Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-258-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.18.3-258-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Nach jahrelangem Disput zwischen der Europäischen Union einerseits und den lateinamerikanischen Bananenproduzenten andererseits ist nun dank dem Abkommen über den Bananenhandel ein wichtiger Schritt unternommen worden. Ich befürworte dieses Abkommen, weil es ebenso den Disput vor der Welthandelsorganisation beilegt. Durch das Entgegenkommen der EU und lateinamerikanischer Bananenproduzenten darf aber nicht die generelle Situation der AKP-Staaten außer Acht gelassen werden. Die Hilfestellung für die AKP-Staaten seitens der EU gilt es genau zu überwachen und bei Bedarf zu stärken. Wichtig ist hierbei die vom Europäischen Parlament geforderte Folgenabschätzung, die es klar hervorzuheben gilt. Trotz aller Hilfestellung, die ohne Zweifel elementar und wichtig ist, darf es zu keinen Umschichtungen innerhalb des EU-Budgets kommen. Schon zu oft wurden für bestimmte Bereiche zur Verfügung gestellte Gelder umgeschichtet und für andere Zwecke verwendet. Dem gilt es einen Riegel vorzuschieben, ob es sich nun wie bei dem aktuellen Fall um den Entwicklungsfonds handelt oder andere Fonds, wie auch den Agrarfonds, der derzeitig immer wieder diskutiert wird. Die Europäische Union muss sich ihrer Verantwortung gegenüber den AKP-Staaten und den Gebieten in äußerster Randlage bewusst sein und nachhaltig handeln. Wenn wir nun dieses erfreuliche Abkommen global betrachten, dann schaue ich mit einem Auge auf die Doha-Verhandlungen. Das Weltwirtschaftsforum in Davos hat anscheinend Bewegung bewirkt. Die G-20 wollen einen Abschluss der WTO-Verhandlungen noch vor 2012. Es gilt abzuwarten, ob den Worten auch Taten folgen werden. Es scheint aber so, als ob das Abkommen über den Bananenhandel einen Teil zu dem großen Doha-Puzzle beigetragen hat."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, po letitých sporech mezi Evropskou unií na jedné straně a producenty banánů z Latinské Ameriky na straně druhé nastal nyní díky dohodě o obchodu s banány výrazný posun. Podporuji tuto dohodu, jelikož současně ukončuje spory se Světovou obchodní organizací. Ovšem ústupek učiněný producenty banánů z EU a ze zemí Latinské Ameriky nesmí znamenat situaci, že se na země AKT obecně zapomene. Pomoc EU zemím AKT je nutné důkladně sledovat a v případě nutnosti navýšit. V této souvislosti je nutné posouzení dopadu, které Evropský parlament požaduje – a to je potřeba jednoznačně zdůraznit. Navzdory veškeré pomoci, která má bezpochyby obrovský význam, nesmí být prováděna žádná přerozdělení v rozpočtu EU. Přiliš často dochází ke stavu, kdy jsou peníze vyčleněné pro určité oblasti přesunuty a použity pro jiné účely. Takové praxi je třeba učinit přítrž, ať už se vztahuje k Evropskému rozvojovému fondu, jako je tomu v tomto případě, nebo jiným fondům, například zemědělskému fondu, o němž se v současnosti hodně mluví. Evropská unie nesmí zapomínat, jaké povinnosti má vůči zemím AKT a vzdáleným regionům, a musí být ve svých krocích soudržná. Podíváme-li se na tuto povzbudivou dohodu z globálního pohledu, pak s ní úzce souvisí jednání z Dohá. Je zřejmé, že určitým impuls vyslalo Světové ekonomické fórum v Davosu. Skupina G-20 chtěla jednání na půdě Světové obchodní organizace ukončit do roku 2012. Jestli se slova promění v činy, to teprve uvidíme. Zdá se však, že dohoda o obchodu s banány je dalším dílkem velké skládačky z Dohá."@cs1
"Fru formand! Efter mange års tvister mellem EU på den ene side og de latinamerikanske bananproducenter på den anden side har vi nu taget et vigtigt skridt takket være aftalen om handel med bananer. Jeg støtter denne aftale, fordi den også sætter en stopper for tvisten i Verdenshandelsorganisationen. De indrømmelser, som EU og de latinamerikanske bananproducenter har gjort, må ikke lade den generelle situation i AVS-landene gå i glemmebogen. EU's hjælp til AVS-landene skal overvåges nøje og om nødvendigt øges. Den konsekvensanalyse, som Parlamentet opfordrer til, er vigtig i denne sammenhæng, og det skal understreges klart og tydeligt. På trods af al støtten, som uden tvivl er fundamental og vigtig, skal der ikke foretages omfordelinger i EU's budget. Alt for ofte omfordeles midler, som er stillet til rådighed for bestemte områder, og bruges til andre formål. Denne praksis skal standses, uanset om det som i dette tilfælde drejer sig om Den Europæiske Udviklingsfond eller andre fonde, herunder landbrugsfonden, som for tiden ofte diskuteres. EU skal huske sit ansvar over for AVS-landene og fjernområderne og være konsekvent i sine handlinger. Hvis vi nu ser på den her opmuntrende aftale ud fra et globalt perspektiv, så har jeg Dohaforhandlingerne for øje. Det Verdensøkonomiske Forum i Davos lader til at have sat skub i sagerne. G20 vil gerne afslutte WTO-forhandlingerne inden 2012. Det er stadig uklart, om der sættes handling bag ordene. Det lader dog til, at aftalen om handel med bananer har tilføjet en brik til det store Dohapuslespil."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, μετά από μια πολυετή διαμάχη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και των παραγωγών μπανάνας της Λατινικής Αμερικής, αφετέρου, σήμερα πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα προόδου χάρη στη συμφωνία για το εμπόριο μπανάνας. Υποστηρίζω αυτή τη συμφωνία διότι θέτει επίσης τέρμα στη διαφωνία που βρισκόταν σε εξέλιξη στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Ωστόσο, οι παραχωρήσεις των παραγωγών της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα να λησμονηθεί η γενικότερη κατάσταση των χωρών ΑΚΕ. Η βοήθεια που παρέχει η ΕΕ στις χώρες ΑΚΕ πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά και, όπου είναι αναγκαίο, να αυξηθεί. Η αξιολόγηση επιπτώσεων την οποία ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντική στον συγκεκριμένο τομέα και αυτό πρέπει να τονιστεί με σαφήνεια. Παρά τα μέτρα ενίσχυσης, τα οποία έχουν οπωσδήποτε θεμελιώδη σημασία, δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν ανακατανομές κονδυλίων στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Πάρα πολύ συχνά, χρήματα τα οποία έχουν δεσμευτεί για συγκεκριμένους τομείς διατίθενται στην πορεία για την κάλυψη άλλων αναγκών. Αυτή η πρακτική πρέπει να σταματήσει, είτε, όπως στην προκειμένη περίπτωση, αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης είτε αφορά άλλα ταμεία, όπως το γεωργικό ταμείο, το οποίο αποτελεί συχνά αντικείμενο συζήτησης αυτήν την περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να λησμονεί τις ευθύνες της έναντι των χωρών ΑΚΕ και των άκρως απομακρυσμένων περιφερειών και πρέπει να είναι συνεπής στις δράσεις της. Αν εξετάσουμε τώρα αυτήν την ενθαρρυντική συμφωνία από μια διεθνή προοπτική, τότε οφείλω να στραφώ στις διαπραγματεύσεις της Ντόχα. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός φαίνεται να έχει δώσει μια κάποια ώθηση. Η G20 επιθυμεί να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου πριν από το 2012. Μένει να δούμε αν τα λόγια θα μετατραπούν πραγματικά σε έργα. Ωστόσο, φαίνεται ότι η συμφωνία για το εμπόριο μπανάνας έχει προσθέσει μια ακόμη ψηφίδα στο μεγάλο μωσαϊκό της Ντόχα."@el10
"Madam President, after many years of dispute between the European Union on the one hand and the Latin American banana producers on the other, an important step has now been taken thanks to the Agreement on Trade in Bananas. I support this agreement because it also puts an end to the dispute at the World Trade Organisation. However, the concessions made by the EU and the Latin American banana producers must not cause the general situation of the ACP countries to be forgotten. Assistance for the ACP countries provided by the EU must be carefully monitored and, where necessary, increased. The impact assessment called for by the European Parliament is important in this regard and this must be clearly emphasised. Despite all of the assistance, which is without doubt fundamental and important, there must be no reallocations with the EU budget. All too often, money made available for particular areas is reallocated and used for other purposes. This practice must be stopped, whether, as in the current case, it relates to the European Development Fund or other funds, including the agricultural fund, which is frequently under discussion at the moment. The European Union must remember its responsibilities towards the ACP countries and the outermost regions and be consistent in its actions. If we now look at this heartening agreement from a global perspective then I have one eye on the Doha negotiations. The World Economic Forum in Davos seems to have provided some impetus. The G20 want to conclude the World Trade Organisation negotiations before 2012. It remains to be seen whether the words will actually be turned into action. However, it seems as though the Agreement on Trade in Bananas has added a piece to the big Doha puzzle."@en4
"Señora Presidenta, después de muchos años de conflicto entre la Unión Europea, por una parte, y los productores de plátanos latinoamericanos, por la otra, ahora se ha dado un paso importante gracias al Acuerdo sobre el comercio de bananos. Apoyo este acuerdo porque pone fin al conflicto en la Organización Mundial del Comercio. No obstante, las concesiones realizadas por la UE y por los productores de plátanos latinoamericanos no deben generar una situación general en la que los países ACP queden olvidados. La ayuda para los países ACP facilitada por la UE debe ser controlada de cerca y, cuando sea necesario, incrementada. La evaluación del impacto solicitada por el parlamento europeo es importante en este sentido y es necesario insistir claramente en ello. A pesar de toda la ayuda, que indudablemente es fundamental e importante, no se debe producir ninguna redistribución del presupuesto de la UE. Con demasiada frecuencia, el dinero puesto a disposición de áreas particulares es reasignado y se utiliza con otros fines. Hay que poner fin a esta práctica, tanto si se trata, como en este caso, del Fondo Europeo de Desarrollo como de otros fondos, incluyendo el agrícola, que en estos tiempos es objeto de debate con frecuencia. La Unión Europea debe recordar sus responsabilidades con los países ACP y las regiones ultraperiféricas, y ser coherente en sus acciones. Si analizamos ahora este alentador acuerdo desde una perspectiva global, entonces pienso en las negociaciones de Doha. El Foro Económico Mundial de Davos parece haber adquirido cierto impulso. El G-20 quiere concluir las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio antes de 2012. Queda por ver si las palabras realmente se convierten en acciones. No obstante, parece que el Acuerdo sobre el comercio de bananos ha añadido una pieza al gran puzzle de Doha."@es21
"Lugupeetud juhataja! ELi ja Ladina-Ameerika banaanitootjate vaidlused on kestnud palju aastaid ning nüüd on banaanikaubandust käsitleva lepinguga astutud oluline samm. Toetan seda lepingut, sest sellega lõpetatakse ka vaidlus WTOs. ELi ja Ladina-Ameerika banaanitootjate järeleandmiste taustal ei tohi aga unustada AKV riikide üldist olukorda. Abi, mida EL annab AKV riikidele, tuleb hoolikalt jälgida ning vajaduse korral ka suurendada. Euroopa Parlamendi nõutud mõjuhindamine on sel puhul tähtis ning seda tuleb selgelt esile tuua. Vaatamata kogu antavale abile, mis on kahtlemata sisulise tähtsusega, ei tohi ELi eelarves summasid ümber jaotada. Liiga sageli jaotatakse mõne konkreetse valdkonna jaoks ettenähtud summad ümber ja kasutatakse teistel eesmärkidel. Niisugune tegutsemisviis peab lõppema ja seda nii praeguse Euroopa Arengufondiga seotud juhtumi puhul kui ka teiste fondide, sealhulgas põllumajandusfondi puhul, mida praegu sageli arutatakse. EL peab pidama meeles oma kohustusi AKV riikide ja äärepoolseimate piirkondade suhtes ning sellele vastavalt tegutsema. Kui me vaatame praegu seda lootustandvat lepingut üleilmsest seisukohast lähtuvalt, siis pean osaliselt silmas Doha vooru läbirääkimisi. Maailma majandusfoorum Davosis näib olevat andnud teatava tõuke. G20 liikmesriigid soovivad WTO läbirääkimised lõpetada enne 2012. aastat. Jääb üle vaid oodata ja vaadata, kas sõnad saavad tegelikkuseks. Siiski näib, et banaanikaubandusleping on aidanud kaasa keeruka Doha vooru lahendamisele."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan banaanintuottajien välisen monen vuoden kiistan jälkeen on nyt otettu tärkeä askel banaanikauppasopimuksen ansiosta. Kannatan tätä sopimusta, koska se päättää myös kiistan Maailman kauppajärjestössä. EU:n ja Latinalaisen Amerikan banaanintuottajien tekemät myönnytykset eivät kuitenkaan saa johtaa siihen, että AKT-maiden yleinen tilanne unohtuu. EU:n AKT-maille antamaa apua on seurattava tarkasti ja tarvittaessa lisättävä. Euroopan parlamentin vaatima vaikutusten arviointi on tässä mielessä tärkeä, ja tätä on selvästi painotettava. Huolimatta kaikesta avusta, joka on epäilemättä olennaista ja tärkeää, varoja ei saa EU:n talousarvion sisällä jakaa uudelleen. Aivan liian usein tietylle alueelle osoitettua rahaa jaetaan uudelleen ja käytetään muihin tarkoituksiin. Tämä käytäntö on lopetettava, oli kyse sitten, kuten tässä tapauksessa, Euroopan kehitysrahastosta tai muista rahastoista, mukaan luettuna maatalousrahasto, josta on viime aikoina keskusteltu usein. Euroopan unionin on muistettava velvollisuutensa AKT-maita ja syrjäisimpiä alueita kohtaan ja oltava toimissaan johdonmukainen. Kun nyt tarkastelemme tätä ilahduttavaa sopimusta globaalista näkökulmasta, katseeni kohdistuu myös Dohan neuvotteluihin. Maailman talousfoorumi Davosissa on näköjään saanut asiat liikkeelle. G20-maat haluavat saada Maailman kauppajärjestön neuvottelut päätökseen ennen vuotta 2012. Nähtäväksi jää, muutetaanko sanat todella teoiksi. Näyttää kuitenkin siltä, että banaanikauppasopimus olisi lisännyt palasen suureen Doha-palapeliin."@fi7
"Madame la Présidente, après de nombreuses années de conflit entre l’Union européenne et les producteurs de bananes d’Amérique latine, nous venons de faire un pas en avant important avec l’accord sur le commerce des bananes. Je suis favorable à cet accord parce qu’il met un terme à ce litige au niveau de l’Organisation mondiale du commerce. Cependant, les concessions faites par l’UE et par les producteurs de bananes d’Amérique latine ne doivent pas nous faire oublier la situation générale des pays ACP. Nous devons suivre attentivement l’aide apportée par l’UE aux pays ACP et, si nécessaire, l’augmenter. L’analyse d’impact demandée par le Parlement européen est importante à cet égard, et il faut le souligner clairement. Malgré toute l’aide, qui est sans le moindre doute fondamentale et importante, il ne doit pas y avoir de réaffectation à l’intérieur du budget européen. Trop souvent, des fonds destinés à un domaine particulier sont réaffectés et utilisés à d’autres fins. Il faut mettre fin à cette pratique, qu’il s’agisse, comme dans le cas présent, du Fonds européen pour le développement ou d’autre fonds, comme le fonds agricole, qui fait l’objet de nombreuses discussions à l’heure actuelle. L’Union européenne ne doit pas oublier ses responsabilités vis-à-vis des pays ACP et des régions ultrapériphériques, et agir de façon cohérente. Si nous envisageons à présent cet accord encourageant dans une perspective globale, je pense aux négociations de Doha. Le Forum économique mondial de Davos semble avoir créé une certaine dynamique. Le G20 souhaite achever les négociations de l’OMC avant 2012. Il reste à voir si ces paroles seront suivies d’actes. Il semble toutefois que l’accord sur le commerce de bananes ait ajouté une pièce au grand puzzle de Doha."@fr8
"Tisztelt elnök asszony! Az Európai Unió és a latin-amerikai banántermelők között évek óta zajló vita után fontos előrelépést jelent a banánkereskedelemről szóló megállapodások létrejötte. Támogatom ezt a megállapodást, mert ez egyúttal a Kereskedelmi Világszervezetben zajló vita végére is pontot tesz. Mindazonáltal, az EU és a latin-amerikai banántermelők által kötött egyezmény okán nem merülhet feledésbe az AKCS-országok általános helyzete. Az AKCS-országoknak nyújtott európai uniós támogatást szigorúan ellenőrizni, és ha kell, növelni kell. Az Európai Parlament által szorgalmazott hatásvizsgálat e tekintetben rendkívül jelentős, és ezt egyértelműen hangsúlyozni kell. Minden támogatás ellenére – amely kétségkívül alapvető és szükséges – az EU költségvetési forrásait nem szabad átcsoportosítani. Túl gyakran fordul elő, hogy a bizonyos területek számára elérhetővé tett forrásokat átcsoportosítják és más célra fordítják. Ezt a gyakorlatot be kell szüntetni, legyen szó akár az Európai Fejlesztési Alapról – mint jelen esetben – akár más alapokról, ideértve a mezőgazdasági alapot is, amelyről gyakran szó esik mostanában. Az Európai Unió nem feledkezhet meg az AKCS-országok és a legkülső régiók iránti felelősségéről, és ennek fényében következetesen kell fellépnie. Ha globális szempontból vesszük szemügyre ezt az új lendületet adó megállapodást, én fél szemmel figyelném a dohai tárgyalásokat is. A davosi világgazdasági fórum úgy tűnik, adott némi lendületet. A G20 2012 előtt szeretné lezárni a Kereskedelmi Világszervezetben folyó tárgyalásokat. Azt még meglátjuk, hogy ez a szándék meg is valósul-e, de úgy tűnik, hogy a banánkereskedelemről szóló megállapodás újabb darabbal gyarapította a dohai kirakóst."@hu11
"Signora Presidente, la disputa annosa che vedeva schierata l’Unione europea contro i produttori di banane dell’America latina si sta concludendo grazie al passo importante rappresentato dall’accordo sul commercio delle banane. Sono favorevole a questo accordo che consente di comporre anche la lite in seno all’Organizzazione mondiale del commercio. Le concessioni fatte dall’UE ai produttori di banane latino-americani non devono farci dimenticare la situazione generale degli Stati ACP. Gli aiuti che l’UE eroga ai paesi ACP devono essere monitorati con attenzione e all’occorrenza rafforzati. Importante in questo senso è la richiesta di una valutazione d’impatto di questi accordi, come richiesto con forza dal Parlamento europeo. Nonostante gli aiuti senz’altro dovuti e importanti, non devono verificarsi ridistribuzioni all’interno del bilancio UE. Troppo spesso accade che il denaro stanziato per taluni scopi venga ridestinato per altro. Dobbiamo porre una fine a questa consuetudine, sia che si tratti del fondo per lo sviluppo che di altri fondi, compreso il fondo per l’agricoltura che diventa periodicamente oggetto di discussione. L’Unione europea deve rendersi conto della propria responsabilità nei confronti dei paesi ACP e delle regioni ultraperiferiche, agendo anche di conseguenza. In una prospettiva più ampia, questo accordo è positivo anche rispetto ai negoziati di Doha. Il forum economico mondiale di Davos ha messo in moto qualcosa, a quanto pare. I G-20 vogliono concludere i negoziati OMC prima del 2012. Bisogna vedere se alle parole seguiranno i fatti, ma a quanto pare l’accordo sul commercio delle banane ha aggiunto una tessera al grande mosaico di Doha."@it12
"Ponia pirmininke, po daugybės metų ginčų tarp Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bananų augintojų susitarimas dėl prekybos bananais reiškia svarbų žingsnį. Pritariu šiam susitarimui, nes juo taip pat užbaigiamas ginčas Pasaulio prekybos organizacijoje. Tačiau dėl ES ir Lotynų Amerikos bananų augintojų padarytų nuolaidų negalima pamiršti bendros AKR valstybių padėties. ES teikiama pagalba AKR valstybėms turi būti atidžiai stebima ir prireikus didinama. Šiuo atveju Europos Parlamento raginimas atlikti poveikio vertinimą yra svarbus ir tai turime aiškiai pabrėžti. Nepaisant visos pagalbos, kuri neabejotinai yra pagrindinė ir svarbi, ES biudžete negali būti jokių perskirstymų. Per dažnai konkrečioms sritims numatyti pinigai yra perskirstomi ir panaudojami kitais tikslais. Ši praktika turi būti nutraukta, nepaisant to, ar ji susijusi su Europos plėtros fondu, kaip yra šiuo atveju, ar su kitais fondais, įskaitant žemės ūkio fondą, apie kurį šiuo metu dažnai diskutuojama. Europos Sąjunga turi prisiminti savo įsipareigojimus AKR valstybėms ir atokiausiems regionams ir veikti nuosekliai. Nagrinėjant šį daug vilčių teikiantį susitarimą pasauliniu požiūriu dėmesį atkreipiu į Dohos derybas. Atrodo, kad Davose vykęs Pasaulio ekonomikos forumas suteikė tam tikrą impulsą. G 20 nori užbaigti Pasaulio prekybos organizacijos derybas iki 2012 m. Ateityje pamatysime, ar žodžio iš tikrųjų bus laikomasi. Tačiau atrodo, kad susitarimas dėl prekybos bananais prisidėjo prie sudėtingo Dohos galvosūkio."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Pēc daudziem strīdēšanās gadiem starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Latīņameriku, no otras puses, tagad ir panākts svarīgs solis, pateicoties nolīgumam par tirdzniecību ar banāniem. Es atbalstu šo nolīgumu, jo tas izbeidz arī strīdu Pasaules Tirdzniecības organizācijā. Tomēr ES un Latīņamerikas banānu ražotāju koncesijas nedrīkst radīt tādu vispārēju stāvokli, kurā par ĀKK valstīm tiktu aizmirsts. ES sniegtā palīdzība ĀKK valstīm rūpīgi ir jāpārrauga un, ja nepieciešams, jāpalielina. Eiropas Parlamenta pieprasītais ietekmes novērtējums ir svarīgs šajā saistībā, un tas skaidri jāuzsver. Neatkarīgi no visas palīdzības, kas, bez šaubām, ir būtiska un svarīga, nedrīkst būt nekādas pārdales saistībā ar ES budžetu. Pārāk bieži nauda, kas kļūst pieejama konkrētām jomām, tiek pārdalīta un izlietota citiem mērķiem. Šī prakse jāpārtrauc neatkarīgi no tā, vai tā attiecas uz Eiropas Attīstības fondu, kā tas ir pašreiz, vai citiem fondiem, tostarp lauksaimniecības fondu, kas šobrīd bieži tiek apspriests. Eiropas Savienībai jāatceras sava atbildība ĀKK valstu un attālāko reģionu priekšā un jābūt konsekventai savās darbībās. Ja tagad skatām šo iepriecinošo nolīgumu no globālas perspektīvas, es ar vienu aci lūkojos uz Dohas sarunām. Pasaules Ekonomikas forums Davosā, šķiet, ir devis kādu impulsu. G-20 grib noslēgt Pasaules Tirdzniecības organizācijas sarunas pirms 2012. gada. Vēl tikai jāredz, vai vārdi reāli tiks pārvērsti darbos. Tomēr liekas, ka ar nolīgumu par tirdzniecību ar banāniem Dohas lielajā saliekamajā bildē ir aizpildīts vēl viens laukumiņš."@lv13
"Frau Präsidentin! Nach jahrelangem Disput zwischen der Europäischen Union einerseits und den lateinamerikanischen Bananenproduzenten andererseits ist nun dank dem Abkommen über den Bananenhandel ein wichtiger Schritt unternommen worden. Ich befürworte dieses Abkommen, weil es ebenso den Disput vor der Welthandelsorganisation beilegt. Durch das Entgegenkommen der EU und lateinamerikanischer Bananenproduzenten darf aber nicht die generelle Situation der AKP-Staaten außer Acht gelassen werden. Die Hilfestellung für die AKP-Staaten seitens der EU gilt es genau zu überwachen und bei Bedarf zu stärken. Wichtig ist hierbei die vom Europäischen Parlament geforderte Folgenabschätzung, die es klar hervorzuheben gilt. Trotz aller Hilfestellung, die ohne Zweifel elementar und wichtig ist, darf es zu keinen Umschichtungen innerhalb des EU-Budgets kommen. Schon zu oft wurden für bestimmte Bereiche zur Verfügung gestellte Gelder umgeschichtet und für andere Zwecke verwendet. Dem gilt es einen Riegel vorzuschieben, ob es sich nun wie bei dem aktuellen Fall um den Entwicklungsfonds handelt oder andere Fonds, wie auch den Agrarfonds, der derzeitig immer wieder diskutiert wird. Die Europäische Union muss sich ihrer Verantwortung gegenüber den AKP-Staaten und den Gebieten in äußerster Randlage bewusst sein und nachhaltig handeln. Wenn wir nun dieses erfreuliche Abkommen global betrachten, dann schaue ich mit einem Auge auf die Doha-Verhandlungen. Das Weltwirtschaftsforum in Davos hat anscheinend Bewegung bewirkt. Die G-20 wollen einen Abschluss der WTO-Verhandlungen noch vor 2012. Es gilt abzuwarten, ob den Worten auch Taten folgen werden. Es scheint aber so, als ob das Abkommen über den Bananenhandel einen Teil zu dem großen Doha-Puzzle beigetragen hat."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, na het jarenlange geschil tussen de Europese Unie enerzijds en Zuid-Amerikaanse bananenproducenten anderzijds is er nu een belangrijke stap gezet dankzij de overeenkomst betreffende de handel in bananen. Ik steun deze overeenkomst, omdat hierdoor ook een einde komt aan het geschil in de Wereldhandelsorganisatie. De concessies van de EU en de Zuid-Amerikaanse bananenproducenten mogen er echter niet toe leiden dat er geen aandacht meer wordt besteed aan de algemene situatie van de ACS-landen. Er moet nauwlettend worden toegezien op de bijstand voor de ACS-landen van de kant van de EU en deze moet indien nodig worden versterkt. Hierbij is de door de EU geëiste effectenbeoordeling van belang en hierop moet duidelijk de nadruk worden gelegd. Ondanks alle bijstand die ongetwijfeld van fundamenteel belang is, mogen er geen herschikkingen binnen de EU-begroting plaatsvinden. Maar al te vaak worden middelen die waren uitgetrokken voor bepaalde terreinen, overgeheveld en voor andere doeleinden gebruikt. Daar moet een stokje voor worden gestoken, of het nu – zoals in het huidige geval – om het Ontwikkelingsfonds gaat of om andere fondsen, zoals het Landbouwfonds dat momenteel steeds weer ter discussie wordt gesteld. De Europese Unie moet zich bewust zijn van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de ACS-landen en de ultraperifere gebieden en duurzaam handelen. Indien we deze verheugende overeenkomt vanuit een mondiaal perspectief bekijken, kijk ik met één oog naar de Doha-onderhandelingen. Het Economisch Wereldforum in Davos heeft blijkbaar iets in werking gezet. De G20 wil de WTO-onderhandelingen nog vóór 2012 afronden. We moeten afwachten of de woorden ook in daden worden omgezet. Het lijkt er echter op dat de overeenkomst betreffende de handel in bananen een bijdrage heeft geleverd aan de grote Doha-puzzel."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Po wielu latach sporu pomiędzy Unią Europejską, z jednej strony, a producentami bananów z Ameryki Łacińskiej, z drugiej, zrobiono obecnie ważny krok, a to dzięki Porozumieniu genewskiemu w sprawie handlu bananami. Popieram to porozumienie również dlatego, że kładzie kres sporowi w obrębie Światowej Organizacji Handlu. Jednakże ustępstwa poczynione przez UE i producentów bananów z Ameryki Łacińskiej nie mogą spowodować, żebyśmy zapomnieli o ogólnej sytuacji państw AKP. Pomoc dla państw AKP świadczona przez UE musi być uważnie obserwowana i powiększana w miarę potrzeby. W tym względzie ważna jest ocena skutków, o którą zwrócił się Parlament Europejski i należy to wyraźnie podkreślić. Pomimo całej tej pomocy, bez wątpienia ważnej i mającej zasadnicze znaczenie, nie mogą mieć miejsca żadne przeniesienia w obrębie budżetu UE. Zbyt często pieniądze przeznaczone na poszczególne dziedziny bywają przenoszone i wykorzystywane na inne cele. Należy położyć kres tej praktyce, jeśli chodzi, jak w tym przypadku, o Europejski Fundusz Rozwoju lub inne fundusze, w tym fundusz rolny, nad którym się obecnie często dyskutuje. Unia Europejska musi pamiętać o odpowiedzialności, jaką ma względem państw AKP i najbardziej oddalonych regionów i być konsekwentna w swoich działaniach. Jeżeli spoglądamy na to budzące otuchę porozumienie z perspektywy globalnej, to ja nie spuszczam z oka negocjacji dauhańskich. Wydaje się, że Światowe Forum Gospodarcze w Davos dało im pewien bodziec. Grupa G-20 chce zakończyć negocjacje Światowej Organizacj Handlu przed 2012 rokiem. Okaże się dopiero, czy rzeczywiście słowa zostaną przekute w czyny. Wydaje się jednak, jakby porozumienie w sprawie handlu bananami dodało jeszcze jeden element do wielkiej łamigłówki dauhańskiej."@pl16
"Senhora Presidente, ao fim de muitos anos de litígio entre a União Europeia, de um lado, e os produtores de bananas da América Latina, do outro, foi dado um passo importante com o Acordo sobre o Comércio de Bananas. Apoio este Acordo porque também põe fim ao diferendo existente no seio da Organização Mundial do Comércio. No entanto, as concessões feitas pela UE e os produtores de bananas da América Latina não devem votar ao esquecimento a situação global dos países ACP. Importa acompanhar atentamente o apoio que a UE presta aos países ACP e, se necessário, aumentá-lo. Para esse efeito, e isto tem de ficar bem claro, é importante realizar a avaliação de impacto solicitada pelo Parlamento Europeu. Não obstante toda a assistência prestada, que é sem dúvida fundamental e importante, não se deve proceder a reafectações no âmbito do orçamento da União Europeia. É com demasiada frequência que os fundos disponibilizados para domínios específicos são reafectados e utilizados para outros fins. Esta prática tem de acabar, seja, como no caso actual, em relação ao Fundo Europeu de Desenvolvimento seja em relação a outros fundos, designadamente o fundo agrícola, que tem sido objecto de discussão frequente. A União Europeia tem o dever de recordar as suas responsabilidades para com os países ACP e as regiões ultraperiféricas e agir em coerência. Se analisarmos agora este acordo encorajador de uma perspectiva global, tenho de referir as negociações de Doha. O Fórum Económico Mundial em Davos parece ter dado algum ímpeto. O G20 exprimiu o desejo de concluir as negociações na Organização Mundial do Comércio antes de 2012. Resta saber se vão realmente passar das palavras aos actos. No entanto, parece que o Acordo sobre o Comércio de Bananas contribuiu com mais uma peça para o grande puzzle de Doha."@pt17
"Doamnă președintă, după mulți ani de dispute între Uniunea Europeană, pe de o parte, și producătorii de banane din America Latină, pe de altă parte, s-a făcut acum un pas important datorită Acordului privind comerțul cu bananele. Sprijin acest acord deoarece pune, de asemenea, capăt litigiului din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Totuși, concesiile făcute de producătorii de banane din UE și din America Latină nu trebuie să ne facă să uităm situația generală a țărilor ACP. Asistența oferită de UE țărilor ACP trebuie monitorizată cu grijă și, dacă este cazul, sporită. Evaluarea impactului solicitată de Parlamentul European este importantă în această privință și acest lucru trebuie subliniat în mod clar. În ciuda asistenței, care este fără îndoială fundamentală și importantă, în bugetul UE nu trebuie să se facă realocări. Se întâmplă prea des ca sume puse la dispoziția anumitor domenii să fie realocate și utilizate în alte scopuri. Această practică trebuie să înceteze indiferent dacă are legătură, cum se întâmplă în cazul de față, cu Fondul european pentru dezvoltare sau cu alte fonduri, printre care fondul pentru agricultură, care este adus adesea în discuție în prezent. Uniunea Europeană nu trebuie să-și uite responsabilitățile față de țările ACP și de regiunile ultraperiferice și trebuie să fie constantă în acțiunile sale. Dacă vom privi acum acest acord stimulant dintr-o perspectivă globală, atunci voi urmări cu atenție negocierile de la Doha Forumul Economic Mondial pare să fi impulsionat oarecum lucrurile. G20 dorește să încheie negocierile cu Organizația Mondială a Comerțului înainte de 2012. Rămâne de văzut dacă cuvintele se vor transforma în fapte. Totuși, se pare că Acordul privind comerțul cu banane a mai adăugat o piesă la marele puzzle de la Doha."@ro18
"Po mnohoročnom spore medzi Európskou úniou na jednej strane a latinskoamerickými producentmi banánov na strane druhej sa teraz vďaka dohode o obchode s banánmi urobil dôležitý krok. Podporujem túto dohodu, pretože zároveň ukončuje spor na pôde Svetovej obchodnej organizácie. Ústupky EÚ a latinskoamerických producentov banánov však nesmú spôsobiť, že sa zabudne na všeobecnú situáciu krajín AKT. Podpora, ktorú EÚ poskytuje krajinám AKT, musí byť pozorne monitorovaná a v prípade potreby sa musí zintenzívniť. Posúdenie vplyvu, ktoré Európsky parlament žiada, je v tejto súvislosti dôležité a treba to jasne zdôrazniť. Napriek všetkej pomoci, ktorá je nepochybne zásadná a dôležitá, nesmie dôjsť k žiadnemu prerozdeľovaniu rozpočtu EÚ. Až príliš často sa peniaze poskytnuté pre konkrétne oblasti prerozdeľujú a používajú na iné účely. Tento postup musí skončiť, či už sa týka ako v terajšom prípade Európskeho rozvojového fondu, alebo iných fondov vrátane poľnohospodárskeho fondu, o ktorom sa teraz často diskutuje. Európska únia musí pamätať na svoje záväzky voči krajinám AKT a najvzdialenejším regiónom a byť vo svojom konaní dôsledná. Keď sa teraz pozrieme na túto povzbudivú dohodu z globálnej perspektívy, jedným okom sledujem rokovania v Dauhe. Zdá sa, že Svetové ekonomické fórum v Davose dalo určitý impulz. Skupina G20 chce uzavrieť rokovania Svetovej obchodnej organizácie do roku 2012. Zostáva zistiť, či sa slová naozaj premenia na činy. Zdá sa však, akoby dohoda o obchode s banánmi pridala dielik do veľkej skladačky rokovaní v Dauhe."@sk19
"Gospa predsednica, po več letih sporov med Evropsko unijo na eni strani in latinskoameriškimi pridelovalci banan na drugi je bil zdaj zaradi sporazuma o trgovini z bananami narejen pomemben korak. Ta sporazum podpiram, ker pomeni konec spora v Svetovni trgovinski organizaciji. Vendar pa koncesije, ki so jih sprejeli EU in latinskoameriški pridelovalci banan, ne smejo povzročiti, da se pozabijo splošne razmere držav AKP. Pomoč državam AKP, ki jo zagotavlja EU, je treba pozorno nadzirati in po potrebi povečati. Presoja vpliva, h kateri poziva Evropski parlament, je v tem smislu pomembna in to je treba jasno poudariti. Kljub vsej pomoči, ki je nedvomno temeljna in pomembna, ne sme priti do prerazporeditev proračunskih sredstev EU. Vse prepogosto se denar, ki je namenjen posebnim področjem, prerazporeja in uporablja za druge namene. To prakso je treba ustaviti, ne glede na to, ali, kakor je primer zdaj, je povezana z Evropskim razvojnim skladom ali z drugimi, vključno s kmetijskim skladom, o katerem zdaj pogosto razpravljamo. Evropska unija si mora zapomniti svoje odgovornosti do držav AKP in najbolj oddaljenih regij in ravnati dosledno. Če zdaj pogledamo ta ohrabrujoč sporazum z globalnega stališča, potem je treba biti pozoren na pogajanja iz Dohe. Zdi se, da je Svetovni gospodarski forum v Davosu zagotovil nekaj zagona. G20 želijo pred letom 2012 skleniti pogajanja v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Še vedno je treba videti, ali bodo besede dejansko spremenjene v ukrepe. Vendar pa se zdi, kakor da je sporazum o trgovini z bananami dodal košček k veliki sestavljanki iz Dohe."@sl20
"Fru talman! Efter många års tvister mellan EU och de latinamerikanska bananproducenterna har ett viktigt steg nu tagits tack vare avtalet om handel med bananer. Jag stöder detta avtal eftersom det också sätter punkt för tvisten i Världshandelsorganisationen. Eftergifterna från EU:s och de latinamerikanska bananproducenternas sida får dock inte innebära att den generella situationen för AVS-länderna glöms bort. EU:s stöd till AVS-länderna måste övervakas noga och vid behov ökas. Den konsekvensanalys som Europaparlamentet efterlyser är viktig i det här avseendet, och det måste tydligt understrykas. Trots allt stöd, som utan tvekan är av grundläggande betydelse, får det inte ske några omfördelningar i EU:s budget. Det händer alltför ofta att pengar som ställts till förfogande för vissa områden omfördelas och används för andra ändamål. Det måste upphöra, oavsett om det, som i det aktuella fallet, gäller Europeiska utvecklingsfonden eller andra medel, även jordbruksfonden, som ofta diskuteras i dag. EU måste minnas sitt ansvar gentemot AVS-länderna och de yttersta randområdena och agera konsekvent. Om vi nu tittar på detta uppmuntrande avtal ur ett globalt perspektiv håller jag ett öga på Dohaförhandlingarna. World Economic Forum i Davos tycks ha gett vissa impulser. G20 vill slutföra förhandlingarna i Världshandelsorganisationen före 2012. Det återstår att se om orden faktiskt kommer att omsättas i handling. Det verkar dock som om avtalet om handel med bananer har bidragit med en bit i det stora Dohapusslet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph