Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-296-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.20.3-296-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω εκτάκτως με την Αίγυπτο. Πρέπει στο δύσκολο επόμενο διάστημα να ενεργοποιηθεί στο μέγιστο η εξωτερική υπηρεσία για την προστασία των ευρωπαίων πολιτών στην Αίγυπτο, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Αίγυπτο, αλλά και των ιστορικών θεσμών που τις εκπροσωπούν όπως το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Στο βασικό μου θέμα τώρα, τα απορρίμματα. Ενώ έχουμε ένα υψηλό επιπέδου νομοθετικό πλαίσιο, όλα σχεδόν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν διαδικασίες επί παραβάσει. Σε πολλά αναφέρονται κρίσεις σκουπιδιών και υπάρχουν τομείς όπου καταγράφεται μαζική παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, όπως οι διασυνοριακές μεταφορές απορριμμάτων. Ταυτόχρονα τα κράτη μέλη για λόγους πολιτικούς, το περίφημο ‘όχι στη δική μου αυλή’, δεν συμμετέχουν όσο αποτελεσματικά θα έπρεπε στην προσπάθεια. Χρειάζεται λοιπόν η Επιτροπή να προτείνει νέα συμπληρωματικά εργαλεία, όπως η επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και η δυνατότητα αποστολών της Ένωσης για εξακρίβωση στοιχείων στα κράτη μέλη. Ας τα σκεφτεί αυτά η Επιτροπή ενόψει των προτάσεων για το 2012."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, nejprve pár slov o Egyptě. Evropská služba pro vnější činnost bude muset vyvinout maximální úsilí v nadcházejících těžkých časech, aby ochránila evropské občany v Egyptě, práva menšin v Egyptě a historické instituce, které je zastupují, jako je řecký ortodoxní patriarchát v Alexandrii. Nyní se vrátím ke svému hlavnímu tématu, kterým je odpad. Přestože máme k dispozici legislativní rámec na vysoké úrovni, téměř všechny členské státy se potýkají s těžkostmi kvůli porušování zákona. Mnohé z nich hovoří o krizi s odpadem a některá odvětví, jako přeshraniční převoz odpadků, se nadmíru rozcházejí s právem Společenství. Zároveň z politických důvodů, na základě slavné politiky „ “ (ne na mém dvorku) nevynakládají členské státy takové úsilí, jaké by měly. Komise tedy musí navrhnout dodatečné nástroje, jako je rozšíření zodpovědnosti Evropské agentury pro životní prostředí a možnosti Unie vysílat mise k ověření informací v členských státech. Komise o tom musí přemýšlet s ohledem na návrhy na rok 2012."@cs1
"Fru formand! Først et par ord om Egypten. Det vil blive nødvendigt at aktivere Tjenesten for EU's Optræden Udadtil i maksimalt omfang i den kommende vanskelige tid for at beskytte europæiske borgere i Egypten, mindretallenes rettigheder i landet og de historiske institutioner, som repræsenterer dem, f.eks. det græsk-ortodokse patriarkat i Alexandria. Jeg vil så nu vende tilbage til mit grundlæggende tema, nemlig affald. Selv om vi har en lovgivningsramme på højt plan, har næsten alle medlemsstater vanskeligheder med overtrædelser. Mange beretter om affaldskriser, og visse sektorer, herunder grænseoverskridende affaldstransport, overtræder fællesskabslovgivningen i stort omfang. Samtidig deltager medlemsstaterne af politiske grunde, den berømte "ikke i min baghave"-politik, ikke så effektivt, som de burde i de bestræbelser, der gøres. Det bliver derfor nødvendigt for Kommissionen at foreslå nye supplerende instrumenter såsom udvidelse af Det Europæiske Miljøagenturs ansvarsområder og muligheden af, at EU sender missioner, der kan verificere oplysninger i medlemsstaterne. Kommissionen vil skulle overveje dette i lyset af forslagene vedrørende 2012."@da2
"Frau Präsidentin, als Erstes ein paar Worte zu Ägypten. Der Auswärtige Dienst muss in der kommenden Zeit bis zum Maximum mobilisiert werden, um die europäischen Bürgerinnen und Bürger in Ägypten, die Rechte der Minderheiten in Ägypten und die historischen Einrichtungen wie das Griechisch-Orthodoxe Patriarchat von Alexandria, die sie repräsentieren, zu schützen. Nun komme ich auf das Grundthema des Abfalls zurück. Obwohl wir über einen Rechtsrahmen auf hohem Niveau verfügen, stehen fast alle Mitgliedstaaten vor einem Vertragsverletzungsverfahren. Es gibt viele Berichte über Abfallkrisen und einige Sektoren, wie der grenzüberschreitende Abfalltransport, verstoßen vielfach gegen das Gemeinschaftsrecht. Gleichzeitig beteiligen sich die Mitgliedstaaten aus politischen Gründen, der bekannten Politik des Sankt-Florian-Prinzips, nicht so effektiv an den Anstrengungen, wie sie sollten. Darum muss die Kommission neue zusätzliche Instrumente, wie die Ausdehnung der Zuständigkeiten der Europäischen Umweltagentur vorschlagen und es der Union erleichtern, Beobachter auszusenden, um die Informationen in den Mitgliedstaaten zu verifizieren. Die Kommission muss sich damit angesichts der Vorschläge für 2012 auseinandersetzen."@de9
"Madam President, first of all a few words on Egypt. The External Action Service will need to be activated to the maximum in the difficult times ahead, in order to protect European citizens in Egypt, the rights of minorities in Egypt and the historic institutions that represent them, such as the Greek Orthodox Patriarchate in Alexandria. Now to come back to my basic subject of waste. Although we have a high-level legislative framework, almost every Member State faces infringement difficulties. Many are reporting rubbish crises and some sectors, such as cross-border transportation of waste, are in mass breach of Community law. At the same time, for political reasons, the famous ‘not in my back yard’ policy, the Member States are not participating as effectively as they should in the efforts being made. The Commission therefore needs to propose new additional instruments, such as extending the responsibilities of the European Environmental Agency and the facility for the Union to send missions to verify information in the Member States. The Commission needs to think about this in light of the proposals for 2012."@en4
"Señora Presidenta, en primer lugar quiero decir unas palabras sobre Egipto. El Servicio Europeo de Acción Exterior debe ser activado al máximo en los tiempos de dificultad que nos guardan, a fin de proteger a los ciudadanos europeos en Egipto, los derechos de las minorías en Egipto y las instituciones históricas que representan, como el Patriarcado Ortodoxo Griego de Alejandría. Ahora pasaré al tema básico de los residuos. A pesar de que disponemos de un marco legislativo de alto nivel, casi todos los Estados miembros afrontan dificultades en materia de incumplimiento. Muchos están informando de crisis de la basura y algunos sectores, como el del transporte transfronterizo de residuos, incumplen de forma masiva la legislación de la UE. Al mismo tiempo, por motivos políticos, la famosa política de «no delante de mi puerta», los Estados miembros no participan de forma tan efectiva como deberían en los esfuerzos que se están realizando. Por tanto, la Comisión necesita proponer nuevos instrumentos adicionales, como la ampliación de las responsabilidades de la Agencia Europea de Medio Ambiente y la facilidad para la Unión de enviar misiones para verificar información en los Estados miembros. La Comisión necesita pensar en esto a la luz de las propuestas para 2012."@es21
"Austatud juhataja, kõigepealt paar sõna Egiptuse kohta. Välisteenistus peab eelseisvatel rasketel aegadel väga aktiivselt tegutsema, et kaitsta Egiptuses olevaid Euroopa kodanikke, Egiptuse vähemuste õigusi ja neid vähemusi esindavaid ajaloolisi institutsioone, näiteks Kreeka õigeusu patriarhaati Aleksandrias. Tulen nüüd oma põhiteema ehk jäätmete juurde. Kuigi meil on kõrgetasemeline õigusraamistik, on peaaegu kõigis liikmesriikides probleeme rikkumistega. Paljud liikmesriigid teatavad jäätmekriisidest ja mõnes sektoris, näiteks jäätmete piiriülese transpordi sektoris, toimuvad ühenduse õiguse massilised rikkumised. Samal ajal ei osale liikmesriigid käimasolevates jõupingutustes nii tõhusalt, kui peaksid. Selle taga on poliitilised põhjused, teada-tuntud poliitika, mida iseloomustab mitte-minu-õuel-põhimõte. Seega peab komisjon pakkuma välja uusi lisameetmeid, milleks võiks olla näiteks Euroopa Keskkonnaagentuuri kohustuste laiendamine ja Euroopa Liidu missioonid liikmesriikidesse, et kontrollida nende esitatud teavet. Komisjon peab sellele teemale 2012. aastaks tehtavate ettepanekute kontekstis mõtlema."@et5
"Arvoisa puhemies, ensiksi pari sanaa Egyptistä. Ulkosuhdehallinnon toiminta on tehostettava äärimmilleen edessä olevina vaikeina aikoina, jotta voidaan suojella Egyptissä olevia Euroopan kansalaisia, Egyptin vähemmistöjen oikeuksia sekä vähemmistöjä edustavia historiallisia laitoksia, kuten kreikkalaisortodoksista patriarkaattia Aleksandriassa. Palaan nyt varsinaiseen aiheeseeni, joka koskee jätteitä. Vaikka meillä on korkeatasoinen lainsäädäntökehys, lähes kaikilla jäsenvaltioilla on rikkomusongelmia. Monet ovat ilmoittaneet roskakriiseistä, ja joillakin aloilla, kuten jätteiden rajat ylittäviä kuljetuksia koskevalla alalla, yhteisön lainsäädäntöä rikotaan laajasti. Samaan aikaan jäsenvaltiot eivät poliittisista syistä – kuuluisan "ei minun takapihallani" -politiikan mukaisesti – osallistu toteutettuihin toimiin niin tehokkaasti kuin niiden pitäisi. Komission on sen vuoksi ehdotettava uusia täydentäviä keinoja, kuten Euroopan ympäristökeskuksen vastuualueiden laajentamista sekä Euroopan unionin järjestelmää valtuuskuntien lähettämiseksi tarkastamaan ilmoitettuja tietoja jäsenvaltioissa. Komission on harkittava tätä vuodelle 2012 esitettyjen ehdotusten valossa."@fi7
"Madame la Présidente, tout d’abord, quelques mots sur l’Égypte. Le service européen pour l’action extérieure devra être activé au maximum, pour la période difficile à venir, afin de protéger les citoyens européens en Égypte, le droit des minorités en Égypte et les institutions historiques qui les représentent, tel que le patriarcat orthodoxe grec à Alexandrie. Je reviens à ma question de départ sur les déchets. Bien que notre cadre législatif soit de haut niveau, la plupart des États membres font face à des problèmes d’infraction. Beaucoup d’entre eux affirment souffrir de crises des ordures ménagères et certains secteurs, comme les transports internationaux de déchets, violent massivement le droit européen. Au même moment, pour des raisons politiques, la célèbre politique du «pas dans mon jardin» est en marche, les États membres ne participent pas aussi efficacement qu’ils le devraient dans les efforts entrepris. La Commission doit ainsi proposer de nouveaux instruments, comme l’élargissement des responsabilités à l’Agence européenne pour l’environnement et la possibilité pour l’Union d’envoyer des missions pour vérifier les informations des États membres. La Commission doit penser à tout cela en vue des propositions pour 2012."@fr8
"Elnök asszony! Először is Egyiptomról szeretnék néhány szót szólni. A Külügyi Szolgálatot a lehető legnagyobb mértékben mozgósítanunk kell majd az előttünk álló nehéz időkben, hogy megvédjük az egyiptomi polgárokat, az egyiptomi kisebbségek jogait és azokat a történelmi intézményeket, amelyek képviselik őket, például az alexandriai görög ortodox pátriárkát. Most pedig rátérnék az alapvető témámra, a hulladék kérdésére. Bár magas szintű szabályozási kerettel rendelkezünk, szinte minden tagállamnak szembe kell néznie a szabálysértésekkel kapcsolatos nehézségekkel. Sokan már szemétválságról beszélnek, és néhány ágazatban, mint például a hulladék határokon átnyúló szállításában, a közösségi törvények sorozatos megszegését láthatjuk. Ugyanakkor politikai okok miatt, illetve a híres „Nálam ne!” elv alapján a tagállamok nem olyan hatékonyan vesznek részt az ezzel kapcsolatos erőfeszítésekben, mint ahogyan tudnának. A Bizottságnak tehát új és további eszközöket kell javasolnia, például az Európai Környezetvédelmi Ügynökség feladatainak bővítését, valamint azt, hogy az Uniónak legyen lehetősége missziókat szervezni, és ellenőrizni az információkat a tagállamokban. A Bizottságnak ezt a 2012-re vonatkozó javaslatok fényében kell átgondolnia."@hu11
"Signora Presidente, vorrei innanzi tutto spendere qualche parola in merito alla situazione in Egitto. Il servizio europeo per l’azione esterna deve essere pienamente operativo nei prossimi difficili mesi, al fine di proteggere i cittadini europei in Egitto, i diritti delle minoranze e le istituzioni storiche che le rappresentano, quali il Patriarcato greco-ortodosso di Alessandria. Ritorno ora sul tema dei rifiuti. Sebbene possiamo contare su un quadro legislativo di alto livello, in quasi tutti gli Stati membri si registrano violazioni; In molti casi vi sono crisi dei rifiuti e alcuni settori, quali il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, violano palesemente il diritto comunitario. Al contempo, per motivi politici e secondo il famoso motto “non nel mio giardino”, gli Stati membri non si impegnano quanto dovrebbero in questo settore. La Commissione deve quindi proporre nuovi strumenti, quali l’ampliamento delle responsabilità dell’Agenzia europea dell’ambiente e la possibilità per l’Unione di inviare missioni per verificare i dati nei vari Stati membri. La Commissione deve valutare quanto detto alla luce delle proposte per il 2012."@it12
"Ponia pirmininke, pirmiausia keletas žodžių apie Egiptą. Sudėtingu laikotarpiu ateityje Europos išorės veiksmų tarnyba turės veikti kuo aktyviau, siekiant apsaugoti Europos piliečius Egipte, mažumų teises ir istorines joms atstovaujančias institucijas, pvz., graikų ortodoksų patriarchatas Aleksandrijoje. Dabar grįžtu prie savo pagrindinio atliekų klausimo. Nors turime aukšto lygio teisinę sistemą, beveik visos valstybės narės susiduria su pažeidimo sunkumais. Daugelis jų praneša apie šiukšlių krizę, o kiti sektoriai, pvz., tarpvalstybinio atliekų transportavimo sektorius, susiduria su didžiuliais Bendrijos teisės aktų pažeidimais. Be to, įgyvendinant garsiąją „tik ne mano kieme“ politiką, valstybės narės dėl politinių priežasčių nedalyvauja taip veiksmingai, kaip turėtų atsižvelgiant į įdėtas pastangas. Todėl Komisija turi pasiūlyti naujų papildomų priemonių, pvz., išplėsti Europos aplinkos agentūros kompetencijas ir suteikti Europos Sąjungai daugiau galimybių siųsti misijas į valstybes nares, kad patikrintų informaciją. Komisija turi apie tai galvoti atsižvelgdama į 2012 m. pasiūlymus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Vispirms daži vārdi par Ēģipti. Gaidāmajos grūtajos laikos Ārējās darbības dienestam būs jābūt maksimāli aktīvam, lai Ēģiptē aizsargātu Eiropas pilsoņus, mazākumtautību tiesības un tās pārstāvošās vēsturiskās iestādes, piemēram, Grieķijas Pareizticīgo patriarhātu Aleksandrijā. Tagad es atgriežos pie manas galvenās tēmas par atkritumiem. Lai gan mums ir augsta līmeņa tiesiskais regulējums, gandrīz katra dalībvalsts saskaras ar pārkāpumu grūtībām. Daudzas valstis ziņo par atkritumu krīzi, un dažos sektoros, piemēram, atkritumu pārrobežu pārvadājumos, masveidā tiek pārkāptas Kopienas tiesības. Vienlaikus politisku iemeslu dēļ un slavenās “nav mans pagalms” politikas ietekmē dalībvalstis neiesaistās veiktajos pasākumos pietiekami efektīvi. Tāpēc Komisijai jāiesaka papildu instrumenti, piemēram, Eiropas Vides aģentūras pienākumu paplašināšana, un iespējas Eiropas Savienībai sūtīt misijas informācijas pārbaudīšanai dalībvalstīs. Komisijai par to ir jādomā, ņemot vērā priekšlikumus attiecībā uz 2012. gadu."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω εκτάκτως με την Αίγυπτο. Πρέπει στο δύσκολο επόμενο διάστημα να ενεργοποιηθεί στο μέγιστο η εξωτερική υπηρεσία για την προστασία των ευρωπαίων πολιτών στην Αίγυπτο, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Αίγυπτο, αλλά και των ιστορικών θεσμών που τις εκπροσωπούν όπως το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Στο βασικό μου θέμα τώρα, τα απορρίμματα. Ενώ έχουμε ένα υψηλό επιπέδου νομοθετικό πλαίσιο, όλα σχεδόν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν διαδικασίες επί παραβάσει. Σε πολλά αναφέρονται κρίσεις σκουπιδιών και υπάρχουν τομείς όπου καταγράφεται μαζική παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, όπως οι διασυνοριακές μεταφορές απορριμμάτων. Ταυτόχρονα τα κράτη μέλη για λόγους πολιτικούς, το περίφημο ‘όχι στη δική μου αυλή’, δεν συμμετέχουν όσο αποτελεσματικά θα έπρεπε στην προσπάθεια. Χρειάζεται λοιπόν η Επιτροπή να προτείνει νέα συμπληρωματικά εργαλεία, όπως η επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και η δυνατότητα αποστολών της Ένωσης για εξακρίβωση στοιχείων στα κράτη μέλη. Ας τα σκεφτεί αυτά η Επιτροπή ενόψει των προτάσεων για το 2012."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, om te beginnen een paar woorden over Egypte. In de komende moeilijke tijd moet de Dienst voor extern optreden alles doen wat in haar vermogen ligt om de Europese burgers in Egypte te beschermen, alsmede de rechten van minderheden en de historische instellingen die deze minderheden vertegenwoordigen, zoals het Grieks-orthodoxe Patriarchaat van Alexandrië. Nu mijn eigenlijke thema: afval. Wij beschikken weliswaar over een hoogwaardig regelgevingskader maar bijna alle lidstaten hebben te maken met inbreukprocedures. In vele staten is er sprake van een afvalcrisis en er zijn sectoren, zoals de grensoverschrijdende overbrenging van afval, waarin het communautair recht massaal wordt geschonden. Daar komt bij dat de lidstaten om politieke redenen – het bekende "niet in mijn achtertuin" – zich niet zo doeltreffend inzetten voor de algemene inspanning als zij zouden moeten doen. De Commissie moet daarom nieuwe aanvullende instrumenten voorstellen, zoals uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Milieuagentschap en de mogelijkheid van de Unie om missies te zenden ter verificatie van gegevens in de lidstaten. Laat de Commissie dit in overweging nemen met het oog op de voorstellen voor 2012."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Najpierw kilka słów na temat Egiptu. W trudnych czasach, które są przed nami konieczne będzie maksymalne zmobilizowanie służby działań zewnętrznych w celu ochrony obywateli Europy przebywających w Egipcie, praw mniejszości w Egipcie oraz instytucji historycznych, które je reprezentują, na przykład greckiego patriarchatu prawosławnego w Aleksandrii. A teraz wrócę do podstawowego przedmiotu mojego wystąpienia, a mianowicie odpadów. Pomimo że dysponujemy ramami prawnymi wysokiego szczebla, to niemal każde państwo członkowskie boryka się z trudnościami związanymi z ich naruszeniami. Wiele z nich informuje o kryzysie śmieciowym, a w niektórych sektorach, na przykład w transgranicznym transporcie odpadów, dochodzi do masowych naruszeń wspólnotowych przepisów prawnych. Jednocześnie, z przyczyn politycznych, osławionej polityki „nie na moim podwórku”, państwa członkowskie nie uczestniczą na tyle skutecznie, na ile powinny w podejmowanych działaniach. Dlatego Komisja musi zaproponować nowe instrumenty dodatkowe, takie jak rozszerzenie zakresu odpowiedzialności Europejskiej Agencji Środowiska i instrument umożliwiający Unii wysyłanie misji do państw członkowskich w celu zweryfikowania informacji. Komisja musi pomyśleć o tym w kontekście wniosków na rok 2012."@pl16
"Senhora Presidente começaria com algumas palavras sobre o Egipto. O Serviço de Acção Externa terá de ser activado ao máximo nos complicados tempos vindouros para proteger os cidadãos europeus no Egipto, os direitos das minorias no Egipto e as instituições históricas que os representam, nomeadamente o Patriarcado Ortodoxo de Alexandria. Voltando agora ao meu assunto de base relativo ao lixo. Embora tenhamos um quadro legislativo de alto nível, praticamente todos os Estados-Membros deparam-se com dificuldades de infracção. Muitos relatam crises de resíduos e alguns sectores, como o transporte transfronteiriço de lixos, estão maciçamente em violação da legislação comunitária. Ao mesmo tempo, por razões políticas, a célebre política "no meu quintal não", os Estados-Membros não têm participado de forma tão efectiva quanto se esperaria nos esforços envidados. Por conseguinte, é preciso que a Comissão proponha instrumentos adicionais, estendendo as responsabilidades da Agência Europeia do Ambiente e respectivos mecanismos para que a União possa enviar missões encarregues de verificar a informação nos Estados-Membros. A Comissão tem de pensar nisso à luz das propostas para 2012."@pt17
"Doamnă președintă, în primul rând câteva cuvinte despre Egipt. Serviciul de Acțiune Externă trebuie activat la maxim în vremurile grele care ne așteaptă, pentru a proteja cetățenii europeni din Egipt, drepturile minorităților din Egipt și instituțiile istorice care le reprezintă, cum ar fi Patriarhatul Ortodox Grec din Alexandria. Acum să revenim la subiectul de bază al deșeurilor. Deși avem un cadru legislativ la nivel înalt, aproape fiecare stat membru riscă proceduri de încălcare a legislației europene. Multe raportează crize ale deșeurilor și unele sectoare, precum transportul transfrontalier al deșeurilor, încalcă în masă dreptul comunitar. În același timp, din motive politice, din cauza faimoasei politici de tip „nu mă privește decât ceea ce se întâmplă în curtea mea”, statele membre nu participă atât de eficient cât ar trebui la eforturile depuse. Prin urmare, Comisia trebuie să propună noi instrumente suplimentare, precum extinderea responsabilităților Agenției Europene de Mediu și facilitatea care vizează trimiterea de către Uniune a misiunilor pentru a verifica informațiile din statele membre. Comisia trebuie să se gândească la aceste aspecte în lumina propunerilor pentru 2012."@ro18
"Najprv niekoľko slov k Egyptu. V ťažkom období, ktoré je pred nami, bude musieť Európska služba pre vonkajšiu činnosť vyvinúť maximálnu aktivitu, aby ochránila európskych občanov v Egypte, práva menšín v Egypte a historické inštitúcie, ktoré ich zastupujú, ako napríklad grécky pravoslávny patriarchát v Alexandrii. Teraz sa vrátim k svojej základnej téme: k odpadu. Hoci máme legislatívny rámec na vysokej úrovni, takmer každý členský štát čelí problémom s porušovaním predpisov. Mnohé predkladajú správy o kríze s odpadom a v niektorých odvetviach, napríklad v cezhraničnej preprave odpadu, dochádza k závažným porušeniam práva Spoločenstva. Zároveň z politických dôvodov, pre slávnu politiku „nie na mojom dvore“, sa členské štáty nezapájajú do vyvíjaného úsilia tak účinne, ako by sa mali. Komisia preto musí navrhnúť nové dodatočné nástroje, ako napríklad rozšírenie právomocí Európskej environmentálnej agentúry a možnosť Únie vyslať misie na kontrolu informácií v členských štátoch. Komisia si to musí v súvislosti s návrhmi na rok 2012 premyslieť."@sk19
". Gospa predsednica, najprej nekaj besed o Egiptu. Službo za zunanje delovanje bo treba kar najbolj aktivirati v težkih časih, ki so pred nami, da bi zaščitili evropske državljane v Egiptu, pravice manjšin v Egiptu in zgodovinske ustanove, ki jih zastopajo, kot je grški ortodoksni patriarhat v Aleksandriji. Dovolite, da se zdaj vrnem k svoji osnovni temi o odpadkih. Čeprav imamo zakonodajni okvir na visoki ravni, se skoraj vsaka država članica srečuje s kršitvami. Mnoge poročajo o krizi odpadkov in nekateri sektorji, kot je čezmejni prevoz odpadkov, predstavljajo množično kršitev prava Skupnosti. Obenem zaradi političnih razlogov, slavne politike „ne na mojem dvorišču“, države članice pri teh prizadevanjih ne sodelujejo tako učinkovito, kot bi morale. Komisija mora zato predlagati nove dodatne instrumente, kot je povečanje obsega odgovornosti Evropske agencije za okolje, in instrument, da bo lahko Unija pošiljala misije, ki bodo potrdile informacije v državah članicah. Komisija mora o tem premisliti glede na predloge za leto 2012."@sl20
"Fru talman! Först av allt några ord om Egypten. Utrikestjänsten måste utnyttjas maximalt under den svåra tid vi har framför oss för att skydda europeiska medborgare i Egypten, minoriteternas rättigheter i Egypten och de historiska institutioner som företräder dem, t.ex. det grekisk-ortodoxa patriarkatet i Alexandria. Jag ska nu återgå till mitt huvudämne som är avfall. Även om vi har en sträng lagstiftning har nästan alla medlemsstater problem att följa den. Många rapporterar om sopkriser och i vissa sektorer, till exempel inom gränsöverskridande avfallstransporter, begås omfattande överträdelser av EU-lagstiftningen. Samtidigt deltar inte medlemsstaterna av politiska skäl, det berömda ”inte på min bakgård”, så effektivt som de borde i de insatser som görs. Kommissionen behöver därför föreslå nya, ytterligare instrument, t.ex. att utöka Europeiska miljöbyråns ansvarsområde och möjligheten för EU att skicka delegationer för att kontrollera information i medlemsstaterna. Kommissionen måste överväga detta i ljuset av förslagen för 2012."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph