Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-299-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.20.3-299-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, σήμερα σε ένα αξιοσημείωτο κλίμα ομοφωνίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχθηκε την έκκληση του Προέδρου του κ. Buzek με σκοπό να αναγνωρίσει επισήμως η Ευρωπαϊκή Ένωση τη γενοκτονία των Ρομά, που ήταν θύματα, κατά τη διάρκεια του 2 Παγκοσμίου Πολέμου, των Ναζί. Ανέφερε, μάλιστα, ότι οι Ρομά αποτελούν την πιο καταπιεσμένη, για μακρύ χρονικό διάστημα, μειονότητα. Σε ποιους απευθυνόμαστε όμως; Ποιος θα εφαρμόσει τις πολιτικές που συναποφασίζουμε; Η Επιτροπή είχε παραγγείλει από τον Ιούλιο του 2008 μια έκθεση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, για τους Ρομά, που αφορά 18 χώρες και την οποία έχει στα χέρια της ήδη από τον Ιούνιο. Έκανα λοιπόν σχετική ερώτηση, γιατί θεωρώ ότι είναι απολύτως αδικαιολόγητη η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση μιας παρόμοιας πολύτιμης έκθεσης. Έγινε μάλιστα και διεθνής κίνηση για τη δημοσιοποίησή της. Η κα Reding απάντησε στην ερώτηση και δεσμεύθηκε στη δημοσιοποίησή της μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2010. Ήδη έχουμε Φεβρουάριο του 2011 και η έκθεση δεν δημοσιοποιήθηκε ακόμη. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω το γιατί."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dnes v pozoruhodné atmosféře shody přijal Evropský parlament výzvu svého předsedy, pana Buzka, aby Evropská unie oficiálně uznala genocidu Romů, kteří byli oběťmi nacistů ve druhé světové válce. Jak pan předseda řekl, Romové jsou po velmi dlouhou dobu nejutlačovanější menšinou. Ale na koho se zde obracíme? Kdo bude provádět naše společně rozhodnuté politiky? Komise nařídila zprávu o evropských politikách týkajících se Romů v 18 zemích v červnu 2008 a zprávu má k dispozici od června. Předložil jsem otázku na toto téma, protože se domnívám, že neexistuje důvod, proč by mělo být zveřejnění tak cenné zprávy odkládáno. Ve skutečnosti šlo o mezinárodní výzvu, aby tato zpráva byla zveřejněna. Paní Redingová odpověděla na mou otázku a slíbila, že zprávu zveřejní do konce prosince 2010. Nyní je již únor 2011 a zpráva stále nebyla zveřejněna. Velmi rád bych věděl proč."@cs1
"Fru formand! I dag, i en bemærkelsesværdig atmosfære af enighed, har Europa-Parlamentet accepteret formanden hr. Buzeks opfordring til, at EU officielt anerkender folkemordet på romaerne, som blev ofre for nazisterne under anden verdenskrig. Som han nævnte, har romaerne i lang tid været det mest undertrykte mindretal. Men hvem henvender vi os til her? Hvem vil anvende de i fællesskab vedtagne politikker? Kommissionen krævede en rapport om europæiske politikker for romaerne i 18 lande i juli 2008, og den har haft rapporten liggende siden juni. Jeg stillede et spørgsmål om dette, fordi der efter min mening ikke er nogen begrundelse for at forsinke offentliggøre en så værdifuld rapport. Faktisk har man fra internationalt hold krævet, at den offentliggøres. Fru Reding svarede på mit spørgsmål og lovede at offentliggøre den ved udgangen af december 2010. Det er nu allerede februar 2011, og rapporten er stadig ikke blevet offentliggjort. Jeg vil meget gerne vide hvorfor."@da2
"Frau Präsidentin, heute hat das Europäische Parlament in einer bemerkenswerten Atmosphäre der Einstimmigkeit die Forderung seines Präsidenten, Herrn Buzek, akzeptiert, den Völkermord an den Roma durch die Europäische Union offiziell anzuerkennen, die im Zweiten Weltkrieg die Opfer der Nazis waren. Wie er erklärte, sind die Roma seit langem die am meisten unterdrückte Minderheit. Aber an wen richten wir uns? Wer wird unsere gemeinsam beschlossenen Strategien anwenden? Im Juli 2008 hat die Kommission einen Bericht über die europäischen Strategien in Bezug auf die Roma in 18 Ländern angeordnet, welcher ihr seit Juni vorliegt. Ich habe dazu eine Anfrage gestellt, da ich der Ansicht bin, dass es keine Rechtfertigung für eine Verzögerung der Veröffentlichung eines so wertvollen Berichtes gibt. Tatsächlich hat es eine internationale Forderung zu seiner Veröffentlichung gegeben. Frau Reding hat auf meine Anfrage geantwortet und versprochen, ihn bis Ende Dezember 2010 zu veröffentlichen. Es ist jetzt schon Februar 2011 und der Bericht ist immer noch nicht veröffentlicht worden. Ich würde sehr gerne den Grund dafür erfahren."@de9
"Madam President, today, in a noteworthy atmosphere of unanimity, the European Parliament accepted the call by its President, Mr Buzek, for the European Union to officially recognise the genocide of the Roma, who were victims of the Nazis during the Second World War. As he said, the Roma have been the most repressed minority for a very long time. But who are we addressing here? Who will apply our jointly decided policies? The Commission ordered a report on European policies on the Roma in 18 countries in July 2008 and the report has been in its possession since June. I tabled a question on this, because I consider that there is no justification for the delay in publishing such a valuable report. In fact, there has been an international call for it to be published. Mrs Reding replied to my question and promised to publish it by the end of December 2010. It is already February 2011 and the report has still not been published. I should very much like to know why."@en4
"Señora Presidenta, hoy, en una notable atmósfera de unanimidad, el Parlamento Europeo aceptó la petición de su Presidente, el señor Buzek, para que la Unión europea reconozca oficialmente el genocidio de la población romaní, que fue víctima de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Como ha dicho, la población romaní ha sido la minoría más reprimida durante mucho tiempo. Pero, ¿a quién nos dirigimos aquí? ¿Quién aplicará nuestras políticas decididas conjuntamente? La Comisión encargó un informe sobre las políticas europeas relativas a la población romaní en 18 países en julio de 2008 y dispone de este informe desde junio. He formulado una pregunta al respecto, porque considero que no existe ninguna justificación para el aplazamiento de la publicación de un informe tan valioso. De hecho, se ha producido un llamamiento internacional para que sea publicado. La señora Reding respondió a mi pregunta y prometió publicarlo para finales de diciembre de 2010. Ya estamos en febrero de 2011 y el informe todavía no se ha publicado. Me encantaría saber por qué."@es21
"Lugupeetud juhataja! Täna kiitis Euroopa Parlament märkimisväärse üksmeele õhkkonnas ühehäälselt heaks parlamendi presidendi Jerzy Buzeki üleskutse, et Euroopa Liit tunnistaks ametlikult genotsiidi romade vastu, kes olid Teise maailmasõja ajal natside ohvrid. Nagu ta ütles, on romad väga kaua olnud kõige represseeritum vähemus. Kelle poole me siin aga pöördume? Kes hakkab rakendama poliitikat, milles me ühiselt kokku lepime? Komisjon tellis 2008. aasta juulis raporti romade suhtes rakendatava poliitika kohta 18 riigis. See raport on komisjoni valduses olnud alates juunist. Esitasin selle kohta küsimuse, sest minu arvates ei ole nii väärtusliku raporti avaldamisega viivitamine kuidagi põhjendatud. Selle raporti avaldamiseks on tehtud üleskutse ka rahvusvahelisel tasandil. Volinik Reding vastas minu küsimusele ja lubas raporti avaldada 2010. aasta detsembri lõpuks. Nüüd on juba 2011. aasta veebruar ja raportit ei ole siiani avaldatud. Ma tahaksin väga teada, miks see nii on."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti hyväksyi tänään huomattavan yksimielisesti puhemies Buzekin kehotuksen, jonka mukaan Euroopan unionin on virallisesti tunnustettava toisessa maailmansodassa natsien uhreiksi joutuneiden romanien kansanmurha. Kuten puhemies Buzek totesi, romanit ovat hyvin pitkään olleet kaikkein sorretuin vähemmistöryhmä. Mutta kenelle me osoitamme sanamme? Kuka soveltaa yhdessä päättämäämme politiikkaa? Komissio tilasi heinäkuussa 2008 raportin romaneita koskevasta Euroopan unionin politiikasta, ja raportti on ollut sen käytettävissä kesäkuusta lähtien. Esitin tästä aiheesta kysymyksen, koska mielestäni näin tarpeellisen raportin julkaisun viivästymiselle ei ole mitään perusteita. Itse asiassa sen julkaisemista on vaadittu kansainvälisesti. Komission jäsen Reding vastasi kysymykseeni ja lupasi julkaista raportin vuoden 2010 joulukuun loppuun mennessä. Nyt on jo vuoden 2011 helmikuu, eikä raporttia ole vieläkään julkaistu. Haluaisin todellakin tietää miksi."@fi7
"Madame la Présidente, aujourd’hui, dans une remarquable atmosphère d’unanimité, le Parlement européen a accepté l’appel de son Président, M. Buzek, pour que l’Union Européenne reconnaisse le génocide des Roms, qui furent victimes des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme il l’a mentionné, les Roms sont une minorité opprimée depuis de nombreuses années. . Mais à qui nous adressons-nous ici? Qui appliquera nos décisions politiques communes? La Commission a ordonné un rapport sur les politiques européennes concernant les Roms dans 18 pays en juillet 2008 et le rapport est en sa possession depuis juin. J’ai déposé une question sur ce sujet, car je considère qu’il n’y a pas de justification à retarder la publication d’un rapport d’une telle valeur. En fait, un appel international a été déposé pour qu’il soit publié. Mme Reding a répondu à ma question et a promis de le publier pour la fin décembre 2010. Nous sommes en février 2011 et le rapport n’est toujours pas publié. J’aimerais réellement savoir pourquoi."@fr8
"Elnök asszony! A mai napon, figyelemre méltóan egységes hangulatban, az Európai Parlament elfogadta az elnökének, Buzek úrnak azt a felszólítását, hogy az Európai Unió hivatalosan is ismerje el a romák ellen elkövetett népirtást, hiszen a romák a nácik áldozatai voltak a második világháború alatt. Mint mondta, a romák már régóta a leginkább elnyomott kisebbséget alkotják. De kihez is beszélünk most? Ki fogja alkalmazni a közösen elhatározott politikáinkat? A Bizottság 2008 júliusában megrendelt egy jelentést 18 európai ország romapolitikájáról, és június óta birtokában van ez a jelentés. Azért tettem fel ezzel kapcsolatban egy kérdést, mert úgy gondolom, hogy indokolatlanul késik ennek az értékes jelentésnek a közzététele. Valójában már nemzetközi felkérés is érkezett arra, hogy tegyük közzé a jelentést. Reding asszony válaszolt a kérésemre, és megígérte, hogy 2010. december végéig közzé teszi. Most már 2011. február van, és a jelentést még mindig nem tették közzé. Nagyon érdekelne, hogy mi ennek az oka."@hu11
"Signora Presidente, in un lodevole clima di unanimità, il Parlamento europeo ha oggi accettato l’invito del Presidente Buzek all’Unione europea di riconoscere ufficialmente il genocidio dei rom, vittime dei nazisti nel corso della Seconda guerra mondiale. Come ha già ricordato, il popolo rom è stato per molto tempo la minoranza più repressa. Ma a chi ci stiamo rivolgendo? Chi metterà in atto le nostre politiche decise all’unanimità? Nel luglio 2008 la Commissione ha richiesto una relazione sulle politiche europee in relazione ai rom in 18 paesi e ha a disposizione questa relazione da giugno. Ho presentato un’interrogazione in merito in quanto ritengo ingiustificabile questo ritardo nella pubblicazione di una relazione tanto importante, per la quale è stata avanzata anche una comunicazione internazionale. Il Commissario Reding ha risposto alla mia interrogazione promettendo di pubblicarla entro la fine di dicembre 2010; siamo già a febbraio 2011 e non è ancora successo nulla. Vorrei proprio sapere perché."@it12
"Ponia pirmininke, dabar, kai vyrauja dėmesio vertas vieningumas, Europos Parlamentas atsiliepė į savo pirmininko J. Buzeko Europos Sąjungai skirtą raginimą oficialiai pripažinti romų, kurie buvo Antrojo pasaulinio karo nacizmo aukos, genocidą. Jo teigimu, romai ilgą laiką buvo didžiausią priespaudą kentusi tautinė mažuma. Bet į ką mes čia kreipiamės? Kas taikys mūsų bendrai priimtą politiką? 2008 m. liepos mėn. Komisija užsakė parengti ataskaitą dėl 18 šalių taikomos Europos politikos romų srityje, ji turi šią ataskaitą nuo birželio mėn. Šiuo atžvilgiu pateikiau klausimą, nes manau, kad nėra jokio pagrindo delsti paskelbti tokią vertingą ataskaitą. Tiesą sakant, ją paskelbti raginama tarptautiniu mastu. V. Reding atsakė į mano klausimą ir pažadėjo paskelbti ataskaitą iki 2010 m. gruodžio mėn. pabaigos. Dabar jau 2011 m. vasario mėn., o ataskaita vis dar nepaskelbta. Labai norėčiau sužinoti kodėl."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Šodien ievērības cienīgā vienprātības gaisotnē Eiropas Parlaments apstiprināja priekšsēdētāja kunga aicinājumu Eiropas Savienībai oficiāli atzīt genocīdu pret romiem, kas 2. pasaules kara laikā kļuva par nacistu upuriem. Kā viņš norādīja, romi ilgstoši ir bijusi mazākumtautība, pret kuru vērstas vislielākās represijas. Bet kas ir tie, kurus mēs šodien uzrunājam? Kas īstenos mūsu kopīgi izlemto politiku? 2008. gada jūlijā Komisija pasūtīja ziņojumu par Eiropas romu politiku 18 Eiropas valstīs, un kopš jūnija šis ziņojums ir Komisijas rīcībā. Es par to iesniedzu jautājumu, jo uzskatu, ka nav nekāda attaisnojuma kavēties publicēt šādu vērtīgu ziņojumu. Faktiski ir izskanējis starptautisks aicinājums to publicēt. kundze atbildēja uz manu jautājumu un solīja publicēt ziņojumu līdz 2010. gada decembrim. Ir jau 2011. gada februāris, bet ziņojums joprojām nav publicēts. Es ļoti vēlētos uzzināt iemeslu."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, σήμερα σε ένα αξιοσημείωτο κλίμα ομοφωνίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχθηκε την έκκληση του Προέδρου του κ. Buzek με σκοπό να αναγνωρίσει επισήμως η Ευρωπαϊκή Ένωση τη γενοκτονία των Ρομά, που ήταν θύματα, κατά τη διάρκεια του 2 Παγκοσμίου Πολέμου, των Ναζί. Ανέφερε, μάλιστα, ότι οι Ρομά αποτελούν την πιο καταπιεσμένη, για μακρύ χρονικό διάστημα, μειονότητα. Σε ποιους απευθυνόμαστε όμως; Ποιος θα εφαρμόσει τις πολιτικές που συναποφασίζουμε; Η Επιτροπή είχε παραγγείλει από τον Ιούλιο του 2008 μια έκθεση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, για τους Ρομά, που αφορά 18 χώρες και την οποία έχει στα χέρια της ήδη από τον Ιούνιο. Έκανα λοιπόν σχετική ερώτηση, γιατί θεωρώ ότι είναι απολύτως αδικαιολόγητη η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση μιας παρόμοιας πολύτιμης έκθεσης. Έγινε μάλιστα και διεθνής κίνηση για τη δημοσιοποίησή της. Η κα Reding απάντησε στην ερώτηση και δεσμεύθηκε στη δημοσιοποίησή της μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2010. Ήδη έχουμε Φεβρουάριο του 2011 και η έκθεση δεν δημοσιοποιήθηκε ακόμη. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω το γιατί."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, vandaag heeft het Europees Parlement in een opmerkelijke geest van eensgezindheid gehoor gegeven aan de oproep van zijn Voorzitter, de heer Buzek, om de Europese Unie officieel de genocide op Roma te laten erkennen, die in de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer van de nazi's waren. Zoals hij zei vormden Roma gedurende een lange tijd de meest onderdrukte minderheid. Tot wie richten wij ons echter? Wie zal het beleid uitvoeren waartoe wij samen hebben besloten? De Commissie heeft in juli 2008 een rapport over het Europees beleid inzake Roma in achttien landen besteld. Dit verslag heeft zij sinds juni in handen. Ik heb daarom een vraag ingediend over deze zaak, want het is absoluut niet te rechtvaardigen dat de publicatie van een dergelijk waardevol rapport vertraging oploopt. Er is zelfs internationaal een oproep gedaan om het te publiceren. Mevrouw Reding heeft op mijn vraag geantwoord en beloofd het voor eind december 2010 te publiceren. Het is nu al februari 2011 en het rapport is nog steeds niet gepubliceerd. Ik zou heel graag willen weten waarom niet."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Dziś, w godnym odnotowania duchu jednomyślności, Parlament Europejski przyjął apel przewodniczącego Jerzego Buzka, aby Unia Europejska oficjalnie uznała zbrodnię ludobójstwa Romów, którzy podczas Drugiej Wojny Światowej padli ofiarą nazistów. Jak powiedział przewodniczący Romowie od dawien dawna są najbardziej represjonowaną mniejszością. Ale o kim my tu mówimy? Kto będzie realizował przyjętą przez nas wspólnie politykę? W lipcu 2008 roku Komisja zażądała przygotowania sprawozdania w sprawie europejskiej polityki dotyczącej Romów w 18 państwach i jest w jego posiadaniu od czerwca. Skierowałem pytanie w tej sprawie, ponieważ uważam, że nie ma usprawiedliwienia dla opóźnienia publikacji tak cennego sprawozdania. Przecież wystosowano międzynarodowy apel o jego opublikowanie. Pani komisarz Reding udzieliła odpowiedzi na moje pytanie i obiecała jego opublikowanie do końca grudnia 2010 roku. Mamy już luty 2011 roku, a sprawozdania nadal nie opublikowano. Bardzo chciałbym się dowiedzieć dlaczego."@pl16
"Senhora Presidente, hoje, num clima de unanimidade digno de registo, o Parlamento Europeu aceitou o apelo do seu Presidente, Jerzy Buzek, no sentido de a União Europeia reconhecer oficialmente o genocídio dos Roma, vitimados pelos Nazis durante a II Grande Guerra. Como disse, os Roma foram a minoria mais reprimida durante um longuíssimo período de tempo. Mas a quem nos dirigimos? Quem irá aplicar as nossas políticas, conjuntamente decididas? Em Julho de 2008, a Comissão encomendou um relatório sobre as políticas europeias referentes aos Roma em 18 países e, desde Junho, o relatório tem-se mantido na sua posse. Apresentei uma pergunta a este respeito pois considero não haver justificação para o atraso da publicação de um relatório tão valioso. De facto, houve um apelo internacional no sentido de ser publicado. A Senhora Comissária Reding respondeu à minha pergunta e prometeu a sua publicação em finais de Dezembro de 2010. Já estamos em Fevereiro de 2011 e o relatório ainda não foi publicado. Gostaria muito de perceber porquê."@pt17
"Doamnă președintă, astăzi, într-o atmosferă de unanimitate demnă de menționat, Parlamentul European a acceptat solicitarea președintelui său, domnul Buzek, ca Uniunea Europeană să recunoască oficial genocidul împotriva romilor, care au fost victimele naziștilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. După cum a precizat domnia sa, romii au fost o minoritate reprimată foarte mult timp. Însă cui ne adresăm aici? Cine va aplica politicile noastre comune? Comisia a solicitat un raport privind politicile europene referitoare la romi în 18 țări în iulie 2008 și raportul se află în posesia sa încă din iunie. Am propus o întrebare în această privință deoarece consider că nu există motive pentru a întârzia publicarea unui raport atât de valoros. De fapt, a existat chiar o intenție de solicitare a publicării acestui raport. Doamna Reding a răspuns întrebării mele și a promis să-l publice până la sfârșitul lui decembrie 2010. Este deja februarie 2011 și raportul nu a fost încă publicat. Aș dori foarte mult să aflu de ce."@ro18
"Európsky parlament dnes pozoruhodnou jednomyseľnosťou schválil výzvu predsedu pána Buzeka, aby Európska únia oficiálne uznala genocídu Rómov, ktorí boli obeťou nacistov počas druhej svetovej vojny. Ako povedal, Rómovia sú veľmi dlhý čas najutláčanejšou menšinou. Ale komu to hovoríme? Kto zrealizuje naše spoločne prijaté politiky? Komisia si v júli 2008 dala vypracovať správu o európskych politikách týkajúcich sa Rómov v 18 krajinách a od júna má túto správu k dispozícii. Predložil som otázku v tejto veci, pretože si myslím, že nie je odôvodnené zdržiavať zverejnenie takej dôležitej správy. Objavila sa dokonca aj medzinárodná výzva na jej zverejnenie. Pani Redingová odpovedala na moju otázku a sľúbila, že správu zverejní do konca decembra 2010. Je už február 2011 a správa ešte stále nebola zverejnená. Veľmi rád by som vedel prečo."@sk19
"Gospa predsednica, danes je Evropski parlament v omembe vrednem vzdušju soglasnosti sprejel poziv predsednika, gospoda Buzeka, da Evropska unija uradno prizna genocid nad Romi, ki so bili med drugo svetovno vojno žrtve nacistov. Kakor je povedal, so Romi že zelo dolgo najbolj zatirana manjšina. A na koga se tu obračamo? Kdo bo uporabljal naše politike, ki smo jih določili skupaj? Komisija je julija 2008 naročila poročilo o evropskih politikah glede Romov v 18 državah in to poročilo ima od junija. Predložil sem vprašanje v zvezi s tem, ker menim, da ni opravičila za zamudo pri objavi tako dragocenega poročila. Dejansko se je na mednarodni ravni pozvalo k njegovi objavi. Gospa Reding je odgovorila na moje vprašanje in obljubila, da ga bo objavila do konca decembra 2010. Zdaj je že februar 2011 in poročilo še ni bilo objavljeno. Zelo rad bi vedel, zakaj."@sl20
"Fru talman! I dag godkände Europaparlamentet, med beaktansvärd enhällighet, en begäran från dess talman, Jerzy Buzek, om att EU officiellt ska erkänna folkmordet på de romer som föll offer för nazisterna under Andra världskriget. Som han sade har romerna varit den mest förtryckta minoriteten under mycket lång tid. Men vem vänder vi oss till här? Vem kommer att tillämpa vår gemensamt beslutade politik? Kommissionen beställde i juli 2008 en rapport om EU:s politik om romerna i 18 länder och kommissionen har haft rapporten i sina händer sedan i juni. Jag ställde en fråga om detta, eftersom jag anser att det inte finns något berättigat skäl att försena en sådan värdefull rapport. Faktum är att det även har ställts internationella krav på att offentliggöra rapporten. Viviane Reding besvarade min fråga och lovade att offentliggöra rapporten i slutet av december 2010. Det är redan februari 2011 och rapporten har fortfarande inte offentliggjorts. Jag skulle gärna vilja veta varför."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ου"15,10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph