Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-308-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.20.3-308-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy az előttem álló időt a székelység ügyének szenteljem. Románia elnöke a napokban ismételten sajnálatos módon kijelentette azt, hogy nem támogatja a székely területi autonómiát. Szeretném, ha egyszer és mindenkorra tiszta vizet öntenénk a pohárba itt, az Európai Parlamentbe, és kijelentenénk azt, hogy a székelységnek jár a területi önrendelkezés. Ez nem Traian Băsescunak a jó szándékán múlik, hanem a székelységnek joga van az autonómiához. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy az önrendelkezés az egy nemzetközileg elismert kötelező jog, és tűrhetetlen az a kettős mérce, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy bizonyos etnikumoknak jár az autonómia, másoknak nem. A baszkoknak, katalánoknak jár, a székelyeknek nem jár az autonómia. Ebből a logikából kifolyólag azt kell mondanom teljes meggyőződéssel, hogy nem európai az, aki a székelyek autonómia-törekvését nem támogatja."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi prosím, abych mně vymezený čas věnoval případu Székelyů. V posledních dnech bohužel rumunský prezident opět prohlásil, že nepodporuje územní samosprávu Székelyů. Uvítal bych, pokud bychom jednou provždy mohli zde v Evropském parlamentu věci ujasnit a prohlásit, že Székelyové mají na územní samosprávu právo. Není to otázka vůle Traiana Băsesca; Székelyové mají na samosprávu právo. Chtěl bych všem připomenout, že samospráva je mezinárodně uznávané, závazné právo a že dvojí metr Evropské unie, podle níž některá etnika mají na samosprávu právo a některá ne, je nepřípustný. Baskové a Katalánci mají na samosprávu právo, Székelyové nikoliv. V rámci této logiky musím říci s absolutním přesvědčením, že ti, kteří nepodporují snahy Székelyů o udělení samosprávy, nejsou Evropané."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Tillad mig at bruge min taletid på tilfældet med Székely-folket. I de seneste dage har Rumæniens præsident desværre endnu en gang fastslået, at han ikke støtter territorial autonomi for Székely-folket. Jeg vil sætte pris på, at vi én gang for alle kan gøre tingene klart her i Parlamentet og erklære, at Székely-folket har ret til territorial autonomi. Det er ikke et spørgsmål om Traian Băsescus gode vilje; Székely-folket har faktisk ret til autonomi. Jeg vil gerne minde alle om, at autonomi er en internationalt anerkendt bindende ret, og den dobbeltstandard, EU bruger ved at sige, at nogle etniske grupper har ret til autonomi, mens andre ikke har det, er uacceptabel. Baskere og katalanere har ret til autonomi, mens Székely-folket ikke har det. Ud fra denne logik må jeg sige med absolut overbevisning, at de, der ikke støtter Székely-folkets bestræbelser for autonomi, ikke er europæere."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bitte gestatten Sie mir, die mir zugeteilte Zeit, dem Fall der Szekler zu widmen. In den vergangenen Tagen hat der rumänische Präsident leider noch einmal wiederholt, dass er die territoriale Autonomie der Szekler nicht unterstützt. Ich würde es begrüßen, wenn wir diese Frage hier im Europäischen Parlament ein für alle Mal klären könnten und erklären, dass die Szekler das Recht auf territoriale Autonomie haben. Das ist keine Frage des Wohlwollens von Traian Băsescu; die Szekler haben ein Anrecht auf Autonomie. Ich möchte alle daran erinnern, dass die Autonomie ein international anerkanntes, bindendes Recht ist und dass die Doppelmoral der Europäischen Union inakzeptabel ist, wenn sie sagt, dass einige Ethnien das Recht auf Autonomie haben und andere nicht. Basken und Katalanen haben das Recht auf Autonomie und die Szekler nicht. Aufgrund dieser Logik muss ich mit absoluter Überzeugung sagen, dass diejenigen, die das Streben der Szekler nach Autonomie nicht unterstützen, keine Europäer sind."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου, παρακαλώ, να αφιερώσω τον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου στην περίπτωση του λαού των Székely. Τις τελευταίες ημέρες, ο Πρόεδρος της Ρουμανίας δήλωσε, ατυχώς, για μια ακόμη φορά ότι δεν υποστηρίζει την περιφερειακή αυτονομία των Székely. Θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσαμε άπαξ διά παντός να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δηλώσουμε κατηγορηματικά ότι ο λαός των Székely έχει δικαίωμα στην περιφερειακή αυτονομία. Αυτό δεν είναι θέμα καλής προαίρεσης του Traian Băsescu· ο λαός των Székely έχει όντως δικαίωμα στην αυτονομία. Υπενθυμίζω σε όλες και όλους ότι η αυτονομία είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, δεσμευτικό δικαίωμα και τα δύο μέτρα και σταθμά που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υποστηρίζει ότι ορισμένες εθνότητες έχουν δικαίωμα στην αυτονομία ενώ άλλες όχι είναι απαράδεκτα. Οι Βάσκοι και οι Καταλανοί έχουν δικαίωμα στην αυτονομία, αλλά όχι και οι Székely. Με βάση αυτή τη λογική, οφείλω να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι όσοι δεν υποστηρίζουν τις προσπάθειες του λαού των Székely για αυτονομία δεν είναι Ευρωπαίοι."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, please allow me to dedicate the time allotted to me to the case of the Székely people. In the past few days, the President of Romania has unfortunately stated once again that he does not support Székely territorial autonomy. I would welcome it if we could once and for all make things clear here in the European Parliament, and pronounce that the Székely people are entitled to territorial autonomy. This is not a question of the goodwill of Traian Băsescu; the Székely people do have the right to autonomy. I would like to remind everyone that autonomy is an internationally recognised, binding right, and the double standard applied by the European Union when it says that some ethnicities have the right to autonomy while others do not is unacceptable. Basques and Catalans are entitled to autonomy while the Székely are not. On account of this logic, I must say with absolute conviction that those who do not support the Székely people’s efforts for autonomy are not Europeans."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, permítanme dedicar el tiempo que se me ha asignado al caso del pueblo Székely. Lamentablemente, en los últimos días, el Presidente de Rumanía ha afirmado, una vez más, que no respalda la autonomía territorial de los Székely. Acogería con satisfacción que dejásemos las cosas claras de una vez por todas aquí en el Parlamento Europeo y que declarásemos que el pueblo Székely tiene derecho a la autonomía territorial. No se trata de una cuestión de buena voluntad de Traian Băsescu; el pueblo Székely tiene derecho a la autonomía. Me gustaría recordar a todos que la autonomía es un derecho vinculante reconocido internacionalmente y que el doble rasero aplicado por la Unión Europea cuando dice que algunas etnias tienen derecho a la autonomía y otras no resulta inaceptable. Los vascos y los catalanes tienen derecho a la autonomía mientras que el pueblo Székely no lo tiene. Aplicando esta lógica, debo decir con absoluta convicción que quienes no respaldan los esfuerzos del pueblo Székely por lograr la autonomía no son europeos."@es21
"Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Palun lubage mul pühendada mulle eraldatud aeg Székely ungarlastele. Hiljuti teatas Rumeenia president paraku taas, et ei toeta Székely ungarlaste territoriaalset autonoomiat. Mul oleks hea meel, kui saaksime asjad siin Euroopa Parlamendis ükskord lõplikult selgeks teha ja kinnitada, et Székely ungarlastel on õigus territoriaalsele autonoomiale. Küsimus ei ole Traian Băsescu heas tahtes: Székely rahval on autonoomiale õigus. Tahaksin kõigile meelde tuletada, et autonoomia on rahvusvaheliselt tunnustatud siduv õigus ja kaksikmoraal, mida Euroopa Liit kasutab, öeldes, et mõnel rahval on õigus autonoomiale, teistel aga mitte, ei ole vastuvõetav. Baskidel ja katalaanidel on autonoomiale õigus, kuid Székely ungarlastel ei ole. Selle loogika põhjal pean absoluutse veendumusega ütlema, et need, kes ei toeta Székely rahva autonoomiapürgimusi, ei ole eurooplased."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, saanen käyttää minulle annetun ajan Székely-kansan tapaukseen. Romanian presidentti on valitettavasti muutamina viime päivinä jälleen kerran sanonut, ettei hän tue Székely-kansan alueen autonomiaa. Olisin iloinen, jos voisimme viimeinkin selvittää asiat täällä Euroopan parlamentissa ja ilmoittaa, että Székely-kansalla on oikeus alueelliseen autonomiaan. Nyt ei ole kyse Traian Băsescun myötämielisyydestä; Székely-kansalla on oikeus autonomiaan. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että autonomia on kansainvälisesti tunnustettu, sitova oikeus, ja Euroopan unionin soveltama sattumanvaraisuus sen sanoessa, että joillakin etnisillä ryhmillä on oikeus autonomiaan ja toisilla ei, ei ole hyväksyttävä. Baskeilla ja katalaaneilla on oikeus autonomiaan, mutta Székely-kansalla ei ole. Tämän logiikan perusteella haluan sanoa, ja olen sanomastani aivan varma, että ne, jotka eivät tue Székely-kansan autonomiapyrkimyksiä, eivät ole eurooppalaisia."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, merci de me permettre de dédier le temps qui m’est imparti à la cause du peuple Székely. Ces derniers jours, le président de la Roumanie a déclaré une fois de plus qu’il n’était pas en faveur de l’autonomie territoriale des Székely J’apprécierais si nous pouvions une fois pour toutes mettre les choses au clair au sein du Parlement européen, et déclarer que les Székely ont droit à une indépendance territoriale. Cela ne dépend pas de la bonne volonté de Traian Băsescu; le peuple Székely a le droit à l’autonomie. Je voudrais rappeler à tous que l’autonomie est un droit incompressible internationalement reconnu et le double standard appliqué par l’Union européenne lorsqu’elle mentionne que certaines ethnies ont un droit à l’autonomie alors que d’autres ne l’ont pas est inacceptable. Les Basques et les Catalans ont droit à l’autonomie, mais pas les Székely. En me basant sur cette logique, je dois admettre avec une absolue conviction que ceux qui ne soutiennent pas l’effort d’autonomie en faveur du peuple Székely ne sont pas européens."@fr8
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di dedicare il tempo che mi è stato assegnato per discutere il caso del popolo Székely. Negli ultimi giorni, il Presidente romeno ha purtroppo ribadito ancora una volta che non sostiene l’autonomia territoriale del popolo Székely. Mi piacerebbe chiarire una volta e per tutte nel Parlamento europeo e affermare che il popolo Székely abbia diritto all’autonomia territoriale. Non è una questione di buona volontà del Presidente Băsescu: il popolo Székely ha diritto all’autonomia. Vorrei ricordare a tutti che l’autonomia è un diritto vincolante e riconosciuto a livello internazionale e il doppio standard applicato dall’Unione europea quando asserisce che alcuni popoli hanno diritto all’autonomia mentre altri no è inaccettabile. A baschi e catalani è concessa l’autonomia mentre al popolo Székely no. Seguendo questa logica, potrei affermare con convinzione che chi non sostiene l’autonomia del popolo Székely non è europeo."@it12
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, leiskite skirti man numatytą laiką vengrų tautinei mažumai . Pastarosiomis dienomis Rumunijos Prezidentas, deja, dar kartą pareiškė, kad nepritaria žemės autonomijai. Būtų sveikintina, jei Europos Parlamente kartą ir visiems laikams galėtume viską išsiaiškinti ir pareikšti, kad tautinė mažuma turi teisę į teritorinę autonomiją. Tai nepriklauso nuo Traiano Băsescu geros valios žmonės tikrai turi teisę į autonomiją. Norėčiau visiems priminti, kad autonomija yra tarptautiniu mastu pripažinta privaloma teisė, todėl nėra priimtini dvigubi standartai, kuriuos taiko Europos Sąjunga, teigdama, kad kai kurios etninės grupės turi teisę į autonomiją, o kitos – ne. Baskai ir katalonai turi teisę į autonomiją, o žmonės tokios teisės neturi. Atsižvelgdamas į tokią logiką, esu visiškai įsitikinęs, kad tie, kurie nepalaiko žmonių pastangų siekiant autonomijos, nėra europiečiai."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Lūdzu, dodiet iespēju man atvēlēto laiku veltīt gadījumam ar sēkeļiem. Pirms dažām dienām Rumānijas prezidents diemžēl vēlreiz paziņoja, ka viņš neatbalsta sēkeļu teritoriālo autonomiju. Es priecātos, ja mēs reizi par visām reizēm viestu skaidrību šeit, Eiropas Parlamentā, un formulētu, ka sēkeļiem ir tiesības uz teritoriālu autonomiju. Es vēlos visiem atgādināt, ka autonomija ir starptautiski atzīta, saistoša tiesība, ka nav pieņemami Eiropas Savienības dubultie standarti, sakot, ka dažām etniskajām grupām ir tiesības uz autonomiju, bet citām tādu tiesību nav. Baskiem un kataloņiem ir tiesības uz autonomiju, bet sēkeļiem — nav. Ņemot vērā šādu loģiku, es ar pilnīgu pārliecību varu teikt, ka tie, kas neatbalsta sēkeļu centienus pēc autonomijas, nav eiropieši."@lv13
"Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy az előttem álló időt a székelység ügyének szenteljem. Románia elnöke a napokban ismételten sajnálatos módon kijelentette azt, hogy nem támogatja a székely területi autonómiát. Szeretném, ha egyszer és mindenkorra tiszta vizet öntenénk a pohárba itt, az Európai Parlamentbe, és kijelentenénk azt, hogy a székelységnek jár a területi önrendelkezés. Ez nem Traian Băsescunak a jó szándékán múlik, hanem a székelységnek joga van az autonómiához. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy az önrendelkezés az egy nemzetközileg elismert kötelező jog, és tűrhetetlen az a kettős mérce, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy bizonyos etnikumoknak jár az autonómia, másoknak nem. A baszkoknak, katalánoknak jár, a székelyeknek nem jár az autonómia. Ebből a logikából kifolyólag azt kell mondanom teljes meggyőződéssel, hogy nem európai az, aki a székelyek autonómia-törekvését nem támogatja."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, staat u mij toe dat ik mijn spreektijd benut voor de zaak van de Szeklers. De president van Roemenië heeft de afgelopen dagen helaas opnieuw verklaard dat hij geen steun geeft aan territoriale autonomie van de Szeklers. Ik zou graag zien dat we hier in het Europees Parlement eens en voor altijd klare wijn schonken en verklaarden dat de Szeklers recht hebben op territoriale autonomie. Dit is niet afhankelijk van de goodwill van Traian Bâsescu; de Szeklers hebben recht op autonomie. Ik wil iedereen er aan helpen herinneren dat zelfbeschikking een internationaal erkend en bindend recht is, en de dubbele standaard van de Europese Unie dat bepaalde etnische groeperingen autonomie toekomt en anderen niet, is onacceptabel. Basken en Catalanen hebben recht op autonomie maar Szeklers niet. Voortbordurend op deze logica moet ik vol overtuiging zeggen dat degenen die het streven naar autonomie van de Szeklers niet steunen, geen Europeanen zijn."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Proszę mi pozwolić poświęcić przydzielony mi czas na omówienie sprawy obywateli Székely. Niestety, w ostatnich dniach prezydent Rumunii po raz kolejny stwierdził, że nie popiera autonomii terytorialnej Székely. Ucieszyłbym się, gdybyśmy raz na zawsze, tu w tym Parlamencie wyjaśnili sobie i ogłosili, że obywatele Székely mają prawo do autonomii terytorialnej. Nie jest to kwestia dobrej woli Traiana Băsescu; obywatelom Székely faktycznie przysługuje prawo do autonomii. Chciałbym wszystkim przypomnieć, że autonomia jest uznawanym na arenie międzynarodowej, wiążącym prawem, a stosowanie podwójnych standardów przez Unię Europejską, która twierdzi, że niektóre grupy etniczne mają prawo do autonomii a inne nie, jest niedopuszczalne. Baskowie i Katalończycy mają prawo do autonomii, a obywatele Székely nie. Posługując się taką logiką muszę zdecydowanie stwierdzić, że ci, którzy nie popierają dążeń obywateli Székely do autonomii nie są Europejczykami."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, permitam-me dedicar o tempo que me foi concedido ao caso do povo Székely. Nos últimos dias, infelizmente o Presidente da Roménia voltou a afirmar que não apoia a autonomia do povo Székely. Ficaria satisfeito se, de uma vez por todas, pudéssemos esclarecer esta questão aqui no Parlamento Europeu e declarar que o povo Székely tem o direito a um território autónomo. Não se trata de uma questão de boa vontade por parte de Traian Băsescu; o povo Székely tem o direito à sua autonomia. Gostaria de lembrar a todos que a autonomia é um direito reconhecido internacionalmente. A dualidade de critérios adoptados pela União Europeia, ao dizer que algumas etnias têm o direito à autonomia, enquanto outras não, é inaceitável. Os bascos e os catalães têm direito à autonomia, mas os Székely não. À luz desta lógica, estou convicto de que aqueles que não apoiam os esforços do povo Székely em prol da autonomia não são europeus."@pt17
"Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să dedic timpul alocat mie cazului poporului secuiesc. Din păcate, în ultimele zile, președintele României a declarat din nou că nu sprijină autonomia teritorială a ținutului secuiesc. Aș fi bucuros dacă am clarifica odată pentru totdeauna lucrurile în Parlamentul European și am declara că poporul secuiesc are dreptul la autonomie teritorială. Nu este vorba aici despre bunăvoința lui Traian Băsescu; poporul secuiesc chiar are dreptul la autonomie. Aș dori să le reamintesc tuturor că autonomia este un drept obligatoriu, recunoscut la nivel internațional, și că standardul dublu aplicat de Uniunea Europeană când afirmă că unele etnii au dreptul la autonomie, iar altele nu, este inacceptabil. Bascii și catalanii au dreptul la autonomie, în timp ce secuii nu. Bazându-mă pe această logică, trebuie să spun cu convingere deplină că cei care nu sprijină eforturile poporului secuiesc de a obține autonomie nu sunt europeni."@ro18
"Dovoľte mi, aby som čas, ktorý mi bol vyhradený, venoval prípadu ľudí z oblasti Székely. V uplynulých dňoch prezident Rumunska, žiaľ, opäť vyhlásil, že nepodporuje územnú autonómiu oblasti Székely. Privítal by som, keby sme tu v Európskom parlamente mohli raz a navždy tieto veci vyjasniť a vyhlásiť, že ľudia z oblasti Székely majú právo na územnú autonómiu. Toto nie je otázka dobrej vôle Traiana Băsesca; ľudia z oblasti Székely majú na autonómiu právo. Chcel by som každému pripomenúť, že autonómia je medzinárodné uznávané, záväzné právo, a dvojaký meter, ktorý uplatňuje Európska únia tým, že vyhlasuje, že niektoré etniká majú právo na autonómiu a niektoré nie, je neprijateľný. Baskovia a Katalánci majú právo na autonómiu, zatiaľ čo ľudia v oblasti Székely nie. Na základe tejto logiky musím s absolútnym presvedčením povedať, že tí, ktorí nepodporujú snahu obyvateľov oblasti Székely o autonómiu, nie sú Európania."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, dovolite mi, da posvetim čas, ki mi je dodeljen, primeru prebivalcev pokrajine Székely. V preteklih nekaj dneh je predsednik Romunije žal ponovno izjavil, da ne podpira teritorialne avtonomije pokrajine Székely. Vesel bi bil, če bi tu v Evropskem parlamentu enkrat za vselej razjasnili stvari in razglasili, da imajo prebivalci pokrajine Székely pravico do teritorialne avtonomije . To ni vprašanje dobre volje Traiana Băsescuja; prebivalci pokrajine Székely imajo pravico do avtonomije. Vse bi rad spomnil, da je avtonomija mednarodno priznana in zavezujoča pravica in da niso sprejemljiva dvojna merila, ki jih Evropska unija uporablja, ko pravi, da nekatere etnične skupine imajo pravico do avtonomije, druge pa ne. Baski in Katalonci so upravičeni do avtonomije, prebivalci pokrajine Székely pa ne. Glede te logike moram s popolno gotovostjo povedati, da tisti, ki ne podpirajo prizadevanj prebivalcev pokrajine Székely za avtonomijo, niso Evropejci."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Jag tänkte ägna min tid åt folkgruppen szeklernas situation. Under de senaste dagarna har Rumäniens president tyvärr än en gång förklarat att han inte tänker stödja szeklernas territoriella självständighet. Jag skulle välkomna om vi en gång för alla kunde reda ut saken här i Europaparlamentet och förkunna att szeklerna har rätt till territoriell självständighet. Det här är inte en fråga om Traian Băsescus välvilja. Szeklerna har faktiskt rätt till självständighet. Jag vill påminna alla om att självständighet är en internationellt erkänd, bindande rättighet, och den dubbelmoral som EU visar när man säger att vissa etniska grupper har rätt till självständighet medan andra inte har det är oacceptabel. Basker och katalaner har rätt till självständighet medan szeklerna inte har det. Utifrån denna logik måste jag med fullständig övertygelse säga att de som inte stöder szeklernas kamp för självständighet inte är européer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph