Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-249-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.18.3-249-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, on behalf of the PPE Group, I urge the European Parliament to give the green light to this very important agreement. We believe that this will facilitate the Doha Round negotiations and also provide an impetus to our bilateral negotiations with the Mercosur countries on a free trade agreement. We welcome the overall trend towards liberalisation of the global trade in bananas, including the current WTO agreement, as well as bilateral agreements with the Central American and Andean countries, and possibly one day with Mercosur. The motion for a resolution – and I pay tribute for this to our rapporteur – is a well-balanced one, especially since we have taken into account the interests of our partners from the ACP countries, as well as local European banana producers. It is my deep conviction that, while we move towards greater liberalisation of the global trade in bananas, we should make sure that we do not wipe out industries or sectors that have traditionally played important economic and social roles in certain European regions, such as the Canary Islands, Guadeloupe, Martinique, Madeira, the Azores and others. Finally, we hope the Commission will take these concerns into account and will take steps to adjust the support package for domestic EU producers earmarked in the POSEI envelope and, if necessary, take other steps in order to ensure that, in parallel to the trend of liberalisation of the global trade in bananas, domestic EU producers are able to remain on the market and foster their traditional activities. A good opportunity to do that will be during the discussions on the next EU financial perspective."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jménem skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) naléhavě vyzývám Evropský parlament, aby dal této mimořádně důležité dohodě zelenou. Jsme přesvědčeni, že skutečně usnadní jednání v rámci jednacího kola z Dohá a dodá impuls našim dvoustranným jednáním se zeměmi Mercosuru o dohodě o volném obchodu. Vítáme celkový trend směřující k liberalizaci obchodu s banány, včetně aktuální dohody WTO, a stejně tak dvoustranné dohody se středoamerickými a andskými zeměmi a případně někdy v budoucnu i s Mercosurem. Návrh usnesení – a za něj děkuji naší zpravodajce – je vyvážený, zejména vzhledem k tomu, že jsme přihlédli k zájmům našich partnerů ze třetích zemí i místních evropských producentů banánů. Jsem hluboce přesvědčena, že jakmile přistoupíme k větší liberalizaci světového obchodu s banány, měli bychom dát pozor na to, abychom nezahubili odvětví, která v některých evropských regionech, jako jsou Kanárské ostrovy, Guadeloupe, Martinik, Madeira, Azory a další, tradičně hrála důležitou a hospodářskou a sociální roli. A konečně doufáme, že Komise tyto obavy vezme v potaz a přistoupí k úpravě podpůrného balíčku, který je pro domácí producenty z EU vyčleněn v rámci balíčku POSEI, a případně přijme další opatření, aby zajistila, že i při liberalizaci světového obchodu s banány bude pro producenty z EU možné setrvat na trhu a provozovat své tradiční činnosti. Dobrou příležitost k tomu budeme mít při diskusi o příštím finančním výhledu EU."@cs1
"Fru formand! På vegne af PPE-Gruppen opfordrer jeg Parlamentet til at give grønt lys til denne meget vigtige aftale. Vi mener, at det vil fremme forhandlingerne under Doharunden og skabe et incitament til vores bilaterale forhandlinger med Mercosur-landene om en frihandelsaftale. Vi glæder os over den generelle tendens hen imod liberalisering af den globale handel med bananer, herunder den aktuelle WTO-aftale samt de bilaterale aftaler med de centralamerikanske lande og landene i Det Andinske Fællesskab og måske en dag med Mercosur. Beslutningsforslaget – og det vil jeg gerne rose ordføreren for – er velafbalanceret, især eftersom vi har taget hensyn til vores AVS-partneres samt lokale europæiske bananproducenters interesser. Jeg er fast overbevist om, at vi, mens vi bevæger os hen imod større liberalisering af den globale handel med bananer, skal sørge for, at vi ikke udrydder brancher eller sektorer, som traditionelt har spillet en vigtig økonomisk og social rolle i visse europæiske regioner såsom De Kanariske Øer, Guadeloupe, Martinique, Madeira, Azorerne mv. Endelig håber vi, at Kommissionen vil tage højde for dette og vil iværksætte tiltag med henblik på at tilpasse støttepakken til EU's producenter inden for POSEI-budgettet og om nødvendigt iværksætte tiltag for at sikre, at EU's producenter parallelt med tendensen hen imod liberalisering af den globale handel med bananer kan forblive på markedet og støtte deres traditionelle aktiviteter. Der vil blive god lejlighed til at gøre det under drøftelserne om EU's næste finansielle overslag."@da2
"Frau Präsidentin, im Namen der PPE-Fraktion fordere ich das Europäische Parlament dazu auf, für dieses überaus wichtige Abkommen grünes Licht zu geben. Wir glauben, dass es die Verhandlungen der Doha-Runde unterstützen wird und auch einen Impuls für unsere bilateralen Verhandlungen mit den Ländern des Mercosur über ein Freihandelsabkommen geben wird. Wir begrüßen die allgemeine Tendenz zur Liberalisierung des globalen Bananenhandels, einschließlich des derzeitigen WTO-Abkommens sowie der bilateralen Abkommen mit den mittelamerikanischen Ländern und den Andenstaaten und möglicherweise eines Tages mit den Ländern des Mercosur. Der Entschließungsantrag – und ich zolle der Berichterstatterin Anerkennung dafür – ist sehr ausgewogen, insbesondere weil wir die Interessen unserer Partner aus den AKP-Staaten sowie die lokalen europäischen Bananenerzeuger berücksichtigt haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenngleich wir uns hin zu einer größeren Liberalisierung des globalen Bananenhandels bewegen, sicherstellen sollten, dass wir keine Industrien oder Sektoren auslöschen, die in bestimmten europäischen Regionen wie den Kanarischen Inseln, Guadeloupe, Martinique, Madeira, den Azoren und anderen traditionell wichtige wirtschaftliche und soziale Rollen gespielt haben. Schließlich hoffen wir, dass die Kommission diese Anliegen berücksichtigen und Maßnahmen zur Anpassung des Unterstützungspakets für inländische EU-Erzeuger im POSEI-Finanzrahmen ergreifen wird und gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen wird, um zu gewährleisten, dass parallel zum Liberalisierungstrend des globalen Bananenhandels die inländischen EU-Erzeuger dazu in der Lage sind, auf dem Markt zu bleiben und ihre traditionellen Aktivitäten zu stärken. Eine gute Gelegenheit hierzu wird sich während der Diskussionen über die nächste finanzielle Vorausschau der EU ergeben."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ, απευθύνω έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει το πράσινο φως για την έγκριση αυτής της πολύ σημαντικής συμφωνίας. Πιστεύουμε ότι αυτό θα διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις του γύρου της Ντόχα και επίσης θα προσφέρει ώθηση στις διμερείς διαπραγματεύσεις μας με τις χώρες της Mercosur με σκοπό τη σύναψη μιας συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών. Χαιρετίζουμε την γενικότερη τάση υπέρ της ελευθέρωσης του παγκοσμίου εμπορίου στον τομέα της μπανάνας, περιλαμβανομένης της τρέχουσας συμφωνίας του ΠΟΕ, καθώς και τις διμερείς συμφωνίες με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και των Άνδεων, ενδεχομένως κάποια στιγμή και με τη Mercosur. Η πρόταση ψηφίσματος –και αποδίδω εύσημα γι’ αυτό στην εισηγήτριά μας– είναι ισορροπημένη, δεδομένου ιδίως ότι λάβαμε υπόψη τα συμφέροντα των εταίρων μας των χωρών ΑΚΕ, καθώς και των τοπικών ευρωπαίων παραγωγών μπανάνας. Έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι, καθώς κινούμαστε προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης ελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου μπανάνας, πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην εκλείψουν βιομηχανίες ή τομείς που παραδοσιακά διαδραμάτισαν σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο σε ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες, όπως στις Καναρίους Νήσους, τη Γουαδελούπη, τη Μαρτινίκα, τη Μαδέρα, τις Αζόρες και άλλες. Τέλος, ευελπιστούμε ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη αυτές τις ανησυχίες και θα λάβει μέτρα προσαρμογής των μέτρων στήριξης των τοπικών παραγωγών της ΕΕ που προβλέπονται στη δέσμη POSEI και, εάν χρειαστεί, θα λάβει συμπληρωματικά μέτρα έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι, παράλληλα με την τάση ελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου μπανάνας, οι παραγωγοί στο εσωτερικό της ΕΕ θα μπορέσουν να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά και να διατηρήσουν τις παραδοσιακές τους δραστηριότητες. Μια καλή ευκαιρία για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα είναι οι συζητήσεις για τις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ."@el10
"Señora Presidenta, en nombre del Grupo PPE, insto al Parlamento Europeo a que de luz verde a este acuerdo tan importante. En nuestra opinión, esto facilitará las negociaciones de la Ronda de Doha y también supondrá un impulso para nuestras negociaciones bilaterales con los países de Mercosur relativas a un acuerdo de libre comercio. Acogemos con satisfacción la tendencia general hacia la liberalización del comercio mundial del plátano, incluyendo el actual acuerdo de la OMC, así como los acuerdos bilaterales con los países centroamericanos y andinos, y posiblemente algún día con Mercosur. La propuesta de resolución —y agradezco esto a nuestra ponente— es muy equilibrada, especialmente porque hemos tenido en cuenta los intereses de nuestros socios de los países ACP, así como a los productores de plátanos europeos locales. Estoy profundamente convencida, a medida que avanzamos hacia una mayor liberalización del comercio mundial del plátano, de que deberíamos asegurarnos de no aniquilar a industrias o sectores que tradicionalmente han desempeñado importantes papeles económicos y sociales en determinadas regiones europeas, como las islas Canarias, Guadalupe, Martinica, Madeira y las Azores entre otras. Finalmente, esperamos que la Comisión tenga en cuenta estas preocupaciones y que emprenda acciones para ajustar el paquete de apoyo a los productores domésticos de la UE destinatarios del sobre del POSEI y, si es necesario, tomar otras medidas para garantizar que, de forma paralela a la tendencia de liberalización del comercio mundial del plátano, los productores domésticos de la UE puedan permanecer en el mercado y fomentar sus actividades tradicionales. Una buena oportunidad para ello será el debate sobre la futura perspectiva financiera de la UE."@es21
"Lugupeetud juhataja! Kutsun fraktsiooni PPE nimel Euroopa Parlamenti üles andma sellele väga tähtsale lepingule rohelise tule. Oleme seisukohal, et see aitab kaasa Doha vooru läbirääkimistele ning hoogustab meie kahepoolse vabakaubanduslepingu läbirääkimisi Mercosuri riikidega. Meil on hea meel üleilmse banaanikaubanduse üldise liberaliseerimise suundumuse üle, mida näitavad nii WTO praegune leping kui ka kahepoolsed lepingud Kesk-Ameerika ja Andide piirkonna riikidega ning võimalik, et ühel päeval ka lepingud Mercosuri riikidega. Resolutsiooni ettepanek on tasakaalustatud – ja ma kiidan selle eest meie raportööri –, eriti seepärast, et võtsime arvesse nii AKV riikides asuvate partnerite kui ka Euroopa kohalike banaanitootjate huve. Olen veendunud, et kui liigume üleilmse banaanikaubanduse suurema liberaliseerimise poole, peaksime tagama, et me ei hävita tööstusi või sektoreid, mis on traditsiooniliselt täitnud mõnes Euroopa piirkonnas, näiteks Kanaari saartel, Guadeloupe’is, Martinique’il, Madeiral, Assooridel ja mujal, tähtsat majanduslikku ja ühiskondlikku osa. Viimaseks loodame, et komisjon arvestab neid asjaolusid ning võtab meetmeid, et kohandada ELi tootjatele POSEI raames ettenähtud toetuspaketti ning astub vajaduse korral muid samme, et tagada, et üleilmse banaanikaubanduse liberaliseerimise taustal on ELi tootjatel võimalik püsida konkurentsivõimelisena ning edendada oma traditsioonilist tegevust. Hea võimaluse annavad selleks arutelud ELi järgmise finantsperspektiivi üle."@et5
"Arvoisa puhemies, PPE-ryhmän puolesta kehotan Euroopan parlamenttia näyttämään vihreää valoa tälle erittäin tärkeälle sopimukselle. Uskomme tämän helpottavan Dohan kierroksen neuvotteluja ja antavan lisävauhtia kahdenvälisille neuvotteluillemme vapaakauppasopimuksesta Mercosur-maiden kanssa. Olemme iloisia yleisestä suuntauksesta kohti banaanien maailmankaupan vapauttamista, ajankohtainen WTO-sopimus mukaan lukien, samoin kuin kahdenväliset sopimukset Keski-Amerikan ja Andien yhteisön maiden kanssa ja mahdollisesti jonain päivänä Mercosurin kanssa. Päätöslauselmaesitys – kiitän siitä esittelijäämme – on tasapainoinen, etenkin siksi, että olemme ottaneet huomioon AKT-maiden kumppaneidemme intressit samoin kuin paikalliset eurooppalaiset banaanintuottajat. Olen täysin vakuuttunut siitä, että lisätessämme banaanien maailmankaupan vapauttamista meidän pitäisi varmistaa, ettemme hävitä toimialoja tai sektoreita, joilla on perinteisesti ollut tärkeä taloudellinen ja yhteiskunnallinen rooli tietyillä Euroopan alueilla, kuten Kanariansaarilla, Guadeloupessa, Martiniquessa, Madeiralla tai Azoreilla. Toivomme komission ottavan nämä pohdinnat huomioon ja ryhtyvän toimiin sopeuttaakseen POSEI-määrärahoista EU:n omille tuottajille osoitettua tukipakettia ja tarvittaessa ryhtyvän muihin toimiin varmistaakseen, että banaanien maailmankaupan vapauttamissuuntauksen aikana EU:n omat tuottajat pystyvät pysymään markkinoilla ja edistämään perinteistä toimintaansa. Hyvä tilaisuus tämän tekemiseen on seuraavia EU:n rahoitusnäkymiä koskevien keskustelujen aikana."@fi7
"Madame la Présidente, au nom du groupe PPE, je prie instamment le Parlement européen de donner son feu vert à cet accord très important. Nous pensons qu’il facilitera les négociations du cycle de Doha, et qu’il donnera un nouvel élan à nos négociations bilatérales avec les pays du Mercosur en vue d’un accord de libre-échange. Nous saluons la tendance générale à la libéralisation du commerce mondial de bananes, qui passe par l’accord actuel au niveau de l’OMC, ainsi que par les accords bilatéraux avec les pays d’Amérique centrale et les pays andins, et peut-être même, un jour, par un accord avec le Mercosur. Cette proposition de résolution − et je rends hommage à la rapporteure − est équilibrée, d’autant plus que nous prenons en considération les intérêts de nos partenaires des pays ACP ainsi que des producteurs européens de bananes. Je suis fermement convaincue que, tout en progressant vers une plus grande libéralisation du commerce mondial de bananes, nous devons veiller à ne pas anéantir des industries ou des secteurs qui jouent traditionnellement un rôle socio-économique important dans certaines régions européennes telles que les îles Canaries, la Guadeloupe, la Martinique, Madère, les Açores, et d’autres encore. Enfin, nous espérons que la Commission tiendra compte de ces préoccupations, qu’elle prendra des mesures pour ajuster les paquets d’aide en faveur des producteurs européens prévus dans enveloppe POSEI et que, si nécessaire, elle prendra d’autres mesures pour faire en sorte que, parallèlement à la libéralisation du commerce mondial des bananes, les producteurs européens de bananes puissent rester sur le marché et promouvoir leurs activités traditionnelles. Les discussions relatives à la prochaine perspective financière européenne seront une bonne occasion de le faire."@fr8
"Tisztelt elnök asszony! A PPE képviselőcsoport nevében bíztatnám az Európai Parlamentet, hogy adjon zöld utat ennek a rendkívül fontos megállapodásnak. Úgy véljük, ez elő fogja mozdítani a dohai forduló tárgyalásait, és lendületet ad a Mercosur-országokkal folytatott, szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló kétoldalú tárgyalásoknak is. Üdvözöljük a banánágazatbeli világkereskedelem liberalizációjára irányuló általános tendenciát, ideértve a jelenlegi WTO-megállapodást, valamint a közép-amerikai és az Andok-országokkal kötött kétoldalú megállapodásokat, és reméljük, egy nap a Mercosur-országokkal is megállapodunk. Az állásfoglalási indítvány – amiért tisztelettel adózom az előadónak – kiegyensúlyozott dokumentum, különösen, mivel egyaránt figyelembe vettük az AKCS-országokbeli partnereink és a helyi, európai banántermesztők érdekeit. Mély meggyőződésem, hogy míg a banánágazatbeli világkereskedelem egyre nagyobb liberalizációja felé mozgunk, meg kell róla bizonyosodnunk, hogy nem söprünk le a színről olyan iparokat vagy ágazatokat, amelyek hagyományosan fontos gazdasági és társadalmi szerepet töltenek be bizonyos európai régiókban, egyebek mellett a Kanári-szigeteken, Guadeloupe-szigeteken, Martinique-on, Madeirán, az Azori-szigeteken. Végezetül, reméljük, hogy a Bizottság figyelembe veszi majd ezeket az aggodalmakat, és megfelelő lépéseket tesz annak érdekében, hogy kiigazítsa a POSEI-költségvetésben a helyi, uniós termelők támogatására elkülönített csomagot és – szükség esetén – egyéb lépéseket is tegyen annak biztosítása érdekében, hogy a banánágazat világkereskedelmének liberalizációjára irányuló tendenciával párhuzamosan a hazai, európai uniós termelők képesek legyenek piacon maradni és tovább folytatni tradicionális tevékenységüket. Erre remek alkalom kínálkozik majd a következő uniós költségvetésről szóló egyeztetések idején."@hu11
"Signora Presidente, a nome del gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano), invito il Parlamento europeo ad approvare questo importante accordo, che a mio parere agevolerà le tornate negoziali di Doha e imprimerà nuovo slancio alle trattative bilaterali su un accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur. Accogliamo con favore la tendenza complessiva verso la liberalizzazione del commercio internazionale di banane, ivi compreso l’attuale accordo OMC nonché gli accordi bilaterali con i paesi dell’America centrale e della Comunità andina, cui forse si aggiungerà il Mercosur. Va riconosciuto alla relatrice che la presente proposta di risoluzione è un testo equilibrato, soprattutto perché tiene conto degli interessi dei nostri partner nei paesi ACP e, al tempo stesso, dei produttori di banane europei. È mia profonda convinzione che dovremmo, da un lato, progredire verso una maggiore liberalizzazione del commercio internazionale di banane e, dall’altro, assicurare che non scompaiano settori con un ruolo socio-economico tradizionalmente importante per alcune regioni europee, come le Isole Canarie, la Guadalupa, la Martinica, Madeira, le Azzorre e altre ancora. Da ultimo, spero che la Commissione consideri questi timori, intraprendendo i passi necessari per adeguare il pacchetto di sostegno ai produttori locali dell’UE cui si rivolge il programma POSEI; ove necessario, dovrebbe inoltre adottare nuove misure affinché, contestualmente alla graduale liberalizzazione degli scambi nel settore delle banane, i produttori dell’UE possano rimanere sul mercato e promuovere le proprie attività tradizionali. Offriranno un’ottima opportunità in tal senso le discussioni sulle prossime prospettive finanziarie dell’Unione."@it12
"Ponia pirmininke, PPE frakcijos vardu raginu Europos Parlamentą pritarti šiam labai svarbiam susitarimui. Manome, kad tai palengvins Dohos derybų raundą ir taip pat paskatins mūsų dvišales derybas su MERCOSUR šalimis dėl laisvosios prekybos susitarimo. Palankiai vertiname bendrą tendenciją liberalizuoti pasaulinę prekybą bananais, įskaitant dabartinį PPO susitarimą, taip pat dvišalius susitarimus su Centrinės Amerikos ir Andų šalimis, ir galbūt vieną dieną – su MERCOSUR šalimis. Pasiūlymas dėl rezoliucijos – ir dėkoju už tai mūsų pranešėjai – yra gerai subalansuotas visų pirma dėl to, kad atsižvelgėme į savo partnerių iš AKR valstybių, taip pat vietos Europos bananų augintojų interesus. Esu tvirtai įsitikinusi, jog labiau liberalizuodami pasaulinę prekybą bananais turėtume užtikrinti, kad neišnaikinsime pramonės šakų arba sektorių, kurie tradiciškai atliko svarbų ekonominį ir socialinį vaidmenį tam tikruose Europos regionuose, pvz., Kanarų salose, Gvadelupoje, Martinikoje, Madeiroje, Azorų salose ir t. t. Galiausiai tikimės, kad Komisija atsižvelgs į šiuos nuogąstavimus ir imsis veiksmų, kad pakoreguotų POSEI pakete numatytas paramos lėšas, skirtas ES vidaus augintojams, ir prireikus imtųsi kitų veiksmų siekdama užtikrinti, kad kartu su pasaulinės prekybos bananais liberalizavimu ES vidaus augintojai galėtų išlikti rinkoje ir plėtoti savo tradicinę veiklą. Tinkama galimybė tai padaryti bus per diskusijas dėl kitos ES finansinės perspektyvos."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! PPE grupas vārdā es mudinu Eiropas Parlamentu iedegt zaļo gaismu šim ļoti svarīgajam nolīgumam. Mēs uzskatām, ka tas sekmēs Dohas sarunu kārtu un dos arī impulsu mūsu divpusējām sarunām ar valstīm par brīvās tirdzniecības nolīgumu. Mēs atzinīgi vērtējam tendenci pasaules banānu tirdzniecības liberalizēšanas virzienā, tostarp pašreizējo PTO nolīgumu, kā arī divpusējos nolīgumus ar Centrālamerikas un Andu valstīm, kā arī, iespējams, kādu dienu ar Ierosinājums rezolūcijai — un es izsaku atzinību par to mūsu referentei — ir labi līdzsvarots, jo īpaši tāpēc, ka esam ņēmuši vērā savu ĀKK partnervalstu, kā arī vietējo Eiropas banānu tirgotāju intereses. Mana visdziļākā pārliecība ir tā, ka, dodoties pasaules banānu tirdzniecības lielākas liberalizācijas virzienā, mums jānodrošina, ka neiznīcinām rūpniecību vai nozares, kurām tradicionāli ir bijusi svarīga ekonomiska un sociāla nozīme noteiktos Eiropas reģionos, piemēram, Kanāriju salās, Gvadelupā, Martinikā, Madeirā, Azorā un citur. Visbeidzot mēs ceram, ka Komisija ņems vērā šīs bažas un veiks pasākumus, lai pielāgotu atbalsta kopumu, kas rezervēts dotācijā ES iekšzemes ražotājiem, un nepieciešamības gadījumā veiktu citus pasākumus, lai nodrošinātu, ka, pastāvot pasaules banānu tirdzniecības liberalizācijas tendencei, ES iekšzemes ražotāji spēj noturēties tirgū un sekmīgi veikt savas tradicionālās darbības. Laba iespēja to darīt būs diskusijās par nākamo ES finanšu plānu."@lv13
"Madam President, on behalf of the PPE Group, I urge the European Parliament to give the green light to this very important agreement. We believe that this will facilitate the Doha Round negotiations and also provide an impetus to our bilateral negotiations with the Mercosur countries on a free trade agreement. We welcome the overall trend towards liberalisation of the global trade in bananas, including the current WTO agreement, as well as bilateral agreements with the Central American and Andean countries, and possibly one day with Mercosur. The motion for a resolution – and I pay tribute for this to our rapporteur – is a well-balanced one, especially since we have taken into account the interests of our partners from the ACP countries, as well as local European banana producers. It is my deep conviction that, while we move towards greater liberalisation of the global trade in bananas, we should make sure that we do not wipe out industries or sectors that have traditionally played important economic and social roles in certain European regions, such as the Canary Islands, Guadeloupe, Martinique, Madeira, the Azores and others. Finally, we hope the Commission will take these concerns into account and will take steps to adjust the support package for domestic EU producers earmarked in the POSEI envelope and, if necessary, take other steps in order to ensure that, in parallel to the trend of liberalisation of the global trade in bananas, domestic EU producers are able to remain on the market and foster their traditional activities. A good opportunity to do that will be during the discussions on the next EU financial perspective."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, namens de PPE-Fractie verzoek ik het Europees Parlement dringend om deze buitengewoon belangrijke overeenkomst het groene licht te geven. Wij zijn van mening dat dit de onderhandelingen in het kader van de Doha-ronde zal bevorderen en dat het ook een nieuwe impuls zal geven aan onze bilaterale onderhandelingen met de Mercosurlanden over een vrijhandelsovereenkomst. Wij verwelkomen de algemene tendens van liberalisering van de wereldhandel in bananen, met inbegrip van de huidige WTO-overeenkomst, en ook de bilaterale overeenkomsten met de landen in Midden-Amerika en de Andeslanden, en mogelijk in de toekomst ook met Mercosur. De ontwerpresolutie is heel evenwichtig, vooral omdat wij daarin rekening hebben gehouden met de belangen van onze partners in de ACS-landen en ook met lokale Europese bananenproducenten, en daarvoor wil ik mijn grote waardering uitspreken voor onze rapporteur. Ik ben er ten diepste van overtuigd dat wij, terwijl wij steeds meer opschuiven in de richting van verdere liberalisering van de wereldhandel in bananen, ervoor moeten zorgen dat wij bedrijfstakken of sectoren die in het verleden altijd een belangrijke economische en sociale rol hebben gespeeld in bepaalde Europese regio’s, zoals de Canarische Eilanden, Guadeloupe, Martinique, Madeira en de Azoren, niet om zeep helpen. Tot slot hopen wij dat de Commissie rekening zal houden met deze zorgen en stappen zal ondernemen om het pakket steunmaatregelen voor Europese producenten, waarvoor middelen zijn gereserveerd in het POSEI-budget, aan te passen en zo nodig andere maatregelen zal treffen om ervoor te zorgen dat de Europese producenten, tegelijk met de toenemende liberalisering van de wereldhandel in bananen, op de markt kunnen blijven en hun traditionele activiteiten kunnen blijven uitoefenen. Een goede kans om dat te doen zal zich voordoen tijdens de discussies over de eerstvolgende financiële vooruitzichten voor de EU."@nl3
"Pani Przewodnicząca! W imieniu grupy PPE zachęcam Parlament Europejski, by dał zielone światło temu bardzo ważnemu porozumieniu. Uważamy, że ułatwi to negocjacje rundy dauhańskiej, jak również stanowić będzie bodziec dla naszych negocjacji z państwami Mercosuru na temat umowy o wolnym handlu. Przyjmujemy z zadowoleniem ogólną tendencję w kierunku liberalizacji światowego handlu bananami, w tym obecne porozumienie WTO jak również porozumienia dwustronne z państwami Ameryki Środkowej i państwami regionu andyjskiego, a możliwe, że pewnego dnia i z państwami Mercosuru. Projekt rezolucji – za który składam wyrazy uznania naszej sprawozdawczyni – jest dobrze zrównoważonym projektem, szczególnie dlatego, że wzięliśmy pod uwagę interesy naszych partnerów z państw AKP, jak również lokalnych europejskich producentów bananów. W moim głębokim przekonaniu, kiedy dążymy w kierunku większej liberalizacji światowego handlu bananami, musimy upewnić się, że nie wyeliminujemy gałęzi przemysłu lub sektorów tradycyjnie odgrywających ważną rolę gospodarczą i społeczną w niektórych regionach europejskich, takich jak Wyspy Kanaryjskie, Gwadelupa, Martynika, Azory i inne. Na koniec, mamy nadzieję, że Komisja weźmie pod uwagę te obawy i podejmie kroki w celu dostosowania pakietu dla krajowych unijnych producentów, przeznaczonego dla nich w puli POSEI i, jeśli okaże się to konieczne, podejmie inne kroki w celu zapewnienia, żeby równolegle z tendencją liberalizacji światowego handlu bananami krajowi unijni producenci mogli pozostać na rynku i rozwijać swoją tradycyjną działalność. Podczas dyskusji nad następną perspektywą finansową UE będzie dobra sposobność, by to zapewnić."@pl16
"Senhora Presidente, em nome do Grupo PPE, gostaria de instar o Parlamento Europeu a dar luz verde a um acordo de tão grande importância, que, em nosso entender, facilitará a ronda de negociações de Doha, dando ainda o impulso necessário às nossas negociações bilaterais com os países do Mercosul sobre o acordo de comércio livre. Congratulamo-nos com a tendência geral para a liberalização do comércio mundial de banana, incluindo o actual acordo da OMC, bem como os acordos bilaterais com os países andinos e da América Central e, possivelmente no futuro, com o Mercosul. A proposta de resolução – pela qual presto a minha homenagem à relatora – é assaz equilibrada, em particular porque se teve em conta os interesses dos nossos parceiros dos países ACP, bem como os dos produtores de banana europeus. É minha profunda convicção, ao avançarmos para uma maior liberalização do comércio mundial de banana, que devemos garantir que não arruinamos as indústrias e sectores que, por tradição, têm um peso importante do ponto de vista económico e social em determinadas regiões europeias, como as Ilhas Canárias, Guadalupe, Martinica, Madeira, Açores, entre outras. Por último, esperamos que a Comissão tenha estas preocupações em consideração e inicie medidas de ajustamento do pacote de ajuda aos produtores nacionais da União Europeia, inscrito no orçamento do programa POSEI e, se necessário, tome outras medidas no sentido de assegurar que, a par da tendência de liberalização do comércio mundial de banana, os produtores europeus sejam capazes de se manter no mercado e fomentar as suas actividades tradicionais. As discussões sobre as próximas perspectivas financeiras da UE constituem uma boa oportunidade para uma iniciativa dessa natureza."@pt17
"Doamnă președintă, în numele Grupului PPE, îndemn Parlamentul European să dea undă verde acestui acord foarte important. Credem că acesta va facilita negocierile din cadrul rundei de la Doha și va impulsiona negocierile noastre bilaterale cu țările Mercosur referitoare la un acord de liber schimb. Salutăm tendința generală de liberalizare a comerțului mondial cu banane, inclusiv acordul OMC actual, precum și acordurile bilaterale cu țările din America Centrală și andine, și poate, într-o bună zi, cu Mercosur. Propunerea de rezoluție – pentru care aduc omagiu raportoarei – este echilibrată, în special datorită faptului că am luat în considerare interesele partenerilor noștri din țările ACP, precum și ale producătorilor de banane europeni locali. Cred cu tărie că, în timp ce înaintăm spre o mai mare liberalizare a comerțului mondial cu banane, ar trebui să ne asigurăm că nu desființăm industriile sau sectoarele care au jucat în mod tradițional roluri economice și sociale importante în anumite regiuni europene, precum Insulele Canare, Guadalupe, Martinica, Madeira, Azore și altele. În cele din urmă, sperăm că Comisia va lua în calcul aceste motive de îngrijorare și va lua măsuri pentru a ajusta pachetul de sprijin pentru producătorii UE interni vizați de pachetul POSEI și, dacă va fi necesar, va lua și alte măsuri pentru a garanta că, în paralel cu tendința de liberalizare a comerțului mondial cu banane, producătorii UE interni vor reuși să rămână pe piață și să-și desfășoare activitățile tradiționale. O ocazie bună pentru a lua aceste măsuri ar fi discuțiile referitoare la următoarea perspectivă financiară a UE."@ro18
"V mene poslaneckého klubu PPE vyzývam Európsky parlament, aby dal tejto veľmi dôležitej dohode zelenú. Veríme, že to uľahčí kolo rokovaní v Dauhe a zároveň dá impulz našim dvojstranným rokovaniam s krajinami Mercosuru o dohode o voľnom obchode. Vítame celkový trend smerujúci k liberalizácii globálneho obchodu s banánmi vrátane súčasnej dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ako aj dvojstranné dohody so stredoamerickými a s andskými krajinami a jedného dňa možno aj s krajinami Mercosuru. Návrh uznesenia – za ktorý vzdávam pani spravodajkyni hold – je dobre vyvážený, a to najmä preto, lebo sme vzali do úvahy záujmy našich partnerov z krajín AKT, ako aj záujmy miestnych európskych producentov banánov. Som hlboko presvedčená o tom, že kým sa posunieme k väčšej liberalizácii globálneho obchodu s banánmi, mali by sme sa uistiť, že nezničíme priemyselné odvetvia alebo sektory, ktoré tradične hrajú dôležitú hospodársku a sociálnu úlohu v určitých európskych regiónoch, ako sú Kanárske ostrovy, Guadeloupe, Martinik, Madeira, Azory a iné. Na záver dúfame, že Komisia vezme tieto obavy do úvahy a podnikne kroky na upravenie podporného balíka pre domácich producentov z EÚ vyčleneného v rámci balíka POSEI (program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter) a v prípade potreby podnikne ďalšie kroky s cieľom zabezpečiť, aby súbežne s trendom liberalizácie globálneho obchodu s banánmi dokázali domáci producenti z EÚ zostať na trhu a posilniť svoje tradičné činnosti. Dobrá príležitosť urobiť to sa naskytne počas diskusií o nasledujúcom finančnom výhľade EÚ."@sk19
"Gospa predsednica, v imenu skupine PPE pozivam Evropski parlament, naj da zeleno luč za ta zelo pomemben sporazum. Verjamemo, da bo to olajšalo krog pogajanj v Dohi in zagotovilo tudi zagon naših dvostranskih pogajanj z državami Mercosur o sporazumu o prosti trgovini. Pozdravljamo splošni trend v smeri liberalizacije globalne trgovine z bananami, vključno s sedanjim sporazumom v okviru STO, pa tudi dvostranske sporazume z državami Srednje Amerike in z andskimi državami ter nekega dne morda z Mercosurjem. Predlog za resolucijo – in za to želim izkazati spoštovanje naši poročevalki – je dobro uravnotežen, zlasti glede na to, da smo upoštevali interese naših partnerjev iz držav AKP, pa tudi lokalnih evropskih pridelovalcev banan. Globoko sem prepričana, da bomo morali, medtem ko se pomikamo proti večji liberalizaciji svetovne trgovine z bananami, poskrbeti, da ne bomo uničili industrij ali sektorjev, ki so v tradicionalnem smislu igrali pomembne gospodarske in družbene vloge v nekaterih evropskih regijah, kot so Kanarski otoki, Guadeloupe, Martinik, Madeira, Azori in druge. Nazadnje pa upamo, da bo Komisija upoštevala te skrbi in da bo sprejela ukrepe za prilagoditev svežnja o podpori za domače pridelovalce v EU, ki jim je namenjena v sklopu POSEI in, če bo potrebno, sprejela druge ukrepe v zagotovilo, da bodo lahko vzporedno s trendom liberalizacije globalne trgovine z bananami domači pridelovalci v EU ostali na trgu in razvijali svoje tradicionalne dejavnosti. Dobra priložnost za to bo med razpravami o naslednji finančni perspektivi EU."@sl20
"Fru talman! På PPE-gruppens vägnar uppmanar jag Europaparlamentet att godkänna detta mycket viktiga avtal. Vi menar att det kommer att underlätta förhandlingarna i Doharundan och även innebära ett uppsving för våra bilaterala förhandlingar med Mercosurländerna om ett frihandelsavtal. Vi välkomnar den allmänna utvecklingen mot liberalisering av den globala bananhandeln, även det gällande WTO-avtalet, liksom bilaterala avtal med de centralamerikanska och andinska länderna och kanske en dag med Mercosur. Resolutionsförslaget är välbalanserat – och det vill jag berömma vår föredragande för – särskilt som vi har tagit hänsyn till intressena hos både våra partner i AVS-länderna och lokala europeiska bananproducenter. Det är min djupa övertygelse att vi, samtidigt som vi går mot en ökad liberalisering av den globala bananhandeln, bör se till att vi inte utplånar industrier eller sektorer som traditionellt har spelat viktiga ekonomiska och sociala roller i vissa europeiska regioner, t.ex. Kanarieöarna, Guadeloupe, Martinique, Madeira, Azorerna m.fl. Slutligen hoppas vi att kommissionen ska ta hänsyn till dessa farhågor och vidta åtgärder för att anpassa det stödpaket för inhemska EU-producenter som öronmärkts i budgeten för Posei och vid behov vidta andra åtgärder för att se till att inhemska EU-producenter kan stanna kvar på marknaden och utveckla sin traditionella verksamhet, parallellt med tendensen mot liberalisering av den globala bananhandeln. Ett bra tillfälle att göra det är i samband med diskussionerna om EU:s nästa budgetram."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Laima Liucija Andrikienė,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph