Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-14-Speech-1-042-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110214.13.1-042-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Det var sikkert få, der i 2006 var klar over, at de var med til at vedtage et meget vigtigt værktøj for at løfte EU ud af den krise, som ventede lige om hjørnet. Med et potentiale på at øge EU's BNP med op til 1,5 % og masser af nye jobs må man sige, at man med den vedtagelse har været med til at tage et kvantespring mod fri bevægelighed for serviceydelser. I dag i 2011 kan enhver se, at vi har en krise af et vist omfang, og derfor er det selvfølgelig også særdeles beklageligt, at flere medlemslande fortsat mangler at gennemføre væsentlige dele af direktivet. Derfor kommer denne betænkning meget belejligt. Det strider imod sund fornuft at modarbejde den løftestang for vækst, som dette her er udtryk for, og det går ud over de gode elever i klassen, herunder mit eget land, som har set fornuften og gevinsten i at implementere hurtigt og effektivt og korrekt. Så meget for opsangen. Nu til lyspunkterne, og det er jo i høj grad dem, vi skal beskæftige os med, og som vi har beskæftiget os med i betænkningen. Det er lykkedes, synes jeg, med betænkningen at undgå fortidens politiske kampe, og det er jo vigtigt, fordi vi har masser af andet at bruge kræfterne på. Lad mig blot nævne tre ting: For det første er det vigtigt at drage nytte af vore erfaringer med screeningprocessen og den gensidige evalueringsproces, som begge er en fordel, fordi de kan anvendes på andre direktiver i fremtiden. Det er altså nødvendigt at få en større gennemsigtighed i forhold til processen, og det håber jeg, at betænkningen kan medvirke til. For det andet er det selvfølgelig vigtigt at fremme det administrative samarbejde, ikke mindst gennem IMI, sådan som det har været nævnt et par gange. Og for det tredje er det vigtigt – som det har været nævnt af de fleste – at udvikle de såkaldte "Points of Single Contact" til et omfattende "eGovernment Centre", der kan lette de administrative byrder for servicevirksomheder med eksportambitioner. Jeg vil til slut takke for et usædvanligt godt samarbejde med fru Gebhardt og de øvrige ordførere på sagen. Jeg synes, at det er lykkedes os at få skabt nogle fornuftige kompromis'er på en svær tekst."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, jsem si jistý, že v roce 2006 si jen málo lidí uvědomovalo, že přijímáme nástroj, který bude později velmi důležitý při pozvednutí EU z krize, která už tehdy klepala na dveře. Vzhledem k růstovému potenciálu HDP v EU až o 1,5 % a potenciálu vytvářet nová pracovní místa je třeba říci, že přijetím tohoto nástroje jsme udělali mílový krok směrem k volnému pohybu služeb. Dnes, v roce 2011, každý vidí, že zažíváme dosti rozsáhlou krizi, a proto je obzvláště politováníhodné, že některé státy podstatné části této směrnice ještě neprovedly. Tato zpráva tedy přichází ve velmi příhodný čas. Odmítat nástroj pro růst, který tato směrnice představuje, to odporuje zdravému rozumu. A trpí tím ti poslušní – ti, kteří pochopili smysl a prospěšnost rychlého, účinného a řádného provedení, mezi něž se počítá i má země. Tolik tedy má výtka. Nyní k světlejším stránkám, jimiž bychom se pochopitelně měli také zabývat, a jimž jsme také věnovali pozornost v této zprávě. V této zprávě jsme se, myslím, dokázali vyhnout politickým konfliktům, jaké jsme zažili v minulosti, a to je dobře, protože budeme čelit mnohem důležitějším věcem, na něž musíme soustředit své síly. Dovolte mi uvést jen tři z nich. Zaprvé, je třeba využít našich zkušeností s postupy šetření a vzájemného posouzení, přičemž oboje jsou prospěšné, neboť se jedná o zkušenosti uplatnitelné i u jiných směrnic do budoucna. Proto potřebujeme v tomto procesu vyšší míru transparentnosti a já doufám, že k tomu tato zpráva přispěje. Zadruhé, je jistě důležité podporovat správní spolupráci, zejména prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), jak už bylo několikrát zmíněno. Zatřetí, je nutné – jak už řekla většina ostatních řečníků – rozvíjet jednotná kontaktní místa do portálů ucelené elektronické správy, což ulehčí administrativní zátěž poskytovatelů služeb, kteří chtějí své služby nabízet přeshraničně. Na závěr bych chtěl vyjádřit své díky paní Gebhardtové za její mimořádnou spolupráci, i ostatním zpravodajům, kteří se touto otázkou zabývali. Myslím, že se nám podařilo v tomto textu dosáhnout smysluplného kompromisu."@cs1
"Herr Präsident! Ich bin sicher, dass 2006 nur wenige Menschen erkannten, dass wir ein Instruments annahmen, welches für die EU in Bezug auf die Bewältigung der Krise, die schon vor der Tür stand, sehr wichtig sein würde. Mit der Möglichkeit zur Erhöhung des BIP der EU auf bis zu 1,5 % und der Schaffung vieler neuer Arbeitsplätze müssen wir sagen, dass wir mit der Annahme dieses Instruments einen Quantensprung hin zum freien Dienstleistungsverkehr gemacht haben. Heute, im Jahr 2011, ist für jedermann sichtbar, dass wir eine eher umfassende Krise durchleben, und daher ist es natürlich bedauerlich, dass einige Mitgliedstaaten wichtige Teile der Richtlinie immer noch nicht umgesetzt haben. Dieser Bericht ist daher zu einem sehr günstigen Zeitpunkt gekommen. Er fordert den gesunden Menschenverstand heraus, dem Impuls für Wachstum entgegenzuwirken, den dies darstellt, und es sind die guten Schüler in der Klasse – jene, die den Sinn und Nutzen der raschen, effizienten und ordnungsgemäßen Umsetzung dessen gesehen haben – die leiden, und darunter fällt mein eigenes Land. Soweit die Verwarnung. Jetzt zu den Lichtblicken und diese sind natürlich im Großen und Ganzen weitaus größer, als das, womit wir uns befassen sollten und in dem Bericht tatsächlich befasst haben. Mit diesem Bericht ist es uns meiner Ansicht nach gelungen, die politischen Konflikte der Vergangenheit erfolgreich zu vermeiden. Das ist natürlich wichtig, denn vor uns liegen viele andere Dinge, auf die wir unsere Kräfte konzentrieren sollten. Lassen Sie mich nur drei davon nennen. Zunächst ist es wichtig, von unseren Erfahrungen bezüglich des Überprüfungsverfahrens und des Verfahrens der gegenseitigen Evaluierung zu profitieren, die beide nutzbringend sind, weil sie künftig in Verbindung mit weiteren Richtlinien genutzt werden können. Wir benötigen daher in Bezug auf das Verfahren ein höheres Maß an Transparenz und ich hoffe, dass der Bericht dazu beitragen kann. Zweitens ist die Förderung der Verwaltungszusammenarbeit speziell durch das Binnenmarktinformationssystem (IMI) natürlich wichtig, wie bereits mehrfach erwähnt worden ist. Drittens ist von Bedeutung – wie von den meisten Kolleginnen und Kollegen bereits erwähnt wurde – die einheitlichen Ansprechpartner zu umfassenden E-Government-Portalen zu entwickeln. Diese können den Verwaltungsaufwand für Anbieter von Dienstleistungen, die grenzüberschreitende Dienstleistungen anbieten möchten, erleichtern. Schließlich möchte ich meinen Dank für die hervorragende Zusammenarbeit mit Frau Gebhardt und den anderen Berichterstattern in dieser Sache zum Ausdruck bringen. Meiner Ansicht nach ist es uns gelungen, einige vernünftige Kompromisse im Hinblick auf einen schwierigen Text zu erzielen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το 2006, είμαι βέβαιος ότι πολύ λίγα άτομα συνειδητοποιούσαν πως εγκρίναμε ένα εργαλείο το οποίο θα ήταν πολύ σημαντικό για την έξοδο της ΕΕ από την κρίση, η οποία παραμόνευε. Με πιθανή την αύξηση του ΑΕγχΠ της ΕΕ έως και κατά 1,5% και τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων απασχόλησης, πρέπει να πούμε ότι, εγκρίνοντας το εν λόγω εργαλείο, κάναμε ένα γιγάντιο άλμα προς την ελεύθερη κυκλοφορία για τις υπηρεσίες. Σήμερα, το 2011, όλοι μπορούν να κατανοήσουν ότι βιώνουμε μια μάλλον εκτεταμένη κρίση και για αυτόν τον λόγο είναι, φυσικά, ιδιαίτερα λυπηρό το ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν εφαρμόσει σημαντικά μέρη της οδηγίας. Η εν λόγω έκθεση ήρθε, κατά συνέπεια, ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Αψηφά την κοινή λογική αντιστάθμισης του μοχλού ανάπτυξης που αυτή αντιπροσωπεύει, και οι καλοί μαθητές της τάξης –εκείνοι που διέκριναν τη λογική και το όφελος από την ταχεία, αποτελεσματική και ορθή εφαρμογή της– είναι εκείνοι οι οποίοι υποφέρουν, και σε αυτούς περιλαμβάνεται και η δική μου χώρα. Αυτά σχετικά με την επίπληξη. Τώρα, ας ασχοληθούμε με τις αχτίδες φωτός και, φυσικά, με αυτές είναι που πρέπει να ασχοληθούμε σε μεγάλο βαθμό και όντως με αυτές ασχοληθήκαμε στην εν λόγω έκθεση. Με αυτήν την έκθεση επιτύχαμε, πιστεύω, να αποφύγουμε τις πολιτικές διενέξεις του παρελθόντος, και σαφώς αυτό είναι σημαντικό επειδή υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα στα οποία μπορούμε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Επιτρέψτε μου να αναφέρω μόνο τρία από αυτά. Καταρχάς, είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία μας όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου και τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης, καθώς αμφότερες αποφέρουν όφελος επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες οδηγίες στο μέλλον. Πρέπει, κατά συνέπεια, να υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός διαφάνειας σε σχέση με τη διαδικασία και ελπίζω πως η έκθεση θα μπορέσει να συμβάλει σε αυτό. Δεύτερον, είναι φυσικά σημαντικό να προωθηθεί η διοικητική συνεργασία, ιδίως μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), όπως αναφέρθηκε κάποιες φορές. Τρίτον, είναι σημαντικό –όπως οι περισσότεροι ήδη ανέφεραν– να εξελιχθούν τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης σε ολοκληρωμένες πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που θα μπορούν να ελαφρύνουν τον διοικητικό φόρτο των φορέων παροχής υπηρεσιών οι οποίοι επιδιώκουν να παράσχουν διασυνοριακές υπηρεσίες. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την εξαίρετη συνεργασία με την κ. Gebhardt και τους άλλους εισηγητές επί αυτού του θέματος. Πιστεύω ότι καταφέραμε να επιτύχουμε ορισμένους ικανοποιητικούς συμβιβασμούς σε ένα δύσκολο κείμενο."@el10
"Mr President, in 2006, I am sure there were few people who realised that we were adopting a tool that would be very important for lifting the EU out of the crisis that was just around the corner. With the potential to increase the EU’s GDP by up to 1.5% and create a great many new jobs, we have to say that, by adopting this tool, we have made a quantum leap towards free movement for services. Today, in 2011, everyone can see that we are experiencing rather an extensive crisis, and for that reason it is, of course, particularly regrettable that several Member States still have not implemented important parts of the directive. This report has therefore come at a very opportune time. It defies common sense to counteract the lever for growth that this represents, and it is the good pupils in the class – those that have seen the sense and benefit in implementing this swiftly, efficiently and properly – who suffer, and that includes my own country. So much for the reprimand. Now on to the glimmers of light and, of course, these are, by and large, what we should concern ourselves with, and indeed what we did concern ourselves with in this report. With this report we have, I think, succeeded in avoiding the political conflicts of the past, and clearly that is important because we have a great many other things on which to focus our energies. Allow me to name just three of them. Firstly, it is important to take advantage of our experience with regard to the screening process and the mutual evaluation process, both of which are beneficial because they can be used in connection with other directives in the future. We therefore need to have a higher degree of transparency in relation to the process, and I hope that the report can contribute to this. Secondly, it is, of course, important to promote administrative cooperation, particularly through the Internal Market Information System (IMI), as has been mentioned a couple of times. Thirdly, it is important – as most people have already mentioned – to develop the points of single contact into comprehensive e-government portals that can lighten the administrative burden for service providers seeking to provide cross-border services. Finally, I would like to express my thanks for the exceptional cooperation with Mrs Gebhardt and the other rapporteurs on this matter. I think we have succeeded in reaching some sensible compromises on a difficult text."@en4
". Señor Presidente, estoy seguro de que en 2006 muy pocas personas se dieron cuenta de que adoptamos una herramienta que sería muy importante para sacar a la UE de la crisis que estaba a la vuelta de la esquina. Tenemos que decir que al adoptar esta herramienta dimos un paso de gigante hacia la libre circulación de servicios que nos ofrece la posibilidad de aumentar el PIB de la UE en hasta un 1,5 % y de crear un gran número de puestos de trabajo. Hoy en día, en 2011, todos podemos ver que sufrimos una crisis muy amplia y, por ese motivo, resulta especialmente lamentable que varios Estados miembros no hayan transpuesto partes importantes de la Directiva. Por esa razón este informe llega en un momento muy importante. Ir en contra de la palanca de crecimiento que representa es contrario al sentido común, y son los buenos alumnos de la clase —aquellos que han visto el sentido y las ventajas de aplicar la Directiva con rapidez, eficiencia y de forma correcta— los que sufren, incluido mi propio país. Aquí dejo la reprimenda y paso a los destellos de luz que es de lo que más debe ocuparnos, y de hecho lo hemos hecho en este informe. Me parece que con este informe hemos logrado evitar los conflictos políticos del pasado, algo que evidentemente es importante porque tenemos muchas otras cosas en las que concentrar nuestras energías. Permítanme mencionar tan solo tres de ellas. En primer lugar, es importante aprovechar nuestra experiencia en los procesos de análisis y el proceso de evaluación mutua, ambos de los cuales son beneficiosos porque pueden utilizarse en relación con otras Directivas en el futuro. Por ello necesitamos más transparencia en este proceso y espero que el informe contribuya a ello. En segundo lugar, no cabe duda que es importante promover la cooperación administrativa, en particular a través del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), que ya ha sido mencionado por algunos oradores. En tercer lugar, es importante ––como ha mencionado la mayoría de los oradores–– desarrollar las ventanillas únicas para convertirlas en portales exhaustivos de administración pública electrónica que aligeren la carga administrativa que soportan los proveedores de servicios que desean prestar servicios transfronterizos. Por último, quiero expresar mi agradecimiento por la excepcional cooperación con la señora Gebhardt y los demás ponentes en esta cuestión. Creo que hemos logrado alcanzar acuerdos muy sensatos sobre un texto difícil."@es21
"Lugupeetud juhataja! Olen kindel, et 2006. aastal mõistsid vaid vähesed inimesed, et võtame vastu õigusakti, millest saab tähtis vahend aitamaks ELi välja juba nurga taga hiilivast kriisist. Kuna direktiiv pakub väljavaadet suurendada ELi SKPd kuni 1,5% ja luua palju uusi töökohti, siis peame tõdema, et selle õigusakti vastuvõtmisega oleme teinud kvanthüppe teenuste vaba liikumise suunas. Täna, 2011. aastal võivad kõik näha, et me kogeme üsna laiaulatuslikku kriisi ning seetõttu on loomulikult eriti kahetsusväärne, et mitmed liikmesriigid ei ole ikka veel direktiivi olulisi osi rakendanud. Seepärast on raport esitatud väga õigel ajal. Direktiiv kannab majanduskasvu edendamise ideed ja sellele vastutöötamine on mõistusevastane, kusjuures kannatajateks on just nn head õpilased klassis, st riigid, kes on aru saanud direktiivi kiire, tõhusa ja nõuetekohase rakendamise mõistlikkusest ja kasulikkusest, sealhulgas minu riik. Nii palju siis nuhtlemisest. Nüüd siis lootustandvate teemade juurde ning loomulikult peaksime just nendega tegelema ja neid me ka raportis käsitlesime. Arvan, et raportiga on meil õnnestunud vältida varasemaid poliitilisi konflikte ja otse loomulikult on see tähtis, sest meil on hulgaliselt muid teemasid, millele oma energiat kulutada. Lubage mul siinkohal nimetada vaid kolme neist. Esiteks on tähtis ära kasutada oma kogemust kontrollimise protsessi ja vastastikuse hindamise protsessi puhul, kusjuures mõlemad protsessid on kasulikud, sest neid saab kasutada tulevikus ka teiste direktiivide puhul. Seepärast peaks protsess olema läbipaistvam ning ma loodan, et raport aitab sellele kaasa. Teiseks on loomulikult tähtis edendada halduskoostööd, eelkõige siseturu infosüsteemi kaudu, nagu juba paaril korral mainitud on. Kolmandaks on oluline – nagu enamik sõnavõtjaid on juba öelnud – arendada ühtsed kontaktpunktid terviklikeks e-valitsuse portaalideks, mis suudavad kergendada piiriüleseid teenuseid osutada soovivate teenuseosutajate halduskoormust. Lõpetuseks soovin avaldada tänu Evelyne Gebhardtile ja teistele seda küsimust käsitlenud raportööridele suurepärase koostöö eest. Arvan, et meil õnnestus jõuda üsna mõistliku kompromissini selle keerulise dokumendi puhul."@et5
"Arvoisa puhemies, olen varma, että vuonna 2006 vain harvat tajusivat, että hyväksyimme välineen, joka olisi hyvin tärkeä nostettaessa EU pois aivan kulman takana vaanineesta kriisistä. Koska tämän välineen avulla voidaan lisätä EU:n BKT:tä jopa 1,5 prosenttia ja luoda hyvin paljon uusia työpaikkoja, on todettava, että hyväksymällä sen otimme valtavan harppauksen kohti palvelujen vapaata liikkuvuutta. Nyt, vuonna 2011, kaikki voivat nähdä, että olemme varsin laajassa kriisissä, ja siitä syystä on luonnollisesti erityisen valitettavaa, että useat jäsenvaltiot eivät edelleenkään ole panneet eräitä tärkeitä direktiivin osia täytäntöön. Näin ollen tämä mietintö annetaan hyvin oikeaan aikaan. On terveen järjen vastaista estää tämän muodostaman kasvun vipuvarren toiminta, ja siitä kärsivät luokan hyvät oppilaat – ne, jotka ovat ymmärtäneet direktiivin nopean, tehokkaan ja asianmukaisen täytäntöönpanon järkevyyden ja hyödyn – joihin myös minun kotimaani lukeutuu. Se moitteista. Nyt valonpilkahduksiin, ja juuri niitä meidän olisi yleisesti ottaen käsiteltävä, kuten me tässä mietinnössä teimmekin. Olemme mielestäni tässä mietinnössä onnistuneet välttämään menneisyyden poliittiset konfliktit, ja se on tietysti tärkeää, koska meillä on paljon muita asioita, joihin meidän olisi suunnattava energiamme. Haluaisin mainita kolme niistä. Ensinnäkin on tärkeää hyödyntää kokemustamme kartoitusmenettelystä ja keskinäisestä arviointimenettelystä, jotka molemmat ovat hyödyllisiä, koska niitä voidaan käyttää muiden direktiivien yhteydessä tulevaisuudessa. Siitä syystä tarvitsemme prosessiin enemmän avoimuutta, ja toivon, että mietintö voi edistää tätä. Toiseksi, on luonnollisesti tärkeää edistää hallinnollista yhteistyötä erityisesti sisämarkkinoiden tiedotusjärjestelmän (IMI) avulla, kuten jo pari kertaa on mainittu. Kolmanneksi, on tärkeää – kuten useimmat puhujat ovat jo todenneet – kehittää keskitettyjä asiointipisteitä kattaviksi sähköisen hallinnon portaaleiksi, jotka voivat keventää rajatylittäviä palveluja tarjoamaan halukkaiden palveluntarjoajien hallinnollista taakkaa. Lopuksi esitän kiitokseni poikkeuksellisesta yhteistyöstä esittelijä Gebhardtille ja muille tätä asiaa käsitelleille esittelijöille. Olemme mielestäni onnistuneet saamaan aikaan joitakin järkeviä kompromisseja hankalasta tekstistä."@fi7
"Monsieur le Président, je suis sûr qu’en 2006, peu de gens ont compris que nous étions en train d’adopter un outil qui se révélerait très important pour sortir l’UE de la crise qui guettait. Avec un potentiel d’augmentation du PIB de l’UE pouvant aller jusqu’à 1,5 %, et de création de nombreux emplois nouveaux, nous devons reconnaître qu’en adoptant cet outil, nous avons accompli un grand bond en avant vers la libre circulation des services. Aujourd’hui, en 2011, tout le monde peut voir que nous traversons une crise de grande envergure, ce qui rend bien sûr d’autant plus regrettable le défaut de mise en œuvre de certaines parties importantes de la directive par plusieurs États membres. Ce rapport arrive donc à point nommé. Il est insensé de vouloir contrecarrer le levier de croissance que cela représente, et ce sont les bons élèves de la classe – ceux qui ont compris le sens et les avantages qu’il y avait à mettre ce texte en œuvre à la fois rapidement, efficacement et correctement – qui souffrent, et mon propre pays en fait partie. Voilà pour la réprimande. Passons à présent aux lueurs d’espoir et, bien sûr, celles-ci sont, pour l’essentiel, ce dont nous devrions nous préoccuper, et même ce dont nous nous sommes occupés dans ce rapport. Avec ce rapport, nous avons réussi, je crois, à éviter les conflits politiques du passé, et c’est évidemment très important, car il y a aussi beaucoup d’autres choses sur lesquelles nous devons concentrer nos énergies. Permettez-moi d’en citer trois. Tout d’abord, il est important de profiter de notre expérience concernant les processus d’analyse et d’évaluation mutuelle, qui sont tous les deux profitables, car ils peuvent être utilisés en conjonction avec d’autres directives à l’avenir. Il nous faut donc faire preuve d’une plus grande transparence en ce qui concerne ce processus, et j’espère que ce rapport pourra y contribuer. Deuxièmement, il est bien sûr important de promouvoir la coopération administrative, notamment au moyen du système d’information du marché intérieur, comme cela a été mentionné à plusieurs reprises. Troisièmement, il est important – comme la plupart des intervenants l’ont déjà dit – de développer les guichets uniques pour les transformer en portails complets d’administration en ligne susceptibles d’alléger la charge administrative pour les prestataires de services qui désirent fournir des services transfrontaliers. Enfin, je tiens à exprimer mes remerciements pour la collaboration exceptionnelle de Mme Gebhardt et des autres rapporteurs sur cette question. Je pense que nous sommes parvenus à plusieurs compromis raisonnables sur un texte difficile."@fr8
"Elnök úr, bizonyos vagyok abban, hogy 2006-ban kevesekben tudatosult, hogy olyan eszközt fogadunk el, amely kiemelt szerepet fog játszani az Európai Uniónak az akkor már küszöbön álló válságból történő kilábalásában. El kell ismernünk, hogy ezen eszköz elfogadásával, amelyben benne rejlett az Unió GDP-jének 1,5%-kal való bővülése és rengeteg új munkahely létrehozása, hatalmas lépést tettünk a szolgáltatások szabad mozgása felé. Ma, 2011-ben, már mindenki láthatja, hogy meglehetősen kiterjedt válságot élünk át, ennélfogva különösen sajnálatos, hogy több tagállam még mindig nem vezette be az irányelv egyes fontos részeit. A jelentés ezért a legjobb időben jött. A józan paraszti ésszel ellentétes, ha azon növekedésösztönző ellenében cselekszünk, amit ez az irányelv jelent; ezért most a jó tanulók – azok, akik látták az irányelv gyors, hatékony és helyes bevezetésének az értelmét és előnyeit – szenvednek, és köztük van az én hazám is. A dorgálás tehát megvolt. Most térjünk át a reménysugarakra, és természetesen ezek azok, amelyekkel összességében foglalkoznunk kell, és a jelentésben tényleg ezekkel törődtünk. Ezzel a jelentéssel úgy gondolom, hogy sikerült elkerülni a múltbeli politikai nézeteltéréseket, ami határozottan fontos, mivel energiánkat egy csomó más dologra kell összpontosítanunk. Hadd idézzek ezek közül csak hármat. Először is mindenképpen javunkra kell fordítanunk az átvilágítási és a kölcsönös értékelési folyamat során szerzett tapasztalatainkat; két olyan eredményes folyamatról van szó, amelyeket más, jövőbeli irányelvekkel kapcsolatban is felhasználhatunk. Ezért a folyamat tekintetében nagyobb fokú átláthatóságra van szükségünk, és remélem, hogy a jelentés hozzájárulhat ehhez. Másodsorban természetesen mindenképpen elő kell mozdítani az igazgatási együttműködést, főként a belső piaci információs rendszeren (IMI) keresztül, miként ez már párszor el is hangzott. Harmadrészt – ahogy a legtöbben megemlítették – fontos az egyablakos ügyintézési pontoknak olyan, mindenre kiterjedő e-kormányzati portálokká történő továbbfejlesztése, amelyek megkönnyíthetik a határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtani kívánó szolgáltatók adminisztratív terheit. Végül pedig köszönetemet szeretném tolmácsolni Evelyne Gebhardtnak és a téma többi előadójának a kivételes együttműködésért. Úgy hiszem, hogy egy nehéz szöveggel kapcsolatban értelmes kompromisszumokat sikerült kialakítanunk."@hu11
"Signor Presidente, sono certo che nel 2006 pochi si siano resi conto che stavamo adottando uno strumento importantissimo per consentire all’Unione di superare la crisi che ci attendeva proprio dietro l’angolo. Con la capacità potenziale di incrementare il PIL dell’Unione ben dell’1,5 per cento e creare tantissima occupazione, dobbiamo dire che, adottando tale strumento, abbiamo compiuto un salto verso la libera circolazione dei servizi. Oggi, nel 2011, tutti si accorgono che stiamo vivendo una crisi alquanto generalizzata e per questo, come è ovvio, è particolarmente deplorevole il fatto che diversi Stati membri non abbiano ancora recepito passaggi importanti della direttiva. La relazione è giunta dunque in un momento estremamente opportuno. È una sfida al buon senso contrastare la capacità di crescita che tale strumento rappresenta e sono i bravi alunni della classe, quanti hanno compreso il senso e il vantaggio di attuarla in maniera rapida, efficiente e corretta, a subirne le conseguenze, compreso il mio paese. Terminati i rimproveri, passiamo agli sprazzi di luce, che sono ovviamente ciò di cui dovremmo fondamentalmente occuparci e di cui di fatto ci siamo occupati nella relazione. Con la presente relazione ritengo che siamo riusciti a evitare i conflitti politici del passato, il che è naturalmente importante perché abbiamo molti altri aspetti sui quali concentrare le energie. Consentitemi di citarne perlomeno tre. In primo luogo, è importante sfruttare la nostra esperienza per quanto concerne il processo di e il processo di valutazione reciproca, ambedue positivi perché sono utilizzabili in futuro in riferimento ad altre direttive. Rispetto al processo dobbiamo dunque raggiungere una maggiore trasparenza e spero che la relazione possa offrire un contributo in tal senso. In secondo luogo, è ovviamente importante promuovere la cooperazione amministrativa, specialmente attraverso il sistema IMI, come si è detto in un paio di occasioni. In terzo luogo, è fondamentale, come parecchi colleghi hanno già ribadito, sviluppare gli sportelli unici affinché diventino portali di e-government completi, in grado di alleggerire il fardello amministrativo che grava sui prestatori che intendono offrire servizi transfrontalieri. Vorrei infine porgere i miei ringraziamenti per l’eccezionale collaborazione intrattenuta con l’onorevole Gebhardt e gli altri relatori al riguardo. Penso che siamo riusciti a pervenire a una serie di compromessi intelligenti su un testo difficile."@it12
"Pone Pirmininke, esu įsitikinęs, kad 2006 m. keletas žmonių suprato, kad tuomet patvirtinome priemonę, kuri bus labai svarbi padedant ES išbristi iš tuo metu jau visiškai arti buvusios krizės. Kadangi atsivėrė galimybės padidinti ES BVP iki 1,5 proc. ir sukurti daug naujų darbo vietų, turime pasakyti, kad patvirtindami šią priemonę žengėme didelį žingsnį į priekį laisvo paslaugų judėjimo linkme. Šiandien, 2011 m., visi mato, kad patiriame gana plataus masto krizę, todėl, be abejonės, labai gaila, kad kelios valstybės narės vis dar neįgyvendino kai kurių svarbių šios direktyvos dalių. Taigi šis pranešimas parengtas labai tinkamu laiku. Postūmio augimui, kuris suteikiamas šia direktyva, panaikinimas prieštarauja sveiko proto logikai, o dėl to nukentės pažangios valstybės, kurios manė, kad naudinga ir prasminga skubiai, veiksmingai ir tinkamai įgyvendinti šią direktyvą, įskaitant ir mano šalį. Tiek norėjau pasakyti neigiamų įvertinimų. Dabar pakalbėkime apie šviesiąją pusę, ir šie aspektai, be abejonės, apskritai susiję su dalykais, kurie turėtų mums rūpėti, ir su klausimais, kuriais iš tikrųjų domėjomės šiame pranešime. Manau, patvirtinant šį pranešimą mums pavyko išvengti praeityje kilusių politinių konfliktų, ir akivaizdu, kad tai svarbu, nes yra daug kitų klausimų, kuriems turėtume skirti savo jėgas. Leiskite paminėti tik tris iš jų. Pirma, svarbu pasinaudoti patirtimi, įgyta atliekant atrankos ir abipusio vertinimo procedūras, kurios abi labai naudingos, nes jomis bus galima naudotis ateityje perkeliant kitų direktyvų nuostatas. Todėl turime užtikrinti didesnį šio proceso skaidrumą, ir tikiuosi, kad šis pranešimas galės padėti pasiekti šį tikslą. Antra, be abejonės, svarbu skatinti administracinį bendradarbiavimą, ypač naudojantis Vidaus rinkos informacine sistema (VRI), kaip jau ne kartą minėta. Trečia, kaip jau minėjo dauguma kalbėjusių Parlamento narių, svarbu paversti bendrus kontaktų centrus išsamiais e. valdžios portalais, kurie galėtų padėti sumažinti paslaugų teikėjams, norintiems teikti tarpvalstybines paslaugas, tenkančią administracinę naštą. Galiausiai norėčiau padėkoti E. Gebhardt ir kitiems pranešėjams už išskirtinį bendradarbiavimą šiuo klausimu. Manau, dėl šio sudėtingo dokumento teksto mums pavyko pasiekti kelis pagrįstus kompromisus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Esmu pārliecināts, ka 2006. gadā nebija daudz cilvēku, kuri saprata, ka pieņem dokumentu, kuram būs liela nozīme ES izvešanai no jau uzglūnošās krīzes. Palielinot ES IKP paaugstināšanas iespējas par 1,5 % un izveidojot pietiekamu skaitu jaunu darbavietu, jāteic, ka arī, pieņemot šo dokumentu, mēs esam veikuši pāreju uz brīvu pakalpojumu apriti. Pašreiz, 2011. gadā, katrs redz, ka mēs piedzīvojam diezgan plašu krīzi, un tieši tāpēc, protams, ir jo īpaši žēl, ka daudzas dalībvalstis joprojām nav ieviesušas nozīmīgas direktīvas daļas. Tāpēc šis ziņojums ir iesniegts īpaši piemērotā laikā. Tas izaicina veselo saprātu neitralizēt attīstības sviru, kas tam ir, un cieš tieši veiksmīgie klases skolēni, kuri ir redzējuši ātras, efektīvas un pienācīgas ieviešanas jēgu un priekšrocības, un tas attiecas arī uz manu valsti. Tiktāl bija aizrādījumi. Tagad turpināsim par gaismu tuneļa galā, un, protams, tā ir vispārīgs jautājums, ar kuru mums vajadzētu nodarboties un ar kuru mēs tiešām nodarbojāmies, sagatavojot šo ziņojumu. Es uzskatu, ka, izstrādājot šo ziņojumu, mēs esam veiksmīgi izvairījušies no pagātnes politiskiem konfliktiem, kas acīmredzami ir svarīgi, jo ir daudz citu risināmu jautājumu, kuriem mums vajadzētu tērēt savus spēkus. Nosaukšu tikai trīs no tiem. Pirmkārt, ir svarīgi izmantot mūsu pieredzi attiecībā uz pārbaudes procesu un savstarpējās novērtēšanas procesu, kuri ir lietderīgi, jo tos var turpmāk izmantot saistībā ar citām direktīvām. Tāpēc mums ir nepieciešams augstāks pārredzamības līmenis attiecībā uz minētajiem procesiem, un es ceru, ka ziņojums to spēj veicināt. Otrkārt, ir svarīgi, protams, veicināt administratīvo sadarbību, jo īpaši izmantojot Iekšējās tirgus informācijas sistēmu (IMI), kā jau vairākas reizes tika minēts. Treškārt, kā jau daudzi cilvēki iepriekš minēja, ir svarīgi izveidot centrālos kontaktpunktus par visaptverošiem e-pārvaldības portāliem, kas var atvieglot administratīvos apgrūtinājumus pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlas sniegt pārrobežu pakalpojumus. Visbeidzot, es vēlētos pateikties par īpašo sadarbību ar kundzi un citiem referentiem šajā jautājumā. Es uzskatu, ka mēs sarežģītā tematā veiksmīgi atradām dažus saprātīgus kompromisus."@lv13
"Hr. formand! Det var sikkert få, der i 2006 var klar over, at de var med til at vedtage et meget vigtigt værktøj for at løfte EU ud af den krise, som ventede lige om hjørnet. Med et potentiale på at øge EU's BNP med op til 1,5 % og masser af nye jobs må man sige, at man med den vedtagelse har været med til at tage et kvantespring mod fri bevægelighed for serviceydelser. I dag i 2011 kan enhver se, at vi har en krise af et vist omfang, og derfor er det selvfølgelig også særdeles beklageligt, at flere medlemslande fortsat mangler at gennemføre væsentlige dele af direktivet. Derfor kommer denne betænkning meget belejligt. Det strider imod sund fornuft at modarbejde den løftestang for vækst, som dette her er udtryk for, og det går ud over de gode elever i klassen, herunder mit eget land, som har set fornuften og gevinsten i at implementere hurtigt og effektivt og korrekt. Så meget for opsangen. Nu til lyspunkterne, og det er jo i høj grad dem, vi skal beskæftige os med, og som vi har beskæftiget os med i betænkningen. Det er lykkedes, synes jeg, med betænkningen at undgå fortidens politiske kampe, og det er jo vigtigt, fordi vi har masser af andet at bruge kræfterne på. Lad mig blot nævne tre ting: For det første er det vigtigt at drage nytte af vore erfaringer med screeningprocessen og den gensidige evalueringsproces, som begge er en fordel, fordi de kan anvendes på andre direktiver i fremtiden. Det er altså nødvendigt at få en større gennemsigtighed i forhold til processen, og det håber jeg, at betænkningen kan medvirke til. For det andet er det selvfølgelig vigtigt at fremme det administrative samarbejde, ikke mindst gennem IMI, sådan som det har været nævnt et par gange. Og for det tredje er det vigtigt – som det har været nævnt af de fleste – at udvikle de såkaldte "Points of Single Contact" til et omfattende "eGovernment Centre", der kan lette de administrative byrder for servicevirksomheder med eksportambitioner. Jeg vil til slut takke for et usædvanligt godt samarbejde med fru Gebhardt og de øvrige ordførere på sagen. Jeg synes, at det er lykkedes os at få skabt nogle fornuftige kompromis’er på en svær tekst."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ongetwijfeld was het in 2006 slechts weinigen duidelijk dat ze meewerkten aan de totstandkoming van een zeer belangrijk instrument om de EU te helpen uit de crisis te komen die aanstaande was. Met het potentieel om het bbp van de EU met 1,5 procent te laten stijgen en een groot aantal nieuwe banen te creëren, moeten we zeggen dat we, door dit instrument aan te nemen, een reuzensprong hebben genomen richting het vrije verkeer van diensten. Op dit moment in 2011 is het voor iedereen duidelijk dat we een crisis van een zekere omvang hebben en daarom is het natuurlijk ook bijzonder jammer dat enkele lidstaten nog steeds nalaten om belangrijke delen van deze richtlijn uit te voeren. Dit verslag komt daarom op een zeer gepast moment. Het tegenwerken van de hefboom voor groei gaat tegen het gezonde verstand in en benadeelt de goede leerlingen in de klas, waaronder mijn thuisland, die het nut en het voordeel zagen van een snelle, doeltreffende en correcte uitvoering van de richtlijn. Tot zover de reprimande. Nu wil ik verdergaan met de lichtpuntjes, waarmee we ons voornamelijk mee moeten bezighouden, hetgeen we ook gedaan hebben in het verslag. We zijn er naar mijn mening met het verslag in geslaagd om de politieke strijd van het verleden te vermijden en dat is belangrijk, omdat we onze krachten voor heel veel andere dingen kunnen gebruiken. Ik wil slechts drie dingen noemen: ten eerste is het belangrijk om ons voordeel te doen met onze ervaringen met het screeningsproces en het wederzijdse evaluatieproces, die beiden een voordeel vormen omdat ze in de toekomst toegepast kunnen worden op andere richtlijnen. Er is dus behoefte aan meer transparantie met betrekking tot het proces en ik hoop dat het verslag hieraan kan bijdragen. Ten tweede is het natuurlijk belangrijk om de administratieve samenwerking te bevorderen, niet in het minst door middel van het informatiesysteem voor de interne markt (IMI), zoals reeds enkele malen is genoemd. Ten derde is het belangrijk, zoals de meesten reeds hebben gezegd, om specifieke loketten te ontwikkelen tot een alomvattend ”e-overheidscentrum” dat de administratieve lasten kan verlichten voor dienstverlenende bedrijven met exportambities. Ik wil tot slot mevrouw Gebhardt en de andere rapporteurs danken voor de goede samenwerking. Ik vind dat we erin geslaagd zijn enkele nuttige compromissen te bereiken over een moeilijke tekst."@nl3
"Panie Przewodniczący! Jestem pewien, że w 2006 roku zaledwie nieliczni zdawali sobie sprawę z tego, że przyjmujemy narzędzie, które odegra bardzo ważną rolę w wydobyciu UE z kryzysu, czyhającego wówczas tuż za rogiem. Mając na uwadze możliwość zwiększenia PKB UE o 1,5 % i stworzenia licznych miejsc pracy, musimy przyznać, że przyjmując to narzędzie, dokonaliśmy olbrzymiego skoku w kierunku swobodnego przepływu usług. Dzisiaj, w 2011 roku, każdy widzi, że doświadczamy raczej poważnego kryzysu i dlatego szczególnie szkoda, że kilka państw członkowskich nadal nie wdrożyło ważnych elementów omawianej dyrektywy. Przedmiotowe sprawozdanie powstało zatem w samą porę. Przeciwstawia się ono powszechnemu kierunkowi, jakim jest przeciwdziałanie dźwigni wzrostu gospodarczego, a cierpią prymusi – ci, którzy dopatrywali się sensu i korzyści z szybkiego, skutecznego i prawidłowego wdrożenia dyrektywy; do tych prymusów zalicza się również mój kraj. Tyle reprymendy. Przejdźmy do światełka w tunelu i oczywiście jest to coś, co powinno budzić nasz niepokój, który w rzeczywistości wyraziliśmy w przedmiotowym sprawozdaniu. Uważam, że za sprawą tego sprawozdania zdołaliśmy uniknąć politycznych konfliktów z przeszłości i jest to najwyraźniej bardzo ważne, gdyż naszą energię powinniśmy poświęcić wielu innym sprawom. Proszę pozwolić, że wymienię tylko trzy z nich. Po pierwsze, bardzo ważne jest, abyśmy skorzystali z naszych doświadczeń w obszarze procesu przeglądu zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym oraz procesu wzajemnej oceny, z których oba są pożyteczne, ponieważ można je stosować w przyszłości w związku z innymi dyrektywami. Musimy zatem zapewnić większą przejrzystość danego procesu i mam nadzieję, że przedmiotowe sprawozdanie do tego się przyczyni. Po drugie, propagowanie współpracy administracyjnej jest oczywiście ważne, zwłaszcza za sprawą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), o czym już kilkakrotnie wspominano. Po trzecie, ważne jest – jak wielu już wspominało – tworzenie pojedynczych punktów kontaktowych w formie wszechstronnych portali e-administracji, które mogą zmniejszyć obciążenia administracyjne usługodawców chcących świadczyć usługi w wymiarze transgranicznym. Na koniec chciałbym podziękować za wyjątkową współpracę pani poseł Gebhardt i innym sprawozdawcom w tej sprawie. Uważam, że zdołaliśmy wypracować rozsądne kompromisy, jeśli chodzi o ten trudny tekst."@pl16
"Senhor Presidente, em 2006, estou certo de que poucas pessoas perceberam que estávamos a adoptar um instrumento que viria a ser muito importante para retirar a UE da crise que se avizinhava. Com o seu potencial para aumentar o PIB da União em 1,5% e criar um grande número de novos empregos, temos de dizer que, adoptando este instrumento, demos um grande passo para a livre circulação dos serviços. Hoje, em 2011, todos podem verificar que vivemos, de facto, uma crise muito significativa e, por esse motivo, é particularmente lamentável, como é evidente, que vários Estados-Membros ainda não tenham aplicado partes importantes da directiva. Este relatório surgiu, portanto, num momento muito oportuno. É contrário ao senso comum combater a alavanca de crescimento que isto representa, e são os bons alunos da turma – aqueles que tiveram bom senso e beneficiam da aplicação rápida, eficiente e adequada desta directiva – que sofrem, incluindo o meu país. Está feita a reprimenda. Passo agora aos sinais de esperança e, naturalmente, eles são, em grande medida, aquilo que nos deve preocupar e, de facto, aquilo a que nos dedicamos neste relatório. Com este relatório, conseguimos, creio, evitar os conflitos políticos do passado, e isso é claramente importante porque temos muitos outros aspectos em que centrar as nossas energias. Permitam-me que refira apenas três. Em primeiro lugar, é importante tirar partido da nossa experiência no que respeita ao processo de análise e ao processo de avaliação mútua, ambos benéficos por poderem ser utilizados em associação com outras directivas no futuro. Precisamos, consequentemente, de uma maior grau de transparência em relação ao processo, e eu espero que o relatório possa contribuir para este objectivo. Em segundo lugar, é importante, evidentemente, promover a cooperação administrativa, particularmente através do Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI), como foi referido algumas vezes. Em terceiro lugar, é importante – como já afirmou a maioria dos intervenientes – desenvolver os balcões únicos e transformá-los em portais de administração pública electrónica que possam diminuir os encargos administrativos para os prestadores de serviços que pretendam disponibilizar serviços transfronteiras. Finalmente, gostaria de expressar o meu agradecimento pela cooperação excepcional com a senhora deputada Gebhardt e com os outros relatores nesta matéria. Penso que conseguimos alcançar alguns compromissos razoáveis num texto difícil."@pt17
"Dle Președinte, sunt sigur că puține persoane înțelegeau, în 2006, că urmează să adoptăm un instrument foarte important pentru a scoate UE din criza care avea să apară. Grație potențialului de a crește PIB-ul UE cu până la 1,5 % și de a crea multe noi locuri de muncă, trebuie să spunem că, prin adoptarea acestui instrument, am făcut un mare salt spre libera circulație a serviciilor. Astăzi, în 2011, oricine poate vedea că ne confruntăm cu o criză destul de extinsă și, din acest motiv, este, desigur, deosebit de regretabil faptul că mai multe state membre nu au pus încă în aplicare părți importante ale directivei. Prin urmare, acest raport sosește într-un moment foarte oportun. Nu este normal să se contracareze pârghia de creștere pe care o reprezintă această directivă, iar cei afectați sunt elevii buni ai clasei – cei care au perceput sensul și avantajele punerii sale în aplicare în mod rapid, eficient și adecvat – printre care se numără și țara mea. Acestea au fost mustrările. Acum, în ceea ce privește aspectele pozitive, acestea sunt, desigur, cele asupra cărora trebuie să ne concentrăm și asupra cărora ne-am concentrat în acest raport. Consider că prin acest raport am reușit să evităm conflictele politice ale trecutului, iar acest lucru a fost în mod sigur important, deoarece avem alte lucruri asupra cărora să ne concentrăm energiile. Permiteți-mi să numesc doar trei dintre acestea. În primul rând, este important să profităm de experiența noastră cu privire la procesul de examinare și procesul de evaluare reciprocă, ambele fiind benefice deoarece pot fi utilizate în legătură cu alte directive în viitor. Prin urmare trebuie să existe un grad mai ridicat de transparență în acest proces și sper că raportul de față poate contribui la acest obiectiv. În al doilea rând, este important, desigur, să promovăm cooperarea administrativă, în special prin Sistemul de informare al pieței interne (IMI) care a fost menționat în câteva rânduri. În al treilea rând, este important – așa cum au menționat deja majoritatea antevorbitorilor – ca ghișeele unice să devină portaluri cuprinzătoare de guvernare electronică, ce pot ușura povara administrativă a prestatorilor de servicii care doresc să furnizeze servicii transfrontaliere. În cele din urmă, doresc să mulțumesc pentru cooperarea excepțională cu dna Gebhardt și cu ceilalți raportori pentru această problemă. Cred că am reușit să ajungem la compromisuri raționale asupra unui text dificil."@ro18
"Som si istý, že v roku 2006 si málo ľudí uvedomovalo, že prijímame nástroj, ktorý bude pre EÚ pri prekonávaní blížiacej sa krízy veľmi dôležitý. Vzhľadom na potenciál na zvýšenie HDP EÚ až o 1,5 % a na vytvorenie veľkého množstva pracovných miest musíme uviesť, že prijatím tohto nástroja sme uskutočnili významný krok smerom k voľnému pohybu služieb. Dnes, v roku 2011, je každému zrejmé, že prežívame pomerne rozsiahlu krízu, a z tohto dôvodu je, samozrejme, mimoriadne poľutovaniahodné, že niektoré členské štáty stále nevykonávajú dôležité časti smernice. Táto správa bola teda vypracovaná vo veľmi vhodnom čase. Je proti zdravému rozumu postupovať v rozpore s prostriedkom rastu, ktorý táto smernica predstavuje. A práve vzorní žiaci v triede, tí, ktorí videli zmysel a výhodu v jej rýchlom, účinnom a riadnom vykonaní, trpia. Medzi tieto krajiny patrí aj naša. Toľko ku kritike. Teraz sa venujme pozitívnym stránkam. Samozrejme, mali by sme sa zaoberať predovšetkým nimi a v tejto správe sme tak naozaj urobili. Domnievam sa, že touto správou sa nám podarilo vyhnúť politickým konfliktom z minulosti. To je zjavne dôležité, pretože existuje veľké množstvo iných otázok, ktorým by sme mali venovať svoju energiu. Chcel by som spomenúť iba tri z nich. Po prvé, je dôležité využiť naše skúsenosti v súvislosti s postupom preverovania a postupom vzájomného hodnotenia. Obidva z nich sú prospešné, pretože v budúcnosti ich možno využiť v spojení s inými smernicami. V súvislosti s týmto postupom teda musíme dosiahnuť vyšší stupeň transparentnosti a dúfam, že správa k tomu prispeje. Po druhé je, samozrejme, dôležité podporovať administratívnu spoluprácu, a to najmä prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI), ako už bolo niekoľkokrát spomenuté. Po tretie, ako to už spomínala väčšina rečníkov, je dôležité vytvoriť z jednotných kontaktných miest komplexné portály elektronickej verejnej správy, ktoré môžu znížiť administratívnu záťaž pre poskytovateľov služieb, ktorí sa snažia poskytovať cezhraničné služby. Na záver by som chcel poďakovať za výnimočnú spoluprácu s pani Gebhardtovou a ostatnými spravodajcami pri riešení tejto problematiky. Myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť niekoľko rozumných kompromisov v súvislosti so zložitým textom."@sk19
"Gospod predsednik, leta 2006 se je malo ljudi zavedalo, da sprejemamo orodje, ki bo zelo pomembno za izhod EU iz krize, ki se je neizogibno približevala. Povedati moramo, da smo s sprejetjem tega orodja naredili velik korak naprej k prostemu pretoku storitev, saj lahko prispeva k povečanju BDP EU za do 1,5 % in ustvarjanju velikega števila novih delovnih mest. Danes, v letu 2011, lahko vsi vidimo, da se spopadamo z globoko krizo, in zaradi tega je še toliko bolj obžalovanja vredno, da nekatere države članice še vedno niso izvedle pomembnih delov direktive. To poročilo je prišlo ob pravem času. V nasprotju z zdravo pametjo je, da nasprotujejo vzvodu za rast, ki ga predstavlja, zaradi česar trpijo ravno dobri učenci v razredu – tisti, ki so dojeli smisel in prednost hitrega, učinkovitega in ustreznega izvajanja –, vključno z mojo državo. Toliko o graji. Zdaj pa o upanju in ravno s tem bi se seveda praviloma morali ukvarjati, kar smo s tem poročilom tudi naredili. S tem poročilom smo se po mojem mnenju uspešno izognili starim političnim sporom in to je seveda pomembno, saj je veliko drugih stvari, na katere se moramo osredotočiti. Dovolite mi, da naveden samo tri. Prvič, pomembno je, da izkoristimo naše izkušnje na področju postopka preverjanja in medsebojnega ocenjevanja, ki sta pomembna, saj ju lahko v prihodnje uporabimo v zvezi z drugimi direktivami. Zato mora biti ta postopek preglednejši in upam, da bo poročilo pripomoglo k temu. Drugič, seveda je pomembno, da spodbujamo upravno sodelovanje, predvsem prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI), kot je bilo nekajkrat že omenjeno. Tretjič, pomembno je – kot je večina že omenila –, da enotne kontaktne točke razvijemo v celovite portale e-uprave, ki lahko zmanjšajo upravno breme za ponudnike storitev, ki želijo opravljati čezmejne storitve. In zadnjič, zahvaliti se želim za izjemno sodelovanje z gospo Gebhardt in drugimi poročevalci pri tej temi. Menim, da nam je uspelo doseči nekaj razumnih kompromisov o zahtevnem besedilu."@sl20,20
"Herr talman! Jag är säker på att det var få personer som 2006 insåg att vi antog ett instrument som skulle bli väldigt viktigt för att förmå EU att ta sig ur den kris som väntade. Vi måste säga att vi, med tanke på möjligheten att öka EU:s BNP med upp till 1,5 procent och skapa många nya arbetstillfällen, genom att anta detta instrument har gjort stora framsteg för tjänsters fria rörlighet. I dag, 2011, är det tydligt för alla att vi genomgår en omfattande kris och av denna anledning är det naturligtvis särskilt beklagligt att flera medlemsstater fortfarande inte har genomfört viktiga delar av direktivet. Betänkandet har därför kommit mycket lägligt. Det strider mot sunt förnuft att motarbeta den väg till tillväxt som direktivet står för, och det är de duktiga eleverna i klassen – de som har insett betydelsen av och fördelen med att genomföra direktivet snabbt, effektivt och korrekt – som får lida, vilket inbegriper mitt eget land. Nog om tillrättavisningen. Nu till ljusglimtarna, och dessa är naturligtvis på det hela taget vad vi bör ägna oss åt och utan tvivel vad vi har ägnat oss åt i betänkandet. Jag anser att vi har lyckats undvika gångna tiders politiska konflikter och det är självklart viktigt eftersom vi har många andra saker att lägga vår energi på. Låt mig bara få nämna tre av dem. För det första är det viktigt att vi drar fördel av vår erfarenhet i kontrollprocessen och den ömsesidiga utvärderingen, som båda är fördelaktiga, eftersom de kan användas i samband med andra direktiv i framtiden. Vi måste därför ha större insyn i förfarandena och jag hoppas att betänkandet kan bidra till det. För det andra är det naturligtvis viktigt att främja administrativt samarbete, särskilt genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), vilket redan har nämnts ett par gånger. För det tredje är det viktigt, vilket de flesta också redan har nämnt, att utveckla de gemensamma kontaktpunkterna så att de blir omfattande portaler för e-förvaltning som kan minska den administrativa bördan för de tjänsteleverantörer som vill tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. Slutligen vill jag framföra mitt tack för det enastående samarbetet med Evelyne Gebhardt och de andra föredragandena i denna fråga. Jag anser att vi har lyckats nå en del kloka kompromisser om en svår text."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph