Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-313-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.20.3-313-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Astăzi asistăm la evenimente care vor schimba cursul istoriei în nordul Africii și nu numai. Regimurile dictatoriale nu pot să reziste pentru multă vreme nicăieri în lume. Vreau să atrag, însă, atenția că noi forme de dictatură pot să apară, chiar și într-un stat membru al Uniunii Europene considerat democratic, și anume România. Într-un stat de drept, un om trebuie să fie considerat nevinovat până când este condamnat de judecători. Judecarea lui trebuie să se facă în stare de libertate, dacă nu prezintă pericol social. Aceste principii universale de drept nu mai sunt valabile în România, atunci când vine vorba de președintele Băsescu și Partidul Democrat Liberal aflat la putere. Dovada clară că arestările se fac, în România, la comandă politică este declarația pe care a făcut-o președintele Băsescu la Strasbourg, cu cinci ore înainte de arestarea lui Constantin Nicolescu, citez: „Un membru important al opoziției a fost arestat” (am încheiat citatul), deși acesta încă nu ajunsese la tribunal. De ce dovadă mai clară este nevoie pentru a demonstra că președintele Băsescu decide cine și când va fi arestat?"@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dnes jsme svědky událostí, které změní historii v severní Africe a jinde. Diktátorské režimy se nemohou udržet dlouho nikde na světě. Nicméně chci upozornit na to, že se mohou objevit nové formy diktatury, i ve členském státě Evropské unie, považované za demokratickou, konkrétně v Rumunsku. V právním státě musí být člověk považován za nevinného, dokud není soudci usvědčen, a musí být postaven před soud jako svobodný člověk, pokud nepředstavuje nebezpečí pro společnost. Tyto univerzální právní principy v Rumunsku již neplatí, pokud jde o prezidenta Băsesca a vládnoucí Liberální demokratickou stranu. Jasným důkazem toho, že v Rumunsku dochází k zatčením politického rázu, je prohlášení prezidenta Băsesca ve Štrasburku pět hodin před zatčením Constantina Nicolesca, cituji: „Byl zatčen významný člen opozice.“, konec citátu, přestože pan Nicolescu se ještě nedostal před soud. Jaký jasnější důkaz je potřeba, aby bylo vidět, že prezident Băsescu rozhoduje o tom, kdo a kdy bude zatčen?"@cs1
"Fru formand! Vi er i dag vidne til begivenheder, som vil ændre historiens gang i Nordafrika og andre steder. Diktatorstyrer kan ikke hold fast ved magten ret længe nogetsteds i verden. Jeg vil imidlertid gerne henlede opmærksomheden på, at nye former for diktatur kan dukke op, selv i en medlemsstat i EU, der anses for at være demokratisk, nemlig Rumænien. I en retsstat skal en person anses for uskyldig, indtil han er domfældet, og skal for domstolen som fri borger, medmindre han udgør en trussel mod samfundet. Disse almengyldige retsprincipper gælder ikke længere i Rumænien, når det er op til præsident Băsescu og Det Liberale Demokratiske Parti, som er ved magten. Et klart bevis på arrestationer i Rumænien tilvejebringes af erklæringen fra præsident Băsescu i Strasbourg fem timer før, Constantin Nicolescu blev arresteret. Jeg citerer: "Et vigtigt medlem af oppositionen er blevet arresteret", citat slut, selv om sidstnævnte endnu ikke havde nået retten. Er der behov for tydeligere beviser på, at præsident Băsescu beslutter, hvem der skal arresteres og hvornår?"@da2
"Frau Präsidentin, wir sind heute Zeuge von Ereignissen, die den Lauf der Geschichte Nordafrikas und andernorts ändern werden. Die diktatorischen Regimes werden nirgendwo auf der Welt mehr lange Stand halten können. Ich möchte Sie jedoch darauf aufmerksam machen, dass neue Formen der Diktatur entstehen können, sogar in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der als demokratisch angesehen wird, nämlich Rumänien. Gemäß der Rechtsstaatlichkeit muss ein Mensch als unschuldig gelten, bis er von einem Richter verurteilt worden ist, und muss als freier Bürger vor Gericht stehen, solange er keine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Was Präsident Băsescu und die regierende Liberale Demokratische Partei anbelangt, gelten diese universellen Rechtsgrundsätze in Rumänien nicht mehr. Eine Äußerung, die Präsident Băsescu in Straßburg fünf Stunden vor der Verhaftung von Constantin Nicolescu gemacht hat, ist ein klarer Beweis dafür, dass in Rumänien Verhaftungen auf politischen Befehl hin durchgeführt werden. Ich zitiere: „Ein wichtiges Mitglied der Opposition ist verhaftet worden“, Ende des Zitats, obwohl Letzterer noch gar nicht im Gericht angekommen war. Welchen eindeutigeren Beweis braucht es, um zu zeigen, dass Präsident Băsescu entscheidet, wer wann verhaftet wird?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, σήμερα γινόμαστε μάρτυρες γεγονότων τα οποία θα αλλάξουν τον ρουν της Ιστορίας στη Βόρεια Αφρική και αλλού. Τα δικτατορικά καθεστώτα δεν μένουν για καιρό στην εξουσία σε καμία περιοχή του κόσμου. Ωστόσο, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι μπορούν να εμφανιστούν νέες μορφές δικτατορίας, ακόμη και σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρείται δημοκρατικό, συγκεκριμένα στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου, κάθε άτομο θεωρείται αθώο μέχρις ότου καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη, και πρέπει να προσάγεται σε δίκη ως ελεύθερος πολίτης, εκτός εάν είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Αυτές οι οικουμενικές αρχές του δικαίου έχουν πάψει να ισχύουν στη Ρουμανία όσο περνάει από το χέρι του Προέδρου Băsescu και του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος που βρίσκεται στην εξουσία. Ξεκάθαρη απόδειξη του γεγονότος ότι στη Ρουμανία πραγματοποιούνται συλλήψεις μετά από πολιτικές εντολές αποτελεί η δήλωση του Προέδρου Băsescu στο Στρασβούργο, η οποία έγινε πέντε ώρες πριν από τη σύλληψη του Constantin Nicolescu, και αναφέρω επί λέξει: «Ένα σημαντικό μέλος της αντιπολίτευσης συνελήφθη», αυτή ακριβώς ήταν η δήλωση, μολονότι η υπόθεση δεν είχε φτάσει ακόμη στο δικαστήριο. Πόσο πιο σαφείς αποδείξεις απαιτούνται για να γίνει εμφανές ότι ο Πρόεδρος Băsescu αποφασίζει ποιος και πότε θα συλληφθεί;"@el10
"Madam President, we are witnessing today events which will change the course of history in North Africa and elsewhere. Dictatorial regimes cannot stand firm for long anywhere in the world. However, I wish to draw your attention to the fact that new forms of dictatorship can appear, even in a Member State of the European Union regarded as being democratic, namely, Romania. Under the rule of law a person must be considered innocent until convicted by judges, and must stand trial as a free citizen, unless he poses a danger to society. These universal principles of law are no longer valid in Romania when it comes to President Băsescu and the Liberal Democratic Party in power. Clear proof that arrests are being made in Romania by political order is provided by the statement made by President Băsescu in Strasbourg five hours prior to the arrest of Constantin Nicolescu, and I quote: ‘An important member of the Opposition has been arrested’, end of quote, even though the latter had not yet reached the court. What clearer evidence is needed to show that President Băsescu decides who will be arrested and when?"@en4
"Señora Presidenta, hoy estamos siendo testigos de acontecimientos que cambiarán el curso de la historia en el norte de África y en otras partes del mundo. Las dictaduras no se pueden mantener por más tiempo en el mundo. Sin embargo, quiero llamar su atención sobre el hecho de que pueden aparecer nuevas formas de dictadura, incluso en una Estado miembro de la Unión Europea considerado democrático, en concreto Rumanía. En virtud del Estado de Derecho una persona debe ser considera inocente hasta que sea condenada por los jueces y debe someterse a un juicio como un ciudadano libre, a menos que suponga un peligro para la sociedad. Estos principios universales del Derecho ya no son válidos en Rumanía por lo que respecta al Presidente Băsescu y al Partido Liberal Democrático en el poder. Una prueba clara de que en Rumanía se están realizando arrestos por mandato político es la declaración realizada por el Presidente Băsescu en Estrasburgo, cinco horas antes del arresto de Constantin Nicolescu, y cito: «Un importante miembro de la oposición ha sido arrestado», fin de la cita, a pesar de que este último todavía no había llegado al tribunal. ¿Qué otra prueba se necesita para demostrar que el Presidente Băsescu decide quién va a ser arrestado y cuándo?"@es21
"Austatud juhataja! Oleme praegusel ajal tunnistajaks sündmustele, mis muudavad ajaloo kulgu Põhja-Aafrikas ja mujal. Diktatuurid ei saa kusagil maailmas pikalt püsima jääda. Tahaksin siiski juhtida teie tähelepanu asjaolule, et tekkida võivad diktatuuri uued vormid – isegi demokraatlikuks peetavas Euroopa Liidu liikmesriigis, nimelt Rumeenias. Õigusriigi põhimõtete järgi tuleb isikut pidada süütuks, kuni kohtunikud ta süüdi mõistavad, ja kui ta ei kujuta ohtu ühiskonnale, siis peab ta kohtu ette astuma vaba kodanikuna. Need universaalsed õiguspõhimõtted ei kehti enam Rumeenias, kus võimul on president Băsescu ja Liberaaldemokraatlik Erakond. Selge tõend selle kohta, et Rumeenias vahistatakse inimesi poliitilistel motiividel, on president Băsescu avaldus, mille ta tegi Strasbourgis viis tundi enne Constantin Nicolescu vahistamist. Ta ütles (ma tsiteerin): „Vahistatud on oluline opositsiooniliige” (tsitaadi lõpp), kuigi Constantin Nicolescu ei olnud veel kohtusse jõudnud. Millist veel selgemat tõendusmaterjali on vaja näitamaks, et president Băsescu otsustab, keda ja millal vahistatakse?"@et5
"Arvoisa puhemies, tämänhetkiset tapahtumat merkitsevät sitä, että historian kulku tulee muuttumaan Pohjois-Afrikassa ja muuallakin. Diktatuurit eivät pysy lujina pitkään missään päin maailmaa. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomionne siihen, että esiin voi nousta uusia diktatuurin muotoja, jopa demokraattisena pidetyssä Euroopan unionin jäsenvaltiossa, nimittäin Romaniassa. Oikeusvaltiossa henkilöä on pidettävä syyttömänä, kunnes tuomarit ovat tuominneet hänet, ja hän on oikeudessa vapaana kansalaisena, ellei hän ole vaaraksi yhteiskunnalle. Nämä yleismaailmalliset oikeusperiaatteet eivät tunnu enää koskevan Romanian presidentti Băsescua ja vallassa olevaa demokraattista liberaalipuoluetta. Selvä todiste poliittisen johdon suorittamista pidätyksistä Romaniassa on Strasbourgissa viisi tuntia ennen Constantin Nicolescun pidätystä presidentti Băsescun antama lausunto, joka kuuluu näin: "Merkittävä opposition jäsen on pidätetty." Siinä kaikki, vaikka pidätetty ei ollut vielä ehtinyt tuomioistuimeen. Tarvitaanko enää pitävämpää näyttöä siitä, että presidentti Băsescu päättää, kuka pidätetään ja milloin?"@fi7
"Madame la Présidente, nous sommes aujourd’hui les témoins d’évènements qui vont changer le cours de l’histoire en Afrique du Nord et ailleurs. Les régimes dictatoriaux ne pourront plus tenir debout très longtemps où que ce soit dans le monde. Cependant, je tiens à attirer votre attention sur le fait que de nouvelles formes de dictature peuvent apparaître, même dans un État membre de l’Union européenne considéré comme démocratique, en d’autre terme, la Roumanie. Selon l’état de droit, une personne doit être présumée innocente jusqu’à ce qu’elle comparaisse devant ses juges, et devra assister à son procès en tant que citoyen libre, à moins de présenter un danger pour la société. Ces principes de droit universel ne sont plus valables en Roumanie en ce qui concerne le président Băsescu et le parti libéral démocrate en place. Des preuves tangibles que des arrestations sont ordonnées par voie politique en Roumanie sont disponibles dans les déclarations faites par le président Băsescu à Strasbourg, cinq heures avant l’arrestation de Constantin Nicolescu et je cite: «Un membre important de l’opposition a été arrêté», fin de citation, même si ce dernier n’avait pas encore atteint le tribunal. De quelle preuve plus limpide avons-nous besoin pour montrer que le président Băsescu décide de qui sera arrêté et quand?"@fr8
"Elnök asszony! Ma olyan eseményeknek vagyunk a tanúi, amelyek meg fogják változtatni a történelem menetét Észak-Afrikában és máshol is. A diktatórikus rezsimek sehol a világon nem tudnak sokáig fennmaradni. Szeretném azonban felhívni a figyelmüket arra, hogy újfajta diktatúrák is megjelenhetnek, még az Európai Unió egyik olyan tagállamában is, amelyet egyébként demokratikusnak tartunk, nevezetesen Romániában. A törvény értelmében egy embert ártatlannak kell tekinteni, ameddig a bírók el nem ítélik, és szabad polgárként kell a bíróság elé állnia, kivéve, ha veszélyt jelent a társadalom számára. A jognak ezek az egyetemes alapelvei Romániában már nem érvényesek, amikor Băsescu elnökről és a hatalmon lévő Liberális Demokrata Pártról van szó. Azt a tényt, hogy Romániában politikai parancsra történnek a letartóztatások, egyértelműen bizonyítja Băsescu elnök nyilatkozata, melyet Constantin Nicolescu letartóztatása előtt öt órával tett Strasbourgban. Idézem: „letartóztattuk az ellenzék egyik fontos tagját”, idézet vége, és az említett személy még el sem jutott a bíróságig. Kell-e ennél világosabb bizonyíték arra, hogy Băsescu elnök dönti el, hogy kit és mikor kell letartóztatni?"@hu11
"Signora Presidente, assistiamo oggi a eventi che cambieranno il corso della storia nel Nord Africa e altrove. I regimi dittatoriali non possono avere la meglio ancora per molto, a livello mondiale. Desidero comunque portare la vostra attenzione sul fatto che potrebbero sorgere nuove forme di dittatura, anche in uno Stato membro dell’Unione europea che consideriamo democratico: la Romania. Ai sensi di legge una persona deve essere considerata innocente fino a quando non viene condannata da una giudice e deve affrontare un processo in qualità di libero cittadino, a meno che non costituisca una minaccia per la società. Questi principi giuridici universali non sono più validi in Romania, dove il Presidente Băsescu e il partito liberal-democratico detengono il potere. Lo stesso Presidente Băsescu ha confermato il fatto che in Romania si compiano arresti per ordine politico, affermando a Strasburgo quanto segue solamente cinque ore prima dell’arresto di Constantin Nicolescu: “un importante membro dell’opposizione è stato arrestato”, sebbene il mandato non fosse ancora arrivato nemmeno in tribunale. Quale altra prova serve per riconoscere che il Presidente Băsescu decide chi sarà arrestato e quando?"@it12
"Ponia pirmininke, šiandien esame įvykių, kurie pakeis Šiaurės Afrikos ir kitų pasaulio vietų istorijos eigą, liudininkais. Diktatoriški režimai niekur pasaulyje ilgai neišlieka tvirti. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad net Europos Sąjungos valstybėje narėje, kuri laikoma demokratiška, būtent Rumunijoje, gali atsirasti naujų diktatūros formų. Pagal teisinės valstybės principus asmuo turi būti laikomas nekaltu tol, kol teisėjai jo nenuteis, be to, jis turi būti teisiamas kaip laisvas pilietis, jeigu nekelia pavojaus visuomenei. Kai kalbama apie prezidentą T. Băsescu ir valdžioje esančią Liberalų demokratų partiją, šie visuotiniai teisės principai Rumunijoje nebegalioja. Tai, kad Rumunijoje žmonės sulaikomi politikų paliepimu, aiškiai įrodoma prezidento T. Băsescu teiginiu, pasakytu Strasbūre likus penkioms valandoms iki Constantino Nicolescu sulaikymo. Cituoju: „sulaikytas svarbus opozicijos narys“. Citatos pabaiga. Nors ši citata ir nepasiekė teismo. Kokių dar reikia įrodymų, kad būtų aišku, jog sprendimus, ką ir kada sulaikyti, priima prezidentas T. Băsescu?"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Šodien mēs kļūstam par lieciniekiem notikumiem, kas mainīs vēstures gaidu Ziemeļāfrikā un ne tikai tur. Nekur pasaulē diktatoru režīmi nevar noturēties ilgstoši. Tomēr es vēlos pievērst jūsu uzmanību faktam, ka var parādīties jaunas diktatūras formas pat par demokrātisku uzskatītā Eiropas Savienības dalībvalstī, konkrēti — Rumānijā. Saskaņā ar tiesiskuma principiem personu uzskata par nevainīgu, kamēr tiesa viņu nav atzinusi par vainīgu, un tiesas procesā persona piedalās kā brīvs pilsonis, ja vien šī persona neapdraud sabiedrību. Universālie tiesību principi Rumānijā virs nav spēkā, ja runa ir par prezidentu un valdošo Liberāli demokrātisko partiju. Skaidrs pierādījums tam, ka aresti Rumānijā tiek veikti pēc politiska pasūtījuma, ir prezidenta paziņojums Strasbūrā piecas stundas pirms aresta, es citēju: “Ir arestēts svarīgs opozīcijas pārstāvis,” citāta beigas, lai gan šī persona vēl nebija nonākusi tiesā. Kāds vēl skaidrāks pierādījums ir nepieciešams, lai parādītu, ka prezidents izlemj, kas un kad tiks arestēts?"@lv13
"Astăzi asistăm la evenimente care vor schimba cursul istoriei în nordul Africii şi nu numai. Regimurile dictatoriale nu pot să reziste pentru multă vreme nicăieri în lume. Vreau să atrag, însă, atenţia că noi forme de dictatură pot să apară, chiar şi într-un stat membru al Uniunii Europene considerat democratic, şi anume România. Într-un stat de drept, un om trebuie să fie considerat nevinovat până când este condamnat de judecători. Judecarea lui trebuie să se facă în stare de libertate, dacă nu prezintă pericol social. Aceste principii universale de drept nu mai sunt valabile în România, atunci când vine vorba de preşedintele Băsescu şi Partidul Democrat Liberal aflat la putere. Dovada clară că arestările se fac, în România, la comandă politică este declaraţia pe care a făcut-o preşedintele Băsescu la Strasbourg, cu cinci ore înainte de arestarea lui Constantin Nicolescu, citez: „Un membru important al opoziţiei a fost arestat” (am încheiat citatul), deşi acesta încă nu ajunsese la tribunal. De ce dovadă mai clară este nevoie pentru a demonstra că preşedintele Băsescu decide cine şi când va fi arestat?"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, we zijn vandaag getuige van gebeurtenissen die de loop van de geschiedenis in Noord-Afrika en elders zullen veranderen. Dictatoriale regimes kunnen nergens in de wereld lang standhouden. Ik wil er echter de aandacht op vestigen dat er nieuwe vormen van dictatuur kunnen ontstaan, zelfs in Roemenië, een lidstaat van de Europese Unie die als democratisch wordt beschouwd. In een rechtsstaat moet iemand als onschuldig worden beschouwd zolang hij niet door de rechter veroordeeld is, en moet hij als vrij burger terecht kunnen staan, tenzij hij een gevaar is voor de samenleving. Deze universele rechtsprincipes zijn in Roemenië niet langer geldig als het gaat om president Băsescu en de liberaal-democratische regeringspartij. Er is duidelijk bewijs dat er in Roemenië op politiek bevel arrestaties worden verricht. Dit blijkt namelijk uit de verklaring van president Băsescu in Straatsburg vijf uur voor de arrestatie van Constantin Nicolescu, ik citeer: "Een belangrijk lid van de oppositie is gearresteerd", einde citaat. Nicolescu had op dat moment de rechtbank nog niet bereikt. Is er nog duidelijker bewijs nodig dat president Băsescu beslist wie er gearresteerd wordt en wanneer?"@nl3
"Pani Przewodnicząca! Jesteśmy dziś świadkami wydarzeń, które zmienią bieg historii w Afryce Północnej i w innych miejscach. Nigdzie na świecie reżimy dyktatorów nie mogą trwać zbyt długo. Chcę jednak zwrócić Państwa uwagę na fakt, że nowe formy dyktatury mogą się pojawić nawet w państwie członkowskim Unii Europejskiej uznawanym za demokratyczne, mianowicie w Rumunii. Zgodnie z zasadami państwa prawa każdą osobę należy uznawać za niewinną dopóki nie zostanie skazana przez sąd i musi ona stawać przed sądem jako wolny obywatel, chyba że stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Te powszechne zasady prawne nie obowiązują już w Rumunii, jeżeli mówimy o prezydencie Băsescu i rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej. Oczywistym dowodem na to, że w Rumunii dokonuje się aresztowań z rozkazu politycznego jest oświadczenie złożone przez prezydenta Băsescu w Strasburgu pięć godzin przed aresztowaniem Constantina Nicolescu, cytuję: „Aresztowano ważnego przedstawiciela opozycji” koniec cytatu, mimo że Nicolescu wtedy nawet jeszcze nie dotarł do sądu. Jakiego jeszcze dowodu potrzebujemy, żeby udowodnić, że prezydent Băsescu decyduje o tym, kto i kiedy zostanie aresztowany?"@pl16
"Senhora Presidente, hoje estamos a ser testemunhas de acontecimentos que mudarão o rumo da história do Norte de África e não só. Em qualquer lugar do mundo, os regimes ditatoriais não podem manter-se firmes por muito tempo. No entanto, gostaria de chamar a atenção para o facto de que poderão surgir novas formas de ditadura, mesmo num Estado-Membro da União Europeia considerado democrático, nomeadamente, a Roménia. Ao abrigo do Estado de direito, uma pessoa deve ser considerada inocente até ser condenada e deve ir a julgamento como um cidadão livre, a menos que represente uma ameaça para a sociedade. Estes princípios universais do direito não são válidos hoje em dia na Roménia do Presidente Băsescu e do Partido Liberal Democrático. A declaração do Presidente Băsescu, em Estrasburgo, cinco horas antes da detenção de Constantin Nicolescu, prova claramente que a Roménia está a deter pessoas por decisão política. Passo a citar: "Foi detido um importante membro da oposição". Fim da citação. Constantin Nicolescu nem sequer tinha sido presente a tribunal. Que provas mais concretas são necessárias para mostrar que o Presidente Băsescu decide quem vai ser preso e quando?"@pt17
"Dnes sme svedkami udalostí, ktoré zmenia dejiny severnej Afriky a celého sveta. Diktátorské režimy nemôžu odolávať dlho nikde na svete. Chcem vás však upozorniť na skutočnosť, že sa môžu objaviť nové formy diktatúry, dokonca aj v členskom štáte Európskej únie, ktorý je považovaný za demokratický, konkrétne v Rumunsku. Podľa zásad právneho štátu treba človeka považovať za nevinného, kým ho neodsúdi súd. Musí sa teda postaviť pred súd ako slobodný občan, ak nepredstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť. Tieto univerzálne zásady práva už neplatia v Rumunsku, pokiaľ ide o prezidenta Băsesca a Demokraticko-liberálnu stranu, ktorá je pri moci. Vyhlásenie prezidenta Băsesca v Štrasburgu päť hodín pred zadržaním Constantina Nicolesca je jasným dôkazom toho, že zatýkanie sa v Rumunsku uskutočňuje na politickú objednávku, citujem: „Dôležitý člen opozície bol zadržaný.“ Koniec citátu. A to napriek tomu, že tento človek ešte nebol predvolaný pred súd. Aký jasnejší dôkaz je potrebný, aby sa ukázalo, že prezident Băsescu rozhoduje, kto bude zadržaný a kedy?"@sk19
"Gospa predsednica, danes smo priča dogodkom, ki bodo spremenili tok zgodovine v Severni Afriki in drugod. Diktatorski režimi ne morejo biti dolgo trdni nikjer na svetu. Vendar pa bi rad vašo pozornost pritegnil k dejstvu, da se lahko pojavijo nove oblike diktature, celo v državi članici Evropske unije, ki velja za demokratično, namreč v Romuniji. V okviru pravne države se oseba šteje za nedolžno, dokler je ne obsodijo sodniki, in sodi se ji kot svobodnemu državljanu, razen če predstavlja nevarnost za družbo. Ta vsesplošna pravna načela v Romuniji ne veljajo več, ko gre za predsednika Băsescuja in za vodilno liberalno demokratsko stranko. Jasen dokaz o političnem naročilu aretacij v Romuniji je izjava predsednika Băsescuja v Strasbourgu pet ur pred aretacijo Constantina Nicolescuja, navajam: „Pomemben član opozicije je bil aretiran“, konec navedka, čeprav slednji še ni prišel do sodišča. Kakšni bolj jasni dokazi so potrebni, da dokažemo, da predsednik Băsescu odloča, kdo bo aretiran in kdaj?"@sl20
"Fru talman! I dag bevittnar vi händelser som kommer att förändra historien i Nordafrika och på andra håll. Diktatoriska regimer överlever inte länge någonstans i världen. Jag vill dock göra er uppmärksamma på att det kan komma nya former av diktaturer, till och med i en av EU:s medlemsstater som anses vara demokratisk, nämligen Rumänien. Enligt rättsstatsprincipen måste en person anses vara oskyldig tills den döms i domstol, och genomföra rättegången som en fri medborgare, om den inte utgör en fara för samhället. Dessa allmänna rättsprinciper gäller inte längre i Rumänien när det kommer till president Traian Băsescu och det styrande liberala demokratiska partiet. Ett tydligt bevis för att människor fängslas i Rumänien på politisk order är president Băsescus uttalande i Strasbourg fem timmar innan Constantin Nicolescu anhölls. Han sade då att en viktig medlem av oppositionen hade anhållits, trots att vederbörande ännu inte anlänt till domstolen. Kan det behövas tydligare bevis än så för att visa att president Băsescu bestämmer vem som ska anhållas och när?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Constantin Nicolescu"13
" Băsescu"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph