Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-14-Speech-1-030-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110214.12.1-030-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this oral question is not about the guilt or innocence of Mr Assange in the rape accusations against him in Sweden. It is about the procedures of the European Arrest Warrant and whether it is being misused for political purposes. The European Arrest Warrant allows any European citizen to be judicially surrendered without a court being allowed to consider the evidence against them and with almost no power to refuse surrender. The European Arrest Warrant has tremendous potential for abuse and for use against political dissidents. Is the Assange case about the crimes allegedly committed in Sweden or is it about the desire of the United States of America to extradite him from a compliant European country? Discussing the procedures is key to understanding this case and deciding if the European Arrest Warrant is being misused and abused. We need to have a full debate in this House from all sides of the political spectrum. Please vote in favour."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, tato otázka k ústnímu zodpovězení není záležitostí viny či neviny pana Assange ve věci obvinění ze násilnění, jemuž čelí ve Švédsku. Jedná se tu o postupy při aplikaci evropského zatýkacího rozkazu a o to, zda není zneužíván k politickým účelům. Evropský zatýkací rozkaz umožňuje, aby byl jakýkoliv občan EU soudně vydán, aniž by mohl soud zvážit důkazy proti tomuto občanovi, a to prakticky bez jakékoliv možnosti vydání odmítnout. Evropský zatýkací rozkaz v sobě nese hrozivý potenciál pro zneužití a pro využití proti politickým disidentům. Týká se případ pana Assange trestných činů, jež údajně spáchal ve Švédsku, nebo zde jde o snahu Spojených států amerických o jeho vydání z povolné evropské země? Diskuse o postupech je zásadně důležitá pro pochopení této věci a pro posouzení, zda je evropský zatýkací rozkaz používán v rozporu s pravidly a zda není zneužíván. Potřebujeme plnohodnotnou rozpravu o této věci zde v Parlamentu za účasti všech stran celého politického spektra. Prosím, hlasujte pro."@cs1
"Hr. formand! Denne mundtlige forespørgsel handler ikke om hr. Assanges skyld eller uskyld i voldtægtssagen imod ham i Sverige. Den handler om procedurerne i forbindelse med den europæiske arrestordre og om, hvorvidt den misbruges til politiske formål. Den europæiske arrestordre gør det muligt juridisk at udlevere en hvilken som helst europæisk borger, uden at en domstol får mulighed for at behandle prima facie-beviser mod vedkommende og stort set uden mulighed for at nægte udlevering. Den europæiske arrestordre indebærer et enormt potentiale for misbrug og for anvendelse mod politiske modstandere. Handler Assange-sagen om de forbrydelser, han angiveligt har begået i Sverige, eller handler det om USA's ønske om at få ham udleveret fra et føjeligt europæisk land? Det er afgørende at drøfte proceduren for at forstå sagen og slå fast, hvorvidt den europæiske arrestordre misbruges. Vi er nødt til at afholde en fyldestgørende drøftelse i Parlamentet med deltagelse af alle sider af det politiske spektrum. Jeg vil opfordre medlemmerne til at godkende anmodningen."@da2
"Herr Präsident! Bei dieser mündlichen Anfrage geht es nicht um die Schuld oder Unschuld von Herrn Assange hinsichtlich der Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn in Schweden. Es geht um die Verfahren des Europäischen Haftbefehls und um die Frage, ob er für politische Zwecke missbraucht wird. Der Europäische Haftbefehl ermöglicht die gerichtliche Übergabe jeder europäischen Bürgerin und jedes europäischen Bürgers, ohne dass ein Gericht den Beweis gegen sie prüfen darf und nahezu keine Möglichkeit hat, eine Übergabe abzulehnen. In Bezug auf den Europäischen Haftbefehl besteht erhebliches Potenzial für Missbrauch und eine Verwendung gegen politische Dissidenten. Geht es bei dem Fall Assange um die mutmaßlich in Schweden verübten Verbrechen oder geht es um den Wunsch der Vereinigten Staaten von Amerika, ihn aus einem willfährigen europäischen Land auszuliefern zu lassen? Die Diskussion der Verfahren ist der Schlüssel zum Verständnis dieses Falls und wichtig für die Entscheidung, ob der Europäische Haftbefehl falsch angewandt und missbraucht wird. Wir müssen in diesem Parlament eine ausführliche Aussprache unter Einbeziehung des gesamten politischen Spektrums führen. Bitte stimmen Sie dafür."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτή η προφορική ερώτηση δεν αφορά την ενοχή ή την αθωότητα του κ. Assange σε σχέση με τις κατηγορίες για βιασμό εναντίον του στη Σουηδία. Αφορά τις διαδικασίες του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και το αν χρησιμοποιείται καταχρηστικά για πολιτικούς λόγους. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης επιτρέπει σε κάθε ευρωπαίο πολίτη να παραδίδεται χωρίς να επιτρέπεται δίκη για να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία εκ πρώτης όψεως εναντίον του και χωρίς σχεδόν καμία εξουσία για άρνηση της παράδοσης. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες κατάχρησης και χρήσης εναντίον πολιτικών αντιφρονούντων. Η υπόθεση Assange αφορά, λοιπόν, τα εγκλήματα που εικάζεται ότι διαπράχθηκαν στη Σουηδία ή την επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να επιτύχει την έκδοσή του από μια υπάκουη ευρωπαϊκή χώρα; Η συζήτηση των διαδικασιών βοηθά σημαντικά να κατανοήσουμε αυτήν την υπόθεση και να αποφασίσουμε αν συντελείται κακή χρήση ή κατάχρηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Πρέπει να διεξαγάγουμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση σε αυτό το Σώμα από όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος. Σας παρακαλούμε να ψηφίσετε υπέρ."@el10
"Señor Presidente, esta pregunta oral no trata sobre la culpabilidad o inocencia del señor Assange de las acusaciones de violación que se le han formulado en Suecia. Trata sobre los procedimientos de la orden de detención europea y si se ha utilizado dicha orden con fines políticos. La orden de detención europea permite la entrega judicial de cualquier ciudadano europeo sin que se permita a un tribunal examinar las pruebas contra él y casi sin posibilidades de denegar dicha entrega. La orden europea de detención puede prestarse a grandes abusos y a ser utilizada contra disidentes políticos. ¿Se trata en el caso Assange de los delitos supuestamente cometidos en Suecia o bien del deseo de los Estados Unidos de América de extraditarlo de un país europeo respetuoso con la ley? Hablar de los procedimientos es clave para comprender este caso y para decidir si la orden de detención europea está siendo mal utilizada y se ha abusado de ella. Debemos celebrar un debate en toda regla en esta Cámara desde todos los lados del espectro político. Ruego a Sus Señorías que voten a favor."@es21
"Lugupeetud juhataja! See suuliselt vastatav küsimus ei puuduta Julian Assange’i süüd või süütust tema vastu Rootsis esitatud vägistamissüüdistuses. Küsimus on Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ja selles, kas seda on väärkasutatud poliitilistel eesmärkidel. Euroopa vahistamismäärus lubab õiguslikult välja anda iga Euroopa kodaniku, ilma et kohtul oleks enne võimalust kaaluda selle isiku vastu esitatud esmapilgul usutavaid tõendeid ning ilma et oleks peaaegu mingit võimalust väljaandmisest keelduda. Euroopa vahistamismäärust on väga lihtne kuritarvitada ja kasutada poliitiliste dissidentide vastu. Kas Assange’i juhtum puudutab väidetavalt Rootsis toime pandud kuritegusid või on küsimus Ameerika Ühendriikide soovis saada mees kätte omale ustavast riigist? Menetluse üle arutlemine on oluline, et seda juhtumit mõista ja otsustada, kas Euroopa vahistamismäärust väär- ja kuritarvitatakse. Peame siin parlamendis korraldama täieliku arutelu, kaaludes poliitilise skaala kõiki külgi. Palun hääletage selle ettepaneku poolt."@et5
"Arvoisa puhemies, suullisesti vastattavassa kysymyksessä ei ole kyse Julian Assangen syyllisyydestä tai syyttömyydestä Ruotsissa häntä vastaan esitettyjen raiskaussyytösten suhteen. Kyse on eurooppalaisen pidätysmääräyksen menettelyistä ja siitä, käytetäänkö sitä väärin poliittisiin tarkoituksiin. Eurooppalainen pidätysmääräys mahdollistaa sen, että kuka tahansa Euroopan unionin kansalainen voidaan oikeudellisesti luovuttaa toiseen jäsenvaltioon ilman, että tuomioistuin on tutkinut häntä vastaan esitetyn alustavan näytön, ja lähes ilman mitään mahdollisuutta kieltäytyä luovutuksesta. Eurooppalainen pidätysmääräys tarjoaa valtavat mahdollisuudet sen väärinkäytölle poliittisia vastustajia vastaan. Onko Assangen tapauksessa kyse hänen väitetyistä rikoksistaan Ruotsissa vai Yhdysvaltojen halusta saada hänet luovutetuksi jostain Yhdysvalloille myötämielisestä Euroopan valtiosta? Menettelyistä keskusteleminen on avain tämän tapauksen ymmärtämiseen ja sen määrittämiseen, käytetäänkö eurooppalaista pidätysmääräystä väärin. Meidän on käytävä parlamentissa täysipainoinen keskustelu, johon osallistuvat poliittisen kirjon kaikki osapuolet. Pyydän teitä äänestämään tämän puolesta."@fi7
"Monsieur le Président, cette question orale ne concerne pas la culpabilité ou l’innocence de M. Assange dans les accusations de viol portées contre lui en Suède. Elle concerne les procédures du mandat d’arrêt européen et la question de savoir si celui-ci est appliqué de façon abusive à des fins politiques. Le mandat d’arrêt européen permet à tout citoyen européen d’être judiciairement transféré sans qu’un tribunal ait été autorisé à examiner les commencements de preuve qui le visent, et presque sans aucune possibilité de refuser l’extradition. Le mandat d’arrêt européen recèle un énorme potentiel d’abus et d’utilisation contre des dissidents politiques. Le cas Assange concerne-t-il les crimes qui auraient prétendument été commis en Suède, ou s’agit-il du désir des États-Unis d’Amérique de le faire extrader depuis un pays européen accommodant? Il est essentiel de discuter des procédures pour comprendre cette affaire et déterminer si le mandat d’arrêt européen est mal utilisé et fait l’objet d’abus. Nous avons besoin d’un débat approfondi dans cette Assemblée, d’un bout à l’autre de l’échiquier politique. Veuillez, s’il vous plaît, voter pour."@fr8
"Elnök úr, a szóbeli választ igénylő kérdés nem arra irányul, hogy Julian Assange bűnös-e vagy ártatlan az ellene Svédországban felhozott, nemi erőszakkal kapcsolatos vádakban, hanem az európai elfogatóparancs eljárásaira, és arra vonatkozik, hogy az elfogatóparancsot politikai célokra használják-e fel. Az európai elfogatóparancs lehetővé teszi bármely európai polgár bírósági kiadatását anélkül, hogy a bíróságnak lehetősége nyílna az adott személy ellen felhozott elsődleges bizonyítékok mérlegelésére, és a bíróságnak szinte semennyi joga sincs megtagadni a kiadatást. Az európai elfogatóparancsban félelmetes lehetőségek rejlenek a visszaélésre és a politikai ellenzékiek ellen való felhasználására. Az Assange-ügy vajon a Svédországban állítólagosan elkövetett bűncselekményekről szól-e, avagy az Amerikai Egyesült Államok azon kívánságáról, hogy Assange-t egy szolgálatkész európai ország kiadja neki? Az eljárások megvitatása kulcsfontosságú ennek az ügynek a megítélésében, és annak eldöntésében, hogy az európai elfogatóparancsot eredeti céljától eltérítik-e, és visszaélnek-e vele. A Tisztelt Házban erről a teljes politikai paletta részvételével lefolytatandó, mindenre kiterjedő vitát kell tartani. Kérem, hogy szavazzák meg a kérelmet."@hu11
"Signor Presidente, la presente interrogazione orale non riguarda la colpevolezza o l’innocenza di Assange rispetto alle accuse di stupro rivoltegli in Svezia. Riguarda invece le procedure del mandato di arresto europeo e il suo eventuale uso improprio per fini politici. Il mandato di arresto europeo permette che qualunque cittadino europeo sia consegnato senza che un tribunale abbia la possibilità di valutare le prove contro di lui e pressoché senza alcun potere di negare la consegna. Il mandato di arresto europeo si presta dunque senza dubbio a un utilizzo improprio e contro dissidenti politici. Il caso Assange riguarda presunti reati perpetrati in Svezia o il desiderio degli Stati Uniti di estradarlo da un paese europeo che rispetta le norme? Discutere le procedure è fondamentale per comprendere il caso e decidere se il mandato di arresto europeo sia utilizzato in maniera impropria e illegittima. È necessario un dibattito approfondito in Aula con la partecipazione di tutte le fazioni politiche. Vi prego di votare a favore."@it12
"Pone Pirmininke, šiame žodiniame klausime nenagrinėjamas J. Assange’ui Švedijoje pateiktų kaltinimų išžaginimu pagrįstumas. Šis žodinis klausimas susijęs su Europos arešto orderio išdavimo procedūromis ir su galimu piktnaudžiavimu juo siekiant politinių tikslų. Išdavus Europos arešto orderį bet kurį Europos pilietį galima per teismą perduoti kitai šaliai nereikalaujant teismo apsvarstyti prieš jį pateiktų įrodymų, be to, beveik nėra galimybės pasipriešinti tokiam perdavimui. Esama nemažai galimybių piktnaudžiauti Europos arešto orderiu ir naudotis juo norint susidoroti su politiniais disidentais. Ar J. Assange’o byla susijusi su nusikaltimais, kuriuos jis tariamai padarė Švedijoje, ar su Jungtinių Amerikos Valstijų troškimu, kad paklusni Europos valstybė jį joms išduotų? Siekiant suprasti šią bylą ir nuspręsti, ar Europos arešto orderiu nėra piktnaudžiaujama arba naudojamasi netinkamai, labai svarbu išnagrinėti procedūras. Šiame Parlamente reikia surengti išsamias diskusijas, kuriose dalyvautų visos politinės šalys. Prašyčiau balsuoti už šį prašymą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šis mutiskais jautājums nav par kunga vainu vai nevainīgumu pret viņu Zviedrijā izvirzītajā apsūdzībā par izvarošanu. Tas ir par Eiropas apcietināšanas ordera procedūrām un to, vai tas netiek ļaunprātīgi izmantots politiskiem nolūkiem. Eiropas apcietināšanas orderis nodrošina ikviena Eiropas pilsoņa tiesisku nodošanu, liedzot tiesai ņemt vērā pierādījumus pret tiem un gandrīz atstājot to bez iespējas noraidīt nodošanu. Eiropas apcietināšanas orderis paver iespējas tā ļaunprātīgai izmantošanai, kā arī tā lietošanai pret politiskajiem disidentiem. Vai lieta ir par noziegumiem, kas it kā izdarīti Zviedrijā, vai arī par ASV vēlēšanos, lai piekāpīgā Eiropas valsts viņu izdod? Procedūru apspriešana ir būtiskākā šīs lietas izpratnē un lemšanā par to, vai Eiropas apcietināšanas orderis tiek izmantots ļaunprātīgi un nepareizi. Mums jārīko šā būtiskā jautājuma Parlamenta debates, iesaistot visas politiskās puses. Lūdzu, atbalstiet balsojot."@lv13
". Mr President, this oral question is not about the guilt or innocence of Mr Assange in the rape accusations against him in Sweden. It is about the procedures of the European Arrest Warrant and whether it is being misused for political purposes. The European Arrest Warrant allows any European citizen to be judicially surrendered without a court being allowed to consider the evidence against them and with almost no power to refuse surrender. The European Arrest Warrant has tremendous potential for abuse and for use against political dissidents. Is the Assange case about the crimes allegedly committed in Sweden or is it about the desire of the United States of America to extradite him from a compliant European country? Discussing the procedures is key to understanding this case and deciding if the European Arrest Warrant is being misused and abused. We need to have a full debate in this House from all sides of the political spectrum. Please vote in favour."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, deze mondelinge vraag gaat niet over de schuld of onschuld van de heer Assange in de aanklacht wegens verkrachting die in Zweden tegen hem loopt. Het gaat hier over de procedure van het Europees arrestatiebevel en of dit voor politieke doeleinden wordt misbruikt. Het Europees arrestatiebevel kan er voor zorgen dat elke Europese burger uitgeleverd wordt zonder dat het een rechtbank is toegestaan om de bewijsvoering te bestuderen, en er is haast geen mogelijkheid om uitlevering te weigeren. Het Europees aanhoudingsbevel kan heel gemakkelijk misbruikt worden of ingezet worden tegen politieke dissidenten. Gaat de zaak-Assange over vermeende criminele daden gepleegd in Zweden of over de wens van de Verenigde Staten om hem uitgeleverd te krijgen vanuit een Europees land dat meewerkt? Om deze zaak te begrijpen is het nodig dat wij deze procedure bespreken. Op die manier kunnen we bepalen of het Europees arrestatiebevel verkeerd wordt gebruikt en wordt misbruikt. Er is een volledig debat nodig in dit Huis met bijdragen van alle kanten van het politieke spectrum. Stemt u alstublieft vóór."@nl3
"Panie Przewodniczący! Przedmiotowe pytanie ustne nie dotyczy winy czy niewinności pana Assange w związku z oskarżeniami o gwałt, którego miał się dopuścić w Szwecji. Nie dotyczy ono procedur związanych z europejskim nakazem aresztowania, ani nadużycia tego nakazu do celów politycznych. Europejski nakaz aresztowania umożliwia sądowe wydanie każdego europejskiego obywatela bez rozpatrywania przez sąd dowodów świadczących przeciwko takiemu obywatelowi i bez prawa odmowy wydania. Europejski nakaz aresztowania daje ogromne możliwości do nadużywania i wykorzystywania go przeciwko dysydentom politycznym. Czy w sprawie Assange’a, któremu zarzuca się przestępstwa popełnione na terytorium Szwecji, nie chodzi o dążenie Stanów Zjednoczonych Ameryki o jego ekstradycję z ustępliwego kraju europejskiego? Omówienie procedur to klucz do zrozumienia tej sprawy i podjęcia decyzji w sprawie ewentualnego nieprawidłowego wykorzystania lub nadużycia europejskiego nakazu aresztowania. Musimy odbyć pełną debatę na tej sali, wysłuchując opinii wszystkich stron spektrum politycznego. Proszę o poparcie w głosowaniu."@pl16
"Senhor Presidente, nesta pergunta oral não está em causa a culpa ou a inocência do senhor Assange nas acusações de violação de que é alvo na Suécia. Estão em causa os procedimentos do mandado de detenção europeu e a questão de saber se este instrumento está a ser indevidamente utilizado para fins políticos. O mandado de detenção europeu permite que qualquer cidadão europeu seja judicialmente entregue sem que um tribunal possa analisar as provas contra ele e praticamente sem a possibilidade de essa entrega ser recusada. O mandado de detenção europeu é extremamente susceptível a abusos e a uma utilização contra dissidentes políticos. A questão de fundo no processo Assange reside nos crimes alegadamente cometidos na Suécia ou na vontade dos Estados Unidos da América de o extraditar de um país europeu obediente? A discussão dos procedimentos é fundamental para se compreender este processo e decidir se o mandado de detenção europeu é utilizado de forma inadequada e abusiva. Precisamos de um debate completo nesta Assembleia com todos os lados do espectro político. Peço-vos que votem a favor deste pedido."@pt17
"Dle Președinte, această întrebare cu solicitare de răspuns oral nu are legătură cu vinovăția sau nevinovăția dlui Assange referitor la acuzațiile de viol formulate împotriva sa în Suedia. Ea are legătură cu procedurile mandatului european de arestare și cu posibila sa folosire neadecvată, în scopuri politice. Mandatul european de arestare permite ca orice cetățean european să fie extrădat judiciar, fără ca probele împotriva lui să poată fi analizate de o instanță și fără a avea vreo posibilitate de a refuza extrădarea. Mandatul european de arestare are un potențial ridicat de utilizare abuzivă, împotriva disidenților politici. Cazul dlui Assange are legătură, de fapt, cu infracțiunile care se presupune că au fost comise în Suedia sau are legătură cu dorința Statelor Unite ale Americii de a-l extrăda dintr-o țară europeană care respectă legea? Discutarea procedurilor este cheia înțelegerii acestui caz și a deciziei legate de posibila utilizare neadecvată și abuzivă a mandatului european de arestare. Este necesară o dezbatere completă în Parlament, la care să participe persoane din toate segmentele spectrului politic. Vă rog să votați în favoarea acesteia."@ro18
"Táto otázka na ústne zodpovedanie nie je o vine či nevine pána Assangea v prípade obvinení zo znásilnenia vznesených proti nemu vo Švédsku. Ide v nej o postupy platné pre európsky zatykač a o to, či sa zneužíva na politické účely. Európsky zatykač umožňuje, aby bol ktorýkoľvek európsky občan odovzdaný na súdne konanie bez toho, aby súd mohol posúdiť jasné dôkazy proti nemu, pričom nemá takmer žiadne právomoci odmietnuť odovzdanie osoby. Európsky zatykač má obrovský potenciál byť zneužitý a použitý voči politickým disidentom. Ide v prípade pána Assangea o trestné činy, ktoré údajne spáchal vo Švédsku, alebo o túžbu Spojených štátov amerických, aby im ho ústupčivá európska krajina vydala? Diskutovanie o postupoch je spôsob, ako tomuto prípadu porozumieť a ako rozhodnúť, či sa európsky zatykač zneužíva alebo nie. V tomto Parlamente potrebujeme komplexnú rozpravu zo všetkých strán politického spektra. Prosím, hlasujte za ňu."@sk19
"Gospod predsednik, to vprašanje za ustni odgovor ni povezano s krivdo ali nedolžnostjo gospoda Assangea v obtožbah o posilstvu proti njemu na Švedskem. Povezano je s postopki evropskega naloga za prijetje in s tem, ali se zlorablja v politične namene. Evropski nalog za prijetje omogoča, da je kateri koli evropski državljan sodno izročen, ne da bi sodišče lahko obravnavalo dokaze proti njemu in zavrnilo izročitev. Evropski nalog za prijetje dopušča grobe zlorabe, če se uporablja proti političnih oporečnikom. Ali je primer Assangea primer o kaznivih dejanjih, ki so bila domnevno zakrivljena na Švedskem, ali pa gre za željo Združenih držav Amerike, da bi ga jim predala uslužna evropska država? Obravnava postopkov je ključnega pomena za razumevanje tega primera in sprejetje odločitve, ali se evropski nalog za prijetje napačno uporablja in zlorablja. V Parlamentu morajo pri tej temeljiti razpravi sodelovati vse politične strani. Prosim, glasujte „za“."@sl20
". Herr talman! Denna muntliga fråga gäller inte huruvida Julian Assange är skyldig eller oskyldig till våldtäktsanklagelserna mot honom i Sverige. Den handlar om förfarandet med en europeisk arresteringsorder och om huruvida detta förfarande missbrukas för politiska ändamål. Den europeiska arresteringsordern gör det möjligt att en EU-medborgare utlämnas för lagföring eller verkställighet av domar, utan att en domstol tillåts beakta prima facie-bevis mot medborgaren i fråga och i stort sett utan någon befogenhet att neka utlämning. Det finns en oerhört stor risk för att den europeiska arresteringsordern missbrukas och utnyttjas mot politiska oliktänkande. Handlar fallet Assange om de brott som han påstås ha begått i Sverige eller handlar det om Förenta staternas önskan att få honom utlämnad från ett medgörligt europeiskt land? Vi måste diskutera förfarandet för att förstå det här fallet och avgöra om den europeiska arresteringsordern missbrukas eller utnyttjas. Vi måste ha en fullständig debatt i kammaren där alla politiska viljor kommer till tals. Jag ber er rösta för detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gerard Batten,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
"prima facie"18,20,15,1,16,16,3,13,9,21,4,17,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph