Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-288-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.19.3-288-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Jako członkini delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE popieram udostępnienie wyników unijnych badań w dziedzinie rozwoju szczepień przeciwko gruźlicy krajom rozwijającym się oraz pomoc tym krajom w zakresie finansowania leczenia chorych. Gruźlica, obok zakażenia HIV i malarii, należy do najczęściej występujących chorób zakaźnych. 1/3 populacji świata jest zainfekowana prątkiem gruźlicy, rocznie jest 8 mln nowych zachorowań, a 2,6–2,9 mln chorych umiera. Ponad 95% zachorowań występuje w krajach rozwijających się. Co sekundę jedna osoba pada ofiarą bakterii gruźlicy. Choroba rozwija się u ok. 10 % zarażonych. Nieleczona, może być śmiertelna. Najwięcej zachorowań jest w Indiach, Chinach, Indonezji, Południowej Afryce, Nigerii, Bangladeszu, Etiopii. W Azji i Afryce wskaźniki zachorowalności wynoszą 100-120/100 tys. ludności. W wielu krajach ograniczony jest dostęp do skutecznego leczenia. Gruźlica to poważny problem ekonomiczny. Globalny spadek produktywności siły roboczej w wyniku tej choroby wynosi 13 miliardów dolarów rocznie. Wyeliminowanie gruźlicy stanowi jeden z milenijnych celów rozwoju, które Unia chce zrealizować do 2015 roku. Zostały nam już tylko cztery lata. Gruźlica jest obecnie chorobą w pełni uleczalną. Potrzebujemy kompleksowych programów mających na celu zarówno profilaktykę, jak i leczenie gruźlicy. Konieczne jest szybkie zainicjowanie kampanii informującej o gruźlicy, metodach jej unikania oraz leczenia oraz rozpoczęcie programu szczepień."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jako členka delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU jsem pro to, aby byly výsledky výzkumu EU týkajícího se vyvíjení vakcín proti tuberkulóze zpřístupněny rozvojovým zemím a abychom těmto zemím pomohli financovat léčbu lidí postižených touto chorobou. Tuberkulóza je jedním ze tří nejčastějších infekčních onemocnění, společně s HIV a malárií. Třetina světové populace je nakažena bacilem tuberkulózy; každý rok je osmi milionům lidí tato nemoc diagnostikována a připraví o život mezi 2,6 miliony a 2,9 miliony lidí. Přes 95 % případů se vyskytuje v rozvojových zemích. Každou sekundu se jedna osoba stane obětí bacilu tuberkulózy. Přibližně u 10 % těchto nakažených osob dojde k rozvoji nemoci, jež může být smrtelná, pokud není léčena. Nejvíce případů je diagnostikováno v Indii, Číně, Indonésii, Jižní Africe, Nigérii, Bangladéši a Etiopii. V Asii a Africe se výskyt pohybuje mezi 100 až 120 lidmi na 100 000 obyvatel. Přístup k účinné léčbě je v mnoha zemích omezený. Tuberkulóza představuje vážný hospodářský problém. Celosvětové snížení produktivity způsobené tuberkulózou lze vyčíslit na 13 miliard USD každý rok. Vymýcení tuberkulózy je jedním z Rozvojových cílů tisíciletí, kterých chce EU dosáhnout do roku 2015. Zbývají nám již jen čtyři roky. Tuberkulóza je v současnosti zcela léčitelná nemoc. Potřebujeme komplexní programy zaměřené jak na prevenci, tak na léčbu tuberkulózy. Co nejdříve by měla být spuštěna informační kampaň o tuberkulóze a způsobech, jak se jí vyhnout a jak ji léčit, a zahájen program očkování."@cs1
"Som medlem af delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU er jeg for resultaterne af EU's forskning i udviklingen af vacciner mod tuberkulose til udviklingslandene og for at hjælpe disse lande til at finansiere behandling af mennesker, der lider af sygdommen. Sammen med hiv og malaria er tuberkulose er en af de tre hyppigst forekommende smitsomme sygdomme. En tredjedel af verdens befolkning er smittet med tuberkelbacillen, og hvert år får 8 mio. mennesker konstateret sygdommen, heraf dør mellem 2,6 mio. og 2,9 mio. mennesker af sygdommen. Mere end 95 % af tilfældene forekommer i udviklingslandene. Hvert sekund kræver tuberkelbacillen endnu et offer. Ca. 10 % af de smittede udvikler sygdommen, som kan være dødelig, hvis den ikke behandles. De fleste tilfælde konstateres i Indien, Kina, Indonesien, Sydafrika, Nigeria, Bangladesh og Etiopien. I Asien og Afrika er der 100-120 tilfælde pr. 100 000 indbyggere. Adgang til effektiv behandling er begrænset i mange lande. Tuberkulose er et alvorligt økonomisk problem. Det globale fald i arbejdsstyrkens produktivitet som følge af sygdommen beløber sig til 13 mia. USD om året. Udryddelsen af tuberkulose er et af årtusindudviklingsmålene, som EU ønsker at nå inden 2015. Tuberkulose er i dag en sygdom, der kan behandles fuldt ud. Vi har behov for omfattende programmer, der fokuserer på både at forebygge og behandle tuberkulose. En oplysningskampagne om tuberkulose og måder, hvorpå man kan undgå og behandle sygdommen, bør lanceres så hurtigt som muligt, og der bør iværksættes et vaccinationsprogram."@da2
"Als Mitglied der Delegation in der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU befürworte ich die Ergebnisse der Forschung der EU bezüglich der Entwicklung von Tuberkulose-Impfungen, welche Entwicklungsländern zur Verfügung gestellt werden sollen, sowie die Unterstützung dieser Länder, um die Behandlung von Tuberkulose-Kranken zu finanzieren. Tuberkulose ist eine der drei häufigsten Infektionskrankheiten, neben HIV und Malaria. Ein Drittel der Weltbevölkerung ist mit dem Tuberkelbazillus infiziert; jedes Jahr wird diese Krankheit bei 8 Millionen Menschen diagnostiziert, und zwischen 2,6 und 2,9 Millionen sterben jedes Jahr daran. Über 95 % der Tuberkulose-Fälle treten in Entwicklungsländern auf. Jede Sekunde fordert der Tuberkelbazillus ein weiteres Opfer. Bei rund 10 % der Infizierten bricht diese Krankheit aus, die tödlich ist, wenn sie nicht behandelt wird. Die meisten Fälle werden in Indien, China, Indonesien, Südafrika, Nigeria, Bangladesch und Äthiopien diagnostiziert. In Asien und Afrika liegt die Inzidenz bei 100-120 Fällen pro 100 000 Einwohner. Der Zugang zu einer wirksamen Behandlung ist in vielen Ländern beschränkt. Tuberkulose ist auch ein ernstzunehmendes wirtschaftliches Problem. Der weltweite Rückgang der Arbeitsproduktivität, der durch diese Krankheit verursacht wird, beläuft sich jedes Jahr auf 13 Mrd. USD. Die Ausrottung der Tuberkulose ist eines der Millenniums-Entwicklungsziele, welche die EU bis zum Jahr 2015 verwirklichen möchte. Dafür bleiben uns nur noch vier Jahre. Tuberkulose ist heutzutage eine vollständig behandelbare Krankheit. Wir brauchen umfassende Programme, die sowohl auf die Vorbeugung als auch auf die Behandlung von Tuberkulose abzielen. Es sollten so schnell wie möglich eine Informationskampagne über Tuberkulose und die Möglichkeiten, dieser Krankheit vorzubeugen und sie zu behandeln, eingeführt sowie ein Impfprogramm begonnen werden."@de9
"Ως μέλος της αντιπροσωπείας στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τάσσομαι υπέρ της διάθεσης των αποτελεσμάτων της έρευνας στην ΕΕ για την ανάπτυξη εμβολίων κατά της φυματίωσης σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και υπέρ της παροχής βοήθειας στις χώρες αυτές προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τη θεραπεία των πασχόντων από την εν λόγω ασθένεια. Η φυματίωση είναι μια από τις τρεις συχνότερα εμφανιζόμενες μολυσματικές νόσους, μαζί με τον ιό HIV και την ελονοσία. Ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού είναι φορείς του βακίλου της φυματίωσης· ετησίως, διαγιγνώσκονται οκτώ εκατομμύρια νέοι ασθενείς, ενώ η φυματίωση οδηγεί στον θάνατο 2,6 έως 2,9 εκατομμύρια άτομα. Πάνω από το 95% των κρουσμάτων εκδηλώνονται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Κάθε δευτερόλεπτο, ο βάκιλος της φυματίωσης σκοτώνει ένα ακόμη θύμα. Περίπου το 10% των φορέων θα εκδηλώσουν τη νόσο, η οποία μπορεί να αποδειχθεί μοιραία εάν δεν αντιμετωπιστεί. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην Ινδία, στην Κίνα, στην Ινδονησία, στη Νότια Αφρική, στη Νιγηρία, στο Μπαγκλαντές και στην Αιθιοπία. Στην Ασία και στην Αφρική, τα κρούσματα αντιστοιχούν σε 100-120 άτομα ανά 100.000. Η πρόσβαση σε αποτελεσματικά μέσα θεραπείας είναι περιορισμένη σε πολλές χώρες. Η φυματίωση είναι άλλωστε και σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Η παγκόσμια μείωση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού που προκαλείται εξαιτίας της νόσου αντιστοιχεί σε 13 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως. Η εξάλειψη της φυματίωσης είναι ένας από τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας, τους οποίους η ΕΕ επιθυμεί να επιτύχει έως το 2015. Ήδη απομένουν μόλις τέσσερα χρόνια. Η φυματίωση είναι σήμερα απολύτως ιάσιμη νόσος. Χρειαζόμαστε ολοκληρωμένα προγράμματα που να αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία της φυματίωσης. Πρέπει να δρομολογηθεί το ταχύτερο δυνατόν μια ενημερωτική εκστρατεία για τη φυματίωση και τους τρόπους αποφυγής και θεραπείας της, καθώς και ένα πρόγραμμα εμβολιασμού."@el10
"As a member of the delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, I am in favour of the results of EU research into the development of vaccines against tuberculosis being made available to developing countries, and of helping these countries to fund treatment for those suffering from the disease. Tuberculosis is one of the three most frequently occurring infectious diseases, along with HIV and malaria. One third of the world’s population is infected with the tubercle bacillus; every year, eight million people are diagnosed with the disease and it kills between 2.6 and 2.9 million. Over 95% of cases occur in developing countries. Every second, the tubercle bacillus claims another victim. Around 10% of those infected will go on to develop the disease, which can be deadly if left untreated. Most cases are diagnosed in India, China, Indonesia, South Africa, Nigeria, Bangladesh and Ethiopia. In Asia and Africa, incidence stands at 100-120 per 100 000 of population. Access to effective treatment is limited in many countries. Tuberculosis is a serious economic problem. The global fall in workforce productivity caused by the disease amounts to USD 13 billion every year. Eliminating tuberculosis is one of the Millennium Development Goals, which the EU wants to achieve by 2015. We already only have four years left. Tuberculosis is currently a fully treatable disease. We need comprehensive programmes aimed both at preventing and treating tuberculosis. An information campaign on tuberculosis and ways of avoiding and treating it should be launched as soon as possible, and a vaccination programme started."@en4
"Como miembro de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, estoy a favor de que los resultados de la investigación de la UE sobre el desarrollo de vacunas contra la tuberculosis se pongan a disposición de los países en desarrollo y de ayudar a estos países a financiar el tratamiento para quienes padecen la enfermedad. La tuberculosis es una de las tres enfermedades infecciosas contraídas con más frecuencia, junto al VIH y la malaria. Un tercio de la población mundial está infectada por el bacilo de la tuberculosis; cada año se diagnostica la enfermedad a ocho millones de personas y causa entre 2,6 y 2,9 millones de muertes. Más del 95 % de los casos se produce en países en desarrollo. Cada segundo, el bacilo de la tuberculosis se cobra otra víctima. Alrededor del 10 % de los infectados desarrolla la enfermedad, que puede ser mortal si no recibe tratamiento. La mayoría de los casos se diagnostican en la India, China, Indonesia, Sudáfrica, Nigeria, Bangladesh y Etiopía. En Asia y África, la incidencia se sitúa en 100-120 personas de cada 100 000. El acceso a un tratamiento efectivo es limitado en muchos países. La tuberculosis es un problema económico grave. La caída mundial de la productividad de los trabajadores como consecuencia de la enfermedad asciende a 13 000 millones de dólares estadounidenses cada año. La eliminación de la tuberculosis es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que la UE quiere conseguir para 2015. Solamente nos quedan cuatro años. La tuberculosis es actualmente una enfermedad que se puede tratar. Necesitamos programas integrales orientados a prevenir y tratar la tuberculosis. Se debería lanzar una campaña informativa sobre la tuberculosis y las formas de evitarla y tratarla lo antes posible, y ponerse en marcha un programa de vacunación."@es21
"AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee delegatsiooni liikmena pooldan seda, et tuberkuloosivaktsiini väljatöötamiseks tehtavate ELi teadusuuringute tulemused tehakse arenguriikidele kättesaadavaks ja et neid riike aidatakse tuberkuloosi põdevate inimeste ravimise rahastamisel. Tuberkuloos on HIVi ja malaaria kõrval üks kolmest kõige sagedamini esinevast nakkushaigusest. Tuberkuloosibakteriga on nakatunud üks kolmandik maailma elanikkonnast; igal aastal diagnoositakse tuberkuloos kaheksal miljonil inimesel ja see haigus tapab 2,6–2,9 miljonit inimest. Üle 95% juhtudest haigestutakse arenguriikides. Iga sekund nõuab tuberkuloosibakter uue ohvri. Umbes 10% nakatunutest areneb haigus välja ja kui haigust ei ravita, võib see lõppeda surmaga. Enamik haigusjuhtudest diagnoositakse Indias, Hiinas, Indoneesias, Lõuna-Aafrikas, Nigeerias, Bangladeshis ja Etioopias. Aasias ja Aafrikas on tuberkuloos 100–120 inimesel 100 000 inimese kohta. Juurdepääs tõhusale ravile on paljudes riikides piiratud. Tuberkuloos on suur majanduslik probleem. Sellest haigusest tulenev tööjõu tootlikkuse langus kogu maailmas läheb igal aastal maksma 13 miljardit USA dollarit. Tuberkuloosi likvideerimine on üks aastatuhande arengueesmärke, mille EL tahab saavutada 2015. aastaks. Meil on ainult neli aastat jäänud. Tuberkuloos on praegu täiesti ravitav haigus. Me vajame terviklikke programme, mis on suunatud tuberkuloosi ennetamisele ja ravile. Võimalikult kiiresti tuleks käivitada teavituskampaania tuberkuloosi ning selle vältimise ja ravimise viiside kohta; samuti tuleks algatada vaktsineerimisprogramm."@et5
"AKT:n ja EU:n väliseen yhteiseen edustajakokoukseen liittyvän valtuuskunnan jäsenenä kannatan tuloksia, joita on saatu EU:n tutkimuksesta tuberkuloosirokotteiden kehittämisestä kehitysmaiden käyttöön ja näiden maiden tukemisesta sairaudesta kärsivien hoidon rahoittamisessa. Tuberkuloosi on yksi kolmesta yleisimmästä tartuntataudista aidsin ja malarian lisäksi. Kolmannes maailman väestöstä on saanut tuberkkelibasillitartunnan; joka vuosi sairaus diagnosoidaan kahdeksalla miljoonalla ihmisellä ja siihen menehtyy 2,6–2,9 miljoonaa ihmistä. Yli 95 prosenttia tapauksista todetaan kehitysmaissa. Joka sekunti tuberkkelibasilli vaatii uuden uhrin. Sairaus kehittyy noin kymmenelle prosentille tartunnan saaneista, ja se voi johtaa kuolemaan, mikäli sitä ei hoideta. Suurin osa tapauksista diagnosoidaan Intiassa, Kiinassa, Indonesiassa, Etelä-Afrikassa, Nigeriassa, Bangladeshissa ja Etiopiassa. Aasiassa ja Afrikassa sairautta esiintyy 100–120 henkilöllä 100 000:sta. Monissa maissa tehokasta hoitoa on vaikea saada. Tuberkuloosi on vakava taloudellinen ongelma. Sairaudesta johtuva työvoiman tuotantokyvyn lasku vastaa kokonaisuudessaan 13 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosittain. Tuberkuloosin hävittäminen on yksi vuosituhannen kehitystavoitteista, jotka EU haluaa saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Meillä on jäljellä enää neljä vuotta. Tuberkuloosi on nykyisin täysin hoidettavissa oleva sairaus. Me tarvitsemme kattavia ohjelmia, joilla pyritään sekä tuberkuloosin ennaltaehkäisyyn että hoitoon. Olisi käynnistettävä mahdollisimman nopeasti tuberkuloosia ja sen ennaltaehkäisy- ja hoitamiskeinoja koskeva tiedotuskampanja samoin kuin rokotusohjelma."@fi7
"En tant que membre de la délégation de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, je suis favorable à l’accessibilité des résultats de recherche de l’UE dans le développement de vaccins contre la tuberculose pour les pays en développement, et à une aide pour permettre à ces pays de financer les traitements pour les personnes atteintes de la maladie. La tuberculose est l’une des trois maladies infectieuses les plus fréquemment rencontrées, avec le VIH et le paludisme. Un tiers de la population mondiale est infectée par le bacille de la tuberculose, chaque année, huit millions de personnes contractent la maladie, et elle tue entre 2,6 et 2,9 millions d’individus. Plus de 95 % des cas sont rencontrés dans les pays en développement. Chaque seconde, le bacille de la tuberculose fait une nouvelle victime. Environ 10 % des personnes infectées développeront la maladie, qui peut être mortelle si elle n’est pas traitée. La plupart des cas sont rencontrés en Inde, en Chine, en Indonésie, en Afrique du Sud, au Nigéria, au Bangladesh et en Éthiopie. En Asie et en Afrique, ces occurrences se situent à 100-120 pour 100 000. L’accès à un traitement approprié est limité dans de nombreux pays. La tuberculose est un problème économique sérieux. La perte de productivité de main-d’œuvre mondiale causée par la maladie atteint les 13 milliards de dollars chaque année. Éradiquer la tuberculose est un des objectifs du Millénaire pour le développement que l’UE veut atteindre d’ici 2015. Il ne reste déjà plus que quatre ans. La tuberculose est une maladie actuellement parfaitement curable. Nous avons besoin de programmes complets ayant pour but à la fois la prévention, et le traitement de la tuberculose. Une campagne d’information sur la tuberculose, et sur les moyens de l’éviter et de la traiter devrait être lancée le plus vite possible, et un programme de vaccination devrait aussi être entamé."@fr8
"Az AKCS-EU közös parlamenti közgyűlésének küldöttjeként támogatom, hogy az Unió ossza meg a fejlődő országokkal a tuberkulózis elleni oltások fejlesztésében elért eredményeit, és hogy segítse ezeket az országokat a betegségben szenvedők kezelésének finanszírozásában. A tuberkulózis a HIV és a malária mellett a leggyakrabban előforduló fertőző betegség. A világ lakosságának egyharmada fertőzött a tuberkulózis bacilussal, és évente nyolcmillió új beteget diagnosztizálnak, ezek közül 2,6–2,9 millió belehal a betegségbe. A halálesetek 95%-a a fejlődő országokban következik be. Minden másodpercben meghal valaki a tuberkulózis miatt. A fertőzöttek 10%-ában kifejlődik a betegség, amely kezelés nélkül halálos lehet. A legtöbb esetet Indiában, Kínában, Indonéziában, Dél-Afrikában, Nigériában, Bangladesben és Etiópiában diagnosztizálják. Ázsiában és Afrikában 100 000 főre 100–120 haláleset jut. Nagyon sok országban korlátozott a hatékony kezeléshez való hozzáférés. A tuberkulózis súlyos gazdasági probléma. A betegség által okozott globális termelékenységi csökkenés évente 13 milliárd dollárra rúg. A tuberkulózis eltörlése egyike a millenniumi fejlesztési céloknak, amelyet az Unió 2015-re akar teljesíteni. Még csak négy évünk van hátra. Jelenleg a tuberkulózis teljes egészében gyógyítható. Átfogó programokra van szükség a tuberkulózis megelőzésére és kezelésére. A tuberkulózisról szóló felvilágosító, a betegség elkerülésének és kezelésének lehetőségeit bemutató kampányt minél hamarabb el kell indítani, valamint el kell kezdeni egy oltási programot."@hu11
"In qualità di membro della delegazione all’Assemblea parlamentare congiunta ACP-UE sono favorevole a che i risultati della ricerca UE per lo sviluppo di vaccini contro la tubercolosi siano messi a disposizione dei paesi in via di sviluppo e che questi paesi siano aiutati a trovare una cura per le persone affette. La tubercolosi è una delle malattie infettive più diffuse, unitamente al HIV e alla malaria. Un terzo della popolazione mondiale è infettata dal bacillo tubercolare e ogni anno la malattia si manifesta in otto milioni di persone, mietendo tra 2,6 e 2,9 milioni di vittime. Oltre il 95 per cento dei casi di tubercolosi si verifica nei paesi in via di sviluppo. Ogni secondo, il bacillo tubercolare miete un’altra vittima. All’incirca il 10 per cento delle persone infette sviluppa in seguito la malattia che può avere esito fatale se non viene curata. La maggior parte dei casi è diagnosticata in India, Cina, Indonesia, Sudafrica, Nigeria, Bangladesh ed Etiopia. In Asia e in Africa l’incidenza è pari a 100-120 casi per centomila abitanti. In molti paesi non sono disponibili terapie efficaci. La tubercolosi è un grave problema economico La perdita di produttività della forza lavoro mondiale provocata da questa malattia corrisponde a 13 miliardi di dollari all’anno. L’eliminazione della tubercolosi rientra tra gli Obiettivi di sviluppo del Millennio che l’UE vuole realizzare entro il 2015. Abbiamo appena altri quattro anni a disposizione. La tubercolosi è una malattia perfettamente curabile. Occorrono programmi completi di prevenzione e trattamento, una campagna immediata di informazione sulla tubercolosi per fornire indicazioni sulla sua prevenzione e sul trattamento, nonché una campagna di vaccinazione."@it12
"Kaip Delegacijos AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje narė, palankiai vertinu ES vakcinų nuo tuberkuliozės, kurias galima naudoti besivystančiose šalyse, kūrimo mokslinių tyrimų rezultatus, ir pastangas padėti šioms šalims finansuoti šia liga sergančių žmonių gydymą. Tuberkuliozė – viena iš trijų dažniausiai pasitaikančių infekcinių ligų, kartu su ŽIV ir maliarija. Trečdalis pasaulio gyventojų yra užsikrėtę ; kasmet ši liga diagnozuojama 8 mln. žmonių ir nuo jos miršta 2,6–2,9 mln. Daugiau kaip 95 % atvejų nustatoma besivystančiose šalyse. Kiekvieną sekundę auka tampa vis kitas žmogus. Maždaug 10 % užsikrėtusiųjų išsivysto šią ligą ir gali nuo jos mirti, jei nesigydys. Daugiausia atvejų nustatoma Indijoje, Kinijoje, Indonezijoje, Pietų Afrikoje, Nigerijoje, Bangladeše ir Etiopijoje. Azijoje ir Afrikoje sergančiųjų rodiklis – 100-120/100 000 gyventojų. Galimybė naudotis veiksmingo gydymo paslaugomis daugelyje šalių ribota. Tuberkuliozė – rimta ekonominė problema. Dėl šios ligos sumažėjęs darbo jėgos našumas pasaulyje kasmet siekia 13 mlrd. USD. Pašalinti tuberkuliozę – vienas iš Tūkstantmečio vystymosi tikslų, kuriuos ES nori pasiekti iki 2015 m. Mums liko jau tik ketveri metai. Tuberkuliozė šiuo metu visiškai išgydoma liga. Mums reikia visapusiškų programų, kuriomis būtų siekiama tiek užkirsti kelią tuberkuliozei, tiek ją gydyti. Turėtų būti kuo greičiau pradėta vykdyti informacijos apie tuberkuliozę ir būdus jos išvengti ir ją gydyti kampanija, taip pat pradėta įgyvendinti vakcinavimo programa."@lt14
"Es kā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas delegācijas locekle atbalstu ES veiktās prettuberkulozes vakcīnu izstrādes pētniecības rezultātu pieejamību jaunattīstības valstīm un palīdzību šīm valstīm finansēt ar šo slimību slimojošo cilvēku medicīnas aprūpi. Tuberkuloze līdztekus HIV un malārijai ir viena no trim visbiežāk izplatītākajām infekcijas slimībām. Viena trešdaļa pasaules iedzīvotāju ir inficēta ar ; katru gadu astoņiem miljoniem cilvēku tiek diagnosticēta šī slimība, un tās rezultātā mirst 2,6–2,9 miljoni cilvēku. Vairāk nekā 95 % slimības gadījumu tiek konstatēti jaunattīstības valstīs. Katru sekundi pieprasa jaunu upuri. Aptuveni 10 % no inficētajiem attīstīsies šī slimība, kas var būt nāvējoša, ja netiek ārstēta. Visvairāk gadījumu tiek atklāts Indijā, Ķīnā, Indonēzijā, Dienvidāfrikā, Nigērijā, Bangladešā un Etiopijā. Āzijā un Āfrikā slimības izplatības līmenis ir 100-120 gadījumu uz 100 000 iedzīvotājiem. Piekļuve efektīvai medicīniskajai aprūpei daudzās valstīs ir ierobežota. Tuberkuloze ir nopietna ekonomikas problēma. Darbaspēka produktivitātes globālā samazināšanās, ko izraisījusi šī slimība, katru gadu rada zaudējumus USD 13 miljardu apmērā. Tuberkulozes novēršana ir viens no Tūkstošgades attīstības mērķiem, ko ES vēlas sasniegt līdz 2015. gadam. Mums ir atlikuši tikai četri gadi. Pašreiz tuberkuloze ir pilnīgi ārstējama slimība. Mums ir vajadzīgas visaptverošas programmas, kuru mērķis ir gan tuberkulozes profilakse, gan ārstēšana. Pēc iespējas ātrāk ir jāsāk informatīva kampaņa par tuberkulozi un veidiem, kā no tās izvairīties un to ārstēt, un ir jāsāk vakcinēšanas programma."@lv13
"Jako członkini delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE popieram udostępnienie wyników unijnych badań w dziedzinie rozwoju szczepień przeciwko gruźlicy krajom rozwijającym się oraz pomoc tym krajom w zakresie finansowania leczenia chorych. Gruźlica, obok zakażenia HIV i malarii, należy do najczęściej występujących chorób zakaźnych. 1/3 populacji świata jest zainfekowana prątkiem gruźlicy, rocznie jest 8 mln nowych zachorowań, a 2,6–2,9 mln chorych umiera. Ponad 95% zachorowań występuje w krajach rozwijających się. Co sekundę jedna osoba pada ofiarą bakterii gruźlicy. Choroba rozwija się u ok. 10 % zarażonych. Nieleczona, może być śmiertelna. Najwięcej zachorowań jest w Indiach, Chinach, Indonezji, Południowej Afryce, Nigerii, Bangladeszu, Etiopii. W Azji i Afryce wskaźniki zachorowalności wynoszą 100-120/100 tys. ludności. W wielu krajach ograniczony jest dostęp do skutecznego leczenia. Gruźlica to poważny problem ekonomiczny. Globalny spadek produktywności siły roboczej w wyniku tej choroby wynosi 13 miliardów dolarów rocznie. Wyeliminowanie gruźlicy stanowi jeden z milenijnych celów rozwoju, które Unia chce zrealizować do 2015 roku. Zostały nam już tylko cztery lata. Gruźlica jest obecnie chorobą w pełni uleczalną. Potrzebujemy kompleksowych programów mających na celu zarówno profilaktykę, jak i leczenie gruźlicy. Konieczne jest szybkie zainicjowanie kampanii informującej o gruźlicy, metodach jej unikania oraz leczenia oraz rozpoczęcie programu szczepień."@mt15
"Als lid van de delegatie in de Parlementaire Vergadering ACS-EU ben ik ervoor dat de resultaten van EU-onderzoek naar de ontwikkeling van tuberculosevaccins aan ontwikkelingslanden ter beschikking worden gesteld en deze landen wordt geholpen bij het financieren van de behandeling van zieken. Tuberculose hoort, naast hiv en malaria, tot de drie meest voorkomende besmettelijke ziekten. Een derde van de wereldpopulatie is besmet met de tuberculosebacterie. Jaarlijks doen zich acht miljoen nieuwe ziektegevallen voor en 2,6 tot 2,9 miljoen zieken overleven het niet. Meer dan 95 procent van de zieken bevindt zich in een ontwikkelingsland. Iedere seconde claimt de tuberculosebacterie een nieuw slachtoffer. Ongeveer 10 procent van de geïnfecteerde mensen krijgt de ziekte, die bij gebrek aan behandeling dodelijk kan zijn. De meeste ziektegevallen doen zich voor in India, China, Indonesië¸ Zuid-Afrika, Niger¸ Bangladesh en Ethiopië. In Azië en Afrika bedraagt de incidentie tussen 100 en 120 nieuwe gevallen per honderdduizend inwoners. In veel landen is de toegang tot effectieve behandeling beperkt. Tuberculose is een ernstig economisch probleem. De daling van de arbeidsproductiviteit als gevolg van deze ziekte bedraagt wereldwijd 13 miljard dollar op jaarbasis. De eliminatie van tuberculose is een van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen die de EU in 2015 wil bereiken. Er resteren ons nog maar vier jaar. Tuberculose is momenteel volledig te behandelen. We hebben alomvattende programma's nodig die zowel gericht zijn op het voorkomen als op het genezen van tuberculose. We moeten zo snel mogelijk starten met een vaccinatieprogramma en een voorlichtingscampagne over tuberculose en over de manieren om tuberculose te voorkomen en te genezen."@nl3
"Como membro da delegação à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE , sou a favor de que os resultados da investigação que a UE leva a cabo para desenvolver vacinas contra a tuberculose sejam disponibilizados aos países em desenvolvimento, e que se ajudem esses países a financiar o tratamento daqueles que padecem da doença. A tuberculose é uma das três doenças infecciosas de maior incidência, a par do VIH e do paludismo. Um terço da população mundial está infectado pelo bacilo da tuberculose; em cada ano, é diagnosticada em oito milhões de pessoas esta doença, que mata entre 2,6 e 2,9 milhões pessoas. Mais de 95% dos casos ocorrem nos países em desenvolvimento. A cada segundo, o bacilo faz uma nova vítima. Cerca de 10% dos infectados desenvolvem a doença, que pode ser mortal caso não seja tratada. A maioria dos casos é diagnosticada na Índia, China, Indonésia, África do Sul, Nigéria, Bangladesh e Etiópia. Na Ásia e em África, a incidência cifra-se em 100-120 por 100 mil habitantes. O acesso a um tratamento mais eficaz é limitado em muitos países. A tuberculose constitui um problema económico sério. A quebra mundial de produtividade da mão-de-obra devido à doença representa USD 13 mil milhões por ano. Eliminar a tuberculose é um dos Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento que a UE pretende alcançar até 2015. Ora já só dispomos de quatro anos. A tuberculose é hoje em dia uma doença totalmente curável. Precisamos de programas holísticos, tanto para prevenir como para tratar a tuberculose. Deveria ser lançada, o quanto antes, uma campanha de informação sobre a tuberculose, sobre as formas de a evitar e de a tratar, assim como se deveria dar início a um programa de vacinação."@pt17
"În calitate de membră a delegației la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE, sunt în favoarea rezultatelor cercetării UE privind dezvoltarea vaccinurilor împotriva tuberculozei, a punerii acestora la dispoziția țărilor în curs de dezvoltare și a ajutării acestor țări pentru a găsi tratament pentru cei care suferă de această boală. Tuberculoza este una dintre cele trei boli infecțioase cel mai frecvent întâlnite, împreună cu HIV și malaria. O treime din populația lumii este infectată cu bacilul tuberculos; în fiecare an, opt milioane de persoane sunt diagnosticate cu această boală, care răpune între 2,6 și 2,9 milioane. Peste 95 % dintre cazuri sunt în țările în curs de dezvoltare. În fiecare secundă, bacilul tuberculos face o nouă victimă. Circa 10 % din persoanele infectate vor contracta boala, care poate fi mortală dacă nu este tratată. Majoritatea cazurilor sunt diagnosticate în India, China, Indonezia, Africa de Sud, Nigeria, Bangladesh și Etiopia. În Asia și Africa, incidența este de 100-120 la 100 000 de locuitori. Accesul la un tratament eficient este limitat în numeroase țări. Tuberculoza este o problemă economică gravă. Scăderea globală a productivității forței de muncă cauzată de boală se ridică la 13 miliarde de dolari în fiecare an. Eradicarea tuberculozei este unul dintre Obiectivele de dezvoltare ale mileniului pe care UE își propune să-l atingă până în 2015. Ne-au mai rămas doar patru ani. Tuberculoza este în prezent o boală tratabilă în totalitate. Avem nevoie de programe complete menite atât să prevină, cât și să trateze tuberculoza. Ar trebui lansată o campanie de informare privind tuberculoza și modalitățile de a o preveni și de a o trata în cel mai scurt timp posibil și ar trebui demarat un program de vaccinare."@ro18
"Ako členka delegácie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ som za to, aby sa výsledky výskumu EÚ v oblasti vývoja vakcín proti tuberkulóze sprístupnili rozvojovým krajinám a aby sa týmto krajinám pomohlo s financovaním liečby ľudí, ktorí trpia touto chorobou. Tuberkulóza patrí spolu s HIV a maláriou medzi tri najčastejšie sa vyskytujúce infekčné ochorenia. Tretina obyvateľstva sveta je nakazená bacilom tuberkulózy. Každý rok diagnostikujú túto chorobu ôsmim miliónom ľudí a zomiera na ňu 2,6 až 2,9 milióna ľudí. Vyše 95 % prípadov sa vyskytuje v rozvojových krajinách. Každú sekundu si bacil tuberkulózy vyžiada ďalšiu obeť. Choroba prepukne približne u 10 % nakazených osôb, ak sa nelieči, môže skončiť smrteľne. Väčšina prípadov je diagnostikovaná v Indii, Číne, Indonézii, Južnej Afrike, Nigérii, Bangladéši a Etiópii. V Ázii a Afrike pripadá na 100 000 obyvateľov 100 až 120 nakazených osôb. Prístup k účinnej liečbe je v mnohých krajinách obmedzený. Tuberkulóza je vážnym hospodárskym problémom. Celosvetový pokles produktivity práce spôsobený touto chorobou dosahuje každoročne 13 miliárd USD. Odstránenie tuberkulózy je jedným z rozvojových cieľov tisícročia, ktoré chce EÚ dosiahnuť do roku 2015. Máme na to už len štyri roky. Tuberkulóza je choroba, ktorá sa v súčasnosti dá úplne vyliečiť. Potrebujeme rozsiahle programy zamerané na prevenciu a liečbu tuberkulózy. Informačná kampaň o tuberkulóze a spôsoboch, ako sa jej vyhnúť a ako ju liečiť, by sa mala spustiť čo najskôr a mal by sa začať program vakcinácie."@sk19
"Kot članica delegacije v skupni parlamentarni skupščini AKP-EU sem naklonjena temu, da se rezultati raziskav EU glede razvoja cepiv proti tuberkulozi dajo na razpolago državam v razvoju in da se tem državam pomaga financirati zdravljenje ljudi, ki trpijo zaradi te bolezni. Tuberkuloza je poleg virusa HIV in malarije ena od treh najpogostejših infekcijskih bolezni. Tretjina svetovnega prebivalstva je okužena z bacilom tuberkuloze; vsako leto je pri osmih milijonih ljudi odkrita ta bolezen, ki ubije 2,6 do 2,9 milijona ljudi. Več kot 95 % primerov se pojavi v državah v razvoju. Vsako sekundo bacil tuberkuloze zahteva novo žrtev. Pri okoli 10 % okuženih se razvije bolezen, ki je lahko smrtonosna, če se ne zdravi. Večina primerov se odkrije v Indiji, na Kitajskem, v Indoneziji, Južni Afriki, Nigeriji, Bangladešu in Etiopiji. V Aziji in Afriki se bolezen pojavi pri 100–120 osebah na 100 tisoč prebivalcev. Dostop do učinkovitega zdravljenja je v mnogih državah omejen. To je resen gospodarski problem. Globalni upad produktivnosti delovne sile, ki ga povzroča ta bolezen, vsako leto znaša 13 milijard USD. Odprava tuberkuloze je eden od razvojnih ciljev tisočletja, ki jih EU želi doseči do leta 2015. Že zdaj imamo na voljo samo še štiri leta. Tuberkuloza je zdaj v celoti ozdravljiva bolezen. Potrebujemo obsežne programe, usmerjene v preprečevanje in zdravljenje tuberkuloze. Čim prej bi se morala začeti informacijska kampanja o tuberkulozi in načinih, kako se ji izognemo in jo zdravimo, in program cepljenja."@sl20
"Som ledamot av delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen stöder jag resultatet av EU:s forskning för att ta fram vacciner mot tuberkulos som ska göras tillgängliga i utvecklingsländerna. Jag stöder också insatserna för att hjälpa dessa länder att finansiera behandlingen av dem som lider av sjukdomen. Tuberkulos är en av de tre vanligaste infektionssjukdomarna, tillsammans med hiv och malaria. En tredjedel av världens befolkning är smittad av tuberkulosbakterien. Varje år får åtta miljoner människor diagnosen och sjukdomen dödar 2,6-2,9 miljoner människor. Över 95 procent av fallen inträffar i utvecklingsländerna. Varje sekund skördar tuberkulosbakterien ett nytt offer. Omkring 10 procent av de smittade utvecklar sjukdomen, som kan vara dödlig om den inte behandlas. De flesta diagnostiserade fallen konstateras i Indien, Kina, Indonesien, Sydafrika, Nigeria, Bangladesh och Etiopien. I Asien och Afrika drabbas 100–120 personer per 100 000 invånare. Tillgången till effektiv behandling är begränsad i många länder. Tuberkulos är ett allvarligt ekonomiskt problem. Arbetskraftens minskade produktivitet i världen till följd av sjukdomen kostar 13 miljarder US-dollar per år. Att utrota tuberkulosen är ett av de millennieutvecklingsmål som EU vill uppnå före 2015. Det är redan bara fyra år kvar. Tuberkulos är i dagsläget en fullt behandlingsbar sjukdom. Vi behöver omfattande program som syftar både till att förebygga och behandla tuberkulos. En informationskampanj om tuberkulos och olika sätt att undvika och behandla den bör lanseras så snart som möjligt och ett vaccinationsprogram inledas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph