Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-252-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.18.3-252-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, pour moi, ces accords ne sont pas positifs. C’est la démonstration de la prise en otage des petits producteurs de banane, des ACP et des RUP, dans les accords qui ont eu lieu en 2009 à Genève et dans les négociations de Doha qui se poursuivent aujourd’hui, accords et négociations voulus et imposés par l’Organisation mondiale du commerce. Il est vrai que le sort des petits producteurs des ACP et des régions ultrapériphériques pèse bien peu dans la balance face aux puissants intérêts qui sont en jeu, non seulement ceux des géants d’Amérique latine mais aussi ceux de l’Union européenne. Au fond, la réforme du marché de la banane, comme celle du marché du sucre, sont l’expression d’un même mouvement vers un grand marché mondial qui avance inexorablement et qui, hélas, écrase les plus faibles et les plus fragiles. Et ce ne sont pas, Madame la Présidente, les mesures de compensation envisagées qui seront suffisantes pour empêcher à terme la ruine qui se profile pour les petits planteurs, ni pour engager ces États ACP qui comptent parmi les plus pauvres vers un véritable développement. En fait, on nous presse de signer ces accords, pour sauver les négociations de Doha. Si seulement on voulait observer le même empressement des dirigeants à sauver les accords mondiaux pour la protection de l’environnement, l’harmonisation par le haut des droits du travail et du niveau de vie. La réticence des peuples à la mondialisation serait de mon point de vue beaucoup moins vive que ce qu’elle est aujourd’hui."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, podle mého názoru nejsou tyto dohody správné. Jsou ukázkou toho, jak se z malých producentů banánů v zemích AKT a vzdálených regionech stali rukojmí dohod uzavřených v roce 2009 v Ženevě i v rámci jednání z Dohá probíhajících v současné době, dohod a jednání, která si přeje a ukládá je Světová obchodní organizace. Je pravda, že osud malých producentů v zemích AKT a vzdálených regionech má ve srovnání se zájmy mocných, které jsou ve hře, jen malou váhu – přičemž nejde jen o zájmy obřích latinskoamerických firem, nýbrž i Evropské unie. Reforma trhu s banány a reforma trhu s cukrem jsou v podstatě projevy téhož neúprosného směřování k velkému světovému trhu, který bohužel převálcuje ty nejslabší a nejzranitelnější. Kromě toho, paní předsedající, předpokládaná kompenzační opatření nebudou stačit k tomu, aby definitivně zabránila zániku, k němuž jsou malí producenti odsouzeni, ani nepovedou země AKT, z nichž některé jsou ty nejchudší široko daleko, ke skutečnému rozvoji. Ve skutečnosti jsme nuceni podepsat dohody z toho důvodu, že se tak zachrání jednání z Dohá. Kéž by naši představitelé byli nuceni projevit stejnou ochotu k záchraně světových dohod zaměřených na ochranu životního prostředí a na vzestup harmonizace práv pracovníků a životní úrovně. Kdyby tomu tak bylo, pak jsem si jist, že lidé by se mnohem méně bránili globalizaci, než je tomu dnes."@cs1
"Fru formand! Efter min mening er disse aftaler ikke positive. De er et eksempel på, hvordan små bananproducenter i AVS-landene og regionerne i den yderste periferi er blevet taget som gidsler i de aftaler, der blev indgået i 2009 i Genève, og i Dohaforhandlingerne, som finder sted i dag, aftaler og forhandlinger, som WTO ønskede og pålagde. Det er rigtigt, at det ikke har den store betydning, hvad der sker med de små producenter i AVS-landene og regionerne i den yderste periferi, i betragtning af de magtfulde interesser, som er på spil – ikke blot de latinamerikanske giganters interesser, men også EU's interesser. Reformen af bananmarkedet og reformen af sukkermarkedet er grundlæggende udtryk for det uundgåelige skifte hen imod et stort globalt marked, som desværre knuser de svageste og mest sårbare. De planlagte kompensationsforanstaltninger er desuden ikke nok til i sidste ende at forhindre de ødelæggelser, som de små plantageejere har i vente, eller til at føre AVS-landene, som er nogle af de fattigste lande, der findes, hen imod reel udvikling. Vi opfordres faktisk til at underskrive disse aftaler for at redde Dohaforhandlingerne. Hvis bare vores ledere blev opfordret til at vise samme vilje til at redde globale aftaler rettet mod beskyttelse af miljøet og opadgående harmonisering af arbejdstagernes rettigheder og levestandarder. Hvis det var tilfældet, tror jeg, at folk ville være knap så tøvende over for globalisering, som de er i dag."@da2
"Frau Präsidentin, meines Erachtens sind diese Abkommen nicht positiv. Sie demonstrieren, wie kleine Bananenerzeuger in den AKP-Staaten und den Regionen in äußerster Randlage als Geisel genommen wurde, und zwar in den Abkommen, die im Jahr 2009 in Genf und in den heute stattfindenden Doha-Verhandlungen abgeschlossen wurden, Abkommen und Verhandlungen nämlich, die die Welthandelsorganisation gewünscht und aufgezwungen hat. In der Tat zählt das Schicksal der Kleinerzeuger in den AKP-Staaten und den Regionen in äußerster Randlage nur sehr wenig, in Anbetracht der mächtigen Interessen, die auf dem Spiel stehen – und zwar nicht nur die Interessen der lateinamerikanischen Giganten, sondern auch diejenigen der Europäischen Union. Die Reform des Bananenmarktes und die Reform des Zuckermarktes sind im Grunde genommen der Ausdruck der gleichen erbarmungslosen Verschiebung hin zu einem großen globalen Markt, die leider die Schwächsten und am meisten Benachteiligten trifft. Darüber hinaus, Frau Präsidentin, werden die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen weder ausreichen, letzten Endes den Ruin zu verhindern, der den Kleinanbauern bevorsteht, noch die AKP-Staaten, die einige der ärmsten Länder überhaupt sind, hin zu einer echten Entwicklung zu führen. Genau genommen werden wir zur Unterzeichnung dieser Abkommen gezwungen, um die Doha-Verhandlungen zu retten. Schön wäre es, wenn unsere Führungspersonen dazu gezwungen wären, die gleiche Bereitschaft zur Rettung der globalen Abkommen zu zeigen, die auf den Schutz der Umwelt und die zunehmende Harmonisierung der Arbeitnehmerrechte und Lebensstandards abzielen. Wenn dies der Fälle wäre, dann hätten die Menschen meines Erachtens viel weniger Vorbehalte gegenüber der Globalisierung als sie es heute haben."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου, αυτές οι συμφωνίες δεν είναι θετικές. Καταδεικνύουν το πώς οι μικροί παραγωγοί μπανάνας, στις χώρες ΑΚΕ και στις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες, έχουν καταστεί όμηροι των συμφωνιών που συνήφθησαν το 2009 στη Γενεύη και των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων της Ντόχα, συμφωνιών και διαπραγματεύσεων τις οποίες επεδίωξε και επέβαλε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Είναι αλήθεια ότι η τύχη των μικρών παραγωγών στις χώρες ΑΚΕ και στις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες ενδιαφέρει ελάχιστα σε σύγκριση με τα πανίσχυρα συμφέροντα που διακυβεύονται σε αυτόν τον τομέα – όχι μόνον τα συμφέροντα των γιγάντων της Λατινικής Αμερικής, αλλά και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεταρρύθμιση της αγοράς μπανάνας και η μεταρρύθμιση της αγοράς ζάχαρης εκφράζουν κατ’ ουσίαν την ίδια αμείλικτη πορεία προς μια μεγάλη παγκόσμια αγορά, η οποία, δυστυχώς, συντρίβει τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους. Επιπλέον, κυρία Πρόεδρε, τα αντισταθμιστικά μέτρα που προβλέπονται δεν θα είναι αρκετά ώστε να αποτρέψουν την τελική καταστροφή που επιφυλάσσεται στους κατόχους μικρών φυτειών ούτε να οδηγήσουν τις χώρες ΑΚΕ, οι οποίες είναι από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, σε γνήσια πορεία ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, καλούμαστε να συνάψουμε αυτές τις συμφωνίες προκειμένου να διασώσουμε τις διαπραγματεύσεις της Ντόχα. Μακάρι οι ηγέτες μας να καλούνταν να επιδείξουν την ίδια προθυμία υπέρ της διάσωσης διεθνών συμφωνιών που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προς τα πάνω εναρμόνιση των δικαιωμάτων και του επιπέδου διαβίωσης των εργαζομένων. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα ήταν λιγότερο επιφυλακτικοί απέναντι στην παγκοσμιοποίηση από ό,τι είναι σήμερα."@el10
"Madam President, in my opinion, these agreements are not positive. They provide a demonstration of how small banana producers, in the ACP countries and the outermost regions, have been taken hostage in the agreements concluded in 2009 in Geneva and in the Doha negotiations which are taking place today, agreements and negotiations which the World Trade Organisation desired and imposed. It is true that the fate of small producers in the ACP countries and the outermost regions counts for very little given the powerful interests which are at stake – not only the interests of the Latin American giants, but also those of the European Union. The reform of the banana market and the reform of the sugar market are basically expressions of the same inexorable shift towards a large global market, which, unfortunately, is crushing the weakest and most fragile. Furthermore, Madam President, the compensation measures envisaged will not be enough to ultimately prevent the ruin that lies in store for small planters, nor to lead the ACP countries, which are some of the poorest countries around, towards genuine development. In fact, we are being urged to sign these agreements in order to save the Doha negotiations. If only our leaders were urged to show the same willingness to save global agreements aimed at the protection of the environment and the upwards harmonisation of workers’ rights and living standards. If this were the case, then I believe that people would be much less hesitant about globalisation than they are today."@en4
"Señora Presidenta, en mi opinión estos acuerdos no son positivos. Demuestran cómo los pequeños productores de plátanos, de los países ACP y de las regiones ultraperiféricas, han sido tomados como rehenes en los acuerdos celebrados en 2009 en Ginebra y en las negociaciones de Doha que se están celebrando actualmente, acuerdos y negociaciones que la Organización Mundial del Comercio deseaba e imponía. Es cierto que el destino de los pequeños productores de los países ACP y de las regiones ultraperiféricas cuenta muy poco, dados los enormes intereses que hay en juego —no solamente los intereses de los gigantes latinoamericanos, sino también de la Unión Europea—. La reforma del mercado del plátano y la reforma del mercado del azúcar son básicamente expresiones del mismo giro inexorable hacia un gran mercado global, que, lamentablemente, está aplastando a los más débiles y frágiles. Por otra parte, señora Presidenta, las medidas de compensación previstas no bastarán para evitar finalmente la ruina que les espera a los pequeños agricultores, ni para conducir a los países ACP, que son algunos de los países más pobres, hacia un verdadero desarrollo. De hecho, nos instan a que firmemos estos acuerdos para salvar las negociaciones de Doha. Ojalá se instase a nuestros líderes a que demostrasen la misma voluntad para salvar los acuerdos internacionales orientados a proteger el medio ambiente y a armonizar al alza los derechos de los trabajadores y las condiciones de vida. Si fuese así, creo que la gente tendría muchas menos dudas acerca de la globalización de las que tiene actualmente."@es21
"Lugupeetud juhataja! Minu arvates ei ole need lepingud head. Need näitavad, kuidas väikesed banaanitootjad AKV riikides ja äärepoolseimates piirkondades on võetud 2009. aastal sõlmitud Genfi lepingute ja praegu toimuvate Doha vooru läbirääkimistega pantvangi. Need lepingud ja läbirääkimised on korraldatud WTO soovil ja nõudmisel. See on tõsi, et AKV riikide ja äärepoolseimate piirkondade väiketootjate saatus ei loe kuigi palju võrreldes kaalul olevate jõuliste huvidega – mitte ainult Ladina-Ameerika suurte kontsernide, vaid ka ELi huvidega. Banaanituru ja suhkruturu reform väljendavad üldiselt mõlemad pidurdamatut üleminekut suurele üleilmsele turule, millega hävitatakse kahjuks kõige nõrgemad ja kaitsetumad osalejad. Lugupeetud juhataja! Ka väljapakutud hüvitusmeetmetest ei piisa selleks, et hoida ära väiketootjaid ähvardav laostumine, ning need ei aita ka AKV riikidel, mis on maailma ühed vaeseimad riigid, tõeliselt areneda. Tegelikult sunnitakse meid neid lepinguid allkirjastama Doha vooru läbirääkimiste päästmiseks. Oleks, et meie juhte sunnitaks vaid näitama üles samasugust tahet, et päästa üleilmsed lepingud, millega tahetakse kaitsta keskkonda ning parandada ja ühtlustada töötajate õigusi ja elatustaset! Kui see nii oleks, kahtleksid inimesed üleilmastumise headuses palju vähem kui praegu."@et5
"Arvoisa puhemies, minun mielestäni nämä sopimukset eivät ole myönteisiä. Ne ovat selvä osoitus siitä, miten banaanintuottajat AKT-maissa ja EU:n syrjäisimmillä alueilla on otettu panttivangeiksi vuonna 2009 Genevessä tehdyissä sopimuksissa ja tänään pidettävissä Dohan neuvotteluissa – sopimuksissa ja neuvotteluissa, joita Maailman kauppajärjestö toivoi ja joista se määräsi. On totta, ettei AKT-maiden ja syrjäisimpien alueiden pientuottajien kohtalolla juurikaan ole painoarvoa pelissä olevien vahvojen intressien takia – ei ainoastaan Latinalaisen Amerikan jättien vaan myös Euroopan unionin intressien. Banaanimarkkinoiden uudistus ja sokerimarkkinoiden uudistus ovat periaatteessa osoituksia samasta vääjäämättömästä siirtymästä kohti suuria maailmanlaajuisia markkinoita, jotka valitettavasti murskaavat heikoimmat ja haavoittuvimmat. Lisäksi, arvoisa puhemies, suunnitellut korvaustoimenpiteet eivät riitä loppujen lopuksi estämään pienviljelijöitä odottavaa perikatoa eivätkä johtamaan AKT-maita, jotka kuuluvat kaikkein köyhimpiin, kohti todellista kehitystä. Itse asiassa meitä patistetaan allekirjoittamaan nämä sopimukset Dohan neuvottelujen pelastamiseksi. Kunpa johtajiamme patistettaisiin osoittamaan samaa halukkuutta pelastaa maailmanlaajuiset sopimukset ympäristön suojelemiseksi ja työntekijöiden oikeuksien ja elinolojen yhdenmukaistamiseksi parempaan suuntaan. Jos näin olisi, uskon, että ihmiset suhtautuisivat paljon myönteisemmin globalisaatioon kuin tällä hetkellä."@fi7
"Tisztelt elnök asszony! Véleményem szerint ezek a megállapodások nem kedvezőek. Csak azt bizonyítják, hogyan estek túszul az AKCS-országok és a legkülső régiók kis banántermesztői a 2009-es genfi megállapodásoknak és a most zajló dohai tárgyalásoknak, mindazon megállapodásoknak és tárgyalásoknak, amelyeket a Kereskedelmi Világszervezet kívánt és varrt a nyakukba. Igaz, hogy az AKCS-országok és a legkülső régiók kis banántermesztőinek sorsa aligha nyom valamit a latban azokhoz az óriási érdekekhez képest, amelyek itt kockán forognak – és most nem csak a latin-amerikai, hanem az Európai Unióbeli óriások érdekeire is gondolok. A banánpiac reformja és a cukorpiac reformja gyakorlatilag nem más, mint két kifejezés az óriási világpiac felé való könyörtelen eltolódásra, amely sajnos felőrli a leggyengébbeket és legkiszolgáltatottabbakat. Ezenkívül, tisztelt elnök asszony, a tervezett kompenzációs intézkedések sem lesznek elegendőek sem ahhoz, hogy végül is megelőzzük a kisültetvényesekre váró pusztítást, sem ahhoz, hogy valódi fejlődés felé vezessük az – egyébként a legszegényebb országok közé tartozó – AKCS-országokat. Valójában azért ösztönöznek bennünket arra, hogy írjuk alá a megállapodásokat, hogy meg lehessen menteni a dohai tárgyalásokat. Bárcsak valami arra késztetné a vezetőinket, hogy ugyanilyen lelkesen igyekezzenek megmenteni a környezetvédelemre, a munkavállalók jogainak felfelé történő harmonizációjára és az életszínvonal emelésére irányuló világszintű megállapodásokat is! Ha ez lenne a helyzet, úgy vélem, mindenki sokkal kevésbé habozna a globalizációval kapcsolatban, mint manapság."@hu11
"Signora Presidente, secondo me questi accordi non sono positivi e anzi dimostrano che i piccoli produttori di banane dei paesi ACP e delle regioni ultraperiferiche sono stati presi in ostaggio negli accordi stipulati nel 2009 a Ginevra e nell’ambito dei negoziati di Doha che continuano ad oggi. Tali accordi e negoziati sono stati voluti e imposti dall’Organizzazione mondiale del commercio. Certo, la sorte dei piccoli produttori dei paesi ACP e delle regioni ultraperiferiche hanno un peso minimo sulla bilancia dei grandi interessi in gioco che vedono schierati sia i giganti dell’America latina che quelli dell’Unione europea. In fondo, la riforma del mercato delle banane, alla pari di quella del mercato dello zucchero, sono l’espressione di una medesima tendenza verso un grande mercato mondiale che avanza inesorabilmente e che, ahimé, è destinato a schiacciare i più deboli e vulnerabili. Signora Presidente, non saranno le misure di compensazione previste a impedire prima o dopo la rovina che si profila per i piccoli coltivatori o a sostenere gli Stati ACP che figurano tra i più poveri verso un autentico sviluppo. In realtà veniamo istigati a firmare questi accordi per salvare i negoziati di Doha. Magari i leader politici facessero le medesime pressioni per salvare gli accordi mondiali per la protezione dell’ambiente o per un’armonizzazione verso l’alto dei diritti dei lavoratori o del tenore di vita. In tal caso, credo che i popoli non sarebbero altrettanto contrari alla globalizzazione come lo sono invece oggi."@it12
"Ponia pirmininke, mano nuomone, šie susitarimai nėra teigiami. Jais parodoma, kaip mažieji bananų augintojai AKR valstybėse ir atokiausiuose regionuose tapo 2009 m. Ženevoje sudarytų susitarimų ir šiuo metu vykstančių Dohos derybų įkaitais, t. y. susitarimų ir derybų, kurių norėjo ir kuriuos primetė Pasaulio prekybos organizacija. Iš tikrųjų mažųjų augintojų AKR valstybėse ir atokiausiuose regionuose likimas nėra labai svarbus atsižvelgiant į galingus – ne tik Lotynų Amerikos, bet ir Europos Sąjungos milžinų – interesus, kuriems gresia pavojus. Bananų ir cukraus rinkos reforma iš esmės yra to paties negailestingo perėjimo prie didelės pasaulinės rinkos pavyzdys, dėl kurio, deja, žlugdomi silpniausi ir patys pažeidžiamiausi. Be to, ponia pirmininke, numatytos kompensavimo priemonės nebus pakankamos siekiant visiškai užkirsti kelią bankrotui, kuris laukia mažųjų sodintojų, nei padės AKR valstybėms, kurios yra vienos skurdžiausių, siekti tikro vystymosi. Tiesą sakant, esame raginami pasirašyti šiuos susitarimus, kad būtų išsaugotos Dohos derybos. Jeigu tik mūsų lyderiai būtų paraginti parodyti tokį pat norą išsaugoti pasaulinius susitarimus, kurių tikslas – užtikrinti aplinkos ir didesnio darbuotojų teisių suderinimo ir gyvenimo kokybės apsaugą. Jeigu taip būtų, tuomet, manau, žmonės daug mažiau reikštų abejonių dėl globalizacijos, nei jie tai daro šiandien."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Manuprāt, šie nolīgumi nav pozitīvi. Tie pierāda, kā mazie banānu ražotāji ĀKK valstīs un attālākajos reģionos ir padarīti par ķīlniekiem nolīgumiem, kas noslēgti 2009. gadā Ženēvā un Dohas sarunās, kuras notiek šodien, — nolīgumiem un sarunām, ko vēlējās un uzspieda Pasaules Tirdzniecības organizācija. Ir taisnība, ka mazo ražotāju liktenim ĀKK valstīs un attālākajos reģionos ir ļoti maza nozīme, ņemot vērā spēcīgās intereses, kas ir apdraudētas, — ne tikai Latīņamerikas, bet arī Eiropas Savienības gigantu intereses. Banānu tirgus reforma un cukura tirgus reforma būtībā pauž vienu un to pašu nelokāmo pāreju uz lielu pasaules tirgu, kas diemžēl sagrauj visvājākos un visievainojamākos. Turklāt, priekšsēdētājas kundze, paredzētie atlīdzības pasākumi nebūs pietiekami ne tam, lai kopumā novērstu sagrāvi, kas paredzama mazajiem lauksaimniekiem, ne arī tam, lai patiesas attīstības virzienā vestu ĀKK valstis, kas ir dažas no vistrūcīgākajām valstīm. Faktiski mēs tiekam mudināti parakstīt šos nolīgumus, lai glābtu Dohas sarunas. Ja vien mūsu vadītāji tiktu rosināti izrādīt tikpat labu gribu, lai glābtu globālos nolīgumus, kuru nolūks ir vides aizsardzība un augšupēja darba ņēmēju tiesību un dzīves standartu saskaņošana. Ja tā būtu, es uzskatu, ka cilvēki daudz mazāk svārstītos attiecībā uz globalizāciju, nekā tas notiek pašlaik."@lv13
"Madame la Présidente, pour moi, ces accords ne sont pas positifs. C'est la démonstration de la prise en otage des petits producteurs de banane, des ACP et des RUP, dans les accords qui ont eu lieu en 2009 à Genève et dans les négociations de Doha qui se poursuivent aujourd'hui, accords et négociations voulus et imposés par l'Organisation mondiale du commerce. Il est vrai que le sort des petits producteurs des ACP et des régions ultrapériphériques pèse bien peu dans la balance face aux puissants intérêts qui sont en jeu, non seulement ceux des géants d'Amérique latine mais aussi ceux de l'Union européenne. Au fond, la réforme du marché de la banane, comme celle du marché du sucre, sont l'expression d'un même mouvement vers un grand marché mondial qui avance inexorablement et qui, hélas, écrase les plus faibles et les plus fragiles. Et ce ne sont pas, Madame la Présidente, les mesures de compensation envisagées qui seront suffisantes pour empêcher à terme la ruine qui se profile pour les petits planteurs, ni pour engager ces États ACP qui comptent parmi les plus pauvres vers un véritable développement. En fait, on nous presse de signer ces accords, pour sauver les négociations de Doha. Si seulement on voulait observer le même empressement des dirigeants à sauver les accords mondiaux pour la protection de l'environnement, l'harmonisation par le haut des droits du travail et du niveau de vie. La réticence des peuples à la mondialisation serait de mon point de vue beaucoup moins vive que ce qu'elle est aujourd'hui."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben van mening dat deze overeenkomsten niet positief zijn. Zij tonen aan dat de kleine bananenproducenten in de ACS-landen en de ultraperifere gebieden worden gegijzeld in de overeenkomsten die in 2009 in Genève zijn gesloten en in de Doha-onderhandelingen die thans worden voortgezet. Het zijn overeenkomsten en onderhandelingen die door de Wereldhandelsorganisatie zijn gewenst en opgelegd. Het is waar dat het lot van de kleine producenten in de ACS-landen en de ultraperifere gebieden niet kan opwegen tegen de enorme belangen die op het spel staan van niet alleen de grote Latijns-Amerikaanse producenten maar ook die van de Europese Unie. De hervorming van de bananenmarkt en die van de suikermarkt zijn in wezen een uiting van eenzelfde beweging naar een grote wereldmarkt die meedogenloos verder oprukt en daarbij de zwakste en kwetsbaarste partijen jammer genoeg verplettert. Bovendien, mevrouw de Voorzitter, zullen de beoogde compensatiemaatregelen niet toereikend zijn om de kleine producenten op tijd van de ondergang te redden, noch om de ACS-landen, waaronder zich een aantal van de armste landen bevinden, op weg te helpen naar echte ontwikkeling. In feite worden wij onder druk gezet om deze overeenkomsten te ondertekenen teneinde de Doha-onderhandelingen te redden. Konden we maar eenzelfde bereidwilligheid van de leiders zien bij het redden van internationale overeenkomsten inzake de bescherming van het milieu, de toenemende harmonisering van de rechten van werknemers en de levensstandaard. In dat geval zouden de burgers mijns inziens veel minder terughoudend zijn ten opzichte van de globalisering dan ze nu zijn."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Moim zdaniem, przedmiotowe porozumienia nie są korzystne. Stanowią przykład tego, jak sposób drobni producenci bananów w państwach AKP i w najbardziej oddalonych regionach stali się zakładnikami w ramach porozumień zawartych w 2009 roku w Genewie i obecnie toczących się negocjacji dauhańskich, porozumieniach i negocjacjach, których życzyła sobie i które narzuciła Światowa Organizacja Handlu. Prawdą jest, że los drobnych producentów w państwach AKP i w najbardziej oddalonych regionach znaczy bardzo mało, gdy zagrożone są potężne interesy – nie tylko interesy gigantów z Ameryki Łacińskiej, ale również tych z Unii Europejskiej. Reforma rynku bananów i reforma rynku cukru są zasadniczo wyrazem tego samego niepowstrzymanego przejścia do wielkiego rynku światowego, który, niestety, miażdży najsłabszych i najbardziej podatnych na załamania. Pani Przewodnicząca! Ponadto przewidywane środki kompensacyjne nie wystarczą, żeby zapobiec popadnięciu w ruinę drobnych plantatorów, ani żeby wyprowadzić na drogę prawdziwego rozwoju kraje AKP, będące w ogóle jednymi z najbiedniejszych krajów. W istocie zachęca się nas do podpisania przedmiotowych porozumień, aby ratować negocjacje dauhańskie. Gdybyż tylko nasi przywódcy chcieli okazać taką samą gotowość do ratowania światowych porozumień zmierzających do ochrony środowiska i harmonizowania w górę praw pracowników i ich poziomu życia. Gdyby tak było, to uważam, że ludzie mieliby o wiele mniej wahań co do globalizacji niż mają dziś."@pl16
"Senhora Presidente, em minha opinião, estes acordos não são positivos. São demonstrativos de como os pequenos produtores de banana, nos países ACP e nas regiões ultraperiféricas, foram feitos reféns dos acordos de Genebra em 2009 e das negociações de Doha a decorrer neste momento – acordos e negociações desejados e impostos pela Organização Mundial do Comércio. É verdade que a sorte dos pequenos produtores dos países ACP e das regiões ultraperiféricas tem pouco peso perante os interesses poderosos que estão em jogo – não só os interesses dos gigantes da América Latina mas também os da União Europeia. A reforma do mercado da banana e a reforma do mercado do açúcar são, no fundo, expressões do mesmo movimento inexorável de viragem para um grande mercado mundial que, infelizmente, está a esmagar os mais fracos e os mais frágeis. Além disso, Senhora Presidente, as medidas de compensação previstas não serão suficientes para impedir a ruína que o futuro reserva aos pequenos plantadores, nem para conduzir os países ACP, que estão entre os mais pobres do mundo, rumo ao verdadeiro desenvolvimento. A verdade é que estamos a ser pressionados a assinar estes acordos para salvar as negociações de Doha. Se, ao menos, os nossos líderes fossem instados a demonstrar a mesma vontade em salvar os acordos mundiais relativos à protecção do ambiente e à harmonização ascendente dos direitos e do nível de vida dos trabalhadores. Se assim fosse, acredito que as pessoas se mostrariam hoje menos reticentes em relação à globalização."@pt17
"Doamnă președintă, după părerea mea, aceste acorduri nu sunt pozitive. Acestea demonstrează felul în care micii producători de banane din țările ACP și din regiunile ultraperiferice au fost luați ostatici în acordurile încheiate în 2009 la Geneva și în negocierile de la Doha care au loc astăzi, acorduri și negocieri pe care Organizația Mondială a Comerțului le-a dorit și le-a impus. Este adevărat că soarta micilor producători din țările ACP și din regiunile ultraperiferice nu contează prea mult în comparație cu interesele majore care sunt în joc – interesele uriașilor din America Latină, precum și ale celor din Uniunea Europeană. În fond, reforma pieței bananelor și reforma pieței zahărului sunt expresii ale aceleiași mișcări care înaintează inexorabil spre o mare piață globală și care, din păcate, îi strivește pe cei mai slabi și mai fragili. În plus, doamnă președintă, măsurile de compensare avute în vedere nu vor fi suficiente pentru a împiedica în cele din urmă ruina care îi așteaptă pe micii cultivatori, și nici pentru a conduce statele ACP care se numără printre cele mai sărace țări din lume spre o dezvoltare veritabilă. În realitate, suntem îndemnați să semnăm aceste acorduri pentru a salva negocierile de la Doha. Ce bine ar fi dacă liderii noștri ar fi îndemnați să arate aceeași disponibilitate pentru a salva acordurile globale care vizează protecția mediului înconjurător, armonizarea în sens ascendent a drepturilor și a standardelor de trai ale lucrătorilor! Dacă lucrurile ar sta așa, cred că oamenii ar fi mult mai puțin ezitanți în ceea ce privește globalizarea decât sunt în prezent."@ro18
"Tieto dohody podľa môjho názoru nie sú pozitívne. Ukazujú, ako sa malí producenti banánov v krajinách AKT a v najvzdialenejších regiónoch stali rukojemníkmi v rámci dohôd uzavretých v roku 2009 v Ženeve a v rámci rokovaní v Dauhe, ktoré v súčasnosti prebiehajú, teda v rámci dohôd a rokovaní, ktoré chcela a uložila Svetová obchodná organizácia. Je pravda, že osud malých producentov v krajinách AKT a v najvzdialenejších regiónoch nestojí za veľa v porovnaní so silnými záujmami, ktoré sú v stávke – a tu nejde len o záujmy latinskoamerických gigantov, ale aj o záujmy Európskej únie. Reforma trhu s banánmi a reforma trhu s cukrom sú v podstate vyjadreniami toho istého neúprosného posunu smerom k veľkému globálnemu trhu, ktorý, bohužiaľ, likviduje tých najslabších a najzraniteľnejších. Okrem toho, pani predsedajúca, predpokladané kompenzačné opatrenia nebudú stačiť na to, aby sme nakoniec zabránili zničeniu, ktoré čaká malých pestovateľov, ani na to, aby sme krajiny AKT, ktoré patria medzi tie najchudobnejšie krajiny vôkol, priviedli k skutočnému rozvoju. V skutočnosti na nás naliehajú, aby sme tieto dohody podpísali pre záchranu rokovaní v Dauhe. Keby tak na našich vedúcich predstaviteľov naliehali, aby preukázali rovnakú ochotu zachrániť globálne dohody zamerané na ochranu životného prostredia a lepšiu harmonizáciu práv a životnej úrovne pracovníkov. Keby to bolo tak, myslím si, že ľudia by v súvislosti s globalizáciou boli oveľa menej váhaví, ako sú dnes."@sk19
"Gospa predsednica, po mojem mnenju ti sporazumi niso pozitivni. So prikaz tega, kako so mali pridelovalci banan v državah AKP in v najbolj oddaljenih regijah talci sporazumov, ki so bili leta 2009 sklenjeni v Ženevi in pri pogajanjih v Dohi, ki potekajo danes, sporazumih in pogajanjih, ki jih je želela in uveljavljala Svetovna trgovinska organizacija. Res je, da usoda malih pridelovalcev v državah AKP in v najbolj oddaljenih regijah šteje zelo malo glede na zadevne vplivne interese – ne le interese latinskoameriških gigantov, ampak tudi tiste, ki jih ima Evropska unija. Reforma trga banan in reforma trga s sladkorjem sta v osnovi izraza istega neizprosnega premika proti velikemu globalnemu trgu, ki žal uničuje najšibkejše in najbolj ranljive. Dalje, gospa predsednica, predvideni odškodninski ukrepi ne bodo zadostovali za dokončno preprečitev uničenja, ki čaka male lastnike plantaž, niti za to, da bi države AKP, ene najrevnejših držav, pripeljali do pravega razvoja. Dejansko nas pozivajo k podpisu teh sporazumov, da bi rešili pogajanja v Dohi. Ko bi le pozvali naše voditelje, naj pokažejo kanček pripravljenosti za rešitev globalnih sporazumov, usmerjenih v varstvo okolja in usklajevanja pravic in življenjskih standardov delavcev navzgor. Če bi bilo tako, potem menim, da bi bili ljudje mnogo manj neodločni glede globalizacije, kot so danes."@sl20
"Fru talman! Jag ser inte dessa avtal som positiva. De visar hur små bananproducenter i AVS-länderna och de yttersta randområdena har tagits som gisslan i de avtal som ingicks 2009 i Genève och i Dohaförhandlingarna som äger rum i dag – avtal och förhandlingar som Världshandelsorganisationen velat ha och drivit igenom. Det stämmer att ödet för små producenter i AVS-länderna och de yttersta randområdena betyder mycket lite med tanke på de mäktiga intressen som står på spel – inte bara de latinamerikanska jättarnas utan också EU:s intressen. Reformeringen av både bananmarknaden och sockermarknaden är i grunden uttryck för samma obevekliga övergång till en stor global marknad, som tyvärr krossar de svagaste och mest utsatta. De kompensationsåtgärder som förutses kommer inte heller att vara tillräckliga för att i slutändan förhindra den undergång som väntar småodlare, eller för att leda AVS-länderna, som tillhör de allra fattigaste länderna, mot verklig utveckling. Vi uppmanas faktiskt att underteckna dessa avtal för att rädda Dohaförhandlingarna. Tänk om våra ledare uppmanades att visa samma vilja att rädda globala avtal som syftar till att skydda miljön eller harmonisera arbetstagares rättigheter och levnadsstandard uppåt. I så fall tror jag att människor skulle vara mycket mindre tveksamma till globaliseringen än de är i dag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph