Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-251-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.18.3-251-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, s’agissant de l’approbation des accords commerciaux dans le secteur de la banane, le groupe des Verts/ALE s’exprimera contre. Ces accords vont dans le sens d’une libéralisation du marché de la banane en renforçant la position dominante des grandes multinationales américaines, qui contrôlent déjà plus de 80 % du marché mondial. Approuver de tels accords irait à l’encontre des intérêts notamment des pays ACP, des régions ultrapériphériques et de l’Équateur. Encore une fois, ce seront les petits producteurs qui en pâtiront. Il est urgent d’engager une réforme radicale des règles du commerce international pour garantir la souveraineté alimentaire et le développement d’une production locale pour toutes et tous. Les mesures financières proposées par la Commission européenne pour soutenir les producteurs en question sont insuffisantes. L’Union européenne doit s’engager non seulement à mener une étude d’impact de ces accords, mais aussi à modifier en conséquence sa législation pour promouvoir des productions et des économies soutenables."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, skupina Zelených / Evropské svobodné aliance bude při hlasování o dohodách o obchodu v odvětví pěstování banánů hlasovat proti. Cílem těchto dohod je otevření trhu s banány posílením dominantního postavení velkých nadnárodních firem ze Spojených států, které již nyní ovládají více než 80 % trhu. Pokud dohody takového druhu schválíme, budeme jednat v rozporu se zájmy především zemí AKT, vzdálených regionů a Ekvádoru. A ještě jednou – utrpí tím malí producenti. Musíme naléhavě a radikálně změnit pravidla mezinárodního obchodu tak, abychom zajistili potravinovou soběstačnost a rozvoj místní produkce pro všechny. Finanční opatření, která na podporu těchto producentů navrhuje Evropská komise, nejsou dostačující. Nestačí, že Evropská unie zajistí, aby bylo v souvislosti s těmito dohodami provedeno posouzení dopadu – musí se zároveň odpovídajícím způsobem upravit právní předpisy s cílem podpořit udržitelnou výrobu a udržitelnou ekonomiku."@cs1
"Fru formand! Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance stemmer imod godkendelsen af aftalerne om handel i banansektoren. Disse aftaler har til formål at åbne bananmarkedet ved at styrke den dominerende stilling, som de store amerikanske multinationale selskaber, der allerede kontrollerer over 80 % af verdensmarkedet, har. Hvis vi godkender denne type aftaler, handler vi i strid med interesserne i AVS-landene, regionerne i den yderste periferi og Ecuador. Endnu en gang vil det komme til at gå ud over de små producenter. Der skal foretages et øjeblikkeligt, radikalt eftersyn af de internationale handelsregler med henblik på at sikre fødevaresuveræniteten og udviklingen af lokal produktion for alle. De finansielle foranstaltninger, som Kommissionen foreslår til støtte for disse producenter, er utilstrækkelige. EU skal ikke blot sikre, at der foretages en konsekvensanalyse i forbindelse med disse aftaler, lovgivningen skal også ændres med henblik på at fremme en bæredygtig produktion og bæredygtige økonomier."@da2
"Frau Präsidentin, die Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz wird gegen die Annahme der Handelsabkommen auf dem Bananensektor stimmen. Diese Abkommen zielen auf eine Öffnung des Bananenmarktes durch die Stärkung der dominanten Position der großen multinationalen US-Konzerne ab, die bereits mehr als 80 % des Weltmarktes kontrollieren. Wenn wir Abkommen dieser Art annehmen, handeln wir entgegen der Interessen insbesondere der AKP-Staaten, der Regionen in äußerster Randlage und Ecuadors. Noch einmal, die Kleinerzeuger werden diejenigen sein, die leiden. Es muss eine dringende, radikale Überholung der internationalen Handelsvorschriften geben, um die Lebensmittelsouveränität und die Entwicklung der lokalen Produktion für alle zu garantieren. Die finanziellen Maßnahmen, die von der Europäischen Kommission zur Unterstützung dieser Erzeuger vorgeschlagen wurden, sind unzulänglich. Die Europäische Union muss nicht nur gewährleisten, dass eine Folgenabschätzung in Bezug auf diese Abkommen ausgeführt wird; sie muss auch ihre Rechtsvorschriften entsprechend ändern, um eine nachhaltige Produktion und nachhaltige Volkswirtschaften zu fördern."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία θα καταψηφίσει την έγκριση των εμπορικών συμφωνιών στον τομέα της μπανάνας. Οι συμφωνίες αυτές αποβλέπουν στο άνοιγμα της αγοράς της μπανάνας μέσω της ενίσχυσης της κυρίαρχης θέσης των μεγάλων πολυεθνικών των ΗΠΑ, οι οποίες ελέγχουν ήδη πάνω από το 80% της παγκόσμιας αγοράς. Αν εγκρίνουμε συμφωνίες αυτού του είδους, θα στραφούμε κατά των συμφερόντων, κυρίως, των χωρών ΑΚΕ, των άκρως απομακρυσμένων περιφερειών και του Ισημερινού. Για μια ακόμη φορά, το πλήγμα θα το υποστούν οι μικροπαραγωγοί. Απαιτείται επείγουσα, ριζική αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν το διεθνές εμπόριο προκειμένου να διασφαλιστεί η διατροφική κυριαρχία και η ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής για όλους. Τα χρηματοδοτικά μέσα που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη αυτών των παραγωγών είναι ανεπαρκή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να διασφαλίσει απλώς τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων για τις συμφωνίες αυτές· πρέπει επίσης να τροποποιήσει καταλλήλως τη νομοθεσία της ώστε να προάγει τη βιώσιμη παραγωγή και τις βιώσιμες οικονομίες."@el10
"Madam President, as regards the approval of the trade agreements in the banana sector, the Group of the Greens/European Free Alliance will vote against. These agreements are aimed at opening up the banana market by strengthening the dominant position of the large US multinationals, which already control more than 80% of the world market. If we approve agreements of this type, we will be acting against the interests, in particular, of the ACP countries, the outermost regions and Ecuador. Once again, small producers will be the ones who suffer. There must be an urgent, radical overhaul of international trade rules to guarantee food sovereignty and the development of local production for all. The financial measures proposed by the European Commission to support these producers are insufficient. The European Union must not only ensure that an impact assessment is carried out in relation to these agreements; it must also amend its legislation accordingly so as to promote sustainable production and sustainable economies."@en4
"Señora Presidenta, con respecto a la aprobación de los acuerdos comerciales en el sector del plátano, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea votará en contra. Estos acuerdos tienen por objeto abrir el mercado del plátano, reforzando la posición dominante de las grandes multinacionales estadounidenses, que ya controlan más del 80 % del mercado mundial. Si aprobamos acuerdos de este tipo, estaremos actuando en contra de los intereses de los países ACP, en particular, de las regiones ultraperiféricas y de Ecuador. Una vez más, los pequeños productores serán los perjudicados. Es necesaria una revisión urgente y radical de las normas del comercio internacional para garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo de la producción local para todos. Las medidas financieras propuestas por la Comisión europea para apoyar a estos productores son insuficientes. La Unión Europea no solamente debe garantizar que se realice una evaluación del impacto en relación con estos acuerdos, sino que también debe modificar su legislación en consecuencia, al objeto de promover una producción sostenible y unas economías sostenibles."@es21
"Lugupeetud juhataja! Mis puudutab banaanisektorit käsitlevate kaubanduslepingute heakskiitmist, siis Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon annab vastuhääle. Nende lepingutega tahetakse avada banaaniturgu, tugevdades suurte USA rahvusvaheliste kontsernide valitsevat seisundit, kusjuures nad kontrollivad juba niigi üle 80% maailmaturust. Kui me niisugused lepingud heaks kiidame, tegutseme eeskätt AKV riikide, äärepoolseimate piirkondade ning Ecuadori huvide vastaselt. Rõhutan veel kord, et kannatavad just väiketootjad. Rahvusvahelise kaubanduse eeskirjad tuleb kiiremas korras ja põhjalikult läbi vaadata, et tagada kõigi jaoks toiduga isevarustamine ning kohaliku tootmise areng. Finantsmeetmetest, mille Euroopa Komisjon nende tootjate toetamiseks välja pakkus, ei piisa. ELil tuleb küll tagada nende lepingute mõjuhindamise korraldamine, kuid samal ajal ka muuta oma õigusakte, et edendada jätkusuutlikku tootmist ja säästvat majandust."@et5
". Arvoisa puhemies, Vihreiden / Euroopan vapaan allianssin ryhmä aikoo äänestää banaanialan kauppasopimuksia vastaan. Näiden sopimusten tarkoitus on avata banaanimarkkinat vahvistamalla suurten yhdysvaltalaisjohtoisten monikansallisten yhtiöiden, jotka jo nyt hallitsevat yli 80:tä prosenttia maailmanmarkkinoista, hallitsevaa asemaa. Jos hyväksymme tämäntyyppiset sopimukset, toimimme erityisesti AKT-maiden, EU:n syrjäisimpien alueiden ja Ecuadorin etuja vastaan. Jälleen kerran pientuottajat joutuvat kärsimään. Kansainvälisen kaupan sääntöjä on muutettava kiireellisesti ja radikaalisti, jotta voidaan taata elintarvikeomavaraisuus ja paikallisen tuotannon kehittäminen kaikille. Euroopan komission ehdottamat taloudelliset toimenpiteet näiden tuottajien tukemiseksi ovat riittämättömiä. Euroopan unionin on taattava näiden sopimusten vaikutusten arvioinnin toteuttaminen; lisäksi sen on kuitenkin vastaavasti tarkistettava lainsäädäntöään kestävän tuotannon ja kestävien talouksien edistämiseksi."@fi7
"Tisztelt elnök asszony! Ami a banánágazatra vonatkozó kereskedelmi megállapodásokat illeti, a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja nemmel fog voksolni. Ezek a megállapodások a banánpiac megnyitását célozzák, a nagy Amerikai Egyesült Államokbeli multinacionális vállalatok domináns pozíciójának megerősítésével, amelyek már most is a világpiac 80%-át uralják. Ha jóváhagyunk efféle megállapodásokat, akkor kifejezetten az AKCS-országok, a legkülső régiók és Ecuador érdekei ellen teszünk. Megint csak a kis termelők fognak rosszul járni. A mindenkinek járó élelmiszer-önellátás és a helyi termelés fejlesztése érdekében sürgősen szükség van a nemzetközi kereskedelmi szabályok alapos átvizsgálásához. Az Európai Bizottság által javasolt, a szóban forgó termelők támogatását célzó pénzügyi intézkedések nem elégségesek. Az Európai Uniónak nem csak azt kell biztosítania, hogy hatástanulmány készüljön ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatban; annak alapján jogszabályait is módosítania kell a fenntartható termelés és fenntartható gazdaságok előmozdítása érdekében."@hu11
"Signora Presidente, per quanto riguarda l’approvazione degli accordi commerciali nel settore delle banane, il gruppo Verde/Alleanza libera europea esprimerà voto contrario. Questi accordi intendono aprire il mercato delle banane rafforzando la posizione dominante delle grandi multinazionali statunitensi, che controllano già oltre l’80 per cento del mercato mondiale. Approvando accordi di questo tipo, agiremmo soprattutto contro gli interessi dei paesi ACP, delle regioni ultraperiferiche e dell’Ecuador; ancora una volta sarebbero i piccoli produttori a pagarne le conseguenze. Occorre procedere urgentemente a una revisione radicale delle norme commerciali internazionali per garantire a tutti la sovranità alimentare e lo sviluppo della produzione locale. Gli interventi finanziari proposti dalla Commissione europea a sostegno dei produttori sono insufficienti. L’UE non può limitarsi allo svolgimento di una valutazione d’impatto relativa agli accordi, ma deve anche modificare la propria legislazione di conseguenza, al fine di promuovere una produzione e un’economia sostenibili."@it12
"Ponia pirmininke, Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas balsuos prieš tai, kad būtų patvirtinti prekybos susitarimai bananų sektoriuje. Šių susitarimų tikslas – atverti bananų rinką sustiprinant stambių JAV tarptautinių įmonių, kurios jau kontroliuoja daugiau nei 80 proc. rinkos, dominuojančią padėtį. Jeigu patvirtinsime šios rūšies susitarimus, pažeisime visų pirma AKR valstybių, atokiausių regionų ir Ekvadoro interesus. Dar kartą nukentės mažieji augintojai. Siekiant užtikrinti nepriklausomą apsirūpinimą maistu ir visiems skirtos vietos gamybos vystymąsi turi būti nedelsiant ir iš esmės peržiūrėtos tarptautinės prekybos taisyklės. Europos Komisijos pasiūlytos finansinės priemonės, skirtos šiems augintojams paremti, yra nepakankamos. Europos Sąjunga turi ne tik užtikrinti, kad būtų atliktas šių susitarimų poveikio vertinimas; ji taip pat turi atitinkamai pakeisti savo teisės aktus, kad būtų skatinama tvari gamyba ir ekonomika."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Attiecībā uz tirdzniecības nolīgumu apstiprināšanu banānu nozarē Zaļo/Eiropas Brīvās apvienības grupa balsos pret. Šo nolīgumu nolūks ir atvērt banānu tirgu, stiprinot lielo ASV starptautisko uzņēmumu dominējošo stāvokli, kuri jau tagad kontrolē vairāk nekā 80 % no pasaules tirgus. Ja mēs apstiprināsim šāda veida nolīgumus, mēs rīkosimies pret ĀKK valstu, attālāko reģionu un Ekvadoras interesēm. Mazie ražotāji arī šoreiz būs cietēji. Ir vajadzīgi starptautisko tirdzniecības noteikumu steidzami, radikāli grozījumi, lai garantētu pārtikas suverenitāti un vietējās ražošanas attīstību visiem. Finanšu pasākumi, ko Eiropas Komisija piedāvā šo ražotāju atbalstam, ir nepietiekami. Eiropas Savienībai ir ne tikai jānodrošina, ka tiek veikts ietekmes novērtējums saistībā ar šiem nolīgumiem; tai arī jāgroza savi tiesību akti, lai veicinātu ilgtspējīgu ražošanu un ilgtspējīgu ekonomiku."@lv13
"Madame la Présidente, s'agissant de l'approbation des accords commerciaux dans le secteur de la banane, le groupe des Verts/ALE s'exprimera contre. Ces accords vont dans le sens d'une libéralisation du marché de la banane en renforçant la position dominante des grandes multinationales américaines, qui contrôlent déjà plus de 80 % du marché mondial. Approuver de tels accords irait à l'encontre des intérêts notamment des pays ACP, des régions ultrapériphériques et de l'Équateur. Encore une fois, ce seront les petits producteurs qui en pâtiront. Il est urgent d'engager une réforme radicale des règles du commerce international pour garantir la souveraineté alimentaire et le développement d'une production locale pour toutes et tous. Les mesures financières proposées par la Commission européenne pour soutenir les producteurs en question sont insuffisantes. L'Union européenne doit s'engager non seulement à mener une étude d'impact de ces accords, mais aussi à modifier en conséquence sa législation pour promouvoir des productions et des économies soutenables."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie zal inzake de goedkeuring van de handelsovereenkomsten in de bananensector tegen stemmen. Deze overeenkomsten zijn gericht op de liberalisering van de bananenmarkt waardoor de dominante positie van de Amerikaanse multinationals wordt versterkt, die reeds meer dan tachtig procent van de wereldmarkt in handen hebben. Als wij dergelijke overeenkomsten goed zouden keuren, zouden wij ingaan tegen de belangen van met name de ACS-landen, de ultraperifere gebieden en van Ecuador. Het zijn opnieuw de kleine producenten die hieronder zullen leiden. Er is dringend een radicale hervorming van de regels inzake internationale handel nodig teneinde voedselsoevereiniteit en de ontwikkeling van lokale productie voor iedereen te garanderen. De financiële maatregelen die de Europese Commissie voorstelt om de betrokken producenten te ondersteunen zijn ontoereikend. De Europese Unie moet er niet alleen voor zorgen da een effectbeoordeling van deze overeenkomsten wordt gemaakt, maar zij moet ook dienovereenkomstig haar wetgeving wijzigen teneinde een duurzame productie en een duurzame economie te bevorderen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Co się tyczy zatwierdzenia porozumień handlowych w sektorze bananów, Grupa Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego będzie głosować za odrzuceniem. Porozumienia te zmierzają do otwarcia europejskiego rynku bananów przez wzmocnienie dominującej pozycji wielkich amerykańskich korporacji ponadnarodowych, które kontrolują już ponad 80 % rynku światowego. Jeżeli zatwierdzimy porozumienia tego rodzaju, będziemy działać przeciwko interesom, w szczególności, państw AKP, najbardziej oddalonych regionów i Ekwadoru. Ponownie ucierpią drobni producenci. Należy dokonać pilnej, radykalnej reformy reguł handlu międzynarodowego, by zagwarantować wszystkim samodzielność żywnościową i rozwój produkcji lokalnej. Środki finansowe zaproponowane przez Komisję Europejską w celu wsparcia tych producentów, są niewystarczające. Unia Europejska ma nie tylko zapewnić przeprowadzenie oceny skutków związanych z przedmiotowymi porozumieniami, ale musi również dokonać odpowiednich zmian w prawodawstwie, tak by propagować zrównoważoną produkcję i zrównoważoną gospodarkę."@pl16
"Senhora Presidente, no que diz respeito à aprovação dos acordos comerciais no sector da banana, o Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia votará contra. Estes acordos defendem uma liberalização do mercado da banana através do reforço da posição dominante das grandes multinacionais americanas, que já detêm o controlo de mais de 80% do mercado mundial. Uma aprovação de acordos desta natureza é agir contra os interesses, designadamente, dos países ACP, das regiões ultraperiféricas e do Equador. Mais uma vez, os penalizados serão os pequenos produtores. Urge uma reforma radical das regras do comércio internacional a fim de garantir a soberania alimentar e o desenvolvimento da produção local para todos. As medidas financeiras propostas pela Comissão Europeia para apoiar estes produtores são insuficientes. A União Europeia deve comprometer-se não só a realizar uma avaliação de impacto destes acordos, mas também a alterar a sua legislação nessa conformidade, de modo a promover sectores de produção e economias sustentáveis."@pt17
"Doamnă președintă, în ceea ce privește aprobarea acordurilor comerciale din sectorul bananelor, Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană va vota împotrivă. Aceste acorduri vizează deschiderea pieței bananelor prin consolidarea poziției dominante a marilor multinaționale americane care controlează deja peste 80 % din piața globală. Dacă vom aproba acorduri de acest gen, vom acționa cu precădere împotriva intereselor țărilor ACP, a regiunilor ultraperiferice și a Ecuadorului. Din nou, micii producători vor fi cei care vor avea de suferit. Trebuie să se facă o revizuire urgentă, radicală, a normelor comerciale internaționale pentru a garanta suveranitatea alimentară și dezvoltarea producției locale pentru toată lumea. Măsurile financiare propuse de Comisia Europeană pentru a sprijini acești producători sunt insuficiente. Uniunea Europeană nu trebuie doar să se asigure că se va efectua o evaluare a impactului cu privire la aceste acorduri; trebuie, de asemenea, să-și modifice legislația în consecință pentru a promova producția durabilă și economiile durabile."@ro18
"Pokiaľ ide o schválenie obchodných dohôd v odvetví banánov, Skupina zelených/Európska slobodná aliancia bude hlasovať proti. Tieto dohody sú zamerané na otvorenie trhu s banánmi prostredníctvom posilnenia dominantného postavenia veľkých nadnárodných spoločností z USA, ktoré už ovládajú viac ako 80 % svetového trhu. Ak dohody tohto druhu schválime, budeme konať predovšetkým proti záujmom krajín AKT, najvzdialenejších regiónov a Ekvádora. Znovu opakujem, budú trpieť práve malí producenti. Treba naliehavo a radikálne prepracovať pravidlá medzinárodného obchodu s cieľom zaručiť potravinovú sebestačnosť a rozvoj miestnej produkcie pre všetkých. Finančné opatrenia, ktoré navrhla Európska komisia na podporu týchto producentov, sú nedostatočné. Európska únia musí zabezpečiť nielen to, aby sa v súvislosti s týmito dohodami vykonalo posúdenie vplyvu, ale zároveň musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť svoje právne predpisy, aby podporila udržateľnú výrobu a udržateľné hospodárstva."@sk19
"Gospa predsednica, v zvezi z odobritvijo trgovinskih sporazumov v sektorju banan bo Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze glasovala proti. Ti sporazumi so namenjeni odpiranju trga z bananami s krepitvijo dominantnega položaja velikih multinacionalk Združenih držav, ki že obvladujejo več kot 80 % svetovnega trga. Če bomo odobrili take sporazume, bomo ravnali zlasti proti interesom držav AKP, najbolj oddaljenih regij in Ekvadorja. Še enkrat bodo mali pridelovalci tisti, ki bodo trpeli. Nujno je treba natančno in korenito pregledati pravila mednarodne trgovine, da se zagotovi neodvisna preskrba s hrano in razvoj lokalne pridelave za vse. Finančni ukrepi, ki jih je predlagala Evropska komisija za podporo teh pridelovalcev, niso zadostni. Evropska unija mora zagotoviti ne le izvedbo presoje vpliva glede teh sporazumov, ampak mora ustrezno spremeniti tudi svojo zakonodajo, da bi spodbudila trajnostno pridelavo in trajnostno gospodarstvo."@sl20
"Fru talman! Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen kommer att rösta emot ett godkännande av handelsavtalen för banansektorn. Dessa avtal syftar till att öppna bananmarknaden genom att stärka den dominerande ställningen för de stora amerikanska multinationella företagen, som redan kontrollerar mer än 80 procent av världsmarknaden. Om vi godkänner avtal av det slaget kommer vi att gå emot framför allt AVS-ländernas, de yttersta randområdenas och Ecuadors intressen. Återigen blir det de små producenterna som blir lidande. En brådskande, genomgripande översyn av de internationella handelsreglerna är nödvändig för att garantera livsmedelssuveränitet och utveckling av lokal produktion för alla. De finansiella åtgärder som Europeiska kommissionen föreslår för att stödja dessa producenter är otillräckliga. EU måste inte bara se till att en konsekvensanalys genomförs i fråga om dessa avtal – man måste också ändra lagstiftningen på motsvarande sätt för att främja hållbar produktion och hållbara ekonomier."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph