Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-301-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.20.3-301-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Quero transmitir aqui, como prometi no Ágora dos Cidadãos que o Parlamento Europeu organizou na semana passada, o grito de indignação que nos trouxeram as diversas organizações sociais que estiveram connosco em debates sobre a crise económica e financeira e as graves consequências no aumento do desemprego, das desigualdades sociais, da pobreza, apesar de 2010 ter sido declarado o Ano Europeu de Luta contra a Pobreza. Aí foi solicitado que as actividades e os trabalhos do Parlamento Europeu reflictam a indignação das organizações implicadas na luta contra a pobreza tendo em conta as consequências sociais da crise e a gravidade e extensão da pobreza. De entre os inúmeros exemplos gritantes de exploração, pobreza, discriminação e exclusão social, das diversas propostas, exigências e sugestões, destaco as que se referem ao papel que o Parlamento Europeu deve desempenhar na denúncia da situação, designadamente criando um Grupo de Trabalho encarregado de seguir as consequências da crise no domínio social e das medidas tomadas pelo Conselho e pela Comissão no seguimento das decisões do Parlamento Europeu, como as que se referem ao rendimento mínimo..."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jak jsem slíbila na Agoře občanů, pořádané Evropským parlamentem minulý týden, chtěla bych zde přetlumočit rozhořčení různých sociálních organizací, které se k nám připojily v rozpravách o hospodářské a finanční krizi a jejích vážných následcích, jimiž jsou zvýšená nezaměstnanost, sociální nerovnosti a chudoba, přestože rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Zmíněné organizace u této příležitosti požadovaly, aby činnosti a práce Evropského parlamentu odrážely rozhořčení organizací zapojených do boje s chudobou, vzhledem k sociálním dopadům krize a míře a rozsahu chudoby. Z nesčetných do očí bijících příkladů zneužívání, chudoby, diskriminace a sociálního vyloučení a z různých návrhů, žádostí a pobídek bych zdůraznila ty, které se týkají role, již by Evropský parlament měl hrát v odsouzení situace. Konkrétně by měl vytvořit pracovní skupinu zaměřenou na sledování dopadů krize v sociální sféře a opatření přijatých Radou a Komisí na základě rozhodnutí Evropského parlamentu, jako jsou rozhodnutí týkající se minimální mzdy..."@cs1
"Fru formand! Som lovet på Borgerforummet Agora, som Europa-Parlamentet arrangerede i sidste uge, vil jeg gerne viderebringe de vredesytringer, som vi hørte fra de forskellige sociale organisationer, som deltog i diskussionerne om den økonomiske og finansielle krise med dens alvorlige følger i form af øget arbejdsløshed, social ulighed og fattigdom på trods af, at 2010 var udnævnt til europæisk år for bekæmpelse af fattigdom og social udelukkelse. Det blev der krævet, at Europa-Parlamentets aktiviteter og arbejde skal afspejle harmen i de organisationer, der arbejder med fattigdomsbekæmpelse, i lyset af krisens sociale følger og den alvorlige og udbredte fattigdom. Blandt de utallige iøjnefaldende eksempler på udbytning, fattigdom, diskrimination og social udelukkelse og de forskellige forslag, krav og forslag vil jeg fremhæve dem, der henviser til den rolle, Europa-Parlamentet bør spille ved fordømmelsen af denne situation. Det bør specifikt skabe en taskforce, der skal overvåge følgerne af krisen i den sociale sfære og de foranstaltninger, Rådet og Kommissionen har truffet i kølvandet på Parlamentets beslutninger, f.eks. i relation til minimumsindkomst..."@da2
"Frau Präsidentin, wie in der Bürger-Agora versprochen, die das Europäische Parlament in der vergangenen Woche organisiert hat, möchte ich hier den Schrei der Empörung vieler verschiedener sozialer Organisationen weitergeben, die an den Debatten über die Wirtschafts- und Finanzkrise und ihre ernsthaften Folgen teilgenommen haben, die sich in einem Anstieg der Arbeitslosigkeit, der sozialen Ungleichheit und der Armut bemerkbar machen, obwohl das Jahr 2010 zum Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung erklärt worden war. Dort wurde gefordert, dass die Tätigkeiten und die Arbeit des Europäischen Parlaments, angesichts der sozialen Folgen der Krise und der Schwere und des Ausmaßes der Armut, die Empörung der an der Bekämpfung der Armut beteiligten Organisationen widerspiegeln. Von den unzähligen offenkundigen Beispielen von Ausbeutung, Armut, Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung und den verschiedenen Vorschlägen, Forderungen und Anregungen möchte ich die hervorheben, die sich auf die Rolle beziehen, die das Europäische Parlament bei der Verurteilung dieser Situation spielen sollte. Es sollte insbesondere eine Arbeitsgruppe einrichten, deren Aufgabe es ist, die Folgen der Krise im sozialen Bereich und der vom Rat und der Kommission ergriffenen Maßnahmen infolge der Beschlüsse des Europäischen Parlaments zu überwachen, wie die im Zusammenhang mit dem Mindesteinkommen …"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, όπως υποσχέθηκα στην Αγορά των Πολιτών που διοργάνωσε την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλω να μεταφέρω στο Σώμα τις κραυγές αποδοκιμασίας που μας εξέφρασαν οι διάφορες κοινωνικές οργανώσεις που συζήτησαν μαζί μας την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και τις σοβαρές επιπτώσεις της στην αύξηση της ανεργίας, την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη φτώχεια, παρά το γεγονός ότι το 2010 κηρύχθηκε ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στο εν λόγω φόρουμ διατυπώθηκε το αίτημα οι δραστηριότητες και το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αντικατοπτρίζουν την έντονη δυσαρέσκεια των οργανώσεων που αγωνίζονται για την καταπολέμηση της φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης και της σοβαρότητας και της έκτασης της φτώχειας. Από τα αναρίθμητα παραδείγματα κατάφορης εκμετάλλευσης, φτώχειας, διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού και από τις διάφορες προτάσεις, αιτήματα και συστάσεις, θέλω να υπογραμμίσω όσα αναφέρονται στον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην καταδίκη αυτής της κατάστασης. Ειδικότερα, πρέπει να συστήσει μια ομάδα εργασίας επιφορτισμένη με την παρακολούθηση των συνεπειών της κρίσης σε κοινωνικό πεδίο, καθώς και των μέτρων που λαμβάνονται από το Συμβούλιο και την Επιτροπή μετά από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αυτά που σχετίζονται με το ελάχιστο εισόδημα…"@el10
"Madam President, as promised in the Citizens’ Agora that the European Parliament organised last week, I should like to relay here the cries of indignation brought to us by the various social organisations that joined us in debates on the economic and financial crisis and its serious consequences of increased unemployment, social inequalities and poverty, despite the fact that 2010 was declared European Year for Combating Poverty and Social Exclusion. It was requested there that the activities and work of the European Parliament should reflect the indignation of organisations involved in combating poverty, given the social consequences of the crisis and the severity and extent of poverty. Of the innumerable glaring examples of exploitation, poverty, discrimination and social exclusion, and of the various proposals, demands and suggestions, I would stress those that refer to the role that the European Parliament should play in condemning the situation. Specifically, it should create a taskforce charged with monitoring the consequences of the crisis in the social sphere, and of the measures taken by the Council and the Commission following decisions by the European Parliament, such as those related to the minimum income…"@en4
"Señora Presidenta, como se prometió en el Ágora de los Ciudadanos que el Parlamento Europeo organizó la semana pasada, me gustaría transmitir aquí las voces de indignación que nos hacen llegar las diversas organizaciones sociales que se unieron a nosotros en los debates sobre la crisis económica y financiera, y sus graves consecuencias para el aumento del desempleo, las desigualdades sociales y la pobreza, a pesar del hecho de que 2010 fue declarado el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. En este se solicitó que las actividades y el trabajo del Parlamento Europeo reflejasen la indignación de las organizaciones implicadas en la lucha contra la pobreza, dadas las consecuencias sociales de la crisis y la gravedad y el alcance de la pobreza. De los innumerables ejemplos destacados de explotación, pobreza, discriminación y exclusión social, y de las diversas propuestas, demandas y sugerencias, yo señalaría los que se refieren al papel que el Parlamento europeo debe desempeñar en la condena de la situación. Más concretamente, debería crear una mano de obra encargada de controlar las consecuencias de la crisis en el ámbito social, y las medidas adoptadas por el Consejo y la Comisión siguiendo las decisiones del Parlamento Europeo, como las relacionadas con la renta mínima…"@es21
"Lugupeetud juhataja, nagu lubati Kodanike Agoraal, mille Euroopa Parlament eelmisel nädalal korraldas, tahaksin teile vahendada seda nördimust, mida meile väljendasid mitmesugused ühiskondlikud organisatsioonid, kes liitusid meiega aruteludes, mille käigus käsitleti majandus- ja finantskriisi ning selle raskeid tagajärgi: suurenenud tööpuudust, sotsiaalset ebavõrdsust ja vaesust, mis eksisteerib vaatamata sellele, et 2010. aasta oli kuulutatud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastaks. Agoraal tehti üleskutse, et Euroopa Parlamendi tegevus ja töö peaksid kajastama vaesuse vastu võitlevate organisatsioonide õigustatud pahameelt, mis on seotud kriisi sotsiaalsete tagajärgede ning vaesuse keerulisuse ja ulatusega. Ärakasutamise, vaesuse, diskrimineerimise ja sotsiaalse tõrjutuse arvukate silmatorkavate näidete ning mitmesuguste ettepanekute, nõudmiste ja soovituste seas tahaksin rõhutada neid, mis osutavad rollile, mida Euroopa Parlament peaks etendama selle olukorra taunimisel. Euroopa Parlament peaks looma töörühma, mille ülesanne on jälgida kriisi tagajärgi sotsiaalvaldkonnas ning meetmeid, mida nõukogu ja komisjon võtavad Euroopa Parlamendi otsuste – näiteks miinimumsissetulekut puudutava otsuse – alusel..."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin viime viikolla järjestämässä Agora-kansalaisfoorumissa esitettyjen lupausten mukaisesti kerron teille, että useat yhteiskunnalliset organisaatiot toivat tilaisuudessa esiin närkästyksensä ja keskustelivat kanssamme talous- ja rahoituskriisistä sekä sen vakavista seurauksista, joita ovat työttömyyden kasvu, yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja köyhyys, vaikka vuosi 2010 julistettiin Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodeksi. Tilaisuudessa pyydettiin, että köyhyyden torjumiseen osallistuvien organisaatioiden närkästyksen olisi heijastuttava Euroopan parlamentin toimiin ja työhön, joissa olisi otettava huomioon kriisin yhteiskunnalliset seuraukset sekä köyhyyden vakavuus ja laajuus. Lukemattomista hyväksikäyttöä, köyhyyttä, syrjintää ja sosiaalista syrjäytymistä koskevista räikeistä esimerkeistä sekä monista ehdotuksista ja vaatimuksista haluaisin korostaa niitä, jotka koskevat Euroopan parlamentin roolia tilanteen kritisoimisessa. Parlamentin olisi etenkin perustettava erityistyöryhmä, joka tarkkailee, mitä seurauksia kriisillä on sosiaalipolitiikan alalla ja mitä toimenpiteitä neuvosto ja komissio ovat toteuttaneet Euroopan parlamentin päätöksen johdosta, kuten vähimmäistoimeentuloon liittyviä toimia…"@fi7
"Madame la Présidente, comme promis lors de l’agora citoyenne organisée par le Parlement européen la semaine dernière, je voudrais témoigner ici des cris d’indignation des différentes organisations sociales qui nous ont rejoints dans les débats sur la crise économique et financière et ses conséquences graves telles que l’augmentation du chômage, des inégalités sociales et de la pauvreté, malgré le fait que 2010 ait été déclarée Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il a été demandé que les activités et travaux du Parlement européen reflètent l’indignation des organisations impliquées dans la lutte contre la pauvreté, étant donné les conséquences sociales de la crise et la sévérité et l’ampleur de la pauvreté. Parmi les innombrables exemples flagrants d’exploitation, de pauvreté, de discrimination et d’exclusion sociale, et toutes les différentes propositions, demandes et suggestions, je voudrais souligner ceux qui font référence au rôle que devrait jouer le Parlement européen dans la condamnation de la situation. Plus spécifiquement, il devrait créer un groupe de travail en charge de surveiller les conséquences de la crise dans la sphère sociale et des mesures prises par le Conseil et la Commission à la suite des décisions du Parlement européen, comme celles concernant le revenu minimum…"@fr8
"Elnök asszony! Az Európai Parlament által a múlt héten szervezett „polgárok agorája” összejövetelen tett ígéretünk szerint szeretném most továbbítani azoknak a különböző társadalmi szervezeteknek a felháborodását, amelyek részt vettek a gazdasági és pénzügyi válságról, annak súlyos következményeiről, valamint a megnövekedett munkanélküliségről, a társadalmi egyenlőtlenségekről és a szegénységről folytatott vitában, mely problémák annak ellenére is fennállnak, hogy 2010-et a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni harc európai évének nyilvánítottuk. A kérés az volt, hogy az Európai Parlament a tevékenysége és a munkája során vegye figyelembe azoknak a szervezeteknek a felháborodását, amelyek részt vesznek a szegénység elleni harcban, tekintettel a válság társadalmi következményeire és a szegénység súlyosságára és mértékére. A kizsákmányolás, a szegénység, a megkülönböztetés és a társadalmi kirekesztés számtalan ragyogó példája, valamint a különböző javaslatok, igények és elgondolások közül azokat szeretném kiemelni, amelyek arra vonatkoznak, hogy az Európai Uniónak milyen szerepet kellene játszania a helyzet elítélésében. Konkrétan létre kellene hoznia egy munkacsoportot, amelynek az lenne a feladata, hogy figyelje a válság következményeit a társadalmi szférában, valamint a Tanács és a Bizottság által az Európai Parlament döntései alapján tett intézkedések következményeit, például a minimálbérrel kapcsolatban …"@hu11
"Signora Presidente, come promesso all’Agorà dei cittadini organizzata la scorsa settimana dal Parlamento europeo, vorrei riportarvi l'indignazione espressa dalle diverse organizzazioni sociali che si sono unite a noi nelle discussioni sulla crisi economica e finanziaria e sulle gravi conseguenze quali la crescente disoccupazione, gli squilibri sociali e la povertà, nonostante il 2010 sia stato dichiarato Anno europeo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. È stato chiesto che le attività e il lavoro del Parlamento europeo riflettano l’indignazione delle organizzazioni che operano per combattere la povertà, alla luce sia delle conseguenze sociali della crisi sia della gravità e portata della povertà. Degli innumerevoli palesi casi di sfruttamento, povertà, discriminazione ed esclusione sociale e di tutti i suggerimenti, proposte e richieste, tengo a sottolineare quelli che fanno riferimento al ruolo del Parlamento europeo nel condannare fermamente questa situazione. il Parlamento dovrebbe soprattutto creare una task force incaricata di monitorare le conseguenze della crisi in ambito sociale e delle misure intraprese dal Consiglio e dalla Commissione a seguito delle decisioni del Parlamento, ad esempio in relazione al reddito minimo…"@it12
"Ponia pirmininke, kaip žadėta praėjusią savaitę Europos Parlamento surengtoje vadinamojoje piliečių agoros sesijoje, norėčiau perduoti pasipiktinimo šūksnius, kurie aidėjo iš įvairių socialinių organizacijų, prisijungusių prie mūsų diskusijų dėl ekonomikos ir finansų krizės ir rimtų jos pasekmių, t. y. padidėjusio nedarbo, socialinės nelygybės ir skurdo, nepaisant to, kad 2010 m. buvo paskelbti Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais. Atsižvelgiant į socialinės krizės padarinius ir skurdo mastą bei dydį buvo prašoma, kad Europos Parlamentas, vykdymas savo veiklą, atsižvelgtų į organizacijų, kovojančių su skurdu, pasipiktinimą. Iš daugybės akivaizdžių išnaudojimo, skurdo, diskriminacijos ir socialinės atskirties pavyzdžių ir iš įvairių pasiūlymų bei reikalavimų norėčiau pabrėžti tuos, kurie susiję su vaidmeniu, kuris turėtų tekti Europos Parlamentui pasmerkiant šią padėtį. Tiksliau kalbant, jis turėtų sukurti darbo grupę, kuriai būtų pavesta stebėti krizės padarinius socialinėje srityje ir priemonių, kurių po Europos Parlamento sprendimų (pvz., susijusių su mažiausiomis pajamomis) ėmėsi Taryba ir Komisija, poveikį..."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Kā solīts pilsoņu forumā „Agora”, ko pagājušajā nedēļā organizēja Eiropas Parlaments, es vēlos šeit atkārtoti izteikt sašutumu, ko dažādas sociālas organizācijas pauda mūsu debatēs par ekonomikas un finanšu krīzi un tās nopietno ietekmi uz lielāku bezdarbu, sociālo nevienlīdzību un nabadzību, lai gan 2010. gads tika paziņots par nabadzības un sociālas atstumtības izskaušanas gadu. Debatēs tika izteikta prasība, ka Eiropas Parlamenta aktivitātēm un darbam ir jāatspoguļo to organizāciju protesti, kas ir iesaistītas nabadzības izskaušanā, ņemot vērā krīzes izraisītās sociālās sekas un nabadzības smago līmeni. No neskaitāmajiem kliedzošajiem ekspluatācijas, nabadzības, diskriminācijas un sociālās atstumtības piemēriem un no dažādajiem priekšlikumiem, prasībām un ieteikumiem es vēlos uzvērt tikai tos, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta nozīmi šīs situācijas nepieļaušanā. Runājot konkrēti, tam ir jāizveido darba grupa, kurai būtu dots uzdevums uzraudzīt, kādas ir krīzes sekas sociālajā sektorā un kādus rezultātus dod Padomes un Komisijas pasākumi, kas teikt veikti atbilstoši Eiropas parlamenta lēmumiem, piemēram, attiecībā uz minimālajiem ienākumiem…"@lv13
"Quero transmitir aqui, como prometi no Ágora dos Cidadãos que o Parlamento Europeu organizou na semana passada, o grito de indignação que nos trouxeram as diversas organizações sociais que estiveram connosco em debates sobre a crise económica e financeira e as graves consequências no aumento do desemprego, das desigualdades sociais, da pobreza, apesar de 2010 ter sido declarado o Ano Europeu de Luta contra a Pobreza. Aí foi solicitado que as actividades e os trabalhos do Parlamento Europeu reflictam a indignação das organizações implicadas na luta contra a pobreza tendo em conta as consequências sociais da crise e a gravidade e extensão da pobreza. De entre os inúmeros exemplos gritantes de exploração, pobreza, discriminação e exclusão social, das diversas propostas, exigências e sugestões, destaco as que se referem ao papel que o Parlamento Europeu deve desempenhar na denúncia da situação, designadamente criando um Grupo de Trabalho encarregado de seguir as consequências da crise no domínio social e das medidas tomadas pelo Conselho e pela Comissão no seguimento das decisões do Parlamento Europeu, como as que se referem ao rendimento mínimo..."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, zoals ik heb beloofd tijdens de Europese Agora voor de burgers, die het Europees Parlement vorige week heeft georganiseerd, wil ik u deelgenoot maken van de kreet van verontwaardiging die door diverse maatschappelijke verenigingen is geuit tijdens de debatten over de economische en financiële crisis en de ernstige gevolgen waartoe zij heeft geleid, namelijk de toename van de werkloosheid, de sociale ongelijkheid en de armoede, ondanks het feit dat 2010 was uitgeroepen tot Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. De deelnemers hebben de leden van het Europees Parlement verzocht in hun activiteiten en werkzaamheden uiting te geven aan de verontwaardiging van de verenigingen die betrokken zijn bij de armoedebestrijding, gelet op de sociale gevolgen van de crisis en de ernst en de omvang van de armoede. Van de talloze schrijnende voorbeelden van uitbuiting, armoede, discriminatie en sociale uitsluiting en de diverse voorstellen, verzoeken en suggesties benadruk ik hier die welke betrekking hebben op de taak van het Europees Parlement om de huidige situatie te veroordelen. Het Parlement zou met name een taskforce moeten instellen die toezicht uitoefent op enerzijds de sociale gevolgen van de crisis en anderzijds de maatregelen die de Raad en de Commissie nemen om tegemoet te komen aan de besluiten van het Europees Parlement, waaronder de besluiten betreffende het minimuminkomen…"@nl3
"Pani Przewodnicząca! Jak obiecałam podczas forum obywatelskiego Agora zorganizowanego w ubiegłym tygodniu przez Parlament Europejski chciałabym przypomnieć tutaj głosy oburzenia wyrażane przez różne organizacje społeczne, które przyłączyły się do naszych debat w sprawie kryzysu gospodarczego i finansowego oraz jego poważnych następstw w postaci większego bezrobocia, nierówności społecznych i ubóstwa, mimo że rok 2010 ogłoszono Europejskim rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Stwierdzono tam, że działania i prace Parlamentu Europejskiego powinny odzwierciedlać oburzenie organizacji zaangażowanych w walkę z ubóstwem, wziąwszy pod uwagę społeczne konsekwencje kryzysu oraz powagę i zasięg ubóstwa. Spośród niezliczonych, rażących przykładów wykorzystywania, ubóstwa, dyskryminacji i wykluczenia społecznego oraz wielu wniosków, żądań i sugestii chciałabym zwrócić uwagę na te, które dotyczą roli jaką Parlament Europejski powinien odegrać w potępieniu tej sytuacji. Konkretnie mówiąc Parlament Europejski powinien stworzyć grupę zadaniową odpowiedzialną za monitorowanie następstw kryzysu w sferze społecznej, a działania podejmowane przez Radę i Komisję w wyniku podjętych przez Parlament Europejski decyzji dotyczących na przykład dochodu minimalnego …"@pl16
"Doamnă președintă, așa cum am promis în Agora cetățenilor pe care a organizat-o Parlamentul European săptămâna trecută, aș dori să transmit aici strigătele de indignare care au ajuns la noi prin intermediul diverselor organizații sociale care s-au alăturat dezbaterilor noastre privind criza financiară și consecințele sale grave asupra șomajului în creștere, inegalităților sociale și sărăciei, în ciuda faptului că 2010 a fost declarat Anul european de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale. S-a cerut cu această ocazie ca activitățile și munca Parlamentului European să reflecte indignarea organizațiilor implicate în combaterea sărăciei, având în vedere consecințele sociale ale crizei și gravitatea și amploarea sărăciei. Dintre numeroasele exemple flagrante de exploatare, sărăcie, discriminare și excluziune socială și dintre diversele propuneri, solicitări și sugestii, le-aș menționa pe cele care se referă la rolul pe care ar trebui să-l joace Parlamentul European în condamnarea acestei situații. În mod concret, ar trebui să înființeze un grup operativ însărcinat cu monitorizarea consecințelor crizei în sfera socială și a măsurilor adoptate de Consiliu și Comisie ca urmare a deciziilor luate de Parlamentul European, precum cele referitoare la venitul minim..."@ro18
"Ako bolo prisľúbené na občianskej agore, ktorú minulý týždeň zorganizoval Európsky parlament, chcela by som tu sprostredkovať rozhorčenie rôznych spoločenských organizácií, ktoré sa s nami zapojili do diskusie o hospodárskej a finančnej kríze a jej vážnych dôsledkoch v podobe zvýšenej nezamestnanosti, sociálnej nerovnosti a chudoby, a to napriek skutočnosti, že rok 2010 bol vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Boli tam predložené požiadavky, aby činnosť a práca Európskeho parlamentu vzhľadom na sociálne dôsledky krízy a závažnosť a rozsah chudoby zohľadnili rozhorčenie organizácií, ktoré sú zapojené do boja proti chudobe. Z obrovského množstva jednoznačných príkladov vykorisťovania, chudoby, diskriminácie a sociálneho vylúčenia a z rôznych návrhov, požiadaviek a podnetov by som zdôraznila tie, ktoré sa vzťahujú na úlohu, ktorú by mal zohrávať Európsky parlament pri odsúdení situácie. Konkrétne by mal vytvoriť pracovnú skupinu poverenú monitorovaním dôsledkov krízy v sociálnej oblasti a opatrení prijatých Radou a Komisiou na základe rozhodnutí Európskeho parlamentu, ako napríklad rozhodnutí týkajúcich sa minimálneho príjmu..."@sk19
"Gospa predsednica, kakor je bilo obljubljeno v agori državljanov, ki jo je prejšnji teden organiziral Evropski parlament, bi rada tu prenesla klice ogorčenja, ki so nam jih posredovale različne družbene organizacije, ki so se nam pridružile v razpravah o gospodarski in finančni krizi in njenih resnih posledicah povečane brezposelnosti, družbenih neenakosti in revščine kljub dejstvu, da je bilo leto 2010 razglašeno za evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Podana je bila zahteva, da morajo biti dejavnosti in delo Evropskega parlamenta odraz ogorčenosti organizacij, udeleženih v boju proti revščini glede na socialne posledice krize in resnost ter obseg revščine. Od neštetih očitnih primerov izkoriščanja, revščine, diskriminacije in socialne izključenosti in od različnih predlogov, zahtev in pobud želim izpostaviti tiste, ki so povezani z vlogo, ki bi jo moral igrati Evropski parlament pri obsodbi teh razmer. Izrecno bi moral ustvariti delovno silo, zadolženo za nadzor posledic krize na socialnem področju in ukrepov, ki jih sprejemata Svet in Komisija po odločitvah Evropskega parlamenta, kot so odločitve, povezane z minimalnim dohodkom..."@sl20
"Fru talman! Som utlovades vid Medborgarnas Agora, som Europaparlamentet anordnade förra veckan, vill jag här vidarebefordra de arga protesterna från de olika sociala organisationer som deltog i debatten om den ekonomiska och finansiella krisen och dess allvarliga konsekvenser i form av ökad arbetslöshet, social ojämlikhet och fattigdom, trots att 2010 utsågs till Europaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning. De krävde då att Europaparlamentets insatser och arbete ska återspegla den ilska som råder i de organisationer som arbetar med att bekämpa fattigdomen, med tanke på krisens sociala konsekvenser och fattigdomens allvar och omfattning. Bland de otaliga iögonfallande exemplen på exploatering, fattigdom, diskriminering och socialt utanförskap, samt de olika förslagen, kraven och idéerna, vill jag framhäva dem som rör Europaparlamentets roll när det gäller att fördöma situationen. Europaparlamentet bör konkret inrätta en arbetsgrupp som ska övervaka krisens konsekvenser på det sociala området och konsekvenserna av de åtgärder som rådet och kommissionen har vidtagit till följd av Europaparlamentets beslut, t.ex. dem som rör minimiinkomst…"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Sēdes vadītāja pārtrauc runātāju)"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph