Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-284-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.19.3-284-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A quatro anos do termo do prazo definido para a concretização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, a tuberculose ceifa dois milhões de vidas por ano. A tuberculose constitui um exemplo flagrante das desigualdades que grassam neste mundo. Não esqueçamos que se trata de uma doença de muito reduzida prevalência nos países industrializados. O problema da tuberculose, como de outras enfermidades, não se resolve sem serviços públicos de saúde de qualidade acessíveis a toda a população, incluindo os cuidados de saúde primários. A política de cooperação e de ajuda ao desenvolvimento tem aqui um papel essencial que, naturalmente, deve envolver o apoio a programas de vacinação, mas é necessário mais. É necessário romper de vez com mecanismos, como os da dívida e do seu serviço, que drenam os recursos do terceiro mundo e que permitem a manutenção de situações de atraso, de dependência, de subjugação e de miséria."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, čtyři roky před lhůtou pro dosažení Rozvojových cílů desetiletí připravuje tuberkulóza každoročně o život 2 miliony lidí. Tuberkulóza je jasným příkladem nerovností šířících se v našem světě. Nezapomeňme, že tato choroba není v industrializovaných zemích vůbec rozšířena. Problém tuberkulózy a jiných chorob nebude vyřešen bez vysoce kvalitních služeb veřejného zdravotnictví, dostupných celé populaci, včetně základní zdravotní péče. Politika rozvojové spolupráce a pomoci zde hraje klíčovou roli, která musí přirozeně zahrnovat pomoc při programech očkování; nicméně je potřeba činit víc. Musíme se jednou provždy vzdát mechanismů, jako jsou dluhy a obsluha dluhu, které z rozvojového světa odčerpávají zdroje a umožňují, aby tyto země zůstaly pozadu, závislé, podrobené a chudé."@cs1
"Fru formand! Fire år før fristen for opfyldelse af årtusindudviklingsmålene udløber, slår tuberkulose 2 mio. mennesker ihjel hvert år. Tuberkulose er et åbenlyst eksempel på den ulighed, der gennemsyrer vores verden. Lad os ikke glemme, at dette er en sygdom, der slet ikke er udbredt i industrialiserede lande. Problemet med tuberkulose og andre sygdomme vil ikke blive løst, medmindre offentlige sundhedsydelser, herunder primære sundhedsydelser, af høj kvalitet bliver tilgængelige for hele befolkningen. Udviklingssamarbejde og støttepolitikker spiller en afgørende rolle i denne forbindelse og skal selvfølgelig omfatte støtte til vaccinationsprogrammer. Men der er behov for mere støtte. Vi må en gang for alle bryde med de mekanismer, som f.eks. mekanismer vedrørende gæld og gældstilbagebetaling, der dræner udviklingslandenes ressourcer og fastholder dem i en situation, hvor de forbliver tilbagestående, afhængige, undertrykte og fattige."@da2
"Frau Präsidentin, vier Jahre vor Ablauf der Frist für die Millenniums-Entwicklungsziele kostet die Tuberkulose jedes Jahr 2 Mio. Menschenleben. Die Tuberkulose stellt ein abscheuliches Beispiel für die Ungleichheit in unserer Welt dar. Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich um eine Krankheit handelt, die in den Industrieländern nicht so weit verbreitet ist. Das Problem der Tuberkulose und anderer Krankheiten wird nicht ohne hochwertige öffentliche Gesundheitsdienste gelöst werden, die für die gesamte Bevölkerung zugänglich sind, einschließlich der medizinischen Grundversorgung. Hierbei spielen die Entwicklungshilfe und die Beihilfepolitik eine entscheidende Rolle, wozu natürlich auch Beihilfen für Impfprogramme gehören müssen; das ist jedoch nicht alles. Wir müssen uns ein für alle Mal von Mechanismen, wie dem für Schulden und Schuldentilgung lossagen, die den Entwicklungsländern die Ressourcen entziehen und diese Länder rückständig, abhängig, unterjocht und mittellos machen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τέσσερα χρόνια πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, η φυματίωση αφαιρεί 2 εκατομμύρια ζωές ετησίως. Η φυματίωση αποτελεί κατάφορο παράδειγμα των ανισοτήτων που κυριαρχούν στον κόσμο μας. Ας μην ξεχνούμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια ασθένεια η οποία δεν είναι καθόλου διαδεδομένη στις βιομηχανικές χώρες. Το πρόβλημα της φυματίωσης και άλλων ασθενειών δεν θα επιλυθεί χωρίς υψηλής ποιότητας υπηρεσίες δημόσιας υγείας στις οποίες θα έχει πρόσβαση το σύνολο του πληθυσμού, περιλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας διαδραματίζει καίριο ρόλο εδώ και πρέπει φυσικά να συμπεριλάβει τη βοήθεια για προγράμματα εμβολιασμών· απαιτούνται όμως περισσότερα μέτρα. Πρέπει να εξαλείψουμε άπαξ διά παντός μηχανισμούς, όπως η συσσώρευση χρέους και η εξυπηρέτησή του, οι οποίοι απομυζούν τους πόρους του αναπτυσσόμενου κόσμου και επιτρέπουν τη διατήρηση των χωρών του σε κατάσταση υποβάθμισης, εξάρτησης, υποταγής και εξαθλίωσης."@el10
"Madam President, four years before the deadline for achieving the Millennium Development Goals, tuberculosis ends 2 million lives every year. Tuberculosis constitutes a flagrant example of the inequalities that riddle our world. Let us not forget that this is a disease that is not at all widespread in industrialised countries. The problem of tuberculosis and of other diseases will not be solved without high-quality public health services accessible to the entire population, including primary healthcare. Development cooperation and aid policy plays a crucial role here, which, naturally, must involve aid to vaccination programmes; however, more is needed. We must break once and for all with mechanisms, such as those of debt and debt servicing, that drain the resources of the developing world and make it possible to keep its countries backward, dependent, subjugated and destitute."@en4
"Señora Presidenta, cuatro años de que se cumpla el plazo para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la tuberculosis acaba con dos millones de vida cada año. La tuberculosis constituye un claro ejemplo de las desigualdades que plagan nuestro mundo. No debemos olvidar que se trata de una enfermedad que no está en absoluto extendida en los países industrializados. El problema de la tuberculosis y otras enfermedades no se solucionará sin unos servicios sanitarios de alta calidad accesibles para toda la población, incluyendo la atención sanitaria primaria. La cooperación al desarrollo y la política de ayudas desempeña un papel fundamental aquí, que, naturalmente, debe implicar ayudas a los programas de vacunación; no obstante, se necesita más. Debemos romper de una vez por todas con los mecanismos, como los del endeudamiento y la capacidad de endeudamiento, que agotan los recursos del mundo en desarrollo y provocan que sus países se mantengan retrasados, dependientes, subyugados y en la más absoluta miseria."@es21
"Lugupeetud juhataja! Neli aastat enne aastatuhande arengueesmärkide saavutamise tähtaega lõpetab tuberkuloos igal aastal kahe miljoni inimese elu. Tuberkuloos on ere näide ebavõrdsusest, mis maailmas valitseb. Ärgem unustagem, et tegemist on haigusega, mis ei ole tööstusriikides laialt levinud! Tuberkuloosi ja teiste haiguste probleemi saab lahendada ainult siis, kui kvaliteetsed riiklikud tervishoiuteenused, sealhulgas esmatasandi arstiabi, on kättesaadavad kogu elanikkonnale. Siin on oluline roll arengukoostööl ja abipoliitikal, mis peavad loomulikult hõlmama vaktsineerimisprogrammide toetamist. Siiski on vaja teha rohkemgi. Me peame lõplikult loobuma mehhanismidest, näiteks võlgade ja nende teenindamise mehhanismidest, mis viivad arenguriikidest raha välja ning mille tõttu säilib nende riikide mahajäämus, sõltuvus, alistatus ja vaesus."@et5
"Arvoisa puhemies, neljä vuotta ennen vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisen määräaikaa, tuberkuloosi riistää hengen vuosittain kahdelta miljoonalta ihmiseltä. Tuberkuloosi on räikeä esimerkki maailmaamme leimaavasta eriarvoisuudesta. Emme saa unohtaa, että kyseessä on sairaus, joka ei teollistuneissa maissa ole todellakaan laajalle levinnyt. Tuberkuloosin ja muiden sairauksien muodostamaa ongelmaa ei ratkaista, ellei koko väestön saataville saada korkealaatuisia kansanterveyspalveluja, joihin kuuluu myös perusterveydenhuolto. Kehitysyhteistyö- ja kehitysapupolitiikalla on tässä yhteydessä tärkeä merkitys, ja niihin on luonnollisesti liitettävä rokoteohjelmille tarkoitettu tuki. Tämä ei kuitenkaan riitä. Meidän on päästävä lopullisesti eroon velka- ja velanhoitojärjestelyjen tyyppisistä mekanismeista, jotka kuluttavat kehitysmaiden varoja ja jotka pitävät nämä maat takapajuisina, riippuvaisina, alistettuina ja köyhinä."@fi7
"Madame la Présidente, quatre ans avant l’échéance des objectifs du Millénaire pour le développement, la tuberculose emporte 2 millions de vies chaque année. La tuberculose est un exemple flagrant des inégalités qui rongent notre monde. N’oublions pas qu’il s’agit d’une maladie qui n’est pas généralisée dans les pays industrialisés. Le problème de la tuberculose et des autres maladies ne sera pas résolu sans des services de santé publique de qualité accessibles à toute la population, les soins de premiers recours inclus. La politique de développement, de coopération et d’aide joue un rôle crucial ici, qui naturellement doit impliquer les programmes d’aide à la vaccination, cependant, il faut plus d’action. Nous devons une fois pour toutes rompre avec les mécanismes comme ceux de la dette ou du service de la dette qui assèchent les ressources des pays en développement et qui rendent possible le retard des ces pays, leur dépendance, leur soumission et leur indigence."@fr8
"Elnök asszony! Négy évvel a millenniumi fejlesztési célok elérése előtt a tuberkulózis évente 2 millió életet követel. A tuberkulózis felháborító példája a világunkra jellemző egyenlőtlenségeknek. Ne feledjük, hogy ez a betegség egyáltalán nem terjedt el széles körben az iparosodott országokban. A tuberkulózis és más betegségek problémáját nem lehet mindenki által hozzáférhető, kiváló minőségű közegészségügyi szolgáltatás nélkül megoldani, ideértve az elsődleges egészségügyi ellátást is. A fejlesztési együttműködés és a támogatáspolitika jelentős szerepet játszik itt, amely természetesen az oltási programok elősegítését is tartalmazza, azonban ennél többre van szükség. Egyszer s mindenkorra szakítanunk az adósság és az adósságtörlesztés mechanizmusaival, amelyek elvonják a fejlődő országok erőforrásait, és ezeket az országokat függővé, alárendeltté teszik és a nyomorba taszítják vissza."@hu11
"Signora Presidente, mancano solo quattro anni alla scadenza fissata per la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio e la tubercolosi miete ancora 2 milioni di vittime all’anno. La tubercolosi è un esempio lampante delle disuguaglianze che affliggono il pianeta. Non dimentichiamo che questa malattia non è molto diffusa nei paesi industrializzati. Il problema della tubercolosi e delle altre malattie potrà essere risolto soltanto tramite servizi sanitari pubblici di qualità accessibili a tutta la popolazione e un sistema di cure primarie. La cooperazione allo sviluppo e la politica per gli aiuti rivestono un ruolo fondamentale in questo ambito e in particolare per gli aiuti alle campagne di vaccinazione, ma serve molto di più. Dobbiamo farla finita una volta per tutte con i meccanismi del debito e il pagamento degli interessi che prosciugano le risorse dei paesi in via di sviluppo e permettono di tenere questi paesi in uno stato di arretratezza, dipendenza, servitù e miseria."@it12
"Ponia pirmininke, likus ketveriems metams iki termino Tūkstantmečio vystymosi tikslams pasiekti pabaigos, kasmet nuo tuberkuliozės miršta 2 mln. žmonių. Tuberkuliozė – baisus nelygybės, kurios mūsų pasaulyje tiek daug, pavyzdys. Nepamirškime, kad tai liga, kuri nėra visiškai paplitusi išsivysčiusiose šalyse. Tuberkuliozės ir kitų ligų problema nebus išspręsta, jei visi gyventojai negalės naudotis aukštos kokybės visuomenės sveikatos priežiūros, taip pat pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis. Šiuo atžvilgiu vystomajam bendradarbiavimui ir pagalbos politikai tenka svarbus vaidmuo, ir, žinoma, pagalba skiepijimo programoms turi būti teikiama, tačiau reikia padaryti daug daugiau. Privalome kartą ir visiems laikams atsisakyti mechanizmų, pvz., skolų ir skolų aptarnavimo, kuriais eikvojami besivystančio pasaulio ištekliai ir kuriais galima išlaikyti besivystančias šalis atsilikusias, priklausomas, pavergtas ir skurstančias."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Četrus gadus pirms Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanas termiņa tuberkulozes dēļ katru gadu dzīvību zaudē 2 miljoni cilvēku. Tuberkuloze ir baismīgs piemērs tai nevienlīdzībai, kas grauj mūsu pasauli. Neaizmirsīsim, ka šī slimība nepavisam nav izplatīta rūpnieciski attīstītajās valstīs. Tuberkulozes un citu slimību problēma netiks atrisināta, ja visi iedzīvotāji nevarēs piekļūt kvalitatīviem sabiedrības veselības pakalpojumiem, tostarp primārajai veselības aprūpei. Attīstības sadarbībai un palīdzības politikai šajā jautājumā ir būtiska nozīme, un tai, dabiski, ir jāietver atbalsts vakcinācijas programmām; tomēr jādara ir vēl vairāk. Mums ir reizi par visām reizēm jālikvidē tādi mehānismi kā, piemēram, parādu un parādu apkalpošanas mehānismi, kas izsmeļ jaunattīstības valstu resursus un rada iespēju turēt šīs valstis atpalicībā, atkarībā, pakļāvībā un nabadzībā."@lv13
"A quatro anos do termo do prazo definido para a concretização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, a tuberculose ceifa dois milhões de vidas por ano. A tuberculose constitui um exemplo flagrante das desigualdades que grassam neste mundo. Não esqueçamos que se trata de uma doença de muito reduzida prevalência nos países industrializados. O problema da tuberculose, como de outras enfermidades, não se resolve sem serviços públicos de saúde de qualidade acessíveis a toda a população, incluindo os cuidados de saúde primários. A política de cooperação e de ajuda ao desenvolvimento tem aqui um papel essencial que, naturalmente, deve envolver o apoio a programas de vacinação, mas é necessário mais. É necessário romper de vez com mecanismos, como os da dívida e do seu serviço, que drenam os recursos do terceiro mundo e que permitem a manutenção de situações de atraso, de dependência, de subjugação e de miséria."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, vier jaar vóór de uiterste termijn voor het bereiken van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen sterven jaarlijks twee miljoen mensen aan tuberculose. Tuberculose is een flagrant voorbeeld van de ongelijkheden die in onze wereld heersen. Wij mogen niet vergeten dat deze ziekte nauwelijks voorkomt in de geïndustrialiseerde landen. Het probleem van tuberculose en andere ziekten kan niet worden opgelost zonder hoogwaardige openbare gezondheidsdiensten die toegankelijk zijn voor de gehele bevolking, met inbegrip van eerstelijnsgezondheidszorg. Het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingssteun speelt in dit verband een cruciale rol. Uiteraard moet in dit kader ook worden voorzien in steun voor vaccinatieprogramma’s. Er is echter meer nodig. Wij moeten voorgoed afstappen van mechanismen zoals schuld en schuldendienst die de middelen van de ontwikkelingslanden droogleggen en ervoor zorgen dat deze landen blijven verkeren in een toestand van onderontwikkeling, afhankelijkheid, onderworpenheid en ellende."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Cztery lata przed ostatecznym terminem osiągnięcia milenijnych celów rozwoju gruźlica co roku odbiera życie 2 milionom ludzi. Gruźlica jest wyraźnym dowodem nierówności dzielących nasz świat. Nie zapominajmy, że jest to choroba, która nie rozprzestrzenia się w państwach uprzemysłowionych. Problem gruźlicy i innych chorób nie zostanie rozwiązany bez wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej dostępnych całej ludności, w tym także świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Rozwój współpracy i polityka pomocowa odgrywają tu zasadniczą rolę, oczywiście muszą one uwzględniać pomoc na programy szczepień; trzeba jednak zrobić więcej. Raz na zawsze musimy skończyć z takimi mechanizmami, jak na przykład zadłużenie i obsługa zadłużenia, które uszczuplają zasoby świata rozwijającego się i uniemożliwiają jego rozwój, czynią go zależnym, zniewolonym i pozbawionym środków do życia."@pl16
"Doamnă președintă, cu patru ani înaintea termenului limită pentru îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, tuberculoza curmă 2 milioane de vieți în fiecare an. Tuberculoza reprezintă un exemplu flagrant de inegalități care persistă în această lume. Să nu uităm că aceasta este o boală care nu este deloc răspândită în țările industrializate. Problema tuberculozei și a altor boli nu va fi soluționată fără servicii de sănătate publică de calitate ridicată accesibile întregii populații, printre care și asistență medicală primară. Politica de cooperare pentru dezvoltare și ajutor joacă un rol esențial în acest caz și implică în mod firesc ajutor pentru programele de vaccinare; cu toate acestea, este nevoie de mai multe măsuri. Trebuie să renunțăm odată pentru totdeauna la toate mecanismele, precum cele referitoare la datorii sau la datoriile legate de administrare, care secătuiesc de resurse lumea în curs de dezvoltare și fac ca țările sale să rămână înapoiate, dependente, subjugate și nevoiașe."@ro18
"Štyri roky pred termínom na dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia ukončí tuberkulóza každoročne 2 milióny životov. Tuberkulóza je strašným príkladom nerovnosti nášho sveta. Nezabúdajme, že ide o chorobu, ktorá vôbec nie je rozšírená v priemyselných krajinách. Problém tuberkulózy a ostatných chorôb sa nevyrieši bez vysokokvalitných verejných zdravotných služieb prístupných pre celé obyvateľstvo vrátane primárnej zdravotnej starostlivosti. Politika rozvojovej spolupráce a pomoci tu zohráva rozhodujúcu úlohu, čo musí, samozrejme, zahŕňať programy vakcinácie. Je však potrebné urobiť viac. Musíme raz a navždy skoncovať s mechanizmami dlhu a dlhovej služby, ktoré vysávajú zdroje z rozvojového sveta a umožňujú udržiavať tieto krajiny v zaostalosti, závislosti, područí a chudobe."@sk19
"Gospa predsednica, štiri leta pred rokom za dosego razvojnih ciljev tisočletja tuberkuloza vsako leto pokonča 2 milijona življenj. Tuberkuloza je sramoten primer neenakosti, s katero je prerešetan naš svet. Ne pozabimo, da je to bolezen, ki sploh ni razširjena v industrializiranih državah. Problem tuberkuloze in drugih bolezni ne bo rešen brez kakovostnih javnih zdravstvenih storitev, ki so dostopne celotnemu prebivalstvu, vključno s primarnim zdravstvom. Razvojno sodelovanje in politika pomoči igrata tu odločilno vlogo, ki mora seveda vključevati pomoč programom cepljenja; a potrebujemo več. Enkrat za vselej moramo prenehati uporabljati mehanizme, kot sta dolg in odplačevanje dolga, ki črpata sredstva sveta v razvoju in povzročata stalno zaostalost, odvisnost, podjarmljenost in obubožanost držav tega dela sveta."@sl20
"Fru talman! Med fyra år kvar tills tidsfristen för att uppnå millennieutvecklingsmålen löper ut är det 2 miljoner människor som dör i tuberkulos varje år. Tuberkulos utgör ett tydligt exempel på de orättvisor som råder i världen. Vi får inte glömma bort att det här är en sjukdom som inte alls är utbredd i industriländerna. Problemet med tuberkulos och andra sjukdomar kommer inte att lösas förrän hela befolkningen har tillgång till högkvalitativ offentlig hälso- och sjukvård, inklusive primärvård. Utvecklingssamarbete och biståndspolitik spelar en viktig roll här, vilket naturligtvis måste inbegripa stöd till vaccinationsprogram. Det behövs dock mer. Vi måste en gång för alla sluta att använda sådana mekanismer, som t.ex. lån och skuldbetalningar, som länsar utvecklingsländerna på resurser och gör det möjligt att hålla dem underutvecklade, beroende, kuvade och utblottade."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph