Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-250-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.18.3-250-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η έννοια των "μπανανιών" είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι αυτές οι χώρες, όπου οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής μπανάνας ανέβαζαν και κατέβαζαν κυβερνήσεις κατά το δοκούν. Όταν οι κυβερνήσεις τις ενοχλούσαν, γιατί προσπαθούσαν να διατηρήσουν τα ελάχιστα κρατικά δικαιώματα ή να ανεβάσουν τους κατώτατους μισθούς, χρησιμοποιούσαν ακόμη και πραξικοπήματα εναντίον των κυβερνήσεων. Σε αυτές τις χώρες συνεχίζεται, από τις ίδιες εταιρείες, η παραγωγή μπανάνας. Η καταστροφή των δασών και του περιβάλλοντος, οι άθλιες συνθήκες εργασίας αλλά και η χρήση φυτοφαρμάκων - που είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση - είναι καθημερινές πρακτικές. Την ίδια στιγμή, λόγω αυτών των πολυεθνικών, καταναλώνουμε κατά 99% μόνο ένα είδος μπανάνας, όταν υπάρχουν μερικές χιλιάδες είδη μπανάνας, και μάλιστα αυτό το είδος απειλείται, λόγω της μονοκαλλιέργειας, με συγκεκριμένη ασθένεια. Τα μέτρα υποστήριξης των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ήταν ιδιαίτερα σημαντικά και η μείωσή τους θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα για τους παραγωγούς των χωρών αυτών. Χώρες πολύ φτωχιές που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παγκοσμίως η μεγαλύτερη αγορά μπανάνας και η πιο επικερδής. Στα επόμενα χρόνια θα δούμε πραγματικά αυτές τις τεράστιες πολυεθνικές να προσπαθούν να κυριαρχήσουν πλήρως στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωθώντας στην έξοδο τους μικρότερους παραγωγούς, και εδώ χρειάζεται ειλικρινά η προσοχή μας. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε επιφυλακή για την αυστηρή τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ανταγωνισμού, ώστε να αποτρέψουμε τις μεγάλες πολυεθνικές από το να κάνουν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους στην αγορά, κατεβάζοντας τεχνητά τις τιμές στην αρχή - προκειμένου να εξαντλήσουν τους μικρούς παραγωγούς - και κατόπιν με τη δημιουργία καρτέλ ανεβάζοντας τις τιμές, έτσι ώστε να κοστίζουν πολύ ακριβά για τους ευρωπαίους καταναλωτές."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, všichni víme, co znamená spojení „banánová republika“. Je to země, v níž vláda poslouchá velké společnosti produkující banány. Pokud se jim vláda postaví a pokusí se zachovat si svá minimální práva nebo zvýšit základní mzdu, jsou ochotny vyvolat i státní převrat. Velké společnosti v těchto zemích produkují banány i nadále. Ničení lesů a pškozování životního prostředí, velmi špatné pracovní podmínky a používání pesticidů, které jsou v Evropské unii zakázány, jsou na denním pořádku. Zároveň nadnárodní firmy způsobily to, že 99 % banánů, které jíme, jsou jednoho druhu, přestože existuje několik druhů banánů, a tyto banány jsou tudíž, protože se jedná o zemědělství založené na jediné plodině, ohroženy specifickými chorobami. Opatření na podporu afrických, karibských a tichomořských zemí byla velmi důležitá a jejich omezení by mělo pro producenty v těchto zemích závažné důsledky. Jsou to velmi chudé země, které potřebují naši pomoc. Evropská unie je celosvětově největším a nejvýnosnějším trhem s banány. V nadcházejících letech zajisté dojde k tomu, že se tyto nadnárodní firmy pokusí vytlačit menší producenty a zcela ovládnout trh EU, a upřímně si myslím, že právě tomuto faktu bychom měli věnovat pozornost. Komise musí být ve střehu a zajistit, aby byla dodržována litera evropských právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, a my tak dokázali předcházet tomu, že velké nadnárodní firmy zneužijí svého dominantního postavení na trhu tím způsobem, že na počátku uměle sníží ceny, tím vytlačí malé producenty, a pak vytvoří kartely a ceny zvýší, čímž se cena banánů pro evropské spotřebitele značně navýší."@cs1
"Fru formand! Vi ved alle, hvad en "bananrepublik" er. Det er et land, hvor regeringen står og falder med de store bananproducerende virksomheder. Når regeringen er til besvær for dem og forsøger at fastholde nogle minimumsrettigheder eller øge grundlønningerne, kupper de den endda. I disse lande fortsætter de samme virksomheder med at producere bananer. Ødelæggelsen af skovene og miljøet, de elendige arbejdsvilkår og brugen af pesticider, som er forbudt i EU, er en daglig foreteelse. Samtidig er 99 % af de bananer, vi spiser, på grund af disse multinationale selskaber af den samme sort, selv om der findes flere tusinde banansorter, og denne sort er i fare for en bestemt sygdom på grund af dyrkning af monoafgrøder. Foranstaltningerne til støtte for AVS-landene var meget vigtige, og en reduktion af disse ville få en alvorlig indvirkning på producenterne i disse lande. Der er tale om yderst fattige lande, som har brug for vores hjælp. EU er på globalt plan det største og mest rentable bananmarked. I løbet af de kommende år vil vi komme til at se disse enorme multinationale selskaber forsøge at opnå fuld kontrol over markedet i EU ved at drive de mindre producenter ud, og det er helt ærligt her, vi skal være opmærksomme. Kommissionen skal være opmærksom på at sikre, at den europæiske konkurrencelovgivning bliver overholdt til punkt og prikke, så vi kan forhindre, at store multinationale selskaber misbruger deres dominerende stilling på markedet ved at holde priserne kunstigt nede i begyndelsen for at drive de mindre producenter ud og derefter danne karteller og øge priserne, så de bliver meget dyre for de europæiske forbrugere."@da2
"Frau Präsidentin, wir alle kennen die Bedeutung des Begriffs „Bananenrepublik“. Dabei handelt es sich um ein Land, in dem sich große bananenerzeugende Unternehmen Regierungen schaffen und nach ihrem Gutdünken wieder entheben. Wenn Regierungen lästig für sie werden, weil sie versuchen, minimale Regierungsrechte zu behalten oder Grundlöhne zu erhöhen, setzen sie sogar Staatstreiche gegen sie ein. In diesen Ländern erzeugen die gleichen Unternehmen weiterhin Bananen. Die Zerstörung von Wäldern und der Umwelt, die miserablen Arbeitsbedingungen und die Verwendung von Pestiziden, die in der Europäischen Union verboten sind, gehören zum Alltag. Gleichzeitig sind wegen dieser multinationalen Konzerne 99 % der Bananen, die wir essen, von der gleichen Sorte, obwohl es mehrere Tausend Bananensorten gibt und diese Sorte als Folge der Monokultur von einer spezifischen Krankheit bedroht ist. Die Maßnahmen zur Unterstützung der Staaten Afrikas, des karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans waren sehr wichtig und eine Verringerung derselben würde schwerwiegende Folgen für die Erzeuger in diesen Staaten haben. Das sind sehr arme Länder, die unsere Hilfe benötigen. Die Europäische Union ist global betrachtet der größte und gewinnträchtigste Bananenmarkt. In den kommenden Jahren werden wir in der Tat sehen, wie diese riesigen multinationalen Konzerne versuchen, die absolute Kontrolle über den EU-Markt zu erlangen, indem sie kleinere Erzeuger verdrängen, und genau hierauf müssen wir wirklich achten. Die Kommission muss wachsam sein, um zu gewährleisten, dass das europäische Wettbewerbsrecht genauestens eingehalten wird, so dass wir verhindern können, dass die großen multinationalen Konzerne ihre dominierende Position auf dem Markt missbrauchen, indem sie zuerst die Preise künstlich drücken, um Kleinerzeuger zu verdrängen, und danach Kartelle schaffen und die Preise erhöhen, so dass sie für europäische Verbraucher sehr teuer werden."@de9
"Mr President, we all know the meaning of ‘banana republic’. It is a country in which the large banana-producing companies make and break governments at their will. When governments inconvenience them by trying to retain minimum government rights or increase basic wages, they even use coups against them. In these countries, the same companies continue to produce bananas. The destruction of forests and the environment, the miserable working conditions and the use of pesticides banned in the European Union are daily occurrences. At the same time, because of these multinationals, 99% of the bananas we eat are one species, even though there are several thousand species of banana, and this species is at risk of a specific disease as a result of single crop farming. The measures to support the African, Caribbean and Pacific countries were very important and reducing them would have a serious impact on producers in those countries. These are very poor countries that need our help. The European Union is, globally, the biggest and the most profitable banana market. Over coming years, we shall indeed see these huge multinationals trying to gain absolute control of the EU market by ousting smaller producers, and this is honestly where we need to pay attention. The Commission needs to be on the alert to ensure that European competition laws are complied with to the letter, so that we can prevent the large multinationals from abusing their dominant position on the market by artificially depressing prices to start with, in order to oust small producers, and then creating cartels and increasing prices, so that they become very expensive to European consumers."@en4
"Señor Presidente, todos sabemos el significado de «república del plátano». Es un país en el que las grandes compañías productoras de bananas hacen y deshacen gobiernos a su antojo. Cuando los gobiernos les molestan intentando conservar unos derechos públicos mínimos o subir los salarios mínimos, incluso utilizan golpes en su contra. En estos países, las mismas compañías continúan produciendo plátanos. La destrucción de los bosques y el medio ambiente, las miserables condiciones laborales y el uso de plaguicidas prohibidos en la Unión Europea ocurren cada día. Al mismo tiempo, debido a estas multinacionales, el 99 % de los plátanos que comemos son de una especie, aunque hay varios miles de especies de plátanos, y esta especie corre el riesgo de padecer una enfermedad específica como resultado de la producción de un único cultivo. Las medidas de apoyo a los países africanos, caribeños y del Pacífico eran muy importantes y su reducción tendría un impacto muy grave sobre los productores de esos países. Se trata de países muy pobres que necesitan nuestra ayuda. La Unión Europea es el mercado del plátano más importante y rentable del mundo. De hecho, en los próximos años observaremos cómo estas enormes multinacionales intentan controlar totalmente el mercado de la UE, expulsando a los pequeños productores y sinceramente debemos prestar atención a esto. La Comisión necesita estar alerta y garantizar que la legislación europea en materia de competencia se cumpla estrictamente, para poder evitar que las grandes multinacionales abusen de su posición dominante en el mercado, bajando los precios artificialmente al principio, para expulsar a los pequeños productores, y posteriormente creando cárteles y subiendo los precios, para que resulten muy elevados para los consumidores europeos."@es21
"Lugupeetud juhataja! Me kõik teame, mida tähendab banaanivabariik. See on riik, kus suured banaanitoomisettevõtted koostavad ja kukutavad valitsusi vastavalt nende vajadusele. Kui valitsus tekitab neile ebamugavusi, püüdes kehtestada oma minimaalseid õigusi või suurendada põhipalka, kasutavad nad tema vastu isegi riigipööret. Nendes riikides toodavad banaane jätkuvalt samad ettevõtted. Metsade hävitamine ja keskkonna kahjustamine, halvad töötingimused ja ELis keelatud taimekaitsevahendite kasutamine on neil igapäevane nähtus. Samal ajal on nende rahvusvaheliste ettevõtete tõttu banaanid, mida me sööme, 99% ühest ja samast sordist, ehkki banaaniliike on mitu tuhat, ning seda banaaniliiki ohustab monokultuuri kasvatamise tõttu üks eriline haigus. AKV riikide toetusmeetmed on väga olulised ning nende vähendamine avaldab suurt mõju nimetatud riikide tootjatele. Need väga vaesed riigid vajavad meie abi. EL on üleilmselt kõige suurem ja kasulikum banaaniturg. Lähiaastatel näeme, kuidas need suured rahvusvahelised kontsernid saavutavad väiksemate tootjate väljatõrjumisega täieliku kontrolli ELi turu üle ning see on tõepoolest probleem, millele meil tuleb tähelepanu pöörata. Komisjon peab olema valmis tagama, et ELi konkurentsiõigusaktidest rangelt kinni peetaks, et saaksime hoida ära olukorra, kus suured rahvusvahelised kontsernid kuritarvitavad turgu valitsevat seisundit ja avaldavad hindadele kõigepealt kunstlikult survet, et väiketootjad välja tõrjuda, ning seejärel sõlmivad kartellikokkulepped ja tõstavad hindu nii, et banaanid muutuvad Euroopa tarbijale liiga kalliks."@et5
"Arvoisa puhemies, tunnemme kaikki "banaanitasavallan" merkityksen. Se on maa, jossa suuret banaanintuottajayhtiöt luovat ja kaatavat hallituksia miten tahtovat. Kun hallitukset hankaloittavat niiden toimia yrittämällä pitää kiinni hallituksen vähimmäisoikeuksista tai nostaa peruspalkkoja, yhtiöt jopa käyttävät vallankaappauksia niitä vastaan. Näissä maissa samat yhtiöt jatkavat banaanintuotantoa. Metsien ja ympäristön tuhoaminen, surkeat työolot ja Euroopan unionissa kiellettyjen torjunta-aineiden käyttö ovat päivittäisiä ilmiöitä. Samaan aikaan näiden monikansallisten yhtiöiden takia 99 prosenttia syömistämme banaaneista on yhtä lajia, vaikka banaanilajeja on useita tuhansia, ja tätä lajia uhkaa tietty tauti seurauksena monokulttuureista. Toimenpiteet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden tukemiseksi olivat erittäin tärkeitä, ja niiden vähentämisellä olisi vakavia seurauksia näiden maiden tuottajille. Nämä ovat erittäin köyhiä maita, jotka tarvitsevat apuamme. Euroopan unioni muodostaa maailmanlaajuisesti suurimmat ja tuottoisimmat banaanimarkkinat. Tulevina vuosina näemme todellakin näiden valtavien monikansallisten yhtiöiden yrittävän saada EU:n markkinat kokonaan haltuunsa syrjäyttämällä pienemmät tuottajat, ja tässä kohtaa meidän on todella oltava tarkkoina. Komission on oltava valppaana varmistaakseen, että unionin kilpailulainsäädäntöä noudatetaan kirjaimellisesti, jotta voimme estää suuria monikansallisia yhtiöitä käyttämästä väärin hallitsevaa markkina-asemaansa polkemalla hintoja aluksi keinotekoisesti syrjäyttääkseen pientuottajat ja sitten luomalla kartelleja ja nostamalla hintoja, niin että niistä tulee erittäin kalliita Euroopan kuluttajille."@fi7
"Madame la Présidente, nous savons tous ce qu’est une «république bananière». C’est un pays dans lequel les grosses compagnies productrices de bananes font et défont les gouvernements à leur gré. Lorsque les gouvernements les incommodent en s’efforçant de préserver un minimum de droits pour l’État ou d’augmenter les salaires de base, ces compagnies se livrent même à des coups d’État. Dans ces pays, les mêmes entreprises continuent de produire les bananes. La destruction des forêts et de l’environnement, les conditions de travail misérables et l’utilisation de pesticides interdits dans l’UE sont monnaie courante. Par ailleurs, à cause de ces multinationales, 99 % des bananes que nous consommons sont de la même espèce, alors même qu’il existe plusieurs milliers d’espèces de bananes, et cette espèce est vulnérable à une maladie bien précise du fait de la monoculture. Les mesures de soutien en faveur des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique étaient très importantes, et leur diminution aurait un effet grave sur les producteurs de ces pays. Il s’agit de pays pauvres qui ont besoin de notre aide. L’Union européenne est le plus grand marché du monde pour la banane, et le plus profitable. Au cours des prochaines années, ces énormes multinationales vont à nouveau s’employer à prendre le contrôle absolu du marché de l’UE en en chassant les petits producteurs. Franchement, c’est à cela que nous devons faire attention. La Commission doit être sur ses gardes pour assurer le respect à la lettre des règles européennes de la concurrence, pour que nous puissions empêcher les grosses multinationales d’abuser de leur position dominante sur le marché en faisant chuter artificiellement les prix dans un premier temps, pour faire disparaître les petits producteurs, avant de créer des cartels et d’augmenter les prix aux dépens des consommateurs européens."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Mindannyian tudjuk, mit jelent a „banánköztársaság”. Olyan országokat, ahol a nagy banántermesztő vállalatok kedvük szerint hoznak létre és buktatnak meg kormányokat. Ha a kormány azzal kellemetlenkedik, hogy igyekszik magánál tartani az őt megillető minimális jogokat, vagy növelni próbálja az alapbéreket, akár puccs áldozatául is eshet. Ezekben az országokban ugyanezek a vállalatok folytatják a banántermesztést. Az erdőirtás és a környezet rombolása, a szörnyű munkakörülmények és az Európai Unióban betiltott rovarirtó szerek használata napi szinten előfordul. Ugyanakkor, e multinacionális vállalatok miatt az általunk fogyasztott banánok 99%-a egy fajtához tartozik – holott több ezer különféle banánfajta létezik – ez az egy fajta pedig a monokultúrás termesztés miatt ki van téve egy bizonyos betegség kockázatának. Az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok támogatását célzó intézkedések rendkívül fontosak voltak és ha mérsékeljük azokat, annak súlyos hatása lesz az érintett országokban élő termelőkre. Ezek nagyon szegény országok, amelyek a támogatásunkra szorulnak. Az Európai Unió világviszonylatban a legnagyobb és legjövedelmezőbb banánpiac. A következő évek során minden bizonnyal azt látjuk majd, hogy ezek az óriási multinacionális vállalatok a kisebb termelők kiszorításával megpróbálnak abszolút uralmat szerezni az EU piaca felett, amire nagyon komolyan oda kell figyelnünk. A Bizottságnak készen kell állnia annak érdekében, hogy biztosíthassa az európai versenyjog betartatását, hogy megelőzhessük azt, hogy ezek a nagy multinacionális vállalatok kihasználják a piacon betöltött domináns pozíciójukat először azzal, hogy a kistermelők kiszorítása érdekében mesterségesen lenyomják az árakat, majd azzal, hogy kartelleket alakítanak és emelik az árakat, hogy ezáltal rendkívül drágává váljanak az európai fogyasztók számára."@hu11
"Signora Presidente, conosciamo tutti il significato dell’espressione “repubblica delle banane”: si riferisce a un paese in cui le grandi società produttrici di banane fanno e disfanno i governi a loro piacimento. Quando un esecutivo intralcia la loro attività cercando di mantenere uno spazio di manovra, seppur ridotto, o innalzando il salario minimo, arrivano a organizzare un colpo di Stato. In questi paesi le stesse società continuano a produrre banane; la devastazione delle foreste e dell’ambiente, le misere condizioni di lavoro e l’uso di pesticidi proibiti nell’Unione europea sono all’ordine del giorno. Inoltre, grazie a queste multinazionali, il 99 per cento delle banane che mangiamo appartengono a una sola specie, sebbene ne esistano svariate centinaia − una specie esposta a una patologia ben precisa per effetto delle monoculture. Le misure di sostegno agli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico hanno svolto un ruolo fondamentale. Ridimensionandole, si avrebbero gravi ripercussioni sui produttori di quei paesi, che versano in condizioni di estrema povertà e richiedono il nostro aiuto. L’Unione europea rappresenta, nel suo complesso, il mercato delle banane più grande e redditizio. Nei prossimi anni assisteremo al tentativo, da parte di queste enormi multinazionali, di ottenere l’assoluto controllo del mercato dell’UE eliminando i piccoli produttori; in tutta franchezza, è questo il fronte su cui dobbiamo restare vigili. La Commissione deve mantenere alta la guardia affinché le norme dell’UE in materia di concorrenza vengano rispettate alla lettera. Si impedirebbe così alle grandi multinazionali di abusare della propria posizione dominante e di iniziare col comprimere artificialmente i prezzi, liberando il campo dai piccoli produttori, per poi costituire cartelli e aumentare le quotazioni, a danno dei consumatori europei."@it12
"Pone pirmininke, visi žinome „bananų respublikos“ reikšmę. Tai šalis, kurioje stambios bananus auginančios įmonės kada tik panorėjusios sudaro ir atstatydina vyriausybes. Kai vyriausybės, bandydamos išlaikyti minimalias vyriausybės teises arba padidinti bazinį atlyginimą, kelia tokioms įmonėms nepatogumų, jos netgi panaudoja prieš jas ginkluotąsias pajėgas. Šiose šalyse tos pačios įmonės toliau augina bananus. Miškų ir aplinkos naikinimas, prastos darbo sąlygos ir Europos Sąjungoje draudžiamų pesticidų naudojimas yra įprasta praktika. Be to, dėl šių tarptautinių įmonių veiklos 99 proc. mūsų valgomų bananų yra vienos rūšies, nors esama kelių tūkstančių bananų rūšių ir šioms rūšims gresia konkrečios ligos pavojus dėl vienos rūšies auginimo. Paramos priemonės Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėms buvo labai svarbios ir jas sumažinus šių šalių augintojai labai nukentėtų. Tai labai skurdžios valstybės, kurioms reikalinga mūsų pagalba. Pasauliniu mastu Europos Sąjunga yra didžiausia ir pelningiausia bananų rinka. Artimiausiais metais iš tikrųjų pastebėsime, kaip šios milžiniškos tarptautinės įmonės bando visiškai perimti ES rinkos kontrolę, išstumdamos mažesniuosius augintojus, ir iš tikrųjų turime atkreipti į tai dėmesį. Komisija turi būti pasirengusi užtikrinti griežtą Europos konkurencijos įstatymų laikymąsi, kad būtų užkirstas kelias stambių tarptautinių įmonių piktnaudžiavimui savo dominuojančia padėtimi rinkoje, visų pirma dirbtinai mažinant kainas, siekiant išstumti mažuosius augintojus, ir tuomet kuriant kartelius ir didinant kainas, kad bananai taptų labai brangūs Europos vartotojams."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Mēs visi zinām, ko nozīmē „banānu republika”. Tā ir valsts, kurā lieli banānu ražošanas uzņēmumi ieceļ un gāž valdības pēc savas patikas. Kad valdības kļūst tiem neērtas, mēģinot saglabāt sev minimālas valdības tiesības vai palielināt pamatalgas, tie pret tām var izmantot pat apvērsumus. Šajās valstīs tie paši uzņēmumi turpina ražot banānus. Mežu un vides iznīcināšana, nožēlojamie darba apstākļi un Eiropas Savienībā aizliegtu pesticīdu izmantošana ir ikdienišķas parādības. Tajā pašā laikā šo starptautisko uzņēmēju dēļ 99 % banānu, ko mēs patērējam, ir viena šķirne, lai gan ir vairāki tūkstoši banānu šķirņu, un šī šķirne ir pakļauta īpašas slimības riskam vienkultūras lauksaimniecības rezultātā. Pasākumi, lai atbalstītu Āfrikas, Karību reģiona un Klusā okeāna valstis, bija ļoti svarīgi, un to samazināšanai būtu nopietna ietekme uz šo valstu ražotājiem. Tās ir ļoti trūcīgas valstis, kurām vajadzīga mūsu palīdzība. Eiropas Savienība ir pasaulē lielākais un ienesīgākais banānu tirgus. Nākamajos gados mēs reāli redzēsim, kā šie milzīgie starptautiskie uzņēmumi mēģinās iegūt pilnīgu kontroli pār ES tirgu, izstumjot sīkākos ražotājus, un tam mums patiešām jāpievērš uzmanība. Komisijai jāizrāda modrība, lai nodrošinātu, ka Eiropas konkurences likumi tiek burtiski ievēroti, lai tādā veidā mēs varētu novērst ļaunprātīgu lielo starptautisko uzņēmumu dominējošā stāvokļa izmantošanu tirgū, sākot ar cenu mākslīgu pazemināšanu, pēc tam radot karteļus un palielinot cenas tā, ka tās kļūst pārāk augstas Eiropas patērētājiem."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, η έννοια των "μπανανιών" είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι αυτές οι χώρες, όπου οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής μπανάνας ανέβαζαν και κατέβαζαν κυβερνήσεις κατά το δοκούν. Όταν οι κυβερνήσεις τις ενοχλούσαν, γιατί προσπαθούσαν να διατηρήσουν τα ελάχιστα κρατικά δικαιώματα ή να ανεβάσουν τους κατώτατους μισθούς, χρησιμοποιούσαν ακόμη και πραξικοπήματα εναντίον των κυβερνήσεων. Σε αυτές τις χώρες συνεχίζεται, από τις ίδιες εταιρείες, η παραγωγή μπανάνας. Η καταστροφή των δασών και του περιβάλλοντος, οι άθλιες συνθήκες εργασίας αλλά και η χρήση φυτοφαρμάκων - που είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση - είναι καθημερινές πρακτικές. Την ίδια στιγμή, λόγω αυτών των πολυεθνικών, καταναλώνουμε κατά 99% μόνο ένα είδος μπανάνας, όταν υπάρχουν μερικές χιλιάδες είδη μπανάνας, και μάλιστα αυτό το είδος απειλείται, λόγω της μονοκαλλιέργειας, με συγκεκριμένη ασθένεια. Τα μέτρα υποστήριξης των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ήταν ιδιαίτερα σημαντικά και η μείωσή τους θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα για τους παραγωγούς των χωρών αυτών. Χώρες πολύ φτωχιές που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παγκοσμίως η μεγαλύτερη αγορά μπανάνας και η πιο επικερδής. Στα επόμενα χρόνια θα δούμε πραγματικά αυτές τις τεράστιες πολυεθνικές να προσπαθούν να κυριαρχήσουν πλήρως στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωθώντας στην έξοδο τους μικρότερους παραγωγούς, και εδώ χρειάζεται ειλικρινά η προσοχή μας. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε επιφυλακή για την αυστηρή τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ανταγωνισμού, ώστε να αποτρέψουμε τις μεγάλες πολυεθνικές από το να κάνουν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους στην αγορά, κατεβάζοντας τεχνητά τις τιμές στην αρχή - προκειμένου να εξαντλήσουν τους μικρούς παραγωγούς - και κατόπιν με τη δημιουργία καρτέλ ανεβάζοντας τις τιμές, έτσι ώστε να κοστίζουν πολύ ακριβά για τους ευρωπαίους καταναλωτές."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wij kennen allen het begrip 'bananenrepubliek'. Dat is een land waar de grote bananenmaatschappijen naar believen regeringen installeren en weer laten vallen. Wanneer de regeringen lastig worden, omdat ze proberen de meest basale rechten van de staat in stand te houden of het minimumloon te verhogen, deinzen de maatschappijen zelfs niet terug voor een staatsgreep tegen hen. In deze landen produceren dezelfde maatschappijen nog steeds bananen. De vernietiging van de bossen en het milieu, erbarmelijke arbeidsomstandigheden en het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie verboden zijn, behoren tot de orde van de dag. Tegelijkertijd consumeren wij door toedoen van deze multinationals voor 99 procent slechts één soort bananen, terwijl er enkele duizenden bananensoorten bestaan. Juist dit soort echter wordt ten gevolge van de monocultuur met een bepaalde ziekte bedreigd. De steunmaatregelen voor de landen van Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Oceaan waren heel belangrijk en het verminderen ervan zal ernstige consequenties hebben voor de producenten in deze landen. Het zijn bijzonder arme landen die onze hulp nodig hebben. De Europese Unie is wereldwijd de grootste en de meest winstgevende markt voor bananen. In de komende jaren zullen wij daadwerkelijk zien dat deze reusachtige multinationals proberen de Europese markt volledig te beheersen en de kleine producenten uit de markt te drukken. Hier is echt onze aandacht nodig. De Commissie moet er nauwlettend op toezien dat de Europese mededingingswetgeving strikt wordt gehandhaafd om te voorkomen dat de grote multinationals misbruik maken van hun dominante positie op de markt door eerst kunstmatig de prijzen te verlagen – om de kleine producenten op de knieën te dwingen – en vervolgens met behulp van kartelvorming de prijzen te verhogen, met het gevolg dat bananen voor Europese consumenten heel duur worden."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Wszyscy znamy znaczenie wyrażenia „republika bananowa”. To państwo, gdzie wielkie korporacje produkujące banany ustanawiają i obalają rządy wedle własnego widzimisię. Kiedy rządy przysparzają im kłopotów, starając się zachować minimum uprawnień rządu lub podnieść płace zasadnicze, korporacje te posuwają się nawet do zamachów stanu skierowanych przeciwko nim. W tych krajach te same korporacje nadal produkują banany. Niszczenie lasów i środowiska, opłakane warunki pracy i używanie pestycydów zakazanych w Unii Europejskiej są na porządku dziennym. Jednocześnie, przez te wielonarodowe korporacje, 99 % bananów, które spożywamy, to jeden gatunek, choć jest kilka tysięcy gatunków bananów i ze względu na prowadzenie uprawy monokulturowej, ten gatunek jest zagrożony specyficzną chorobą. Działania wspierające kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku były bardzo ważne i ich redukcja wywarłaby poważny wpływ na producentów w tych krajach. Są to biedne kraje, potrzebujące naszej pomocy. Unia Europejska jest największym w skali światowej i najbardziej dochodowym rynkiem bananów. W nadchodzących latach będziemy rzeczywiście świadkami prób przejęcia przez te wielkie korporacje ponadnarodowe pełnej kontroli nad rynkiem UE, przez wypieranie mniejszych producentów, a na to musimy istotnie zwrócić uwagę. Komisja musi być mieć się na baczności i zagwarantować, żeby europejskie prawo konkurencji było respektowane, abyśmy mogli zapobiec nadużyciu przez wielkie ponadnarodowe korporacje ich dominującej pozycji na rynku przez sztuczne zaniżanie cen na początku, w celu wyparcia drobnych producentów, by potem stworzyć kartele i podnosić ceny tak, że staną się zbyt wygórowane dla konsumentów europejskich."@pl16
"Senhora Presidente, todos nós sabemos o que significa uma "república das bananas". É um país onde os grandes produtores de banana erguem e derrubam governos conforme mais lhes convém. Quando são incomodados por governos que tentam conservar os direitos mínimos do Estado ou aumentar os salários base, chegam a fazer golpes de Estado. Nestes países, as mesmas empresas continuam a produzir bananas. A destruição de florestas e do ambiente, as condições de trabalho miseráveis e a utilização de pesticidas proibidos na União Europeia são práticas diárias. Simultaneamente, por culpa destas multinacionais, 99% das bananas que comemos são de uma só espécie, apesar de existirem milhares de espécies de banana diferentes e de esta espécie correr o risco de ser afectada por uma doença específica associada ao sistema de monocultura. As medidas de apoio aos países de África, das Caraíbas e do Pacífico foram muito importantes e a sua redução teria consequências graves para os produtores daqueles países. São países muito pobres que carecem da nossa ajuda. A União Europeia é, em termos globais, o maior e mais lucrativo mercado de banana. Durante os próximos anos, iremos decerto assistir aos esforços destas grandes multinacionais no sentido de assumirem o controlo absoluto do mercado da UE, afastando os produtores mais pequenos, e é a esta situação que temos realmente de prestar atenção. A Comissão tem de se manter alerta a fim de assegurar que as leis da concorrência europeias sejam cumpridas à letra, de modo a impedir o abuso de posição dominante no mercado por parte das grandes multinacionais, em que estas começam por forçar uma descida artificial dos preços obrigando os pequenos produtores a saírem do mercado para, depois, formarem cartéis e aumentarem os preços, tornando os produtos muito caros para os consumidores europeus."@pt17
"Domnule președinte, știm cu toții ce înseamnă „republica bananelor”. Este o țară în care marile companii producătoare de banane fac și desfac guverne după bunul lor plac. Când guvernele le deranjează încercând să rețină drepturile guvernamentale minime sau să mărească salariile de bază, folosesc până și lovituri de stat împotriva lor. În aceste țări, aceleași companii continuă să producă banane. Distrugerea pădurilor și a mediului înconjurător, condițiile de lucru mizerabile și utilizarea pesticidelor interzise în Uniunea Europeană sunt la ordinea zilei. În același timp, din cauza acestor multinaționale, 99 % din bananele pe care le mâncăm aparțin unei singure specii, chiar dacă există câteva mii de specii de banane, iar această specie riscă să contracteze o boală specifică ca urmare a cultivării unui singur tip de recoltă. Măsurile pentru sprijinirea țărilor din Africa, zona Caraibilor și Pacific au fost foarte importante, iar reducerea lor ar avea un impact major asupra producătorilor din aceste țări. Acestea sunt țări foarte sărace și au nevoie de ajutorul nostru. Uniunea Europeană este, la nivel global, cea mai mare și cea mai profitabilă piață pentru banane. În anii care vor urma, vom asista cu siguranță la încercările acestor multinaționale imense de a câștiga controlul deplin asupra pieței UE prin îndepărtarea micilor producători, și acesta este un aspect cu privire la care trebuie să fim atenți. Comisia trebuie să fie vigilentă pentru a garanta respectarea întocmai a legilor europene privind concurența, astfel încât să putem să împiedicăm multinaționalele mari să abuzeze de poziția lor dominantă pe piață, prin stagnarea în mod artificial a prețurilor la început, pentru a elimina micii producători, și apoi prin crearea de carteluri și mărirea prețurilor, acestea devenind foarte mari pentru consumatorii europeni."@ro18
"Všetci poznáme význam slovného spojenia „banánová republika“. Je to krajina, v ktorej veľké spoločnosti, ktoré sú pestovateľmi banánov, zostavujú a rozpúšťajú vlády, ako sa im zachce. Keď im vlády robia ťažkosti prostredníctvom toho, že sa snažia udržať si aspoň minimálne práva, ktoré vláde patria, alebo zvýšiť základné mzdy, tieto spoločnosti proti nim použijú dokonca aj štátne prevraty. V týchto krajinách tie isté spoločnosti naďalej produkujú banány. Ničenie lesov a životného prostredia, nevyhovujúce pracovné podmienky a používanie pesticídov, ktoré sú v Európskej únii zakázané, sú na dennom poriadku. Zároveň vďaka týmto nadnárodným spoločnostiam je 99 % banánov, ktoré konzumujeme, jedného druhu, hoci existuje niekoľko tisíc druhov banánov, pričom tomuto druhu hrozí špecifická choroba, choroba, ktorú spôsobuje pestovanie len jedného druhu plodiny. Opatrenia na podporu afrických, karibských a tichomorských krajín boli veľmi dôležité a ich obmedzenie by malo závažný vplyv na producentov v týchto krajinách. Sú to veľmi chudobné krajiny, ktoré potrebujú našu pomoc. Európska únia je celosvetovo najväčším a najvýnosnejším trhom s banánmi. V nasledujúcich rokoch budeme naozaj svedkami toho, že sa tieto obrovské nadnárodné spoločnosti budú snažiť získať absolútnu kontrolu nad trhom EÚ prostredníctvom vytlačenia menších producentov, a tomu veru musíme venovať pozornosť. Komisia musí byť v strehu, aby zaistila dôsledné dodržiavanie európskych právnych predpisov o hospodárskej súťaži, aby sme mohli veľkým nadnárodným spoločnostiam zabrániť v zneužívaní ich dominantného postavenia na trhu tým, že na začiatku umelo znížia ceny s cieľom vytlačiť malých producentov a následne vytvoria kartely a zvýšia ceny, aby boli pre európskych spotrebiteľov veľmi drahé."@sk19
". Gospod predsednik, vsi poznamo pomen „banana republike“. To je država, v kateri velika podjetja, ki pridelujejo banane, po svoji volji ustvarjajo in lomijo vlade. Ko jih vlade vznemirjajo s tem, da si poskušajo zagotoviti minimalne vodstvene pravice ali povečati osnovne plače, proti njim uporabljajo celo državne udare. V teh državah ista podjetja še naprej pridelujejo banane. Uničevanje gozdov in okolje, klavrni delovni pogoji in raba pesticidov, ki so v Evropski uniji prepovedani, so vsakdanji pojav. Obenem pa je zaradi teh multinacionalk 99 % banan, ki jih pojemo, ene sorte, čeprav obstaja več tisoč sort banan, in pri tej sorti obstaja tveganje za posebno bolezen, ki je posledica gojenja ene same vrste pridelka. Ukrepi za podporo afriškim, karibskim in pacifiškim državam so bili zelo pomembni in njihovo zmanjšanje bi imelo resen vpliv na pridelovalce v teh državah. To so zelo revne države, ki potrebujejo našo pomoč. V globalnem smislu je Evropska unija največji in najbolj dobičkonosen trg z bananami. V prihodnjih letih bomo vsekakor priča temu, da bodo velike multinacionalke poskušale pridobiti popoln nadzor nad trgom EU s tem, ko bodo izrinile male pridelovalce in, odkrito, tu moramo biti pozorni. Komisija mora biti v pripravljenosti, da bi zagotovila dosledno ravnanje v skladu z evropskimi zakoni o konkurenci, da bomo lahko tem velikim multinacionalkam preprečili zlorabljanje njihovih dominantnih položajev na trgu, najprej z umetnim zniževanjem cen, da bi izrinile male pridelovalce, in nato z ustvarjanjem kartelov in dvigovanjem cen, da bodo postale zelo drage za evropske potrošnike."@sl20
"Herr talman! Vi vet alla vad ”bananrepublik” betyder. Det är ett land där de stora bananproducerande bolagen för fram och störtar regeringar som de vill. När regeringar stör dem genom att försöka upprätthålla statliga minimirättigheter eller höja grundlöner kan de till och med ta till kupper mot dem. I dessa länder fortsätter samma bolag att producera bananer. Skogs- och miljöförstörelse, bedrövliga arbetsförhållanden och användning av bekämpningsmedel som är förbjudna i EU förekommer dagligen. Samtidigt är, på grund av dessa multinationella företag, 99 procent av alla bananer vi äter av en och samma sort, trots att det finns flera tusen banansorter, och denna sort riskerar att drabbas av en viss sjukdom till följd av det ensidiga bruket. Åtgärderna för att stödja länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet har haft stor betydelse, och om de minskas skulle det få allvarliga konsekvenser för producenterna i dessa länder. Det rör sig om mycket fattiga länder som behöver vår hjälp. EU är globalt sett den största och mest lönsamma bananmarknaden. Under de kommande åren kommer vi också att få se dessa enorma multinationella företag försöka få absolut kontroll över EU-marknaden genom att konkurrera ut mindre producenter, och det är definitivt här vi måste vara uppmärksamma. Kommissionen måste vara beredd att se till att EU:s konkurrenslagstiftning följs till punkt och pricka, så att vi kan förhindra att de stora multinationella företagen missbrukar sin dominerande ställning på marknaden genom att till att börja med artificiellt pressa ned priserna för att slå ut små producenter och sedan bilda karteller och höja priserna, så att de blir mycket höga för de europeiska konsumenterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph