Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-03-Speech-4-168-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110203.25.4-168-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, driving around the beautiful downlands and copses of my South East constituency, I have noticed little roadside cairns made up of white goods and other eliminated electrical items. Those little cairns are a visible monument to the law of unintended consequences. A directive intended to encourage recycling has ended up encouraging fly-tipping. As a consequence it has vitiated the traditional notion of property rights. Our normal understanding of ownership is that if you sell me something and I buy it from you, it is then my responsibility. There is no residual obligation on you to recycle. In fact, the free market will generally recycle these things and there are these wonderful people who will do it for nothing, called scrap dealers. Sometimes they will even pay you a fee for doing it. None of this, however, is of any consolation to those of my constituents who are wondering how to get rid of their white goods. A constituent of mine contacted me last week and asked how to get rid of their fridge. I was reduced to suggesting that she give it to her mother-in-law."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, při cestách po krásné pahorkatině mého volebního obvodu  South East jsem si všiml malých silničních mohyl z bílého zboží a dalších vyřazených elektrických spotřebičů. Tyto malé mohyly jsou viditelným pomníkem zákona s nezamýšlenými důsledky. Směrnice, která má podporovat recyklaci, nakonec podporuje vznik černých skládek. V důsledku toho se oslabil tradiční pojem vlastnictví. Naše běžné chápání vlastnictví je, že když mi něco prodáte a já to od vás koupím, je to pak moje odpovědnost. Nejste již povinen zajistit recyklaci. Volný trh obvykle věci bude recyklovat a existují skvělí lidé, kteří to budou dělat sami od sebe, jimž se říká obchodníci se šrotem. Někdy vám dokonce za to i zaplatí. Nic z toho však neznamená útěchu pro ty z mých voličů, kteří by chtěli vědět, jak se zbavit svého bílého zboží. Minulý týden mě kontaktoval jeden občan z mého volebního obvodu a ptal se mě, jak se má zbavit své lednice. Musel jsem mu poradit, aby ji věnoval své tchýni."@cs1
"Hr. formand! På ture rundt i de smukke græsklædte bakker og skove i min valgkreds i South East har jeg bemærket små dysser ved vejsiden af hvidevarer og andre kasserede elektriske produkter. Disse små dysser er et synligt monument for loven om utilsigtede konsekvenser. Et direktiv, der har til formål at tilskynde til genanvendelse, er endt med at tilskynde til ukontrolleret bortskaffelse. Som følge deraf har det fordærvet den traditionelle opfattelse af ejendomsret. I henhold til vores traditionelle opfattelse af ejendomsret er det mit ansvar, hvis De sælger mig noget, og jeg køber det fra Dem. Der er ingen restforpligtelse for Dem til at genanvende. Det frie marked vil generelt genanvende disse ting, og der er disse fantastiske mennesker – de såkaldte skrothandlere – der gør det ganske gratis. Nogle gange betaler de endda et gebyr til Dem for at gøre det. Dette er dog ingen trøst for mine vælgere, der tænker på, hvordan de skal slippe af med deres hvidevarer. En af mine vælgere kontaktede mig i sidste uge og spurgte, hvordan hun skulle komme af med sit køleskab. Jeg kunne kun foreslå, at hun gav det til sin svigermor."@da2
"Herr Präsident, als ich durch das wunderschöne Hügelland und die Wäldchen meines Wahlkreises im Südosten fuhr, habe ich am Straßenrand kleine Hügel aus Haushaltsgeräten und anderen ausgesonderten Elektrogeräten wahrgenommen. Diese kleinen Hügel sind ein sichtbares Monument eines Gesetzes mit unbeabsichtigten Folgen. Eine Richtlinie, die das Recycling fördern sollte, hat letztendlich die illegale Abfalllagerung gefördert. Folglich hat sie die traditionelle Vorstellung von Eigentumsrechten hinfällig gemacht. Unser normales Verständnis von Eigentum zeigt sich darin, dass ich beispielsweise für die Ware, die Sie mir verkauft haben, verantwortlich bin. Sie sind also nicht mehr verpflichtet, sich um das Recycling zu kümmern. Tatsächlich recycelt der freie Markt diese Dinge im Allgemeinen. Und es gibt da diese wunderbaren Menschen, die das kostenlos tun, die so genannten Schrotthändler. Manchmal zahlen sie sogar noch etwas dafür. All das ist jedoch kein Trost für diejenigen unter meinen Wählern, die sich fragen, wie sie ihre Haushaltsgeräte loswerden sollen. Eine meiner Wählerinnen hat mich letzte Woche kontaktiert und gefragt, wie sie ihren Kühlschrank loswerden könne. Ich konnte nur vorschlagen, dass sie ihn ihrer Schwiegermutter schenkt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, διασχίζοντας οδικώς τα όμορφα λατομεία ασβεστόλιθου και τις θαμνώδεις εκτάσεις της εκλογικής μου περιφέρειας στη νοτιοανατολική Αγγλία, παρατήρησα μικρούς σωρούς κατά μήκος των δρόμων από οικιακές συσκευές και άλλα πεταμένα ηλεκτρικά είδη. Αυτές οι μικρές σωροί αποτελούν ορατή ένδειξη του νόμου των ακούσιων συνεπειών. Μια οδηγία που αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση της ανακύκλωσης κατέληξε να ενθαρρύνει την ανεξέλεγκτη διάθεση. Κατά συνέπεια, έχει νοθεύσει την παραδοσιακή έννοια των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Η συνήθης αντίληψή μας για την ιδιοκτησία είναι ότι αν μου πουλήσεις κάτι και το αγοράσω από σένα, είναι στη συνέχεια δική μου ευθύνη. Εσύ δεν έχεις πλέον υποχρέωση να κάνεις ανακύκλωση. Στην πραγματικότητα, η ελεύθερη αγορά ανακυκλώνει γενικά αυτά τα πράγματα και υπάρχουν αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι που το κάνουν χωρίς κανένα αντάλλαγμα και λέγονται παλιατζήδες. Ορισμένες φορές μάλιστα θα σας πληρώσουν για να το κάνουν. Τίποτα από αυτά, όμως, δεν παρηγορεί τους πολίτες της εκλογικής μου περιφέρειας που αναρωτιούνται πώς μπορούν να ξεφορτωθούν τις οικιακές συσκευές τους. Την προηγούμενη εβδομάδα επικοινώνησε μαζί μου μια ψηφοφόρος και με ρώτησε πώς μπορεί να ξεφορτωθεί το ψυγείο της. Αναγκάστηκα να προτείνω να το δώσει στην πεθερά της."@el10
"Señor Presidente, conduciendo por las preciosas colinas y bosques de mi distrito, el sudeste de Inglaterra me he dado cuenta de que había pequeños mojones hechos con electrodomésticos y otros dispositivos eléctricos. Esos mojones son un monumento visible de la ley de consecuencias imprevistas. Una directiva que pretendía fomentar el reciclaje ha acabado fomentando la descarga ilegal de residuos. En consecuencia ha viciado el tradicional concepto de derechos de la propiedad. Nuestro concepto normal de propiedad es que si me vendes algo a mí y yo te lo compro a ti, entonces es mi responsabilidad; no tienes obligación residual alguna que te haga reciclar. De hecho, el libre mercado reciclará generalmente estas cosas y luego están esas personas maravillosas que lo harán a cambio de nada: los chatarreros. A veces incluso te pagan algo por hacerlo. Sin embargo nada de esto consuela a mis electores que se preguntan cómo deshacerse de sus electrodomésticos. Una electora se puso en contacto conmigo la semana pasada y me preguntó cómo tenía que deshacerse de su frigorífico. Me vi obligado a decirle que se lo diera a su suegra."@es21
"Austatud juhataja! Sõites ringi oma Kagu-Inglismaa valimisringkonna kriidikõrgustikel ja metsasalude vahel, olen märganud väikeseid teeäärseid kuhjasid, mis koosnevad kodumasinatest ja muudest äravisatud elektriseadmetest. Need väikesed kuhjad on silmaganähtav monument soovimatuid tagajärgi tekitanud õigusaktile. Direktiiv, millega taheti soodustada ringlussevõttu, soodustas hoopis prügi mahapanekut. Selle tulemusena on rikutud traditsioonilist arusaama omandiõigusest. Tavaliselt saame omandiõigusest aru nii, et kui sina müüd mulle mingi asja ja mina ostan selle asja sinult ära, siis on see asi edaspidi minu vastutusel. Sinule ei jää ringlussevõtukohustust. Tegelikult paneb sellised asjad reeglina ringlusse vaba turg, ja on olemas ka niisugused vahvad inimesed, kes teevad seda tasuta. Neid nimetatakse jäätmeturustajateks. Mõnikord maksavad nad isegi selle eest peale. See kõik aga ei lohuta minu valijaid, kes tahavad teada, kuidas oma kodumasinatest vabaneda. Üks valija võttis eelmisel nädalal minuga ühendust ja küsis, kuidas ta võiks oma külmkapist lahti saada. Mul ei jäänud muud üle, kui soovitada tal see oma ämmale anda."@et5
"Arvoisa puhemies, ajaessani ympäri kaakkoisen vaalipiirini kauniita alankoja ja metsiä olen huomannut teiden varrella pieniä röykkiöitä, jotka koostuvat kodinkoneista ja muista poistetuista sähkölaitteista. Nuo pienet röykkiöt ovat tahattomien seurausten lain näkyvä muistomerkki. Direktiivi, jolla aiottiin kannustaa kierrättämiseen, on päätynyt edistämään laittomia kaatopaikkoja. Se on myös turmellut perinteisen käsityksen omistusoikeudesta. Tavallisesti käsitämme omistamisella sitä, että jos joku myy minulle jotakin ja minä ostan sen häneltä, se on sitten minun vastuullani. Tuolle toiselle ei jää velvoitetta kierrättää. Vapailla markkinoilla itse asiassa kierrätetään yleisesti nämä tavarat, ja on olemassa loistavia ihmisiä, jotka tekevät sen ilmaiseksi, ja heitä kutsutaan romukauppiaiksi. Joskus he jopa maksavat sen tekemisestä. Mikään tästä ei kuitenkaan lohduta yhtään niitä vaalipiirini jäseniä, jotka ihmettelevät, miten päästä eroon kodinkoneista. Vaalipiirini asukas otti minuun yhteyttä viime viikolla ja kysyi, miten päästä jääkaapista eroon. Minun oli pakko ehdottaa, että hän antaisi sen anopilleen."@fi7
"Monsieur le Président, alors que je me promenais dans la magnifique campagne de ma circonscription du Sud-est, j’ai remarqué au bord de la route un petit monticule constitué d’appareils électroménagers et d’autres appareils électriques abandonnés. Ces petits monticules sont autant de monuments à la loi des conséquences indésirables. Une directive faite pour favoriser le recyclage a finalement encouragé les dépôts illégaux d’immondices. Elle a, ainsi, altéré la notion traditionnelle du droit de propriété. Notre interprétation normale de la propriété est que si vous me vendez quelque chose et que je l’achète, j’en deviens responsable. Il n’y a aucune obligation résiduelle de recyclage pour le vendeur. En fait, le libre marché recyclera généralement ces objets. Des gens merveilleux le font gratuitement: les ferrailleurs. Mais rien de cela ne pourra consoler les habitants de ma circonscription qui se demandent comment se débarrasser de leurs appareils électroménagers. Une habitante de ma circonscription m’a contacté la semaine dernière et m’a demandé comment se débarrasser de son réfrigérateur. J’en ai été réduit à lui suggérer de l’offrir à sa belle-mère."@fr8
"Elnök úr, délkeleti választókerületem gyönyörű mészkőszirtjei és sarjerdői körül autózgatva arra lettem figyelmes, hogy az út szélén kisebb kupacok emelkednek háztartási gépekből és más kidobott elektromos cikkekből. Ezek a kupacok jól látható emlékművet állítanak a törvénynek a nem kívánt következményekből. Egy irányelv, amely az újrafeldolgozást volt hivatott ösztönözni, végül mégis az illegális hulladéklerakást mozdította elő. Az egyik következmény az volt, hogy érvénytelenítette a tulajdonjogok hagyományos fogalmát. A tulajdont rendes esetben úgy értelmezzük, hogy ha te valamit eladsz nekem, és én megveszem, onnantól az én felelősségem. Rád a továbbiakban nem hárul semmilyen újrafeldolgozási kötelezettség. Valójában a szabad piac általában újra feldolgozza ezeket a tárgyakat, és vannak olyan nagyszerű emberek, akik ezt akár ingyen is megteszik, az úgynevezett hulladékkereskedők. Néha még fizetnek is azért, hogy elvégezhessék a munkát. Mindez azonban egy cseppet sem vigasztalja azokat a választóimat, akik azon gondolkoznak, hogyan szabadulhatnának meg kimustrált háztartási gépeiktől. Az egyik választóm azzal a kérdéssel keresett meg a múlt héten, hogy hogyan tud megszabadulni a hűtőjétől. Csak annyit tudtam javasolni neki, hogy adja az anyósának."@hu11
"Signor Presidente, guidando lungo i bei pascoli e i boschi cedui della mia circoscrizione elettorale, nel sudest inglese, mi sono imbattuto in piccoli cumuli di elettrodomestici bianchi e altre apparecchiature elettriche dimesse sul ciglio della strada. Questi cumuli sono un monumento visibile alla legge delle conseguenze non volute. Una direttiva intesa a incoraggiare il riciclaggio ha finito per incentivare lo scarico libero. In tal modo, ha viziato la tradizionale nozione di diritti di proprietà. Secondo la nostra normale interpretazione della proprietà, se mi vendi qualcosa e io l’acquisto da te, la responsabilità diventa mia. Tu non hai alcun obbligo residuo di riciclaggio. In realtà, il libero mercato generalmente ricicla tali prodotti ed esistono persone straordinarie che lo fanno gratuitamente, i cosiddetti rivenditori di rottami. Addirittura accade che ti paghino un certo corrispettivo per farlo. Nulla di tutto questo, però, conforta i miei elettori che si domandano come liberarsi dei propri elettrodomestici bianchi. Una mia elettrice mi ha contattato la scorsa settimana chiedendomi come poteva disfarsi del frigorifero. Sono stato costretto a suggerirle di darlo a sua suocera."@it12
"Pone pirmininke, važinėdamas gražiomis savo pietryčių rinkimų apygardos žemumomis ir giraitėmis pastebėjau nedideles pakelių piramides, sudarytas iš buitinės technikos ir kitų išmestų elektros prekių. Šios mažos piramidės yra matomas paminklas įstatymui, kurio pasekmės nebuvo numatytos. Direktyva, kuria ketinta paskatinti grąžinamąjį perdirbimą, galiausiai paskatino savavališką išvertimą. Taip tradicinė nuosavybės teisių sąvoka buvo paversta niekais. Pagal įprastinį mūsų nuosavybės suvokimą, jei tu man ką nors parduodi, o aš iš tavęs nusiperku, tada tai jau mano atsakomybė. Tau nelieka prievolės perdirbti. Tiesą sakant, laisvojoje rinkoje šie daiktai iš esmės bus perdirbti, tai visiškai dykai padarys puikūs žmonės, vadinami prekiautojais metalo laužu. Kartais jie net sumokės jums už tai, kad tai darote. Tačiau tai visai neguodžia tų mano rinkėjų, kurie domis, kaip atsikratyti savo buitinės technikos. Praeitą savaitę su manim susisiekė mano rinkėjas ir paklausė, kaip atsikratyti šaldytuvo. Viskas, ką galėjau pasiūlyti, tai atiduoti jį anytai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Apbraukājot skaistās kalnienes un pamežus manā vēlēšanu apgabalā Anglijas dienvidaustrumos, esmu ceļmalās ievērojis nelielas sadzīves tehnikas un citu elektronisko iekārtu atkritumu piramīdas. Šīs piramīdas ir uzskatāms apliecinājums neparedzētām likuma sekām. Direktīvas mērķis bija veicināt atkritumu pārstrādi, taču tā veicināja atkritumu izgāšanu neatļautās vietās. Rezultātā ir negatīvi ietekmēta tradicionālā izpratne par jēdzienu „īpašumtiesības”. Parasti ar vārdu „īpašumtiesības” saprot to, ka, pērkot kādu priekšmetu, par to kļūst atbildīgs pircējs. Pārdevēja pienākums nav nodrošināt attiecīgā izstrādājuma pārstrādi. Brīvā tirgus apstākļos parasti šādi izstrādājumi tiek pārstrādāti, un tā dēvētie metāllūžņu apsaimniekotāji to dara bez maksas. Dažreiz šie cilvēki par šiem atkritumiem pat maksā. Taču tas nepalīdz tiem mana vēlēšanu apgabala iedzīvotājiem, kuri nezina, ko darīt ar nolietotu sadzīves tehniku. Kāda mana vēlēšanu apgabala iedzīvotāja pagājušajā nedēļā ar mani sazinājās un jautāja, kā atbrīvoties no ledusskapja. Es varēju tikai ieteikt to atdot viņas vīramātei."@lv13
"Mr President, driving around the beautiful downlands and copses of my South East constituency, I have noticed little roadside cairns made up of white goods and other eliminated electrical items. Those little cairns are a visible monument to the law of unintended consequences. A directive intended to encourage recycling has ended up encouraging fly-tipping. As a consequence it has vitiated the traditional notion of property rights. Our normal understanding of ownership is that if you sell me something and I buy it from you, it is then my responsibility. There is no residual obligation on you to recycle. In fact, the free market will generally recycle these things and there are these wonderful people who will do it for nothing, called scrap dealers. Sometimes they will even pay you a fee for doing it. None of this, however, is of any consolation to those of my constituents who are wondering how to get rid of their white goods. A constituent of mine contacted me last week and asked how to get rid of their fridge. I was reduced to suggesting that she give it to her mother-in-law."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wanneer ik door het fraaie heuvelland en de bossen van mijn kiesdistrict in Zuidoost-Engeland rijd, zie ik langs de weg kleine bergen witgoed en andere elektrische apparaten liggen. Deze bergen zijn een zichtbaar monument van de wet van de onbedoelde gevolgen. Een richtlijn die tot doel heeft recycling aan te moedigen, heeft er uiteindelijk toe geleid dat illegaal storten wordt aangemoedigd. De richtlijn heeft daardoor het traditionele begrip ‘eigendomsrecht’ tenietgedaan. Onze normale interpretatie van het begrip ‘eigendom’ is dat, als u mij iets verkoopt en ik het van u koop, het product vervolgens mijn verantwoordelijkheid is. U hebt geen resterende verplichting om het product te recyclen. Over het algemeen zal de vrije markt deze producten zelfs recyclen. Er zijn van die fantastische mensen die het voor niets doen en schroothandelaren worden genoemd. Soms betalen ze u zelfs een bedrag om het te mogen doen. Niets van dit alles biedt echter enige troost voor mijn kiezers die zich afvragen hoe ze van hun witgoed afkomen. Vorige week nam een van mijn kiezers contact met me op en vroeg me hoe ze van haar koelkast afkwam. Ik kon niets anders doen dan zeggen dat zij hem aan haar schoonmoeder kon geven."@nl3
"Panie Przewodniczący! Jadąc drogą wśród pięknych wzgórz i zagajników mojego okręgu wyborczego w południowo-wschodniej Anglii, dostrzegłem niewielkie przydrożne kopczyki składające się ze sprzętów gospodarstwa domowego i innych wyrzuconych urządzeń elektrycznych. Te kopczyki są widocznym dowodem działania prawa niezamierzonych konsekwencji. Dyrektywa, która miała zachęcać do recyklingu, okazała się zachęcać do wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych. W konsekwencji unieważniła ona tradycyjne pojęcie prawa własności. W normalnym ujęciu stosunki własności polegają na tym, że jeżeli ktoś mi coś sprzeda, a ja kupię to od niego, staje się to moją odpowiedzialnością. Sprzedawca nie jest już dalej obciążony obowiązkiem recyklingu. W rzeczywistości wolny rynek dokonuje zazwyczaj recyklingu, a handlarze złomem czynią to wręcz za darmo, a czasem nawet za to płacą. W żaden sposób nie przynosi to jednak pocieszenia tym spośród moich wyborców, którzy zastanawiają się, jak pozbyć się swojego sprzętu gospodarstwa domowego. Kobieta z mojego okręgu skontaktowała się ze mną w zeszłym tygodniu, by zapytać, jak pozbyć się lodówki. Mogłem jej tylko zasugerować, aby podarowała ją teściowej."@pl16
"Senhor Presidente, ao viajar de carro pelas belas e pequenas matas do meu círculo eleitoral do Sudeste, observei, à beira das estradas, pequenas pirâmides feitas de equipamentos brancos e outros artigos eléctricos eliminados. Essas pequenas pirâmides são um monumento visível à lei das consequências involuntárias. Uma directiva destinada a incentivar a reciclagem acabou por incentivar a deposição ilegal de resíduos. Consequentemente, viciou a noção tradicional dos direitos de propriedade. O nosso entendimento normal de propriedade é a de que, se alguém me vender alguma coisa e eu lha comprar, a responsabilidade passa a ser minha. Essa entidade não tem qualquer obrigação residual de a reciclar. De facto, geralmente, o mercado livre irá reciclar estas coisas, e há pessoas maravilhosas que o farão de graça, os chamados sucateiros. Por vezes, os sucateiros até pagam para o fazer. Contudo, nada disto serve de consolação aos meus eleitores que perguntam a si próprios como podem livrar-se dos seus equipamentos brancos. Um meu eleitor contactou-me na semana passada para saber como se livrar do seu frigorífico. Tive de me limitar a sugerir que o oferecesse à sogra."@pt17
"Domnule președinte, mergând cu mașina pe lângă frumoasele ogoare și crânguri din circumscripția mea din Sud-Est, am observat pe marginea drumului mici grămezi de „bunuri albe” și alte produse electrice eliminate. Aceste grămezi mici sunt un monument vizibil al legii consecințelor nedorite. O directivă destinată să încurajeze reciclarea a ajuns să încurajeze punctele de depozitare ilegală a deșeurilor. Drept consecință, aceasta a viciat noțiunea tradițională a dreptului de proprietate. În accepțiunea noastră obișnuită, dreptul de proprietate este atunci când îmi vinzi ceva, eu cumpăr acel lucru de la tine, care devine apoi responsabilitatea mea. Nu există nicio obligație rămasă asupra ta de a recicla. De fapt, piața liberă va recicla în general aceste lucruri și există acești oameni minunați care vor face acest lucru gratis, numiți comercianți de piese uzate. Câteodată vă vor plăti chiar o sumă pentru că fac acest lucru. Nimic din toate acestea nu îi consolează însă pe alegătorii mei, care se întreabă cum să scape de bunurile lor albe. Unul dintre alegătorii mei m-a contactat săptămâna trecută și a întrebat cum poate să scape de frigider. Nu am putut decât să îi sugerez să îl dea soacrei."@ro18
"Ako som autom prechádzal cez nádhernú mierne zvlnenú krajinu a kopce vo svojom juhovýchodnom volebnom obvode, všimol som si, že popri ceste sú hromady bielej techniky a iných vyhodených elektrických prístrojov. Tieto hromady sú viditeľnou známkou neúmyselných dôsledkov právnych predpisov. Smernica, ktorá mala podporiť recykláciu, viedla napokon k podnecovaniu vytvárania nezákonných skládok odpadu. V dôsledku toho narušila tradičné chápanie vlastníckych práv. Normálne chápeme pojem vlastníctva ako skutočnosť, že keď mi niekto niečo predá a ja to od neho kúpim, som za to potom zodpovedný. Povinnosť recyklovať sa už predávajúceho netýka. Na voľnom trhu sa v skutočnosti budú tieto predmety vo všeobecnosti recyklovať a existujú aj úžasní ľudia, takzvaní priekupníci šrotu, ktorí to urobia zadarmo. Niekedy vám dokonca za to, že to urobia, aj zaplatia. Nič z toho však nie je útechou pre mojich voličov, ktorí uvažujú, ako sa zbaviť svojej bielej techniky. Jedna z mojich voličiek sa na mňa minulý týždeň obrátila a opýtala sa ma, ako sa má zbaviť svojej chladničky. Mohol som jej len odporučiť, aby ju dala svojej svokre."@sk19
"Herr talman! När jag har rest runt i de vackra omgivningarna och små skogarna i min valkrets South East har jag noterat små rösen vid sidan av vägen som består av vitvaror och andra utrensade elprodukter. Dessa små rösen är synliga monument över lagen om oavsiktliga konsekvenser. Ett direktiv avsett att uppmuntra återvinning har i stället uppmuntrat dumpning av sopor. Det har därmed fördärvat det traditionella begreppet äganderätt. Vår normala uppfattning av ägande är att du säljer något till mig och jag köper det från dig och då är det mitt ansvar. Det finns ingen kvarvarande skyldighet för dig att återvinna. Den fria marknaden återvinner i allmänhet dessa saker och det finns dessutom underbara människor som gör det för ingenting, så kallade skrothandlare. Ibland betalar de dig till och med en avgift för att göra det. Inget av detta är emellertid till någon tröst för dem i min valkrets som undrar hur de ska göra sig av med sina vitvaror. En väljare kontaktade mig förra veckan och frågade hur han skulle bli av med sitt kylskåp. Jag var hänvisad till att föreslå att hon skulle skänka det till sin svärmor."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"18,5,20,15,1,14,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph