Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-03-Speech-4-052-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110203.4.4-052-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Jedním z hlavních cílů politiky Unie v oblasti rozvoje je snížení a definitivní vymýcení chudoby, čemuž by navrhovaná doprovodná opatření v odvětví banánů (BAM) ve výši 190 mil. EUR pro období 2010–2013 schválená Komisí dne 17. března 2010 měla zřejmě přispět. Je též pravdou, že v minulosti byla relevantní schémata v této oblasti vypracována spíše z obchodního, a nikoli rozvojového hlediska, a právě toto hledisko by se mělo reflektovat v novém návrhu. Jako správná se jeví i myšlenka podpořit BAM s cílem zlepšit životní úroveň obyvatelstva žijícího v zemích AKT dodávajících banány, jichž se dotkne vývoj cel při dovozu banánů do EU. Nicméně návrh Komise vykazuje určité nedostatky jako je absence analýzy dopadů navrhovaných opatření, otázka časování čerpání prostředků, diskutabilní rozsáhlé využívání rezerv Unie či neustálý problém nedostatečného financování okruhu 4, na který správně upozornila Komise ve své hodnotící zprávě o fungování interinstitucionální dohody. Celkově se domnívám, že předložená zpráva kolegy Charlese Goerense představuje precizní analýzu dané problematiky z obchodního i rozvojového pohledu, reflektuje připomínky schválené Rozpočtovým výborem dne 13. září 2010, a obsahuje též i relevantní doporučení v oblasti BAM, a proto ji doporučuji schválit v navrhovaném znění."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Et af de vigtigste mål for EU's udviklingspolitik er mindskelsen og den endelige udryddelse af fattigdom, hvilket de foreslåede 190 mio. EUR til ledsageforanstaltninger vedrørende bananer for 2010-2013, som Kommissionen godkendte den 17. marts 2010, vil yde et klart bidrag til. Der er også sandt, at planer tidligere i højere grad blev udformet ud fra et kommercielt perspektiv end et udviklingsperspektiv, og det er netop udviklingsperspektivet, der skal afspejles i det nye forslag. Det forekommer rigtigt at støtte ledsageforanstaltningerne vedrørende bananer med henblik på at forbedre levestandarden for befolkningen i de AVS-lande, der leverer bananer, og som er ramt af de afgifter, der pålægges bananer, som importeres til EU. Alligevel er der visse mangler i Kommissionens forslag, f.eks. den manglende konsekvensanalyse for de foreslåede foranstaltninger, den tvivlsomme omfattende brug af EU's reserver eller det fortsatte problem med utilstrækkelig finansiering til udgiftsområde 4, som Kommissionen korrekt påpegede i sin evalueringsrapport om gennemførelsen af den interinstitutionelle aftale. Som helhed giver Charles Goerens' betænkning efter min mening en nøjagtig analyse af problemet fra både et kommercielt og et udviklingsmæssigt perspektiv og afspejler de bemærkninger, der blev godkendt af Budgetudvalget den 13. april 2010. Jeg mener endvidere, at den indeholder relevante henstillinger på området for ledsageforanstaltninger vedrørende bananer, og derfor anbefaler jeg, at den foreslåede version godkendes."@da2
"Eines der Hauptziele der Entwicklungspolitik der EU ist die Bekämpfung und endgültige Beseitigung von Armut. Dazu sollen die Begleitmaßnahmen für den Bananensektor (BAM) für 2010 bis 2013 in Höhe von 190 Mio. EUR, denen die Kommission am 17. März 2010 zustimmte, einen deutlichen Beitrag leisten. Es ist auch wahr, dass in der Vergangenheit Pläne in diesem Bereich eher auf der Grundlage finanzieller Erwägungen und weniger mit Blick auf die Entwicklung entworfen wurden. Besonders der Blick auf die Entwicklung sollte in dem neuen Vorschlag erkennbar sein. Es erscheint mit dem Ziel der Verbesserung des Lebensstandards der Menschen in den AKP-Ländern, die Bananen produzieren und die von den hohen Zöllen, die auf Bananenimporte in die EU erhoben werden, richtig, BAM zu unterstützen. Dennoch hat der Vorschlag der Kommission einige Schwächen, darunter das Fehlen einer Folgenabschätzung im Hinblick auf die vorgeschlagenen Maßnahmen, die Zeit der Inanspruchnahme, die fragwürdige umfangreiche Nutzung von EU-Reserven oder das weiterhin bestehende Problem ungenügender Finanzierung für Rubrik 4, worauf die Kommission richtigerweise in ihrem Bewertungsbericht über das Funktionieren der interinstitutionellen Vereinbarung aufmerksam machte. Im Großen und Ganzen denke ich, dass der von Charles Goerens vorgelegte Bericht eine genaue Analyse der Frage aus wirtschaftlicher und entwicklungspolitischer Sicht darstellt. Er spiegelt die am 13. April 2010 vom Haushaltsausschuss befürworteten Kommentare wider, und er beinhaltet auch relevante Empfehlungen im Bereich der BAM, und daher empfehle ich die Zustimmung zur vorgeschlagenen Version."@de9
"Ένας από τους βασικότερους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι η μείωση και η οριστική εξάλειψη της φτώχειας, στην επίτευξη του οποίου θα συμβάλουν σαφώς τα προτεινόμενα 190 εκατομμύρια ευρώ ως συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες για την περίοδο 2010-2013, τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 17 Μαρτίου 2010. Ισχύει επίσης ότι τα σχέδια που καταρτίσθηκαν στο παρελθόν στον εν λόγω τομέα είχαν εμπορική μάλλον αντί για αναπτυξιακή προοπτική, και η αναπτυξιακή προοπτική είναι εκείνη ακριβώς που θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη νέα πρόταση. Είναι επίσης σωστό, προφανώς, να υποστηριχθούν τα συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων διαβίωσης για τους ανθρώπους στις χώρες ΑΚΕ που προμηθεύουν μπανάνες, και οι οποίοι πλήττονται από τους δασμούς που επιβάλλονται στις εισαγόμενες στην ΕΕ μπανάνες. Εντούτοις, η πρόταση της Επιτροπής έχει ορισμένα μειονεκτήματα, όπως είναι η απουσία εκτίμησης των επιπτώσεων σε σχέση με τα προτεινόμενα μέτρα, ο χρονικός προγραμματισμός των αναλήψεων, η αμφίβολη μεγάλης κλίμακας χρήση των αποθεμάτων της ΕΕ ή το συνεχιζόμενο πρόβλημα της ανεπαρκούς χρηματοδότησης του τομέα 4, που η Επιτροπή ορθώς επεσήμανε στην έκθεση εκτίμησής της σχετικά με τη λειτουργία της διοργανικής συμφωνίας. Σε γενικές γραμμές, θεωρώ ότι η έκθεση που υποβλήθηκε από τον Charles Goerens παρουσιάζει μια ακριβή ανάλυση του ζητήματος τόσο από εμπορική όσο και από αναπτυξιακή προοπτική, αντικατοπτρίζοντας τις παρατηρήσεις που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 13 Απριλίου 2010, και ότι περιέχει σχετικές συστάσεις στον τομέα των συνοδευτικών μέτρων για τις μπανάνες, και, ως εκ τούτου, συνιστώ την έγκριση της προτεινόμενης εκδοχής."@el10
"One of the main aims of EU development policy is the reduction and definitive eradication of poverty, to which the proposed EUR 190 million Banana Accompanying Measures (BAM) for 2010-2013, approved by the Commission on 17 March 2010, should make a clear contribution. It is also true that in the past, plans in this area were drawn up more from a commercial perspective than from a development perspective, and it is precisely the development perspective that should be reflected in the new proposal. It also seems right to support the BAMs with the aim of improving living standards for people in the ACP countries which supply bananas, and which are affected by the duties levied on bananas imported into the EU. Nevertheless, the Commission’s proposal has certain shortcomings, such as the absence of an impact assessment in respect of the proposed measures, the timing of drawdowns, the questionable large-scale use of EU reserves or the continuing problem of insufficient funding for Heading 4, which the Commission correctly pointed out in its assessment report on the functioning of the interinstitutional agreement. On the whole, I think that the report submitted by Charles Goerens presents an accurate analysis of the issue both from a commercial and a development perspective, reflecting the comments approved by the Committee on Budgets on 13 April 2010, and that it also contains relevant recommendations in the BAM area, and I therefore recommend approving the proposed version."@en4
"Uno de los principales objetivos de la política de desarrollo de la UE es la reducción y erradicación definitiva de la pobreza, a lo cual deberían contribuir claramente las Medidas Complementarias para el Sector del Plátano (MCP) propuestas, por valor de 190 millones de euros, para el período 2010-2013, aprobadas por la Comisión el 17 de marzo de 2010. También es verdad que, en el pasado, los planes en este ámbito fueron elaborados más desde un punto de vista comercial que desde la perspectiva del desarrollo, y es precisamente la perspectiva del desarrollo la que debe reflejarse en la nueva propuesta. También parece adecuado apoyar las MCP con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas de los países ACP productores de plátanos, y que se ven afectados por los gravámenes impuestos a los plátanos importados a la UE. No obstante, la propuesta de la Comisión adolece de algunas deficiencias, como la ausencia de una evaluación de impacto sobre las medidas propuestas, el calendario de las líneas de crédito, el uso cuestionable a gran escala de las reservas de la UE o el persistente problema de la insuficiencia de fondos para el apartado 4, que la Comisión indicó acertadamente en su informe de evaluación sobre el funcionamiento del acuerdo interinstitucional. En general, creo que el informe presentado por el señor Goerens ofrece un análisis preciso de la cuestión, tanto desde la perspectiva comercial como del desarrollo, reflejando las observaciones aprobadas por la Comisión de Presupuestos el 13 de abril de 2010, y que también contiene las recomendaciones pertinentes en el área de las MCP. Por consiguiente, recomiendo que se apruebe la versión propuesta."@es21
"ELi arengupoliitika üks peamine eesmärk on vähendada vaesust ja see lõppkokkuvõttes kaotada. Aastateks 2010–2013 banaanisektori kaasnevateks meetmeteks – mille komisjon 17. märtsil 2010. aastal heaks kiitis – kavandatavad 190 miljonit eurot peaks selle eesmärgi saavutamisele ilmselgelt kaasa aitama. Samuti vastab tõele, et varem koostati plaane selles valdkonnas rohkem ärilisest kui arengu vaatenurgast lähtuvalt ning just arengu vaatenurk on see, mis peaks uues ettepanekus kajastamist leidma. Samuti tundub õige toetada banaanisektori kaasnevaid meetmeid, et parandada nende banaane eksportivate AKV riikide inimeste elustandardit, keda mõjutavad ELi imporditud banaanidele kehtestatud tollimaksud. Sellest olenemata esinevad komisjoni ettepanekus teatavad puudused: näiteks kavandatud meetmete mõju hinnangu puudumine, ülekannete ajakava, ELi reservide küsitav laiaulatuslik kasutamine ja asjaolu, et rubriigi 4 vahendeid ei ole ikka veel piisavalt, millele komisjon oma hindamisaruandes institutsioonidevahelise kokkuleppe toimimise kohta väga õigesti tähelepanu juhtis. Kokkuvõttes leian, et Charles Goerensi esitatud raport sisaldab täpset probleemi analüüsi nii ärilisest kui ka arengu vaatenurgast, peegeldades eelarvekomisjoni 13. aprillil 2010 heakskiidetud märkusi, ning lisaks sisaldab see raport asjakohaseid soovitusi banaanisektori kaasnevate meetmete kohta. Seepärast teen ettepaneku esitatud versioon heaks kiita."@et5
"Yksi EU:n kehityspolitiikan tärkeimmistä tavoitteista on köyhyyden vähentäminen ja lopullinen hävittäminen, jonka saavuttamista ehdotettujen 190 miljoonan arvoisten vuosia 2010–2013 koskevien banaanialan liitännäistoimenpiteiden (BAM) pitäisi selkeästi edesauttaa. Komissio hyväksyi nämä liitännäistoimenpiteet 17. maaliskuuta 2010. Pitää myös paikkaansa, että ennen tämän alan suunnitelmat laadittiin pikemminkin kaupankäynnin kuin kehitysyhteistyön näkökulmasta. Juuri kehitysyhteistyön näkökulma tulisi näkyä uudessa ehdotuksessa. Tuntuu myös oikeudenmukaiselta tukea banaanialan liitännäistoimenpiteitä, koska niiden avulla voidaan parantaa ihmisten elintasoa banaania tuottavissa AKT-valtioissa, joihin EU:hun tuotavien banaanien tullimaksut vaikuttavat. Komission ehdotuksessa on kuitenkin joitain ongelmia, kuten ehdotettujen toimien vaikutusten arvioinnin puuttuminen, varojen käytön aikataulu, kyseenalainen EU:n varojen laaja-alainen käyttö ja otsakkeen 4 riittämättömään rahoitukseen liittyvä jatkuva ongelma, josta komissio aiheellisesti huomautti toimielintenvälisen sopimuksen toimintaa koskevassa arviointiraportissaan. Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että Charles Goerensin jättämään raporttiin sisältyy sekä kaupankäynnin että kehitysyhteistyön näkökulman huomioon ottava tarkka analyysi, jossa näkyvät myös budjettivaliokunnan 13. huhtikuuta 2010 hyväksymät huomautukset. Lisäksi siihen sisältyy banaanialan liitännäistoimenpiteitä koskevia aiheellisia suosituksia. Niinpä minä suosittelen tämän ehdotetun version hyväksymistä."@fi7
"L’un des principaux objectifs de la politique de développement de l’UE est la réduction et l’éradication définitive de la pauvreté, auxquelles les mesures proposées d’accompagnement dans le secteur de la banane (MAB), à hauteur de 190 millions d’euros pour la période 2010-2013 et approuvées par la Commission le 17 mars 2010, devraient nettement contribuer. Il est également vrai que dans le passé, les plans ont davantage été établis, dans ce domaine, du point de vue commercial que du point de vue du développement, et c’est précisément la perspective du développement qui devrait se refléter dans la nouvelle proposition. Il semble également juste de soutenir les MAB dans le but d’améliorer le niveau de vie des habitants des pays ACP producteurs de bananes, qui sont affectés par les droits perçus sur les bananes importées dans l’UE. Néanmoins, la proposition de la Commission comporte certaines lacunes, comme l’absence d’étude d’impact portant sur les mesures proposées, le calendrier des prélèvements, l’utilisation contestable, et à grande échelle, des réserves de l’UE, ou le problème persistant du manque de financement pour la rubrique 4, que la Commission a fort justement relevé dans son rapport d’évaluation sur le fonctionnement de l’accord interinstitutionnel. Dans l’ensemble, je pense que le rapport présenté par Charles Goerens présente une analyse adéquate de la question, tant du point de vue commercial que du point de vue du développement, tenant ainsi compte des observations approuvées par la commission des budgets le 13 avril 2010, et je crois qu’il contient également des recommandations pertinentes en ce qui concerne les MAB. Je recommande donc l’approbation de la version proposée."@fr8
"Az EU fejlesztési politikájának egyik fő célja a szegénység csökkentése és felszámolása, amelynek megvalósításához jelentős mértékben hozzájárulhatnak a Bizottság által 2010. március 17-én jóváhagyott, javasolt 190 millió eurós banánipari kísérő intézkedések, amelyek a 2010 és 2013 közötti időszakra szólnak. Az is igaz, hogy a múltban ezen a területen a terveket inkább gazdasági, mint fejlesztés alapon készítették, és az új javaslatnak pontosan a fejlesztési perspektívát kellene visszatükröznie. Az is helyesnek tűnik, hogy támogassuk a banánipari kísérő intézkedéseket, mert azok emelik az EU banánbehozatalára kivetett vámok által érintett banánexportáló AKCS-országokban élők életszínvonalát. Mindazonáltal a Bizottság javaslatának vannak bizonyos hiányosságai, például a javasolt intézkedések hatásvizsgálatának hiánya, a lehívások időzítése, az európai uniós erőforrások nagybani felhasználásának kérdése, vagy a 4. fejezet elégtelen finanszírozása, amelyeket a Bizottság korrekt módon meg is jelölt az intézményközi megállapodást értékelő jelentésében. Összességében úgy vélem, hogy a Charles Goerens által benyújtott jelentés mind kereskedelmi, mind pedig fejlesztési szempontból pontosan méri fel a helyzetet, tükrözi a Költségvetéssel kapcsolatos, a Bizottság által 2010. április 13-án jóváhagyott megjegyzéseket, és megfelelő ajánlásokat tartalmaz a banánipari kísérő intézkedésekkel kapcsolatosan, ezért ajánlom a javasolt változat jóváhagyását."@hu11
"Una delle finalità della politica di sviluppo comunitaria è la riduzione e la definitiva eliminazione della povertà, obiettivo al quale le misure di accompagnamento per le banane proposte, pari a 190 milioni di euro per il 2010-2013, approvate dalla Commissione il 17 marzo 2010, dovrebbero dare un evidente contributo. È anche vero che in passato i piani in tale ambito sono stati predisposti più da una prospettiva commerciale che da una prospettiva di sviluppo ed è proprio la prospettiva di sviluppo che dovrebbe riflettersi nella nuova proposta. Sembra inoltre giusto appoggiare dette misure di accompagnamento al fine di migliorare il tenore di vita dei cittadini dei paesi ACP fornitori di banane, su cui incidono i dazi prelevati sulle banane importate nell’Unione. Nondimeno, la proposta della Commissione presenta una serie di lacune come l’assenza di una valutazione dell’impatto delle misure proposte, la tempistica dei prelievi, il discutibile uso su larga scala delle riserve comunitarie o il costante problema dei fondi insufficienti per il titolo 4, cosa che la Commissione ha giustamente sottolineato nella sua relazione di valutazione del funzionamento dell’accordo interistituzionale. Nel complesso, penso che la relazione presentata dall’onorevole Goerens esponga un’analisi accurata della questione sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista dello sviluppo riflettendo i commenti approvati dalla commissione per i bilanci il 13 aprile 2010 e contiene anche le relative raccomandazioni per quanto concerne le misure di accompagnamento per le banane, per cui raccomando che si approvi la versione proposta."@it12
"Vienas iš pagrindinių ES vystymosi politikos tikslų yra skurdo mažinimas ir, galiausiai, jo išnaikinimas, o siūlomi 190 mln. EUR, skirti prekybos bananais papildomosioms priemonėms 2010–2013 m., patvirtinti Komisijos 2010 m. kovo 17 d., turėtų būti neabejotinas indėlis. Taip pat tiesa, kad praeityje planai šioje srityje buvo rengiami labiau iš komercinės, o ne vystymosi perspektyvos, o naujajame pasiūlyme turėtų būti atspindėta būtent vystymosi perspektyva. Taip pat atrodo teisinga remti prekybos bananais papildomąsias priemones siekiant pagerinti AKR valstybių, tiekiančių bananus ir nukentėjusių dėl bananų, importuojamų į ES, apmokestinimo, gyventojų gyvenimo sąlygas. Nepaisant to, Komisijos pasiūlyme yra trūkumų, pvz., nėra siūlomų priemonių poveikio vertinimo, išmokėjimo tvarkaraščio, abejonių kyla dėl didelio masto ES atsargų naudojimo, vis dar neišspręsta nepakankamo 4 išlaidų kategorijos finansavimo problema, ir Komisija tai teisingai nurodė savo tarpinstitucinio susitarimo vykdymo vertinimo ataskaitoje. Apskritai, manau, kad Charleso Goerenso pranešime pateikiama tiksli problemos analizė ir iš komercinės, ir vystymosi perspektyvos, atspindimos pastabos, kurias Biudžeto komitetas patvirtino 2010 m. balandžio 13 d., jame taip pat pateiktos aktualios rekomendacijos prekybos bananais papildomųjų priemonių srityje, todėl rekomenduoju siūlomai redakcijai pritarti."@lt14
"Viens no galvenajiem ES attīstības politikas mērķiem ir nabadzības samazināšana un pilnīga izskaušana, kura sasniegšana noteikti tiks veicināta, ņemot vērā Komisijas 2010. gada 17. martā apstiprināto ieguldījumu EUR 190 miljonu apmērā papildu pasākumiem banānu nozarē (BAM) 2010.–2013. gadam. Ir arī taisnība, ka iepriekš plāni šajā jomā tika izstrādāti, ņemot vērā vairāk komerciālo nekā attīstības perspektīvu, un jaunajā priekšlikumā jābūt atspoguļotai tieši attīstības perspektīvai. Šķiet, ka ir arī pareizi atbalstīt papildu pasākumus banānu nozarē, lai uzlabotu ĀKK banānu piegādātājvalstu iedzīvotāju dzīves līmeni, ko ietekmē banānu importam ES noteiktās nodevas. Neraugoties uz to, Komisijas priekšlikumā ir zināmi trūkumi, piemēram, ietekmes novērtējuma trūkums saistībā ar ierosinātajiem pasākumiem, naudas līdzekļu izmaksāšanas grafiks, apšaubāmā apjomīgā ES rezervju izmantošana vai ilgstošā nepietiekama finansējuma problēma attiecībā uz 4. izdevumu pozīciju, uz ko Komisija pareizi norādīja savā novērtējuma ziņojumā par iestāžu nolīguma darbību. Kopumā, manuprāt iesniegtais ziņojums sniedz precīzu šī jautājuma analīzi gan no komerciālās, gan attīstības perspektīvas, atspoguļojot Budžeta komitejas 2010. gada 13. aprīlī apstiprinātos komentārus, kas ietver arī būtiskus ieteikumus BAM jomā, un tādēļ iesaku apstiprināt ierosināto variantu."@lv13
"Jedním z hlavních cílů politiky Unie v oblasti rozvoje je snížení a definitivní vymýcení chudoby, čemuž by navrhovaná doprovodná opatření v odvětví banánů (BAM) ve výši 190 mil. EUR pro období 2010–2013 schválená Komisí dne 17. března 2010 měla zřejmě přispět. Je též pravdou, že v minulosti byla relevantní schémata v této oblasti vypracována spíše z obchodního, a nikoli rozvojového hlediska, a právě toto hledisko by se mělo reflektovat v novém návrhu. Jako správná se jeví i myšlenka podpořit BAM s cílem zlepšit životní úroveň obyvatelstva žijícího v zemích AKT dodávajících banány, jichž se dotkne vývoj cel při dovozu banánů do EU. Nicméně návrh Komise vykazuje určité nedostatky jako je absence analýzy dopadů navrhovaných opatření, otázka časování čerpání prostředků, diskutabilní rozsáhlé využívání rezerv Unie či neustálý problém nedostatečného financování okruhu 4, na který správně upozornila Komise ve své hodnotící zprávě o fungování interinstitucionální dohody. Celkově se domnívám, že předložená zpráva kolegy Charlese Goerense představuje precizní analýzu dané problematiky z obchodního i rozvojového pohledu, reflektuje připomínky schválené Rozpočtovým výborem dne 13. září 2010, a obsahuje též i relevantní doporučení v oblasti BAM, a proto ji doporučuji schválit v navrhovaném znění."@mt15
"Terugdringing en definitieve uitbanning van de armoede is een van de belangrijkste doelstellingen van het EU-beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De voorgestelde, door de Commissie op 17 maart 2010 goedgekeurde begeleidende maatregelen voor de bananensector (BAM) voor de periode 2010-2013, een investering ter hoogte van 190 miljoen euro, zouden daartoe moeten bijdragen. Het is tevens waar dat het beleid op dit vlak in het verleden veelal geënt was op het handelsbelang en niet zozeer op de ontwikkeling van de desbetreffende landen als zodanig, iets wat in het nieuwe voorstel rechtgezet dient te worden. Verder lijkt het een juiste zet om steun te verlenen aan de BAM, juist om de levensstandaard van de inwoners van de bananen uitvoerende ACS-landen te helpen verhogen, getroffen als zij zijn door de invoerrechten voor bananen in de Europese Unie. Dat neemt niet weg dat het voorstel van de Commissie bepaalde tekortkomingen heeft. Ik denk daarbij aan het ontbreken van een effectbeoordeling voor de voorgestelde maatregelen, de timing van de uitkering van de financiële hulp, het discutabele en grootschalige gebruik van de reserves van de Europese Unie, alsook het voortdurende probleem met de onvoldoende financiering van rubriek 4 waar de Commissie geheel terecht op wijst in haar verslag over de werking van het interinstitutioneel akkoord. Tot slot wil ik nog zeggen dat het voorliggende verslag van de heer Charles Goerens een nauwkeurige analyse van de gegeven problematiek geeft, zowel vanuit handelsoptiek als vanuit ontwikkelingsoptiek, en verder dat de op- en aanmerkingen van de Begrotingscommissie van 13 september 2010 er goed in verwerkt zijn en dat het bovendien relevante aanbevelingen bevat ten aanzien van de BAM, redenen waarom ik zou willen aanbevelen het verslag in zijn huidige vorm goed te keuren."@nl3
"Jednym z głównych celów polityki rozwojowej UE jest redukcja i docelowa eliminacja ubóstwa, do czego powinny się jednoznacznie przyczynić wnioskowane, opiewające na 190 milionów euro środki towarzyszące w sektorze bananów (BAM) na lata 2010–2013, zatwierdzone przez Komisję 17 marca 2010 r. Prawdą jest również, że w przeszłości plany w tej dziedzinie opracowywano bardziej z perspektywy handlowej niż rozwojowej, a nowy wniosek powinien uosabiać właśnie perspektywę rozwojową. Poparcie BAM wydaje się słuszne w celu poprawy poziomu życia ludzi w krajach AKP, które eksportują banany, i które zostały dotknięte cłami pobieranymi od bananów przywożonych do UE. Wniosek Komisji cechuje się niemniej pewnymi niedociągnięciami, na przykład brakiem oceny skutków w odniesieniu do proponowanych środków, harmonogramem wykorzystania środków, budzącym wątpliwości wykorzystaniem rezerw UE na znaczną skalę czy utrzymującym się problemem niewystarczającego finansowania dla działu 4, na które Komisja słusznie zwróciła uwagę w swoim sprawozdaniu z oceny funkcjonowania porozumienia międzyinstytucjonalnego. Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że sprawozdanie przedstawione przez pana posła Goerensa zawiera precyzyjną analizę zagadnienia zarówno z handlowego, jak i rozwojowego punktu widzenia oraz uwzględnia uwagi przyjęte przez Komisję Budżetową w dniu 13 kwietnia 2010 r., jak też zawiera stosowne zalecenia dotyczące BAM, w związku z czym zalecam przyjęcie go we wnioskowanej postaci."@pl16
"Um dos principais objectivos da política de desenvolvimento da União Europeia é a redução e a erradicação definitiva da pobreza, que deverá ser bastante auxiliado pelas medidas de acompanhamento no sector das bananas (MAB) de 190 milhões de euros propostas para 2010-2013, aprovadas pela Comissão em 17 de Março de 2010. Também é verdade que, no passado, os planos nesta área foram elaborados numa perspectiva mais comercial do que numa perspectiva de desenvolvimento, e é precisamente a perspectiva de desenvolvimento que deve reflectir-se na nova proposta. Também me parece adequado apoiar as MAB com o objectivo de melhorar os padrões de vida das populações dos países ACP fornecedores de banana que são afectados pelos direitos cobrados às bananas importadas para a União Europeia. No entanto, a proposta da Comissão tem algumas falhas, tais como a ausência de uma avaliação de impacto das medidas propostas, o calendário dos levantamentos, a questionável utilização em grande escala das reservas da União Europeia ou o persistente problema de financiamento insuficiente para a rubrica 4, que a Comissão assinalou correctamente no seu relatório de avaliação sobre o funcionamento do acordo interinstitucional. De um modo geral, considero que o relatório proposto por Charles Goerens apresenta uma análise precisa da questão, tanto numa perspectiva comercial como numa perspectiva de desenvolvimento, reflectindo as observações aprovadas pela Comissão dos Orçamentos em 13 de Abril de 2010, e contém recomendações pertinentes na área das MAB. Por estas razões, recomendo a aprovação da versão proposta."@pt17
"Unul dintre principalele țeluri ale politicii UE de dezvoltare este reducerea și eradicarea definitivă a sărăciei, la care ar trebui să contribuie în mod substanțial cele 190 de milioane EUR alocate pentru măsurile de însoțire destinate sectorului bananelor (BAM) pentru 2010-2013, aprobate de către Comisie la 17 martie 2010. De asemenea, este adevărat că, în trecut, planurile din acest domeniu au fost elaborate mai mult dintr-o perspectivă comercială decât dintr-o perspectivă pentru dezvoltare, și tocmai această perspectivă pentru dezvoltare ar trebui să se reflecte în noua propunere. Se cuvine, de asemenea, ca BAM să fie sprijinite cu scopul de a îmbunătăți standardele de viață pentru persoanele din țările ACP furnizoare de banane care sunt afectate de taxele percepute pentru bananele importate în UE. Cu toate acestea, propunerea Comisiei are cu siguranță anumite deficiențe, precum lipsa unei evaluări a impactului în ceea ce privește măsurile propuse, sincronizarea tragerilor, utilizarea îndoielnică la scară largă a rezervelor UE sau problema constantă privind finanțarea insuficientă a rubricii 4, pe care Comisia le-a indicat în mod corect în raportul său de evaluare a funcționării acordului interinstituțional. În general, consider că raportul prezentat de Charles Goerens prezintă o analiză precisă cu privire la această chestiune atât dintr-o perspectivă comercială, cât și în ceea ce privește dezvoltarea, care reflectă comentariile aprobate de către Comisia pentru buget la 13 aprilie 2010 și că recomandările pe care le conține sunt relevante pentru zona BAM, drept care recomand aprobarea versiunii propuse."@ro18
"Jedným z hlavných cieľov rozvojovej politiky EÚ je zníženie a definitívne odstránenie chudoby. Navrhované sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov (BAM) vo výške 190 miliónov EUR na roky 2010 až 2013, ktoré 17. marca 2010 schválila Komisia, by mali nepochybne prispieť k jeho splneniu. Pravda je aj to, že v minulosti sa plány v tejto oblasti vypracovávali viac z obchodného hľadiska než z hľadiska rozvoja. Nový návrh by mal odzrkadľovať práve uvedené hľadisko rozvoja. Zdá sa správne podporovať aj sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov s cieľom zlepšiť životnú úroveň ľudí v krajinách AKT, ktoré sú dodávateľmi banánov a ktoré zasiahli clá uvalené na banány dovážané do EÚ. Návrh Komisie však má určité nedostatky, akým je napríklad absencia posúdenia vplyvu v súvislosti s navrhovanými opatreniami, načasovanie čerpania, sporné rozsiahle používanie rezerv EÚ alebo neustály problém nedostatočného financovania v rámci okruhu 4, na ktoré Komisia správne upozornila vo svojej hodnotiacej správe o fungovaní medziinštitucionálnej dohody. Celkovo si myslím, že správa, ktorú predložil Charles Goerens, obsahuje presnú analýzu otázky z obchodného hľadiska aj z hľadiska rozvoja a zároveň odzrkadľuje pripomienky, ktoré 13. apríla 2010 schválil Výbor pre rozpočet. Okrem toho obsahuje dôležité odporúčania v oblasti sprievodných opatrení týkajúcich sa banánov, a preto odporúčam schválenie navrhovanej verzie."@sk19
"Eden od glavnih ciljev razvojne politike EU je zmanjšanje in dokončno izkoreninjenje revščine, k čemer naj bi jasno prispevali predlagani spremljevalni ukrepi za sektor banan v višini 190 milijonov EUR za obdobje 2010–2013, ki jih je Komisija odobrila 17. marca 2010. Res je tudi, da so bili v preteklosti načrti na tem področju oblikovani bolj s poslovnega vidika kot z razvojnega, v novem predlogu pa bi moral biti izražen ravno razvojni vidik. Zdi se tudi prav, da spremljevalne ukrepe za sektor banan podpremo zato, da bi izboljšali življenjske standarde ljudi v državah AKP, ki dobavljajo banane in ki so jih prizadele dajatve na banane, uvožene v EU. Vseeno pa ima predlog Komisije nekatere pomanjkljivosti, kot so odsotnost ocene vpliva predlaganih ukrepov, časovna razporeditev črpanja sredstev, vprašljiva široka uporaba rezerv EU ali nenehen problem z nezadostnim financiranjem razdelka 4, ki jih je Komisija pravilno navedla v svojem poročilu o oceni delovanja medinstitucionalnega sporazuma. Gledano v celoti menim, da je poročilo, ki ga je predložil Charles Goerens, točna analiza vprašanja tako s poslovnega kot z razvojnega vidika, ki vključuje pripombe, ki jih je 13. aprila 2010 odobril Odbor za proračun, in da vsebuje tudi pomembna priporočila na področju spremljevalnih ukrepov za sektor banan, zato priporočam odobritev predlagane različice."@sl20
"Ett av de centrala syftena med EU:s utvecklingspolitik är att minska och definitivt utrota fattigdom, till vilket de föreslagna 190 miljonerna euro i kompletterande åtgärder för banansektorn, vilka godkändes av kommissionen den 17 mars 2010, klart borde bidra. Det är också sant att planerna på detta område tidigare utarbetades mer ur ett kommersiellt perspektiv än ur ett utvecklingsperspektiv, och det är precis detta utvecklingsperspektiv som bör återspeglas i det nya förslaget. Det är också korrekt att stödja de kompletterande åtgärderna för banansektorn som syftar till att förbättra levnadsstandarden för de människor i AVS-länderna som producerar bananer och som drabbas av tullarna på bananer som importeras till EU. Kommissionens förslag har dock vissa brister, som exempelvis avsaknaden av en konsekvensbedömning av de föreslagna åtgärderna, valet av tidpunkt för kreditutnyttjanden, den diskutabla omfattande användningen av EU-reserver eller det bestående problemet med otillräcklig finansiering för rubrik 4, vilket kommissionen korrekt framhöll i sin utvärderingsrapport av funktionssättet för det interinstitutionella avtalet. Jag anser på det stora hela att betänkandet från Charles Goerens omfattar en korrekt analys av frågan ur såväl ett kommersiellt som ett utvecklingsmässigt perspektiv, och återspeglar de synpunkter som godkändes i budgetutskottet den 13 april 2010, och att det också innehåller relevanta rekommendationer på området för kompletterande åtgärder för banansektorn, och jag rekommenderar därför att den föreslagna versionen ska antas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph