaminarea solului timp de mulți ani. Este, deci, foarte important să existe un sistem care să ofere garanții maxime pentru populație în cazul unui accident nuclear. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de un temei juridic diferit și de un grup de experți lărgit, care să includă experți științifici independenți în domeniul sănătății publice și al siguranței alimentare. Problema nu este una exclusiv tehnică, pentru a putea fi lăsată în grija așa-zișilor experți nucleari. Ea este extrem de importantă pentru populație. În mod similar, este esențial ca nivelurile de radiații permise să fie stabilite astfel încât alimentele să poată fi consumate în siguranță de către persoane de toate vârstele. Vă puteți imagina câte probleme ar apărea dacă s-ar recomanda ca morcovii, de exemplu, să fie consumați de adulți, însă nu și de copii? Avem nevoie de orientări clare, în care să putem avea încredere cu toții. Prin urmare, consider că trebuie să respectăm modelul SUA în această privință și să stabilim limita maximă a dozei la un microsivert pe an pentru toată lumea. În orice caz, a sosit momentul ca nivelurile din anexe să fie revizuite, deoarece ele nu țin cont de modificarea regimului alimentar și de preferințele culturale. De exemplu, maniocul este un aliment de bază pentru mulți oameni, nu o substanță minoră. Prin urmare, Comisia trebuie să prezinte un raport complet asupra nivelurilor maxime permise. În cele din urmă, dorim să îi mulțumim raportorului, dl Belet, pentru abordarea extrem de consensuală pe care a adoptat-o în acest raport. Sper că Comisia va ține seama de faptul că Parlamentul dă dovadă de o coeziune remarcabilă în ceea ce privește acest dosar."@ro18
"Táto rozprava o povolených hodnotách rádioaktivity v potravinách prišla práve včas, pretože v apríli bude 25. výročie katastrofy v Černobyli. Mnohí z nás si pamätajú veľké obavy verejnosti v tom čase a aj to, ako dlho trvala rádioaktívna kontaminácia na určitých miestach, ako napríklad v anglickej oblasti Lake District. Vlastnosti pôdy a silné dažde tu spôsobili kontamináciu pôdy, ktorá pretrvala mnoho rokov. Preto je veľmi dôležité, aby sme mali systém, ktorý v prípade jadrovej havárie v čo najvyššej možnej miere upokojí verejnosť. Potrebujeme teda iný právny základ a rozšírenie skupiny odborníkov tak, aby zahŕňala nezávislých vedeckých odborníkov na verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Nejde len o technickú záležitosť, ktorú možno prenechať jadrovým vedátorom. Ide o omnoho širší verejný záujem. Rovnako je nevyhnutné, aby hodnoty povolenej radiácie boli stanovené tak, aby bola konzumácia potravín bezpečná pre ľudí všetkých vekových kategórií. Viete si predstaviť, aké napätie by vzniklo, keby sa zverejnilo odporúčanie, podľa ktorého by napríklad mrkvu mohli bezpečne jesť dospelí, ale deti už nie? Potrebujeme jasné usmernenia, ktorým môže každý dôverovať. Preto si myslím, že by sme mali nasledovať americký model a stanoviť maximálny limit účinnej dávky jeden mikrosievert za rok pre každého bez rozdielu. V každom prípade je najvyšší čas, aby sme preskúmali hodnoty v prílohách, pretože nezohľadňujú zmeny v stravovacích návykoch a kultúrne rozdiely. Napríklad kasava je pre mnohých ľudí hlavnou súčasťou potravy, nielen jej nepodstatnou zložkou. Komisia preto musí predložiť úplnú správu o maximálnych povolených hodnotách. Na záver sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi Beletovi za veľmi konsenzuálny prístup, ktorý zaujal v tejto správe. Dúfam, že Komisia bude pamätať na to, že vo veci tohto spisu je Parlament pozoruhodne jednotný."@sk19
". – Gospod predsednik, ta razprava o dovoljenih ravneh radioaktivnosti v hrani poteka ob pravem času, saj bomo aprila obeležili 25. obletnico nesreče v Černobilu. Mnogi se spomnite, kako zaskrbljena je takrat bila javnost in kako dolgo je trajala radioaktivna onesnaženost na nekaterih krajih, kot je angleška pokrajina Lake District, kjer so bila tla več let onesnažena zaradi sestave zemlje in močnih padavin. Zelo pomembno je, da imamo vzpostavljen sistem, ki bo javnosti v primeru jedrske nesreče dajal največja možna zagotovila. Zato potrebujemo drugačno pravno podlago in razširitev odbora strokovnjakov, ki bo vključeval tudi neodvisne znanstvene strokovnjake za javno zdravje in varnost hrane. Ne gre le za tehnično temo, ki jo je mogoče prepustiti jedrskim učenjakom. Gre za veliko širšo javno skrb. Prav tako je pomembno, da so ravni dovoljenega sevanja določene na takšen način, da bodo živila varna za prehrano ljudi vseh starosti. Ali si lahko predstavljate kakšno zaskrbljenost bi povzročil nasvet, da lahko korenje na primer varno jedo odrasli, ne pa tudi otroci? Potrebujemo jasne smernice, ki jim lahko vsi zaupamo. Menim, da bi morali slediti modelu ZDA in določiti omejitev največjega učinkovitega odmerka na en mikrosivert letno za vse. Skrajni čas je bil, da smo pregledali ravni, navedene v prilogah, saj ne upoštevajo sprememb prehrane in kulturnih preferenc. Kasava je za mnoge ljudi osnovno živilo, ne pa manj pomembno živilo. Komisija mora predstaviti celotno poročilo o najvišjih dovoljenih ravneh. Na koncu se želim zahvaliti poročevalcu gospodu Beletu za zelo razumen pristop pri tem poročilu. Upam, da Komisija ne bo pozabila na izjemno enotnost Parlamenta pri tem dokumentu."@sl20
"Herr talman! Den här debatten om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel kommer lägligt, eftersom det nu i april är 25 år sedan Tjernobylolyckan inträffade. Många av oss kommer att komma ihåg hur oroliga människor var då och exakt hur länge den radioaktiva kontamineringen dröjde kvar på vissa platser, t.ex. i Lake District i England, där markförhållandena och kraftig nederbörd gjorde att marken var kontaminerad under många år. Det är därför mycket viktigt att det finns ett system som ger allmänheten största möjliga trygghet vid en kärnkraftsolycka. Därför behöver vi en annan rättslig grund och en expertpanel som utökas till att omfatta oberoende vetenskapliga experter på folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Detta är inte bara en teknisk fråga som kan överlämnas åt kärnenergiexperter. Den rör en mycket bredare allmänhet. Det är också viktigt att gränsvärdena för strålning fastställs på ett sådant sätt att livsmedel kan konsumeras av människor i alla åldrar på ett säkert sätt. Kan ni föreställa er den oro det skulle förorsaka om man gick ut med information om att vuxna tryggt kan äta morötter, men inte barn? Vi behöver tydliga riktlinjer som alla kan lita på. Jag anser därför att vi bör följa den amerikanska modellen här och fastställa det effektiva dosgränsvärdet till en mikrosievert per år för alla. Det är i alla händelser hög tid att gränsvärdena i bilagorna revideras, eftersom de inte tar hänsyn till förändringar i kosthållning och kulturella preferenser. Kassava är exempelvis ett baslivsmedel för många människor och inte ett mindre viktigt livsmedel. Kommissionen måste därför lägga fram en fullständig rapport om gränsvärdena. Slutligen vill jag tacka föredraganden Ivo Belet för den samarbetsanda han visat i samband med det här betänkandet. Jag hoppas att kommissionen har i åtanke att parlamentet är anmärkningsvärt enigt i den här frågan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ALDE frakscijos vardu."14
"Fiona Hall,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph