Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-260-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.18.3-260-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, já o disse aqui anteriormente nesta câmara e volto hoje a repeti-lo. As regiões ultraperiféricas, e a Madeira em particular, a região de onde provenho, não têm qualquer tipo de objecção, nem à celebração do Acordo de Genebra, nem à celebração dos acordos bilaterais que foram feitos posteriormente. Todos reconhecemos não só a sua importância, como também a sua inevitabilidade. Mas todos sabemos também que nestes acordos há vencedores e há vencidos. E nestes acordos, em particular, as regiões ultraperiféricas são claramente vencidas e prejudicadas. O que não posso aceitar é que, tal como voltou hoje a Comissão a fazer, se insista no argumento de que a revisão do POSEI de 2006 já previa esta situação e que, portanto, nessa medida, já compensou os produtores no que aqui estava em causa, quando sabemos que o que foi tido em consideração em 2006 foi uma tarifa de 176 euros por tonelada e agora estamos a tratar de uma tarifa de 148, 114 ou mesmo 75 euros por tonelada. O que pedimos são medidas de compensação."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, již jsem to v tomto Parlamentu řekl a dnes to zopakuji znovu: vzdálené regiony a zejména má vlast Madeira nijak nebrání podpisu Ženevské dohody ani následných dvoustranných dohod. Všichni si uvědomujeme, jaký mají význam a hlavně to, že jsou nevyhnutelné. Současně ale víme, že tyto dohody mají své vítěze a poražené a že vzdálené regiony jsou v tomto případě jednoznačně poraženými a tyto dohody je poškozují. Nemohou souhlasit s dokola omílaným argumentem, dnes jej uvedl i pan komisař, že revize programu možností určeného pro vzdálené a ostrovní regiony (POSEI) v roce 2006 tuto situaci předvídala a proto již tehdy producenty za tuto újmu odškodnila, když víme, že se v roce 2006 uvažovalo o sazbě ve výši 176 EUR za tunu, a nyní hovoříme o 148, 114 či dokonce 75 EUR za tunu. Požadujeme kompenzační opatření."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Jeg har allerede sagt følgende til Parlamentet, og jeg siger det igen i dag: Regionerne i den yderste periferi, især Madeira, min hjemregion, er på ingen måde imod indgåelsen af Genèveaftalen eller efterfølgende bilaterale aftaler. Vi anerkender alle ikke blot deres betydning, men også deres uundgåelighed. Vi ved dog også alle, at der er vindere og tabere i disse aftaler, og regionerne i den yderste periferi er helt klart taberne i disse aftaler og lider skade under dem. Det, jeg ikke kan acceptere, er, at man bliver ved med at hævde, sådan som Kommissionen gjorde det igen i dag, at ændringen i 2006 af programmet til løsning af et områdes problemer som følge af dets afsides beliggenhed og ø-karakter (POSEI) tog højde for denne situation, og at den derfor allerede har kompenseret producenterne for det, der var på spil her, når vi ved, at det, der blev overvejet i 2006, var en toldsats på 176 EUR pr. ton, og det, som vi nu ser på, er en toldsats på 148 EUR, 114 EUR eller endda 75 EUR pr. ton. Det, vi kræver, er kompensationsforanstaltninger."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe dies in diesem Hause bereits gesagt und werde es heute wieder sagen: die Regionen in äußerster Randlage und insbesondere Madeira, meine Heimatregion, lehnen die Unterzeichnung weder des Genfer Abkommens noch der nachfolgenden bilateralen Abkommen in keiner Weise ab. Wir alle erkennen nicht nur ihre Wichtigkeit, sondern auch ihre Unvermeidlichkeit an. Jedoch wissen wir alle auch, dass es in diesen Abkommen Gewinner und Verlierer gibt und dass die Regionen in äußerster Randlage die klaren Verlierer in diesen Abkommen im Besonderen sind und sie dadurch Schaden erleiden. Nicht akzeptabel ist das Beharren auf der Argumentation, wie es die Kommission heute wieder getan hat, dass die Revision aus dem Jahr 2006 des Programms zur Lösung der spezifisch auf Abgelegenheit und Insellage zurückzuführenden Probleme (POSEI) diese Situation hervorgerufen habe und dass sie folglich die Erzeuger bereits dafür entschädigt habe, worum es hier ging, zumal wir wissen, dass 2006 ein Zoll von 176 EUR pro Tonne berücksichtigt wurde und dass wir nun einen Zoll von 148 EUR, 114 EUR oder sogar 75 EUR pro Tonne haben. Wir fordern Ausgleichsmaßnahmen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το έχω δηλώσει ήδη στο Σώμα και θα το επαναλάβω αύριο: οι άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες και ειδικότερα η Μαδέρα, η περιφέρεια την οποία εκπροσωπώ, δεν αντιτίθενται σε καμία περίπτωση στη σύναψη είτε της συμφωνίας της Γενεύης είτε των συνακόλουθων διμερών συμφωνιών. Όλοι αναγνωρίζουμε όχι μόνον τη σπουδαιότητά τους αλλά και το γεγονός ότι είναι αναπόφευκτες. Εντούτοις, γνωρίζουμε επίσης ότι στις συμφωνίες αυτές υπάρχουν νικητές και ηττημένοι και οι άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες είναι σαφώς οι κατ’ εξοχήν ηττημένοι αυτών των συμφωνιών, οι οποίες τους ζημιώνουν ευθέως. Εκείνο που δεν μπορώ να αποδεχτώ είναι η εμμονή στον ισχυρισμό, τον οποίο προέβαλε και πάλι σήμερα η Επιτροπή, ότι η αναθεώρηση των προγραμμάτων ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI) που έγινε το 2006 περιείχε πρόβλεψη για τη σημερινή κατάσταση και ότι, επομένως, έχει ήδη αποζημιώσει τους παραγωγούς για τις αλλαγές που επιφέρουν οι υπό συζήτηση συμφωνίες, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι εκείνο που συζητούνταν το 2006 ήταν η επιβολή δασμού 176 ευρώ ανά τόνο, ενώ σήμερα βλέπουμε να γίνεται λόγος για δασμούς 148 ευρώ, 114 ευρώ ή ακόμη και 75 ευρώ ανά τόνο. Εκείνο που απαιτούμε τώρα είναι να ληφθούν μέτρα αποζημίωσης."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, I have already said it in this House and I will say it again today: the outermost regions, and in particular Madeira, my home region, in no way object to the signing of either the Geneva Agreement or the subsequent bilateral agreements. We all recognise not only their importance but also their inevitability. However, we all also know that there are winners and losers in these agreements, and the outermost regions are the clear losers in these agreements in particular, and are damaged by them. What I cannot accept is the insistence on arguing, as the Commission did again today, that the 2006 revision of the Programme of Options Specifically Relating to Remoteness and Insularity (POSEI) provided for this situation and that it has, therefore, already compensated producers for what was at stake here, when we know that what was considered in 2006 was a tariff of EUR 176 per tonne, and what we are now looking at is a tariff of EUR 148, EUR 114 or even EUR 75 per tonne. What we are demanding is compensation measures."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, ya lo he dicho en esta Cámara y hoy lo diré una vez más: las regiones ultraperiféricas, y en particular Madeira, la región de la que procedo, no se oponen en absoluto a la firma del Acuerdo de Ginebra ni de los acuerdos bilaterales consiguientes. Todos reconocemos no solamente su importancia, sino también que resultan inevitables. No obstante, también sabemos que en estos acuerdos hay ganadores y perdedores, y las regiones ultraperiféricas en particular son las claras perdedoras y se ven perjudicadas por los mismos. Lo que no puedo aceptar es la insistencia en argumentar, como la Comisión ha vuelto a hacer hoy, que la revisión de 2006 del Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) previó esta situación y que, por tanto, ya ha compensado a los productores por lo que está en juego aquí, cuando sabemos que lo que se tuvo en cuenta en 2006 fue un arancel de 176 euros por tonelada, y lo que estamos observando ahora es un arancel de 148, 114 o incluso 75 euros por tonelada. Lo que exigimos son medidas de compensación."@es21
"Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Olen seda juba siin parlamendis öelnud, kuid kordan veel: äärepoolseimad piirkonnad, eriti minu kodupiirkond Madeira ei ole ei Genfi lepingu ega sellest tulenevate kahepoolsete lepingute sõlmimise vastu. Me tunnistame kõik nende tähtsust ja ka nende vajalikkust. Teame aga ka seda, et need lepingud on ühtedele kasulikud, kuid teistele kahjulikud, ning need on kahjulikud eeskätt äärepoolseimatele piirkondadele, sest mõjuvad neile laastavalt. Ma ei saa aga nõustuda väitega – mida komisjon täna rõhutas –, et see olukord nähti ette POSEI läbivaatamisega 2006. aastal ning et seepärast on tootjate olukorra halvenemise ärahoidmiseks juba meetmeid võetud, sest me teame, et 2006. aastal määrati kindlaks tariif, mis on 176 eurot tonni kohta, kuid praegu kehtestatakse tariifid, mis on 148, 114 või isegi 75 eurot tonni kohta. Me nõuame hüvitusmeetmete võtmist!"@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen sanonut tämän aikaisemminkin täällä parlamentissa ja sanon sen nyt uudelleen: syrjäisimmät alueet ja varsinkaan kotiseutuni Madeira eivät millään tavoin vastusta Geneven sopimuksen eivätkä myöskään tulevien kahdenvälisten sopimusten allekirjoittamista. Me kaikki tunnustamme paitsi niiden merkityksen, myös niiden välttämättömyyden. Mutta me tiedämme myös, että näissä sopimuksissa on voittajia ja häviäjiä, ja syrjäisimmät alueet kuuluvat erityisesti näissä sopimuksissa selviin häviäjiin, ja sopimukset vahingoittavat niitä. En kuitenkaan voi hyväksyä niitä itsepintaisia väitöksiä, joita komissio on jälleen tänään esittänyt ja joiden mukaan tämä tilanne olisi otettu huomioon syrjäisestä sijainnista ja saaristoluonteesta johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä koskevan ohjelman (POSEI-ohjelma) vuoden 2006 tarkistuksen yhteydessä ja tuottajille olisi siten jo sen yhteydessä suunnattu tässä tarkoitettuja korvauksia, kun tiedämme, että vuonna 2006 suunniteltu tulli oli 176 euroa tonnilta, ja nyt tavoitteenamme on alentaa tullia 148:aan, 114:ään tai jopa 75 euroon tonnilta. Me vaadimme korvaustoimia."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je l’ai déjà dit devant ce Parlement, et je le dis à nouveau aujourd’hui: les régions ultrapériphériques, et en particulier Madère, ma région d’origine, ne sont absolument pas opposées à la signature de l’accord de Genève ni des accords bilatéraux qui suivront. Nous comprenons tous leur importance, et nous savons qu’ils sont inévitables. Mais nous savons tous aussi que ces accords font des gagnants et des perdants. Les régions ultrapériphériques sortent clairement perdantes de ces accords, qui nous causent un préjudice. Ce que je ne peux pas accepter, c’est cet entêtement à affirmer, comme la Commission l’a fait une fois de plus aujourd’hui, que la révision de 2006 du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) prévoyait cette situation et qu’elle a donc déjà indemnisé les producteurs pour ce qui se passe aujourd’hui, alors que nous savons tous que la réforme de 2006 prévoyait un tarif de 176 euros par tonne, tandis que nous nous préparons aujourd’hui à des tarifs de 148, 114, voire 75 euros par tonne. Nous demandons des mesures compensatoires."@fr8
"Tisztelt elnök asszony, képviselőtársaim! Már elmondtam ebben az ülésteremben, de elmondom ismét: a legkülső régiók, és különösen Madeira, az én otthonom, semmiképp sem tiltakozik a genfi megállapodás, vagy az abból következő kétoldalú megállapodások aláírása ellen. Mindannyian elismerjük ezek jelentőségét, sőt, ezek elkerülhetetlenségét is. Azt is tudjuk azonban, hogy ezeknek a megállapodásoknak nem csak nyertesei, hanem vesztesei is vannak, és hogy a legkülső régiók egyértelműen az utóbbiak közé tartoznak, akiknek káruk származik ezekből a megállapodásokból. Amit nem tudok elfogadni, az a folyamatos érvelés – amit ma is hallhattunk a Bizottság részéről – miszerint a távoli fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő támogatási program (POSEI) 2006. évi költségvetésének felülvizsgálata gondoskodott erről a helyzetről és hogy az, ebből kifolyólag, már kompenzálta a termelőket az itt kockán forgó dolgokért – holott tudjuk, hogy 2006-ban tonnánként 176 eurós vámmal kalkuláltak, míg ma 148, 114, vagy akár csupán 75 eurós vámmal kell, hogy szembenézzünk. Nem kérünk mást, mint kompenzációs intézkedéseket."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, come ho già detto in quest’Aula e ribadirò oggi, le regioni ultraperiferiche e in particolare Madeira, l’isola da cui provengo, non obiettano affatto alla firma dell’accordo di Ginevra o dei conseguenti accordi bilaterali.Tutti noi riconosciamo non solo la loro importanza, ma anche la loro ineluttabilità. Tuttavia sappiamo che in questi accordi ci sono vincitori e vinti; le regioni ultraperiferiche escono senz’altro sconfitte e penalizzate da questi accordi. Non posso invece accettare l’insistenza con cui la Commissione argomenta, come ha fatto oggi, che la revisione del 2006 del Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità (POSEI) già teneva conto di questa situazione e ha pertanto già compensato i produttori per questa perdita, quando sappiamo che allora fu calcolato un dazio di EUR 176 a tonnellata, mentre adesso parliamo di EUR 148, EUR 114 o perfino EUR 75 a tonnellata. La nostra richiesta è che vengano previste misure compensative."@it12
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, šiame Parlamente tai jau sakiau ir šiandien pasakysiu tai dar kartą: atokiausi regionai ir ypač Madeira, mano gimtasis regionas, jokiais būdais neprieštarauja tam, kad būtų pasirašytas Ženevos susitarimas ar vėlesni dvišaliai susitarimai. Visi pripažįstame ne tik jų svarbą, bet ir jų būtinybę. Tačiau taip pat visi žinome, kad šiuose susitarimuose esama laimėtojų ir pralaimėtojų, ir akivaizdu, kad atokiausi regionai yra pralaimėtojai, ypač šiuose susitarimuose, kurie jiems taip pat yra nuostolingi. Negaliu pritarti įkyriam kartojimui, kaip šiandien tai dar kartą darė Komisija, kad 2006 m. peržiūrėjus programą, skirtą ypatingai geografinei tam tikrų atokių ir izoliuotų Europos regionų padėčiai gerinti (POSEI), ši padėtis buvo numatyta ir kad dėl to pagal šią programą augintojams jau kompensuoti patirti nuostoliai, nors žinome, kad 2006 m. buvo svarstomas 176 EUR už toną tarifas ir dabar prieš akis matome 148 EUR, 114 EUR arba net 75 EUR už toną tarifą. Reikalaujame kompensavimo priemonių."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Es jau esmu to teicis šajā Parlamentā un teikšu šodien vēlreiz: attālākie reģioni, jo īpaši Madeira, mans dzimtais reģions, nekādā ziņā neiebilst ne pret Ženēvas nolīguma, ne vēlāko divpusējo nolīgumu parakstīšanu. Mēs visi atzīstam ne tikai to svarīgumu, bet arī to nenovēršamību. Tomēr mēs arī zinām, ka ir ieguvēji un ir zaudētāji šajos nolīgumos un attālākie reģioni ir skaidri zaudētāji šajos nolīgumos, jo īpaši tāpēc, ka ar šiem nolīgumiem tie tiek sagrauti. Es nevaru pieņemt uzstājīgo apgalvojumu, kā Komisija to šodien atkal izteicās, ka Attālu un salu reģionu īpašo attīstības problēmu pārvarēšanas programmas ( ) pārskatīšana 2006. gadā paredzēja šo situāciju un tāpēc jau atlīdzināja ražotājiem to, kas tika pakļauts riskam, kaut gan mēs zinām, ka tas, kas tika izskatīts 2006. gadā, bija tarifs EUR 176 par tonnu un tas, ko mēs tagad redzam, ir tarifs EUR 148 vai pat EUR 75 par tonnu. Mēs pieprasām kompensācijas pasākumus."@lv13
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, já o disse aqui anteriormente nesta câmara e volto hoje a repeti-lo. As regiões ultraperiféricas, e a Madeira em particular, a região de onde provenho, não têm qualquer tipo de objecção, nem à celebração do Acordo de Genebra, nem à celebração dos acordos bilaterais que foram feitos posteriormente. Todos reconhecemos não só a sua importância, como também a sua inevitabilidade. Mas todos sabemos também que nestes acordos há vencedores e há vencidos. E nestes acordos, em particular, as regiões ultraperiféricas são claramente vencidas e prejudicadas. O que não posso aceitar é que, tal como voltou hoje a Comissão a fazer, se insista no argumento de que quando sabemos que o que foi tido em consideração em 2006 foi uma tarifa de 176 euros por tonelada e agora estamos a tratar de uma tarifa de 148, 114 ou mesmo 75 euros por tonelada. O que pedimos são medidas de compensação."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik herhaal hier vandaag wat ik al eerder heb gezegd: de ultraperifere regio’s, en inzonderheid Madeira, de streek waar ik vandaan kom, hebben geen enkel bezwaar tegen de ondertekening van de Overeenkomst van Genève noch tegen de later gesloten bilaterale overeenkomsten. Wij erkennen allemaal het belang en ook de onvermijdbaarheid van deze overeenkomsten. Anderzijds weten wij allemaal dat hier sprake is van winners en verliezers en in deze overeenkomsten zijn de ultraperifere regio’s duidelijk de verliezers en de gedupeerden. Ik kan onmogelijk aanvaarden dat keer op keer wordt benadrukt, zoals ook de Commissie vandaag weer deed, dat de herziening van 2006 van het Programma van speciaal op een afgelegen en insulair karakter afgestemde maatregelen (Posei) al in deze situatie voorzag en bijgevolg de producenten reeds heeft gecompenseerd voor wat hier nu wordt besproken. Wij weten immers dat het in 2006 ging om een tarief van 176 euro per ton en hier nu sprake is van een tarief van 148 euro, 114 euro of zelfs 75 euro per ton. Wat wij willen, is dat er compensatiemaatregelen worden genomen."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Już to mówiłem na tej sali i powiem to jeszcze raz – najbardziej oddalone regiony, a w szczególności Madera, mój region ojczysty, nie sprzeciwiają się w żaden sposób podpisaniu porozumienia genewskiego ani późniejszych porozumień dwustronnych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę nie tylko z ich znaczenia, ale i ich nieuchronności. Jednak wszyscy wiemy też, że w tych porozumieniach są wygrani i przegrani, a w tych szczególnych porozumieniach najbardziej oddalone regiony są ewidentnie przegranymi i ponoszą straty. Nie mogę się jednak zgodzić na uparte argumentowanie, jak Komisja znów to dziś zrobiła, że w dokonanej w 2006 roku korekcie programu szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI) przewidziano tę sytuację, a zatem, że ta korekta już zrekompensowała producentom straty, jakie mogli ponieść, skoro wiemy, że stawka celna brana pod uwagę w 2006 roku wynosiła 176 euro na tonę, a ta, którą mamy teraz, to 148 euro, 114 euro lub nawet 75 euro na tonę. To czego żądamy to środki rekompensujące."@pl16
"Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, am spus deja acest lucru în această sală și îl voi repeta astăzi: regiunile ultraperiferice și în special Madeira, regiunea mea natală, nu se opun deloc semnării Acordului de la Geneva sau a acordurilor bilaterale ulterioare. Recunoaștem cu toții nu numai importanța, ci și inevitabilitatea acestora. Totuși, știm, de asemenea, cu toții că aceste acorduri au câștigători și învinși, iar regiunile ultraperiferice sunt desigur învinșii în contextul acestor acorduri, suferind daune ca urmare a acestor acorduri. Ceea ce nu pot să accept este insistența de a susține, așa cum a făcut Comisia din nou astăzi, că revizuirea din 2006 a Programului de opțiuni specifice distanței și insularității (POSEI) a anticipat această situație și, în consecință, a despăgubit producătorii pentru ceea ce se afla în joc în acest caz, când știm că în 2006 se avea în vedere un tarif de 176 EUR pe tonă, iar acum se discută despre un tarif de 148 EUR, 114 EUR sau chiar 75 EUR pe tonă. Solicităm deci măsuri de compensare."@ro18
"Už som to v tomto Parlamente povedal a zopakujem to dnes znova: najvzdialenejšie regióny a najmä región Madeira, z ktorého pochádzam, v žiadnom prípade nenamietajú ani proti podpísaniu ženevskej dohody, ani proti podpísaniu následných dvojstranných dohôd. Všetci uznávame, že sú nielen dôležité, ale aj nevyhnutné. Zároveň však všetci vieme, že v týchto dohodách sú víťazi aj porazení. Je jasné, že predovšetkým v týchto dohodách stoja na strane porazených najvzdialenejšie regióny, ktorým spomínané dohody škodia. Nemôžem akceptovať argumenty, na ktorých dnes opäť trval pán komisár, že revízia programu osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI) z roku 2006 predvídala takúto situáciu a že preto už odškodnila producentov za to, čo tu bolo v stávke, keď vieme, že v roku 2006 sa uvažovalo o cle vo výške 176 EUR za tonu, a teraz uvažujeme o cle vo výške 148 EUR, 114 EUR alebo dokonca 75 EUR za tonu. Žiadame kompenzačné opatrenia."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, v tem parlamentu sem to že povedal in ponovno bom to povedal danes: najbolj oddaljene regije in zlasti Madeira, moja domača regija, nikakor ne nasprotujejo podpisu katerega koli ženevskega sporazuma ali naslednjih dvostranskih sporazumov. Vsi priznavamo ne le njihovo pomembnost, ampak tudi neizogibnost. Vendar pa vemo tudi, da so pri teh sporazumih zmagovalci in poraženci in najbolj oddaljene regije so še zlasti očitni poraženci v teh sporazumih, ki jim škodijo. Ne morem pa sprejeti vztrajnega zagovarjanja, kot je tu danes storila Komisija, da je bilo za ta položaj poskrbljeno z revizijo Programa posebnih možnosti za oddaljene in otoške regije iz leta 2006 (POSEI) in da je tako pridelovalcem že povrnila škodo za tisto, kar je bilo na kocki, ko pa vemo, da je bila leta 2006 obravnavana tarifa v višini 176 EUR na tono, zdaj pa smo priča tarifi 148 EUR, 114 EUR ali celo 75 EUR na tono. Zahtevamo ukrepe glede nadomestil."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Jag har redan sagt det här i kammaren, och jag säger det igen i dag: de yttersta randområdena och särskilt Madeira, min hemregion, motsätter sig inte på något sätt undertecknandet av vare sig Genèveavtalet eller de efterföljande bilaterala avtalen. Vi erkänner inte bara deras betydelse utan även deras oundvikliga karaktär. Men vi vet alla också att dessa avtal har vinnare och förlorare, och de yttersta randområdena är de klara förlorarna i framför allt dessa avtal, och skadas av dem. Vad jag inte kan godta är att man envist hävdar, som kommissionen på nytt gjorde i dag, att 2006 års översyn av det särskilda programmet för vissa regioner beroende på dessa regioners avsides läge och ökaraktär (Posei) gav upphov till denna situation och att man därför redan har kompenserat producenterna för det som stod på spel här, när vi vet att vad som övervägdes 2006 var en tullsats på 176 euro per ton, och vad vi tittar på nu är en tullsats på 148 euro, 114 euro eller till och med 75 euro per ton. Vad vi kräver är kompensationsåtgärder"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"a revisão do POSEI de 2006 já previa esta situação e que, portanto, nessa medida, já compensou os produtores no que aqui estava em causa"15
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph