Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-297-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.20.3-297-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doresc să atrag atenția asupra situației din România, respectiv încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept de către actuala putere. Arestarea unui membru marcant al opoziției, Constantin Nicolescu, arestare anunțată înaintea începerii ședinței de judecată, fără dovezi certe, arată modul nedemocratic în care acționează actuala putere. Arestarea la comandă politică, alături de disprețul arătat cetățenilor prin măsurile antisociale luate de guvern, scot în stradă populația umilită și condamnată la sărăcie. Pentru a reprima nemulțumirile împotriva măsurilor abuzive și antidemocratice, guvernul a dispus achiziționarea de echipamente de reprimare a revoltelor, în valoare de 10 milioane de euro. Toate acestea oferă o imagine clară a dictaturii politice și a ceea ce se va întâmpla ulterior, dacă nu vor fi sancționate aceste acte care contravin valorilor europene. Noi nu protestăm împotriva justiției, protestăm împotriva abuzurilor forțate politic. Uniunea cere respectarea democrației în țări precum Tunisia și Egipt, dar aceasta trebuie respectată cu strictețe în statele membre."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chtěla bych poukázat na situaci v Rumunsku, kde dochází k bezostyšným porušováním zásad právního státu ze strany současné vlády. Zatčení předního člena opozice, Constantina Nicolesca, oznámené před začátkem soudního slyšení a bez jakéhokoliv důkazu, ukazuje na nedemokratický způsob jednání současné vlády. Kvůli zatčení z politických důvodů a pohrdání obyčejnými občany, o kterém svědčí antisociální opatření přijatá vládou, vycházejí do ulic lidé, kteří byli poníženi a odkázáni k chudobě. S cílem potlačit nespokojenost s nezákonnými, nedemokratickými opatřeními vláda dohodla nákup vybavení pro potlačování nepokojů v ceně 10 milionů EUR. To vše vykresluje jasný obraz o politické diktatuře a o tom, co se bude dít v budoucnu, pokud toto jednání, které popírá evropské hodnoty, zůstane nepotrestáno. Neprotestujeme proti spravedlnosti, ale proti politickému zneužívání. Evropská unie požaduje dodržování demokracie v zemích jako je Tunisko a Egypt, ale demokracii je třeba striktně dodržovat i v členských státech."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på situationen i Rumænien omkring den nuværende regerings grove brud på retsstatsprincipperne. Arrestationen af et fremtrædende medlem af oppositionen, Constantin Nicolescu, som blev bekendtgjort, inden retssagen startede og uden konkrete beviser, vidner om den nuværende regerings udemokratiske optræden. Denne politisk besluttede arrestation kombineret med den foragt, regeringen viser almindelige borgere gennem sine asociale foranstaltninger, får de mennesker, som er blevet nedgjort og dømt til fattigdom, til at gå på gaden. Med henblik på at undertrykke utilfredsheden med de grove udemokratiske foranstaltninger har regeringen planlagt at indkøbe for 10 mio. EUR udstyr til bekæmpelse af uroligheder. Alt dette er klare tegn på politisk diktatur og på, hvad der vil ske i fremtiden, hvis disse aktioner, som er i strid med europæiske værdier, får lov at gå ustraffet hen. Vi protesterer ikke mod retfærdighed, men mod politisk påtvungne krænkelser. EU kræver respekt for demokrati i lande såsom Tunesien og Egypten, men demokratiet skal overholdes nøje i medlemsstaterne."@da2
"Frau Präsidentin, ich möchte die Situation in Rumänien im Hinblick auf die eklatanten Verstöße gegen den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit durch die aktuelle Regierung hervorheben. Die Verhaftung eines bekannten Oppositionsmitgliedes, Constantin Nicolescu, die schon vor Beginn der gerichtlichen Anhörung und ohne konkrete Beweise angekündigt wurde, zeigt das undemokratische Gebaren der aktuellen Regierung. Die auf politische Anweisung erfolgte Verhaftung und die durch antisoziale Maßnahmen der Regierung gezeigte Verachtung der normalen Bürgerinnen und Bürger treiben die erniedrigten und zur Armut verdammten Menschen auf die Straßen. Mit dem Ziel, die Unzufriedenheit in Bezug auf missbräuchliche, antidemokratische Maßnahmen niederzuschlagen, hat die Regierung eine Demonstrationsschutzausrüstung im Wert von 10 Mio. EUR angeschafft. All dies zeugt ganz klar von einer politischen Diktatur und von dem, was in Zukunft geschehen wird, wenn diese Taten, die gegen europäische Werte verstoßen, ungestraft bleiben. Wir protestieren nicht gegen Gerechtigkeit, sondern gegen politischen Missbrauch. Die Europäische Union fordert in Ländern wie Tansania und Ägypten die Achtung der Demokratie. Diese muss aber auch in den Mitgliedstaaten strengstens eingehalten werden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θέλω να υπογραμμίσω την κατάσταση που επικρατεί στη Ρουμανία όσον αφορά την κατάφορη παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου από τη σημερινή κυβέρνηση. Η σύλληψη ενός επιφανούς μέλους της αντιπολίτευσης, του Constantin Nicolescu, μια σύλληψη που είχε ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας και χωρίς την ύπαρξη σοβαρών αποδεικτικών στοιχείων, είναι αποκαλυπτική της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς της σημερινής κυβέρνησης. Η σύλληψη, η οποία πραγματοποιήθηκε με εντολή της πολιτικής ηγεσίας, σε συνδυασμό με την περιφρόνηση που επιδεικνύεται για τους απλούς πολίτες μέσω των αντικοινωνικών μέτρων που ενέκρινε η κυβέρνηση, βγάζει στους δρόμους τους ανθρώπους που έχουν περιφρονηθεί και καταδικαστεί στη φτώχεια. Προκειμένου να καταστείλει το κύμα δυσαρέσκειας έναντι των καταχρηστικών, αντιδημοκρατικών μέτρων που εφαρμόζει, η κυβέρνηση παρήγγειλε εξοπλισμό καταστολής διαδηλώσεων αξίας 10 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια σαφή εικόνα πολιτικής δικτατορίας και προοιωνίζουν τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον αν μείνουν ατιμώρητες αυτές οι ενέργειες, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αξίες. Δεν διαμαρτυρόμαστε κατά της δικαιοσύνης, αλλά κατά πολιτικά υποκινούμενων καταχρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί σεβασμό για τη δημοκρατία σε χώρες όπως η Τυνησία και η Αίγυπτος, όμως οι αρχές της δημοκρατίας πρέπει να τηρούνται αυστηρά και στα ίδια τα κράτη μέλη."@el10
"Madam President, I would like to highlight the situation in Romania regarding the blatant violation of the principles of the rule of law by the current government. The arrest of a prominent member of the opposition, Constantin Nicolescu, an arrest announced prior to the start of the judicial hearing and without any hard evidence, demonstrates the undemocratic way in which the current government is acting. The arrest carried out by political order, along with the contempt shown to ordinary citizens through the antisocial measures adopted by the government, is bringing out onto the streets the people who have been demeaned and condemned to poverty. With the aim of quelling the discontent against abusive, antidemocratic measures, the government has arranged the purchase of anti-riot equipment, amounting to EUR 10 million. All this paints a clear picture of political dictatorship and of what will happen in the future if these actions which contravene European values go unpunished. We are not protesting against justice, but against politically imposed abuses. The European Union is demanding respect for democracy in countries such as Tunisia and Egypt, but this must be strictly observed in Member States."@en4
"Señora Presidente, me gustaría llamar la atención sobre la situación de Rumanía por lo que respecta a la flagrante violación de los principios del Estado de Derecho por parte del Gobierno actual. El arresto de un destacado miembro de la oposición, Constantin Nicolescu, un arresto anunciado antes del comienzo de la audiencia judicial y sin ninguna prueba de peso, demuestra la forma poco democrática con la que actúa el Gobierno en el poder. El arresto realizado por orden política, junto con el desprecio demostrado a los ciudadanos ordinarios a través de las medidas antisociales adoptadas por el Gobierno, están sacando a las calles a las personas que han sido degradadas y condenadas a la pobreza. Con el objeto de sofocar el descontento por las medidas abusivas y antidemocráticas, el Gobierno ha acordado la compra de equipos antidisturbios por valor de diez millones de euros. Todo esto perfila una clara imagen de dictadura política y de lo que ocurrirá en el futuro si estas acciones que contradicen los valores europeos continúan impunes. No protestamos contra la justicia, sino contra los abusos políticamente impuestos. La Unión Europea exige respeto por la democracia en países como Túnez y Egipto, pero esta también se debe respetar estrictamente en los Estados miembros."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tahaksin juhtida tähelepanu Rumeenias valitsevale olukorrale praeguse valitsuse õigusriigi põhimõtete jultunud rikkumistega. Tuntud opositsiooniliikme Constantin Nicolescu vahistamine, millest teatati enne kohtuistungi algust ja mis toimus ilma kindlate tõenditeta, näitab praeguse valitsuse ebademokraatlikku tegutsemisviisi. See poliitiliselt motiveeritud vahistamine ning valitsuse antisotsiaalsete meetmete kaudu väljenduv põlgus tavakodanike suhtes toob tänavatele inimesed, keda on alandatud ja mõistetud elama vaesuses. Et vaigistada rahulolematust kuritahtlike ja ebademokraatlike meetmete pärast, on valitsus korraldatud massirahutuste mahasurumiseks varustuse ostmise kümne miljoni euro eest. Kõik see maalib selge pildi poliitilisest diktatuurist ja annab ettekujutuse sellest, mis juhtub tulevikus, kui need euroopalike väärtushinnangutega vastuolus olevad sammud jäävad karistuseta. Me ei protesteeri õigusemõistmise, vaid poliitilise võimu kuritarvitamise vastu. Euroopa Liit nõuab demokraatia austamist sellistes riikides nagu Tuneesia ja Egiptus, kuid seda tuleb rangelt järgida ka liikmesriikides."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin tuoda esiin tilanteen Romaniassa, jossa maan nykyinen hallitus rikkoo räikeästi oikeusvaltion periaatteita. Merkittävän oppositiojäsenen Constantin Nicolescun pidätys, joka tehtiin ennen pidätetyn kuulemista ja ilman vahvaa näyttöä, on osoitus nykyisen hallituksen epädemokraattisesta toimintatavasta. Poliittisen käskyn pohjalta tehty pidätys sekä hallituksen hyväksymät yhteiskunnan vastaiset toimenpiteet, jotka ovat osoitus tavallisiin kansalaisiin kohdistuvasta halveksunnasta, tuovat kaduille ihmisiä, joita on nöyryytetty ja jotka on tuomittu köyhyyteen. Hallitus haluaa tukahduttaa loukkaavien ja epädemokraattisten toimenpiteiden herättämän tyytymättömyyden, ja se on siksi hankkinut mellakantorjunnassa käytettäviä varusteita 10 miljoonalla eurolla. Kaikki tämä piirtää selvän kuvan poliittisesta diktatuurista ja siitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, jos nämä eurooppalaisia arvoja rikkovat toimet jäävät ilman rangaistusta. Me emme vastusta oikeutta vaan poliittisia väärinkäytöksiä. Euroopan unioni vaatii demokratian kunnioittamista sellaisissa maissa kuin Tunisia ja Egypti, mutta demokratiaa on tiukasti noudatettava jäsenvaltioissakin."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais souligner la situation en Roumanie au sujet de la flagrante violation des principes de l’état de droit par le gouvernement en place. L’arrestation d’un membre éminent de l’opposition, Constantin Nicolescu, une arrestation annoncée avant le début des audiences judiciaires et sans aucune preuve tangible, démontre les méthodes antidémocratiques dont le gouvernement actuel fait preuve. L’arrestation menée sous ordre politique et le mépris montré aux citoyens ordinaires à travers les mesures antisociales adoptées par le gouvernement font descendre dans la rue des personnes démunies et condamnées à la pauvreté. Dans le but de calmer le mécontentement contre des mesures antidémocratiques et abusives, le gouvernement s’est offert un équipement antiémeute à hauteur de 10 millions d’euros. Tout cela dépeint le portrait d’une vraie dictature politique et de ce qui arrivera à l’avenir si ces actions qui vont à l’encontre des valeurs européennes ne sont pas sanctionnées. Nous ne protestons pas contre la justice, mais contre les abus imposés politiquement. L’Union Européenne exige le respect de la démocratie dans des pays tels que la Tunisie et l’Égypte, mais cela doit également être strictement appliqué aux États membres."@fr8
"Elnök asszony! Szeretném felhívni a figyelmet a romániai helyzetre annak kapcsán, hogy a jelenlegi kormány arcátlanul megszegi a jogállamiság követelményeit. Az ellenzék egyik prominens tagjának, Constantin Nicolescunak a letartóztatása, amelyet a bírósági meghallgatás kezdete előtt jelentettek be, és amelyhez semmilyen komoly bizonyítékkal nem rendelkeztek, jól mutatja, hogy mennyire antidemokratikus módon jár el a jelenlegi kormány. A politikai parancsra végrehajtott letartóztatás, valamint a kormány által hozott antiszociális intézkedések, amelyekben tökéletesen semmibe veszik az egyszerű polgárokat, azt eredményezik, hogy a megalázott és szegénységre ítélt emberek az utcára vonulnak. A durva és antidemokratikus intézkedések által kiváltott elégedetlenség elfojtása céljából a kormány tömegoszlatásokra szolgáló felszerelést vásárolt 10 millió euró értékben. Mindez egyértelműen bizonyítja a politikai diktatúrát, és azt is, hogy mi fog történni a jövőben, ha ezeket az európai értékekkel ellentétes intézkedéseket büntetlenül hagyjuk. Nem az igazságszolgáltatás ellen tiltakozunk, hanem a politikailag elrendelt visszaélések ellen. Az Európai Unió megköveteli a demokrácia tiszteletben tartását olyan országokban, mint Tunézia és Egyiptom, de a tagállamokban is szigorúan be kellene tartani ezeket az elveket."@hu11
"Signora Presidente, tengo a sottolineare la palese violazione dello stato di governo in Romania da parte dell’attuale governo. L’arresto di un eminente membro dell’opposizione, Constantin Nicolescu, prima dell’inizio dell’udienza e senza alcuna prova dimostra i metodi antidemocratici messi in atto dal governo romeno. Questo arresto di matrice politica e il disprezzo verso i cittadini delle misure antisociali adottate dal governo stanno portando le persone, ormai condannate alla povertà, a scendere nelle strade. Per contenere il malcontento verso le misure abusive ed antidemocratiche intraprese, il governo ha ordinato l’acquisto di equipaggiamento antisommossa, per un importo di 10 milioni di euro. Questa situazione dipinge il quadro di una dittatura politica e lascia intendere cosa accadrà in futuro se queste azioni contrarie ai valori europei rimangono impunite. Non protestiamo contro la giustizia, ma con gli abusi perpetrati su base politica. L’Unione europea richiede il rispetto della democrazia in paesi quali Tunisia ed Egitto, ma questo diritto deve essere tassativamente osservato negli Stati membri."@it12
"Ponia pirmininke, norėčiau atkreipti dėmesį į Rumunijoje esančią padėtį, susijusią su grubiais dabartinės vyriausybės teisinės valstybės principų pažeidimais. Žinomo opozicijos nario Constantino Nicolescu sulaikymas, apie kurį paskelbta prieš teismo posėdžio pradžią neturint jokių svarių įrodymų, rodo nedemokratišką dabartinės vyriausybės poelgį. Politikų įsakymu įvykdytas sulaikymas, taip pat panieka, rodoma eiliniams piliečiams taikant vyriausybės priimtas antisocialines priemones, verčia pažeminimą patiriančius ir skurdui pasmerktus žmones išeiti į gatves. Siekdama numalšinti nepasitenkinimą nedemokratiškomis priemonėmis, kuriomis piktnaudžiaujama, vyriausybė suorganizavo 10 mln. EUR vertės riaušių įrangos pirkimą. Iš viso to matyti akivaizdi politinė diktatūra ir tai, kas nutiks ateityje, jei už šiuos veiksmus, kurie prieštarauja Europos vertybėms, nebus baudžiama. Mes protestuojame ne prieš teisingumą, o prieš piktnaudžiavimą politinėmis jėgomis. Europos Sąjunga reikalauja gerbti demokratiją kitose šalyse, pvz., Tunise ir Egipte, tačiau šio reikalavimo turi būti griežtai laikomasi valstybėse narėse."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es vēlos akcentēt situāciju Rumānijā saistībā ar pašreizējās valdības kliedzošajiem tiesiskuma principu pārkāpumiem. Ievērojamā opozīcijas pārstāvja arests — arests, par kuru tika ziņots pirms tiesas procesa sākšanas un bez stingriem pierādījumiem, apliecina nedemokrātisko valdības darbību. Politiskā uzdevumā veiktais arests un valdības veiktajos antisociālajos pasākumos paustā nicinošā attieksme pret vienkāršajiem iedzīvotājiem liek iziet ielās cilvēkiem, kas ir pazemoti un nolemti nabadzībai. Lai apspiestu aizskarošo un nedemokrātisko pasākumu izraisīto neapmierinātību, valdība ir parūpējusies par policijas ekipējuma iepirkumu EUR 10 miljonu apmērā. Tas viss iezīmē acīmredzamu politisko diktatūru un to, kas notiks nākotnē, ja šādas darbības, kas ir pretrunā Eiropas vērtībām, nesodīti turpināsies. Mēs neprotestējam pret tiesu, bet pret politiski uzspiestu ļaunprātīgu rīcību. Eiropas Savienība prasa cienīt demokrātiju tādās valstīs kā Tunisija un Ēģipte, bet tā ir strikti jāievēro arī dalībvalstīs."@lv13
"Doresc să atrag atenţia asupra situaţiei din România, respectiv încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept de către actuala putere. Arestarea unui membru marcant al opoziţiei, Constantin Nicolescu, arestare anunţată înaintea începerii şedinţei de judecată, fără dovezi certe, arată modul nedemocratic în care acţionează actuala putere. Arestarea la comandă politică, alături de dispreţul arătat cetăţenilor prin măsurile antisociale luate de guvern, scot în stradă populaţia umilită şi condamnată la sărăcie. Pentru a reprima nemulţumirile împotriva măsurilor abuzive şi antidemocratice, guvernul a dispus achiziţionarea de echipamente de reprimare a revoltelor, în valoare de 10 milioane de euro. Toate acestea oferă o imagine clară a dictaturii politice şi a ceea ce se va întâmpla ulterior, dacă nu vor fi sancţionate aceste acte care contravin valorilor europene. Noi nu protestăm împotriva justiţiei, protestăm împotriva abuzurilor forţate politic. Uniunea cere respectarea democraţiei în ţări precum Tunisia şi Egipt, dar aceasta trebuie respectată cu stricteţe în statele membre."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag de aandacht vestigen op de situatie in Roemenië met betrekking tot de ernstige schending van de beginselen van de rechtsstaat door de huidige regering. De arrestatie van een prominent lid van de oppositie, Constantin Nicolescu, een arrestatie die werd aangekondigd vóór het begin van de gerechtelijke hoorzitting en zonder enig hard bewijs, laat zien op welke ondemocratische wijze de huidige regering zich gedraagt. De arrestatie vond plaats op politiek bevel en leidt er samen met de asociale maatregelen van de regering toe dat de mensen die vernederd en tot armoede veroordeeld worden de straat opgaan. De regering koopt voor 10 miljoen euro oproeruitrusting met als doel het neerslaan van de ontevredenheid tegen onrechtmatige, antidemocratische maatregelen. Dit alles schetst een helder beeld van politieke dictatuur en wat er in de toekomst zal gebeuren als deze acties, die in strijd zijn met Europese waarden, onbestraft blijven. Wij protesteren niet tegen justitie, maar tegen door de politiek opgelegde misstanden. De Europese Unie roept op tot respect voor democratie in landen als Tunesië en Egypte, maar hier moet in de lidstaten ook streng aan worden vastgehouden."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Chciałabym nakreślić sytuację w Rumunii związaną z rażącym naruszeniem przez obecny rząd zasad państwa prawa. Aresztowanie wybitnego przedstawiciela opozycji Constantina Nicolescu, aresztowanie, o którym poinformowano przed wysłuchaniem przed sądem oraz bez mocnych dowodów, dowodzi niedemokratycznego postępowania obecnego rządu. Aresztowanie z powodów politycznych oraz pogarda okazana zwykłym obywatelom, wyrażająca się w zastosowaniu przez rząd antyspołecznych środków, doprowadziły do wyjścia na ulice ludzi, których poniżono i skazano na ubóstwo. Aby stłumić niezadowolenie wywołane obraźliwymi, antydemokratycznymi działaniami rząd dokonał zakupu sprzętu do tłumienia zamieszek za kwotę 10 milionów euro. Wszystko to nakreśla wyraźny obraz dyktatury politycznej i tego, co stanie się w przyszłości, jeżeli działania będące w sprzeczności z europejskimi wartościami nie zostaną ukarane. Nie protestujemy przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, ale przeciwko usankcjonowanym politycznie nadużyciom. Unia Europejska domaga się poszanowania dla demokracji w takich krajach, jak Tunezja czy Egipt, ale należy go bezwzględnie przestrzegać także w państwach członkowskich."@pl16
"Senhora Presidente, pretendo salientar a situação na Roménia no que diz respeito à gritante violação pelo actual governo dos princípios que regem o Estado de direito. Um proeminente membro da oposição, Constantin Nicolescu, foi detido, e a sua prisão decretada ainda antes do início da audiência judicial sem qualquer prova cabal, o que é demonstrativo da acção não democrática do actual governo. A detenção levada a cabo por ordem política, além do ultraje aos cidadãos comuns através das medidas anti-sociais aprovadas pelo Governo, tem empurrado pessoas que foram rebaixadas e condenadas à pobreza para a rua. No intuito de esmagar o descontentamento contra medidas antidemocráticas e abusivas, o Governo tratou de adquirir equipamento antimotim no valor de 10 milhões de euros. Tudo isto retrata claramente a actual ditadura política e o que poderá vir a acontecer no futuro, caso essas acções, que violam os valores europeus, continuarem a não ser repreendidas. Não estamos a protestar contra a justiça, mas contra os abusos impostos por via política. A União Europeia exige a países como a Tunísia e o Egipto o respeito pela democracia, ora trata-se de algo que deveria ser estritamente observado nos Estados-Membros."@pt17
"Chcela by som poukázať na situáciu v Rumunsku vzhľadom na hrubé porušovanie zásad právneho štátu zo strany súčasnej vlády. Zadržanie prominentného člena opozície Constantina Nicolesca, zadržanie oznámené pred začiatkom súdneho pojednávania a bez akýchkoľvek jednoznačných dôkazov, predstavuje nedemokratický spôsob, akým postupuje súčasná vláda. Zadržanie uskutočnené na základe politickej objednávky spolu s opovrhovaním bežnými občanmi, čo sa prejavuje antisociálnymi opatreniami, ktoré vláda prijala, spôsobilo, že ľudia, ktorí boli ponížení a odsúdení na život v chudobe, vyšli do ulíc. S cieľom potlačiť nespokojnosť s antisociálnymi a antidemokratickými opatreniami zabezpečila vláda nákup zariadení na potlačenie občianskych nepokojov v hodnote 10 miliónov EUR. To všetko načrtáva jasný obraz politickej diktatúry a toho, čo sa stane v budúcnosti, ak tieto opatrenia, ktoré sú v rozpore s európskymi hodnotami, nebudú potrestané. Neprotestujeme proti spravodlivosti, ale proti politicky motivovaným neprávostiam. Európska únia požaduje rešpektovanie demokracie v krajinách, akými sú napríklad Tunisko a Egypt, ale treba ju prísne dodržiavať aj v členských štátoch."@sk19
"Gospa predsednica, rada bi izpostavila razmere v Romuniji glede očitne kršitve načel pravne države s strani sedanje vlade. Aretacija pomembnega člana opozicije, Constantina Nicolescuja, aretacija, ki je bila oznanjena pred začetkom sodnega zaslišanja in brez kakršnih koli trdnih dokazov, kaže na nedemokratično delovanje sedanje vlade. Aretacija, ki je bila izvedena po političnem naročilu, skupaj s prezirom do navadnih državljanov s protisocialnimi ukrepi, ki jih je sprejela vlada, na ulice privablja ljudi, ki so bili ponižani in obsojeni na revščino. Z namenom zadušitve nezadovoljstva ob neprimernih in protidemokratičnih ukrepih se je vlada dogovorila za nakup opreme, namenjene proti izgredom, v znesku 10 milijonov EUR. Vse to ustvarja jasno sliko političnega diktatorstva in tega, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, če ne bodo kaznovana ta dejanja, ki kršijo evropske vrednote. Ne ugovarjamo pravici, ampak politično vsiljenim zlorabam. Evropska unija zahteva spoštovanje demokracije v državah, kot sta Tunizija in Egipt, strogo pa se je je treba držati v državah članicah."@sl20
"Fru talman! Jag skulle vilja belysa situationen i Rumänien när det gäller den sittande regeringens uppenbara kränkningar av rättsstatsprincipen. Gripandet av en framstående oppositionsmedlem, Constantin Nicolescu, ett gripande som tillkännagavs innan den rättsliga förhandlingen inleddes och utan några konkreta bevis, visar hur odemokratiskt den sittande regeringen agerar. Gripandet, som skedde på politisk order, och det förakt för vanliga medborgare som regeringen visar genom att anta antisociala åtgärder, får människor som har förringats och försatts i fattigdom att ge sig ut på gator och torg. I syfte att kväva missnöjet mot otillbörliga, odemokratiska åtgärder har regeringen låtit köpa in utrustning för att bekämpa upplopp till ett värde av 10 miljoner euro. Allt detta målar en tydlig bild av en politisk diktatur och av vad som kommer att hända i framtiden om dessa insatser som strider mot europeiska värderingar får pågå ostraffat. Vi protesterar inte mot rättvisa utan mot politiska övergrepp. EU kräver respekt för demokrati i länder som Tunisien och Egypten men detta måste även iakttas i medlemsstaterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph