Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-266-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.18.3-266-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A conclusão destes acordos, vem permitir pôr fim a um dos litígios mais complexos e prolongados contra a UE na OMC. De referir que, durante todo o processo negocial, alertámos a Comissão para a necessidade de se acautelarem: - os interesses e especificidades dos produtores de banana das RUP, designadamente através do reforço das verbas do POSEI, já que os rendimentos dos produtores e o escoamento das produções poderão ficar comprometidos pelas pressões criadas por um reforço da liberalização crescente do comércio global de bananas. - os interesses e especificidades dos produtores de banana dos países ACP. Pelo que considero um contributo de grande pertinência as conclusões da recomendação da relatora - na linha do qual as RUP também deveriam ser atendidas - em que o PE deve aprovar os Acordos se a Comissão e o Conselho assumirem: - apresentação ao PE, o mais rápido possível, de uma avaliação de impacto sobre as consequências dos acordos para os países em desenvolvimento produtores de bananas e para as RUP - Concretização de iniciativas específicas destinadas a reforçar a posição comercial dos produtores de bananas - Adopção de medidas de financiamento do programa em favor dos países ACP produtores de banana"@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Uzavření těchto dohod umožnilo urovnání jednoho z nejsložitějších a nejdéle trvajících sporů mezi EU a Světovou obchodní organizací. Nutno podotknout, že v průběhu jednání jsme Komisi upozorňovali, že je třeba věnovat pozornost následujícímu: – zájmům a specifické situaci producentů banánů ve vzdálených regionech, zejména prostřednictvím navýšení rozpočtu programu možností určeného pro vzdálené a ostrovní regiony (POSEI), neboť příjmy producentů a prodej jejich produkce by mohly pod tlakem způsobeným prohloubením postupné liberalizace světového obchodu s banány poklesnout; – zájmům a specifické situaci producentů banánů v zemích Afriky, Karibiku a Středomoří (AKT). Proto se domnívám, že závěry zpravodajky uvedené v rozhodnutí – podle nichž by mělo být přihlédnuto k zájmům vzdálených regionů – jsou velmi relevantní; Parlament by tudíž měl svůj souhlas udělit za předpokladu, že Komise a Rada: Parlamentu co nejdříve předloží posouzení dopadu dohod na produkci banánů v rozvojových zemích a vzdálených regionech; zavedou konkrétní opatření zaměřená na posílení obchodního postavení producentů banánů, a přijmou opatření k financování programu na pomoc zemím AKT produkujícím banány."@cs1
"Indgåelsen af disse aftaler har gjort det muligt at bringe en af de mest komplekse og langvarige tvister om EU i Verdenshandelsorganisationen til ophør. Det bør nævnes, at vi gennem hele forhandlingsprocessen advarede Kommissionen om, at der skal tages hensyn til interesserne og de specifikke forhold hos bananproducenterne i regionerne i den yderste periferi, navnlig ved at forøge finansieringen under programmet til løsning af et områdes problemer som følge af dets afsides beliggenhed og ø-karakter (POSEI), da producenternes indtægter og markedsføringen af deres varer kan blive kompromitteret af det pres, det skaber at styrke en forøget liberalisering af den globale bananhandel, samt interesserne og de specifikke forhold hos bananproducenterne i landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS). Jeg anser derfor konklusionerne i ordførerens henstilling – ifølge denne skal der også tages hensyn til interesserne i regionerne i den yderste periferi – for at være et yderst relevant bidrag, da Parlamentet skal godkende aftalerne, hvis Kommissionen og Rådet så hurtigt som muligt forelægger en konsekvensanalyse af aftalernes følger for de bananproducerende udviklingslande og Europas perifere regioner, gennemfører særlige initiativer til at styrke banandyrkernes kommercielle position og iværksætter tiltag for at finansiere et program for de bananproducerende AVS-lande."@da2
"Der Abschluss dieser Abkommen hat die Beendigung einer der komplexesten und längsten Dispute gegen die EU in der Welthandelsorganisation ermöglicht. Es sollte erwähnt werden, dass wir die Kommission während des gesamten Verhandlungsprozesses ermahnt haben, dass Folgendes berücksichtigt werden muss: - die Interessen und Besonderheiten von Bananenerzeugern in den Regionen in äußerster Randlage, insbesondere durch die Erhöhung der Mittel aus dem Programm zur Lösung der spezifisch auf Abgelegenheit und Insellage zurückzuführenden Probleme (POSEI), da die Einnahmen der Erzeuger und die Vermarktung ihrer Produkte durch den Druck beeinträchtigt werden könnten, der durch die Stärkung der zunehmenden Liberalisierung des globalen Bananenhandels erzeugt wird; - die Interessen und Besonderheiten von Bananenerzeugern in den Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks (AKP). Aus diesem Grund sind die Schlussfolgerungen der Empfehlung der Berichterstatterin – gemäß der die Interessen der Regionen in äußerster Randlage auch berücksichtigt werden sollten – meines Erachtens ein Beitrag von großer Bedeutung, wobei das Parlament den Abkommen zustimmen sollte, wenn die Kommission und der Rat: dem Parlament so schnell wie möglich eine Folgenabschätzung über die Konsequenzen der Abkommen für bananenerzeugende Entwicklungsländer und für die Regionen in äußerster Randlage vorlegen; spezifische Maßnahmen umsetzen, die auf die Stärkung der Handelsposition von Bananenerzeugern ausgerichtet sind, und Maßnahmen zur Finanzierung eines Programms zugunsten der bananenerzeugenden AKP-Staaten ergreifen."@de9
"Η σύναψη αυτών των συμφωνιών οδήγησε στη λήξη μιας από τις πλέον σύνθετες και μακροχρόνιες προσφυγές κατά της ΕΕ στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Πρέπει να επισημανθεί ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας, προειδοποιήσαμε την Επιτροπή ότι επιβάλλεται να μεριμνήσει υπέρ: - των συμφερόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παραγωγών μπανάνας στις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες, μέσω της αύξησης της χρηματοδότησης που χορηγείται από τα προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI), καθώς τα εισοδήματα των παραγωγών και η διάθεση του προϊόντος τους θα μπορούσαν να υπονομευθούν από τις πιέσεις που ασκεί η προώθηση της περαιτέρω ελευθέρωσης του παγκοσμίου εμπορίου μπανάνας· - των συμφερόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παραγωγών μπανάνας στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Συνεπώς, θεωρώ ότι τα συμπεράσματα που περιλαμβάνει η σύσταση της εισηγήτριας –σύμφωνα με τα οποία πρέπει να ληφθούν συγχρόνως υπόψη τα συμφέροντα των άκρως απομακρυσμένων περιφερειών– αποτελεί πολύ ουσιαστική συμβολή, στον βαθμό που το Κοινοβούλιο πρέπει να συναινέσει στις συμφωνίες, εάν η Επιτροπή και το Συμβούλιο παρουσιάσουν, το ταχύτερο δυνατόν, στο Κοινοβούλιο μια αξιολόγηση των επιπτώσεων των συμφωνιών για τις αναπτυσσόμενες χώρες παραγωγούς μπανάνας και τις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες, εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα με σκοπό την ενίσχυση της εμπορικής θέσης των παραγωγών μπανάνας και λάβουν μέτρα για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος υπέρ των χωρών ΑΚΕ που παράγουν μπανάνες."@el10
"The conclusion of these agreements has made it possible to bring an end to one of the most complex and longest=running disputes against the EU in the World Trade Organisation. It should be mentioned that, throughout the negotiation process, we warned the Commission of the need to take care of: - the interests and specificities of banana producers in the outermost regions, notably by increasing funding under the Programme of Options Specifically Relating to Remoteness and Insularity (POSEI), as producers’ incomes and the marketing of their produce could be compromised by the pressures created by strengthening the increasing liberalisation of the global banana trade; - the interests and specificities of banana producers in the African, Caribbean and Pacific (ACP) countries. I therefore consider the conclusions of the rapporteur’s recommendation – according to which the outermost regions’ interests should also be considered – to be a contribution of great relevance, in that Parliament should consent to the agreements if the Commission and Council: present to Parliament, as soon as possible, an impact assessment on the consequences of the agreements for banana-producing developing countries and for the outermost regions; implement specific measures aimed at strengthening banana producers’ commercial position, and adopt measures to finance a programme in favour of banana-producing ACP countries."@en4
"La celebración de estos acuerdos ha hecho posible poner fin a uno de los conflictos más complejos y prolongados contra la UE de la Organización Mundial del Comercio. Cabe mencionar que, durante todo el proceso de negociación, advertimos a la Comisión de la necesidad de tener en cuenta: - los intereses y especificidades de los productores de plátanos de las regiones ultraperiféricas, en particular aumentando la financiación en virtud del Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI), dado que los ingresos de los productores y la comercialización de su producción se podrían ver comprometidos por las presiones generadas por la creciente liberalización del comercio internacional del plátano; - los intereses y las especificidades de los productores de plátanos de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Por tanto, considero que las conclusiones de la recomendación de la ponente —según las cuales los intereses de las regiones ultraperiféricas también deberían ser tenidos en cuenta— son una contribución importante, en el sentido de que el Parlamento debería dar su consentimiento a los acuerdos si la Comisión y el Consejo: presentan al Parlamento, lo antes posible, una evaluación del impacto sobre las consecuencias de los acuerdos para los países en desarrollo y las regiones ultraperiféricas productores de plátano; aplican medidas específicas orientadas a reforzar la posición comercial de los productores de plátano; y adoptar medidas para financiar un programa a favor de los países ACP productores de plátano."@es21
"Nende lepingute sõlmimisega on võimalik lõpetada üks keerulisemaid ja pikaajalisemaid vaidlusi, milles EL on WTO raames osalenud. Soovin esile tuua, et kogu läbirääkimiste protsessis juhtisime komisjoni tähelepanu vajadusele arvestada äärepoolseimate piirkondade banaanitootjate huve ja eripära, eriti vajadusele suurendada rahastamist POSEI raames, sest üleilmse banaanituru järjest suurema liberaliseerimise tagajärjel avaldatud surve võib ohustada nende sissetulekut ja toodangu turustamist. Samuti juhtisime komisjoni tähelepanu vajadusele arvestada AKV riikide banaanitootjate huve ja eripära. Seepärast on raportööri soovituses esitatud järeldused, mille kohaselt tuleb muu hulgas võtta arvesse äärepoolseimate piirkondade huve, väga olulised ning parlament peaks nõustuma lepingutega juhul, kui komisjon ja nõukogu esitavad talle esimesel võimalusel lepingute mõjuhinnangu banaane tootvatele arenguriikidele ja äärepoolseimatele piirkondadele, võtavad konkreetseid meetmeid banaanitootjate turupositsiooni tugevdamiseks ning võtavad meetmeid, et rahastada AKV riikides banaanitootmist soodustavat programmi."@et5
". Näiden sopimusten ansiosta on ollut mahdollista saattaa päätökseen EU:n monimutkaisimmat ja pitkäaikaisimmat kiistat Maailman kauppajärjestössä. On todettava, että koko neuvotteluprosessin ajan me varoitimme komissiota siitä, että neuvotteluissa oli otettava huomioon: - syrjäisimpien alueiden banaanintuottajien edut ja erityispiirteet, erityisesti lisäämällä POSEI-ohjelmasta (syrjäisestä sijainnista ja saaristoluonteesta johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä koskeva ohjelma) annettavaa rahoitusta, koska tuottajien tulot ja heidän tuotteidensa markkinointi saattaisi vaarantua maailmanlaajuisen banaanikaupan vapautumisen vahvistamisesta johtuvien paineiden vuoksi; - Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-maat) banaanintuottajien edut ja erityispiirteet. Sen vuoksi mielestäni esittelijän suosituksessa esittämät päätelmä, joiden mukaan syrjäisimpien alueiden edut olisi myös otettava huomioon, ovat hyvin merkittäviä, ja parlamentin olisi annettava suostumuksensa sopimuksiin, jos komissio ja neuvosto esittävät parlamentille mahdollisimman nopeasti vaikutustenarvioinnin sopimusten seurauksista banaaneita tuottaville kehitysmaille ja syrjäisimmille alueille; toteuttavat erityistoimia, joiden tarkoituksena on vahvistaa banaanintuottajien kaupallista asemaa, ja hyväksyvät toimenpiteitä banaaneita tuottavien AKT-maiden hyväksi toteutettavan ohjelman rahoittamiseksi."@fi7
"La conclusion de ces accords a permis de mettre un point final à l’un des litiges les plus complexes et les plus longs contre l’UE au sein de l’Organisation mondiale du commerce. Il convient de mentionner que, tout au long du processus de négociation, nous avons rappelé à la Commission la nécessité de veiller: - aux intérêts et aux spécificités des producteurs de bananes des régions ultrapériphériques, notamment en augmentant le financement au titre du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI), puisque les revenus des producteurs et la commercialisation de leurs produits pourraient être compromis par la libéralisation croissante du commerce mondial de bananes; - aux intérêts et aux spécificités des producteurs de bananes des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). J’estime donc que les conclusions de la recommandation de la rapporteure − qui soulignent la nécessité de prendre en considération les intérêts des régions ultrapériphériques − sont d’une grande pertinence, au sens où le Parlement devrait approuver ces accords si la Commission et le Conseil: présentent au Parlement, le plus rapidement possible, une évaluation d’impact portant sur les conséquences de ces accords pour les pays producteurs de bananes et pour les régions ultrapériphériques; mettent en œuvre des mesures spécifiques visant à renforcer la position commerciale des producteurs de bananes et adoptent des mesures de financement d’un programme en faveur des pays ACP producteurs de bananes."@fr8
"E megállapodások megkötésével lehetővé vált, hogy lezáruljon az EU ellenében a WTO-n belül folytatott eddigi legösszetettebb és leghosszabbra nyúló vita. Meg kell említeni, hogy a tárgyalási folyamat során figyelmeztettük a Bizottságot, hogy figyelembe kell venni a legkülső régiókban élő banántermesztők érdekeit és sajátosságait, nevezetesen a távoli fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő támogatási program (POSEI) költségvetésének növelésével, mivel a termelők bevétele és terményeik forgalomba hozatala veszélybe kerülhet azok miatt a kényszerítő körülmények miatt, amelyeket a banán világkereskedelmének egyre növekvő liberalizációja magával hoz; és ugyancsak figyelembe kell venni az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS-) országokban élő banántermelők érdekeit és sajátosságait is. Ezért úgy vélem, hogy az előadó ajánlásainak következtetései – miszerint a legkülső régiók érdekeit is számításba kell venni – rendkívül jelentős megállapítások, és hogy a Parlamentnek hozzá kell járulnia a megállapodásokhoz, amennyiben a Bizottság és a Tanács: a lehető leghamarabb a Parlament elé terjeszt egy hatásvizsgálatot a szóban forgó megállapodásoknak a banántermelő fejlődő országokra és a legkülső régiókra gyakorolt következményeiről; végrehajt bizonyos konkrét, a banántermesztők kereskedelmi pozíciójának erősítését szolgáló intézkedéseket, valamint intézkedéseket fogad el a banántermesztő AKCS-országok támogatását célzó program finanszírozása érdekében."@hu11
"La conclusione di questi accordi ha consentito di porre fine a una delle liti più complesse e lunghe contro l’UE in seno all’Organizzazione mondiale del commercio. È opportuno rammentare che durante l’intero processo negoziale abbiamo ammonito la Commissione circa la necessità di tenere conto degli interessi e delle specificità dei produttori di banane nelle regioni ultraperiferiche tramite un aumento degli stanziamenti per il Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità (POSEI), poiché i redditi dei produttori e la commercializzazione dei loro prodotti potrebbero essere pregiudicati in seguito alla maggiore liberalizzazione del commercio mondiale delle banane. Abbiamo chiesto alla Commissione di tenere conto anche degli interessi e delle specificità dei produttori di banane dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Le conclusioni della raccomandazione della relatrice, in cui si ribadisce la necessità di tenere conto degli interessi delle regioni ultraperiferiche, mi sembrano fornire un contributo importante, poiché suggeriscono che il Parlamento debba approvare gli accordi a condizione che la Commissione e il Consiglio presentino quanto prima una valutazione d’impatto sulle conseguenze di tali accordi sui paesi in via di sviluppo produttori di banane e sulle regioni ultraperiferiche e che attuino misure specifiche volte a rafforzare la posizione commerciale dei produttori di banane, adottando nel contempo provvedimenti per il finanziamento di un programma a favore dei paesi ACP produttori di banane."@it12
"Šių susitarimų sudarymas suteiks galimybę užbaigti sudėtingiausius ir ilgiausiai trunkančius ginčus su ES Pasaulio prekybos organizacijoje. Reikėtų paminėti, kad per derybų procesą įspėjome Komisiją apie poreikį pasirūpinti: – atokiausių regionų bananų augintojų interesais ir specifiniais poreikiais, gerokai padidinant programos, skirtos ypatingai geografinei tam tikrų atokių ir izoliuotų Europos regionų padėčiai gerinti (POSEI), finansavimą, nes augintojų pajamoms ir prekybai jų gaminiais galėtų grėsti pavojus dėl stiprinant didėjantį liberalizmą pasaulinėje bananų rinkoje atsirandančios įtampos; – Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių bananų augintojų interesais ir specifiniais poreikiais. Todėl manau, kad pranešėjos rekomendacijos išvados – kuriomis remiantis taip pat turėtų būti atsižvelgta į atokiausių regionų interesus – bus labai svarbus įnašas, dėl kurio Parlamentas turėtų pritarti susitarimams, jeigu Komisija ir Taryba: kuo greičiau pateiks Parlamentui susitarimų pasekmių bananus auginančioms besivystančioms šalims ir atokiausiems regionams poveikio vertinimą; įgyvendins konkrečias priemones, kurių tikslas – stiprinti bananų augintojų komercinę padėtį, ir patvirtins bananus auginančioms AKR valstybėms naudingos programos finansavimo priemones."@lt14
"Šo nolīgumu noslēgšana ir devusi iespēju izbeigt vienu no vissarežģītākajiem un ilgstošākajiem strīdiem ar ES Pasaules Tirdzniecības organizācijā. Ir jānorāda, ka visā sarunu procesā mēs brīdinājām Komisiju par nepieciešamību rūpēties par banānu ražotāju interesēm un konkrētajiem apstākļiem attālākajos reģionos, jo īpaši palielinot finansējumu saskaņā ar Attālu un salu reģionu īpašu attīstības problēmu pārvarēšanas programmu ( ), jo ražotāju ienākumi un viņu ražojumu laišana tirgū varētu tikt apgrūtināta tā spiediena rezultātā, kuru rada pieaugošā pasaules banānu tirdzniecības liberalizācijas stiprināšana; par banānu ražotāju interesēm un konkrētajiem apstākļiem Āfrikas, Karību un Klusā okeāna (ĀKK) valstīs. Tāpēc es uzskatu referentes ieteikuma secinājumus, kuri ieteic ņemt vērā arī attālāko reģionu intereses, par ļoti nozīmīgu devumu, un Parlamentam jāpiekrīt nolīgumiem, ja Komisija un Padome sniedz Parlamentam pēc iespējas ātrāk ietekmes novērtējumu par nolīgumu sekām jaunattīstības banānu ražotājvalstīs un attālākajos reģionos; īsteno konkrētus pasākumus, kuru nolūks ir banānu ražotāju komerciālā stāvokļa stiprināšana, un pielāgo pasākumus programmas finansēšanai par labu ĀKK banānu ražotājvalstīm."@lv13
"A conclusão destes acordos, vem permitir pôr fim a um dos litígios mais complexos e prolongados contra a UE na OMC. De referir que, durante todo o processo negocial, alertámos a Comissão para a necessidade de se acautelarem: - os interesses e especificidades dos produtores de banana das RUP, designadamente através do reforço das verbas do POSEI, já que os rendimentos dos produtores e o escoamento das produções poderão ficar comprometidos pelas pressões criadas por um reforço da liberalização crescente do comércio global de bananas. - os interesses e especificidades dos produtores de banana dos países ACP. Pelo que considero um contributo de grande pertinência as conclusões da recomendação da relatora - na linha do qual as RUP também deveriam ser atendidas - em que o PE deve aprovar os Acordos se a Comissão e o Conselho assumirem: - apresentação ao PE, o mais rápido possível, de uma avaliação de impacto sobre as consequências dos acordos para os países em desenvolvimento produtores de bananas e para as RUP - Concretização de iniciativas específicas destinadas a reforçar a posição comercial dos produtores de bananas - Adopção de medidas de financiamento do programa em favor dos países ACP produtores de banana"@mt15
"Dankzij de sluiting van deze overeenkomsten is een punt gezet achter een van de meest complexe en langdurige geschillen tegen de Europese Unie in het kader van de Wereldhandelsorganisatie. Er zij op gewezen dat wij de Commissie in de loop van het onderhandelingsproces hebben geattendeerd op de noodzaak rekening te houden met: - de belangen en de specifieke situatie van bananenproducenten in ultraperifere regio’s, met name door meer middelen vrij te maken voor het Programma van speciaal op een afgelegen en insulair karakter afgestemde maatregelen (Posei), aangezien het inkomen van de producenten en de afzet van hun producten ernstige schade kunnen ondervinden van de druk ten gevolge van de versterking van de toenemende liberalisering van de wereldhandel in bananen; - de belangen en de specifieke situatie van bananenproducenten in de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS). Daarom ben ik van oordeel dat de conclusies in de aanbeveling van de rapporteur – volgens welke ook rekening moet worden gehouden met de belangen van de ultraperifere regio’s – een bijzonder relevante bijdrage leveren. Er wordt immers voorgesteld dat het Europees Parlement zijn goedkeuring hecht aan de overeenkomsten indien de Commissie en de Raad: een effectbeoordeling van de gevolgen van de overeenkomsten voor de bananenproducerende ontwikkelingslanden en de Europese ultraperifere gebieden aan het Parlement voorleggen – wat zo spoedig mogelijk moet geschieden –, specifieke initiatieven nemen om de handelspositie van de bananentelers te versterken, en maatregelen treffen om een programma voor de bananenproducerende ACS-landen te financieren."@nl3
"Zawarcie przedmiotowych porozumień umożliwiło zakończenie jednego z najbardziej złożonych i długotrwałych sporów z UE w ramach Światowej Organizacji Handlu. Należy nadmienić, że w trakcie procesu negocjacji ostrzegaliśmy Komisję o potrzebie zajęcia się interesami i specyfiką producentów bananów w najbardziej oddalonych regionach, w szczególności poprzez zwiększenie finansowania w ramach programu szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI), gdyż naciski powstające w wyniku wzmocnienia postępu liberalizacji światowego handlu bananami mogą zagrozić dochodom producentów i utrudnić wprowadzanie do obrotu ich produktu; interesem i specyfiką producentów bananów w państwach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). A zatem uznaję wnioski sprawozdawczyni w zaleceniu – w tym względzie, że powinny być wzięte pod uwagę także interesy regionów najbardziej oddalonych – za ważne stwierdzenie, że Parlament powinien zgodzić się na porozumienia, jeżeli Komisja i Rada jak najszybciej przedstawią Parlamentowi ocenę konsekwencji tych porozumień dla krajów rozwijających się, będących producentami bananów, a także dla najbardziej oddalonych regionów; wdrożyć konkretne środki zmierzające do wzmocnienia komercyjnego położenia producentów bananów i przyjąć środki finansowania jakiegoś programu na rzecz państw AKP produkujących banany."@pl16
"Încheierea acestor acorduri a permis să se pună capăt unuia dintre cele mai acerbe și îndelungate litigii împotriva UE din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Ar trebui menționat faptul că, în timpul procesului de negociere, am avertizat Comisia cu privire la necesitatea de a avea grijă de: - interesele și specificul producătorilor de banane din regiunile ultraperiferice, în special prin creșterea finanțării în conformitate cu Programul de opțiuni specifice distanței și insularității (POSEI), deoarece veniturile producătorilor și comercializarea produselor lor ar putea să fie compromise de presiunile create prin consolidarea liberalizării tot mai mari a comerțului mondial cu banane; - interesele și specificul producătorilor de banane din țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP). Prin urmare, consider că concluziile din recomandarea raportoarei – potrivit căreia ar trebui să avem în vedere interesele regiunilor ultraperiferice – sunt o contribuție foarte importantă, în sensul că Parlamentul ar trebui să aprobe aceste acorduri dacă Comisia și Consiliul: îi prezintă Parlamentului, în cel mai scurt timp posibil, o evaluarea a impactului privind consecințele acordurilor pentru țările în curs de dezvoltare producătoare de banane și pentru regiunile ultraperiferice; pun în aplicare măsuri concrete menite să consolideze poziția comercială a producătorilor de banane și adoptă măsuri în vederea finanțării unui program în favoarea țărilor ACP producătoare de banane."@ro18
"Uzavretie týchto dohôd umožnilo ukončiť jeden z najzložitejších a najdlhších sporov proti EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Treba spomenúť, že počas celého procesu rokovaní sme upozorňovali Komisiu na potrebu starať sa o: – záujmy a špecifiká producentov banánov v najvzdialenejších regiónoch, najmä zvýšením financovania v rámci programu osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI), keďže príjmy producentov a uvádzanie ich výrobkov na trh by mohli byť ohrozené tlakom vytvoreným posilňovaním narastajúcej liberalizácie globálneho obchodu s banánmi; – záujmy a špecifiká producentov banánov v afrických, karibských a tichomorských krajinách (AKT). Preto považujem závery odporúčania pani spravodajkyne, podľa ktorých by sa mali zvážiť aj záujmy najvzdialenejších regiónov, za veľmi dôležitý prínos a Parlament by mal súhlasiť s dohodami, ak Komisia a Rada čo najskôr predložia Parlamentu posúdenie vplyvu dôsledkov dohôd na rozvojové krajiny a najvzdialenejšie regióny, ktoré sú producentmi banánov; uskutočnia konkrétne opatrenia zamerané na posilnenie obchodného postavenia producentov banánov a prijmú opatrenia na financovanie programu v prospech krajín AKT, ktoré produkujú banány."@sk19
"Sklenitev teh sporazumov je omogočila, da se je končal eden najbolj zapletenih in najdaljših sporov proti EU v Svetovni trgovinski organizaciji. Omeniti moram, da smo skozi celoten pogajalski proces opozarjali Komisijo, da je treba poskrbeti za: - interese in poseben značaj pridelovalcev banan v najbolj oddaljenih regijah, namreč s povečanjem financiranja v okviru Programa posebnih možnosti za oddaljene in otoške regije (POSEI), saj bi lahko bili ogroženi prihodki pridelovalcev in trženje njihovih pridelkov zaradi pritiskov, ki jih ustvarja krepitev vse večje liberalizacije svetovne trgovine z bananami; - interese in poseben značaj pridelovalcev afriških, karibskih in pacifiških (AKP) držav. Zato menim, da so sklepi priporočila poročevalke – glede na katere bi bilo treba obravnavati tudi interese najbolj oddaljenih regij – zelo pomemben prispevek, v smislu, da bi moral Parlament odobriti sporazume, če Komisija in Svet: Parlamentu čim prej predstavita presojo vpliva o posledicah sporazumov za države v razvoju, ki pridelujejo banane in za najbolj oddaljene regije; izvedeta posebne ukrepe, usmerjene v krepitev trgovinskega položaja pridelovalcev banan, in sprejmeta ukrepe za financiranje programa v prid državam AKP, ki pridelujejo banane."@sl20
"Ingåendet av dessa avtal har gjort det möjligt att få ett slut på en av de mest komplicerade och längsta tvisterna mot EU inom Världshandelsorganisationen. Det bör nämnas att vi under hela förhandlingsprocessen uppmärksammade kommissionen på behovet av att beakta de intressen och särdrag som bananproducenterna i de yttersta randområdena har, särskilt genom att öka stödet inom ramen för Posei (program för vissa regioner beroende på dessa regioners avsides läge och ökaraktär), eftersom producenternas inkomster och marknadsföringen av deras produkter kan äventyras av det tryck som skapas genom att man stärker den ökande liberaliseringen av den globala bananhandeln. Vi underströk även behovet av att beakta de intressen och särdrag som bananproducenterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna) har. Jag anser därför att slutsatserna i föredragandens rekommendation – enligt vilken de yttersta randområdenas intressen också bör övervägas – är ett bidrag av stor betydelse, och att parlamentet ska ge sitt samtycke till avtalen, om kommissionen och rådet så snart som möjligt lägger fram en konsekvensbedömning till Europaparlamentet om följderna av avtalen för de bananproducerande utvecklingsländerna och för de yttersta randområdena. De bör också genomföra särskilda åtgärder för att stärka bananproducentorganisationernas kommersiella ställning och vidta åtgärder för att finansiera ett program till förmån för de bananproducerande AVS-länderna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph