Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-273-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.19.3-273-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, je suis heureux de pouvoir apporter mon soutien à un projet paneuropéen très ambitieux, à la fois pour l’Union européenne et pour les pays en développement, visant à éliminer la tuberculose par la vaccination. Rappelons que plus de 1,7 million de personnes sont mortes de la tuberculose en l’an 2009. Le coût en vies humaines est de 4 700 personnes par jour. Ajoutons à cela les pertes économiques annuelles, qui seraient de l’ordre de plus de 50 milliards de dollars par an rien que pour l’Afrique. De là à ramener la tuberculose à un problème typique des pays en développement, ce serait un grand leurre. En effet, les cas rapportés au Royaume-Uni et en Irlande pendant l’été 2010 nous rappellent la présence de la maladie chez nous, sans parler des ravages que la même maladie fait à l’est de notre continent, notamment en Russie et en Moldavie. L’initiative TBVI est une initiative qui vise à créer des vaccins efficaces en vue de protéger les populations des pays en développement à un prix abordable. À ce titre, je me permettrai de faire les remarques suivantes. Premièrement, la santé n’a pas de prix mais elle a un coût. Si l’accès aux soins doit être universel, la capacité de paiement reste quant à elle limitée aux pays industrialisés. Il importe, dès lors, de bien répartir les charges. Les patients du nord, c’est-à-dire des pays industrialisés, doivent bien entendu payer le prix fort, sinon les sources de financement de la recherche devraient tarir assez rapidement. Cependant, étant donné que la contribution financière des pays du sud reste, sinon inexistante, du moins purement symbolique, notre solidarité devient indispensable pour combler cette insuffisance. Deuxièmement, l’initiative TBVI a aussi toute sa place dans la stratégie UE 2020. Elle illustre parfaitement ce dont nous pouvons être capables si nous savons arrêter en temps voulu les priorités en matière de santé. Troisième remarque – et je voudrais terminer par là –, cela n’exclut nullement les financements additionnels ou complémentaires à charge des grands bailleurs institutionnels dont, notamment, la Banque mondiale. D’autres États, comme par exemple les États-Unis, le Canada ou nombre de pays émergents concernés par le problème de la tuberculose, soit directement au niveau de leur population, soit indirectement au titre de la solidarité internationale, devraient en toute logique aussi apporter leur contribution à ladite initiative. Il s’agit, en l’occurrence, de la formule partenariat public/privé. Cette nouvelle approche peut être salutaire à condition de limiter la solidarité à ceux qui ont à la fois des besoins médicaux et financiers. L’alternative consisterait à ne protéger que les populations solvables."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jsem rád, že mohu podpořit celoevropský projekt, který je velmi ambiciózní jak pro Evropskou unii, tak pro rozvojové země a jehož cílem je vymýcení tuberkulózy prostřednictvím programu očkování. Připomeňme, že v roce 2009 zemřelo na tuberkulózu více než 1,7 milionu lidí. Cena v přepočtu na lidské životy je asi 4 700 lidí denně. Přidejme k tomu roční hospodářské ztráty, které se odhadují na více než 50 miliard USD jenom v Africe. Pokud bychom na základě toho chtěli tvrdit, že tuberkulóza je typickým problémem pouze v rozvojových zemích, velmi bychom klamali sami sebe. Případy zjištěné v létě 2010 ve Spojeném království a v Irsku nám připomínají, že nemoc se vyskytuje i v našich zemích, a to nehovořím o zkáze, kterou ta samá nemoc způsobuje na východě našeho kontinentu, zejména v Rusku a Moldavsku. Cílem Iniciativy pro očkovací látky proti tuberkulóze (TBVI) je vytvořit účinné vakcíny pro ochranu rozvojových zemí za dostupnou cenu. V tomto ohledu si dovolím učinit následující poznámky. Zaprvé, zdraví něco stojí, avšak jeho hodnotu nelze vyčíslit. Přístup ke zdravotní péči musí být zajištěn na celém světě, nicméně schopnost platit zůstává omezena na industrializované země. Je tedy důležité výdaje dobře rozdělit. Pacienti ze Severu, tedy z industrializovaných zemí, musí samozřejmě platit plnou cenu, jinak se zdroje financování výzkumu velmi rychle vyčerpají. Nicméně finanční příspěvky zemí Jihu jsou, pokud ne neexistující, pak alespoň zcela symbolické, a tudíž je k vyřešení tohoto nedostatku nutná naše solidarita . Zadruhé, iniciativa TBVI hraje také svou roli ve strategii 2020 Evropské unie. Je vynikající ukázkou toho, čeho můžeme dosáhnout, pokud priority v oblasti zdraví stanovíme včas. Má třetí a závěrečná poznámka je následující: toto nijak nevylučuje dodatečné a doplňkové financování ze strany velkých institučních investorů, zahrnujících zejména Světovou banku. Jiné země, jako Spojené státy, Kanada nebo řada nově se rozvíjejících zemí, kterých se týká problém tuberkulózy, ať už přímo z hlediska dopadu na jejich obyvatelstvo, nebo nepřímo v rámci mezinárodní solidarity, by měly zcela logicky také přispět vlastními prostředky na tuto iniciativu. Jedná se zde o formu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Tento nový přístup může být přínosný pod podmínkou, že se solidarita omezí na ty, kteří mají jak zdravotní, tak finanční potřeby. Alternativa by spočívala v ochraně pouze solventních populací."@cs1
"Fru formand! Det glæder mig at kunne give min støtte til et paneuropæisk projekt, som er meget ambitiøst, både for EU og for udviklingslandene, og som har til formål at udrydde tuberkulose ved hjælp af et vaccinationsprogram. Vi skal huske på, at over 1,7 mio. mennesker døde af tuberkulose i 2009. Tabet af menneskeliv er ca. 4 700 om dagen. Hertil skal lægges de årlige økonomiske tab, som estimeres til over 50 mia. USD for Afrika alene. Hvis vi på den baggrund reducerer tuberkulose til et problem, der er typisk for udviklingslandene, så fører vi i høj grad os selv bag lyset. Faktisk minder de tilfælde, der blev registreret i Det Forenede Kongerige og Irland i sommeren 2010, os om, at sygdommen befinder sig her i vores lande, for ikke at nævne den ravage, som den samme sygdom har skabt i den østlige del af vores kontinent, især i Rusland og Moldova. Initiativet vedrørende Tuberkulosevaccine (TBVI) er et initiativ, der har til formål at skabe effektive vacciner med henblik på at beskytte udviklingslandene til en overkommelig pris. Med dette in mente vil jeg gerne fremsætte følgende kommentarer, hvis jeg må. For det første har sundhed ikke en pris, men den har nogle omkostninger. Om end der skal være universel adgang til sundhedspleje, så er evnen til at betale i sig selv fortsat begrænset til de industrialiserede nationer. Derfor er det vigtigt, at omkostningerne spredes bredt. Patienterne i nord, dvs. i de industrialiserede lande, skal betale en høj pris, ellers tørrer finansieringskilderne for forskning hurtigt ud. Eftersom det økonomiske bidrag fra landene i syd imidlertid er om ikke ikkeeksisterende så ikke andet end rent symbolsk, så er vores solidaritet uundværlig, hvis denne mangel skal overvindes. For det andet har TBVI-initiativet også en plads i EU's 2020-strategi. Det illustrerer perfekt, hvad vi kan opnå, hvis vi kan fastlægge vores prioriteringer i god tid. Min tredje og afsluttende kommentar er, at det på ingen måde udelukker yderligere eller supplerende støtte fra de store udlånsinstitutioner, herunder især Verdensbanken. Andre lande såsom USA, Canada eller en række vækstlande, som er berørt af problemet med tuberkulose, enten direkte, fordi den har en indvirkning på deres befolkninger, eller indirekte i forbindelse med international solidaritet, bør logisk set komme med deres eget bidrag til dette initiativ. Jeg taler her specifikt om den offentlig-private partnerskabsmodel. Denne nye tilgang kan være gavnlig, under forudsætning af at solidaritet er begrænset til dem, der både har medicinske og økonomiske behov. Alternativet ville være kun at beskytte velstillede befolkninger."@da2
"Frau Präsidentin, es freut mich, ein paneuropäisches Projekt unterstützen zu können, welches sowohl für die Europäische Union als auch die Entwicklungsländer sehr ehrgeizig ist und mit dem die Beseitigung der Tuberkulose mittels eines Impfprogramms erreicht werden soll. Lassen Sie uns daran denken, dass 2009 1,7 Mio. Menschen an Tuberkulose gestorben sind. Dies kostet etwa 4 700 Menschen pro Tag das Leben. Hinzu kommen noch die jährlichen wirtschaftlichen Kosten, die allein für Afrika auf mehr als 50 Mrd. USD geschätzt werden. Wenn wir die Tuberkulose aufgrund dessen auf ein typisches Problem der Entwicklungsländer reduzieren würden, würden wir uns etwas vormachen. Tatsächlich erinnern uns die im Sommer 2010 im Vereinigten Königreich und Irland gemeldeten Fälle, dass es diese Krankheit hier in unseren Ländern gibt, ganz zu schweigen von den verheerenden Folgen, die die selbe Krankheit im Osten unseres Kontinents, im Speziellen Russland und der Republik Moldau, hatte. Die Tuberkulose-Impfstoff-Initiative (TBVI) verfolgt das Ziel, einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln, um Entwicklungsländer zu einem erschwinglichen Preis zu schützen. Vor diesem Hintergrund möchte ich, wenn Sie gestatten, die folgenden Anmerkungen machen. Zunächst einmal hat die Gesundheit keinen Preis, sondern verursacht Kosten. Während die Gesundheitsfürsorge allgemein zugänglich sein muss, bleibt die Zahlungsfähigkeit in sich selbst auf die Industriestaaten beschränkt. Insofern ist es wichtig, diese Kosten weitgehend aufzuteilen. Natürlich müssen die Patienten im Norden, das heißt in den Industriestaaten, einen hohen Preis bezahlen, sonst werden die Finanzquellen für die Forschung schnell versiegen. Wenn man jedoch bedenkt, dass der finanzielle Beitrag der südlichen Länder zwar existiert, aber nicht mehr als rein symbolisch ist, wird unsere Solidarität zur Überwindung dieses Defizits unverzichtbar. Zweitens hat die TBVI-Initiative auch einen Platz in der Strategie 2020 der EU. Das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was wir erreichen können, wenn wir unsere Prioritäten bei der Gesundheit rechtzeitig festlegen können. Meine dritte und abschließende Anmerkung ist folgende: Dies schließt auf keinen Fall zusätzliche oder ergänzende Finanzmittel der großen institutionellen Geldgeber aus, wozu auch insbesondere die Weltbank gehört. Andere Länder wie die Vereinigten Staaten, Kanada oder eine Reihe von Schwellenländern, die von dem Problem der Tuberkulose direkt betroffen sind, da sie Auswirkungen auf ihre Bevölkerung hat, oder indirekt im Kontext der internationalen Solidarität betroffen sind, sollten logischerweise auch ihren Beitrag zu dieser Initiative leisten. Genauer gesagt, spreche ich hier über das Modell der öffentlich-privaten Partnerschaft. Dieser neue Ansatz kann von Vorteil sein, wenn die Solidarität auf diejenigen beschränkt wird, die sowohl medizinischen als auch finanziellen Bedarf haben. Die Alternative wäre es, nur die wohlhabende Bevölkerung zu schützen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να υποστηρίξω ένα πανευρωπαϊκό εγχείρημα το οποίο είναι πολύ φιλόδοξο τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες, και το οποίο αποβλέπει στην εξάλειψη της φυματίωσης μέσω ενός προγράμματος εμβολιασμών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πάνω από 1,7 εκατ. άτομα πέθαναν εξαιτίας της φυματίωσης το 2009. Το κόστος σε ανθρώπινες ζωές ανέρχεται περίπου σε 4.700 άτομα ημερησίως. Προσθέστε σε αυτό και τις ετήσιες οικονομικές απώλειες, οι οποίες εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 50 δισ. δολάρια ΗΠΑ μόνον για την Αφρική. Εάν, βάσει αυτών των στοιχείων, υποβαθμίσουμε τη φυματίωση και την αντιμετωπίσουμε ως πρόβλημα χαρακτηριστικό των αναπτυσσόμενων χωρών, αυταπατώμαστε. Στην πραγματικότητα, οι περιπτώσεις που καταγράφηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία το καλοκαίρι του 2010 μας υπενθυμίζουν ότι η νόσος βρίσκεται και εδώ στις χώρες μας, για να μην αναφέρουμε καν την τραγική εξάπλωση αυτής της νόσου στις ανατολικές περιοχές της ηπείρου μας, ιδίως στη Ρωσία και στη Μολδαβία. Η πρωτοβουλία για το εμβόλιο κατά της φυματίωσης αποβλέπει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων με σκοπό την προστασία των αναπτυσσόμενων χωρών σε προσιτή τιμή. Με βάση αυτά τα δεδομένα, επιτρέψτε μου να διατυπώσω τα ακόλουθα σχόλια. Πρώτον, η υγεία δεν έχει τιμή αλλά έχει κόστος. Ενώ η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη πρέπει να είναι καθολική, η δυνατότητα καταβολής του κόστους περιορίζεται κατ’ ουσίαν στις βιομηχανικές χώρες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να επιμεριστεί ευρύτερα αυτό το κόστος. Είναι σαφές ότι οι ασθενείς στον Βορρά, με άλλα λόγια στις βιομηχανικές χώρες, πρέπει να καταβάλλουν υψηλότερο αντίτιμο, ειδάλλως οι πηγές χρηματοδότησης για την έρευνα θα στερέψουν πολύ γρήγορα. Ωστόσο, δεδομένου ότι η οικονομική συνεισφορά των χωρών του Νότου είναι, αν όχι ανύπαρκτη, ουσιαστικά συμβολική, η αλληλεγγύη μας καθίσταται επιβεβλημένη προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η αδυναμία. Δεύτερον, η πρωτοβουλία για το εμβόλιο κατά της φυματίωσης εντάσσεται επίσης στη στρατηγική της ΕΕ για το 2020. Αποτελεί ένα θαυμάσιο παράδειγμα του τι μπορούμε να επιτύχουμε αν θέσουμε εγκαίρως προτεραιότητές στον τομέα της υγείας. Το τρίτο, και τελευταίο, σχόλιό μου είναι το εξής: ότι αυτό δεν αποκλείει σε καμία περίπτωση τυχόν πρόσθετη ή συμπληρωματική χρηματοδότηση από τους μεγάλους θεσμικούς δανειστές, περιλαμβανομένης ειδικότερα της Διεθνούς Τράπεζας. Άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς ή ορισμένες αναδυόμενες χώρες που πλήττονται από το πρόβλημα της φυματίωσης, είτε άμεσα, επειδή έχει αντίκτυπο στον πληθυσμό τους, είτε έμμεσα, στο πλαίσιο της διεθνούς αλληλεγγύης, είναι απολύτως εύλογο να συνεισφέρουν εξίσου σε αυτήν την πρωτοβουλία. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρομαι εν προκειμένω στο πρότυπο των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτή η νέα προσέγγιση μπορεί να αποδειχθεί επωφελής υπό την προϋπόθεση ότι η αλληλεγγύη θα περιοριστεί σε όσους έχουν συγχρόνως ιατρική και οικονομική ανάγκη. Διαφορετικά, θα προστατεύαμε μόνον τους εύπορους πληθυσμούς."@el10
"Madam President, I am happy to be able to lend my support to a pan-European project that is very ambitious both for the European Union and for developing countries, and which is aimed at eliminating tuberculosis by means of a vaccination programme. Let us remember that more than 1.7 million people died from tuberculosis in 2009. The cost in terms of human life is some 4 700 people per day. Add to this the annual economic losses, which are estimated at more than USD 50 billion for Africa alone. If, based on this, we were to reduce tuberculosis to a problem typical of developing countries, we should be greatly deceiving ourselves. In fact, the cases reported in the United Kingdom and Ireland during the summer of 2010 remind us that the disease is here in our countries, not to mention the ravages caused by the same disease in the east of our continent, particularly in Russia and Moldova. The Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI) is an initiative that aims to create effective vaccines with a view to protect developing countries at an affordable price. With this in mind, I should like, if I may, to make the following comments. First, health does not have a price but it has a cost. While access to healthcare must be universal, the ability to pay remains in itself limited to the industrialised nations. That being the case, it is important to spread the costs broadly. Clearly, patients in the North, that is to say in the industrialised countries, must pay a high price, otherwise the sources of funding for research will dry up quickly enough. However, given that the financial contribution of the countries of the South is, if not non-existent, then no more than purely symbolic, our solidarity becomes indispensable to overcome this shortfall. Second, the TBVI initiative also has a place in the EU’s 2020 strategy. It is a perfect illustration of what we can achieve if we can establish our health priorities in good time. My third, and concluding, comment is this: that this in no way excludes additional or complementary funding from the large institutional lenders, including the World Bank in particular. Other countries, such as the United States, Canada or a number of emerging countries that are affected by the problem of tuberculosis, whether directly, as it impacts on their populations, or indirectly in the context of international solidarity, should quite logically make their own contribution to this initiative too. To be specific, I am talking here about the public-private partnership model. This new approach can be beneficial provided that solidarity is limited to those who have both medical and financial requirements. The alternative would be to protect only well-off populations."@en4
"Señora Presidenta, estoy satisfecho de poder prestar mi apoyo a un proyecto paneuropeo que es muy ambicioso tanto para la Unión Europea como para los países en desarrollo, y que está orientado a eliminar la tuberculosis a través de un programa de vacunación. Debemos recordar que en 2009 más de 1,7 millones de personas murieron de tuberculosis. El coste en términos de vidas humanas es de unas 4 700 personas al día. A esto se suman las pérdidas económicas anuales, que se estiman en más de 50 000 millones de dólares estadounidenses solamente en África. Si, basándonos en esto, redujésemos la tuberculosis a un problema típico de los países en desarrollo, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. De hecho, los casos registrados en el Reino Unido e Irlanda durante el verano de 2010 nos recuerdan que la enfermedad está aquí en nuestros países, por no mencionar los estragos provocados por la misma enfermedad al este de nuestro continente, en particular en Rusia y Moldavia. La Iniciativa en favor de una vacuna contra la tuberculosis (TBVI) es una iniciativa que pretende crear vacunas efectivas con vistas a proteger a los países en desarrollo a un precio asequible. Teniendo esto en cuenta, me gustaría, si me lo permiten, hacer los siguientes comentarios. En primer lugar, la salud no tiene precio, pero sí tiene un coste. A pesar de que el acceso a la atención sanitaria debe ser universal, la capacidad para pagar sigue estando limitada a los países industrializados. Siendo esto así, es importante distribuir ampliamente los costes. Claramente, los pacientes del norte, es decir los pacientes de los países industrializados, deben pagar un alto precio, porque de lo contrario las fuentes de financiación para la investigación se secarán rápidamente. Sin embargo, dado que la contribución financiera de los países del sur prácticamente simbólica, sino inexistente, nuestra solidaridad resulta indispensable para superar esta carencia. En segundo lugar, la iniciativa TBVI también ocupa un lugar en la Estrategia Europa 2020. Ilustra perfectamente lo que podemos conseguir si logramos establecer nuestras prioridades sanitarias de forma oportuna. Mi tercer y último comentario es el siguiente: que esto no excluye en modo alguno los fondos adicionales o complementarios de los grandes prestamistas institucionales, incluyendo el Banco Mundial en particular. Otros países, como los Estados Unidos, Canadá o una serie de países emergentes afectados por el problema de la tuberculosis, sea de forma directa, por el hecho de que afecta a sus poblaciones, o indirecta, en el contexto de la solidaridad internacional, deberían lógicamente realizar su propia contribución para esta iniciativa también. Más concretamente, me refiero aquí al modelo de asociación público-privado. Este nuevo planteamiento puede ser beneficioso siempre que la solidaridad se limite a quienes tengan necesidades tanto médicas como económicas. La alternativa sería proteger solamente a las poblaciones acomodadas."@es21
"Austatud juhataja! Mul on hea meel toetada üleeuroopalist projekti, mis on väga kaugelevaatav nii Euroopa Liidu kui ka arenguriikide jaoks ning mille eesmärk on likvideerida vaktsineerimisprogrammi abil tuberkuloos. Meenutagem, et 2009. aastal suri tuberkuloosi tõttu üle 1,7 miljoni inimese. Inimelude mõttes on selle haiguse maksumus umbes 4700 inimest päevas. Lisame sellele iga-aastased majanduslikud kahjud, mis ainuüksi Aafrika puhul arvatakse moodustavat üle 50 miljardi USA dollari. Kui me nende teadmiste alusel võtaksime tuberkuloosi kui probleemi, mis on omane ainult arenguriikidele, siis petaksime end suuresti. 2010. aasta suve Ühendkuningriigi ja Iirimaa haigestumisjuhtumid meenutavad meile, et see haigus eksisteerib siin, meie riikides, rääkimata hävitustööst, mida seesama haigus põhjustab meie mandri idaosas, eriti Venemaal ja Moldovas. Tuberkuloosivaktsiini algatuse eesmärk on luua tõhusad taskukohase hinnaga vaktsiinid, et kaitsta arenguriike. Sel teemal tahaksin teha järgmised märkused, kui lubate. Esiteks: tervisel ei ole hinda, kuid tal on maksumus. Kuigi tervishoid peab olema kõigile kättesaadav, suudavad selle eest maksta peamiselt tööstusriigid. Seetõttu on vaja kulusid laiemalt jaotada. On selge, et põhjapoolsemates piirkondades, s.t tööstusriikides, peavad patsiendid maksma kõrget hinda, vastasel juhul kuivavad teadusuuringuteks mõeldud rahastamisallikad küllalt kiiresti kokku. Arvestades aga, et lõunapoolsete riikide rahaline osalus on kui mitte olematu, siis vähemalt üksnes sümboolne, on meie solidaarsus hädavajalik, et seda puudujääki katta. Teiseks: tuberkuloosivaktsiini algatus sisaldub ka ELi 2020. aasta strateegias. See on hea näide sellest, mida võime saavutada, kui paneme tervishoiuprioriteedid aegsasti paika. Minu kolmas ja viimane märkus on see, et eeltoodu ei välista suurte institutsionaalsete laenuandjate, sealhulgas eelkõige Maailmapank, täiendavat või lisarahastamist. Muidugi peaksid sellele algatusele kaasa aitama ka teised riigid, näiteks Ameerika Ühendriigid, Kanada ja mitmed areneva majandusega riigid, mida tuberkuloosi probleem puudutab kas otseselt nende elanikkonnale avaldatava mõjuna või kaudselt rahvusvahelise solidaarsuse läbi. Pean konkreetselt silmas avaliku ja erasektori partnerluse mudelit. See uus lähenemisviis võib olla kasulik tingimusel, et solidaarsus piirdub nendega, kellel on kehtestatud nii meditsiinilised kui ka finantsnõuded. Vastasel juhul kaitstaks ainult heal järjel riikide elanikke."@et5
"Arvoisa puhemies, olen iloinen siitä, että voin antaa tukeni yleiseurooppalaiselle hankkeelle, joka on hyvin kunnianhimoinen sekä Euroopan unionille että kehitysmaille ja jolla pyritään hävittämään tuberkuloosi rokotusohjelman avulla. Meidän on muistettava, että vuonna 2009 tuberkuloosin kuoli yli 1,7 miljoonaa ihmistä. Se merkitsee päivittäin noin 4 700 ihmishengen menetystä. Lisäksi tulevat taloudelliset menetykset, jotka ovat vuosittain arviolta yli 50 miljardia Yhdysvaltain dollaria pelkästään Afrikassa. Tämän perusteella me todellakin pettäisimme itseämme, jos me pitäisimme tuberkuloosia vain kehitysmaille tyypillisenä ongelmana. Itse asiassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa kesällä 2010 raportoidut tapaukset muistuttavat meitä siitä, että tuberkuloosia esiintyy täällä meidän maissamme, puhumattakaan tuhoista, joita sairaus aiheuttaa maanosamme itäosissa, erityisesti Venäjällä ja Moldovassa. Tuberkuloosirokotehanke (Tuberculosis Vaccine Initiative – TBVI) on aloite, jolla pyritään kehittämään tehokkaita rokotteita kehitysmaiden suojelemiseksi kohtuulliseen hintaan. Tämä mielessä pitäen haluaisin esittää seuraavat huomautukset. Ensiksikin terveydellä ei ole hintaa, mutta sillä on kustannuksensa. Vaikka oikeuden terveydenhuoltoon on oltava yleismaailmallinen, maksuvalmius rajoittuu teollistuneisiin maihin. Tämän vuoksi on tärkeää, että kustannukset hajautetaan laajasti. Selvästikin potilaiden on pohjoisessa, toisin sanoen teollistuneissa maissa, maksettava korkea hinta, muuten tutkimuksen rahoitus kuivuu kokoon nopeasti. Mutta kun otetaan huomioon, että eteläisten maiden taloudellinen panos on, vaikkakaan ei ehkä olematon, silti pelkästään symbolinen, solidaarisuutemme on välttämätöntä tämän vajauksen korjaamiseksi. Toiseksi tuberkuloosirokotehankkeella on paikkansa myös Eurooppa 2020 -strategiassa. Se on erinomainen osoitus siitä, mitä voimme saavuttaa, jos onnistumme määrittämään terveyttä koskevat painopistealueemme hyvissä ajoin. Kolmas ja viimeinen huomautukseni on seuraava: tämä ei millään tavoin sulje pois suurilta johtavilta instituutioilta, erityisesti Maailmanpankilta, saatavaa lisärahoitusta tai täydentävää rahoitusta. Muiden maiden, kuten Yhdysvaltojen, Kanadan tai monien kehittyvien maiden, joissa tuberkuloosi on ongelma joko välittömästi väestöön kohdistuvien vaikutusten vuoksi tai välillisesti kansainvälisen solidaarisuuden seurauksena, olisi täysin loogisesti myös edistettävä tätä hanketta omalla panoksellaan. Tarkkaan ottaen tarkoitan tällä julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia koskevaa mallia. Tämä uusi lähestymistapa voi olla hyödyllinen edellyttäen, että solidaarisuus rajoittuu sellaisiin, joilla on sekä lääketieteellisiä että taloudellisia vaatimuksia. Vaihtoehtona olisi suojella ainoastaan hyvässä asemassa olevia väestöjä."@fi7
"Elnök asszony! Örülök, hogy egy olyan páneurópai projektet támogathatok, amely az Európai Unió és a fejlődő országok számára is igen ambiciózus, és amely egy oltási program keretén belül felszámolja a tuberkulózist. Emlékeztetnék arra, hogy 2009-ben több mint 1,7 millió ember halt meg tuberkulózisban. Naponta körülbelül 4700-an halnak meg ebben a betegségben. Ehhez adjuk hozzá az éves gazdasági veszteséget, amelyet csak Afrikában több mint 50 milliárd dollárra becsülnek. Ha erre alapozva olyan problémáként kezelnénk a tuberkulózist, mint amely csak a fejlődő országokra jellemző, akkor becsapjuk magunkat. A 2010 nyarán az Egyesült Királyságból és Írországból érkező jelentések emlékeztetnek bennünket arra, hogy a betegség a mi országainkban is jelen van, nem beszélve arról, hogy milyen pusztítást vitt véghez a TBC a kontinens keleti részén, különösen Oroszországban és Moldovában. A tuberkulózis elleni védőoltással kapcsolatos kezdeményezés célja olyan hatékony oltások létrehozása, amelyekkel megfizethető áron lehet megvédeni a fejlődő országokat. Ezt szem előtt tartva engedjék meg, hogy a következő megjegyzéseket tegyem! Először: az egészségnek nincs ára, de vannak költségei. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésnek egyetemesnek kell lennie, ám magának a fizetésnek a lehetősége az iparosodott országokra korlátozódik. És mivel ez a helyzet, fontosnak tartom a költségek széles körben történő elosztását. Az északi féltekén, azaz az iparosodott országokban élő betegeknek magas árat kell fizetniük, ellenkező esetben a kutatásra fordított források hamarosan kimerülnek. Ugyanakkor azonban – tekintve, hogy a déli félteke országainak anyagi hozzájárulása, ha nem is a semmivel egyenlő, de nem több szimbolikus gesztusnál – a szolidaritásunk nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egyensúlyba hozzuk a mérleget. Másodszor: a tuberkulózis elleni védőoltással kapcsolatos kezdeményezésnek helye van az EU 2020 stratégiában is. Ez a stratégia tökéletesen illusztrálja, hogy mit tudunk elérni, amennyiben megfelelő időben határozzuk meg az egészségügyi prioritásainkat. Harmadik és utolsó megjegyzésem pedig, hogy ez semmilyen módon nem zárja ki a nagy intézményi hitelezőktől származó többlet- vagy kiegészítő finanszírozást, ideértve különösen a Világbankot. Más országoknak – mint például az Egyesült Államoknak, Kanadának és számos feltörekvő országnak, amelyeket akár közvetlenül, a népességüket tekintve, akár közvetetten, a nemzetközi szolidaritás kontextusában érint a tuberkulózis – értelemszerűen ugyanúgy hozzá kellene járulniuk ehhez a kezdeményezéshez. Itt egészen pontosan a köz- és a magánszférabeli partnerségek modelljére gondolok. Ez az új megközelítés hatékony lenne, amennyiben a szolidaritás azokra korlátozódna, akiknek erre orvosi és pénzügyi szempontból szükségük van. A másik megoldás csupán a tehetős lakosság védelme."@hu11
"Signora Presidente, è un piacere per me sostenere questo progetto paneuropeo, molto ambizioso sia per l’Unione europea che per i paesi in via di sviluppo, che si prefigge di debellare la tubercolosi tramite una campagna di vaccinazione. Ricordiamo che nel 2009 la tubercolosi ha causato la more di oltre 1,7 milioni di persone. Il costo di vite umane è di 4700 persone al giorno. A queste si aggiungano le perdite economiche che ogni anno si aggirano attorno ai 50 miliardi di dollari per il solo continente africano. Ma considerare la tubercolosi un problema tipico dei paesi in via di sviluppo sulla base di questi dati sarebbe un errore grossolano. I casi di tubercolosi registrati nel Regno Unito e in Irlanda durante l’estate del 2010 ci ricordano della presenza di questa malattia anche nei nostri paesi, per non parlare dei gravi danni che essa provoca nella parte orientale del continente, in particolare in Russia e in Moldavia. Tramite l’iniziativa TBVI si sono voluti creare vaccini efficaci in grado di proteggere le popolazioni dei paesi in via di sviluppo a un prezzo contenuto. A questo proposito vorrei aggiungere qualche osservazione. Innanzi tutto la salute non ha prezzo, seppure abbia senz’altro un costo. Sebbene l’accesso alle cure debba essere un diritto universale, la capacità di pagare rimane una prerogativa dei paesi industrializzati. È dunque importante distribuire gli oneri in maniera equilibrata. I pazienti del nord del mondo, ovvero dei paesi industrializzati, devono ovviamente pagare di più, altrimenti si prosciugherebbero rapidamente le fonti di finanziamento per la ricerca. Appurato che il contributo finanziario dei paesi del sud rimane, se non nullo, quanto meno puramente simbolico, è indispensabile intervenire con la nostra solidarietà per colmare questa lacuna. L’iniziativa TBVI si colloca a giusto motivo nella strategia UE 2020 e illustra in maniera esemplare ciò di cui siamo capaci quando riusciamo a stabilire entro i tempi dati le nostre priorità in materia di sanità. A titolo conclusivo desidero precisare che ciò non preclude in alcun modo i finanziamenti supplementari o complementari da parte dei grandi creditori istituzionali, tra cui spicca la Banca mondiale. Altri Stati, come ad esempio gli Stati Uniti, il Canada o diversi paesi emergenti toccati dal problema della tubercolosi o direttamente a livello della loro popolazione, o indirettamente per motivi di solidarietà internazionale, dovrebbero secondo logica dare un contributo a questa iniziativa. Si potrebbe pensare, ove necessario, a un partenariato pubblico/privato. Questa nuova impostazione può essere salutare a condizione che la solidarietà sia destinata esclusivamente ai soggetti poveri e bisognosi di cure. L’alternativa sarebbe di garantire una protezione solo alle popolazioni che possono permettersela."@it12
"Ponia pirmininke, džiaugiuosi galėdamas remti Europos projektą, kuris yra labai plataus užmojo tiek Europos Sąjungos, tiek besivystančių šalių atžvilgiu ir kuriuo siekiama kovoti su tuberkulioze vykdant vakcinavimo programą. Prisiminkime, kad 2009 m. nuo tuberkuliozės mirė daugiau kaip 1,7 mln. žmonių. Per dieną miršta apie 4 700 žmonių. Pridėkime prie to dar metinius ekonominius nuostolius, kurie vien Afrikoje siekia daugiau kaip 50 mlrd. USD. Jei tuo remdamiesi manytume, kad tuberkuliozės problema būdinga tik besivystančioms šalims, labai save apgaudinėtume. Tiesą sakant, matydami, kiek per 2010 m. vasarą Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje užregistruota atvejų, prisimename, kad šia liga sergama ir mūsų šalyse, jau nekalbant apie šios ligos padarinius mūsų žemyno rytuose, ypač Rusijoje ir Moldovoje. Vakcinos nuo tuberkuliozės iniciatyva (angl. TBVI) – tai iniciatyva, kuria siekiama sukurti veiksmingas vakcinas besivystančioms šalims apsaugoti už prieinamą kainą. Turėdamas tai omenyje, norėčiau, jei galima, pateikti šias pastabas. Pirma, sveikatos nenupirksi, tačiau ji kainuoja. Nors galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis turi būti suteikta visiems, už jas mokėti gali tik pramoninės šalys. Tokiomis aplinkybėmis svarbu plačiai skelbti, kokių patiriama išlaidų. Akivaizdu, kad pacientai Šiaurės šalyse, t. y. pramoninėse šalyse, turi mokėti daugiau, kitaip mokslinių tyrimų finansavimo šaltiniai greitai išseks. Tačiau turint omenyje tai, kad Pietų šalių finansinė parama yra grynai simbolinė (jei apskritai yra), mums būtina solidarizuotis siekiant įveikti šį trūkumą. Antra, į TBVI iniciatyvą taip pat atsižvelgta strategijoje „Europa 2020“. Ji puikiai parodo, ką galime pasiekti, jei laiku nusistatysime sveikatos prioritetus. Trečioji ir paskutinė pastaba tokia: jokiu būdu negalima atsisakyti papildomo finansavimo, kurį skiria stambūs kreditoriai, tarp jų pirmiausia Pasaulio bankas. Kitos šalys, pvz., Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada arba daugelis besiformuojančios ekonomikos šalių, kurios susiduria su tuberkuliozės problema tiesiogiai, t. y. poveikį patiria jų gyventojai, arba netiesiogiai tarptautinio solidarumo požiūriu, logiškai taip pat turėtų remti šią iniciatyvą. Tiksliau sakant, čia kalbu apie viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės modelį. Šis naujas požiūris gali būti naudingas, jei solidarumas būtų taikomas tik tiems, kuriems keliami medicininiai ir finansiniai reikalavimai. Alternatyva būtų apsaugoti tik pasiturinčius gyventojus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es esmu priecīgs, ka varu sniegt atbalstu visas Eiropas projektam, kurš ir ļoti vērienīgs gan Eiropas Savienībai, gan jaunattīstības valstīm un kura mērķis ir izskaust tuberkulozi ar vakcinēšanas programmas palīdzību. Atsauksim atmiņā, ka vairāk nekā 1,7 miljoni cilvēku ir miruši no tuberkulozes 2009. gadā. Šī slimība paņem 4700 cilvēku dzīvību dienā. Pieskaitiet tam zaudējumus ekonomikā, kas tiek vērtēti vairāk par USD 50 miljardiem gadā tikai Āfrikai vien. Ja, pamatojoties uz to, mēs šauri uzskatītu tuberkulozi par tipisku jaunattīstības valstu problēmu, mēs smagi sevi maldinātu. Faktiski dati par gadījumiem Apvienotajā Karalistē un Īrijā 2010. gada vasarā atgādina mums, ka šī slimība ir šeit, mūsu valstīs, nemaz nerunājot par postu, ko šī pati slimība rada mūsu kontinenta austrumos, jo īpaši Krievijā un Moldovā. Prettuberkulozes vakcīnas iniciatīva (TBVI) ir iniciatīva, kuras mērķis ir radīt efektīvas vakcīnas, lai aizsargātu jaunattīstības valstis par samērīgu cenu. Turot to prātā, es vēlos, ja drīkst, izteikt dažas piezīmes. Pirmkārt, veselībai nav cenas, bet tai ir izmaksas. Lai gan veselības aprūpei jābūt vispārpieejamai, maksātspēja piemīt tikai rūpnieciski attīstītajām valstīm. Ņemot to vērā, ir svarīgi izmaksas plaši sadalīt. Ir skaidrs, ka pacientiem ziemeļos, tā teikt, rūpnieciski attīstītajās valstīs, jāmaksā augsta cena, citādi pētniecības finansējuma avoti izsīks pietiekami drīz. Tomēr, tā kā dienvidvalstu finanšu ieguldījumi ir vai nu tīri simboliski, vai to nav pavisam, mūsu solidaritāte kļūst neaizstājama. Otrkārt, TBVI iniciatīvai ir vieta arī ES 2020 stratēģijā. Tas lieliski ilustrē, ko mēs varam sasniegt, ja laikus izstrādājam savas veselības prioritātes. Trešais un pēdējais komentārs ir šāds: tas nekādā ziņā neizslēdz papildu vai klāt nākošu finansējumu no lielām aizdevēju organizācijām, tostarp no Pasaules Bankas. Citām valstīm, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm, Kanādai vai vairākām strauji augošajām valstīm, kuras izjūt tuberkulozes problēmu vai nu tieši kā ietekmi uz saviem iedzīvotājiem, vai netieši saistībā ar starptautisko solidaritāti, pilnīgi loģiski arī būtu jādod savs ieguldījums šajā iniciatīvā. Konkrēti es šeit runāju par publiskās un privātās partnerības modeli. Šī jaunā pieeja var būt izdevīga, ja solidaritāte aprobežojas ar tiem, kuri atbilst gan medicīnas, gan finanšu prasībām. Alternatīva būtu aizsargāt vienīgi pārtikušos iedzīvotājus."@lv13
"Madame la Présidente, je suis heureux de pouvoir apporter mon soutien à un projet paneuropéen très ambitieux, à la fois pour l'Union européenne et pour les pays en développement, visant à éliminer la tuberculose par la vaccination. Rappelons que plus de 1,7 million de personnes sont mortes de la tuberculose en l'an 2009. Le coût en vies humaines est de 4 700 personnes par jour. Ajoutons à cela les pertes économiques annuelles, qui seraient de l'ordre de plus de 50 milliards de dollars par an rien que pour l'Afrique. De là à ramener la tuberculose à un problème typique des pays en développement, ce serait un grand leurre. En effet, les cas rapportés au Royaume-Uni et en Irlande pendant l'été 2010 nous rappellent la présence de la maladie chez nous, sans parler des ravages que la même maladie fait à l'est de notre continent, notamment en Russie et en Moldavie. L'initiative TBVI est une initiative qui vise à créer des vaccins efficaces en vue de protéger les populations des pays en développement à un prix abordable. À ce titre, je me permettrai de faire les remarques suivantes. Premièrement, la santé n'a pas de prix mais elle a un coût. Si l'accès aux soins doit être universel, la capacité de paiement reste quant à elle limitée aux pays industrialisés. Il importe, dès lors, de bien répartir les charges. Les patients du nord, c'est-à-dire des pays industrialisés, doivent bien entendu payer le prix fort, sinon les sources de financement de la recherche devraient tarir assez rapidement. Cependant, étant donné que la contribution financière des pays du sud reste, sinon inexistante, du moins purement symbolique, notre solidarité devient indispensable pour combler cette insuffisance. Deuxièmement, l'initiative TBVI a aussi toute sa place dans la stratégie UE 2020. Elle illustre parfaitement ce dont nous pouvons être capables si nous savons arrêter en temps voulu les priorités en matière de santé. Troisième remarque – et je voudrais terminer par là –, cela n'exclut nullement les financements additionnels ou complémentaires à charge des grands bailleurs institutionnels dont, notamment, la Banque mondiale. D'autres États, comme par exemple les États-Unis, le Canada ou nombre de pays émergents concernés par le problème de la tuberculose, soit directement au niveau de leur population, soit indirectement au titre de la solidarité internationale, devraient en toute logique aussi apporter leur contribution à ladite initiative. Il s'agit, en l'occurrence, de la formule partenariat public/privé. Cette nouvelle approche peut être salutaire à condition de limiter la solidarité à ceux qui ont à la fois des besoins médicaux et financiers. L'alternative consisterait à ne protéger que les populations solvables."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, het verheugt mij dat ik een pan-Europees project kan ondersteunen dat zeer ambitieus is, zowel voor de Europese Unie als voor ontwikkelingslanden, en waarmee tuberculose wordt uitgeroeid door middel van een vaccinatieprogramma. Laten we niet vergeten dat in 2009 meer dan 1,7 miljoen mensen zijn overleden aan tuberculose. De kosten in termen van mensenlevens bedragen ongeveer 4 700 mensen per dag. Daarbij komen nog de jaarlijkse economische verliezen die worden geschat op meer dan 50 miljard dollar, alleen al voor Afrika. We zouden ons zelf iets wijs maken indien wij op basis hiervan tuberculose zouden bestempelen als een typisch probleem van ontwikkelingslanden. Uit de gevallen die in de zomer van 2010 zijn gemeld in het Verenigd Koninkrijk en Ierland blijkt dat de ziekte zich hier in onze landen voordoet, om nog maar te zwijgen van de tol die deze ziekte eist in het oosten van ons werelddeel, met name in Rusland en Moldavië. Het (TBVI) is erop gericht werkzame vaccins te ontwikkelen om de bevolking in ontwikkelingslanden tegen een betaalbare prijs te beschermen. Met dit in het achterhoofd zou ik graag het volgende willen opmerken. Ten eerste heeft gezondheid geen prijs maar wel kosten. Hoewel de toegang tot zorg universeel moet zijn, kunnen uitsluitend de geïndustrialiseerde landen die kosten betalen. Daarom is het belangrijk de lasten breed te verdelen. Het spreekt vanzelf dat patiënten in het noorden, dat wil zeggen in de geïndustrialiseerde landen, een hoge prijs moeten betalen omdat anders de financieringsbronnen voor onderzoek snel opdrogen. Maar aangezien de financiële bijdrage van de landen in het zuiden weliswaar niet ontbreekt maar in ieder geval louter symbolisch is, wordt onze solidariteit onmisbaar om dit tekort te dekken. Ten tweede maakt het TBVI-initiatief deel uit van de EU 2020-strategie. Het laat perfect zien wat wij kunnen bereiken indien wij op tijd prioriteiten weten te stellen op het gebied van de gezondheid. Mijn derde – en laatste – opmerking is dat de extra of aanvullende financiering door de grote institutionele donoren, met name de Wereldbank, hierdoor geenszins wordt uitgesloten. Andere landen, zoals de Verenigde Staten, Canada of enkele opkomende landen die worden getroffen door het probleem van tuberculose, hetzij direct omdat het gevolgen heeft voor hun bevolking, hetzij indirect in de context van internationale solidariteit, zouden logischerwijze eveneens een bijdrage moeten leveren aan dit initiatief. Specifiek gezegd bedoel ik hier het publiek-privaat-partnerschapsmodel. Deze nieuwe benadering kan nuttig zijn indien de solidariteit beperkt blijft tot degenen die zowel medische als financiële hulp nodig hebben. Het alternatief zou zijn dat wij slechts welgestelde bevolkingsgroepen zouden beschermen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Cieszę się mogąc udzielić mojego poparcia ogólnoeuropejskiemu projektowi, który jest niezwykle ambitny zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla krajów rozwijających się i którego celem jest likwidacja gruźlicy za pomocą programu szczepień. Pamiętajmy, że w 2009 roku na gruźlicę zmarło ponad 1,7 miliona ludzi. Jej koszt w kategorii ludzkiego życia oznacza śmierci około 4700 osób dziennie. Dodajmy do tego roczne straty gospodarcze, które w samej Afryce szacuje się na ponad 50 miliardów dolarów. Jeśli na tej podstawie mielibyśmy uznać gruźlicę za problem charakterystyczny wyłącznie dla krajów rozwijających, to bardzo byśmy się pomylili. Rzeczywiście, przypadki odnotowane w Wielkiej Brytanii i Irlandii latem 2010 roku przypominają nam, że choroba ta jest obecna tutaj, w naszych państwach, nie mówiąc już o spustoszeniach, jakie czyni na wschodzie naszego kontynentu, zwłaszcza w Rosji i Mołdawii. Inicjatywa na rzecz szczepień przeciwko gruźlicy (TBVI) to inicjatywa, której celem jest opracowanie skutecznych szczepionek dla potrzeb zabezpieczenia krajów rozwijających się po przystępnej cenie. W związku z tym chciałbym, jeśli wolno, zgłosić następujące uwagi. Po pierwsze, zdrowie nie ma ceny, ale kosztuje. O ile dostęp do opieki zdrowotnej musi być powszechny, to zdolność do płacenia ogranicza się do państw uprzemysłowionych. Ponieważ tak się dzieje, ważne jest, aby wprowadzić szeroki podział kosztów. Oczywiście chorzy z Północy, to znaczy z państw uprzemysłowionych muszą ponosić wysokie koszty w przeciwnym przypadku źródła finansowania badań dość szybko by wyschły. Jednak biorąc pod uwagę, że wkład finansowy krajów Południa, o ile w ogóle istnieje, jest jedynie symboliczny, pokonanie tego niedoboru wymaga od nas okazania solidarności. Po drugie, inicjatywa TBVI ma swoje miejsce także w strategii UE 2020. Stanowi doskonałą ilustrację tego, co możemy osiągnąć jeżeli uda nam się w odpowiednim czasie ustalić priorytety w zakresie zdrowia. Moja trzecia i ostatnia uwaga jest następująca: to w żaden sposób nie wyklucza pozyskiwania dodatkowych czy uzupełniających środków finansowych od dużych kredytodawców instytucjonalnych, w tym w szczególności Banku Światowego. W konsekwencji, pozostałe państwa, na przykład Stany Zjednoczone, Kanada lub kilka krajów wschodzących dotkniętych problemem gruźlicy czy to bezpośrednio, bo dotyka ona ich mieszkańców, czy pośrednio w kontekście solidarności międzynarodowej także powinny wnieść wkład w tę inicjatywę. Chodzi mi tutaj o model partnerstwa publiczno-prywatnego. To nowe podejście może być korzystne pod warunkiem, że solidarność ogranicza się do tych, którzy mają potrzeby medyczne i finansowe. Alternatywą byłaby ochrona tylko zamożnych społeczeństw."@pl16
"Senhora Presidente, congratulo-me com o facto de poder prestar o meu apoio a um projecto pan-europeu muito ambicioso, tanto para a União Europeia como para os países em desenvolvimento, que visa eliminar a tuberculose através de um programa de vacinação. Convém lembrar que mais de 1,7 milhões de pessoas morreram de tuberculose em 2009. O custo em termos de vidas humanas é de 4 700 pessoas por dia, a que acresce ainda as perdas económicas anuais estimadas em mais de 50 mil milhões de dólares por ano só em África. Daí que reduzir a tuberculose a um problema típico dos países em desenvolvimento seria estarmos a enganar-nos. Com efeito, os casos comunicados no Reino Unido e na Irlanda durante o Verão de 2010 lembram-nos que a doença está bem perto, já para não falar da devastação causada por essa mesma doença a leste do nosso continente, em particular na Rússia e na Moldávia. A iniciativa para a vacinação contra a tuberculose (TBVI) é uma iniciativa que visa criar vacinas eficazes com vista a proteger os países em desenvolvimento a um preço acessível. À luz destes factos, se me permitem, gostaria de fazer os seguintes comentários. Em primeiro lugar, a saúde não tem preço, mas tem um custo. Muito embora o acesso aos cuidados de saúde deva ser universal, a capacidade de pagamento mantém-se ela própria limitada aos países industrializados. Assim sendo, importa repartir bem os encargos. Os pacientes do Norte, ou seja, dos países industrializados, têm evidentemente de pagar o preço mais alto, senão as fontes de financiamento da investigação esgotar-se-iam assaz rapidamente. Entretanto, dado que a contribuição financeira dos países do Sul é, senão inexistente, pelo menos puramente simbólica, a nossa solidariedade torna-se indispensável para colmatar essa insuficiência. Em segundo lugar, a iniciativa TBVI também ocupa um lugar na Estratégia UE 2020. Ilustra na perfeição o que podemos alcançar se soubermos definir, em tempo oportuno, as nossas prioridades em matéria de saúde. O meu terceiro – e derradeiro – comentário é: que isto não exclui, de forma alguma, um financiamento adicional ou complementar por parte dos grandes financiadores institucionais tais como, nomeadamente, o Banco Mundial. Outros países como, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá ou uma série de países emergentes afectados pelo problema da tuberculose, seja directamente ao nível das suas populações, ou indirectamente no âmbito da solidariedade internacional, deveriam logicamente dar também o seu contributo para esta iniciativa. Refiro-me, para ser preciso, ao modelo de parceria público-privada. Esta nova abordagem pode ser benéfica desde que se limite a solidariedade aos que têm necessidades simultaneamente de natureza médica e financeira. A alternativa consistiria na protecção exclusiva das populações em boa situação financeira."@pt17
"Doamnă președintă, sunt fericit că am posibilitatea de a sprijini un proiect paneuropean care este foarte ambițios atât pentru Europa, cât și pentru țările în curs de dezvoltare și care își propune să elimine tuberculoza prin intermediul unui program de vaccinare. Să ne amintim că peste 1,7 milioane de persoane au murit de tuberculoză în 2009. Costul în vieți omenești este de 4 700 de persoane pe zi. Să adăugăm la acesta pierderile economice anuale care sunt estimate la peste 50 de miliarde de dolari doar pentru Africa. Dacă, pe baza acestui fapt, am reduce tuberculoza la o problemă specifică țărilor în curs de dezvoltare, ne-am amăgi singuri. În realitate, cazurile raportate de Regatul Unit și Irlanda în vara anului 2010 ne amintesc că boala este prezentă și în țările noastre, ca să nu mai menționez ravagiile făcute de aceeași boală în estul continentului nostru, în special în Rusia și Moldova. Inițiativa privind vaccinul împotriva tuberculozei (TBVI) este o inițiativă care își propune să creeze vaccinuri eficiente cu scopul de a proteja țările în curs de dezvoltare la un preț acceptabil. Fără a pierde din vedere acest lucru aș dori, dacă-mi permiteți, să fac următoarele comentarii. În primul rând, sănătatea nu are preț, însă are un cost. Deși accesul la asistență medicală trebuie să fie universal, capacitatea de a plăti rămâne limitată la națiunile industrializate. În aceste circumstanțe, este important să dispersăm costurile în linii mari. În mod evident, pacienții din nord, și anume cei din țările industrializate, trebuie să plătească un preț ridicat deoarece, în caz contrar, fondurile pentru cercetare se vor termina destul de repede. Totuși, având în vedere că contribuția financiară a țărilor din sud este dacă nu inexistentă, atunci pur și simplu simbolică, solidaritatea noastră devine indispensabilă pentru a face față acestui deficit. În al doilea rând, inițiativa TBVI are un loc și în strategia UE 2020. Este o ilustrare perfectă a ceea ce putem realiza dacă ne stabilim prioritățile în domeniul sănătății în timp util. Al treilea comentariu, cu care voi și încheia, este că acest lucru nu exclude sub nicio formă finanțarea suplimentară sau complementară din partea marilor creditori instituționali, și mai ales din partea Băncii Mondiale. Alte țări, precum Statele Unite, Canada sau mai multe țări emergente afectate de problema tuberculozei, fie direct, deoarece are impact asupra populației lor, fie indirect, în contextul solidarității internaționale, ar trebui în mod firesc să contribuie și ele la această inițiativă. Mă refer, mai exact, la modelul parteneriatului public-privat. Această nouă abordare poate fi benefică cu condiția ca solidaritatea să se limiteze la cei care au necesități atât medicale, cât și financiare. Alternativa ar fi să protejăm doar populațiile solvabile."@ro18
"Som rád, že môžem podporiť paneurópsky projekt, ktorý je veľmi ambiciózny pre Európsku úniu i pre rozvojové krajiny a ktorého cieľom je odstrániť tuberkulózu pomocou programu vakcinácie. Pripomeňme si, že v roku 2009 zomrelo na tuberkulózu viac než 1,7 milióna ľudí. To znamená, že každý deň zomrelo približne 4 700 ľudí. Prirátajte k tomu každoročné hospodárske straty, ktoré sa len v prípade Afriky odhadujú na vyše 50 miliárd USD. Ak by sme na základe týchto údajov obmedzovali tuberkulózu na problém typický pre rozvojové krajiny, veľmi by sme klamali samých seba. Prípady nahlásené v Spojenom kráľovstve a v Írsku počas leta 2010 nám skutočne pripomínajú, že táto choroba je tu, v našich krajinách, nehovoriac o pohrome, ktorú táto choroba spôsobuje na východe nášho kontinentu, najmä v Rusku a Moldavsku. Nadácia Vakcína proti tuberkulóze (TBVI) je iniciatívou, ktorej cieľom je vytvoriť účinné vakcíny na ochranu rozvojových krajín za prijateľnú cenu. Vzhľadom na to by som chcel, ak smiem, uviesť tieto pripomienky. Po prvé, zdravie nemožno vyjadriť cenou, ale sú s ním spojené náklady. Zatiaľ čo prístup k zdravotnej starostlivosti musí byť univerzálny, schopnosť financovania zostáva obmedzená na priemyselné krajiny. Vzhľadom na to je dôležité rozložiť náklady. Je jasné, že pacienti na severe, to znamená v priemyselných krajinách, musia zaplatiť vysokú cenu, inak by sa veľmi rýchlo vyčerpali zdroje na financovanie výskumu. No vzhľadom na to, že finančný príspevok krajín na juhu, ak vôbec nejaký je, nepresahuje čisto symbolickú výšku, naša solidarita je nevyhnutná, aby sme preklenuli tento výpadok. Po druhé, iniciatíva TBVI má miesto aj v stratégii EÚ 2020. Je dokonalou ilustráciou toho, čo môžeme dosiahnuť, ak dokážeme stanoviť priority v oblasti zdravotníctva v primeranom čase. Moja tretia a záverečná pripomienka znie, že to v žiadnom prípade nevylučuje dodatočné alebo doplňujúce financovanie zo strany veľkých inštitucionálnych úverových subjektov, a to predovšetkým Svetovej banky. Iné krajiny, napríklad Spojené štáty, Kanada alebo viaceré rýchlo sa rozvíjajúce krajiny, ktoré bojujú s problémom tuberkulózy, či už priamo, keď zasahuje ich obyvateľstvo, alebo nepriamo v rámci medzinárodnej solidarity, by celkom logicky mali tiež prispieť k tejto iniciatíve. Aby som bol konkrétny, hovorím tu o modeli verejno-súkromného partnerstva. Tento nový prístup môže byť výhodný za predpokladu, že sa solidarita obmedzí na tých, ktorí to zo zdravotného a finančného hľadiska potrebujú. Alternatívou by bolo chrániť len ekonomicky silné obyvateľstvo."@sk19
"Gospa predsednica, z veseljem podpiram vseevropski projekt, ki je zelo velikopotezen za Evropsko unijo in za države v razvoju in ki je usmerjen v odpravo tuberkuloze s programom cepljenja. Spomnimo se, da je leta 2009 več kot 1,7 milijona ljudi umrlo zaradi tuberkuloze. Vrednost v smislu človeških življenj znaša približno 4700 ljudi na dan. Dodajmo k temu še letne gospodarske izgube, ki so ocenjene na več kot 50 milijard USD samo za Afriko. Če bi morali na podlagi tega tuberkulozo skrčiti na problem, ki je značilen za države v razvoju, bi se močno motili. Dejansko so nas primeri, o katerih so poleti 2010 poročali v Združenem kraljestvu in na Irskem, spomnili, da je ta bolezen pri nas, v naših državah, da ne omenjam uničujočih učinkov, ki jih ista bolezen povzroča na vzhodu naše celine, zlasti v Rusiji in Moldaviji. Pobuda za cepljenje proti tuberkulozi (TBVI) je pobuda, katere cilj je izdelava učinkovitih cepiv z namenom zaščite držav v razvoju po zmerni ceni. Ob upoštevanju tega bi želel, če dovolite, podati naslednje pripombe. Prvič, zdravje nima cene, ampak stane. Medtem ko mora biti dostop do zdravstvenih storitev splošen, ostaja zmožnost za plačilo omejena na industrializirane narode. Glede na to, da je tako, je pomembno, da se stroški na široko razpršijo. Očitno je, da morajo pacienti na severu, torej v industrializiranih državah, plačati visoko ceno, drugače bodo viri financiranja raziskav zelo hitro presahnili. Vendar pa glede na to, da je finančni prispevek držav na jugu, če že obstaja, popolnoma simboličen, postane naša solidarnost nujna, da bi preboleli to pomanjkanje. Drugič, pobuda TBVI ima tudi svoje mesto v strategiji EU do leta 2020. Je popoln prikaz tega, kaj lahko dosežemo, če lahko pravočasno določimo svoje prednostne naloge na področju zdravja. Moja tretja in zaključna pripomba je: to nikakor ne izključuje dodatnega ali dopolnilnega financiranja velikih institucionalnih posojilodajalcev, vključno zlasti s Svetovno banko. Precej logično bi bilo, da bi morale k tej pobudi prispevati tudi druge države, kot so Združene države, Kanada ali številne države v vzponu, ki jih je neposredno, ker vpliva na njihovo prebivalstvo, ali posredno v okviru mednarodne solidarnosti prizadela težava tuberkuloze. V specifičnem smislu govorim tu o modelu javno-zasebnega partnerstva. Ta novi pristop je lahko koristen, če bo solidarnost omejena na tiste, ki imajo zdravstvene in finančne zahteve. Druga možnost bi bila zaščititi le premožna prebivalstva."@sl20
"Fru talman! Jag är glad att kunna ge mitt stöd till ett alleuropeiskt projekt som är mycket ambitiöst både för Europeiska unionen och för utvecklingsländerna, och som syftar till att utrota tuberkulos med hjälp av ett vaccinationsprogram. Låt oss komma ihåg att mer än 1,7 miljoner människor dog i tuberkulos 2009. Kostnaden i människoliv är drygt 4 700 personer per dag. Till detta läggs de årliga ekonomiska förlusterna, som uppskattas till mer än 50 miljarder US-dollar bara för Afrika. Om vi baserat på detta skulle klassa tuberkulos som ett problem typiskt för utvecklingsländerna skulle vi lura oss själva rejält. De fall som rapporterades i Storbritannien och Irland under sommaren 2010 påminner oss om att sjukdomen är här i våra länder, för att inte tala om dess härjningar de östra delarna av vår kontinent, i synnerhet i Ryssland och Moldavien. Initiativet för tuberkulosvaccin (TBVI) är ett initiativ som syftar till att skapa effektiva vacciner för att skydda utvecklingsländerna till ett överkomligt pris. Här vill jag be om att få göra följande kommentar: För det första har hälsan inget pris, men den har en kostnad. Medan tillgången till hälso- och sjukvård måste vara universell, är förmågan att betala i sig begränsad till de industrialiserade länderna. Därför är det viktigt att fördela kostnaderna på flera. Naturligtvis måste patienterna i norr, det vill säga i de industrialiserade länderna, betala ett högt pris, annars kommer finansieringskällorna för forskning att sina ganska snabbt. Med tanke på att det ekonomiska bidraget från länderna i söder är – kanske inte obefintligt, men rent symboliskt – blir vår solidaritet absolut nödvändig för att klara denna brist. För det andra har initiativet för tuberkulosvaccin också en plats i Europa 2020-strategin. Det är ett perfekt exempel på vad vi kan åstadkomma om vi kan fastställa våra hälsoprioriteringar i god tid. Min tredje och avslutande kommentar är: detta utesluter på intet sätt ytterligare eller kompletterande finansiering från de stora institutionella långivarna, som i synnerhet omfattar Världsbanken. Andra länder, som Förenta staterna, Kanada och ett flertal tillväxtländer, som drabbas av tuberkulos – antingen direkt, eftersom deras befolkning angrips, eller indirekt inom ramen för internationell solidaritet – borde också helt logiskt bidra till detta initiativ. Jag talar här specifikt om offentlig-privata partnerskap. Detta nya tillvägagångssätt kan vara fördelaktigt under förutsättning att solidariteten är begränsad till dem som har både medicinska och ekonomiska behov. Alternativet skulle vara att enbart skydda den välbärgade befolkningen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph