Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-262-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.18.3-262-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, je vais directement m’efforcer de répondre à quelques questions ou quelques points qui ont été soulevés. Tout d’abord, nous avons parlé ici de la résolution d’un conflit qui peut nous aider dans un accord multilatéral. Pour les accords bilatéraux, négociés avec les pays d’Amérique centrale et certains pays d’Amérique latine, il s’agit d’un autre contexte puisque, là aussi, l’Union européenne a eu des intérêts offensifs et a également obtenu des choses en échange de ce qu’elle a offert. Une remarque a ensuite été faite concernant les multinationales et le fait que ce sont elles qui profitent dans les pays ACP ou que les mesures financières ne sont pas suffisantes pour les pays ACP. Bien sûr, l’Union européenne ne peut pas décider à la place des gouvernements des pays ACP. Elle considère qu’avec l’enveloppe mise à disposition, beaucoup peut être fait si l’argent est bien utilisé. D’ailleurs, je pense que c’est aussi le cas pour les régions ultrapériphériques, en tout cas les régions productrices de bananes dans l’Union européenne. Messieurs Mato Adrover et Teixeira, je peux vous montrer les chiffres. Quand je dis qu’en 2006, en plus de l’enveloppe qui a été prévue pour le POSEI, nous avons fait des calculs – d’ailleurs j’ai les chiffres ici – nous avons prévu une baisse de taxe, en la faisant passer de 176 euros à 137 euros en 2009. Nous avons aussi introduit la possibilité que, dans les négociations de Doha, dont on ne connaissait pas les résultats, ces taxes puissent baisser jusqu’à 79 euros la tonne. C’est pour cela qu’aux 245 millions d’euros prévus pour l’enveloppe POSEI, nous avons rajouté 8,4 %, soit 22 millions d’euros par an en plus destinés justement à anticiper cet impact éventuel. C’est pour cette raison que le budget calculé pour POSEI en 2006 était largement supérieur, d’après l’étude d’impact, à la situation réelle en 2006. Je n’ai pas dit que nous en resterons là et que nous ne prendrons pas en compte un éventuel autre besoin de compensation. Je le dis, je suis prêt à faire cette analyse. Et si c’est nécessaire dans le cadre du règlement POSEI dont nous discutons maintenant également avec le Conseil et avec vous, nous envisagerons éventuellement une autre compensation. Une bonne partie de la compensation nécessaire a toutefois déjà été couverte. Je le prouve ici avec des chiffres et avec des calculs des études d’impact. Nous avons eu beaucoup de discussions avec les États membres visés et je peux vous dire que, quand j’affirme quelque chose, je me base sur des chiffres. Maintenant qu’en est-il de cet argent? Vous parlez beaucoup des petits producteurs. Effectivement, je pense que, dans ces régions, y compris dans nos régions ultrapériphériques, il faut peut-être protéger davantage les petits producteurs. Encore faut-il que l’argent POSEI soit utilisé notamment et surtout pour les petits producteurs. Ce n’est pas toujours le cas et peut-être qu’à un moment donné, lorsqu’il est question de POSEI, il faudra penser à procéder à une réforme, à une adaptation afin que cet argent contribue véritablement à une restructuration du secteur. Mais si cet argent déjà alloué au POSEI, avec une éventuelle compensation, était vraiment utilisé pour une aide à la restructuration, à côté de cette compensation, on pourrait peut-être aussi trouver, dans quelques années, d’autres solutions pour ces petits producteurs. Sachez que je suis très ouvert à la recherche de solutions nouvelles, éventuellement y compris dans le POSEI, afin que cet argent soit encore mieux utilisé. Je vais juste répondre à M. Campbell Bannerman, qui est d’un autre avis, concernant l’utilité d’une telle compensation. Je pense que les producteurs des régions ultrapériphériques sont également des citoyens européens, des contribuables. Il me paraît normal qu’on les soutienne tant que ces mesures sont justifiées. Concernant la banane que vous avez montrée, je pense que si elle n’était pas conforme aux règles que vous évoquez, vous n’auriez pas pu l’acheter. Si vous avez pu l’acheter, c’est que telle qu’elle est, en taille, en courbure, elle est conforme aux normes européennes. Voilà, je pense avoir passé en revue les principaux points. Sachez, en conclusion, que, dans les discussions sur POSEI, je suis toujours disposé à voir de quelle manière, avec les chiffres sur la table, les compensations existantes, ou éventuellement d’autres types de compensations, peuvent répondre à ces provocations, mais je pense tout compte fait que c’est un accord qui, comme Mme la rapporteure nous l’a dit aussi, nous aide à de nombreux points de vue et nous sort d’un conflit historique."@fr8
lpv:translated text
"− Paní předsedající, pokusím se přímo odpovědět na některé otázky a poznámky, které zde zazněly. Především jsme zde hovořili o řešení konfliktu, což nám může pomoci k uzavření mnohostranné dohody. V případě dvoustranných dohod sjednaných se zeměmi Střední Ameriky a některými zeměmi Latinské Ameriky hovoříme o jiném kontextu, neboť v této oblasti má i Evropská unie své zájmy, které musí bránit, a za to, co nabídne, dostane protislužbu. Dále padla zmínka o nadnárodních společnostech a o tom, že právě ony v zemích AKT profitují, a o tom, že finanční opatření pro země AKT nejsou dostačující. Evropská unie samozřejmě nemůže rozhodovat za vlády zemí AKT. Předpokládá se, že finanční balíček, který byl vyčleněn, může, za předpokladu, že budou peníze správně využity, velmi nápomocen. Navíc se domnívám, že totéž platí pro vzdálené regiony, přinejmenším pro ty regiony Evropské unie, které produkují banány. Pane Mato Adrovere a pane Teixeiro, mohu vám předložit čísla. Když říkám, že v roce 2006 jsme kromě balíčku, který byl vyčleněn pro program POSEI, provedli výpočty – a ta čísla tu mám s sebou – myslím tím, že jsme zavedli snížení cla ze 176 na 137 EUR v roce 2009. Současně říkáme, že bylo možné, že v rámci jednání z Dohá, jejichž výsledek tehdy nebyl znám, cla poklesnou až na 79 EUR za tunu. Právě z toho důvodu jsme balíček 245 milionů EUR určený na program POSEI navýšili o 8,4 %. TJde tedy o dalších 22 milionů EUR ročně určených speciálně pro předcházení takovýmto možným dopadům. Z toho důvodu byl na základě posouzení dopadu rozpočet pro POSEI v roce 2006 stanoven mnohem vyšší, než by odpovídalo tehdejší situaci. Neříkám, že tím končíme, ani že nepřihlédneme k případné další nutnosti kompenzací. Řeknu to, když dovolíte, jasně – jsem připraven tuto analýzu provést. Navíc, prokáže-li se to jako nezbytné v souvislosti s právní úpravou programu POSEI, kterou nyní projednáváme s Radou i s vámi, je možné poskytnout další kompenzace. Velká část potřebné kompenzace však již byla poskytnuta. Mohu to zde dokázat čísly a výpočty převzatými z posouzení dopadu. S dotčenými členskými státy jsme tuto otázku mnohokrát projednávali a mohu vám říci, že když něco říkám, mám to podložené čísly. A nyní – jak s těmi penězi? Hodně se zde mluvilo o malých producentech. Skutečně se domnívám, že v těchto regionech, zejména našich vzdálenýchlých regionech, bychom zřejmě měli malé producenty více chránit. Začněme tím, že peníze z programu POSEI budou v prvé řadě použity pro malé producenty. Není tomu tak vždy, a možná bychom v budoucnu, až budeme diskutovat o programu POSEI, měli zvážit jeho reformu, přizpůsobení, tak aby byly tyto peníze skutečně využity s cílem pomoci restrukturalizaci odvětví. Pokud ovšem tyto peníze, které již byly na program POSEI vyčleněny, byly společně s libovolnou kompenzací využity opravdu přímo na pomoc restrukturalizaci, pak bychom vedle této kompenzace možná také byli schopni pro malé producenty najít v řádu několika let i jiná řešení. Rád bych vás ubezpečil, že jsem velmi vstřícný novým řešením, případně i v rámci programu POSEI, aby byly tyto peníze využity ještě lépe. Rád bych reagoval na slova pana Campbell Bannermana, který měl odlišný názor ohledně užitečnosti takové kompenzace. Jsem přesvědčen, že producenti ve vzdálenýchých oblastech jsou současně evropskými občany a daňovými poplatníky. Podle mne je jedině správné, že bychom je měli podporovat, je-li pro to důvod. Co se týče banánu, který jste tu ukázal – myslím, že kdyby neodpovídal pravidlům, která jste zmínil, nebylo by možné jej zde zakoupit. Jelikož jste ho zde zakoupit mohl, je to známkou toho, že jeho velikost a zakřivení odpovídají evropským normám. Myslím tedy, že na všechny zásadní otázky jsem již odpověděl. Na závěr bych vás rád ujistil, že při diskusích o programu POSEI jsem vždy ochoten zabývat se, na základě předložených údajů, tím, jak stávající kompenzace, či případně jiná kompenzace, dokáže reagovat na tyto podněty. Vcelku si však myslím, že máme před sebou dohodu, která, jak řekla i zpravodajka, nám v mnoha ohledech pomůže urovnat historické spory."@cs1
"− Fru formand! Jeg vil forsøge at svare direkte på nogle af de spørgsmål og punkter, der er blevet rejst. For det første har vi her talt om løsningen af en konflikt, som kan være til hjælp for os i en multilateral aftale. Hvad angår de bilaterale aftaler, som er blevet forhandlet med de centralamerikanske lande og visse latinamerikanske lande, taler vi om en anden sammenhæng, for også på dette område har EU haft offensive interesser og har også opnået noget til gengæld for det, som det har tilbudt. Der blev desuden fremsat en kommentar om multinationale selskaber og om, at det er dem, der høster fortjenesten i AVS-landene, og at de økonomiske foranstaltninger ikke er tilstrækkelige for AVS-landene. EU kan selvfølgelig ikke træffe beslutninger for regeringerne i AVS-landene, men mener, at der kan gøres en hel del med det budget, som er blevet afsat, hvis pengene bruges effektivt. Jeg mener desuden, at det også er tilfældet for regionerne i den yderste periferi, eller i hvert fald de regioner i EU, der fremstiller bananer. Jeg kan vise Dem tallene, hr. Mato Adrover og hr. Teixeira. Når jeg siger, at vi i 2006 ud over det budget, der blev afsat til POSEI, foretog beregninger – og jeg har tallene her – så mener jeg, at vi nedsatte afgifterne fra 176 EUR til 137 EUR i 2009. Vi sagde også, at disse afgifter muligvis under Dohaforhandlingerne, hvis resultater dengang stadig var ukendte, ville kunne falde til 79 EUR pr. ton. Derfor tilføjede vi 8,4 % til de 245 mio. EUR, der var afsat til POSEI-budgettet. Det svarer til yderligere 22 mio. EUR pr. år, som er specifikt beregnet på at foregribe en eventuel indvirkning af denne art. Det er derfor, at budgettet for POSEI i 2006 ifølge konsekvensanalysen var meget større end den reelle situation i 2006. Jeg sagde ikke, at vi ville stoppe der, eller at vi ikke ville tage højde for et eventuelt behov for yderligere kompensation. Lad mig gøre det helt klart, at jeg er parat til at foretage denne analyse. Derudover vil vi måske overveje yderligere kompensation, hvis det viser sig at være nødvendigt i forbindelse med POSEI-forordningen, som vi nu også drøfter med Rådet og med Dem. En stor del af den nødvendige kompensation er imidlertid allerede blevet dækket. Det beviser jeg her med tal og beregninger fra konsekvensanalyserne. Vi har haft mange drøftelser med medlemsstaterne, og jeg kan informere Dem om, at når jeg siger noget, så er det baseret på tal. Nå, men hvad så med pengene? De har talt en masse om små producenter. Jeg mener, at vi i disse regioner, også i regionerne i den yderste periferi, måske i højere grad skulle beskytte de små producenter. Til at begynde med skal POSEI-midlerne primært bruges til de små producenter. Dette er ikke altid tilfældet, og måske skal vi på et tidspunkt, når vi drøfter POSEI, overveje at gå videre med en reform, en tilpasning, så midlerne virkelig bruges til at omstrukturere sektoren. Hvis disse midler, som allerede er blevet afsat til POSEI, samt en eventuel kompensation imidlertid virkelig blev brugt til støtte for en omstrukturering, så ville vi ud over denne kompensation måske også kunne finde andre løsninger for disse små producenter inden for nogle få år. De kan være forvisset om, at jeg er meget åben over for at søge nye løsninger, eventuelt også i sammenhæng med POSEI, så disse midler udnyttes endnu bedre. Jeg vil gerne have lov til at svare hr. Campbell Bannerman, som har en anden mening om relevansen af denne kompensation. Jeg mener, at producenterne i regionerne i den yderste periferi også er europæiske borgere og skatteydere. Det er efter min mening kun rimeligt, at vi støtter dem, for så vidt det er berettiget. Med hensyn til den banan, De viste os, så tror jeg ikke, De ville kunne have købt den, hvis ikke den var i overensstemmelse med de omtalte regler. At De kunne købe den betyder, at dens størrelse og bøjning overholder de europæiske standarder. Så tror jeg, jeg har været omkring de vigtigste punkter. Afslutningsvis vil jeg sige, at De kan være forvisset om, at jeg i drøftelserne om POSEI altid er parat til at se på, hvordan eksisterende kompensation eller måske andre typer kompensation baseret på de tal, der er på bordet, kan være modtagelig over for disse provokationer. Alt i alt mener jeg dog, at dette er en aftale, der – som ordføreren sagde – på mange måder hjælper os og afslutter en historisk tvist."@da2
"− Frau Präsidentin, ich werde versuchen, auf einige Fragen und Punkte, die vorgebracht wurden, direkt zu antworten. Zuerst haben wir hier über die Beilegung eines Konflikts gesprochen, die uns bei einem multilateralen Abkommen behilflich sein kann. Im Falle der bilateralen Abkommen, die mit den mittelamerikanischen Ländern und bestimmten lateinamerikanischen Ländern verhandelt wurden, geht es um einen anderen Kontext, weil die Europäische Union auch in diesem Bereich offensive Interessen hatte und im Austausch für das, was sie angeboten hat, auch gewisse Dinge erhalten hat. Eine Bemerkung wurde über multinationale Konzerne und die Tatsache gemacht, dass diese in den AKP-Staaten Profit machen und dass die finanziellen Maßnahmen für die AKP-Staaten nicht ausreichend sind. Natürlich kann die Europäische Union anstelle der Regierungen der AKP-Staaten keine Entscheidungen treffen. Sie glaubt, dass mit dem zur Verfügung gestellten Finanzrahmen viel erreicht werden kann, wenn das Geld gut genutzt wird. Darüber hinaus denke ich, gilt dies auch für die Regionen in äußerster Randlage oder zumindest diejenigen Regionen der Europäischen Union, die Bananen erzeugen. Herr Mato Adrover und Herr Teixeira, ich kann Ihnen die Zahlen zeigen. Wenn ich sage, dass wir 2006 neben dem für POSEI bereitgestellten Finanzrahmen Berechnungen angestellt haben – und ich habe die Zahlen hier vorliegen –, meine ich, dass wir eine Steuerreduzierung bereitgestellt haben, indem wir sie im Jahr 2009 von 176 EUR auf 137 EUR gesenkt haben. Wir haben auch gesagt, dass diese Steuern bei den Doha-Verhandlungen, deren Ergebnisse uns damals nicht bekannt waren, möglicherweise auch auf 79 EUR pro Tonne fallen könnten. Aus diesem Grund haben wir 8,4 % auf die für den POSEI-Finanzrahmen bereitgestellten 245 Mio. EUR aufgeschlagen. Dies entspricht zusätzlichen 22 Mio. EUR pro Jahr, die spezifisch dafür bestimmt sind, einer möglichen Auswirkung dieser Art rechtzeitig zu begegnen. Aus diesem Grund war der für POSEI im Jahr 2006 berechnete Haushaltsplan gemäß der Folgenabschätzung viel größer als die tatsächliche Situation im Jahr 2006. Ich habe nicht gesagt, dass wir es dabei belassen oder dass wir keine mögliche zusätzliche Notwendigkeit für Ausgleich berücksichtigen würden. Lassen Sie es mich klar und deutlich sagen: Ich bin bereit, diese Analyse durchzuführen. Darüber hinaus können wir, falls nötig, im Kontext der POSEI-Verordnung, die wir nun auch mit dem Rat und mit Ihnen diskutieren, einen zusätzlichen Ausgleich in Betracht ziehen. Ein Großteil des benötigten Ausgleichs wurde jedoch bereits abgedeckt. Ich beweise das gerade hier mit Zahlen und mit Berechnungen aus den Folgeabschätzungen. Wir hatten viele Diskussionen mit den betroffenen Mitgliedstaaten und ich kann Ihnen sagen, dass, wenn ich etwas sage, ich mich auf Zahlen berufe. Was ist nun mit diesem Geld? Sie haben viel über Kleinerzeuger gesprochen. In der Tat bin ich der Meinung, dass wir in diesen Regionen, einschließlich unserer Regionen in äußerster Randlage, vielleicht Kleinerzeugern mehr Schutz geben sollten. Zunächst einmal muss das POSEI-Geld primär für Kleinerzeuger genutzt werden. Dies ist nicht immer der Fall, und vielleicht müssen wir an einem gewissen Punkt in der POSEI-Diskussion eine Reform, eine Anpassung in Betracht ziehen, so dass dieses Geld wirklich zur Umstrukturierung des Sektors benutzt wird. Wenn jedoch dieses Geld, das POSEI bereits zugewiesen wurde, zusammen mit sämtlichen Ausgleichszahlungen wirklich zur Unterstützung der Umstrukturierung benutzt würde, dann sind wir vielleicht neben diesem Ausgleich auch dazu in der Lage, in ein paar Jahren Lösungen für diese Kleinerzeuger zu finden. Seien Sie versichert, dass ich sehr offen für die Suche nach neuen Lösungen bin, möglicherweise auch im Kontext von POSEI, so dass dieses Geld sogar einer noch besseren Verwendung zugeführt wird. Ich möchte noch kurz Herrn Campbell Bannerman antworten, der hinsichtlich der Nützlichkeit dieses Ausgleichs eine andere Meinung hat. Meines Erachtens sind die Erzeuger in den Regionen in äußerster Randlage auch europäische Bürgerinnen und Bürger und Steuerzahler. Daher scheint es mir nur recht und billig, dass wir sie unterstützen sollten, soweit dies gerechtfertigt ist. Im Hinblick auf die Banane, die Sie uns gezeigt haben, glaube ich, dass Sie sie nicht hätten kaufen können, wenn sie den von Ihnen erwähnten Vorschriften nicht entsprochen hätte. Die Tatsache, dass Sie sie kaufen konnten, bedeutet, dass ihre Größe und Krümmung europäische Standards erfüllt. So, ich glaube, ich habe die wichtigsten Punkte abgedeckt. Seien Sie abschließend versichert, dass ich in den POSEI-Diskussionen immer bereit bin, basierend auf den Zahlen auf dem Tisch zu prüfen, wie ein vorhandener Ausgleich oder möglicherweise andere Ausgleichsarten auf diese Provokationen reagieren können. Alles in allem glaube ich jedoch, dass dieses Abkommen, wie die Berichterstatterin auch sagte, uns auf vielerlei Arten hilft und einem historischen Disput ein Ende setzt."@de9
"− Κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να απαντήσω ευθέως σε ορισμένες ερωτήσεις και επισημάνσεις που διατυπώθηκαν. Καταρχάς, κάναμε λόγο εδώ για την επίλυση μιας διαμάχης η οποία μπορεί να μας ωφελήσει σε μια πολυμερή συμφωνία. Στην περίπτωση των διμερών συμφωνιών τις οποίες διαπραγματευθήκαμε με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και ορισμένες λατινοαμερικανικές χώρες, αναφερόμαστε σε διαφορετικό καθεστώς, δεδομένου ότι και σε αυτόν τον τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επιθετικά συμφέροντα, ενώ εξασφάλισε ανταλλάγματα για τα όσα έχει προσφέρει. Στη συνέχεια ακούστηκε ένα σχόλιο σχετικά με τις πολυεθνικές και αναφέρθηκε ότι αυτές αντλούν κέρδη από τις χώρες ΑΚΕ και ότι τα χρηματοδοτικά μέτρα δεν είναι αρκετά για την κάλυψη των αναγκών των χωρών ΑΚΕ. Όπως είναι φυσικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που να υποκαθιστούν τις κυβερνήσεις των χωρών ΑΚΕ. Θεωρεί ότι μπορούν να επιτευχθούν πολύ ουσιαστικά αποτελέσματα με τα κονδύλια που έχουν ήδη διατεθεί, εάν τα χρήματα αυτά αξιοποιηθούν κατάλληλα. Επιπλέον, εκτιμώ ότι το ίδιο ισχύει στην περίπτωση των άκρως απομακρυσμένων περιφερειών ή τουλάχιστον των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγουν μπανάνες. Κύριε Mato Adrover και κύριε Teixeira, μπορώ να σας δείξω τα στοιχεία. Όταν λέω ότι το 2006, εκτός από το κονδύλιο που διατέθηκε για το POSEI, κάναμε ορισμένους υπολογισμούς –και έχω εδώ μπροστά μου τα στοιχεία– εννοώ ότι προβλέψαμε μείωση της φορολογίας, από 176 ευρώ σε 137 ευρώ το 2009. Δηλώσαμε επίσης ότι ήταν πιθανό, κατά τις διαπραγματεύσεις της Ντόχα, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν ακόμη τότε άδηλα, να μειωθεί η συγκεκριμένη φορολογία ακόμη και στα 79 ευρώ ανά τόνο. Γι’ αυτό άλλωστε προσθέσαμε 8,4% στα 245 εκατ. ευρώ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του POSEI. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε επιπλέον 22 εκατ. ευρώ ανά έτος, τα οποία διατίθενται ειδικά για την πρόληψη πιθανών συνεπειών αυτού του είδους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, σύμφωνα με την αξιολόγηση επιπτώσεων, ο προϋπολογισμός που είχε υπολογιστεί για το POSEI το 2006 ήταν πολύ μεγαλύτερος από ό,τι δικαιολογούσαν οι πραγματικές συνθήκες το 2006. Δεν είπα ότι θα σταματήσουμε σε αυτό το σημείο ή ότι δεν θα λάβουμε υπόψη το ενδεχόμενο πρόσθετων αναγκών αποζημιώσεων. Επιτρέψτε μου να γίνω σαφής: είμαι πρόθυμος να πραγματοποιήσω αυτήν την ανάλυση. Επιπλέον, εάν αποδειχθεί αναγκαίο, στο πλαίσιο του κανονισμού για το POSEI, τον οποίο συζητούμε επίσης αυτήν την περίοδο με το Συμβούλιο και μαζί σας, ενδέχεται να εξετάσουμε το ενδεχόμενο συμπληρωματικών αντισταθμίσεων. Μεγάλο μέρος των απαιτούμενων αντισταθμίσεων, πάντως, έχει ήδη καλυφθεί. Το αποδεικνύω εδώ με τα στοιχεία και τους υπολογισμούς που περιέχονται στις αξιολογήσεις επιπτώσεων. Έχουμε συζητήσει επανειλημμένως με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι, όταν λέω κάτι, το στηρίζω σε στοιχεία. Τι γίνεται τώρα με αυτά τα χρήματα; Μιλήσατε πολύ για τους μικρούς παραγωγούς. Πράγματι, νομίζω ότι, στις περιοχές αυτές, όπως και στις δικές μας άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες, πρέπει ίσως να προσφέρουμε μεγαλύτερη προστασία στους μικρούς παραγωγούς. Καταρχάς, τα χρήματα από το POSEI πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρωτίστως υπέρ των μικρών παραγωγών. Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε, και κάποια στιγμή, όταν συζητήσουμε το POSEI, ίσως χρειαστεί να προβούμε σε μεταρρύθμισή του, σε προσαρμογή των διατάξεών του, έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιούνται πραγματικά υπέρ της αναδιάρθρωσης του τομέα. Ωστόσο, αν τα χρήματα που έχουν ήδη διατεθεί για το POSEI, μαζί με τις όποιες αντισταθμίσεις, χρησιμοποιηθούν όντως για την ενίσχυση της αναδιάρθρωσης, τότε, εκτός από τις αντισταθμίσεις, ίσως να μπορέσουμε να βρούμε και άλλες λύσεις για την υποστήριξη των μικρών παραγωγών σε λίγα χρόνια. Να είστε βέβαιοι ότι είμαι πολύ ανοικτός στην αναζήτηση νέων λύσεων, ενδεχομένως και στο πλαίσιο του POSEI, με σκοπό να αξιοποιηθούν καλύτερα αυτά τα χρήματα. Θέλω απλώς να απαντήσω στον κ. Campbell Bannerman, ο οποίος έχει διαφορετική άποψη, σχετικά με τη χρησιμότητα αυτών των αντισταθμίσεων. Πιστεύω ότι οι παραγωγοί στις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες είναι επίσης ευρωπαίοι πολίτες και φορολογούμενοι. Νομίζω λοιπόν ότι είναι δίκαιο να τους υποστηρίζουμε στο μέτρο που αυτό είναι δικαιολογημένο. Όσον αφορά την μπανάνα που μας δείξατε, έχω την εντύπωση ότι, αν δεν συμμορφωνόταν με τους κανόνες που μας αναφέρατε, δεν θα μπορούσατε να την αγοράσετε. Το γεγονός ότι μπορέσατε να την αγοράσετε σημαίνει ότι το μέγεθος και η καμπυλότητά της συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επομένως, εκτιμώ ότι κάλυψα τις πιο σημαντικές πτυχές της συζήτησης. Εν κατακλείδι, να είστε βέβαιοι ότι, στο πλαίσιο των συζητήσεων για το POSEI, είμαι πάντα πρόθυμος να εξετάσω το πώς, με βάση τα στοιχεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας, οι υφιστάμενες αντισταθμίσεις, ενδεχομένως και άλλες μορφές αντιστάθμισης, θα μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις. Συνολικά, πάντως, πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή, όπως επεσήμανε και η εισηγήτρια, μας βοηθά από πολλές απόψεις και θέτει τέλος σε μια ιστορική αντιπαράθεση."@el10
"− Madam President, I will try to reply directly to some questions and points which have been raised. First of all, we have spoken here about the resolution of a conflict which can be of help to us in a multilateral agreement. In the case of the bilateral agreements negotiated with the Central American countries and certain Latin American countries, we are talking about a different context, since in this area too, the European Union has had offensive interests and has also obtained things in exchange for what it has offered. A comment was then made about multinationals and the fact that they are the ones who profit in the ACP countries, and that the financial measures are not sufficient for the ACP countries. Of course, the European Union cannot make decisions in place of the governments of the ACP countries. It believes that a great deal can be done with the envelope that has been made available if the money is used well. Furthermore, I think that this is also the case for the outermost regions, or at least those European Union regions which produce bananas. Mr Mato Adrover and Mr Teixeira, I can show you the figures. When I say that in 2006, in addition to the envelope that was provided for POSEI, we made calculations – and I have the figures here – I mean that we provided a tax reduction, reducing it from EUR 176 to EUR 137 in 2009. We also said that it was possible that, in the Doha negotiations, the results of which were then unknown, those taxes could fall to EUR 79 per tonne. It is for that reason that we added 8.4% to the EUR 245 million provided for the POSEI envelope. This equates to an additional EUR 22 million per year, which is specifically intended for anticipating a possible impact of this kind. It is for this reason that, according to the impact assessment, the budget calculated for POSEI in 2006 was much greater than the actual situation in 2006. I did not say that we would stop there or that we would not take into account a possible additional need for compensation. Let me make myself clear: I am prepared to carry out this analysis. Moreover, if it proves necessary, in the context of the POSEI regulation, which we are now also discussing with the Council and with you, we may contemplate additional compensation. A good part of the compensation needed has, however, already been covered. I am proving it here with figures and with calculations taken from the impact assessments. We have had many discussions with the Member States concerned, and I can tell you that, when I say something, I base it on figures. Now, what about this money? You have talked a lot about small producers. Indeed, I think that, in these regions, including our outermost regions, we should perhaps give more protection to small producers. For a start, the POSEI money must be used primarily for small producers. This is not always the case, and perhaps at some point, when we discuss POSEI, we will have to consider proceeding with a reform, an adaptation, so that this money really is used to help restructure the sector. However, if this money which has already been allocated to POSEI, together with any compensation, were genuinely used to aid restructuring, then in addition to this compensation, we might also be able to find other solutions for these small producers within a few years. Rest assured that I am very open to seeking new solutions, possibly in the context of POSEI as well, so that this money is put to even better use. I would just like to reply to Mr Campbell Bannerman, who has a different opinion, concerning the usefulness of this compensation. I believe that producers in the outermost regions are also European citizens and taxpayers. It seems only right to me that we should support them as far as is justified. With regard to the banana that you showed us, I think that if it had not conformed to the rules that you mention, you would not have been able to buy it. The fact that you were able to buy it means that its size and curvature conform to European standards. So, I think I have covered the major points. In conclusion, rest assured that, in the POSEI discussions, I am always ready to look at how, based on the figures on the table, existing compensation, or possibly other types of compensation, can respond to these provocations. All in all, however, I think that this is an agreement which, as the rapporteur also said, helps us in many ways and ends a historic dispute."@en4
"− Señora Presidenta, intentaré responder directamente a algunas preguntas y comentarios que se han planteado. En primer lugar, hemos hablado aquí sobre la resolución de un conflicto que puede servirnos de ayuda en un acuerdo multilateral. En el caso de los acuerdos bilaterales negociados con los países de América Central y con determinados países de Latinoamérica, estamos hablando de un contexto diferente, dado que también en este ámbito, la Unión Europea ha tenido intereses ofensivos y también ha obtenido cosas a cambio de lo que ha ofrecido. También se ha hecho un comentario sobre las multinacionales y sobre el hecho de que son las que se benefician en los países ACP, y que las medidas financieras no son suficientes para los países ACP. Por supuesto, la Unión Europea no puede tomar decisiones en lugar de los gobiernos de los países ACP. Considera que con el sobre que se ha puesto a su disposición se puede hacer mucho, si se emplea bien el dinero. Por otra parte, creo que esto también es así en el caso de las regiones ultraperiféricas o al menos en las regiones de la Unión Europea que producen plátanos. Señor Mato Adrover y señor Teixeira, puedo mostrarles las cifras. Cuando digo que en 2006, además del sobre asignado para el POSEI, realizamos cálculos —y tengo las cifras aquí—, quiero decir que previmos un recorte de los impuestos, reduciéndolos de 176 a 137 euros en 2009. También dijimos que era posible que, en las negociaciones de Doha, cuyos resultados se desconocían por entonces, esos impuestos podrían caer hasta los 79 euros por tonelada. Por esa razón añadimos un 8,4 % a los 245 millones de euros asignados para el sobre del POSEI. Esto equivale a 22 millones de euros adicionales al año, que están específicamente orientados a prever un posible impacto de este tipo. Esta es la razón por la que, según la evaluación del impacto, el presupuesto calculado para el POSEI en 2006 era muy superior a la situación real en 2006. No dije que fuésemos a detenernos ahí ni que no fuésemos a tener en cuenta la posible necesidad de una compensación adicional. Permítanme ser claro: estoy dispuesto a realizar este análisis. Por otra parte, si resulta necesario, en el contexto del Reglamento del POSEI, que estamos debatiendo también ahora con el Consejo y con ustedes, podemos contemplar una compensación adicional. No obstante, una buena parte de la compensación necesaria ya se ha cubierto. Lo estoy demostrando aquí con cifras y con cálculos extraídos de las evaluaciones del impacto. Hemos mantenido muchas conversaciones con los Estados miembros afectados y puedo decirles que cuando digo algo me baso en cifras. Ahora, ¿qué pasa con este dinero? Han hablado mucho sobre los pequeños productores. En efecto, creo que, en estas regiones, incluyendo nuestras regiones ultraperiféricas, tal vez deberíamos ofrecer más protección a los pequeños productores. Para comenzar, el dinero del POSEI debe emplearse principalmente para los pequeños productores. Esto no siempre es así y quizás en algún momento, cuando celebremos un debate sobre el POSEI, tendremos que plantearnos la posibilidad de realizar una reforma, una adaptación, para que este dinero realmente se utilice para ayudar a reestructurar el sector. Sin embargo, si este dinero que ya ha sido asignado al POSEI, junto con cualquier compensación, se utilizase verdaderamente para favorecer la reestructuración, entonces, además de esta compensación, podríamos encontrar otras soluciones para estos pequeños productores en el plazo de unos años. No les quepa duda de estoy totalmente abierto a buscar nuevas soluciones, posiblemente en el contexto del POSEI también, para que este dinero se utilice mejor. Quiero responder al señor Campbell Bannerman, que tiene una opinión diferente, con respecto a la utilidad de esta compensación. Creo que los productores de las regiones ultraperiféricas también son ciudadanos y contribuyentes europeos. Me parece justo que les ayudemos siempre que esté justificado. Con respecto al plátano que nos ha enseñado, creo que si no hubiese cumplido las normas que menciona, no habría podido comprarlo. El hecho de que haya podido comprarlo significa que su tamaño y curvatura se ajustan a la normativa europea. Por tanto, creo que he cubierto los puntos principales. Para terminar, no les quepa duda de que, en los debates sobre el POSEI, siempre estoy dispuesto a analizar cómo, basándose en las cifras de la tabla, la compensación existente, o posiblemente otros tipos de compensación, pueden responder a estas provocaciones. En definitiva, sin embargo, creo que este es un acuerdo que, como la ponente también ha dicho, nos beneficia de muchas maneras y pone fin a un conflicto histórico."@es21
"− Lugupeetud juhataja! Ma püüan vastata otse mõnele küsimusele ja tähelepanekule, mida esile on toodud. Eelkõige rääkisime siin konflikti lahendusest, mis võib olla meile abiks mitmepoolse lepingu sõlmimisel. Kesk-Ameerika ja mõnede Ladina-Ameerika riikidega sõlmitud kahepoolsete lepingute puhul räägime teistsugusest kontekstist, sest ka sellest valdkonnast on EL olnud väga huvitatud ning soovinud saada selles oma panuse eest vastuteeneid. Keegi tegi märkuse rahvusvaheliste ettevõtete ja selle kohta, et just nemad saavad kasu AKV riikidest, ning ka selle kohta, et AKV riikidele ei piisa väljapakutud finantsmeetmetest. Mõistagi ei saa EL teha otsuseid AKV riikide valitsuste asemel. EL on seisukohal, et esitatud rahastamispaketiga saab palju ära teha, kui raha kasutatakse otstarbekalt. Ma arvan, et sama kehtib ka äärepoolseimate piirkondade või vähemasti nende ELi piirkondade kohta, mis toodavad banaane. Gabriel Mato Adrover ja Nuno Teixeira võivad teile arve näidata. Kui ma ütlesin, et 2006. aastal tegime peale POSEI rahastamispaketi esitamise ka mõned arvutused – mul on need arvud siin ka olemas –, siis pidasin silmas seda, et nägime ette maksu vähendamise 176 eurolt 137 eurole 2009. aastal. Ütlesime samuti, et olenevalt Doha vooru läbirääkimistest, mille tulemusi me ei teadnud, võib maksu määr väheneda 79 euroni tonni kohta. Just seepärast lisasime POSEI rahastamispaketi 245 miljonile eurole veel 8,4%. Sellega eraldatakse veel 22 miljonit eurot aastas, mis on ettenähtud just niisuguse mõjuga toimetulekuks. Seepärast oli mõjuhindamise kohaselt POSEI jaoks 2006. aastal ettenähtud eelarve tunduvalt suurem kui 2006. aasta tegeliku olukorra järgi vaja oli. Ma ei ütle, et sellega asi lõppebki või et me ei arvesta vajadust võimaliku lisahüvitise järele. Lubage mul selgelt välja öelda, et ma olen valmis seda analüüsi tegema. Veelgi enam, kui on vaja – arvestades POSEI määrust, mida me praegu nõukogu ja teiega arutame –, oleme valmis kaaluma lisahüvitist. Suur osa vajalikust hüvitisest on aga juba kaetud. Ma tõestan seda siin mõjuhindamise raames saadud arvude ja arvutustega. Oleme asjaomaste liikmesriikidega seda palju arutanud ning võin teile öelda, et kui ma midagi ütlen, siis tuginen arvudele. Kuidas on aga lood rahaga? Rääkisite palju väiketootjatest. Olen seisukohal, et nendes piirkondades, sealhulgas äärepoolseimates piirkondades, peaksime võib-olla tõesti kaitsma väiketootjaid rohkem. Kõigepealt olgu öeldud, et POSEI vahendeid tulebki kasutada peamiselt väiketootjate jaoks. See ei ole mitte alati nii ning võib-olla tuleb meil teataval ajal, kui me arutame POSEIga seonduvat, kaaluda reformi – kohandada programmi –, et neid vahendeid kasutataks tõepoolest sektori ümberkorraldamiseks. Kui aga vahendeid, mis programmile POSEI juba koos eraldatud on, ning ka mis tahes hüvitisi kasutataks tõepoolest ümberkorraldamise toetamiseks, tuleb meil peale selle hüvitise leida lähiaastate jooksul väiketootjate jaoks ka muid lahendusi. Te võite rahulikud olla, sest ma olen igati valmis otsima uusi lahendusi, võimalik, et ka POSEI raames, et neid vahendeid kasutataks paremini. Soovin vastata veel David Campbell Bannermanile, kes on selle hüvitise kasulikkuse suhtes teistsugusel arvamusel. Usun, et äärepoolseimate piirkondade tootjad on ka ELi kodanikud ja maksumaksjad. Minu arvates on täiesti õige, et meil tuleb toetada neid põhjendatud vajaduse ulatuses. Mis puudutab banaani, mida te meile näitasite, siis arvan, et kui see ei vastaks eeskirjadele, mida te meile nimetasite, ei oleks te saanud seda osta. Asjaolu, et saite selle osta, näitab, et see vastab suuruse ja kuju poolest ELi standarditele. Seega usun, et olen vastanud põhiküsimustele. Lõpetuseks võin teile kinnitada, et programmi POSEI käsitlevate arutelude raames olen alati valmis jälgima esitatud arvude põhjal seda, kuidas kohaldatav hüvitis või ka muud tüüpi hüvitised vastavad nendele provokatsioonidele. Kokkuvõttes aga arvan, et tegemist on lepinguga, mis – nagu ka raportöör ütles – aitab meid palju ja lõpetab selle tähendusrikka vaidluse."@et5
"− Arvoisa puhemies, yritän vastata suoraan joihinkin esitettyihin kysymyksiin ja aiheisiin. Aivan ensiksi olemme keskustelleet täällä kiistan ratkaisemisesta, josta voi olla meille hyötyä monenvälisessä sopimuksessa. Keski-Amerikan maiden ja joidenkin Latinalaisen Amerikan maiden kanssa neuvoteltujen kahdenvälisten sopimusten kohdalla puhumme eri asiasta, sillä myös tällä alalla Euroopan unionilla on ollut offensiivisia intressejä ja se on myös saanut vastinetta sille, mitä se on tarjonnut. Keskustelussa esitettiin kommentti monikansallisista yrityksistä ja siitä, että nimenomaan ne hyötyvät tilanteesta AKT-maissa ja että taloudelliset toimenpiteet eivät ole riittäviä AKT-maiden kannalta. Euroopan unioni ei luonnollisestikaan voi tehdä päätöksiä AKT-maiden hallitusten puolesta. Se uskoo, että varatulla rahoituksella voidaan saada paljon aikaan, jos rahat käytetään hyvin. Mielestäni tämä koskee myös syrjäisimpiä alueita tai ainakin niitä Euroopan unionin alueita, joissa tuotetaan banaaneita. Gabriel Mato Adrover ja Nuno Teixeira, voin esittää teille asiaa koskevat luvut. Kun kerron, että POSEI-ohjelmalle varattujen määrärahojen lisäksi me teimme vuonna 2006 laskelmia – ja minulla on kyseiset luvut edessäni –, tarkoitan sillä, että tullia alennettiin 176 eurosta 137 euroon vuonna 2009. Totesimme myös, että tullia voitaisiin laskea vielä 79 euroon tonnilta Dohan neuvotteluissa, joiden tulokset eivät vielä olleet tiedossa. Tästä syystä me lisäsimme 8,4 prosenttia POSEI-ohjelman määrärahoiksi varattuihin 245 miljoonaan euroon. Tämä merkitsee 22 miljoonan euron vuotuista lisäystä, jolla pyritään erityisesti ennakoimaan tämäntyyppisiä mahdollisia vaikutuksia. Tästä syystä vaikutustenarvioinnin mukaisesti POSEI-ohjelmalle vuonna 2006 laskettu talousarvio ylitti huomattavasti vuoden 2006 todellisen tilanteen. En sanonut, että me lopettaisimme tähän tai että me emme ottaisi huomioon tarvetta mahdollisiin lisäkorvauksiin. Haluan esittää kantani selvästi: olen valmis suorittamaan tämän analyysin. Lisäksi me voimme harkita lisäkorvauksia, jos ne osoittautuvat tarpeellisiksi POSEI-asetuksen yhteydessä, josta me myös neuvottelemme tällä hetkellä neuvoston ja teidän kanssanne. Suuri osa tarvittavista korvauksista on kuitenkin jo turvattu. Osoitan sen vaikutustenarviointeihin perustuvilla luvuilla ja laskelmilla. Olemme käyneet useita neuvotteluja kyseisten jäsenvaltioiden kanssa, ja voin vakuuttaa teille, että väitteeni perustuvat lukuihin. Entä mitä voimme sanoa näistä rahoista? Olette puhuneet paljon pienistä tuottajista. Luullakseni näillä alueilla, joihin syrjäisimmät alueemme kuuluvat, meidän olisi ehkä todellakin suojeltava pieniä tuottajia paremmin. Ensiksi POSEI-ohjelmien varat on käytettävä pääasiassa pienten tuottajien hyväksi. Näin ei aina tapahdu, ja ehkä jossakin vaiheessa, kun puhumme POSEI-ohjelmasta, meidän on harkittava uudistusta tai mukautusta, jotta rahat todella käytetään tukemaan alan rakennemuutosta. Kuitenkin jos POSEI-ohjelmalle jo varattuja määrärahoja ja mahdollisia korvauksia todella käytettäisiin rakennemuutoksen tukemiseen, me saattaisimme näiden korvausten lisäksi onnistua löytämään muutaman vuoden kuluessa myös muita ratkaisuja pienten tuottajien hyväksi. Voitte luottaa siihen, että pyrin hyvin avoimesti löytämään uusia ratkaisuja, mahdollisesti myös POSEI-ohjelman yhteydessä, jotta varat käytettäisiin vieläkin paremmin. Haluaisin vain vastata jäsen Campbell Bannermanille, joka on eri mieltä korvausten hyödyllisyydestä. Uskoakseni syrjäisimpien alueiden tuottajat ovat myös Euroopan kansalaisia ja veronmaksajia. Mielestäni on vain oikein, että meidän on tuettava heitä siinä määrin kuin siihen on aihetta. Meille näyttämästänne banaanista toteaisin, että luullakseni te ette olisi voinut ostaa sitä, jos se ei vastaisi mainitsemianne sääntöjä. Se, että olette voinut ostaa sen, tarkoittaa sitä, että sen koko ja käyryys vastaavat eurooppalaisia standardeja. Uskoakseni olen siis vastannut tärkeimpiin aiheisiin. Lopuksi voitte luottaa siihen, että olen POSEI-neuvotteluissa aina valmis varmistamaan, miten käytössä olevilla korvauksilla tai muuntyyppisillä mahdollisilla korvauksilla voidaan esitettyjen lukujen perusteella vastata esitettyyn provosointiin. Kaiken kaikkiaan mielestäni kyseessä on kuitenkin sopimus, joka auttaa meitä monin tavoin ja päättää historiallisen riidan, kuten myös esittelijä totesi."@fi7
"Tisztelt elnök asszony! Megpróbálok közvetlenül válaszolni néhány kérdésre és felvetett témára. Először is, szó volt egy konfliktus megoldásáról, amely segítségünkre lehet egy többoldalú megállapodás megkötésében. A közép-amerikai országokkal és egyes latin-amerikai országokkal kötendő kétoldalú megállapodások esetében más kontextusról beszélhetünk, mivel az Európai Uniónak ezen a területen is kétes érdekei voltak, és szerzett is cserébe dolgokat azért, amit felkínált. Elhangzott egy megjegyzés a multinacionális vállalatokkal kapcsolatban, arról, hogy ők jutnak haszonhoz az AKCS-országokban, és hogy a pénzügyi eszközök nem elegendőek ezen országok számára. Az Európai Unió természetesen nem hozhat döntéseket az AKCS-országok kormányai helyett. Az Európai Unió álláspontja szerint a rendelkezésre álló támogatás sok mindenre elég, ha jól használják fel. Továbbá úgy vélem, ugyanez a helyzet a legkülső régiók, vagy legalábbis az Európai Unión belüli banántermelő régiók esetében is. Mato Adrover úr és Teixeira úr, meg tudom mutatni Önöknek a számokat. Amikor azt mondom, hogy 2006-ban, a POSEI költségvetése mellett egyéb számításokat is végeztünk – és itt vannak a számok –, azt úgy értem, hogy kalkuláltunk az adócsökkenéssel, mégpedig azzal, hogy az adó 176 euróról 2009-ben 137 euróra csökken. Azt is elmondtuk, hogy lehetségesnek tartjuk, hogy a dohai tárgyalások során – amelyek eredményét akkor még nem ismertük – ezek az adók akár a tonnánkénti 79 eurós szintig is csökkenhetnek. Ez volt az oka annak, hogy 8,4%-kal megnöveltük a 245 millió eurós POSEI-költségvetést. Ez évi 22 millió euró többletnek felel meg, amelyet kifejezetten az efféle lehetséges hatások megelőzésére szántunk. Ez volt az oka, hogy – a hatásvizsgálatnak megfelelően – a POSEI programra szánt összeg 2006-ban lényegesen nagyobb volt, mint amit a 2006-os helyzet megkívánt volna. Nem mondtam, hogy ott megálltunk volna, vagy hogy ne vettük volna figyelembe azt, hogy további kompenzációra is szükség lehet. Hadd szögezzem le egyértelműen: kész vagyok elvégezni ezt az elemzést. Mi több, ha szükséges, a POSEI szabályozásának keretében – amelyről szintén most tárgyalunk a Tanáccsal és Önökkel is – a további kompenzáció kérdését is megfontolhatjuk. A szükséges kompenzáció jó részét azonban már biztosítottuk. Ezt az itteni számokkal és a hatásértékelés kalkulációival tudom bizonyítani. Számos alkalommal egyeztettünk az érintett tagállamokkal, és elmondhatom, hogy amit mondok, azt számokra alapozva mondom. De mi a helyzet ezzel a pénzzel? Önök sokszor említették a kistermelőket. Valóban, én is úgy gondolom, hogy ezekben a régiókban, ideértve a legkülső régiókat is, talán nagyobb védelmet kellene nyújtanunk a kistermelőknek. Kezdetnek, a POSEI-költségvetést elsősorban a kistermelők érdekében kell felhasználni. Nem mindig így történik, és lehet, hogy egy bizonyos ponton a POSEI-ről folytatott egyeztetések folyamán fontolóra kell vennünk az ottani eljárások megreformálását, és kiigazítását, hogy ez a pénz valóban az ágazat szerkezetváltását szolgálhassa. Ha azonban ezt a pénzt, amely már el lett különítve a POSEI számára, bármely más kompenzációval együtt valóban a szerkezetváltás támogatására fordítanánk, akkor e kompenzáció mellett talán más megoldásokat is találhatnánk ez elkövetkezendő néhány évben a kistermelők számára. Nyugodtak lehetnek afelől, hogy rendkívül nyitott vagyok az új megoldásokra, lehetőség szerint a POSEI keretén belüliekre, annak érdekében, hogy ez a pénz még jobb módon kerüljön felhasználásra. Most már csak Campbell Bannerman úrnak szeretnék válaszolni, aki e kompenzáció hasznosságát illetően van más véleményen. Úgy vélem, hogy a legkülső régiókban élő termelők szintén európai uniós és adófizető polgárok. Számomra az tűnik helyesnek, hogy támogatjuk őket, amennyiben az indokolt. Ami az Ön által itt felmutatott banánt illeti, úgy gondolom, hogy ha nem felelt volna meg az Ön által említett szabályoknak, nem tudta volna megvásárolni. A tény, hogy meg tudta venni, azt jelenti, hogy a szóban forgó banán mérete és görbülete megfelel az európai előírásoknak. Nos, úgy vélem, reagáltam a legfőbb pontokra. Végezetül hadd nyugtassam meg Önöket, hogy a POSEI-tárgyalások során mindvégig készen állok arra, hogy az asztalon fekvő számok alapján megvizsgáljuk, hogy a meglévő, vagy adott esetben másféle kompenzáció miként adhat választ ezekre a kihívásokra. Mindent egybevetve úgy vélem, hogy ez a megállapodás, amint azt az előadó is elmondta, több módon is a segítségünkre lesz és egy történelmi vitának fog véget vetni."@hu11
"− Signora Presidente, mi sforzerò di rispondere direttamente ad alcune delle domande e dei punti sollevati. In quest’Aula abbiamo parlato innanzi tutto della risoluzione di un conflitto che ci può aiutare nell’ambito di un accordo multilaterale. Un’altra cosa sono gli accordi bilaterali negoziati con i paesi dell’America centrale e taluni paesi dell’America latina: anche in tali casi, l’Unione europea aveva degli interessi offensivi e ha ottenuto qualcosa in cambio di quanto ha offerto. È stata fatta un’osservazione in merito alle multinazionali che approfittano delle agevolazioni ai paesi ACP e che tali provvedimenti finanziari sono insufficienti per i paesi ACP. Certo, l’Unione europea non può decidere al posto dei governi dei paesi ACP e pensa che con la dotazione messa a disposizione si possa fare molto se il denaro viene speso bene. D’altronde penso che ciò valga anche per le regioni ultraperiferiche e le regioni produttrici di banane nell’Unione europea. Onorevoli Mato Adrover e Teixeira, posso mostrarvi le cifre. Vi confermo che nel 2006, oltre alla dotazione prevista per il programma POSEI, avevamo calcolato – vi sto parlando con le cifre alla mano – e previsto una riduzione dei dazi per il 2009 da EUR 176 a EUR 137. Avevamo contemplato altresì la possibilità che, nell’ambito dei negoziati di Doha di cui non conoscevamo ancora l’esito, le tariffe potessero scendere fino a EUR 79 la tonnellata. Per questa ragione ai 245 milioni di euro previsti per il POSEI avevamo aggiunto un ulteriore 8,4 per cento, pari a 22 milioni di euro l’anno, quale importo supplementare per anticipare le eventuali ricadute di questi cambiamenti. Il bilancio calcolato per il POSEI nel 2006 è stato pertanto di gran lunga superiore, sulla base dello studio d’impatto, a quella che era la situazione effettiva nel 2006. Non ho affermato che rimarremo a tale dotazione e che non terremo conto di un eventuale ulteriore fabbisogno di compensazione. Anzi, sono pronto a compiere uno studio e all’occorrenza prevederemo un’altra compensazione nell’ambito del regolamento POSEI che stiamo discutendo con voi e il Consiglio. Una buona parte della compensazione necessaria è comunque già coperta e ve lo dimostro sulla scorta delle cifre e dei calcoli condotti nell’ambito dello studio d’impatto. Abbiamo discusso a lungo con gli Stati membri interessati e posso garantirvi che quando affermo qualcosa, lo faccio sulla base dei dati. Ma dove va a finire questo denaro? Avete parlato a lungo dei piccoli produttori. In effetti, penso che in queste regioni e nelle regioni ultraperiferiche sia forse opportuno garantire una maggiore tutela ai piccoli produttori. Dunque occorre che i fondi del POSEI siano utilizzati specialmente e sopra tutto per i piccoli produttori. Questo non accade sempre e forse a un certo punto occorrerà attuare una riforma del programma POSEI affinché i suoi fondi possano contribuire concretamente a una ristrutturazione del settore. Ma se la dotazione già stanziata al POSEI, con un’eventuale compensazione, fosse davvero utilizzata come aiuto alla ristrutturazione, oltre alla compensazione sarebbe forse possibile trovare, tra qualche anno, altre soluzioni per questi piccoli produttori. Sappiate che sono assolutamente aperto alla ricerca di soluzioni nuove, anche nell’ambito del POSEI, affinché questo denaro sia utilizzato ancora meglio. Desidero solo rispondere ancora all’onorevole Campbell Bannerman che ha espresso un parere opposto al mio per quanto concerne l’utilità di tale compensazione. Credo che i produttori delle regioni ultraperiferiche siano anch’essi cittadini europei e contribuenti. Mi pare normale aiutarli nella misura in cui tali provvedimenti siano giustificati. Con riferimento alla banana che ci ha mostrato, penso che se non rispondesse alle regole da lei menzionate, non l’avrebbe potuta trovare in commercio. Ma se ha potuto comprarla così com’è, significa che è conforme in dimensioni e curvatura alle norme europee. Bene, penso di avere passato in rassegna i punti salienti. Per concludere sappiate che, nell’ambito delle discussioni sul POSEI, sono sempre disposto a discutere, cifre alla mano, come si possa rispondere a queste provocazioni con le compensazioni esistenti o eventualmente di altro tipo. Ma tutto sommato ritengo che l’accordo sia a favorevole a noi, come ha ribadito l’onorevole relatrice, sotto numerosi punti di vista e ci aiuti a uscire da un conflitto annoso."@it12
"− Ponia pirmininke, pabandysiu tiesiogiai atsakyti į kai kuriuos iškeltus klausimus ir pateiktas pastabas. Visų pirma kalbėjome apie konflikto sprendimą, kuris gali būti naudingas sudarant daugiašalį susitarimą. Su Centrinės Amerikos šalimis ir tam tikromis Lotynų Amerikos šalimis suderėtų susitarimų atveju kalbame apie skirtingas aplinkybes, nes šioje srityje Europos Sąjunga taip pat turėjo aktyvių interesų ir mainais už savo pasiūlymus taip pat išsireikalavo tam tikrų dalykų. Tuomet dėl tarptautinių įmonių buvo pateiktas komentaras ir kad tai yra AKR valstybėse pelną gaunančios įmonės, ir kad AKR valstybėms skirtos finansinės priemonės nėra pakankamos. Žinoma, Europos Sąjunga negali priimti sprendimų už AKR valstybių vyriausybes. Europos Sąjunga mano, kad daug galima pasiekti naudojantis finansiniu paketu, kuris yra prieinamas, jeigu pinigai bus gerai panaudoti. Be to, manau, kad tą patį galima pasakyti apie atokiausius regionus arba bent jau tuos Europos Sąjungos regionus, kuriuose auginami bananai. Pone G. Mato Adroverai ir pone N. Teixeira, galiu jums pateikti skaičius. Kai sakau, kad 2006 m., be POSEI numatyto finansinio paketo, atlikome skaičiavimus, – ir turiu čia skaičius, – turiu omenyje tai, kad numatėme mažinti mokestį nuo 176 EUR iki 137 EUR 2009 m. Taip pat sakėme, jog tikėtina, kad Dohos derybose, kurių rezultatai tuo metu nebuvo žinomi, šie mokesčiai gali būti sumažinti iki 79 EUR už toną. Būtent dėl tos priežasties numatytą 245 mln. EUR POSEI finansinį paketą padidinome 8,4 proc. Tai reiškia papildomus 22 mln. EUR kasmet, kurie yra konkrečiai skirti tokios rūšies galimam poveikiui numatyti. Būtent dėl šios priežasties pagal poveikio vertinimą 2006 m. POSEI apskaičiuotas biudžetas buvo daug didesnis nei faktinė padėtis 2006 m. Nesakau, kad būtume čia sustoję arba neatsižvelgę į galimą papildomą poreikį kompensuoti. Leiskite aiškiai pasakyti: esu pasirengęs atlikti šią analizę. Be to, jeigu bus reikalinga atsižvelgiant į POSEI reglamentą, kurį dabar taip pat aptariame su Taryba ir jumis, galime apsvarstyti papildomą kompensavimą. Tačiau didelė dalis reikalingos kompensacijos jau yra padengta. Tai patvirtinu remdamasis skaičiais ir apskaičiavimais, kurie paimti iš poveikio vertinimų. Daug diskutavome su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir galiu jums pasakyti, kad mano žodžiai yra pagrįsti skaičiais. Koks šių pinigų likimas? Daug kalbėjote apie mažuosius augintojus. Manau, kad šiuose regionuose, įskaitant mūsų atokiausius regionus, galbūt turėtume suteikti mažiesiems augintojams didesnę apsaugą. Iš pradžių POSEI pinigai turi būti skirti visų pirma mažiesiems augintojams. Taip būna ne visada ir galbūt tam tikrame etape, kai aptarsime POSEI, turėsime apsvarstyti tolesnio reformos vykdymo, suderinimo klausimą, kad šie pinigai iš tikrųjų būtų panaudoti sektoriui restruktūrizuoti. Tačiau jeigu šie POSEI jau skirti pinigai kartu su bet kokia kompensacija buvo tikrai panaudoti restruktūrizavimui palengvinti, tuomet, be šios kompensacijos, per keletą metų taip pat galėtume rasti kitų sprendimų šiems mažiesiems augintojams. Neabejokite, kad, siekiant dar geriau panaudoti šiuos pinigus, esu ypač atviras naujų sprendimų, galbūt taip pat susijusių su POSEI, paieškoms. Tik norėčiau atsakyti Campbellui Bannermanui, kuris laikosi kitokios nuomonės dėl šios kompensacijos naudingumo. Manau, kad atokiausių regionų augintojai taip pat yra Europos piliečiai ir mokesčių mokėtojai. Man atrodo natūralu, kad turėtume juos remti, kol tai yra pateisinama. Kalbant apie bananą, kurį mums parodėte, manau, kad jeigu jis nebūtų atitikęs jūsų paminėtų taisyklių, jūs nebūtumėte galėjęs jo nusipirkti. Tai, kad galėjote jį nusipirkti, reiškia, kad jo dydis ir išlinkimas atitinka Europos standartus. Taigi, manau, kad aptariau pagrindinius klausimus. Apibendrindamas noriu patikinti, kad diskutuojant dėl POSEI visada esu pasirengęs atsižvelgti į tai, kaip remiantis pateiktais skaičiais galiojančios kompensacijos arba kitos galimos kompensacijos rūšys gali padėti išspręsti šiuos uždavinius. Tačiau galiausiai manau, kad tai yra susitarimas, kuris, kaip sakė ir pranešėja, yra mums visapusiškai naudingas ir padeda užbaigti istorinį ginčą."@lt14
"− Priekšsēdētājas kundze! Es mēģināšu atbildēt tieši uz dažiem jautājumiem un punktiem, kas tika izvirzīti. Pirmkārt, mēs šeit runājām par konflikta atrisinājumu, kas var palīdzēt mums daudzpusējā nolīgumā. Divpusējo nolīgumu gadījumā, par kuriem notika sarunas ar Centrālamerikas valstīm un noteiktām Latīņamerikas valstīm, mēs runājam par citu kontekstu, jo arī šajā jomā Eiropas Savienībai ir bijušas aktīvas intereses un ir ieguvumi apmaiņā pret to, kas ir ticis piedāvāts. Tika arī izteikts komentārs par starptautiskajiem uzņēmumiem un faktu, ka tie ir īstie peļņas guvēji ĀKK valstīs un ka finanšu pasākumi nav pietiekami ĀKK valstīm. Protams, Eiropas Savienība nevar pieņemt lēmumus ĀKK valstu valdību vietā. Tā uzskata, ka lielā mērā to var izdarīt ar dotācijas palīdzību, kas ir bijusi pieejama, ja naudu labi izlieto. Turklāt es domāju, ka tas attiecas arī uz attālajiem reģioniem vai vismaz tiem Eiropas Savienības reģioniem, kuri ražo banānus. kungs un kungs, es varu nosaukt jums skaitļus. Kad es saku, ka 2006. gadā papildus dotācijai, kas tika paredzēta programmai mēs veicām aprēķinus — un man ir šie skaitļi —, es norādu, ka mēs paredzējām nodokļa samazinājumu, samazinot to 2009. gadā no EUR 176 līdz EUR 137. Mēs teicām arī, ka bija iespējams, ka Dohas sarunās, kuru rezultāti tad vēl nebija zināmi, šie nodokļi varētu samazināties līdz EUR 79 par tonnu. Šā iemesla dēļ mēs pieskaitījām 8,4 % EUR 245 miljoniem, kas bija paredzēti dotācijai. Tie ir papildu EUR 22 miljoni gadā, kas konkrēti domāti, gaidot šādu iespējamu ietekmi. Tieši šā iemesla dēļ saskaņā ar ietekmes novērtējumu aprēķinātais budžets 2006. gadā bija daudz lielāks nekā faktiskais stāvoklis 2006. gadā. Es neteicu, ka mēs te apstāsimies vai ka mēs neņemsim vērā iespējamu vajadzību pēc papildu kompensācijas. Ļaujiet man teikt skaidri: es esmu gatavs veikt šo analīzi. Turklāt, ja izrādīsies vajadzīgs, mēs saistībā ar regulu, par kuru mēs tagad ar Padomi un jums spriežam, varēsim apsvērt papildu kompensāciju. Liela daļa nepieciešamās kompensācijas tomēr ir jau segta. Tagad es to pierādu ar skaitļiem un aprēķiniem, kas ņemti no ietekmes novērtējuma. Mums ir bijis daudz diskusiju ar attiecīgajām dalībvalstīm, un es varu jums teikt, ka, ja es kaut ko saku, tam pamatā ir skaitļi. Tagad jautājums, kā ir ar naudu? Jūs daudz runājāt par mazajiem ražotājiem. Es patiešām domāju, ka šajos reģionos, tostarp mūsu attālajos reģionos, mums, iespējams, jānodrošina lielāka aizsardzība mazajiem ražotājiem. Sāksim ar to, ka nauda vispirms ir jāizmanto mazajiem ražotājiem. Tas ne vienmēr tā notiek, un, iespējams, kādā punktā, kad mēs diskutēsim par mums būs jāapsver reformas gaita, tās pielāgošana, lai tādējādi šī nauda patiešām tiktu izlietota, palīdzot pārstrukturēt nozari. Tomēr, ja šī nauda, kas jau tika piešķirta kopā ar kompensāciju tiktu reāli izlietota pārstrukturēšanai, papildus šai kompensācijai mēs dažos gados varētu atrast citus risinājumus šiem mazajiem ražotājiem. Varat būt pārliecināti, ka es esmu ļoti gatavs meklēt jaunus risinājumus, iespējams, saistībā arī ar lai tādējādi šo naudu izmantotu labāk. Es vēlētos atbildēt kungam, kuram ir cits viedoklis attiecībā uz šīs kompensācijas lietderīgumu. Es uzskatu, ka attālo reģionu ražotāji arī ir Eiropas pilsoņi un nodokļu maksātāji. Man liekas tikai pareizi, ka mums viņi jāatbalsta, ciktāl tas ir pamatoti. Attiecībā uz banānu, ko jūs mums parādījāt, es domāju, ka, ja tas nebūtu atbildis noteikumiem, kurus jūs minējāt, jūs nebūtu varējis to nopirkt. Fakts, ka jūs varējāt to nopirkt, nozīmē, ka tā lielums un izliekums atbilst Eiropas standartiem. Tādējādi es domāju, ka esmu atbildējis uz galvenajiem jautājumiem. Nobeigumā varat būt pārliecināti, ka diskusijās es vienmēr esmu gatavs skatīt, kā, pamatojoties uz skaitļiem, kas mūsu rīcībā, pašreizējā kompensācija vai, iespējams, citi kompensācijas veidi varētu atbildēt uz šiem izaicinājumiem. Taču, kopumā ņemot, šis ir nolīgums, kas, kā teica arī referente, palīdz mums daudzējādā ziņā un izbeidz vēsturisku strīdu."@lv13
"Madame la Présidente, je vais directement m'efforcer de répondre à quelques questions ou quelques points qui ont été soulevés. Tout d'abord, nous avons parlé ici de la résolution d'un conflit qui peut nous aider dans un accord multilatéral. Pour les accords bilatéraux, négociés avec les pays d'Amérique centrale et certains pays d'Amérique latine, il s'agit d'un autre contexte puisque, là aussi, l'Union européenne a eu des intérêts offensifs et a également obtenu des choses en échange de ce qu'elle a offert. Une remarque a ensuite été faite concernant les multinationales et le fait que ce sont elles qui profitent dans les pays ACP ou que les mesures financières ne sont pas suffisantes pour les pays ACP. Bien sûr, l'Union européenne ne peut pas décider à la place des gouvernements des pays ACP. Elle considère qu'avec l'enveloppe mise à disposition, beaucoup peut être fait si l'argent est bien utilisé. D'ailleurs, je pense que c'est aussi le cas pour les régions ultrapériphériques, en tout cas les régions productrices de bananes dans l'Union européenne. Messieurs Mato Adrover et Teixeira, je peux vous montrer les chiffres. Quand je dis qu'en 2006, en plus de l'enveloppe qui a été prévue pour le POSEI, nous avons fait des calculs – d'ailleurs j'ai les chiffres ici – nous avons prévu une baisse de taxe, en la faisant passer de 176 euros à 137 euros en 2009. Nous avons aussi introduit la possibilité que, dans les négociations de Doha, dont on ne connaissait pas les résultats, ces taxes puissent baisser jusqu'à 79 euros la tonne. C'est pour cela qu'aux 245 millions d'euros prévus pour l'enveloppe POSEI, nous avons rajouté 8,4 %, soit 22 millions d'euros par an en plus destinés justement à anticiper cet impact éventuel. C'est pour cette raison que le budget calculé pour POSEI en 2006 était largement supérieur, d'après l'étude d'impact, à la situation réelle en 2006. Je n'ai pas dit que nous en resterons là et que nous ne prendrons pas en compte un éventuel autre besoin de compensation. Je le dis, je suis prêt à faire cette analyse. Et si c'est nécessaire dans le cadre du règlement POSEI dont nous discutons maintenant également avec le Conseil et avec vous, nous envisagerons éventuellement une autre compensation. Une bonne partie de la compensation nécessaire a toutefois déjà été couverte. Je le prouve ici avec des chiffres et avec des calculs des études d'impact. Nous avons eu beaucoup de discussions avec les États membres visés et je peux vous dire que, quand j'affirme quelque chose, je me base sur des chiffres. Maintenant qu'en est-il de cet argent? Vous parlez beaucoup des petits producteurs. Effectivement, je pense que, dans ces régions, y compris dans nos régions ultrapériphériques, il faut peut-être protéger davantage les petits producteurs. Encore faut-il que l'argent POSEI soit utilisé notamment et surtout pour les petits producteurs. Ce n'est pas toujours le cas et peut-être qu'à un moment donné, lorsqu'il est question de POSEI, il faudra penser à procéder à une réforme, à une adaptation afin que cet argent contribue véritablement à une restructuration du secteur. Mais si cet argent déjà alloué au POSEI, avec une éventuelle compensation, était vraiment utilisé pour une aide à la restructuration, à côté de cette compensation, on pourrait peut-être aussi trouver, dans quelques années, d'autres solutions pour ces petits producteurs. Sachez que je suis très ouvert à la recherche de solutions nouvelles, éventuellement y compris dans le POSEI, afin que cet argent soit encore mieux utilisé. Je vais juste répondre à M. Campbell Bannerman, qui est d'un autre avis, concernant l'utilité d'une telle compensation. Je pense que les producteurs des régions ultrapériphériques sont également des citoyens européens, des contribuables. Il me paraît normal qu'on les soutienne tant que ces mesures sont justifiées. Concernant la banane que vous avez montrée, je pense que si elle n'était pas conforme aux règles que vous évoquez, vous n'auriez pas pu l'acheter. Si vous avez pu l'acheter, c'est que telle qu'elle est, en taille, en courbure, elle est conforme aux normes européennes. Voilà, je pense avoir passé en revue les principaux points. Sachez, en conclusion, que, dans les discussions sur POSEI, je suis toujours disposé à voir de quelle manière, avec les chiffres sur la table, les compensations existantes, ou éventuellement d'autres types de compensations, peuvent répondre à ces provocations, mais je pense tout compte fait que c'est un accord qui, comme Mme la rapporteure nous l'a dit aussi, nous aide à de nombreux points de vue et nous sort d'un conflit historique."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik zal proberen direct te reageren op een aantal vragen en standpunten die aan de orde zijn gekomen. Allereerst hebben wij het hier gehad over de oplossing van een conflict dat ons verder kan helpen bij een multilaterale overeenkomst. In het geval van de bilaterale overeenkomsten waarover is onderhandeld met de Midden-Amerikaanse landen en met een aantal Latijns-Amerikaanse landen, gaat het om een andere context, ofschoon de Europese Unie ook daar offensieve belangen had en een en ander heeft teruggekregen voor wat zij had aangeboden. Vervolgens is er een opmerking gemaakt over de multinationals en het feit dat zij degenen zijn die in de ACS-landen profiteren, en dat de financiële maatregelen ontoereikend zijn voor de ACS-landen. Natuurlijk kan de Europese Unie geen beslissingen nemen voor de regeringen van de ACS-landen. Zij is van mening dat met het beschikbare budget veel kan worden gedaan, mits het geld goed wordt besteed. Ik denk bovendien dat dat ook geldt voor de ultraperifere gebieden, of in ieder geval voor de bananenproducerende gebieden van de Europese Unie. Tegen de heren Mato Adrover en Teixeira wil ik zeggen, dat ik hun cijfers kan laten zien. Wanneer ik zeg dat wij in 2006, in aanvulling op het budget voor POSEI, berekeningen hebben gemaakt – en ik heb de cijfers hier voor me liggen – bedoel ik dat wij een verlaging hadden voorzien en in 2009 het tarief van 176 naar 137 euro hebben verlaagd. Tevens hebben wij de mogelijkheid meegenomen dat in de Doha-onderhandelingen, waarvan wij de uitkomsten nog niet konden weten, deze tarieven tot 79 euro per ton zouden worden verminderd. Daarom hebben wij 8,4 procent toegevoegd aan de 245 miljoen euro die voor het POSEI-budget beschikbaar was gesteld, oftewel 22 miljoen euro per jaar. Dit bedrag is nu precies bedoeld om op dit mogelijke effect te anticiperen. Om die reden was het berekende POSEI-budget in 2006 volgens de effectbeoordeling veel hoger dan de daadwerkelijke situatie in 2006. Ik heb niet gezegd dat we het daarbij zullen laten of dat we geen rekening zullen houden met een eventuele andere noodzaak tot compensatie. Ik zeg dat ik bereid ben deze beoordeling uit te voeren, en dat als het in het kader van de POSEI-regeling, waar wij nu tevens met de Raad en met u over praten, nodig mocht blijken te zijn, wij eventueel een aanvullende compensatieregeling zullen overwegen. Een groot deel van de noodzakelijke compensatie is echter al gedekt. Ik kan het aantonen met de cijfers en de berekeningen uit de effectbeoordeling. Wij hebben uitvoerig met de betrokken lidstaten gesproken en kan u verzekeren dat wanneer ik iets zeg, ik mij baseer op cijfers. Hoe zit het nu met dit geld? U heeft het veel over de kleine producenten gehad. Ik denk inderdaad dat in deze gebieden, waaronder onze ultraperifere gebieden, de kleine producenten misschien sterker beschermd moeten worden. Nogmaals, het POSEI-geld moet met name en vooral gebruikt worden ten behoeve van de kleine producenten. Dat gebeurt namelijk niet altijd, en misschien moet er op een gegeven moment, wanneer het over POSEI gaat, gedacht worden aan een hervorming, aan een aanpassing, zodat dit geld daadwerkelijk bijdraagt aan de herstructurering van de sector. Maar als dit aan POSEI toegekende geld, met een eventuele compensatie, echt gebruikt zou worden om bij te dragen aan de herstructurering, dan zouden wij, naast deze compensatie, over een aantal jaren misschien ook andere oplossingen voor deze kleine producenten kunnen vinden. U moet weten dat ik zeker open sta voor het zoeken naar nieuwe oplossingen, eventueel binnen de POSEI-regeling, om te zorgen dat dit geld nog beter wordt gebruikt. Ik wilde nog even reageren op de heer Campbell Bannerman, die een andere mening is toegedaan over het nut van een dergelijke compensatie. Ik ben van mening dat de producenten in de ultraperifere gebieden ook Europese burgers en dus belastingbetalers zijn. Het lijkt me dan ook niet meer dan normaal hen te ondersteunen als dergelijke maatregelen gerechtvaardigd zijn. En wat de banaan betreft die u liet zien, ik denk dat wanneer deze niet zou voldoen aan de regels waar u het over had, u deze niet had kunnen kopen. Als u deze banaan heeft kunnen kopen, dan wil dat zeggen dat de grootte en de kromming aan de Europese normen voldoen. Ik denk dat ik de belangrijkste punten nu wel heb behandeld. Tot slot wil ik u laten weten dat ik in de debatten over POSEI altijd bereid ben om, met de cijfers op tafel, te bekijken op welke manier de bestaande compensaties, of eventueel andere soorten compensaties, kunnen worden aangewend om deze uitdagingen aan te pakken. Maar alles in aanmerking genomen, denk ik dat dit een overeenkomst is die, zoals de rapporteur reeds heeft gezegd, ons op vele manieren helpt en die een einde maakt aan een historisch conflict."@nl3
"− Pani Przewodnicząca! Spróbuję od razu odpowiedzieć na niektóre postawione pytania i ustosunkować się do niektórych podniesionych kwestii. Przede wszystkim, mówiliśmy tu o rozwiązaniu konfliktu, które może być dla nas pomocą w porozumieniu wielostronnym. W przypadku porozumień dwustronnych z krajami Ameryki Środkowej i niektórymi krajami Ameryki Łacińskiej mówimy o odmiennym kontekście, skoro także w tym obszarze Unia Europejska miała interesy ofensywne, jak również uzyskiwała to i owo w zamian za ustępstwa. Padła wówczas uwaga na temat korporacji ponadnarodowych i tego, że naprawdę to one czerpią zyski w państwach AKP, oraz o tym, że środki finansowe dla państw AKP są niewystarczające. Unia Europejska nie może oczywiście podejmować decyzji za rządy państw AKP, ale uznaje, że można zrobić wiele z tą pulą, którą przeznaczono na program, jeśli te pieniądze będą dobrze wykorzystywane. Ponadto uważam, że dotyczy to również najbardziej oddalonych regionów, lub przynajmniej tych regionów Unii Europejskiej, które produkują banany. Zwracam się do panów posłów Mato Adrovera i Texeiry. Mogę przedstawić Panom dane liczbowe. Kiedy mówię, że w 2006 roku ponad kwotę puli przewidzianej dla POSEI przeprowadziliśmy obliczenia – i mam te liczby tu ze sobą – mam na myśli, że zapewniliśmy obniżenie podatku, obniżając go z 176 euro do 137 euro w 2009 roku. Powiedzieliśmy też, że jest możliwość, aby w negocjacjach dauhańskich, których wynik nie był wtedy znany, podatki mogły spaść do 79 euro na tonę. To z tego powodu dodaliśmy 8,4 % do 245 milionów euro przeznaczonych na pulę POSEI. Równa się to dodatkowej kwocie 22 milionów euro na rok, przeznaczonej konkretnie na przewidywany wpływ tego rodzaju. Z tego właśnie powodu, zgodnie z oceną oddziaływania, budżet wyliczony dla POSEI w 2006 roku był znacznie wyższy niż rzeczywista sytuacja w 2006 roku. Nie powiedziałem, że zatrzymamy się w tym punkcie, ani też, że nie będziemy brali pod uwagę potrzeby dodatkowej rekompensaty. Chcę wyrazić się jasno – jestem gotów przeprowadzić tę analizę. Ponadto jeżeli okaże się to konieczne w ramach regulaminu POSEI, nad którym obecnie również dyskutujemy z Radą i z Państwem, możemy rozważać dodatkową rekompensatę. Duża część tej potrzebnej rekompensaty została jednak już pokryta. Udowadniam to liczbami i obliczeniami wziętymi z oceny skutków. Dyskutowaliśmy wielokrotnie z zainteresowanymi państwami członkowskimi, mogę więc Państwu powiedzieć, że jeżeli coś mówię, to opieram to na liczbach. A teraz, co z tymi pieniędzmi? Mówili Państwo dużo o drobnych producentach. Istotnie, sądzę, że w tych regionach, wliczając w to nasze najbardziej oddalone regiony, powinniśmy może zapewnić większą ochronę drobnym producentom. Nie zawsze tak jest i może w którymś momencie, kiedy będziemy dyskutować nad POSEI, będziemy musieli przeprowadzić reformę, dostosowanie, tak, aby pieniądze te zostały rzeczywiście wykorzystane na pomoc w restrukturyzacji sektora. Jednakże, jeżeli pieniądze, które zostały przeznaczone na POSEI, wraz wszelkimi rekompensatami, zostały rzeczywiście wykorzystane na pomoc w restrukturyzacji, wtedy możemy, poza tą rekompensatą być w stanie znaleźć w ciągu kilku lat inne rozwiązania dla tych drobnych producentów. Mogą być Państwo całkiem pewni, że jestem całkowicie otwarty na poszukiwanie nowych rozwiązań, może również w ramach POSEI, aby te pieniądze zostały jeszcze lepiej wykorzystane. Chciałbym tylko odpowiedzieć panu posłowi Campbellowi Bannermanowi, który ma odmienne zdanie w kwestii użyteczności przedmiotowej rekompensaty. Uważam, że producenci w najbardziej oddalonych regionach są też obywatelami Europy i podatnikami. Wydaje mi się jedynie słuszne, że powinniśmy wspierać ich, o ile jest to uzasadnione. Jeśli zaś chodzi o banana, którego nam Pan pokazywał, to sądzę, że gdyby nie był on zgodny z przepisami, które Pan wspomniał, nie mógłby go Pan kupić. Fakt, że mógł go Pan kupić oznacza, że jego wielkość i zakrzywienie odpowiada normom europejskim. Tak więc, sądzę, że ustosunkowałem się do głównych zagadnień. Na koniec, mogą być Państwo pewni, że w dyskusjach na temat POSEI, jestem zawsze gotów, opierając się na przedstawionych liczbach, istniejących rekompensatach oraz, ewentualnie, wszelkich innych rekompensatach, mogę odpowiadać na te prowokacje. Jednak, ogólnie rzecz biorąc, uważam, że jest to porozumienie, które, jak również stwierdziła sprawozdawczyni, pomoże nam na wiele sposobów, i kończy historyczny spór."@pl16
"− Senhora Presidente, vou tentar responder directamente a algumas das perguntas e questões levantadas. Em primeiro lugar, falámos aqui da resolução de um conflito, o que pode ajudar-nos num acordo multilateral. No caso dos acordos bilaterais negociados com os países da América Central e alguns países da América Latina, trata-se de um contexto diferente uma vez que, também nessa matéria, a União Europeia teve interesses ofensivos e obteve igualmente coisas em troca daquilo que ofereceu. Em seguida, foi feito um comentário acerca das multinacionais e do facto de serem as únicas beneficiadas nos países ACP, e de que as medidas financeiras não são suficientes para os países ACP. É evidente que a União Europeia não pode tomar as decisões que competem aos governos dos países ACP, mas entende que muito pode ser feito com o orçamento que foi disponibilizado se o dinheiro for bem utilizado. Além disso, considero que o mesmo se aplica às regiões ultraperiféricas ou, pelo menos, às regiões da União Europeia que são produtoras de bananas. Senhores Deputados Mato Adrover e Teixeira, posso mostrar-vos os números. Quando eu digo que, em 2006, para além do orçamento que estava previsto para o programa POSEI, fizemos cálculos – e tenho esses números aqui – quero dizer que previmos uma redução da tarifa dos 176 euros para os 137 euros em 2009. Também alertámos para a possibilidade de, nas negociações de Doha, cujos resultados ainda desconhecíamos, aquelas tarifas poderem baixar para os 79 euros por tonelada. E foi por isso que aos 245 milhões de euros previstos para o orçamento do programa POSEI acrescentámos 8,4%, ou seja, mais 22 milhões de euros por ano destinados especificamente à antecipação de um eventual impacto desta natureza. É por esta razão que, segundo a avaliação de impacto, o orçamento calculado para o POSEI em 2006 era muito superior à situação real de 2006. Não disse que iremos parar por aqui ou que não teremos em conta uma eventual necessidade adicional de compensação. E deixem-me dizer com toda a clareza: estou preparado para fazer esta análise. Além disso, se for necessário, no quadro do regulamento do POSEI que estamos agora também a discutir com o Conselho e com este Parlamento, podemos contemplar ainda uma outra compensação. Uma boa parte da compensação necessária já foi, todavia, coberta. E posso prová-lo aqui com números e com cálculos dos estudos de impacto realizados. Mantivemos muitas discussões com os Estados-Membros envolvidos, e posso dizer que, quando faço uma afirmação, baseio-me em números. E o que dizer em relação a este dinheiro? Referiram muitas vezes os pequenos produtores. De facto, penso que, nestas regiões, incluindo as ultraperiféricas, talvez devêssemos proteger mais os pequenos produtores. Para começar, o dinheiro do POSEI deve ser utilizado, em primeiro lugar, nos pequenos produtores. Nem sempre é o caso, e talvez no futuro, quando discutirmos o POSEI, tenhamos de ponderar em proceder a uma reforma, uma adaptação, para que este dinheiro seja efectivamente utilizado na reestruturação do sector. No entanto, se o dinheiro que já foi afectado ao POSEI, juntamente com qualquer compensação, fosse realmente utilizado na ajuda à reestruturação, a par dessa compensação, talvez pudéssemos igualmente encontrar outras soluções para os pequenos produtores dentro de alguns anos. Estejam certos de que estou muito receptivo à procura de novas soluções, eventualmente também no âmbito do POSEI, para que este dinheiro seja ainda melhor utilizado. Gostaria apenas de responder ao senhor deputado Campbell Bannerman que manifestou uma opinião diferente quanto à utilidade de uma compensação desta natureza. Creio que os produtores das regiões ultraperiféricas também são cidadãos e contribuintes europeus. Parece-me, pois, correcto que os apoiemos na medida em que tal se justifique. No que diz respeito à banana que nos mostrou, creio que se não estivesse conforme com as regras que mencionou, não a teria podido comprar. O facto de ter conseguido comprá-la significa que o seu tamanho e curvatura estão conformes com as normas europeias. Bom, creio ter respondido às principais questões. Concluindo, fiquem certos de que, nas discussões sobre o POSEI, estou sempre disposto, com base nos números que estão na mesa, a ver como as compensações existentes ou eventualmente outros tipos de compensação podem responder a estes desafios. No entanto, contas feitas, considero que este acordo, como a relatora também aqui referiu, ajuda-nos de muitas formas e põe termo a um conflito histórico."@pt17
"− Doamnă președintă, voi încerca să răspund direct unora dintre întrebările și punctele aduse în discuție. În primul rând, am vorbit aici despre soluționarea unui conflict care ne poate fi de folos într-un acord multilateral. În cazul acordurilor bilaterale cu țările din America Centrală și cu anumite țări din America Latină, contextul este diferit deoarece, și în acest domeniu, Uniunea Europeană a avut interese ofensive și a obținut lucruri în schimbul a ceea ce a oferit. S-a făcut apoi un comentariu despre multinaționale și despre faptul că ele sunt cele care au de câștigat în țările ACP și că măsurile financiare nu sunt suficiente pentru țările ACP. Desigur, Uniunea Europeană nu poate să ia decizii în locul guvernelor din țările ACP. Aceasta este de părere că se pot realiza multe lucruri prin programul pus la dispoziție dacă banii sunt folosiți bine. În plus, cred că acest lucru este valabil și pentru regiunile ultraperiferice sau cel puțin pentru acele regiuni din Uniunea Europeană care produc banane. Domnule Mato Adrover, domnule Teixeira, pot să vă arăt cifrele. Când spun că, în 2006, pe lângă pachetul prevăzut pentru POSEI, am făcut calcule – și am cifrele aici – mă refer la faptul că am avut în vedere o reducere de impozit de la 176 de euro la 137 de euro în 2009. Am spus, de asemenea, că este posibil ca, în cursul negocierilor de la Doha, ale căror rezultate sunt necunoscute, aceste impozite să scadă până la 79 de euro pe tonă. Din acest motiv am adăugat 8,4 % la cele 245 de milioane de euro prevăzute în pachetul POSEI. Aceasta înseamnă un supliment de 22 de milioane de euro pe an, care vizează întocmai să anticipeze un posibil impact de acest tip. Din acest motiv, în conformitate cu evaluarea impactului, bugetul calculat pentru POSEI în 2006 a fost mult mai mare decât bugetul necesar de fapt în 2006. Nu am spus că ne vom opri aici sau că nu vom lua în calcul o posibilă necesitate suplimentară de compensare. Vreau să fiu bine înțeles: sunt pregătit să efectuez această analiză. În plus, dacă acest lucru se va dovedi necesar, în contextul regulamentului POSEI, pe care îl discutăm în prezent și cu Consiliul și dvs., vom avea în vedere și compensări suplimentare. Totuși, o parte semnificativă a compensărilor necesare a fost deja acoperită. Demonstrez acest lucru cu cifre și calcule extrase din evaluările impactului. Am purtat numeroase discuții cu statele membre în cauză și vă pot spune că, atunci când fac o afirmație, aceasta se bazează pe cifre. Acum, ce se întâmplă cu acești bani? Ați vorbit foarte mult despre micii producători. Într-adevăr, consider că în aceste regiuni, printre care și regiunile noastre ultraperiferice, ar trebui poate să protejăm mai mult micii producători. Pentru început, sumele POSEI trebuie să fie utilizate în principal pentru micii producători. Lucrurile nu stau întotdeauna așa și poate că la un moment dat, când vom discuta despre POSEI, va trebui să avem în vedere și o reformă, o adaptare pentru ca aceste sume să fie utilizate în realitate pentru a contribui la restructurarea acestui sector. Totuși, dacă aceste sume care au fost deja alocate programului POSEI, împreună cu compensările, au fost folosite într-adevăr în scopul restructurării, atunci, pe lângă această compensare, s-ar putea să găsim și alte soluții pentru acești mici producători în următorii ani. Vă pot asigura că sunt foarte deschis căutării de noi soluții, poate și în contextul POSEI, pentru ca aceste sume să fie utilizate și mai eficient. Aș dori să-i răspund domnului Campbell Bannerman, care are o opinie diferită, în ceea ce privește utilitatea acestei compensări. Cred că și producătorii din regiunile ultraperiferice sunt producători și contribuabili europeni. Mi se pare corect să-i sprijinim în măsura în care acest lucru este justificat. Cât despre banana pe care ne-ați arătat-o, cred că dacă nu ar fi fost conformă cu regulile pe care le-ați menționat, nu ați fi putut să o cumpărați. Faptul că ați putut să o cumpărați înseamnă că dimensiunea și curbura sa respectă standardele europene. Așadar, cred că am acoperit punctele principale. În concluzie, vă pot asigura că, în cadrul discuțiilor POSEI, sunt întotdeauna dispus să analizeze, pe baza cifrelor avute la dispoziție, compensările existente sau alte eventuale tipuri de compensare care răspund acestor provocări. Totuși, cred că, în ansamblu, acest acord ne ajută, după cum a precizat și raportoarea, în multe privințe și pune capăt unui litigiu istoric."@ro18
"− Pokúsim sa odpovedať priamo na niektoré otázky a body, ktoré tu odzneli. V prvom rade tu hovoríme o vyriešení konfliktu, ktoré nám môže pomôcť pri viacstrannej dohode. V prípade dvojstranných dohôd dosiahnutých s krajinami Strednej Ameriky a určitými krajinami Latinskej Ameriky hovoríme o inom kontexte, keďže aj v tejto oblasti má Európska únia ofenzívne záujmy a tiež dostala svoje za to, čo ponúkala. Potom tu bola pripomienka o nadnárodných spoločnostiach a skutočnosti, že práve ony profitujú v krajinách AKT, a o tom, že finančné opatrenia nie sú pre krajiny AKT dostatočné. Samozrejme, Európska únia nemôže prijímať rozhodnutia namiesto vlád krajín AKT. Je presvedčená, že sa môže urobiť veľa s dostupným finančným balíkom, ak sa dobre použije. Okrem toho si myslím, že to je tiež prípad najvzdialenejších regiónov alebo prinajmenšom tých regiónov Európskej únie, ktoré produkujú banány. Páni Mato Adrover a Teixeira, môžem vám ukázať čísla. Keď hovorím, že v roku 2006 sme okrem balíka, ktorý sa poskytol na POSEI, urobili výpočty – a mám tu čísla –, mám na mysli to, že sme poskytli zníženie dane a znížili sme ju zo 176 EUR na 137 EUR v roku 2009. Povedali sme tiež, že je možné, že na rokovaniach v Dauhe, ktorých výsledky vtedy neboli známe, by sa mohli tieto dane znížiť na 79 EUR za tonu. Z tohto dôvodu sme pridali 8,4 % k 245 miliónom EUR, ktoré boli poskytnuté na balík POSEI. To zodpovedá dodatočným 22 miliónom EUR ročne, ktoré sú špeciálne určené na predchádzanie možným vplyvom tohto druhu. Z tohto dôvodu bol podľa posúdenia vplyvu rozpočet vypočítaný na program POSEI v roku 2006 oveľa vyšší než skutočná situácia v roku 2006. Nepovedal som, že tam skončíme alebo že nezvážime možnú dodatočnú potrebu kompenzácie. Dovoľte, aby som sa vyjadril jasne: som pripravený vykonať túto analýzu. Navyše, v súvislosti s nariadením o programe POSEI, o ktorom teraz tiež diskutujeme s Radou a s vami, môžeme v prípade potreby uvažovať o dodatočnej kompenzácii. Veľká časť potrebnej kompenzácie sa však už pokryla. Dokazujem to tu číslami a výpočtami z posúdenia vplyvu. Veľa sme diskutovali s členskými štátmi, ktorých sa to týka, a môžem vám povedať, že keď niečo poviem, tak je to založené na číslach. Čo teraz s týmito peniazmi? Veľa ste hovorili o malých producentoch. Skutočne si myslím, že v týchto regiónoch vrátane našich najvzdialenejších regiónov by sme možno mali viac ochraňovať malých producentov. Na úvod peniaze z programu POSEI sa v prvom rade musia použiť pre malých producentov. Nie vždy je to tak a možno v určitom bode v diskusii o POSEI budeme musieť uvažovať o začatí reformy, úpravy, aby sa tieto peniaze skutočne použili na pomoc pri reštrukturalizácii sektora. Ak sa však tieto peniaze, ktoré už boli vyčlenené na POSEI, spolu s akoukoľvek kompenzáciou skutočne použijú na pomoc reštrukturalizácii, potom okrem tejto kompenzácie by sme v priebehu niekoľkých rokov tiež mohli nájsť iné riešenia pre týchto malých producentov. Môžem vás ubezpečiť, že som veľmi otvorený hľadaniu nových riešení, podľa možnosti aj v kontexte POSEI, aby sa tieto peniaze ešte lepšie využili. Chcel by som len odpovedať pánovi Campbellovi Bannermanovi, ktorý má iný názor, pokiaľ ide o užitočnosť tejto kompenzácie. Som presvedčený, že producenti v najvzdialenejších regiónoch sú tiež európski občania a daňoví poplatníci. Považujem to len za správne, že by sme ich mali podporiť, ak je to odôvodnené. Pokiaľ ide o banán, ktorý ste nám ukázali, myslím si, že ak by nezodpovedal predpisom, ktoré spomínate, nemohli by ste si ho kúpiť. Skutočnosť, že ste si ho mohli kúpiť, znamená, že jeho veľkosť a zakrivenie zodpovedajú európskym normám. Myslím si teda, že som sa vyjadril k hlavným bodom. Na záver vás môžem ubezpečiť, že v diskusii o POSEI som vždy pripravený pozrieť sa na to, ako môže na základe predložených čísiel existujúca kompenzácia alebo možno iné druhy kompenzácie reagovať na tieto provokácie. Celkovo si však myslím, že je to dohoda, ktorá, ako povedala aj pani spravodajkyňa, nám pomáha v mnohých ohľadoch a ukončuje historický spor."@sk19
"− Gospa predsednica, poskusil bom neposredno odgovoriti na nekatera postavljena vprašanja in točke. Najprej, tu smo govorili o reševanju spora, ki nam lahko pomaga pri večstranskem sporazumu. V primeru dvostranskih sporazumov, sklenjenih s srednjeameriškimi državami in nekaterimi latinskoameriškimi državami, govorimo o drugačnem kontekstu, saj ima tudi na tem področju Evropska unija ofenzivne interese in je v zamenjavo za ponujeno tudi pridobila nekatere stvari. Takrat je bila podana pripomba o multinacionalkah in dejstvo, da so one tiste, ki imajo dobiček v državah AKP, in da za države AKP ne zadostujejo finančni ukrepi. Seveda, Evropska unija ne more sprejemati odločitev namesto vlad držav AKP. Meni, da je mogoče storiti mnogo s tem sklopom, ki je bil dan na razpolago, če se bo denar uporabil prav. Poleg tega mislim, da enako velja za najbolj oddaljene regije ali vsaj tiste regije v Evropski uniji, ki pridelujejo banane. Gospod Mato Adrover in gospod Teixeira, lahko vama pokažem številke. Ko pravim, da smo leta 2006 poleg sklopa, ki je bil zagotovljen za program POSEI, naredili izračune – in številke imam tu –, mislim, da smo zagotovili znižanje davka in znižali smo ga s 176 EUR na 137 EUR v letu 2009. Prav tako smo dejali, da je mogoče, da bi se na pogajanjih v Dohi, katerih rezultati takrat niso bili znani, ti davki znižali na 79 EUR na tono. Zaradi tega smo dodali 8,4 % k 245 milijonom EUR, zagotovljenim za sklop POSEI. To je enako dodatnim 22 milijonom EUR na leto, ki so posebej namenjeni za preprečevanje morebitnega takšnega vpliva. Zaradi tega je bil glede na podatke presoje vpliva proračun, izračunan za POSEI v letu 2006, mnogo višji, kot je bilo dejansko stanje v letu 2006. Nisem rekel, da se bo ustavilo pri tem ali da ne bomo upoštevali morebitne dodatne potrebe po nadomestilu. Naj pojasnim: pripravljen sem izvesti to analizo. Poleg tega, če se bo v kontekstu uredbe POSEI, o kateri zdaj tudi razpravljamo s Svetom in z vami, izkazalo nujno, lahko predvidimo dodatno nadomestilo. Dober del potrebnih nadomestil pa je že bil pokrit. To tu dokazujem s številkami in z izračuni iz presoj vpliva. Mnogo razprav smo imeli z zadevnimi državami članicami in lahko vam povem, da stvari, ki jih povem, temeljijo na številkah. Kaj pa je s tem denarjem? Veliko ste govorili o malih pridelovalcih. Res je, mislim, da bi morali v teh regijah, vključno z najbolj oddaljenimi regijami, bolj zaščititi male pridelovalce. Za začetek je treba denar POSEI v prvi vrsti uporabljati za male pridelovalce. To ni vedno tako in morda bomo morali na neki točki, ko bomo razpravljali o programu POSEI, premisliti o nadaljevanju reforme, prilagoditvi, da se bo denar resnično uporabil za pomoč pri prestrukturiranju tega sektorja. Vendar pa, če bi se ta denar, ki je že bil dodeljen programu POSEI skupaj z morebitnimi nadomestili, resnično porabil za pomoč pri prestrukturiranju, potem bi nam morda poleg teh nadomestil v nekaj letih uspelo najti tudi druge rešitve za male pridelovalce. Bodite prepričani, da sem zelo odprt za iskanje novih rešitev, morda tudi v okviru programa POSEI, da bo ta denar še bolje porabljen. Rad bi odgovoril gospodu Campbellu Bannermanu, ki ima drugačno mnenje, glede koristnosti tega nadomestila. Menim, da so pridelovalci v najbolj oddaljenih regijah tudi evropski državljani in davkoplačevalci. Popolnoma pravilno se mi zdi, da jih podpremo, kolikor je upravičeno. Glede banane, ki ste nam jo pokazali, menim, da je ne bi mogli kupiti, če ne bi ravnali v skladu s pravili, ki jih omenjate. Dejstvo, da ste jo lahko kupili, pomeni, da sta velikost in ukrivljenost v skladu z evropskimi standardi. Torej, menim, da sem zajel glavne točke. Če zaključim, bodite prepričani, da sem v razpravah o programu POSEI vedno pripravljen preveriti, kako na podlagi predloženih številk, obstoječih nadomestil ali morebiti drugih vrst nadomestil lahko odgovorimo na te provokacije. Vendar pa na splošno menim, da je to sporazum, ki nam, kakor je dejala poročevalka, pomaga na mnogo načinov in pomeni konec zgodovinskega spora."@sl20
"− Fru talman! Jag ska försöka svara direkt på några frågor och synpunkter som har tagits upp. För det första har vi pratat om lösningen på en konflikt som kan vara till hjälp för oss i och med ett multilateralt avtal. De bilaterala avtal som har förhandlats fram med de centralamerikanska länderna och några latinamerikanska länder måste dock ses i ett annat sammanhang eftersom EU även på detta område har haft offensiva intressen och har fått saker i utbyte för det man har erbjudit. En synpunkt handlade om multinationella företag och att det är de som drar nytta av AVS-länderna och att de ekonomiska åtgärderna inte är tillräckliga för AVS-länderna. EU kan förstås inte fatta beslut åt AVS-ländernas regeringar. Man anser att mycket kan göras med de finansieringsanslag som har gjorts tillgängliga om pengarna används väl. Dessutom anser jag att det också gäller för de yttersta randområdena, eller åtminstone för de EU-regioner där man producerar bananer. Gabriel Mato Adrover och Nuno Teixeira, jag kan visa er siffrorna. När jag säger att vi 2006, förutom det anslag som gavs till Posei, utförde beräkningar – och jag har siffrorna här – menar jag att vi gav en skattereduktion när vi minskade tullsatserna från 176 till 137 euro 2009. Vi sade också att det var möjligt att Doha-förhandlingarna, vars resultat vi då inte kände till, eventuellt kunde leda till att tullsatserna skulle minska till 79 euro per ton. Därför ökade vi Posei-anslaget med 8,4 procent utöver de 245 miljoner euro som redan hade tilldelats programmet. Det blir ytterligare 22 miljoner euro per år, som är särskilt avsedda för en eventuell konsekvens av det här slaget. Enligt konsekvensbedömningen blev den budget som beräknats för Posei 2006 av den anledningen mycket större än det reella utfallet blev för 2006. Jag sade inte att vi skulle stanna där eller att vi inte skulle ta hänsyn till ett eventuellt ytterligare behov av kompensation. Jag ska förtydliga: jag är beredd att utföra den här analysen. I samband med Posei-förordningen, som vi nu också diskuterar med rådet och med er, kan vi dessutom överväga ytterligare kompensation om det visar sig behövas. En stor del av den kompensation som det har funnits behov av har emellertid redan betalats ut. Det bevisar jag med siffror och beräkningar som har hämtats från konsekvensanalyserna. Vi har haft många diskussioner med de medlemsstater som det här berör, och det jag säger grundar jag på statistik. Hur ser det då ut med pengarna? Ni har pratat mycket om små producenter. Jag anser faktiskt att vi kanske ska skydda små producenter bättre i de här regionerna, och däribland våra yttersta randområden. Till att börja med måste Posei-pengarna främst gå till små producenter. Så är inte alltid fallet och någon gång när vi diskuterar Posei måste vi kanske fundera på om vi ska gå vidare med en reform, en anpassning, så att pengarna verkligen bidrar till att ge ny struktur åt sektorn. Men om de pengar som redan har tilldelats Posei, tillsammans med eventuell kompensation, verkligen skulle användas till en omstrukturering, skulle vi utöver denna kompensation eventuellt också kunna hitta andra lösningar för dessa små producenter på några års sikt. Ni kan vara säkra på att jag är mycket öppen för att hitta nya lösningar, möjligtvis även inom ramen för Posei, så att pengarna används på ett ännu bättre sätt. Jag vill bara svara David Campbell Bannerman, som är av en annan åsikt, när det gäller kompensationens nytta. Jag anser att producenter i de yttersta randområdena också är europeiska medborgare och skattebetalare. Det är inte mer än rätt att vi stöder dem så mycket som det är motiverat. När det gäller den banan som du visade oss tror jag inte att du skulle ha kunnat köpa den om den inte hade anpassats till de regler som du nämner. Eftersom du kunde köpa den uppfyller dess storlek och form de europeiska normerna. Jag tror att jag har fått med de viktigaste punkterna. I diskussionerna om Posei kan ni vara säkra på att jag alltid är redo att titta på hur den nuvarande kompensationen eller möjligtvis andra typer av kompensation, baserat på siffrorna jag har framför mig, kan motsvara dessa incitament. På det hela taget anser jag emellertid att det här är ett avtal som, vilket föredraganden också sade, hjälper oss på många sätt och innebär slutet på en historisk tvist."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"C. Bannerman "13
"POSEI,"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph