Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-261-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.18.3-261-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ao abrir, melhor dizendo, ao escancarar as portas do mercado europeu às multinacionais americanas, que já hoje controlam mais de 80% do comércio mundial de bananas, este Acordo terá consequências graves que mesmo aqueles que o vão aqui aprovar não escondem. Os produtores europeus de Portugal, de Espanha, da Grécia, do Chipre e de França, que em 2008 foram responsáveis pelo abastecimento de quase 600 000 toneladas ao mercado europeu, serão duramente atingidos. A própria relatora admite que o Acordo ameaça a sua existência futura. Neste contexto, para lá da substância do Acordo, é muito grave que a Comissão, reconhecendo os impactos, não preveja nenhuma medida específica de apoio aos produtores europeus, designadamente através de alterações ao Regulamento e ao orçamento POSEI aprovado em 2006. Também os produtores dos países ACP, que não foram tidos nem achados na discussão deste acordo, serão duramente afectados pelas suas consequências e os paliativos anunciados não vão evitar estas consequências. Quem aprovar este Acordo tem de assumir as responsabilidades pelas suas consequências e de nada vale virem aqui exprimir preocupações pias e inconsequentes sob a forma de pergunta ou pedidos à Comissão e ao Conselho."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, tato dohoda bude mít závažné důsledky vyplývající z toho, že otevře – či spíše rozrazí – brány evropského trhu pro nadnárodní firmy se sídlem ve Spojených státech, jež nyní ovládají více než 80 % světového trhu s banány; to nezastírají ani ti, kdo jsou rozhodnuti hlasovat pro. Evropští producenti v Portugalsku, Španělsku, Řecku, na Kypru a ve Francii, kteří v roce 2008 dodali na evropský trh více než 600 000 tun, budou tvrdě postiženi. Sama zpravodajka připouští, že dohoda ohrožuje jejich budoucí existenci. V této souvislosti je, nehledě na hlavní obsah zprávy, velmi důležité, aby Komise uznala dopady, nezaváděla nicméně žádná zvláštní opatření na podporu evropských producentů, zejména prostřednictvím změn právní úpravy a rozpočtu programu možností určeného pro vzdálené a ostrovní regiony (POSEI) přijatého v roce 2006. Producenti v zemích Afriky, Karibiku a Tichomoří, které nikdo při sjednávání této dohody nebral v úvahu a ani je k jednání nepřizval, budou jejími důsledky rovněž tvrdě zasaženi a zamýšlená zmírňující opatření těmto důsledkům nezabrání. Každý, kdo bude hlasovat pro tuto zprávu, musí přijmout odpovědnost za její následky, a nemá žádný smysl sem chodit a vyjadřovat v rámci otázek a žádostí adresovaných Radě a Komisi fanatické a nelogické obavy."@cs1
"Fru formand! Ved at åbne dørene til det europæiske marked – eller endnu bedre, smække dem op på vid gab – for amerikanske multinationale selskaber, der nu kontrollerer over 80 % af verdenshandelen med bananer, får denne aftale alvorlige konsekvenser, som selv de, der har tænkt sig at stemme for den, ikke lægger skjul på. Europæiske producenter i Portugal, Spanien, Grækenland, Cypern og Frankrig, som i 2008 leverede næsten 600 000 t til det europæiske marked, vil blive hårdt ramt. Ordføreren indrømmer selv, at aftalen truer deres fremtidige eksistens. I den sammenhæng er det, ud over betænkningens indhold, meget alvorligt, at Kommissionen, selv om den anerkender virkningerne, ikke kommer med specifikke foranstaltninger til støtte for europæiske producenter, særlig via ændringer af forordningen og budgettet for programmet til løsning af et områdes problemer som følge af dets afsides beliggenhed og ø-karakter (POSEI), der blev vedtaget i 2006. Producenter i landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet, som hverken blev taget i betragtning eller var til stede under forhandlingen af denne aftale, vil også blive ramt hårdt af dens konsekvenser, og de annoncerede formildende foranstaltninger vil ikke forhindre disse konsekvenser. Alle, der stemmer for denne betænkning, skal tage ansvar for dens konsekvenser, og det giver ikke nogen mening at komme her for at udtrykke fromme og inkonsekvente bekymringer i form af spørgsmål og anmodninger til Kommissionen og Rådet."@da2
"Frau Präsidentin, durch die Öffnung – oder besser gesagt, die sperrangelweite Öffnung – der Türen des europäischen Marktes für die multinationalen US-Konzerne, die nun mehr als 80 % des Bananenhandels weltweit kontrollieren, wird dieses Abkommen schwerwiegende Konsequenzen haben, so dass sogar diejenigen, die heute dafür stimmen werden, dies nicht verbergen. Die europäischen Erzeuger in Portugal, Spanien, Griechenland, Zypern und Frankreich, die 2008 den europäischen Markt mit fast 600 000 Tonnen belieferten, werden schwer getroffen. Die Berichterstatterin selbst gibt zu, dass das Abkommen ihren Fortbestand bedroht. In diesem Kontext ist es über den Inhalt des Berichts hinaus besonders schwerwiegend, dass die Kommission zwar die Auswirkungen anerkennt, aber keine spezifischen Maßnahmen zur Unterstützung der europäischen Erzeuger bereitstellt, genauer durch Abänderungen an der Verordnung und dem Haushaltsplan für das 2006 angenommene Programm zur Lösung der spezifisch auf Abgelegenheit und Insellage zurückzuführenden Probleme (POSEI). Die Erzeuger in den Staaten Afrikas, des karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans, die in der Debatte über dieses Abkommen weder berücksichtigt werden noch anwesend sind, werden auch von seinen Konsequenzen schwer getroffen sein und die angekündigten lindernden Maßnahmen werden diese Konsequenzen nicht verhindern. Jeder, der für diesen Bericht stimmt, muss Verantwortung für seine Konsequenzen übernommen, und es hat keinen Sinn, hierher zu kommen und fromme und belanglose Befürchtungen in Form von Fragen und Anträgen an die Kommission und den Rat vorzubringen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ανοίγοντας –ή καλύτερα ανοίγοντας διάπλατα– τις πύλες της ευρωπαϊκής αγοράς στις πολυεθνικές των ΗΠΑ, οι οποίες σήμερα ελέγχουν πάνω από το 80% του παγκοσμίου εμπορίου μπανάνας, η συμφωνία αυτή θα έχει σοβαρές συνέπειες τις οποίες δεν προσπαθούν να κρύψουν ακόμη και όσοι πρόκειται να την υπερψηφίσουν στο Σώμα. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γαλλία, οι οποίοι το 2008 προμήθευαν την ευρωπαϊκή αγορά με σχεδόν 600.000 τόνους, θα υποστούν βαρύ πλήγμα. Η ίδια η εισηγήτρια παραδέχεται ότι η συμφωνία απειλεί ακόμη και τη μελλοντική τους ύπαρξη. Σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από την ουσία της έκθεσης, είναι πολύ σοβαρό το γεγονός ότι η Επιτροπή, ενώ αναγνωρίζει τις συνέπειες, δεν προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την υποστήριξη των ευρωπαίων παραγωγών, ιδίως μέσω τροποποιήσεων του κανονισμού και του προϋπολογισμού των προγραμμάτων ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI) που εγκρίθηκαν το 2006. Οι παραγωγοί στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, των οποίων δεν ζητήθηκε η γνώμη και οι οποίοι δεν ήταν παρόντες κατά τη συζήτηση της συμφωνίας, θα πληγούν εξίσου σοβαρά από τις συνέπειές της και τα αναλγητικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί δεν πρόκειται να αποτρέψουν αυτές τις συνέπειες. Όποιος υπερψηφίσει αυτήν την έκθεση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη των συνεπειών της και δεν έχει νόημα να έρχεται εδώ για να εκφράσει υποκριτικές και ανακόλουθες ανησυχίες με τη μορφή της υποβολής ερωτήσεων και αιτημάτων προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο."@el10
"Madam President, by opening – or better still, throwing wide open – the doors of the European market to US multinationals, which now control more than 80% of the world trade in bananas, this agreement will have serious consequences that even those who are going to vote for it here are not hiding. European producers in Portugal, Spain, Greece, Cyprus and France, who in 2008 supplied the European market with almost 600 000 tonnes, will be hit hard. The rapporteur herself admits that the agreement threatens their future existence. In this context, beyond the substance of the report, it is very serious that the Commission, while acknowledging the effects, is not providing for any specific measures to support European producers, specifically through amendments to the regulation and the budget for the Programme of Options Specifically Relating to Remoteness and Insularity (POSEI) adopted in 2006. Producers in the African, Caribbean and Pacific countries, who were neither considered nor present during the debating of this agreement, will also be hit hard by its consequences and the palliative measures announced will not prevent these consequences. Anyone voting for this report must take responsibility for its consequences, and there is no point in coming here to express pious and inconsequential concerns in the shape of questions and requests to the Commission and Council."@en4
"Señora Presidenta, al abrir —o, mejor dicho, abrir de un portazo— las puertas del mercado europeo a las multinacionales estadounidenses, que ahora controlan más del 80 % del comercio mundial del plátano, este acuerdo tendrá graves consecuencias que no ocultan ni siquiera quienes van a votar a favor del mismo. Los productores europeos de Portugal, España, Grecia, Chipre y Francia, que en 2008 suministraron al mercado europeo casi 600 000 toneladas, resultarán gravemente afectados. La propia ponente admite que el acuerdo amenaza su futura existencia. En este contexto, más allá de la sustancia del informe, es muy grave que la Comisión, al tiempo que reconoce los efectos, no prevea ninguna medida específica para apoyar a los productores europeos, específicamente a través de modificaciones de la reglamentación y del presupuesto para el Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) adoptado en 2006. Los productores de los países de África, el Caribe y el Pacífico, que no fueron tenidos en cuenta ni estaban presentes durante el debate de este acuerdo, también se verán afectados gravemente por sus consecuencias y las medidas paliativas anunciadas no evitarán estas consecuencias. Cualquier que vote a favor de este informe debe asumir la responsabilidad de sus consecuencias y de nada vale venir aquí a expresar preocupaciones piadosas y sin trascendencia en forma de preguntas y peticiones a la Comisión y al Consejo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Kui avame USA rahvusvahelistele kontsernidele, mis kontrollivad maailma banaanikaubandusest juba niigi üle 80%, ukse Euroopa turule – või õigemini lööme selle pärani lahti –, toob see kaasa raskeid tagajärgi, mida isegi need, kes selle poolt hääletavad, ei salga. See leping mõjutab raskelt Portugali, Hispaania, Kreeka, Küprose ja Prantsusmaa tootjaid, kes tõid 2008. aastal Euroopa turule 600 000 tonni banaane. Raportöör tunnistab samuti, et leping ohustab nende püsimajäämist. Sel puhul – lisaks raporti sisule – on väga murettekitav, et ehkki komisjon tunnistab lepingu mõju, ei paku ta välja ühtegi konkreetset meedet Euroopa tootjate toetuseks, eriti määruse muutmise ja 2006. aastal vastu võetud POSEI eelarve raames. AKV riikide tootjad, kellega ei arvestatud selle lepingu läbirääkimistes ning keda seal ka kohal ei olnud, kannatavad rängalt selle tagajärgede tõttu ning väljakuulutatud leevendusmeetmed ei enneta neid tagajärgi. Kõik, kes selle raporti poolt hääletavad, vastutavad selle tagajärgede eest ning ei ole mõtet tulla siia ning väljendada oma tagasihoidlikku ja asjakohatut muret komisjonile ja nõukogule esitatavate küsimuste ja taotluste vormis."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä sopimus avaa – ja vieläpä ammolleen – Euroopan markkinoiden ovet Yhdysvaltojen monikansallisille yrityksille, joilla on nyt hallussaan yli 80 prosenttia maailman banaanikaupasta, ja siten sopimuksella on vakavia seurauksia, joita eivät peittele edes ne, jotka aikovat äänestää sopimuksen puolesta täällä parlamentissa. Isku on kova Portugalissa, Espanjassa, Kyproksessa ja Ranskassa oleville eurooppalaisille tuottajille, jotka vuonna 2008 toimittivat Euroopan markkinoille banaaneita lähes 600 000 tonnia. Esittelijä itsekin myöntää, että sopimus uhkaa eurooppalaisten tuottajien selviytymistä tulevaisuudessa. Mietinnön sisällön lisäksi tässä yhteydessä on hyvin huolestuttavaa se, että vaikka komissio myöntää vaikutukset, se ei esitä eurooppalaisten tuottajien tukemiseksi mitään erityistoimia, kuten juuri tarkistuksia asetukseen ja talousarvioon, jotka hyväksyttiin vuonna 2006 syrjäisestä sijainnista ja saaristoluonteesta johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä koskevaa ohjelmaa (POSEI) varten. Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden tuottajia ei otettu huomioon sopimusta koskevissa neuvotteluissa eivätkä he niihin osallistuneet, ja myös he kärsivät sopimuksen seurauksista, joita ei suunnitelluilla lievennystoimilla estetä. Kaikkien, jotka äänestävät tämän mietinnön puolesta, on otettava vastuu sopimuksen seurauksista, ja on turhaa tulla tänne esittämään hurskaita ja merkityksettömiä huolenaiheita komissiolle ja neuvostolle suunnatuissa kysymyksissä ja pyynnöissä."@fi7
"Madame la Présidente, en ouvrant le marché européen aux multinationales américaines qui contrôlent plus de 80 % du commerce mondial de bananes − en leur ouvrant la grande porte et en leur déroulant le tapis rouge, devrais-je dire − cet accord aura de graves conséquences que même ceux qui vont voter en sa faveur ne cachent pas. Les producteurs européens du Portugal, d’Espagne, de Grèce, de Chypre et de France, qui ont fourni près de 600 000 tonnes au marché européen en 2008, seront durement touchés. La rapporteure elle-même admet que cet accord menace leur existence future. Dans ce contexte, au-delà de la teneur de ce rapport, il est très grave que la Commission, tout en en reconnaissant les effets, ne prévoie aucune mesure particulière pour soutenir les producteurs européens, notamment à travers des amendements au règlement et au budget du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) adopté en 2006. Les producteurs des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui n’ont pas été pris en considération et qui n’ont pas assisté aux discussions en vue de cet accord, seront eux aussi durement touchés par ses conséquences, que les mesures palliatives annoncées n’empêcheront pas. Tous ceux qui voteront pour ce rapport devront assumer la responsabilité de ses conséquences, et il ne servira à rien de venir ici pour exprimer des inquiétudes pieuses et sans suite en adressant des questions et des demandes à la Commission et au Conseil."@fr8
"Tisztelt elnök asszony! Az európai piacok ajtajának megnyitásával – jobban mondva sarkig kitárásával – az USA-beli multinacionális vállalatok előtt, amelyek immár a banán világkereskedelmének több mint 80%-át tartják ellenőrzésük alatt, ennek a megállapodásnak súlyos következményei lesznek, amit még azok sem titkolnak, akik meg fogják szavazni. A európai termelőket, akik 2008-ban közel 600 000 tonnával látták el az európai piacokat, úgy Portugáliában, Spanyolországban, Görögországban, Cipruson, mint Franciaországban súlyos csapás fogja érni. Maga az előadó is elismeri, hogy a megállapodás veszélyezteti az ő jövőbeni létüket. E tekintetben – a jelentés lényegén túl – az is roppant súlyos, hogy a Bizottság, bár elismeri a hatásokat, nem biztosít semmilyen konkrét, az európai termelők támogatását célzó intézkedést, még a 2006-ban elfogadott távoli fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő támogatási program (POSEI) szabályainak és költségvetésének módosítása révén sem. Az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok termelőire, akik jelen sem voltak és akiket számításba se vettek e megállapodásra irányuló tárgyalások folyamán, ugyancsak súlyos csapást mérnek majd e megállapodás következményei, az ezzel kapcsolatban meghirdetett csillapító intézkedések pedig nem fogják megelőzni ezeket a következményeket. Annak, aki megszavazza ezt a jelentést, felelősséget kell vállalnia ezekért a következményekért, és semmi értelme azért idejönni, hogy jámbor és következetlen módon aggodalmaskodva kérdéseket és kéréseket intézzünk a Bizottsághoz és a Tanácshoz."@hu11
"Signora Presidente, socchiudendo o meglio spalancando le porte del mercato europeo alle multinazionali USA che ormai controllano oltre l’80 per cento del commercio mondiale delle banane, questo accordo avrà delle conseguenze gravi che neppure i deputati favorevoli vogliono nascondere. I produttori europei in Portogallo, Spagna, Grecia, Cipro e Francia, che nel 2008 hanno fornito al mercato europeo quasi 600 000 tonnellate di banane, resteranno duramente colpiti. La relatrice stessa ammette che l’accordo mette in forse la loro stessa sopravvivenza. In questo contesto, a prescindere dal contenuto della relazione, è grave che la Commissione riconosca queste conseguenze ma non preveda alcuna misura specifica a sostegno dei produttori europei, per esempio modificando il regolamento e la dotazione per il Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità (POSEI) del 2006. I produttori dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, che non sono stati neppure considerati e non erano presenti alla discussione dell’accordo, saranno parimenti colpiti dai suoi effetti che i palliativi annunciati non sapranno impedire. Chiunque voti a favore di questa relazione deve assumersi la responsabilità delle sue conseguenze e non ha senso prendere la parola per esprimere preoccupazioni pie e incoerenti sotto forma di domande e richieste alla Commissione e al Consiglio."@it12
"Ponia pirmininke, šiuo susitarimu atidarydami – o gal geriau sakyti, kad plačiai atverdami, – Europos rinkos duris JAV tarptautinėms įmonėms, kurios dabar kontroliuoja daugiau nei 80 proc. pasaulio bananų prekybos, sukelsime rimtas pasekmes, ir net tie, kurie ketina už jį balsuoti, nesislepia. Portugalijos, Ispanijos, Graikijos, Kipro ir Prancūzijos augintojai, kurie 2008 m. pateikė Europos rinkai beveik 600 000 tonų, smarkiai nukentės. Pati pranešėja pripažįsta, kad susitarimas kelia pavojų jų išlikimui ateityje. Šiuo atveju, neatsižvelgiant į pranešimo turinį, didelį nerimą kelia tai, kad Komisija, pripažindama padarinius, nenumato jokių konkrečių priemonių, skirtų Europos augintojams paremti, tiksliau tariant, nenumatant 2006 m. patvirtintos programos, skirtos ypatingai geografinei tam tikrų atokių ir izoliuotų Europos regionų padėčiai gerinti (POSEI), reglamento ir biudžeto pakeitimų. Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių augintojai, apie kuriuos nebuvo kalbama ir kurie nedalyvavo diskutuojant dėl šio susitarimo, taip pat smarkiai nukentės dėl jo pasekmių, ir poveikį švelninančios priemonės, apie kurias pranešta, neužkirs kelio šioms pasekmėms atsirasti. Kiekvienas, kuris balsuoja už šį pranešimą, turi prisiimti atsakomybę už jo pasekmes ir nėra jokios prasmės ateiti čia ir išsakyti šventeivišką ir beprasmį susirūpinimą užduodant klausimus ir pateikiant prašymus Komisijai ir Tarybai."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Atverot — vai, pareizāk sakot, plaši atcērtot vaļā — durvis uz Eiropas tirgu ASV starptautiskajiem uzņēmumiem, kuri tagad kontrolē vairāk nekā 80 % no pasaules banānu tirdzniecības, šim nolīgumam būs nopietnas sekas, ko neslēpj pat tie, kuri gatavojas par to balsot. Eiropas ražotāji Portugālē, Spānijā, Grieķijā, Kiprā un Francijā, kuri 2008. gadā apgādāja Eiropas tirgu ar gandrīz 600 000 tonnām, saņems smagu triecienu. Pati referente atzīst, ka nolīgums apdraud viņu nākotnes eksistenci. Šajā saistībā — ne tikai attiecībā uz ziņojuma saturu — ļoti nopietni šķiet tas, ka Komisija, atzīstot ietekmi, neparedz īpašus pasākumus, lai atbalstītu Eiropas ražotājus, jo īpaši ar grozījumiem regulā un budžetā Attālu un salu reģionu īpašu attīstības problēmu pārvarēšanas programmai ( ), ko pieņēma 2006. gadā. Ražotāji Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstīs, kuri netika ne ņemti vērā, ne piedalījās debatēs par šo nolīgumu, arī saņems smagu triecienu, ko nesīs šīs sekas, un izziņotie sāpju remdējošie pasākumi nenovērsīs šīs sekas. Katram, kas balsos par šo ziņojumu, jāuzņemas atbildība par tā sekām, un nav nekādas jēgas nākt un paust svētulīgas un nekonsekventas bažas, uzdodot jautājumus un lūgumus Komisijai un Padomei."@lv13
"Ao abrir, melhor dizendo, ao escancarar as portas do mercado europeu às multinacionais americanas, que já hoje controlam mais de 80% do comércio mundial de bananas, este Acordo terá consequências graves que mesmo aqueles que o vão aqui aprovar não escondem. Os produtores europeus de Portugal, de Espanha, da Grécia, do Chipre e de França, que em 2008 foram responsáveis pelo abastecimento de quase 600.000 toneladas ao mercado europeu, serão duramente atingidos. A própria relatora admite que o Acordo ameaça a sua existência futura. Neste contexto, para lá da substância do Acordo, é muito grave que a Comissão, reconhecendo os impactos, não preveja nenhuma medida específica de apoio aos produtores europeus, designadamente através de alterações ao Regulamento e ao orçamento POSEI aprovado em 2006. Também os produtores dos países ACP, que não foram tidos nem achados na discussão deste acordo, serão duramente afectados pelas suas consequências e os paliativos anunciados não vão evitar estas consequências. Quem aprovar este Acordo tem de assumir as responsabilidades pelas suas consequências e de nada vale virem aqui exprimir preocupações pias e inconsequentes sob a forma de pergunta ou pedidos à Comissão e ao Conselho."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, met deze overeenkomst worden de deuren van de Europese markt geopend – of, beter nog, wagenwijd opengegooid – voor Amerikaanse multinationals, die nu reeds meer dan 80 procent van de wereldhandel in bananen controleren. Daardoor zullen er rampzalige ontstaan, die ook niet worden verborgen door de degenen die voor deze tekst stemmen. Europese producenten in Portugal, Spanje, Griekenland, Cyprus en Frankrijk, die de Europese markt in 2008 hebben bevoorraad met bijna 600 000 ton, zullen ernstig getroffen worden. De rapporteur zelf erkent dat de overeenkomst hun voortbestaan in gevaar zal brengen. In dit verband is het, los van de inhoud van dit verslag, bijzonder betreurenswaardig dat de Commissie, ondanks het feit dat zij op de hoogte is van de negatieve gevolgen, geen specifieke maatregelen neemt om de Europese producenten te ondersteunen, met name door voorstellen te doen voor de wijziging van de verordening en het in 2006 vastgesteld budget van het Programma van speciaal op een afgelegen en insulair karakter afgestemde maatregelen (Posei). Ook de producenten van de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, die tijdens het debat over deze overeenkomst noch gehoord zijn noch aanwezig waren, zullen sterk te lijden hebben onder de gevolgen ervan, en de aangekondigde palliatieve maatregelen zullen die gevolgen niet kunnen voorkomen. Al wie voor dit verslag stemt, moet zijn verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de gevolgen ervan, en het heeft geen enkele zin om hier braaf een reeks incoherente zorgpunten aan te stippen in de vorm van vragen en verzoeken aan de Commissie en de Raad."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Przez otwarcie – albo jeszcze lepiej: szerokie rozwarcie – wrót prowadzących do rynku europejskiego dla amerykańskich korporacji ponadnarodowych, które teraz kontrolują 80 % światowego handlu bananami, przedmiotowe porozumienie mieć będzie poważne konsekwencje, których nie ukrywają nawet zamierzający głosować za jego przyjęciem. Bardzo ucierpią europejscy producenci w Portugalii, Hiszpanii, Grecji, na Cyprze i we Francji, którzy w 2008 roku dostarczyli na rynek europejski prawie 600 tysięcy ton. Sama sprawozdawczyni przyznaje, że przedmiotowe porozumienie zagraża ich przyszłej egzystencji. W tym kontekście, poza samym przesłaniem sprawozdania, jest sprawą poważną, że Komisja potwierdzając skutki porozumienia nie przewiduje żadnych konkretnych środków wspierających europejskich producentów, konkretnie w postaci poprawek do rozporządzenia i budżetu dotyczącego programu szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI) przyjętego w 2006 roku. Producenci w państwach Afryki, Karaibów i Pacyfiku, którzy ani nie byli uwzględnieni, ani obecni w czasie debat na tym porozumieniem, odczują również boleśnie jego skutki, a ogłoszone środki łagodzące nie zapobiegną tym konsekwencjom. Każdy głosujący za przyjęciem tego porozumienia musi przyjąć na siebie odpowiedzialność za jego konsekwencje i nie ma sensu pojawiać się tu, żeby wyrażać świętoszkowate i nieistotne obawy w formie pytań i żądań względem Komisji i Rady."@pl16
"Doamnă președintă, prin deschiderea – sau mai bine zis, prin deschiderea largă – a ușilor piețelor europene multinaționalelor americane, care controlează în prezent peste 80 % din comerțul mondial cu banane, acest acord va avea consecințe grave pe care nu le ascund nici măcar cei care intenționează să voteze în favoarea sa din această sală. Producătorii europeni din Portugalia, Spania, Grecia, Cipru și Franța, care în 2008 au aprovizionat piața europeană cu aproape 600 000 de tone, vor fi loviți puternic. Raportoarea însăși a recunoscut că acordul le amenință existența viitoare. În acest context, dincolo de fondul raportului, este foarte grav că Comisia, deși recunoaște efectele, nu stabilește măsuri specifice pentru a sprijini producătorii europeni în mod concret prin amendamente la regulamentul și bugetul pentru Programul de opțiuni specifice distanței și insularității (POSEI) adoptat în 2006. Producătorii din Africa, zona Caraibilor și Pacific, care nu au fost nici avuți în vedere și nici prezenți în cadrul dezbaterii acestui acord, vor fi, de asemenea, loviți puternic de consecințele sale, iar măsurile paleative anunțate nu vor împiedica aceste consecințe. Orice persoană care votează în favoarea acestui raport trebuie să-și asume responsabilitatea pentru consecințele sale, și nu are niciun rost să venim aici și să ne exprimăm preocupări pioase și neimportante sub forma întrebărilor și solicitărilor adresate Comisiei și Consiliului."@ro18
"Otvorením – alebo ešte lepšie otvorením dokorán – dverí európskeho trhu nadnárodným spoločnostiam zo Spojených štátov, ktoré teraz ovládajú viac ako 80 % svetového obchodu s banánmi, bude mať táto dohoda vážne dôsledky, ktoré neskrývajú dokonca ani tí, ktorí tu za ňu budú hlasovať. Európski producenti v Portugalsku, Španielsku, Grécku, na Cypre a vo Francúzsku, ktorí v roku 2008 dodali na európsky trh skoro 600 000 ton banánov, budú ťažko postihnutí. Sama spravodajkyňa pripúšťa, že dohoda ohrozuje ich budúcu existenciu. V tejto súvislosti je okrem podstaty správy veľmi vážne to, že Komisia, zatiaľ čo uznáva vplyv, nerobí žiadne konkrétne opatrenia na podporu európskych producentov, konkrétne prostredníctvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k nariadeniu a rozpočtu na program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI), ktoré boli prijaté v roku 2006. Producenti z afrických, karibských a tichomorských krajín, na ktorých sa ani neprihliadalo, ani neboli prítomní počas rozpravy o tejto dohode, budú jej dôsledkami tiež ťažko postihnutí a ohlásené zmierňujúce opatrenia týmto dôsledkom nezabránia. Každý, kto hlasuje za túto správu, musí prevziať zodpovednosť za dôsledky a nemá zmysel sem chodiť a vyjadrovať prázdne a bezvýznamné obavy vo forme otázok a žiadostí adresovaných Komisii a Rade."@sk19
"Gospa predsednica, s tem, ko odpiramo – ali bolje, na široko odpiramo – vrata evropskega trga za multinacionalke ZDA, ki zdaj obvladujejo več kot 80 % svetovne trgovine z bananami, bo imel ta sporazum resne posledice, ki jih ne skrivajo niti tisti, ki bodo zanj glasovali. Evropski pridelovalci na Portugalskem, v Španiji, Grčiji, na Cipru in v Franciji, ki so leta 2008 evropski trg oskrbeli s skoraj 600 tisoč tonami, bodo močno prizadeti. Poročevalka sama priznava, da sporazum ogroža njihov prihodnji obstoj. V tem okviru je zunaj vsebine poročila zelo resna zadeva, da Komisija, medtem ko priznava učinke, ne zagotavlja posebnih ukrepov za podporo evropskih pridelovalcev, posebno s spremembami uredbe in proračuna za Program posebnih možnosti za oddaljene in otoške regije iz leta 2006 (POSEI) Pridelovalce v afriških, karibskih in pacifiških državah, ki niso bili niti obravnavani niti prisotni med razpravo o tem sporazumu, bodo močno prizadele njegove posledice in naznanjeni blažilni ukrepi teh posledic ne bodo preprečili. Vsakdo, ki glasuje za to poročilo, mora sprejeti odgovornost za njegove posledice in tu nima smisla izražati pobožnih in nepomembnih skrbi v obliki vprašanj in zahtev Komisiji in Svetu."@sl20
"Fru talman! Genom att öppna den europeiska marknadens dörrar – eller snarare ställa dem på vid gavel – för amerikanska multinationella företag, som nu kontrollerar mer än 80 procent av världshandeln med bananer, kommer detta avtal att få allvarliga konsekvenser som inte ens de som ska rösta för det döljer. Europeiska producenter i Portugal, Spanien, Grekland, Cypern och Frankrike, som 2008 levererade nästan 600 000 ton till den europeiska marknaden, kommer att drabbas hårt av det. Även föredraganden erkänner att avtalet hotar deras framtida existens. Om man bortser från betänkandets innehåll i övrigt är det i det sammanhanget mycket allvarligt att kommissionen samtidigt som man erkänner konsekvenserna inte tillhandahåller några särskilda åtgärder för att stödja europeiska producenter. Det visar ändringarna av förordningen och budgeten för programmet för vissa regioner beroende på dessa regioners avsides läge och ökaraktär (Posei) som antogs 2006. Producenter i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, som man inte tog hänsyn till och som inte var närvarande när man debatterade avtalet, kommer också att drabbas hårt av dess konsekvenser och de åtgärder som man tror ska lindra konsekvenserna kommer inte att förhindra dem. Alla som röstar för det här betänkandet måste ta ansvar för dess konsekvenser, och det är ingen idé att komma hit och uttrycka en plikttrogen och inkonsekvent oro i form av frågor till och krav på kommissionen och rådet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph